GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE"

Transkript

1 GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012

2 SAMMENDRAG Trondheim kommune skal bygge barnehage i Grilstadfjæra på Ranheim, øst for Trondheim sentrum. Barnehagetomta ligger på utfylt område i Grilstadfjæra, og nærmeste resipient er Trondheimsfjorden. Fyllmassene på området består hovedsakelig av inhomogene, leirholdige masser med stein, sand og grus. Massene inneholder stedvis tegl, asfalt, betong, plast, metall og annet avfall. Fyllmasser under barnehagebygget skal byttes ut ned til original leire ved ca. 6-7 meter under eksisterende terreng, og erstattes av rene kvalitetsmasser. På denne delen av tomta er det gravd 3 sjakter ned til ca. 6 meters dybde. Det ble tatt ut 9 prøver som det er utført kjemiske analyser på. Videre er det tatt ut 10 prøver av overflatemasser (0-1 meter) fordelt i rutenett på eiendommen. Prøvetaking og analyser er utført ihht Klif s veiledere TA-2553 og TA I prøvene fra overflatemasser på barnehagens uteområder er det ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdiene. I prøvene fra de dypere sjaktene er det påvist arsen og organiske forbindelser (PAH, BaP og hydrokarboner (oljeforbindelser)) over normverdien i 3 prøver. For øvrig er massene klassifisert i tilstandsklasse 1. Prøvene er analysert for As og 7 tungmetaller, PAH, PCB og hydrokarboner (c 5 -c 35 ). Prosjektet vil generere omtrent m 3 overskuddsmasser fra byggegrop. Dokumentert rene masser skal disponeres på ren massetipp, mens masser i tilstandsklasse 2 kan disponeres internt på området evt. leveres til godkjent mottak for svakt forurensede masser.

3

4 4 (10) DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Målsetting METODE Prøvepunkter og observasjoner Feltarbeid og kjemiske analyser Kvalitetskriterier og tilstandsklasser RESULTATER FRA MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE Grunnforhold Analyseresultater TILTAKSPLAN Utførte miljøtekniske grunnundersøkelser Akseptkriterier Risiko for forurensningsspredning Gjennomføring av tiltak og tidsplan Intern disponering av masser Ekstern disponering av masser Kontroll og overvåkning SIKKERHET OG BEREDSKAP REFERANSER FIGUROVERSIKT Tegning nr. Rev.nr. Tittel Målestokk M-101 Oversiktskart 1 : M-102 Situasjonsplan 1 : 500 TABELLOVERSIKT Tabell 1: Grenseverdier for lensevann VEDLEGG Vedlegg 1 - Analyseresultater sammenstilt med TA-2553/2009 Vedlegg 2 - Profilbeskrivelser Vedlegg 3 - Analyserapport fra Eurofins Rambøll

5 DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN 5 (10) 1. INNLEDNING Med bakgrunn i funn av miljøgifter på områder uten spesiell mistanke om forurensning, er det viktig at eiendommer tiltenkt barnehager og lekearealer undersøkes for grunnforurensning. Ved alle tomter hvor det planlegges etablering av barnehager anbefaler Klima og Forurensningsdirektoratet (Klif) at overflatejorden, som barna kan bli eksponert for, undersøkes. Undersøkelsene utføres ihht veileder TA-2261, Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager. Videre sier kapittel 2 i forurensningsforskriften at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få kartlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Plan og bygningslovens 28-1 stiller også krav til at miljøforholdene på en eiendom skal være kjent før bygging kan igangsettes. Undersøkelser på eiendommer hvor det er mistanke om forurensning i grunnen skal tilfredsstille krav i Klif s veileder TA-2553, Tilstandsklasser for forurenset grunn. 1.1 Bakgrunn Trondheim kommune skal bygge ny barnehage i Grilstadfjæra, ved planlagt boligområde Grilstad Marina område B5. Barnehagens eiendom har en grunnflate på ca m 2. Eiendommens beliggenhet er vist på tegning M-101. Utbyggingstomta ligger på utfylt område i Grilstadfjæra, og nærmeste resipient er Trondheimsfjorden. Det er planlagt at fyllmasser under bygg skal byttes ut med kvalitetsmasser ned til original leire, ca. 6-7 meter under eksisterende terreng. Rambøll har tidligere gjennomført en orienterende grunnundersøkelse (rapport ,datert ) samt supplerende undersøkelser (rapport , datert ) på tilgrensende områder. Undersøkelsene påviste inhomogene fyllmasser med forurensede hotspots. Undersøkelsene påviste polyaromatiske hydrokarboner (PAH), oljeforbindelser og metaller over tilstandsklasse Målsetting Området er regulert til barnehage, og tiltaksplan skal sikre at gjenliggende masser tilfredsstiller kvalitetskriterier for barnehager (TA-2261). Tiltaksplanen skal også sikre riktig behandling og disponering av overskuddsmasser/forurensede masser for å unngå spredning av forurensning (TA-2553). 2. METODE Rambøll har gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse på område Grilstadfjæra barnehage. Feltarbeid med sjaktegraving og uttak av jordprøver ble utført Prøvetaking og analyser er utført ihht TA-2261 samt TA Prøvepunkter og observasjoner På planlagte uteområder ble det tatt blandprøver av den øverste meter i 10 punkter fordelt på området. I tillegg ble det gravd 3 dype sjakter ned til ca. 6 meter under eksisterende terreng der bygget er planlagt plassert. Plassering av prøvepunktene var imidlertid vanskelig da det var anlagt anleggsveier på området, og området for øvrig ble benyttet til mellomlager for Ramboll

6 6 (10) DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN overskuddsmasser samt lagring og tilpassing av forskalingsmaterialer til byggeprosjekter på tilgrensende utbyggingsområde (Grilstad Marina, B5). Det undersøkte området består av leirholdige fyllmasser med ujevn kvalitet, med innslag av plast, ledninger, tegl, betong, metall og asfalt i deler av massene. Det ble registrert lukt (H 2 S) i den ene dype sjakta (S1). Det ble registrert innsig av grunnvann i alle de 3 dype sjaktene på området. Profilbeskrivelse av sjaktene finnes i Vedlegg Feltarbeid og kjemiske analyser På planlagte utearealer i barnehagen ble det tatt prøver fra øverste 1 meter i 10 punkter. Punktene ble forsøkt plassert i rutenett på eiendommen. På området hvor det er planlagt å sette opp barnehagebygget ble det gravd 3 dype sjakter, og det ble tatt en blandprøve fra hvert av sjiktene 0-2 meter, 2-4 meter og 4-5 (evt. 6) meter. I to av sjaktene ble graving stoppet på ca. 5 meters dybde pga mye stein og store mengder vann. Plassering av sjaktene og prøvepunktene er vist på tegning M-102. I dype sjakter var det ikke forsvarlig for personell å gå ned i sjakt, og her ble det skavet av et tynt lag med gravemaskinas skuff for 0-2 m, 2-4 m og 4-6 m. Uttak av blandprøver fra hvert sjikt ble utført av Rambøll ved flere stikk med liten spade. Det ble utført kjemiske analyser av blandprøver fra hvert to-meters sjikt i de 3 dype sjaktene, tilsammen 9 prøver. Prøvene ble analysert for parameterne hydrokarboner, PAH, arsen og 7 metaller. Fra planlagte utearealer er det tatt 10 blandprøver fra den øverste 1 meter. Prøvene er analysert for arsen og 7 metaller, PAH og PCB ihht TA Analyserapport fra akkreditert laboratorium finnes i Vedlegg Kvalitetskriterier og tilstandsklasser I TA-2261 er kvalitetskriterier for jord i barnehager angitt, og overflatejord skal tilfredsstille kravene for å kunne benyttes i barnehager. Kvalitetskriteriene tilsvarer grenseverdiene satt mellom tilstandsklasse 2 og 3 (TA-2553), med unntak for kvikksølv der verdien er den samme som normverdien. 3. RESULTATER FRA MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE Det er tatt ut og analysert totalt 19 jordprøver fra barnehageområdet. For å bestemme disponering av overskuddsmasser ved masseutskifting under bygg er det analysert blandprøver fra 0-2 meter, 2-4 meter og 4-6 meter dybde, totalt 9 prøver. På planlagte uteområder er det analysert 10 prøver av overflatejord, 0-1 meter. 3.1 Grunnforhold Massene på området består hovedsakelig av inhomogene, leirholdige fyllmasser med stein, sand og grus, uten inndelinger i sjikt og lag. Massene har generelt over hele området innslag av avfallsfraksjoner som for eksempel tegl, asfalt, plast, metall, treverk, betong, bildekk og annet skrot. Fyllmasser under bygg skal graves bort, ned til original leire ved ca 6 meters dybde under eksisterende terreng, og erstattes med kvalitetsmasser. Rambøll

7 DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN 7 (10) 3.2 Analyseresultater Analyseresultatene er sammenstilt med Klif s tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553), og vist i vedlegg 1. Normverdiene for forurenset grunn er grenseverdiene mellom tilstandsklasse 1 og 2. I TA-2553 er normverdien for krom (Cr) satt til 50 mg/kg. I Trondheim er imidlertid det naturlige bakgrunnsnivået høyere (Ottesen m.fl. 2000), og for dette området settes derfor denne verdien til 100 mg/kg (Faktaark 50). TA-2261 angir at for prøver med kromverdier over 100 mg/kg i Trondheim, vil det være nødvendig å bestemme innholdet av 6-verdi krom. Alle de analyserte prøvene fra overflatejord kan klassifiseres i tilstandsklasse 1 («Meget god»). Massene inneholder imidlertid ulike avfallsfraksjoner og består av blandet jord, sand, grus og til dels grov stein, og vil ikke være egnet som overflatejord i en barnehage. Jordprøvene fra de dype sjaktene klassifiseres i hovedsak i tilstandsklasse 1, med unntak for krom som tilfredsstiller ren jord i Trondheim kommune. 3 prøver klassifiseres i tilstandsklasse 2, henholdsvis for forhøyede konsentrasjoner av arsen, PAH, BaP og oljeforbindelser (C 12 -C 35 ). 4. TILTAKSPLAN Ved forurensning i grunnen plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides og at anleggsarbeidet ikke medfører spredning av forurensning eller medfører fare for skade på helse eller miljø. Tiltaksplan er utarbeidet i henhold til punkt 1-7 i 2-6 i forurensningsforskriften. 4.1 Utførte miljøtekniske grunnundersøkelser Overskuddsmasser under planlagt bygg er kartlagt ved blandprøver i sjikt på 2 meters dybde, tilsvarende ca 1 prøve per 400 m 3. 3 prøver er påvist i tilstandsklasse 2 for arsen og organiske stoffer (PAH, benso(a)pyren, oljeforbindelser). Utomhusarealer er kartlagt med 10 prøver i 0-1 m dybde. 4.2 Akseptkriterier Gjenliggende masser i øvre meter på området skal tilfredsstille kvalitetskriterier for jord i barnehager (TA-2261). Masser i dypereliggende jord (> 1 meter) skal tilfredsstille tilstandsklasse 3 (TA-2553). 4.3 Risiko for forurensningsspredning Grave- og disponeringsplan skal gjøres kjent for alle berørte parter, og miljøteknisk rådgiver skal instruere entreprenør for riktig graving, transport og disponering av masser. Miljøteknisk rådgiver skal ha tett oppfølging av prosjektet under graving, og skal gjennomføre alt av prøvetaking og sørge for kjemiske analyser for dokumentasjon av rene masser. Arbeidet stanses, og miljøteknisk rådgiver og Trondheim kommune kontaktes, dersom det påtreffes sterkt forurenset masse eller farlig avfall. Lensevann Ved graving av byggegrop ned til 6 meter kan det bli behov for utpumping av lensevann. Vannet skal samles opp i tett tank eller sedimentasjonsgrøft. Stikkprøver av vannet skal analyseres og tilfredsstille verdier i tabell 1 før direkte utslipp/eventuelt påslipp på Trondheim kommunes overvannsnett. Påslipp til overvannsnett må avklares med Trondheim bydrift. Ramboll

8 8 (10) DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Tabell 1: Grenseverdier for lensevann Parameter Grenseverdi (µg/l) Bly (Pb) 30 Kobber (Cu) 150 Krom (Cr) 150 Sink (Zn) 300 PAH 16 3 Støv Støvflukt skal minimaliseres ved forsiktig vanning av massene ved behov. Ved transport ut av området skal det vurderes om det er behov for tildekking av massene for å unngå støvflukt. Det skal etableres spyleplass for lastebiler for å unngå tilgrising av vegnett. Ved søl og spill på veg skal tiltakshaver sørge for jevnlig renhold av vegnett. Mellomlagring Ved behov for mellomlagring av masser i tilstandsklasse 3 eller høyere skal massene ligge på tett underlag med overdekning (tykk presenning). Mellomlagrede masser skal merkes tydelig. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal godkjenne mellomlagring på annet enn godkjent mellomlager og/eller egen eiendom. Riktig disponering Graving i masser på området skal foregå sjikt og seksjonsvis i henhold til graveplan, utarbeidet av Rambøll, for å unngå sammenblanding av masser med ulik forurensningsgrad. 4.4 Gjennomføring av tiltak og tidsplan Graving for barnehagebygg genererer ca m 3 overskuddsmasser. Tiltaket skal gjennomføres i henhold til tiltaksplan og graveplan, samt vilkår i godkjenning fra Miljøenheten i Trondheim kommune som er forurensningsmyndighet. Grunnarbeider er planlagt startet høsten 2012, og barnehagen skal være ferdigstilt til sommeren Intern disponering av masser Masser i tilstandsklasse 2 kan disponeres internt på området. Skulle det senere påvises masser i tilstandsklasse 3 kan disse disponeres dypere enn 1 meter på tomta, fortrinnsvis der det ikke skal graves for senere utbygging. 4.6 Ekstern disponering av masser Masser i tilstandsklasse 1 skal disponeres på ren massetipp. For å dokumentere rene masser for disponering på ren massetipp skal det analyseres flere prøver av fyllmassene. Miljøteknisk rådgiver vil vurdere prøvetetthet i forhold til feltobservasjoner og analyseresultater, samt skjønnsvurdering i henhold til Miljøenhetens faktaark nr 50 og deklarasjonsskjema for rene masser. Dokumentasjon vedlegges sluttrapporten til Miljøenheten. Fri disponering av dokumenterte rene masser skal også tilfredsstille bestemmelser i Plan og bygningsloven. Masser i tilstandsklasse 2 og evt. 3 skal leveres til godkjent mottak og dokumenteres ihht krav fra aktuelle mottak. Aktuelt mottak i Trondheimsområdet kan være Rimol Miljøpark på Sjetnan. Dersom det påvises masser i tilstandsklasse 4, 5 eller farlig avfall skal massene disponeres på godkjent mottak for slike masser, som NOAHs anlegg på Langøya, Fana Stein og Gjenvinning i Bergen, eller Terrateam i Mo i Rana. Rambøll

9 DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN 9 (10) Grovfraksjon (> 20mm) kan sorteres fra og disponeres som rene masser dersom de ikke har synlig belegg av forurensning. Avfall som påtreffes på eiendommen skal sorteres fra og leveres til godkjent mottak for slike masser. 4.7 Kontroll og overvåkning Det er ikke vurdert som nødvendig med overvåkning av området etter gjennomføring av tiltaket. Det er ikke behov for prøvetaking og analyser av graveplanum, da fyllmasser skal fjernes ned til original grunn. Etter krav i forurensningsforskriften 2-9 skal det utarbeides en sluttrapport for terrenginngrep i forurenset grunn. Sluttrapporten skal beskrive gjennomføring av tiltaket i henhold til godkjent tiltaksplan, eventuelle dispensasjoner, graveplan og kvitteringer for levering av masser til godkjente mottak. Trondheim kommune krever at sluttrapport sendes inn for godkjenning innen 3 mnd etter at terrenginngrepet er avsluttet. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å registrere gjenliggende forurensning i Grunnforurensningsdatabasen ( 5. SIKKERHET OG BEREDSKAP Personell som arbeider i direkte kontakt med forurensede masser skal benytte egnet verneutstyr. Alle som arbeider på eiendommen skal være informert om at massene som håndteres er forurenset og skal ha innføring i spesielle rutiner i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene. De påviste forurensningene på eiendommen representerer ikke risiko for akutt helseskade. Eventuelle langsiktige skadevirkninger forebygges gjennom normale hygienetiltak. Under utgraving av forurensede masser skal det etableres beredskap for håndtering av uforutsette hendelser. Beredskapsplan omfatter rutiner for varsling samt utstyr for å håndtere flytende avfall og farlig avfall. Ramboll

10 10 (10) DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN 6. REFERANSER Rambøll, Småbåthavn Grilstadfjæra Trondheim, Oppdrag nr , rapport nr 3. Rambøll, Miljøtekniske grunnundersøkelser, Grilstad Marina område B5. Datarapport med tiltaksplan. Rapport Klima og forurensningsdirektoratet, Veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009. Forurensningsforskriften, Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Ottesen, R.T., m.fl. Geokjemisk atlas for Norge. NGU Klima og forurensningsdirektoratet, Veileder for for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager, TA-2261/2007. Trondheim kommune, Miljøenheten. Faktaark 50 Hva er rene masser? 2010 Trondheim kommune, Grilstad Marina Godkjenning av rammeplan for terrenginngrep i forurenset grunn. Datert Rambøll

11

12

13 VEDLEGG Ramboll

14 Rambøll VEDLEGG 1 - ANALYSERESULTATER SAMMENSTILT MED TA-2553/2009

15 Analyseresultater - Jord Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Utskriftsdato: Side 1 av 1 Uteomrd bhg Tilstandsklasse 1/Normverdi Profilnr. Dybde [m] Analyse-ID As Cr Cu Cd Ni ,5 60 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Pb Zn Hg PAH BaP PCB mg/kg mg/kg mg/kg 01 0,00-1,00 1 4, , ,029 0,48 0,055 i.p. 02 0,00-1,00 2 3, , ,048 0,45 0,042 i.p. 03 0,00-1,00 3 2, , ,038 0,25 0,024 i.p. 04 0,00-1,00 4 3, , ,045 0,22 0,019 i.p. 05 0,00-1,00 5 3, , ,048 0,16 0,014 i.p. 06 0,00-1,00 6 5, , ,025 0,1 0,013 i.p. 07 0,00-1,00 7 3, , ,039 0,46 0,041 i.p. 08 0,00-1, , ,024 0,59 0,019 i.p. 09 0,00-1,00 9 3, , ,05 0,22 0,02 i.p. 10 0,00-1, , , ,016 0,15 0,014 i.p. 2 mg/kg 0,1 mg/kg 0,01 mg/kg Tilstandsklassifisering I II III IV V Forurensningsgrad ubetydelig/lite moderat markert sterkt meget sterkt

16 Analyseresultater - Jord Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Utskriftsdato: Side 1 av 1 Under bygg Tilstandsklasse 1/Normverdi Profilnr. Dybde [m] Analyse-ID As Cr Cu Cd Ni ,5 60 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Pb Zn Hg PAH BaP C8-C10 C10-C12 C12-C mg/kg mg/kg mg/kg S1 0,00-2,00 S1-1 3, , ,034 0,65 0,044 < 5 < 5 48 S1 2,00-4,00 S1-2 3, , ,019 0,78 0,068 < 5 < 5 24 S1 4,00-6,00 S1-3 3, , ,5 73 0,019 0,095 < 0,01 < 5 < 5 52 S2 0,00-2,00 S2-1 9, , ,8 37 0,002 0,37 0,023 < 5 < 5 22 S2 2,00-4,00 S2-2 2, , ,029 2,4 0,15 < 5 < 5 43 S2 4,00-5,30 S2-3 0, , ,011 0,3 0,021 < 5 < 5 29 S3 0,00-2,00 S3-1 3, , ,6 59 0,016 0,45 0,038 < 5 < S3 2,00-4,00 S3-2 2, , ,033 0,71 0,043 < 5 < 5 64 S3 4,00-5,00 S3-3 3, , ,028 0,46 0,035 < 5 < mg/kg 0,1 mg/kg 10 mg/kg 50 mg/kg 100 mg/kg Tilstandsklassifisering I II III IV V Forurensningsgrad ubetydelig/lite moderat markert sterkt meget sterkt

17 VEDLEGG 2 - PROFILBESKRIVELSER Ramboll

18 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: S1 UTMx: UTMy: ,2 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Haug med matjord, sand, grus, stein flyttet før graving fra ca eksisterende terreng Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 6,00 Fyllmasse Leirige masser m/stein, tegl, vevd duk, metallrør, metall, gulbrun sand øverst i sjakt. Noen svarte masser lengst ned i sjakt. Vann i sjakt.

19 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: S2 UTMx: UTMy: ,2 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 5,30 Fyllmasse Silt, leire, sand, grus, stein, vevd duk, tegl, rester av greiner/trær. Mye stein fra ca. 2-3 meter. Stoppet graving på 5,3 m pga stein.

20 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: S3 UTMx: UTMy: ,6 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 5,00 Fyllmasse Jord, sprengstein, grus, sand, rester av trær/greiner, vevd duk, avfall som metall, asfalt, plast, isopor, treverk, bildekk. Vanninntrengning. Stoppet graving på ca 5 m pga mye vann og sjakt raser sammen.

21 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 01 UTMx: UTMy: ,1 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Øst for anleggsvei Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,20 Humus Jord, sand, grus blandet. Sand Grus 0,20 1,00 Fyllmasse Brunlig sand, leirklumper, stein, rester av teglstein.

22 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 02 UTMx: UTMy: ,8 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Vest for anleggsvei Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Matjord over blandet sand, grus, stein, teglstein. Stor stein fra ca. 1 meter.

23 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 03 UTMx: UTMy: ,3 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Like ved kran på nabotomt Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Matjord over sand, grus, stein, betong, tørr leire.

24 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 04 UTMx: UTMy: ,5 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Matjord m/vegetasjon over stein, grus, sand, rester av trær/greiner.

25 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 05 UTMx: UTMy: ,4 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Matjord m/vegetasjon over stein, sand, leire, teglstein.

26 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 6 UTMx: UTMy: ,5 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Matjord m/vegetasjon over sand, grus, stein, leireklumper, rester av planter/trær. Lukter råttent. Vanninnsig ca. 0,5 m under eksisterende terreng.

27 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 07 UTMx: UTMy: ,5 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Matjord m/vegetasjon over sand, grus, leire, stein, tegl, gule masser, hard blågrå leire, metall, rester av brent treverk og svart teglstein. Råtten lukt.

28 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 08 UTMx: UTMy: ,9 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: I midlertidig overvannsgrøft Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, grus, stein, silt, leire, rester av treverk, metallrør, metalltråd. Råtten lukt.

29 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 09 UTMx: UTMy: ,8 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Matjord m/vegetasjon, sand, grus, tørr leire, malt treverk, tegl.

30 Profilbeskrivelse Oppdrag: Trondheim Kommune. Grilstadfjæra barnehage Profilnr.: 10 UTMx: UTMy: ,3 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Ved anleggsvei og bygg A på nabotomt Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Rester av matjord m/vegetasjon, sand, grus, stein, teglstein, tau. Noe tilkjørt pukk.

31 Rambøll VEDLEGG 3 - ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS

32 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1506 Moss Rambøll Norge AS Postboks 9420 Sluppen 7493 TRONDHEIM Attn: Liv Marit Honne Tlf: Fax: AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Grilstadfjæra barnehage ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 21

33 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 4.8 NS EN ISO Bly (Pb) 10 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 19 NS EN ISO Krom (Cr) 45 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 31 NS EN ISO Sink (Zn) 59 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 86 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 21

34 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 2 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.3 NS EN ISO Bly (Pb) 16 NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.11 NS EN ISO Kobber (Cu) 22 NS EN ISO Krom (Cr) 46 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 29 NS EN ISO Sink (Zn) 79 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 86 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 21

35 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 3 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 2.8 NS EN ISO Bly (Pb) 13 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 15 NS EN ISO Krom (Cr) 37 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 22 NS EN ISO Sink (Zn) 52 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 85 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 21

36 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 4 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.4 NS EN ISO Bly (Pb) 15 NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.10 NS EN ISO Kobber (Cu) 18 NS EN ISO Krom (Cr) 49 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 30 NS EN ISO Sink (Zn) 69 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 82 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 21

37 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 5 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.7 NS EN ISO Bly (Pb) 13 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 11 NS EN ISO Krom (Cr) 38 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 21 NS EN ISO Sink (Zn) 53 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 83 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 21

38 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 6 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 5.6 NS EN ISO Bly (Pb) 48 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 25 NS EN ISO Krom (Cr) 45 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 31 NS EN ISO Sink (Zn) 58 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 86 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 21

39 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 7 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.3 NS EN ISO Bly (Pb) 13 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 14 NS EN ISO Krom (Cr) 41 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 23 NS EN ISO Sink (Zn) 56 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 85 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 21

40 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 8 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 5.0 NS EN ISO Bly (Pb) 16 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 23 NS EN ISO Krom (Cr) 60 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 43 NS EN ISO Sink (Zn) 75 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH 0.11 NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 80 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 21

41 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 9 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.9 NS EN ISO Bly (Pb) 17 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 20 NS EN ISO Krom (Cr) 49 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 30 NS EN ISO Sink (Zn) 72 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 81 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 21

42 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: 10 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.8 NS EN ISO Bly (Pb) 11 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 28 NS EN ISO Krom (Cr) 61 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 39 NS EN ISO Sink (Zn) 73 NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB LMH NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST NORDTEST nd NORDTEST Total tørrstoff 85 % NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 21

43 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S1-1 (0-2m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 85 % NS Arsen (As) 3.4 NS EN ISO Bly (Pb) 17 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 20 NS EN ISO Krom (Cr) 54 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 33 NS EN ISO Sink (Zn) 67 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 48 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 21

44 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S1-2 (2-4m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 81 % NS Arsen (As) 3.2 NS EN ISO Bly (Pb) 11 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 21 NS EN ISO Krom (Cr) 56 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 41 NS EN ISO Sink (Zn) 69 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 24 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 21

45 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S1-3 (4-6m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 79 % NS Arsen (As) 3.1 NS EN ISO Bly (Pb) 9.5 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 25 NS EN ISO Krom (Cr) 60 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 41 NS EN ISO Sink (Zn) 73 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 52 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 21

46 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S2-1 (0-2m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 91 % NS Arsen (As) 9.4 NS EN ISO Bly (Pb) 6.8 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 19 NS EN ISO Krom (Cr) 38 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 31 NS EN ISO Sink (Zn) 37 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 22 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 21

47 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S2-2 (2-4m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 84 % NS Arsen (As) 2.1 NS EN ISO Bly (Pb) 12 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 40 NS EN ISO Krom (Cr) 47 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 28 NS EN ISO Sink (Zn) 72 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 43 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 16 av 21

48 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S2-3 (4-5,3m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 79 % NS Arsen (As) 0.84 NS EN ISO Bly (Pb) 7.0 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 41 NS EN ISO Krom (Cr) 38 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 23 NS EN ISO Sink (Zn) 57 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 29 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 17 av 21

49 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S3-1 (0-2m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 88 % NS Arsen (As) 3.2 NS EN ISO Bly (Pb) 8.6 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 41 NS EN ISO Krom (Cr) 69 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 46 NS EN ISO Sink (Zn) 59 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 18 av 21

50 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S3-2 (2-4m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 84 % NS Arsen (As) 2.7 NS EN ISO Bly (Pb) 17 NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.20 NS EN ISO Kobber (Cu) 32 NS EN ISO Krom (Cr) 58 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 38 NS EN ISO Sink (Zn) 89 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 64 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 19 av 21

51 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Prøvemerking: S3-3 (4-5m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff 80 % NS Arsen (As) 3.2 NS EN ISO Bly (Pb) 10 NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) 27 NS EN ISO Krom (Cr) 60 NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS Nikkel (Ni) 40 NS EN ISO Sink (Zn) 67 NS EN ISO Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA LMH <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 <5 ISO/DIS Mod 5 67 ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Kopi til: Miljo Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 20 av 21

52 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ1e#oÎ Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 21 av 21

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg E6 Nordre avlastningsveg, Brattøra vest Miljøteknisk grunnundersøkelse- Krav til graving, håndtering og massedisponering MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Regelverk... 3 2. Utførte

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M !"#$%&'($)*+,-"'& ).!"#$%&'(&")#*+,#-%.//)01$2&)34 0#*5+ 41/*&'2)6&$-#55 7$2#5'8#8915 :;E)==G H1IJ-&5"8"#"J8+ GG =KB>B=G;< H#"#$#LL1$" 46M@NO4P

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

NOTAT MASSEBEREGNINGER OG DEPONERINGSLØSNINGER

NOTAT MASSEBEREGNINGER OG DEPONERINGSLØSNINGER NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Nybygg Kalvskinnet Stavsengs Ingeniørfirma AS M-not-00-6090000, rev02 Åsgeir Tomasgard Fra Kopi Rambøll v/ Siw-Christin Taftø Einar Blakstad,

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

PROSJEKT: Myra barnehage - Totalentreprise KAPITTEL: Rapporter

PROSJEKT: Myra barnehage - Totalentreprise KAPITTEL: Rapporter PROSJEKT: Myra barnehage - Totalentreprise KAPITTEL: Rapporter Bilag C 2 RAPPORTER 2.1 GEOTEKNISK / MILJØTEKNISK RAPPORT Rapport 414193-1 Myra bhg, grunnundersøkelser av Multiconsult AS dat. 27.08.10 Rapport

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Rekvirent: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten EBY-saksnr.: DMR-saksnr.: 16/2023 16-0054 Dato: 26. februar 2017 DMR Miljø og Geoteknikk

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer