Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker"

Transkript

1 Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og Oppdragsnr.:

2

3 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A01 Innhold 1 Innledning 5 2 Stedbeskrivelse 6 3 Arbeidsbeskrivelse og metoder Sjakter og Prøvetaking av masser Klassifisering av masser 10 4 Resultater Vurdering av masser Massesammensetning Vurdering av masser Omdisponering av masser 13 5 Konklusjon 14 6 Tiltaksplan Avgrensning av delområdet ved Ms Håndtering av forurensede masser Transport Lensevann Sikrings-, beredskaps- og kontrolltiltak mot spredning av forurensninger Utgraving Sortering Mellomlagring Sikrings-, beredskaps- og kontrolltiltak mot menneskelig eksponering Dokumentasjon Rapportering 18 7 Referanser 19 8 Vedlegg 20 rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 3 av 20

4 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A01 Sammendrag Det er foretatt miljøtekniske grunnundersøkelser av løsmasser ved tomten Gnr/Bnr 790/368 og 376 der Ikea Eiendom AS planlegger nytt varehus. Massene på tomten er oppgitt til hovedsakelig å bestå av morene (kilde NGU). Geotekniske undersøkelser utført i forkant av denne undersøkelsen bekrefter dette. Utført arbeid Det er sjaktet med gravemaskin i ni punkter til mellom 1,5 til 2 m under terreng. I åtte av ni sjakter er det tatt en blandprøve i den øverste 0,5 m av sjakten. Prøvene er analysert for en såkalt "basic" miljøpakke bestående av tungmetaller, mono- og polyaromatiske forbindelser, alifatiske forbindelser (også kalt olje eller hydrokarbonforbindelser), samt PCB. Løsmassesammensetning Løsmasse karakteriseres som naturlige, morenemasser. Det var ikke oppdaget noen visuell tegn til forurensning i massene. Resultater Med unntak av miljøsjakt Ms5, lå massene i alle gravehull på samtlige forurensninger i tilstandsklasse 1 eller meget god. Tungmetaller viste naturlige nivåer. Organiske forurensninger var nesten fraværende. I Ms5 var det påvist både C10-C12 og C12-C35 (alifatiske forbindelser) i tilstandsklasse 3 eller moderat bra. Massedisponering og Tiltaksplan Massene i tilstandsklasser 1, dvs. hele tomten foruten det østlige området representert ved Ms5, kan omdisponeres fritt på og utenfor tomten. Massene rundt Ms5 er forurenset. En tiltaksplan må utarbeides før den utføres terrenginngrep her. Tiltaksplanen er utarbeidet. Massene med tilstandsklasse 3 ved Ms5 kan omdisponeres fritt på tomten uten restriksjoner, men bør holdes adskilt fra andre masser. Dersom de fjernes må det skje til et godkjent mottak. Ellers er det anbefalt en utvidet undersøkelse av delområdet ved Ms5. rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 4 av 20

5 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A01 1 Innledning Ikea Eiendom AS planlegger oppføring av nytt varehus i Nydalen, Ringsaker kommune på eiendommen Gnr/Bnr 790/368 og 376. PEAB AS har på vegne av tiltakshaver fått i oppdrag å gjennomføre byggesaken. I den forbindelsen har Norconsult AS og Løvlien Georåd AS fått i oppdrag å utføre geo- og miljøtekniske grunnundersøkelser av tomten for å kunne vurdere fundamenteringsforholdene og eventuelle forurensede masser. Denne rapporten omhandler de miljøtekniske undersøkelsene. Sr. Hydrogeolog Joseph Allen mob ) hos Norconsult har hatt overordnet ansvar for arbeidet og har ledet feltarbeidet, samt utført tolking av resultater og utarbeidelse av dokumentasjon. Gravearbeid er utført av Dobloug Entreprenør AS. Analysearbeid er utført av ALS Global (Oslo). rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 5 av 20

6 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A01 2 Stedbeskrivelse Eiendommen har Gnr / Bnr 790/368 og 376 ligger ved E6 i Ringsaker kommune ved grensen til Hamar kommune (Figur 1). Totalområdet er på m 2. Området domineres av morenemasser, men noe sandige, fluvialmasser (gul = elveavsetning) og organiske torvmasser (brun) (se løsmassekart i Figur 2)..Dybde til fjell er blitt målt til mellom 3,5 og 10,5 m. Området i forkant av undersøkelsene blitt planert med omfordeling av en del torvmasser og fjerning av noen leirmasser. Mer informasjon om dette kan fås i den geotekniske rapporten for mer informasjon (Løvlien Georåd, desember 2012). Figur 1 Oversiktskart, Ikea Nydal, Ringsaker kommune rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 6 av 20

7 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A01 Figur 2 Løsmassekart (kilde: rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 7 av 20

8 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A01 3 Arbeidsbeskrivelse og metoder 3.1 SJAKTER OG PRØVETAKING AV MASSER Omfang av undersøkelsen ble bestemt ut fra at massene er naturlige. En oversikt over sjaktene med koordinater og dybder er listet opp under i Tabell 1 og vist på kart i Figur 3. Beskrivende logger med bilder av gravesjakter er å finne i vedlegg 1. Tabell 1 Sjakter og prøvetaking av masser (UTM sone 33N), Ikea Ringsaker Sjakter X 1 Y 1 dybde prøve Ms , , ,5 Ms , , ,5 Ms , ,2 1,5 nei Ms , , ,5 Ms , , ,5 Ms , ,6 1,5 0-0,5 Ms , ,5 Ms , , ,5 Ms , , ,5 1 målt med håndholdt GPS Feltarbeid, prøvetaking og analyser er utført som følgende: Sjaktene ble avsluttet 1-2m under bakken i naturlige morene masser. Utgravningene hadde en utstrekning på ca. 0,5 x 1,5m. Massene ble vurdert etter øyemål for massesammensetning og for synlig forurensning. Fordi massene var relativ lik i de enkelte sjaktene og viste ingen synlig tegn til å være forurenset ble det med unntak av Ms3, tatt kun en blandprøve for hver sjakt i den øverste 0,5 meteren. Ms3 ble ikke prøvetatt fordi den var steinrik med veldig lite løsmasser. Prøvene ble analysert for miljøgifter: tungmetaller, mono- og polyaromater (BTEX og PAH er), alifatiske forbindelser(c5-c35) og PCB er. Vurdering av massenes miljøkvalitet eller forurensningsgrad er gjort på bakgrunn av Klif rapport TA 2553:2009, "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn". rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 8 av 20

9 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A01 Figur 3 Utbyggingsområde til IKEA Eiendom, Nydalen Ringsaker kommune rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 9 av 20

10 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A KLASSIFISERING AV MASSER Analyseresultatene i denne undersøkelsen er sett i forhold til tilstandsklasser for jord i henhold til TA-2553/2009: "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn". En beskrivelse av kvaliteten for jord i de ulike klassene er gitt i Tabell 2. For forbindelser det ikke finnes klassegrenser for er konsentrasjonene sett i forhold til normverdiene i vedlegg 1 til kapittel 2 i forurensningsforskriften. Tabell 2: Miljøkvalitet på jord i ulike tilstandsklasser (TA-2553/2009). Tilstandsklasse Over 5 under normverdi Kvalitet Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Farlig avfall Tilstandsklasser relatert til forretning, som området skal benyttes til, er vist under. Tilstandsklasse 3 kan benyttes fritt på området skal ikke ha høyere konsentrasjon i overflatejord (0-1 m) enn tilstandsklasse 3, tilstandsklasse 4 kan bli liggende dersom en risikovurdering viser at det er forsvarlig med hensyn på spredning. I dypereliggende masser kan også tilstandsklasse 5 bli liggende dersom risikovurdering viser det forsvarlig med hensyn på både spredning og helse. Tabell 3: Tilstandsklasser for arealbruk industri.(ta-2553/2009) Massedyp Tillat tilstandsklasse ved arealbruk forretning 0-1 m Tilstandsklasse 3 eller lavere > 1 m Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 4 med risikovurdering vedr. spredning Tilstandsklasse 5 med risikovurdering vedr. spredning og helse rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 10 av 20

11 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A02 4 Resultater Vurdering av masser Resultater fra feltet og laboratoriet er vedlagt rapporten som følger: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Gravelogger med bilder Analyseresultater tabellført og sammenlignet med grenseverdier (tilstandsklasser), samt analyseprotokoller fra ALS-lab 4.1 MASSESAMMENSETNING Løsmassene karakteriseres som naturlige, morenemasser. Pga. planering / utjevning av tomten var massene omrørt i den øverste meteren i noen gravepunkter. Det var ikke oppdaget noen visuell tegn til forurensning i massene. 4.2 VURDERING AV MASSER Vurdering av hver prøve sammenfattes i Tabell 4. rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 11 av 20

12 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A02 Tabell 4 Vurdering av masseprøvene, Ikea Nydalen Miljøsjakt/prøve Ms1 Resultat av masseanalyse meget god, naturlige nivåer av tungmetaller og ingen påvist olje-relaterte forbindelser Ms2 meget god, naturlige nivåer av tungmetaller og meget liten spor av BTEX ellers ingen påvist olje-relaterte forbindelser Ms3 Ms4 Ms5 Ikke prøvetatt grunnet lite løsmasse meget god, naturlige nivåer av tungmetaller og ingen påvist olje-relaterte forbindelser meget god, naturlige nivåer av tungmetaller og ingen påvist olje-relaterte forbindelser Ms6 Ms7 Ms8 Ms9 meget god, naturlige nivåer av tungmetaller og meget liten spor av C12-C35 ellers ingen påvist olje-relaterte forbindelser meget god, naturlige nivåer av tungmetaller og ingen påvist olje-relaterte forbindelser meget god, naturlige nivåer av tungmetaller og ingen påvist olje-relaterte forbindelser meget god, naturlige nivåer av tungmetaller og ingen påvist olje-relaterte forbindelser Med unntak av Ms5, lå massene i alle gravehull på samtlige forurensninger i tilstandsklasse 1 eller meget god. Tungmetaller viste naturlige nivåer. Det var påvist kun meget små spor av Xylen og C12-C35 (alifatiske forbindelser) i hhv. Ms2 og Ms6. Disse tilhørte også tilstandsklasse 1, langt under grenseverdien til tilstandsklasse 2. I Ms5 var det påvist både C10-C12 og C12-C35 (alifatiske forbindelser) i tilstandsklasse 3 eller moderat bra. Verdiene i denne sjakten skilte seg markant ut fra de andre prøvene. Det er usikkert hva som er årsaken til dette, men det kan tenkes at det har foregått noe søl av drivstoff e.l. rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 12 av 20

13 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A OMDISPONERING AV MASSER Massene i tilstandsklasser 1, dvs. hele tomten foruten den østlige delen representert ved Ms5, kan omdisponeres fritt på og utenfor tomten. Massene ved Ms5 er forurenset og massene rundt dette punktet antas å være forurenset. Etter forurensningsforskriften kapittel 2 må det utarbeides en tiltaksplan for arbeider i forurenset grunn før det kan utføres terrenginngrep i dette området. Massene med tilstandsklasse 3 ved Ms5, vil da kunne omdisponeres fritt på tomten uten restriksjoner. Dersom de fjernes må det skje til et godkjent mottak. Dersom det ønskes å gjøre inngrep i området ved Ms5, anbefaler vi at det foretas en mer detaljert kartlegging av forurensningsgrad i delområdet før omdisponeringen, slik at mengden av kl. 3-masser presiseres. rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 13 av 20

14 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A02 5 Konklusjon Denne innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen ved tomten til det nye planlagte IKEA varehus utenfor Hamar viser at grunnen er i all hovedsak naturlige masser med normale nivåer av tungmetaller og uten spor av organiske forurensinger. Unntaket er et delområde vest på tomten representert ved gravsjakt Ms5. Det må utarbeides en tiltaksplan før det kan gjøres terrenginngrep i området øst på tomten, representert ved Ms5. Massene vil da kunne omdisponeres fritt på tomten uten restriksjoner. Dersom de fjernes må det skje til et godkjent mottak. Det er ingen restriksjoner når det gjelder håndtering av massene på resten av tomten. Tiltaksplanen settes opp i det neste kapitlet. rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 14 av 20

15 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A02 6 Tiltaksplan Utarbeidelse av en tiltaksplan i fm. masser ved og rundt Ms5 er indikert, da massene ligger i tilstandsklasse 3 for oljeforbindelser C12-C35. Dette delområdet er avgrenset på kart i Figur 4. Som det går frem av figuren så er delområdet relativ stort, ca m 2. Figur 4 Kart som viser masser med tilstandsklasse 3 masser, IKEA Eiendom, Nydalen Ringsaker 6.1 AVGRENSNING AV DELOMRÅDET VED MS5 Da delområdet ved Ms5 utgjør en relativ stor prosent av tomten, bør en vurdere en mer omfattende kartlegging av massene rundt dette punktet. Resten av tomten er jo ren med lave, naturlige nivåer av tungmetaller og stort sett fri for oljeforbindelser (under deteksjonsgrensen). Det er derfor nærliggende å tro at en utvidet undersøkelse rundt Ms5 vil resultere i mindre delområde med forurensede masser. rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 15 av 20

16 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A HÅNDTERING AV FORURENSEDE MASSER Overordnet plan for massehåndtering blir som følger: Da massene kan benyttes uten restriksjoner på tomten er det ingen spesielle krav til håndtering av masser dersom de blir liggende eller omdisponert på tomten. Allikevel bør delområdet med tilstandsklasse 3 masser holdes adskilt og ikke blandes med masser fra resten av tomten. Dersom tilstandsklasse 3 masser skal fjernes må dette skje til et godkjent mottak. Eventuelle dokumentasjonskrav fra deponiet i form av prøver/analyser av massene må overholdes. Ved fjerning av tilstandsklasse 3 masser kan det velges å sortere fraksjonen som er > 50 mm, som kan disponeres som rene masser Transport Forurensede masser som transporteres ut av anleggsområdet fraktes direkte til godkjent mottak for forurensede masser, eventuelt til godkjent lokalitet. Under transport skal det nyttes lastebiler med løsninger som forhindrer avrenning og/eller støvdannelse Lensevann Hvis lensevann forekommer i gravegrop, skal dette pumpes til en tank for midlertidig oppbevaring og prøvetaking. Prøveresultatene vil avgjøre om vannet kan slippes ut ved lokaliteten, om det eventuelt kan slippe på kommunalt nett i området, behov for rensing (sedimentering, oljeutskiller). Vann som har vært i kontakt med forurensede masser kan være forurenset. Det må eventuelt søkes kommunen om påslipp av lensevann på kommunalt nett og vannet må tilfredsstille kvalitetskrav gitt av kommunen. 6.3 SIKRINGS-, BEREDSKAPS- OG KONTROLLTILTAK MOT SPREDNING AV FORURENSNINGER Generelt skal entreprenøren utarbeide en beredskapsplan som skal bl.a. omfatte varsling av KLIF og brannvesen ved akutt forurensning eller fare for dette. Det vises til Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fastsatt av Miljøverndepartementet rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 16 av 20

17 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A Utgraving Avrenning og støving i forbindelse med utgraving av forurenset masse unngås ved tildekking med presenning ved behov, og ved direkte lasting og transport på lastebil. Dersom massene viser seg tørre og støving oppstår som et problem, skal tiltak for å hindre dette, for eksempel vanning eller tildekking av masser, iverksettes. Ved oppgraving av forurenset masse under kraftig nedbør skal særlig aktsomhet utvises, og det vurderes om arbeidet må stoppes dersom dette medfører avrenning og spredning til omgivelsene. Det er ikke vurdert som nødvendig med overvåkingstiltak under tiltaket, men dersom det påtreffes ukjent forurensning (avvikende masser med utpreget lukt, misfarging eller synlig forurensing) skal miljøteknisk rådgiver kontaktes. Entreprenør må følge med på lukt, farge og visuelle forurensinger under gravearbeidene. Dersom det oppdages uforutsette tilfeller av høy forurensning i gravemassene, skal arbeidet stanses, byggherren varsles, og faglig ekspertise tilkalles. Vurdering av behov for eventuelle tiltak avgjøres på grunnlag av feltobservasjoner og analyser av masser i gravegrop. Det skal ellers gjøres nødvendige tiltak som hindrer uforutsett spredning av forurensning. Dersom masser med ulik forurensningsgrad ikke holdes adskilt, må massene anses å tilhøre høyeste forurensningsgrad Sortering Masser definert som forurensede og som skal omdisponeres utenfor eiendommen bør sorteres for større fraksjoner. Alt > 50mm defineres som rene masser og bør derfor skilles fra resten av massene Mellomlagring Eventuell mellomlagring av sterk forurensede masser på tomten skal skje forskriftsmessig på en måte som hindrer sigevanndannelse og spredning via vann utenfor eiendommen. Tiltak som kan være aktuelle er kontrollert reinfiltrering av sigevann fra massene eller at sigevannsdannelse forhindres ved at mellomlagrede masser tildekkes (med presenning el. l.). Opplegget fra utførende entreprenør skal godkjennes av byggherre/miljøteknisk rådgiver. 6.4 SIKRINGS-, BEREDSKAPS- OG KONTROLLTILTAK MOT MENNESKELIG EKSPONERING Følgende verneutstyr skal benyttes av personell som skal gjennomføre oppgraving/sortering: Kjeledress med tettvevet stoff Hjelm og vernestøvler rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 17 av 20

18 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A02 Hansker Støvmaske benyttes ved evt. sterk støvdannelse og ved opplevelse av ubehag under arbeidene. Briller ved evt. støvdannelse eller fare for sprut, alternativt visir. I tillegg skal disse generelle sikringstiltakene iverksettes: Personlig hygiene skal utøves, spesielt ved graving i den øverste 0,5 m av jordmassene. Hender vaskes etter hvert skift og før spising. Tilsølt hud skal vaskes ved graving i den øverste 0,5 m av jordmassene. Nødvendig førstehjelpsutstyr inkl. øyespyleutstyr skal være tilgjengelig. Under anleggsarbeidet skal besøkende på byggeplassen bli informert om de påviste forurensningene. Uvedkommende skal ikke ha adgang til anleggsområdet. Anleggsområdet skal holdes inngjerdet. Det er viktig at personlig hygiene utøves på arbeidsplassen og at hansker benyttes ved manuell håndtering av forurensede masser. Dersom det oppleves ubehag i forbindelse med støv eller flyktige komponenter under tiltaksarbeidet, bør maske benyttes. 6.5 DOKUMENTASJON Opplysninger om mengde forurensede masser som fraktes ut av fra området, skal loggføres. Det samme gjelder eventuelle videre analyser av massene og dokumentasjon fra mottaksplass. Forurensede masser som blir liggende eller omdisponeres på tomten skal registreres. 6.6 RAPPORTERING Det skal utarbeides en sluttrapport for arbeidene etter krav i forurensningsforskriften 2-9. Sluttrapporten skal oversendes Oslo kommune umiddelbart etter avslutning av tiltaket. Sluttrapporten skal inneholde: Beskrivelse av hvordan tiltaksplanen er fulgt opp, beskrivelse av tiltak og utført arbeid Analyseresultater fra eventuelt supplerende prøvetaking av massene. Beskrivelse av hvordan de forurensede massene er håndtert fram til endelig disponering og dokumentasjon av dette, hvor massene er levert (inkl. leveringskvitteringer), hvilke mengder og eventuelle analyseresultater. rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 18 av 20

19 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A02 7 Referanser Forurensningsforskriften, Vedlegg 1 til kapittel 2. ( Klif/SFT, 1991: Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn. Veiledning 99:01a (TA-1629/1999) Klif/SFT, 2009: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Veileder. TA 2553/2009. Løvlien Georåd, des Geoteknisk datarapport nr. 1 rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 19 av 20

20 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Revisjon: A02 8 Vedlegg rapport miljøteknisk grunnundersøkelse a02_sluttrapport_jallen Side 20 av 20

21 Vedlegg 1: Sjaktprofiler og bilder A A BCDBEDBEBF

22 Beskrivelse av miljøsjakter Ikea Eiendom, Ringsaker k. Dybde (m) Ms1 Ms2 Ms3 Ms4 Ms5 Ms6 Ms7 Ms8 Ms9 0,5 1 1,5 2 Steinig, grov topplag Morene, brun, sandig med mye stein. prøve 0-0,5m Steinig, grov topplag Morene, brun, sandig med mye stein. prøve 0-0,5m Fyllmasser, skifrig, steinig fjell ingen prøve avsluttet Steinig, grov topplag Morene, brun, sandig med mye stein. prøve 0-0,5m Steinig, grov topplag Morene, brun, sandig med mye stein. prøve 0-0,5m Steinig, grov topplag Morene, brun, sandig med mye stein. prøve 0-0,5m Steinig, lite løsmasser prøve 0-0,5m avsluttet Steinig, grov topplag Morene, brun, sandig med mye stein. prøve 0-0,5m Steinig, grov topplag Morene, brun, sandig med mye stein. prøve 0-0,5m 2,5 avsluttet avsluttet avsluttet avsluttet avsluttet avsluttet avsluttet 3

23 Bilder fra sjakting Ikea Ringsaker (Ikea Eiendom) A B A C A D B E B AB CD EF A

24 Bilder fra sjakting Ikea Ringsaker (Ikea Eiendom) A B A C D E D F AB CD EF A

25 Bilder fra sjakting Ikea Ringsaker (Ikea Eiendom) A B A C D E D F AB CD EF A

26 Vedlegg 2: Tabellført analyser og analyseprotokoller frå ALS lab A A BCDBEDBEBF

27 Analyser av masseprøver Ikea Ringsaker Grenseverdier (Klif 2009, TA ) ELEMENT SAMPLE MS1 Jord MS2 Jord MS4 Jord MS5 Jord MS6 Jord MS7 Jord MS8 Jord MS9 Jord Tilst. kl. 5 Tilst. kl. 4 Tilst. kl. 3 Tilst. kl. 2 Tørrstoff (E) % 91 89,9 92,4 89, ,3 90,3 90,5 As mg/kg TS 2,79 1,71 0,99 1,85 1,55 1,4 3,44 1, Cd mg/kg TS 0,17 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,15 < ,5 Cr mg/kg TS 6,2 10,5 4,44 8,55 6,18 4, , Cu mg/kg TS 8,4 9,06 6,33 8,13 8,6 6,81 18,1 7, Hg mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,5 < Ni mg/kg TS 11,6 17,1 9,1 12,6 12,2 8,9 43,7 10, Pb mg/kg TS 7,9 8,6 6,4 7,4 8 7,1 8,7 7, Zn mg/kg TS 29,2 26,6 22,3 33,2 23, ,9 29, PCB 28 mg/kg TS < < < < < < < < PCB 52 mg/kg TS < < < < < < < < PCB 101 mg/kg TS < < < < < < < < PCB 118 mg/kg TS < < < < < < < < PCB 138 mg/kg TS < < < < < < < < PCB 153 mg/kg TS < < < < < < < < PCB 180 mg/kg TS < < < < < < < < Sum PCB-7 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d ,5 0,01 Naftalen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaftylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaften mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fenantren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoranten mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Pyren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(a)antracen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Krysen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(a)pyren^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,5 0,1 Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Sum PAH-16 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d Bensen mg/kg TS < < < < < < < < ,05 0,04 0,015 0,01 Toluen mg/kg TS <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 Etylbensen mg/kg TS <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 Xylener mg/kg TS < ,016 < < < < < < Sum BTEX mg/kg TS n.d. 0,016 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Fraksjon C5-C6 mg/kg TS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 Fraksjon >C6-C8 mg/kg TS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 Fraksjon >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Fraksjon >C10-C12 mg/kg TS <2 <2 <2 64 <2 <2 <2 < Fraksjon >C12-C16 mg/kg TS <3 <3 < <3 <3 <3 Fraksjon >C12-C35 (sum) mg/kg TS <13 <13 < <13 <13 < Fraksjon >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 < <10 <10 <10

28 Rapport Side 1 (11) N J4INW01K13 Norconsult Prosjekt IKEA Hamar Joseph Allen Bestnr Registrert Vestfjordsgt. 4 Utstedt N-1337 Sandvika Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn MS1 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 JIBJ As mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen < mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

29 Rapport Side 2 (11) N J4INW01K13 Deres prøvenavn MS1 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) <13 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

30 Rapport Side 3 (11) N J4INW01K13 Deres prøvenavn MS2 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 JIBJ As mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen < mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) <13 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

31 Rapport Side 4 (11) N J4INW01K13 Deres prøvenavn MS4 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 JIBJ As mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen < mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) <13 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

32 Rapport Side 5 (11) N J4INW01K13 Deres prøvenavn MS5 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 JIBJ As mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen < mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) 419 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

33 Rapport Side 6 (11) N J4INW01K13 Deres prøvenavn MS6 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 JIBJ As mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen < mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) 19 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

34 Rapport Side 7 (11) N J4INW01K13 Deres prøvenavn MS7 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 JIBJ As mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen < mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) <13 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

35 Rapport Side 8 (11) N J4INW01K13 Deres prøvenavn MS8 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 JIBJ As mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen < mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) <13 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

36 Rapport Side 9 (11) N J4INW01K13 Deres prøvenavn MS9 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 JIBJ As mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen < mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.30 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.200 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) <13 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

37 Rapport Side 10 (11) N J4INW01K13 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Normpakke (liten). Metode: Metaller: ISO PCB-7: DIN del 2, EPA 8082 PAH: EPA 8270, 8131, 8091, ISO 6468 BTEX: EPA 624, 8260 >C5-C10: EPA 601, BCME >C10-C35: EN Deteksjon og kvantifisering: Metaller: ICP-AES PCB-7: GC-ECD eller GC-MS PAH: GC-MS BTEX: GC-MS >C5-C35: GC-FID (GC-MS kan bli benyttet på C5-C10) Kvantfiseringsgrenser: Metaller: 0,10-5,0 mg/kg TS PCB-7: 0,0030 mg/kg TS PAH-16: 0,050 mg/kg TS Benzen: 0,010 mg/kg TS BTEX: mg/kg TS C5-C6: 7,0 mg/kg TS >C6-C8: 7,0 mg/kg TS >C8-C10: 10 mg/kg TS >C10-C12: 2 mg/kg TS >C12-C16: 3 mg/kg TS >C12-C35: 13 mg/kg TS >C16-C35: 10 mg/kg TS JIBJ Godkjenner Jan Inge Bjørnengen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Pardubice Bendlova 1687/7, Ceska Lipa V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS Web: Dokumentet er godkjent Jan-Inge Bjornengen PB 643 Skøyen E-post: og digitalt signert av :07:20 N-0214 Oslo Norway Tel: Fax: Client Service

38 Rapport Side 11 (11) N J4INW01K13 Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :07:20 Client Service

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK NOTAT Oppdrag 1110764 Kunde NorgesGruppen Eiendom AS Notat nr. m-not-006, rev. 002 Til Trond Enger og Geir Hov Fra Susanne Sandanger PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Tiltaksplan forurenset grunn 2016-6-6 RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN SAMMENDRAG Trondheim kommune planlegger å oppgradere parken i Ravelsveita, gnr/bnr

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune DATO 16.9.2014 PROSJEKT nr. 14509130084-1rev TIL Kavringen AS v/ Paul Støp KOPI FRA Golder Associates AS v/ida Kristine Buraas E-POST ida.buraas@golder.no Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer RAPPORT OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND Delområde 2-3 Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide Rapport nummer 1544480-2 Rapportnavn: Overordnet tiltaksplan, Øverland; Delområde 2-3 Golder Associates

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Notat nr.: MSB-02 Tel: +47 51 90 53 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5133892 Til: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten

Detaljer

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse 13.03.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro skal det etableres ny trapp mellom

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND Vedlegg: F.10.2 KRISTIANSUND KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND FAGRAPPORT Dokumentinformasjon Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan ved Karihola,

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Statens Vegvesen Region Nord Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Kartlegging av søppelplass, Skjervøy kommune Planlegging ny fylkesveg 866 Langbakken 2014-01-31 Oppdragsnr.:

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn Nesset kommune Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn Kråkholmen, Eidsvåg 2012-11-23 Miljøtekniske Grunnundersøkelse og tiltaksplan Kråkholmen - Eidsvåg J03 2012-12-03 For

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan Miljøteknisk rapport 112868r2 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Overordnet tiltaksplan Dokumentnr: 112868r2 Dato:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

5 Teknisk vedlegg. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune 11.09.2015. Plan-ID: 2146 Mo i Rana. blå arkitektur landskap ab.

5 Teknisk vedlegg. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune 11.09.2015. Plan-ID: 2146 Mo i Rana. blå arkitektur landskap ab. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune Plan-ID: 2146 5 Teknisk vedlegg 11.09.2015 Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune Plan-ID: 2146 Mo i Rana Forslagsstiller: Planlegger:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport MULTICONSULT Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Områdeskildring... 3 3. Utførte undersøkingar... 4 3.1 Feltarbeid prøvetaking...

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer