Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord"

Transkript

1 Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011

2 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet ble gjennomført 2. desember Prøver av overflatesedimenter ble samlet inn fra 12 stasjoner, fire stasjoner i det sentrale området, tre i området nord for dette, tre i området sør for sentralområdet og to stasjoner midt i fjorden (figur 1). Sedimentprøvene ble tatt med en liten Van Veen grabb fra en lettbåt. Figur 1. Oversikt over stasjonene hvor det ble tatt sedimentprøver. Prøvetaking av blåskjell og blæretang Det ble samlet inn blåskjell og blæretang ved de samme tre stasjonene som i og desember 2009: Oppstrøms ca 300 meter nord for anleggsområdet (ved ) Nedstrøms i grensen av anleggsområdet, ca 120 meter sør (ved ) Nedstrøms ca 800 meter sør for anleggsområdet (ved ) 1

3 Resultater Sediment Analyseresultatene viser at den nye sedimentoverflaten er av god kvalitet med hensyn på metaller, PCB og PAH (tabell 1). Sedimentprøvene fra tiltaksområdet var i tilstandsklasse I eller II for både PCB, PAH og de fleste metallene. Den ene sedimentprøven (S6) tatt sør for det sentrale tiltaksområdet var imidlertid i klasse III for kvikksølv. Fem av sedimentprøvene var i tilstandsklasse IV med hensyn på TBT, og en sedimentprøve var i klasse V for TBT. Fire av prøvene var tatt nord- og sør for det sentrale tiltaksområdet. Kanskje kan det har skjedd en oppvirvling ved utlegging av sedimentet som har gitt de noe høye verdiene for TBT. Målsetningen for den nye sjøbunnen er nådd også for TBT, i og med at kravet her var å komme under 430 g/kg tørrvekt (som er et gjennomsnitt for et utvalg stasjoner nord for tiltaksområdet). Tabell 1. Konsentrasjon av miljøgifter i sedimentprøvene samlet inn 2.. Prøvene S1-S4 ble samlet inn fra det sentrale tiltaksområdet. Prøvene S5-S7 ble samlet inn sør for det sentrale tiltaksområdet, prøvene S8-S10 ble tatt nord for sentralområdet. Prøvene S11 og S12 ble tatt midt i fjorden, utenfor området hvor det er utført miljøtiltak. Tabellen er gitt fargekoder i henhold til Klifs klassifiseringssystem. TOC g C/ mg TS As mg/kg t.v. Cd mg/kg t.v. Cr mg/kg t.v. Cu mg/kg t.v. Ni mg/kg t.v. Pb mg/kg t.v. Zn mg/kg t.v. Hg mg/kg t.v. PCB 7 g/kg t.v. PAH 16 g/kg t.v. TBT g/kg t.v. Stasjon S < S < S < S < S < S < S < S < S < S < S <2.0 <0.2 < <1.0 < S

4 Blæretang Konsentrasjonene av metaller i tangprøvene viser noe høye nivåer av kobber og bly (tabell 2). Tangprøvene var i klasse IV og V med hensyn på bly, og klasse III og IV med hensyn på kobber. Tangprøvene var i klasse II og III med hensyn på kvikksølv. Tangprøven samlet inn ved var i klasse III. Ett år tidligere var tang fra denne stasjonen i klasse V for Hg (figur 2). De noe høye verdiene for Cu og Pb i tang fra kan skyldes enten lokal utlekking eller spredning fra andre steder i fjorden. Tabell 2. Konsentrasjon av metaller i prøver av blæretang samlet inn 2.. Tabellen er gitt fargekoder i henhold til Klifs klassifiseringssystem. stasjon Cu mg/kg t.v. Ni mg/kg t.v. Pb mg/kg t.v. Hg mg/kg t.v. St.1. ved St.2. ved St.3. ved Det ble generelt funnet høyere konsentrasjoner av metaller i desember 2010 enn året før. Unntakene er for Hg i prøver fra stasjon 2 og for Pb i prøver fra stasjon 3 (figur 2). Kobber i blæretang Kvikksølv i blæretang Cu mg/kg t.v Hg mg/kg t.v st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved 0 st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved Nikkel i blæretang Bly i blæretang Ni mg/kg t.v Pb mg/kg t.v st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved 0 st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved Figur 2. Konsentrasjon av kobber, kvikksølv, nikkel og bly i prøver av blæretang samlet inn i (før tiltak), desember 2009 (etter tiltaket) og desember 2010 (ett år etter tiltaket). Figuren viser gjennomsnittverdier av to prøver. Stolpene i diagrammene er gitt farger etter Klifs tilstandsklasser. Øvre grenser for tilstandsklassene er også markert med horisontale linjer. 3

5 Blåskjell Blåskjellene fra stasjon 1 hadde omtrent samme konsentrasjoner som i 2009, men hadde nå gått ned en tilstandsklasse for PAH, til klasse I (tabell 3). Det var stor forskjell mellom de to prøvene fra stasjon 2, og den ene parallelle prøven hadde tre ganger høyere konsentrasjon av metaller enn den andre prøven. Også blåskjellene fra stasjon 2 var en tilstandsklasse lavere enn i 2009 med hensyn på PAH. Blåskjellene samlet inn fra stasjon 3 hadde høyere konsentrasjon av nikkel enn i 2009, og var nå i II og III. Det var stor forskjell i konsentrasjon av Hg mellom de to prøvene fra stasjon 2. Den ene prøven kom i klasse I, mens den andre var i klasse III. Prøvene fra stasjon 1 og 3 var i henholdsvis klasse I og II med hensyn på Hg. Tabell 3. Oversikt over innhold av metaller og organiske miljøgifter i prøver av blåskjell samlet inn 2. des Cu Ni Pb Hg PCB 7 PAH 16 TBT stasjon mg/kg t.v. mg/kg t.v. mg/kg t.v. mg/kg t.v. g/kg v.v. g/kg v.v. mg/kg t.v. St.1. ved parallell St.1. ved parallell St.2. ved parallell St.2. ved parallell St.3. ved parallell St.3. ved parallell

6 Det var en økning i konsentrasjon av Hg og Pb i blåskjell fra stasjon 2 () siden desember 2009, fra klasse II til klasse III (figur 3). Det var også en økning i konsentrasjon av nikkel i blåskjell fra stasjon 3 (ved ), fra klasse I til klasse III. Cu mg/kg t.v st. 1 ved Kobber i blåskjell st. 2 ved st. 3 ved Hg mg/kg t.v st. 1 ved st. 2 ved Kvikksølv i blåskjell st. 3 ved 50 Nikkel i blåskjell 40 Bly i blåskjell Ni mg/kg t.v Pb mg/kg t.v st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved 0 st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved Figur 3. Konsentrasjon av kobber, kvikksølv, nikkel og bly i prøver av blåskjell samlet inn i (før tiltak), desember 2009 (etter tiltaket) og desember 2010 (ett år etter tiltaket). Figuren viser gjennomsnittverdier av to prøver. Stolpene i diagrammene er gitt farger etter Klifs tilstandsklasser. Øvre grenser for tilstandsklassene er markert med horisontale linjer. 5

7 Det var en generell nedgang i konsentrasjon av PAH-16 i blåskjell på alle de tre stasjonene fra 2009 til Nedgangen var på en tilstandsklasse (figur 4). Det var nedgang i innhold av PCB-7 i blåskjell fra stasjon 2 (ved ), både siden før tiltaket og siden desember Det var også lavere konsentrasjon av PCB-7 i blåskjellprøvene fra stasjon 3 (ved ) i 2010 enn i. Konsentrasjonen av TBT var en tilstandsklasse lavere enn før tiltaket i blåskjell fra stasjon 2 og stasjon 3. PAH-16 i blåskjell PAH-16 µg/kg v.v st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved 100 PCB-7 i blåskjell PCB-7 µg/kg v.v st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved 0.60 TBT i blåskjell 0.50 TBT mg/kg t.v st. 1 ved st. 2 ved st. 3 ved Figur 4. Konsentrasjon av PAH-16, PCB-7 og TBT i prøver av blåskjell samlet inn i (før tiltak), desember 2009 (etter tiltaket) og desember 2010 (ett år etter tiltaket). Figuren viser gjennomsnittverdier av to prøver. Stolpene i diagrammene er gitt farger etter Klifs tilstandsklasser. Øvre grenser for tilstandsklassene er markert med horisontale linjer. 6

8 Konklusjon Analysene av sedimentprøvene viser at den nye sedimentoverflaten er av god kvalitet med hensyn på metaller, PAH og PCB. Èn sedimentprøve tatt sør for det sentrale tiltaksområdet var imidlertid i klasse III for Hg. Noen av prøvene var høye med hensyn på TBT, men likevel godt under målsetningen på å ligge under 430 g/kg tørrvekt. Det var relativt høyt innhold av metaller i tangprøvene, klasse IV og V for henholdsvis kobber og bly i tang fra. Dette kan enten skyldes lokal utlekking eller spredning fra andre steder i fjorden. Blåskjellprøvene hadde nivåer av nikkel, bly, PCB og PAH som var opp til klasse III. Det var nedgang i konsentrasjon av PCB, PAH og TBT i blåskjell fra og fra før gjennomført miljøtiltak ved Jotun til etter tiltaket. De påviste moderate konsentrasjonene av miljøgifter i blåskjell skyldes trolig spredning fra andre steder i Sandefjordsfjorden. 7

9 Vedlegg Norsk Institutt for Vannforskning Gaustadalléen Oslo Tel: Fax: ANALYSE RAPPORT NORSK AKKREDITERING Nr. TEST009 Navn Adresse Jotun Sandefjord Deres referanse: Vår referanse: Dato Rekv.nr O.nr. O Prøvene ble levert ved NIVAs laboratorium av oppdragsgiver, og merket slik som gjengitt i tabellen nedenfor. Prøvene ble analysert med følgende resultater (analyseusikkerhet kan fås ved henvendelse til laboratoriet): Prøvenr Prøve Prøvetakings- Mottatt Analyseperiode merket dato NIVA 1 Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Prøvenr Analysevariabel Enhet Metode Tørrstoff % B 3 82,0 75,4 80,6 77,8 78,5 74,7 75,9 Karbon, org. total µg C/mg TS G 6 2,5 5,4 4,5 5,9 1,5 3,7 3,9 Arsen µg/g t.v. E , Kadmium µg/g t.v. E 9-5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Krom µg/g t.v. E 9-5 4,2 7,1 7,7 10,1 4,3 7,6 6,1 Kobber µg/g t.v. E ,8 20,5 21,6 11,9 14,5 15,0 16,7 Kvikksølv µg/g t.v. E 4-3 0,11 0,18 0,35 0,075 0,12 1,30 0,48 Nikkel µg/g t.v. E 9-5 3,9 5,5 6,0 7,9 3,6 5,4 4,7 Bly µg/g t.v. E 9-5 9, ,9 29 Sink µg/g t.v. E ,4 38,9 57,5 34,0 35,5 44,5 41,3 PCB-28 µg/kg t.v. H 3-3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 PCB-52 µg/kg t.v. H 3-3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,66 0,60 PCB-101 µg/kg t.v. H 3-3 <0,5 1,0 0,67 <0,5 <0,5 1,7 1,3 PCB-118 µg/kg t.v. H 3-3 <0,5 1,0 0,63 <0,5 <0,5 1,1 0,94 PCB-153 µg/kg t.v. H 3-3 <0,5 2,5 2,3 0,82 0,69 4,3 3,1 PCB-138 µg/kg t.v. H 3-3 <0,5 2,0 1,4 <0,5 0,54 3,8 2,8 PCB-180 µg/kg t.v. H 3-3 <0,5 1,0 0,75 <0,5 <0,5 2,2 1,5 Sum PCB µg/kg t.v. Beregnet <3,5 <8,5 <6,75 <3,82 <3,73 <14,26 <10,74 Seven Dutch µg/kg t.v. Beregnet <3,5 <8,5 <6,75 <3,82 <3,73 <14,26 <10,74 Naftalen i sed. µg/kg t.v. H 2-3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Acenaftylen µg/kg t.v. H 2-3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 4,1 Acenaften µg/kg t.v. H 2-3 <2 <2 <2 <2 <2 4,9 <2 Fluoren µg/kg t.v. H 2-3 <2 <2 <2 <2 <2 6,1 4,2 Dibenzotiofen µg/kg t.v. H 2-3 <2 <2 <2 <2 <2 4,3 3,3 Fenantren µg/kg t.v. H 2-3 4, ,4 5, Antracen µg/kg t.v. H 2-3 <2 3,7 3,6 2,5 2, Fluoranten µg/kg t.v. H 2-3 9, Pyren µg/kg t.v. H 2-3 9,

10 Benz(a)antracen µg/kg t.v. H 2-3 4, , Chrysen µg/kg t.v. H 2-3 4, , Prøvenr Prøve Prøvetakings- Mottatt Analyseperiode merket dato NIVA 1 Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Prøvenr Analysevariabel Enhet Metode Benzo(b+j)fluoranten µg/kg t.v. H Benzo(k)fluoranten µg/kg t.v. H 2-3 4, , Benzo(e)pyren µg/kg t.v. H 2-3 6, , Benzo(a)pyren µg/kg t.v. H 2-3 5, , Perylen µg/kg t.v. H 2-3 6, , Indeno(1,2,3cd)pyren µg/kg t.v. H 2-3 5, , Dibenz(ac+ah)antrac. µg/kg t.v. H 2-3 <2 4,1 3,1 3,6 3,3 13 9,3 Benzo(ghi)perylen µg/kg t.v. H 2-3 5, , Sum PAH µg/kg t.v. Beregnet <100,2 <271,8 <235,7 <318,5 <121,6 <1010,3 <702,9 Sum PAH16 µg/kg t.v. Beregnet <85 <233,8 <204,7 <274,5 <105,2 <911 <624,6 Sum KPAH µg/kg t.v. Beregnet <47,8 <136,1 <120,1 <167,6 <60,9 <480 <337,3 Tinnorg.forb. i sed µg/kg tv Ekstern u u u u u u u u : Analyseresultat er vedlagt i egen analyserapport. 9

11 ANALYSE RAPPORT NORSK AKKREDITERING Nr. TEST009 Rekv.nr (fortsettelse av tabellen): Prøvenr Prøve Prøvetakings- Mottatt Analyseperiode merket dato NIVA 8 Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Prøvenr Analysevariabel Enhet Metode Tørrstoff % B 3 76,3 70,7 72,3 58,0 45,5 Karbon, org. total µg C/mg TS G 6 6,0 9,3 6,8 15,2 29,2 Arsen µg/g t.v. E 9-5 6,6 6 5 <2 16 Kadmium µg/g t.v. E 9-5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,6 Krom µg/g t.v. E ,8 18,0 12,0 <0,3 41,3 Kobber µg/g t.v. E ,6 34,0 24,8 1,8 94,5 Kvikksølv µg/g t.v. E 4-3 0,45 0,48 0,32 1,25 3,04 Nikkel µg/g t.v. E ,1 9,1 1,5 40,5 Bly µg/g t.v. E ,3 25 <1 186 Sink µg/g t.v. E ,9 70,2 51,4 <1 223 PCB-28 µg/kg t.v. H 3-3 <0,5 <0,5 <0,5 2,1 5,6 PCB-52 µg/kg t.v. H 3-3 0,54 0,94 0, PCB-101 µg/kg t.v. H 3-3 1,5 2,4 2, PCB-118 µg/kg t.v. H 3-3 1,5 2,2 2, PCB-153 µg/kg t.v. H 3-3 5,8 4,8 4, PCB-138 µg/kg t.v. H 3-3 3,4 4,1 3, PCB-180 µg/kg t.v. H 3-3 1,6 1,9 1, Sum PCB µg/kg t.v. Beregnet <14,84 <16,84 <14,73 196,1 395,6 Seven Dutch µg/kg t.v. Beregnet <14,84 <16,84 <14,73 196,1 395,6 Naftalen i sediment µg/kg t.v. H 2-3 <10 14 < Acenaftylen µg/kg t.v. H 2-3 <2 3,6 4, Acenaften µg/kg t.v. H 2-3 <2 3,4 3, Fluoren µg/kg t.v. H 2-3 3,7 6,1 6, Dibenzotiofen µg/kg t.v. H 2-3 2,7 5,2 4, Fenantren µg/kg t.v. H Antracen µg/kg t.v. H 2-3 7, Fluoranten µg/kg t.v. H Pyren µg/kg t.v. H Benz(a)antracen µg/kg t.v. H Chrysen µg/kg t.v. H

12 ANALYSE RAPPORT NORSK AKKREDITERING Nr. TEST009 Rekv.nr (fortsettelse av tabellen): Prøvenr Prøve Prøvetakings- Mottatt Analyseperiode merket dato NIVA 8 Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Sandefjord pr Prøvenr Analysevariabel Enhet Metode Benzo(b+j)fluoranten µg/kg t.v. H Benzo(k)fluoranten µg/kg t.v. H Benzo(e)pyren µg/kg t.v. H Benzo(a)pyren µg/kg t.v. H Perylen µg/kg t.v. H Indeno(1,2,3cd)pyren µg/kg t.v. H Dibenz(ac+ah)antrac. µg/kg t.v. H 2-3 9, Benzo(ghi)perylen µg/kg t.v. H Sum PAH µg/kg t.v. Beregnet <591,2 1132,3 <810, Sum PAH16 µg/kg t.v. Beregnet <509,5 991,1 <708, Sum KPAH µg/kg t.v. Beregnet <299,1 562 < Tinnorg.forb. i sed µg/kg tv Ekstern u u u u u u : Analyseresultat er vedlagt i egen analyserapport. 11

13 ANALYSE RAPPORT NORSK AKKREDITERING Nr. TEST009 Rekv.nr (fortsettelse av tabellen): VEDLEGG SUM PCB er summen av polyklorerte bifenyler som inngår i denne rapporten. Seven dutch er summen av polyklorerte bifenyler 28,52,101,118,138,153 og 180. SUM PAH16 omfatter flg forbindelser: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b+j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,c+a,h)antracen, benzo(ghi)perylen. SUM KPAH er summen av benz(a)antracen, benzo(b+j+k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3- cd)pyren, dibenz(a,c+a,h)antracen, chrysen og naftalen 1. Disse har potensielt kreftfremkallende egenskaper i mennesker i flg International Agency for Research on Cancer, IARC (1987, Chrysen og naftalen fra 2007). De tilhører IARC's kategorier 2A + 2B (sannsynlig + trolig carcinogene). Chysen og naftalen ble inkludert i våre rapporter f.o.m SUM PAH er summen av alle PAH-forbindelser som inngår i denne rapporten. 1 Bare a,h-isomeren har potensielt kreftfremkallende egenskaper 12

14 Norsk Institutt for Vannforskning Gaustadalléen Oslo Tel: Fax: ANALYSE RAPPORT NORSK AKKREDITERING Nr. TEST009 Navn Adresse Jotun Sandefjord Deres referanse: Vår referanse: Dato Rekv.nr O.nr. O Prøvene ble levert ved NIVAs laboratorium av oppdragsgiver, og merket slik som gjengitt i tabellen nedenfor. Prøvene ble analysert med følgende resultater (analyseusikkerhet kan fås ved henvendelse til laboratoriet): Prøvenr Prøve Prøvetakings- Mottatt Analyseperiode merket dato NIVA 1 St 1A St 1B St 2A St 2B St 3A St 3B Prøvenr Analysevariabel Enhet Metode Tørrstoff % B Fett % pr.v.v. H 3-4 1,2 1,1 1,2 1,6 1,1 1,1 Kobber µg/g v.v. E 8-3 1,19 1,05 2,23 1,04 1,63 1,64 Kvikksølv µg/g v.v. E 4-3 0,022 0,027 0,16 0,029 0,055 0,059 Nikkel µg/g v.v. E 8-3 0,42 0,79 0,69 0,30 3,14 3,60 Bly µg/g v.v. E 8-3 0,60 0,59 5,11 1,69 1,50 1,23 PCB-28 µg/kg v.v. H 3-4 0,06 0,05 0,48 0,19 0,12 0,10 PCB-52 µg/kg v.v. H 3-4 0,36 0,30 3,3 1,5 0,74 0,67 PCB-101 µg/kg v.v. H 3-4 1,2 0,99 5,8 3,1 1,8 1,7 PCB-118 µg/kg v.v. H 3-4 0,87 0,75 5,5 2,7 1,6 1,4 PCB-153 µg/kg v.v. H 3-4 2,1 1,9 9,7 5,2 2,9 2,6 PCB-138 µg/kg v.v. H 3-4 1,5 1,3 7,2 3,9 2,1 1,9 PCB-180 µg/kg v.v. H 3-4 0,15 0,12 1,7 0,54 0,18 0,16 Sum PCB µg/kg v.v. Beregnet 6,24 5,41 33,68 17,13 9,44 8,53 Seven Dutch µg/kg v.v. Beregnet 6,24 5,41 33,68 17,13 9,44 8,53 Naftalen µg/kg v.v. H 2-4 0,56 0,55 1,1 0,64 3,3 0,83 Acenaftylen µg/kg v.v. H 2-4 <0,5 <0,5 0,71 <0,5 0,69 0,63 Acenaften µg/kg v.v. H 2-4 <0,5 <0,5 1,8 1,3 2,7 2,2 Fluoren µg/kg v.v. H 2-4 0,67 0,68 2,4 1,5 3,4 3,0 Dibenzotiofen µg/kg v.v. H 2-4 <0,5 <0,5 1,1 <0,5 1,4 0,93 Fenantren µg/kg v.v. H 2-4 4,0 4,0 19 8, Antracen µg/kg v.v. H 2-4 0,61 0,56 3,3 1,3 3,5 3,3 Fluoranten µg/kg v.v. H 2-4 8,5 7, Pyren µg/kg v.v. H 2-4 6,5 5, Benz(a)antracen µg/kg v.v. H 2-4 1,5 1,5 11 3, Chrysen µg/kg v.v. H 2-4 2,4 2,1 9,5 3, Benzo(b+j)fluoranten µg/kg v.v. H 2-4 2,3 2,0 12 4, Benzo(k) fluoranten µg/kg v.v. H 2-4 0,64 0,55 4,1 1,3 4,1 3,6 Benzo(e)pyren µg/kg v.v. H 2-4 2,6 2,2 9,5 4,8 8,9 8,5 Benzo(a)pyren µg/kg v.v. H 2-4 0,53 <0,5 5,1 1,2 4,2 4,0 13

15 Prøvenr Prøve Prøvetakings- Mottatt Analyseperiode merket dato NIVA 1 St 1A St 1B St 2A St 2B St 3A St 3B Prøvenr Analysevariabel Enhet Metode Perylen µg/kg v.v. H 2-4 0,54 <0,5 2,1 0,78 1,7 1,7 Indeno(1,2,3cd)pyren µg/kg v.v. H 2-4 0,58 <0,5 4,0 0,93 3,0 3,2 Dibenz(ac+ah)antrac. µg/kg v.v. H 2-4 <0,5 <0,5 0,92 <0,5 0,78 0,76 Benzo(ghi)perylen µg/kg v.v. H 2-4 1,0 1,0 5,1 1,7 4,0 4,2 Sum PAH µg/kg v.v. Beregnet <34,93 <30,74 167,73 <70,15 222,67 196,85 Sum PAH16 µg/kg v.v. Beregnet <31,29 <27,54 155,03 <64,07 210,67 185,72 Sum KPAH µg/kg v.v. Beregnet <9,01 <8,2 47,72 <16,07 72,38 71,39 Tinnorg. forb. i biol µg/kg v.v. Ekstern u u u u u u u : Analyseresultat er vedlagt i egen analyserapport. 14

16 ANALYSE RAPPORT NORSK AKKREDITERING Nr. TEST009 Rekv.nr (fortsettelse av tabellen): VEDLEGG SUM PCB er summen av polyklorerte bifenyler som inngår i denne rapporten. Seven dutch er summen av polyklorerte bifenyler 28,52,101,118,138,153 og 180. SUM PAH16 omfatter flg forbindelser: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b+j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,c+a,h)antracen, benzo(ghi)perylen. SUM KPAH er summen av benz(a)antracen, benzo(b+j+k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3- cd)pyren, dibenz(a,c+a,h)antracen, chrysen og naftalen 2. Disse har potensielt kreftfremkallende egenskaper i mennesker i flg International Agency for Research on Cancer, IARC (1987, Chrysen og naftalen fra 2007). De tilhører IARC's kategorier 2A + 2B (sannsynlig + trolig carcinogene). Chysen og naftalen ble inkludert i våre rapporter f.o.m SUM PAH er summen av alle PAH-forbindelser som inngår i denne rapporten. 2 Bare a,h-isomeren har potensielt kreftfremkallende egenskaper 15

17 Norsk Institutt for Vannforskning Gaustadalléen Oslo Tel: Fax: ANALYSE RAPPORT NORSK AKKREDITERING Nr. TEST009 Navn Adresse Jotun Sandefjord Deres referanse: Vår referanse: Dato Rekv.nr O.nr. O Prøvene ble levert ved NIVAs laboratorium av oppdragsgiver, og merket slik som gjengitt i tabellen nedenfor. Prøvene ble analysert med følgende resultater (analyseusikkerhet kan fås ved henvendelse til laboratoriet): Prøvenr Prøve Prøvetakings- Mottatt Analyseperiode merket dato NIVA 1 Blæretang, St Blæretang, St Blæretang, St Prøvenr Analysevariabel Enhet Metode Tørrstoff % B 3 25,8 27,6 24,7 Kobber µg/g v.v. E ,5 13,9 8,77 Kvikksølv µg/g v.v. E 4-3 0,013 0,12 0,022 Nikkel µg/g v.v. E 8-3 3,97 3,03 2,70 Bly µg/g v.v. E 8-3 2,60 17,9 3,51 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Miljøundersøkelse ved Sør-Norge Aluminium AS. Etterundersøkelse etter lukking av deponi. RAPPORT L.NR. 5740-2009

Miljøundersøkelse ved Sør-Norge Aluminium AS. Etterundersøkelse etter lukking av deponi. RAPPORT L.NR. 5740-2009 RAPPORT L.NR. 5740-2009 Miljøundersøkelse ved Sør-Norge Aluminium AS Etterundersøkelse etter lukking av deponi. Copyright foto: Sør-Norge Aluminium AS Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord RAPPORT L.NR. 5997-2010 Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

RAPPORT LNR Undersøkelse av mulig forurensning fra fylling ved tidligere Arendal Lettmetallindustri A/S

RAPPORT LNR Undersøkelse av mulig forurensning fra fylling ved tidligere Arendal Lettmetallindustri A/S RAPPORT LNR 4843-2004 Undersøkelse av mulig forurensning fra fylling ved tidligere Arendal Lettmetallindustri A/S Undersøkelse av mulig forurensning fra fylling ved tidligere Arendal Lettmetallindustri

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Pilotprosjektet i Trondheim havn Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Rapport nr.: 2003-015 Rev.: 01 Dato: 10.12.03 Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK,

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

RAPPORT LNR Miljøgifter i sedimenter fra Engervannet, 2005

RAPPORT LNR Miljøgifter i sedimenter fra Engervannet, 2005 RAPPORT LNR 5155-2006 Miljøgifter i sedimenter fra Engervannet, 2005 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Midt-Norge Postboks

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

)! 78" 921 9: ;5 : *0 " 92 : *' "-+ ;%%0 2 " 1' "<%

)! 78 921 9: ;5 : *0  92 : *' -+ ;%%0 2  1' <% Miljø SAM-Marin ! "#$#!"#$%& ''% '' &# ()*#+,-!"#$%&!"## $%" &' ( "' ) * +,-..-/ %% "'0 *123,.# 4",5',. 0 6" )! 78" 921 9: ;5 : *0 " 92 : *' "-+ ;%%0 2 " 1' "

Detaljer

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass RAPPORT L.NR. 6883-2015 Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Undersøkelse av mulig forurensning fra nedlagt deponi Bråstad, Aust-Agder

Undersøkelse av mulig forurensning fra nedlagt deponi Bråstad, Aust-Agder Undersøkelse av mulig forurensning fra nedlagt deponi Bråstad, Aust-Agder 2 Forord Stoa Invest AS har engasjert NIVA for å få gjennnomført en undersøkelse av forurensningsituasjonen knyttet til et nedlagt

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Forord På oppdrag fra Arendal kommune har Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i mai 2001 gjennomført en undersøkelse av miljøgifter i bunnsedimentene

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 986

Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 986 Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 986 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Undersøkelse av sediment i område for

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde Det Norske Veritas AS Rapportnr.2010-1461/DNV Referansenr.: / 127UXV3-13 Rev. 01, 2010-11-10 Dato: 2011-02-07 Side i av ii Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak Teknisk notat Til: Trondheim kommune v/ Silje Salomonsen Kopi til: Dato: 2017-01-31 Rev.nr. / Rev.dato: 2 / 2017-05-12 Dokumentnr.: 20130339-73-TN Prosjekt: Renere Havn Prosjektleder: Mari Moseid Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS RAPPORT LNR 5822-2009 Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS Fivelsdal Sløvåg Rambjørgsvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

A P P O R. Rådgivende Biologer AS Ny E16 og jernbane Arna - Stanghelle. Risikovurdering av sedimenter

A P P O R. Rådgivende Biologer AS Ny E16 og jernbane Arna - Stanghelle. Risikovurdering av sedimenter R Ny E16 og jernbane Arna - Stanghelle A P P O R Risikovurdering av sedimenter T Rådgivende Biologer AS 2428 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Ny E16 og jernbane Arna Stanghelle. Risikovurdering

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik.

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. NOTAT Oppdragsgiver: Ålvik vekst Oppdrag: 521539 Reguleringsplan industriområde Ålvik Del: Sedimentundersøkelse Dato: 2010-10-10 Skrevet av: Ola Nordal SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. Innhold 1.

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no A040950-2015-001

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer