SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer"

Transkript

1 RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer

2 INNHOLDSREGISTER TABELLER INNLEDNING OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN Grunnundersøkelser Tilstandsklasser og akseptkriterier Jord Grunnvann Risiko for forurensingsspredning Tiltak for å hindre spredning av forurensning Disponering av forurensede masser Kontroll og overvåking før, under og etter terrenginngrep Overvåkning før tiltak Overvåkning under tiltak Overvåking etter tiltak grunnvann Overvåkning etter tiltak sjø Bruk av godkjente foretak KONKLUSJON REFERANSER TABELLER Tabell 1 Resultater I område S1, S2, S5 og S6 sammenstilt mot Klifs helsebaserte tilstandsklasser... 3 Tabell 2 Resultater I område S3, S4, S7 og S8 sammenstilt mot Klifs helsebaserte tilstandsklasser... 4 Tabell 3 Beregnet maksimal grunnvannskonsentrasjon av parameterne før og etter tiltak... 5 Tabell 4 Mengde forurensning som er fjernet fra eiendommen... 6 Tabell 5 Utvidet overvåkingsprogram for sjø og grunnvann... 8 Tabell 6 Analyseresultater sjø sammenstilt mot PNEC verdier... 8 Tabell 7 Analyseresultater sjø sammenstilt mot PNEC verdier... 9 Rapport nr i

3 VEDLEGG vedlegg 1 Tiltaksplan forurenset grunn Drammen Yard AS vedlegg 2 Analyserapport jord vedlegg 3 Resultater sammenstilt mot Klifs helsebaserte tilstandsklasser vedlegg 4 Risikovurdering før og etter tiltak vedlegg 5 Veiesedler vedlegg 6 Analyserapport passive prøvetakere Rapport nr ii

4 1.0 INNLEDNING Drammen Yard AS har utarbeidet tiltaksplan og utført nødvendige tiltak, etter pålegg fra Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen. Se vedlegg 1 for tiltaksplan. Drammen Yard AS ligger i Havnegata 83. Eiendommen har gnr 112 og bnr 233 og 757. Drammen Yard AS leier arealet av Slippen Eiendom A/S og K/S Slippen Eiendom II. Verftet har avtale om å administrere og representere denne saken på deres vegne. Golder Associates AS (Golder) er engasjert av Drammen Yard AS for å beskrive og følge opp nødvendige tiltak for håndtering av forurensede masser, inklusiv utarbeidelse av overvåkningsprogram og sluttrapport. Tiltaksplanen ble godkjent av Fylkesmannen i Buskerud /1/, på følgende vilkår: For at grunnvannskonsentrasjonen av bly, kobber, sink og TBT reduseres og kommer ned på et akseptabelt nivå, må tiltakshaver fjerne nødvendige forurensede masser ned til grunnvannsnivå. Etter endt tiltak på eiendommen skal den øverste meteren tilfresstille krav i henhold til kommunens reguleringsplan for arealbruk, som er industri. Det vil si at det ikke skal være konsentrasjoner av forurensninger høyere enn kl III, eller kl IV ved en utvidet risikovurdering. o Maksimal tilstandsklasse III for toppjord (0-1 m) for alle parametere. o Forurensede masser kl IV kan legges i bedding, med utvidet risikovurdering for spredning. Forurensede masser kl V skal ikke deponeres i bedding, men transporteres til godkjent mottak for forurensede masser. Det må framkomme riktig beregning for omplasserte forurensede masser i beddingen. Beddingen skal være dokumentert tett for utlekking av uakseptable konsentrasjoner fra omplasserte forurensede masser. Beddingen skal ikke bestå av kun asfalt da dette ikke kan anses som tett dekke. Det skal beregnes maksimal grunnvannskonsentrasjon av TBT før og etter tiltak. Forurensede masser i øverste meteren av jordlaget i punkt S7 må fjernes, slik at det tilfredsstiller de krav som er satt for arealbruk. Vi kan ikke akseptere overdekning av rene masser for å tilfredsstille krav for den øverste meteren. Masser som fraktes inn på tiltaksområdet må være dokumentert rene masser, jf. Kapittel 2 i forurensningsforskriften (opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider). Det skal være overvåkingsprogram i sjø som skal kontrollere at tiltakene ikke medfører økt spredning av forurensning. Kontinuerlig overvåkning av forurensningsspredning skal pågå før, under og etter tiltakene er avsluttet. Overvåkningsprogrammet skal kontrollere at det ikke skjer utlekking av TBT fra eiendommen (inklusiv beddingen), som overstiger akseptkriterier for grunnvannskonsentrasjonen på 0,0002 µg/l (PNEC x 10). Overvåkningen i sjø skal følges som beskrevet i revidert tiltaksplan og utvides fra 6 måneder til ett år, med mulighet for forlengelse om nødvendig. Dersom masseutskiftningene ikke fører til at grunnvannskonsentrasjonene kommer innenfor kravet om PNECx10 for de ulike stoffene, vil det medføre krav om ytterligere tiltak på eiendommen. En beredskapsplan for de planlagte tiltakene skal oversendes Fylkesmannen før anleggsarbeidene begynner. Tiltakene skal ellers følges som angitt i revidert tiltaksplan utarbeidet av Golder Associates datert 5. juni Fylkesmannen skal varsles før tiltakene iverksettes. Den opprinnelige fristen for sluttrapportering etter tiltak var av Fylkesmannen i Buskerud satt til , men ble etter søknad fra tiltakshaver forlenget til , med frist for avslutning av tiltak Tiltaket er nå avsluttet i samsvar med pålegget. I henhold til 2-9 i forurensningsforskriften /2/ skal tiltakshaver rapportere om gjennomføring av tiltakene i henhold til planen, og Golder har utarbeidet denne rapporten som sluttdokumentasjon. Sluttrapporten sendes Fylkesmannen i Buskerud for godkjenning. Rapport nr

5 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN Golder hadde oppfølging av tiltaket i hele tiltaksperioden fra uke 27 til uke 37 ( ). Oppfølgingen innebar prøvetaking av oppgravde masser, sluttkontroll av gravevegg og bunn, samt utarbeidelse av massedisponeringsplaner underveis i tiltaket. Resultatene fra denne oppfølgingen er nærmere beskrevet i kapittel 2.1. Det ble gjennomført overvåking ved hjelp av passive prøvetakere i sjø før (prøvepunkt DF3 og DF4) og under (DF1, DF2, DF3 og DF4) tiltaket. Resultatene fra overvåkingen er nærmere beskrevet i kap 2.6. I tillegg ble det satt ned en grunnvannsbrønn i hvert tiltaksområde (G1, G2 og G3). 2.1 Grunnundersøkelser Det er tidligere utført miljøtekniske grunnundersøkelser (jord og grunnvann) i 8 prøvepunkter på eiendommen. Resultatene er vist i vedlegg 1 Tiltaksplan forurenset grunn Drammen Yard AS. Det ble under tiltaket utført prøvetaking av oppgravde masser (blandprøver) i de ulike tiltaksområdene. Det ble også utført prøvetaking av gravevegger og bunn (blandprøver) for å kunne dokumentere gjenværende forurensing på eiendommen. Prøvene ble analysert mht metaller, olje, PAH og TBT hos ALS Laboratory Group Norway (ALS) som er akkreditert for denne typen analyser. Analyserapporter er vedlagt i vedlegg 2 og resultatene er sammenstilt mot Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) helsebaserte tilstandsklasser /3/ i vedlegg 1 og 3. Tilstandsklasser for gjenværende masser på eiendommen er vist i tabell 1 og 2 i kap Tilstandsklasser og akseptkriterier Jord Fylkesmannen i Buskerud har i tillatelsen satt som vilkår at masser i nivå 0-1m etter tiltak skal tilfredsstille krav i henhold til kommunens reguleringsplan for arealbruk, som er industri. Det vil si at det ikke skal være konsentrasjoner av forurensninger høyere enn klasse 3, eller klasse 4 med utvidet risikovurdering for spredning. Masser i tilstandsklasse 4 kan legges i bedding, mens masser i tilstandsklasse 5 skal leveres til godkjent mottak. Det ble ikke aktuelt å deponere masser i beddingen og det er derfor ikke behov for å utføre ny risikovurdering mht utlekking fra beddingen. Da det ikke er utarbeidet helsebaserte tilstandsklasser for TBT i jord, ble det i samråd med Fylkesmannen i Buskerud besluttet at innhold av TBT i massene ikke skulle være styrende for masseutskiftningen på eiendommen. Det er tilstandsklassen i de andre parameterne som var styrende for om massene ble kjørt til godkjent mottak, eller gjenbrukt på eiendommen. Resultatene av sluttprøver og gjenværende masser på eiendommen er sammenstilt mot Klifs tilstandsklasser i tabell 1 og 2 på side 3 og 4. Rapport nr

6 S1-K1 side S1-K2 bunn S1-K4 fyll S2/S6-K1 side S2/S6-K2 bunn Prøvedybde[m] 3,4-4,15 Tørrstoff 95,1 85,4 91,8 91,8 89,1 68,5 As 4,98 2,98 12,4 4,81 4,79 6,87 < >1000 Cd <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,376 <1,5 1, >1000 Cr (III) 21,8 12,3 27,2 13,7 21,7 16,5 < >25000 Cu , < >25000 Hg 0,162 0,122 0,369 0,617 1,48 <1 < >1000 Ni 42,8 13,9 39,7 11,4 49,3 26,4 < >2500 Pb , < >2500 Zn < >25000 Sum PAH-16 1,8 3,01 6,2 1,77 2,53 86,8 < >2500 Benso(a)Pyren 0,2 0,308 0,526 0,18 0,281 5,3 <0,1 0,1-0,5 0, >100 S5-2 SLUTTRAPPORT - DRAMMEN YARD Tabell 1 Resultater I område S1, S2, S5 og S6 sammenstilt mot Klifs helsebaserte tilstandsklasser Alifater C 12 -C < >20000 Prøvenavn/ Element Alle resultater i mg/kg TS Grenseverdier - Tilstandsklasser Alfiater C 10 -C 12 < <2 <2 < >20000 Meget god (I) God (II) Moderat (III) Dårlig (IV) Svært dårlig (V) Farlig avfall Rapport nr

7 Tabell 2 Resultater I område S3, S4, S7 og S8 sammenstilt mot Klifs helsebaserte tilstandsklasser Enhet S3-1 S3-2 S3-3 S4-3 S7-K1 S7-3 S8-2 S8-3 DY1 DY5 DY2 DY4 Arsen mg/kg TS 3,41 i.p. 4,55 58,1 34,1 31,4 9,15 6,94 5,56 33,8 5,92 2,76 < >1000 Bly mg/kg TS 4,5 15, ,4 < >2500 Kadmium mg/kg TS i.p. i.p. 0,27 1,08 i.p. 0,358 0,167 0,204 i.p. i.p. 0,333 0,282 <1,5 1, >1000 Kvikksølv mg/kg TS i.p. i.p. i.p. 0,63 0,162 0,117 17,2 1,06 0,206 0,618 i.p. i.p. < >1000 Kobber mg/kg TS 9,27 11,6 43, ,9 63, < >25000 Sink mg/kg TS 19,2 55, < >25000 Krom (III) mg/kg TS 12,4 2,32 4,97 22,1 35,5 78,4 4,7 11,7 11,7 21,9 24,3 5,97 < >25000 Nikkel mg/kg TS 12,7 16,5 6,1 13,6 28, ,96 18,5 13,4 22,3 33 9,52 < >2500 ΣPCB7 mg/kg TS i.p. i.p. i.p. i.p. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,01 0,01-0,5 0, >50 ΣPAH16 mg/kg TS i.p. 0,28 45, ,39 2,46 n.a. 2,65 10,9 38,8 9,5 8,2 < >2500 Benzo(a)pyren mg/kg TS i.p. 0,03 2,8 14,2 0,582 0,19 n.a. 0,2 0,197 3,23 0,84 0,55 < 0,1 0,1-0,5 0, >100 Alifater > C10-C121) mg/kg TS i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. n.a. i.p. 9 i.p. i.p. i.p. < >20000 Alifater > C12-C35 mg/kg TS i.p n.a. i.p i.p. < >20000 Benzen 1) mg/kg TS i.p. i.p. i.p. i.p. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,01 0,01-0,015 0,015-0,04 0,04-0,05 0, >1000 Prøvenavn/ Element ) For flyktige stoffer vil gass som eksponeringsvei gi lave grenseverdier for human helse. Dersom gass i bygg ikke er en relevant eksponeringsvei bør det utføres en stedspesifikk risikovurdering for å beregne stedspesifikke akseptkriterier. i.p. = ikke påvist 1 Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig Farlig avfall Rapport nr

8 2.2.2 Grunnvann Det har kommet en ny versjon av regnearket for risikovurdering av forurensede sedimenter (Beregningsverktøy rev-9901), hvor noen av de stedsspesifikke standardverdiene har blitt endret. Derfor er det utført en ny risikovurdering med analyseresultatene fra tiltaksplanen, slik at vi får beregnet før - situasjonen etter gjeldende regneark. Deretter er det utført en risikovurdering av gjenværende masser på eiendommen etter tiltak. Tabeller fra de to risikovurderingene er lagt ved i vedlegg 4 og beregnet maksimalt grunnvannskonsentrasjon av parameterne før og etter tiltak er vist i tabell 3 nedenfor. Årsaken til at det ikke er noen endring i den beregnede grunnvannskonsentrasjonen for alifater >C8-C10, og at det er høyere beregnet grunnvannskonsentrasjon for alifater >C8-C10 og TBT etter tiltak, skyldes at middelverdien for den gjenværende forurensningen er høyere enn middelverdien for parameterne før tiltak. Tabell 3 Beregnet maksimal grunnvannskonsentrasjon av parameterne før og etter tiltak Før tiltak Etter tiltak Grunn-vann Grunn-vann Forbedring Stoff Differanse (mg/l) Cgw, mid Cgw, mid (%) (mg/l) (mg/l) Arsen 0, ,0121 0, Bly 0, ,0181 0, Kadmium 0, ,0002 0, Kvikksølv 0, ,0003 0, Kobber 0, ,0503 0, Sink 0, ,2497 0, Krom totalt (III + VI) 0, ,0542 0, Nikkel 0, ,0109 0, PAH totalt 0, ,0005 0, Alifater > C8-C10 0, ,0016 0, Alifater >C10-C12 0, ,0002 0, Alifater >C12-C35 9,5938E-06 1,50351E-05-0, TBT-oksid 0, ,0229-0, Risiko for forurensingsspredning Det ble i tiltaksplanen antatt at en eventuell forurensning kunne ta følgende spredningsveier ved et terrenginngrep: via utgravde masser, vann og luft (gass og støv). Forurensning kan i teorien utgjøre en risiko for helse og miljø. Risikoen for spredning ble ansett for å være svært liten når tiltakene beskrevet i tiltaksplanen følges. 2.4 Tiltak for å hindre spredning av forurensning Forurensede masser ble mellomlagret på eiendommen, på presenning oppå beddingen. Massene ble tildekket med presenning ved nedbør. Forurensede masser ble lastet fra presenningen og direkte opp på bil og transportert til godkjent deponi (Lindum). Ustabile grunnforhold begrenset muligheten for oppgraving av masser på eiendommen. Det var derfor ikke mulig å fjerne så mye forurensning som planlagt. Gravingen ble avsluttet da det ble påtruffet vann, eller treflåter (stabiliserer grunnen ved 1,6-1,8 m dyp på deler av eiendommen) i gravegrop. Rapport nr

9 Golder observerte ingen spredning av forurensning i forbindelse med prøvetakingen. Det var ikke problemer med gass og støv i forbindelse med tiltaksarbeidene. Det ble heller ikke påtruffet forurenset masse utover det som er beskrevet i forbindelse med prøvetakingen. 2.5 Disponering av forurensede masser Til sammen 514 m 3 forurensede masser ble gravd opp fra tiltaksområdene. Ingen av massene ble fylt i bedding som beskrevet i tiltaksplanen. Totalt 10 m 3 (17,12 tonn) masser ble skiftet ut fra område S1/S2/S6, av disse ca 7m 3 (S1) i tilstandsklasse 4 (dårlig) og ca 3m 3 (S2/S6) i tilstandsklasse 5 (svært dårlig). Totalt 30 m 3 (30,52 tonn) masser i tilstandsklasse 5 (svært dårlig) ble skiftet ut fra område S7 og totalt 198 m 3 (80,12 tonn) masser i tilstandsklasse 4 ble gravd opp fra område S8. Alle disse massene ble levert til Lindum i Drammen. Veiesedler fra Lindum er lagt ved i vedlegg 5 og tabell 4 nedenfor viser totalt hvor mye forurensing som er fjernet fra eiendommen. Tabell 4 Mengde forurensning som er fjernet fra eiendommen S1 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn gjennonsnittskonsentrasjon (mg/kg) 7,55 0, , mengde masse fjernet (kg) mengde element fjernet (mg) 90479,2 1078, , mengde element fjernet (kg) 0,09 0,001 1,80 9,47 0,01 4,47 2,62 7,89 S2/S6 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn gjennonsnittskonsentrasjon (mg/kg) 12,2 1,66 46, ,3 10, mengde masse fjernet (kg) mengde element fjernet (mg) 62659,2 8525, , , mengde element fjernet (kg) 0,06 0,01 0,24 18,85 0,07 0,05 2,09 42,27 S7 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn gjennonsnittskonsentrasjon (mg/kg) 115 0,09 83, ,334 69, mengde masse fjernet (kg) mengde element fjernet (mg) , ,98E , ,86E+08 mengde element fjernet (kg) 3,510 0,003 2, ,380 0,010 2,118 22, ,172 S8 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn gjennonsnittskonsentrasjon (mg/kg) 37,1 1 30, ,19 28, mengde masse fjernet (kg) mengde element fjernet (mg) ,79E , ,26E+08 mengde element fjernet (kg) 2,972 0,080 2, ,469 0,015 2,259 49, ,788 Totalt fjernet kg 6,64 0,09 7,07 406,17 0,11 8,90 76,87 362,12 Rapport nr

10 Tabell 4 forts. S1 PAH Benso(a)pyren TBT Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 gjennonsnittskonsentrasjon (mg/kg) 73,9 6,03 0, mengde masse fjernet (kg) mengde element fjernet (mg) , mengde element fjernet (kg) 1,27 0,10 0, ,45 8,47 23,45 SS2/S6 PAH Benso(a)pyren TBT Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 gjennonsnittskonsentrasjon (mg/kg) 157 8,26 1, mengde masse fjernet (kg) mengde element fjernet (mg) , , mengde element fjernet (kg) 0,81 0,04 0,01 0,03 0,06 3,15 S7 PAH Benso(a)pyren TBT Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 gjennonsnittskonsentrasjon (mg/kg) 3,98 0,38 6, mengde masse fjernet (kg) mengde element fjernet (mg) , , mengde element fjernet (kg) 0,121 0,012 0,211 0,427 0,671 26,583 S8 PAH Benso(a)pyren TBT Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 gjennonsnittskonsentrasjon (mg/kg) 15 0,7 4,9 19,99 19, mengde masse fjernet (kg) mengde element fjernet (mg) , , mengde element fjernet (kg) 1,202 0,056 0,393 1,602 1,602 8,012 Totalt fjernet kg 3,39 0,21 0,61 6,51 10,81 61,20 Massene i områdene som ble sanert var tilnærmet fri for avfall og det var derfor ikke behov for utsortering av avfall før videre håndtering av gravemassene. I henhold til tiltaksplanen ble oppgravde masser i tilstandsklasse 3 tilbakefylt i gravegropene på eiendommen. Massene fra område S1 (ca. 130 m 3 ) ble tilbakefylt i område S1, masser fra område S2/S6 (ca 80m 3 ) ble tilbakefylt i område S2/S6, masser fra område S4 (ca 66 m 3 ) ble tilbakefylt i område S4 og S Kontroll og overvåking før, under og etter terrenginngrep Det er i tiltaksplanen (vedlegg 1) utarbeidet et overvåkningsprogram som beskriver overvåking før, under og etter at tiltaket er avsluttet. Overvåking av sjø vil i henhold til Tillatelse til opprydding av forurenset grunn, av /1/, utvides fra 6 mnd til 1 år, mens overvåking av grunnvann vil pågå i totalt 6 måneder etter avsluttet tiltak. Tabell 5 på side 8 viser estimerte prøvetakingstidspunkt for videre prøvetaking av sjø og grunnvann. Rapport nr

11 Tabell 5 Utvidet overvåkingsprogram for sjø og grunnvann Uke Passive prøvetakere Grunnvann 48 (2011) Sette ut x 1 (2012) Hente opp x 6 (2012) Sette ut x 11 (2012) Hente opp x 16 Sette ut 21 Hente opp 26 Sette ut 31 Hente opp 36 Sette ut 41 Hente opp Overvåkning før tiltak Da Golder ikke ble varslet tidsnok i forkant av saneringen ble passive prøvetakere (SPMD og DGT) satt ut ved oppstart av tiltaket. Dette innebærer at det utenfor tiltaksområdet lengst mot nord (S1, S2 og S6) ikke ble foretatt målinger i sjø før tiltaket, men data fra de første undersøkelsene kan benyttes for å beskrive før situasjonen. Utenfor tiltaksområdet lengst mot øst (S4, S7 og S8) ble det i forkant av tiltaket utplassert passive prøvetakere (SPMD og DGT) i sjøen i prøvepunkt DF3 og DF4. Prøvetakerne lå i sjøen i 5 uker før de ble levert til ALS for analyse mht TBT og metaller. Analyserapport er vedlagt i vedlegg 6 og resultatene er sammenstilt mot PNEC verdien i sjøvann for de enkelte parameterne i tabell 6 nedenfor. Tabell 6 Analyseresultater sjø sammenstilt mot PNEC verdier Parameter PNEC (µg/l) Analyseresultater Prøvestasjon DF3 DF4 Arsen 10 Bly 0,18 0, ,00368 Kadmium 0,03 0, ,00395 Kvikksølv 0,08 Kobber 0,3 0,19 0,167 Sink 0,46 1,04 0,923 Krom 0,64 0, ,0183 Nikkel 1,3 0,141 0,126 TBT-oksid 0,00002 < < Rapport nr

12 Resultatene viser at det før tiltak er overskridelser av sink og TBT i sjøen i området utenfor tiltaksområdet lengst øst på eiendommen Overvåkning under tiltak Utenfor tiltaksområdet lengst mot nord (S1, S2 og S6) ble det ved oppstart av tiltaket utplassert passive prøvetakere (SPMD og DGT) i sjøen i prøvepunkt DF1 og DF2. Da prøvetakerne skulle hentes opp etter overvåkingen, var prøvetakerne i DF1 borte og derfor foreligger det ikke analyseresultater fra dette prøvepunktet. Prøvetakerne kan ha slitt seg fra fortøyningen som følge av pågående arbeider i området. Prøvetakerne lå i sjøen i 5 uker før de ble levert til ALS for analyse mht TBT og metaller. Analyserapport er vedlagt i vedlegg 7 og resultatene er sammenstilt mot 10 x PNEC verdien i sjøvann for de enkelte parameterne i tabell 7 nedenfor. Utenfor tiltaksområdet lengst mot øst (S4 og S8) ble det ved oppstart av tiltaket utplassert passive prøvetakere (SPMD og DGT) i sjøen i prøvepunkt DF3 og DF4. Prøvetakerne lå i sjøen i 7 uker før de ble levert til ALS for analyse mht TBT og metaller. Analyserapport er vedlagt i vedlegg 6 og resultatene er sammenstilt mot 10 x PNEC verdien i sjøvann for de enkelte parameterne i tabell 7 nedenfor. Tabell 7 Analyseresultater sjø sammenstilt mot PNEC verdier Parameter PNEC (µg/l) Analyseresultater Prøvestasjon DF1 DF2 DF3 DF4 Arsen 10 Bly 0,18 0,0246 0, ,00416 Kadmium 0,03 0, , ,00381 Kvikksølv 0,08 Kobber 0,3 0,269 0,135 0,296 Sink 0,46 1,38 1,05 1,24 Krom 0,64 0,0242 0,013 0,013 Nikkel 1,3 0,142 0,131 0,128 TBT-oksid 0,00002 < <0,005 0,011 Resultatene viser at det under tiltak var overskridelser av sink og TBT i sjøen i området utenfor eiendommen Overvåking etter tiltak grunnvann Det ble under tiltaket satt ned 3 nye grunnvannsbrønner (G1-G3) på eiendommen, en i hvert tiltaksområde. Brønn G1 ble dessverre ikke dyp nok, da det lå treflåter i grunnen. Det er derfor besluttet å benytte brønn S5 (som ligger i det samme tiltaksområdet), som ble satt ned i forbindelse med de miljøtekniske undersøkelsene ved utarbeidelse av tiltaksplanen (vedlegg 1), i det videre overvåkingsprogrammet. Overvåkningen av tiltaksområdet skjer derfor ved prøvetaking av grunnvannsbrønn S5, G2 og G3. Prøvene vil bli levert til ALS for analyse mht metaller og TBT. Dersom analyseresultatene i løpet av overvåkingsperioden overstiger akseptkriteriene vil Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen, bli varslet. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport for overvåkingen, som vil oversendes fylkesmannen ultimo Rapport nr

13 2.6.4 Overvåkning etter tiltak sjø Overvåkingsprogrammet etter endt tiltak har startet opp og resultatene vil bli presentert i en sluttrapport for overvåkingen i 2012, eller rapporteres til Fylkesmannen i Buskerud dersom de overskrider akseptkriteriene som er beskrevet i tiltaksplanen (vedlegg 1). 2.7 Bruk av godkjente foretak Gravearbeidene ble utført av Kaare Mortensen AS, som har de nødvendige godkjenninger for denne type arbeid. Miljøkontroll ble utført av Golder Associates AS som har både sentral godkjenning og relevant erfaring fra kontroll av opprydning av forurenset grunn. 3.0 KONKLUSJON Tiltaket har medført at det blant annet er fjernet 77kg bly, 406kg kobber, 362kg sink og 0,61kg TBT fra eiendommen. For å se om dette er tilstrekkelig for å redusere utlekking av disse stoffene til grunnvannet, blir utført regelmessig overvåking av grunnvannet i 6 mnd etter endt tiltak. For å kontrollere utlekking av disse stoffene til sjø, blir det gjennomført regelmessig overvåking av sjøvannet i 12 mnd etter endt tiltak. Rapport nr

14 4.0 REFERANSER /1/ Fylkesmannen i Buskerud. Tillatelse til opprydning av forurenset grunn til Drammen Yard AS i Drammen kommune /2/ Forurensningsforskriftens kapittel 2. Miljøverndepartementet Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Miljøverndepartementet /3/ Klif (2009). Veileder. Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. TA 2553/2009 Rapport nr

15 Spørsmål om denne tiltaksplanen rettes til: Navn: Vidar Ellefsen, daglig leder Golder Associates AS Telefon: E-post: Rapport nr

16 VEDLEGG 1 TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN DRAMMEN YARD AS Rapport nr

17 VEDLEGG 2 ANALYSERAPORT JORD Rapport nr

18 VEDLEGG 3 RESULTATER SAMMENSTILT MOT KLIFS HELSEBASERTE TILSTANDSKLASSER Prøvenavn/ Element Alle resultater i mg/kg TS S1-K1 S1-K2 S1-K3 S1-K4 S2/S6-K1 S2/S6-K2 S2/S6-K3 Prøvedybde[m] vegg bunn mørk Jord tilbakefyllingsmasser vegg bunn svart Jord Tørrstoff 95,1 85,4 83,1 91,8 91,8 89,1 93,9 As 4,98 2,98 7,55 12,4 4,81 4,79 9,59 Cd <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Cr (III) 21,8 12, ,2 13,7 21,7 96,2 Cu , Hg 0,162 0,122 0,991 0,369 0,617 1,48 9,34 Ni 42,8 13, ,7 11,4 49,3 270 Pb , Zn Sum PAH-16 1,8 3,01 73,9 6,2 1,77 2,53 47,8 Benso(a)Pyren 0,2 0,308 6,03 0,526 0,18 0,281 7,1 Alfiater C 10 -C 12 < <2 <2 5 Alifater C 12 -C Prøvenavn Enhet DY4 DY2 DY3 Prøvedybde m haug S4 haug i bunn haug S8 Tørrstoff % 86 77,8 89,1 Element As mg/kg 5,92 2,76 37,1 Cd mg/kg 0,333 0,282 1 Cr (III) mg/kg 24,3 5,97 30,9 Cu mg/kg Hg mg/kg <0.2 <0.2 <0.2 Ni mg/kg 33 9,52 28,2 Pb mg/kg ,4 623 Zn mg/kg Sum PAH-16 mg/kg 9,5 8,2 15 Benso(a)Pyren mg/kg 0,84 0,55 0,7 Alfiater C 10 -C 12 mg/kg <20 <20 <20 Alifater C 12 -C 35 mg/kg 120 < Rapport nr

19 Paramenter S7-K1 Prøvenavn S7-K2 Prøvedybde m 0-1 haug Tørrstoff % 82,7 88,3 Element As mg/kg TS 34,1 115 Cd mg/kg TS <0.10 <0.10 Cr (III) mg/kg TS 35,5 83,9 Cu mg/kg TS Hg mg/kg TS 0,162 0,334 Ni mg/kg TS 28,4 69,4 Pb mg/kg TS Zn mg/kg TS Sum PAH-16 mg/kg TS 7,39 3,98 Benso(a)Pyren mg/kg TS 0,582 0,38 Alfiater C 10 -C 12 mg/kg TS <2 14 Alifater C 12 -C 35 mg/kg TS Prøvenavn/ Element Grenseverdier - Tilstandsklasser (mg/kg TS) Prøvedybde[m] Tørrstoff Meget god (I) God (II) Moderat (III) Dårlig (IV) Svært dårlig (V) Farlig avfall As < >1000 Cd <1,5 1, >1000 Cr (III) < >25000 Cu < >25000 Hg < >1000 Ni < >2500 Pb < >2500 Zn < >25000 Sum PAH-16 < >2500 Benso(a)Pyren <0,1 0,1-0,5 0, >100 Alfiater C 10 -C 12 < >20000 Alifater C 12 -C 35 < >20000 Rapport nr

20 VEDLEGG 4 RISIKOVURDERING FØR OG ETTER TILTAK Før tiltak Målt jordkonsentrasjon sammenlignet med Trinn 1 grenseverdier og tilstandsklasser, og Trinn 2 helserisiko og spredning. Stoff Etter tiltak Målt jordkonsentrasjon TRINN 1 TRINN 2 Antall prøver Max Cs, max (mg/kg) Middel Cs, middel (mg/kg) Normverdi jord (mg/ kg) Tilstandsklasse III (mg/kg) Cs, max overskrider normverdi Cs, middel overskrider normverdi Cs, max overskrider tilstandsklasse III Cs, middel overskrider tilstandsklasse III Che aktuell arealbruk (mg/kg) Helserisiko Cs, max overskrider Che Cs,middel overskrider Che Målt jordkonsentrasjon sammenlignet med Trinn 1 grenseverdier og tilstandsklasser, og Trinn 2 helserisiko og spredning. Beregnet kons. fra max jordkons. Grunn-vann Cgw, mid (mg/l) Arsen ,0 15, % 91 % 130 % -69 % 45, % -67 % 0,01563 Bly ,0 237, % 297 % 173 % -21 % 95, % 150 % 0,02437 Kadmium 32 1,7 0,3 1, % -79 % -89 % -98 % 1,72-3 % -82 % 0,00032 Kvikksølv 32 17,2 2, % 136 % 330 % -41 % 2, % -15 % 0,00048 Kobber ,0 716, % 616 % 550 % -28 % 34540,23-81 % -98 % 0,14664 Sink ,0 1289, % 545 % 866 % 29 % 1659, % -22 % 0,66011 Krom totalt (III + VI) ,0 31, % -36 % -71 % -94 % 50, % -36 % 0,10811 Nikkel ,0 46, % -22 % 87 % -77 % 176, % -73 % 0,02402 PAH totalt ,0 38, % 1820 % 530 % -23 % 2, % 1820 % 0,00060 Alifater > C8-C ,0 5, % -50 % -88 % -88 % 14,60-66 % -66 % 0,00157 Alifater >C10-C ,0 21, % -57 % 255 % -83 % 58, % -63 % 0,00088 Alifater >C12-C ,0 936, % 837 % 3192 % 56 % 2740, % -66 % 0,00001 TBT-oksid 34 54,0 4,9 0, % % 0, % 3335 % 0,01936 Stoff Målt jordkonsentrasjon TRINN 1 Antall prøver Max Cs, max (mg/kg) Middel Cs, middel (mg/kg) Normverdi jord (mg/ kg) Tilstandsklasse III (mg/kg) Cs, max overskrider normverdi Cs, middel overskrider normverdi Cs, max overskrider tilstandsklasse III Cs, middel Che overskrider aktuell tilstandsklasse III arealbruk (mg/kg) Helserisiko Cs, max overskrider Che Cs,middel overskrider Che Beregnet kons. fra max jordkons. Grunn-vann Cgw, mid (mg/l) Arsen 17 58,1 11, % 48 % 16 % -76 % 45,97 26 % -74 % 0,0121 Bly ,0 176, % 195 % 65 % -41 % 95, % 86 % 0,0181 Kadmium 17 1,1 0,2 1, % -87 % -93 % -99 % 1,72-37 % -89 % 0,0002 Kvikksølv 17 17,2 1, % 39 % 330 % -65 % 2, % -50 % 0,0003 Kobber ,0 245, % 146 % -25 % -75 % 34540,23-98 % -99 % 0,0503 Sink ,0 487, % 144 % 63 % -51 % 1659,51-2 % -71 % 0,2497 Krom totalt (III + VI) 17 35,5 15, % -68 % -93 % -97 % 50,00-29 % -68 % 0,0542 Nikkel 17 49,3 21, % -64 % -75 % -89 % 176,22-72 % -88 % 0,0109 PAH totalt ,0 33, % 1589 % 530 % -32 % 2, % 1589 % 0,0005 Alifater > C8-C10 4 5,0 5, % -50 % -88 % -88 % 14,60-66 % -66 % 0,0016 Alifater >C10-C ,0 6, % -88 % -70 % -95 % 58,21-33 % -90 % 0,0002 Alifater >C12-C ,0 1468, % 1368 % 3192 % 145 % 2740, % -46 % 0,0000 TBT-oksid 18 54,0 5,8 0, % % 0, % 3959 % 0,0229 TRINN 2 Rapport nr

21 VEDLEGG 5 VEIESEDLER Rapport nr

22 Rapportsignatur side GOLDER ASSOCIATES AS Tonje Krokaas Miljøteknisk konsulent Vidar Ellefsen Prosjektleder Rapport nr

23 VEDLEGG 6 ANALYSERESULTATER PASSIVE PRØVETAKERE Rapport nr

24 Våre verdier Integritet Vi er ærlige, pålitelige, etiske og troverdige i vårt arbeid og i våre relasjoner. Fremragenhet Vi etterstreber fremragende tekniske løsninger og tjenester for våre kunder og kolleger. Samarbeid Vi er et samarbeidende fellesskap som aktivt deler kunnskap og erfaringer til nytte for våre kunder. Omsorg Vi respekterer og bryr oss om hverandre, kundene, samfunnet og miljøet der vi bor og arbeider. Eierskap Vi er stolte av arbeidet vi utfører for våre kunder, og føler personlig ansvar for selskapets utvikling og fremgang.

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND

JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2012 UMOE

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. ROM eiendom AS Skippergata 31 0048 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Hvorfor fokus på foruenset jord

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Grunnforurensning. Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013. Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning

Grunnforurensning. Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013. Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Grunnforurensning Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013 Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Miljødirektoratet fra 1. juli + Myndighet forurenset grunn Klif Forurensningsloven

Detaljer

01 19.06.2013 Revidert tiltaksplan 15 ANBH IJ GB 00 24.01.2013 Tiltaksplan 12 KKF IJ GB Rev. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

01 19.06.2013 Revidert tiltaksplan 15 ANBH IJ GB 00 24.01.2013 Tiltaksplan 12 KKF IJ GB Rev. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. R a p p o r t Oppdrag: Harstad tankanlegg bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: Forurenset grunn bminit1 Rapport: 27. januar 2012 Oppdragsgiver: Tiltaksplan Esso Norge AS Dato: 19. juni 2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse 3 av fire nordmenn bor i byer/tettsteder Byer/tettsteder utgjør 1 % av landarealet Gjennom

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Slottsplassen Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport og tiltaksplan Link arkitektur AS Dato: 05. november 2012 Oppdrag /

Detaljer

15.1.2015 TILTAKSPLAN. Bråset, Røyken. Sendt til: Røyken Eiendom v/ Bård Rasch Hansen RAPPORT. Rapportnummer 1450910198-1

15.1.2015 TILTAKSPLAN. Bråset, Røyken. Sendt til: Røyken Eiendom v/ Bård Rasch Hansen RAPPORT. Rapportnummer 1450910198-1 RAPPORT TILTAKSPLAN Bråset, Røyken Sendt til: Røyken Eiendom v/ Bård Rasch Hansen Rapportnummer 1450910198-1 SAMMENDRAG Røyken Eiendom planlegger å etablere svømmehall på det Bråset deponi, som er benyttet

Detaljer

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren

Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren Studentsamskipnaden i Bergen Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren 04.09 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Studentsamskipnaden i Bergen Tiltaksplan,

Detaljer

Praktikfall från Fornebu

Praktikfall från Fornebu FAS Asfaltdagar2002 Asfalt och miljö Praktikfall från Fornebu Vidar Ellefsen, Rolv Anders Systad Statsbygg Fornebu 1998 Asfalt og løsmasser skal håndteres slik at miljøhensyn og samfunnsøkonomi blir best

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Sandefjord kommune. Miljøtekniske tiltak og overvåkning i tiltaksperioden Byggetrinn SMI-tomten. Sluttrapport. SØ DEF30-R3Dicoivi.

Sandefjord kommune. Miljøtekniske tiltak og overvåkning i tiltaksperioden Byggetrinn SMI-tomten. Sluttrapport. SØ DEF30-R3Dicoivi. MULTICONSULT MULT1CONSULT Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandefjord kommune Kilen Brygge Emne: Miljøtekniske tiltak og overvåkning i tiltaksperioden Byggetrinn SMI-tomten. Sluttrapport. Dato: 20. mai

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

RIM1. Notat ,... 1. Innledning. 2. Avklaringsbehov. Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010

RIM1. Notat ,... 1. Innledning. 2. Avklaringsbehov. Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010 ... UL.T.CONSU... T,... Notat RIM1 Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010 Emne: Redegjørelse for grunnundersøkelser ved OppdLnr.: 120444 DrakaIHolmen Til: Fylkesmannen i Buskerud,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Bunker Oil AS, Hammerfest. Miljøgeologisk undersøkelse. 1 1.2.2012 17 anbh ij eok. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Bunker Oil AS, Hammerfest. Miljøgeologisk undersøkelse. 1 1.2.2012 17 anbh ij eok. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: Miljøgeologisk undersøkelse bminit1 Rapport: 1. februar 2012 Bunker Oil AS, Hammerfest Oppdragsgiver: Bunker Oil AS Dato: 1.

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Veiutbygging i Hammerfest tiltaksplan for forurensede masser.

Veiutbygging i Hammerfest tiltaksplan for forurensede masser. Veiutbygging i Hammerfest tiltaksplan for forurensede masser. Akvaplan-niva AS Rapport: 6391-2 Forsidebilder: Rypefjord, Elvetun, Fuglenes, og gravearbeid for prøvetaking på Elvetun. Foto: Johnny Larsen

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland Blokken Skipsverft AS Blokken 8400 Sortland Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4702 Deres ref: Vår dato: 28.12.20123 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST Oppdragsgiver Bjørn Bygg AS Rapporttype Miljøteknisk rapport og tiltaksplan 2011-11-11 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST STRANDPARKEN, HAMMERFEST 3 (27) MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars) Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel RAPPORT LNR 5744-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Innhold 1. Innledning 6 2. Bakgrunnsinformasjon 9 2.1

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse

Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse 2013089909R 9. juli 2014 0 Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: Dokumentnr.: Dato: 9. juli 2014 Rev. nr./rev. dato:

Detaljer

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking ijs Breedveld, Arne Pettersen, Audun Hauge Norges Geotekniske Institutt (NGI) Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo Bakgrunn

Detaljer