Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse"

Transkript

1 Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0

2

3 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse Dokumentnr.: R Dato: 30. januar 2013 Rev. nr./rev. dato: 0 Oppdragsgiver Oppdragsgiver: Kontaktperson: Kontraktreferanse: Norsk Gjenvinning Metall AS Lene Amundsen Signert oppdragsbekreftelse For NGI Prosjektleder: Utarbeidet av: Kontrollert av: Bente Havik Bente Havik Arne Pettersen Sammendrag NGI har på oppdrag fra Norsk Gjenvinning Metall AS utført en miljøteknisk undersøkelse på deres metallgjenvinningsanlegg i Drammen. En tilsvarende undersøkelse ble foretatt av NGI i Undersøkelsen er utført for å vurdere om det er noen endringer i miljøtilstanden siden Det ble utført undersøkelse både på land og i sjøen utenfor anlegget. På land ble det utført jord og grunnvannsprøvetaking. To nye grunnvannsbrønner ble installert og en gammel brønn var fortsatt intakt for prøvetaking. Det ble tatt ut grunnvannprøver fra de tre brønnene, samt at det ble tatt ut jordprøver under installasjonen av de to nye brønnene. I sjøen ble det tatt vann- og sedimentprøver ved seks stasjoner, samt satt ut passive prøvetakere ved fire stasjoner. Analyseresultater av jordprøver og grunnvannsprøver viser relativt høyt innhold av metaller, spesielt bly, kobber og nikkel, samt olje. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

4 Sammendrag (forts.) Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 4 Analyseresultater fra vannprøver og passive prøvetakere i sjøen viser at sjøvannet er relativt lite påvirket av miljøgifter, og ikke over det som er vanlig å finne andre steder i Drammensfjorden. For sedimentene er det påvist høyest verdi av bly, kobber, kadmium, nikkel, sink og PCB i stasjon 2 og 3 rett utenfor anlegget. Konsentrasjonene av bly, kadmium, kobber, sink og PCB var i disse stasjonene høyere enn det som er påvist andre steder i Drammensfjorden. Dette er en indikasjon på at forurensningen av tungmetaller og PCB i sedimentene stammer fra gjenvinningsanlegget. For PAH var det ingen synlig påvirkning verken i sjøvann eller sedimenter og konsentrasjonene ligger på samme nivå eller lavere enn det som er påvist andre steder i fjorden. Konsentrasjonen av olje i sedimentene er også høyest i stasjon 2 og 3 utenfor anlegget. Ettersom det er påvist et relativt høyt innhold av olje i både jord og grunnvann på land, er det antatt at påvist konsentrasjon av olje i sedimentene skyldes utlekking av olje fra anlegget. Det ble også observert oljefilm på sjøvannet utenfor anlegget. Det er ikke påvist vesentlige forandringer i konsentrasjoner fra undersøkelsen i For å vurdere om forurensningen av sedimentene utenfor gjenvinningsanlegget utgjør noen miljørisiko bør det gjennomføres en risikovurdering av sedimentene. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

5 Innhold Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 5 1 Innledning 6 2 Beskrivelse av eiendommen 6 3 Resultat fra tidligere undersøkelse Utførte tiltak 7 4 Feltarbeid På land I sjøen 10 5 Analyseresultater På land I sjøen 15 6 Vurdering av resultater På land I sjøen 20 7 Konklusjon 21 8 Referanser 22 Kontroll- og referanseside Vedlegg: Vedlegg A - Analyserapporter Vedlegg B - Prinsippskisser av grunnvannsbrønner \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

6 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 6 1 Innledning Norges Geotekniske Institutt (NGI) har på oppdrag fra Norsk Gjenvinning Metall AS i Drammen utført en miljøteknisk undersøkelse av området på land og i sjøen utenfor metallgjenvinningsanlegget. NGI utførte i 2001 en miljøteknisk undersøkelse og risikovurdering på området (NGI, 2001). Undersøkelsen i 2012 er utført for å vurdere om det kan påvises forurensning på området, om denne eventuelt lekker ut til sjøen og om det er noen endring i miljøtilstanden fra i Beskrivelse av eiendommen Eiendommen til Norsk Gjenvinning i Drammen ligger i Sota 11 og grenser til Drammensfjorden. På sørsiden av eiendommen er det en småbåthavn, et friområde og industrivirksomhet mens på nordsiden av eiendommen er det industrivirksomhet. Oversiktskart er vist i figur 1. Eiendommen benyttes som et mottaksanlegg for stål og metaller. Metallet blir klippet opp, sortert og hentet med båter på kaien. Eiendommen er på ca m 2. Det har vært skraphandel på eiendommen siden Fra 1915 til 1980 var eiendommen eid av Drammen Jernstøperi. Norsk Gjenvinning Drammen, Sota 11 Figur 1 Oversiktskart Drammen \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

7 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 7 3 Resultat fra tidligere undersøkelse I 2001 ble det utført graving av tre sjakter for jordprøver og det ble boret og installert 3 grunnvannsbrønner. Det ble også tatt ut jordprøver fra borehullene (NGI, 2001). I tillegg utførte NIVA prøvetaking i sjøen. Det ble satt ut 4 passive prøvetakere, tatt 6 vannprøver og 6 sedimentprøver i sjøen utenfor anlegget (NIVA, 2002). Det ble også utført en stedsspesifikk risikovurdering for eiendommen (NGI, 2002). Analyseresultatene viste at jordprøvene inneholdt tungmetaller, PAH, Bensen, PCB og mineralolje som oversteg SFTs normverdier. Vannprøvene av brønnene viste at grunnvannet inneholdt PAH og olje som overskred drikkevannsnormene. Resultatene fra undersøkelsen i sjøen viste at sjøvannet var moderat til sterkt forurenset av kvikksølv og bly. Det var en økende konsentrasjonsgradient mot sentrale deler av fyllingen både på kvikksøl, bly PAH og PCB i sjøvannet, noe som tydet på en transport av forurenset vann fra området til sjøen. Sedimentene var moderat til sterkt forurenset av PAH og opptil meget sterkt forurenset av Benso(a)pyren. Forurensningen av PCB var markert til sterk. Stasjonene sentralt utenfor fyllingen hadde de høyeste konsentrasjonene. Det var antatt at forurensningen i sjøen skyldes avrenning fra eiendommen. Risikovurderingen viste at det ble beregnet spredning av miljøgifter fra grunnvannet og ut til Drammensfjorden. Dette gjelder spesielt for PAH og olje. For å hindre infiltrasjon av regnvann ned i grunnen ble det anbefalt å legg fast tett dekke på hele eiendommen. For å hindre oppvirvling fra sjøbunnen ble det anbefalt å tildekke sjøbunnen med grov grus og liten stein. 3.1 Utførte tiltak Etter den miljøtekniske undersøkelsen i 2001 ble følgende miljøtiltak utført ved eiendommen: Gravd opp og fjernet forurenset masse fra land I sjøen utenfor kaien ble det lagt på duk og rene masser ble lagt på sjøbunnen Lagt tett dekke på hele området i form av betong eller asfalt Nytt overvannsoppsamling med overvannskummer med tilførsel til oljeutskiller Oljeutskilleren er plassert sørøst på tomten og alt overflatevann fra området samles opp og føres gjennom sandfang og oljeutskiller før utslipp til fjorden. Bedriften tar selv vannprøver av utslippsvannet 2 ganger i året. Utslippsvannet blir analysert på olje, tungmetaller, suspendert stoff og ph. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

8 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 8 4 Feltarbeid 4.1 På land Feltarbeidet ble utført av NGI i samarbeid med Norsk Gjenvinning. Det ble først undersøkt om de tre gamle grunnvannsbrønnene fra 2001 var intakte. To av brønnene var fjernet, mens brønn 3 var inntakt. Det ble derfor boret og installert to nye grunnvannsbrønner i samme område hvor de gamle var plassert. Brønninstallasjonen ble utført den 5. oktober 2012 av Brødrene Myhre Brønnboring AS. Brønnene ble boret med odexboring og brønnrørene er av typen 63 mm PEH med 0,3 mm slisser i filtersonen. Det ble lagt bentonittetting langs brønnrørene på ca 1 m dybde for å unngå vertikal lekkasje. Brønnene ble avsluttet under terreng og dekket med sementkum med kumlokk i støpejern. Brønnskisser som viser oppbyggingen av brønnene ligger i Vedlegg B. Plassering av brønnene er vist på kart i figur 2. Under boring av brønnene ble det tatt ut jordprøver. Disse ble tatt som blåseprøver. Spesielt i brønn 2 var massene tydelig forurenset. Massene var svarte og hadde en sterk lukt av olje. Massene i brønn 1 var grovere, men også her ble det registrert svarte masser, men med en svakere lukt av olje. Tabell 1 Registrert grunnforhold Brønn 1 Brønn 2 0-0,1 m Asfalt 0,1-2 m svarte grove masser, svak lukt av olje 2-3 m silt/leire 0-0,3 m betongdekke 0,3-0,8 m Ren sand 0,8-1,7 m Svarte masser m/ lukt av olje 1,7-3 m Silt/leire, gammel sjøbunn Prøve 1-1,5 m Prøve 1-2 m \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

9 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 9 Brønn 3 Brønn 2 Brønn 1 Figur 2 Plassering av grunnvannsbrønner Både de nye og den gamle grunnvannsbrønnen ble rensepumpet og brønnene ble prøvetatt ca en uke etter rensepumpingen. Vannprøvene ble tatt den 17. oktober 2012 og de ble sendt til laboratoriet for kjemisk analyse. I den gamle brønnen var det mye jord og vann som hadde samlet seg, både over og nede i brønnen. Det ble lagt vekt på å fjerne alt dette før prøvetaking, men på grunn av en senkning i terrenget på det stedet brønnen ligger, samt at det var samlet mye overflatevann på asfalten, rant litt overflatevann ned i brønnen under prøvetaking. Det ble pumpet ut mye vann før prøvetaking, men det er mulig noe overflatevann kan ha blandet seg med grunnvannet i brønnen og forurenset dette. Det var tydelig oljeskimmer på overflatevannet som rant ned i brønnen. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

10 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: I sjøen Feltarbeidet i sjøen ble utført den 16. oktober 2012 av personell fra NGI. Det ble tatt vannprøver, sedimentprøver og satt ut passive prøvetakere (POM) i sjøen i nærområdet til bedriften. Stasjonene er lokalisert på samme sted som under overvåkningen gjennomført i Prøvene ble tatt fra båt. Det ble tatt vannprøver fra 6 stasjoner for analyse av metaller. Prøvene ble tatt på 1 m vanndyp, posisjon er gitt i tabell 2. Det ble tatt sedimentprøver med håndholdt prøvetakingsgrabb fra de samme 6 stasjonene. Prøvene ble tatt ca 10 m fra land på 5-7 m dyp. Det ble satt ut passive preøvetakere av typen POM på 4 stasjoner, tilsvarende vann- og sedimentstasjon 1, 3, 4 og 6. POMene ble satt fast i et tau på 1 m dyp. POM er et plastmateriale (PolyOxyMetylen) som kommer i likevekt med de organiske miljøgiftene i vannfasen. Ved å måle innhold av organiske miljøgifter i POM og benytte etablerte fordelingskoeffisienter mellom POM og sjøvann, er det beregnet konsentrasjon av organiske miljøgifter i sjøvann. Metoden gjør det mulig å kvantifisere svært lave konsentrasjoner av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB), med nedre bestemmelsesgrense ned mot 0,1 pg/l. Det tar ca. 4 uker for POM (tykkelse 55 µm) å oppnå likevekt for både PAH og PCB. Dersom POM som står ute lenger enn 4 uker i felt, vil analyseresultatene representere de siste 4 uker de passive prøvetakerne stod ute. På grunn av båtanløp til kaien på Norsk Gjenvinning måtte bøyene med de passive prøvetagerne tas inn den 30. oktober og de ble satt ut igjen den 8. november. De sto ute til den 22. november Under feltarbeidet i sjøen ble det observert oljefilm på overflaten av sjøvannet i stasjon 2. Derfor ble det tatt ut 3 sjøvannprøver fra land som ble analysert for olje. Tabell 2 Koordinater for prøvetakingsstasjonene Prøvestasjon Koordinater Vanndyp Prøvetype 1 N m Vann, sediment, POM Ø N m Vann, sediment Ø N m Vann, sediment, POM Ø N m Vann, sediment, POM Ø N m Vann, sediment Ø N Ø m Vann, sediment, POM \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

11 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 11 NG 6 NG 5 NG 4 Kai nord NG3 Brønn 3 Brønn 2 Kai sør NG 2 NG 2 (olje) Brønn 1 Figur 3 NG 1 Plassering av prøvestasjoner i sjøen 5 Analyseresultater 5.1 På land Det ble tatt tre grunnvannsprøver og to jordprøver av brønnene på land Jordprøver Jordprøvene ble analysert på alle parametre det finnes normverdier for. Analyseresultatene er klassifisert med fargekoder etter Klifs helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Klif, 2009). Tilstandsklassene beskriver miljøkvaliteten i jord. Oversikt over fargekodene og hvilke kriterier som styrer den øvre grensen for hver enkelt tilstandsklasse er vist i Tabell 3. Påviste parametere som overskrider normverdi, men som det ikke finnes tilstandsklasser for, er markert med grå bakgrunnsfarge. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

12 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 12 Tabell 3 Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand. Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Øvre grense Normverdi Helsebaserte Helsebaserte Helsebaserte Farlig avfall styres av akseptkriterier akseptkriterier akseptkriterier Analyseresultatene av jordprøvene er presentert i tabell 4. For sammenligning er analyseresultatene fra 2001 også tatt med i tabellen. Kun påviste parametere er inkludert i tabellen, med unntak for PAH der kun sum-16 og Benso(a)pyren er vist i tabellen og PCB hvor kun sum-7 er vist i tabellen. Den siste raden i tabellene angir høyeste tilstandsklasse påvist i den respektive prøven. Fullstendige analyserapporter er gitt i Vedlegg A. Tabell 4 Analyseresultater for jordprøver tatt i 2012 og 2001 (mg/kg TS) Brønn 1 1-1,5 m Brønn m Brønn 1 4 m Brønn 2 2 m Normverdi Prøveår Arsen Kadmium 3,6 4,0 <0,4 3,8 1,5 Krom < Krom 6+ 0,22 <0, Kobber , Nikkel Bly * < Sink Sum PCB7 0,0613 0,0191 <0,005 <0,005 0,01 Sum PAH 16 1,09 1,60 0,60 2,70 2 B(a)P 0,06 0,07 0,04 0,10 0,1 Olje C 8 -C 10 <10 < Olje C 10 -C < Olje C 12 -C Tetrakloreten 0,029 <0, ,01 Bensen 0,0536 <0,005-0,07 0,01 Toluen 0,12 <0,10-0,08 0,3 Etylbensen 0,068 <0,02 - <0,05 0,2 Xylen 0,20 0,059-0,08 0,2 Sum BTEX 0,45 0,059-0,23 Tilstandsklasse 5 5* * Overskrider grensen for farlig avfall \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

13 Analyseresultatene fra 2012 viser at jordprøven i brønn 1 inneholder tungmetaller, PCB, olje og bensen som overskrider normverdiene. Innhold av olje (C12-C35) klassifiseres i tilstandsklasse 5, og innhold av nikkel og bensen i tilstandsklasse 4. Jordprøven fra brønn 1 er vesentlig dårligere i 2012 enn i 2001, noe som kan forklares med at jordprøven fra 2001 er tatt på 4 m dyp. Her består massene av leire, mens forurensningen ligger i det øvre sandige laget over leire. I brønn 2 overskrides normverdiene for tungmetaller, PCB og olje. Innholdet av bly i massene overskrider tilstandsklasse 5 og tilsvarer farlig avfall. Innhold av olje og kobber er i tilstandsklasse 4. Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: Grunnvannsprøver Grunnvannsprøvene er analysert for innhold av metaller og et bredt spekter av organiske miljøgifter (analysepakken Envipack). Analyseresultatene er presentert i tabell 5. Kun påviste parametere er inkludert i tabellene. Fullstendige analyserapporter er gitt i vedlegg A. Analyseresultatene er sammenlignet med resultatene fra 2001 som er presentert i tabell 6 (NGI, 2001). Tabell 5 Analyseresultater av grunnvannsprøver, 2012 (µg/l) Parameter Brønn Brønn Brønn Arsen 0,72 1,18 1,21 Bly 0,021 0,128 1,25 Kadmium 0,005 0,0056 0,044 Kobber <0,1 <0,1 3,6 Krom total 0,017 0,0286 0,434 Krom 6+ <0,40 5,34 <0,4 Kvikksølv <0,002 <0,002 0,0041 Nikkel 1,48 1,19 22,5 Sink 072 0, PAH 16 0,228 0,124 2,02 PCB 7 i. p. i.p. 0,0318 Olje C5-C6 12,9 11,4 8,3 Olje C8-C10 6,3 6,6 <5 Olje C10-C12 <5 <5 10,3 Olje C12-C35 < g-hch (Lindan) <0,01 <0,01 0,037 Trikloreten <0,1 <0,1 0,11 Tetrakloreten <0,2 <0,2 1,20 Pentaklorfenol <0,1 <0,1 0,22 i. p. = ikke påvist over rapporteringsgrensen for analysemetoden \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

14 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 14 Tabell 5 Analyseresultater av vannprøver fra Alle konsentrasjoner i g/l. Komponent Brønn 1 2,0m Brønn 2 2,0 m Brønn 3 2,0 m Dato Tungmetaller Arsen <5 <5 <5 <5 <5 6,8 Kadmium <0,4 <1 <0,4 <1 <0,4 <1 Krom <1 <10 <1 <10 <1 <10 Kobber <5 <10 <5 <10 <5 <10 Kvikksølv <0,05 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05 <0,1 Bly <10 <10 <10 <10 <10 <10 Nikkel <10 <10 <10 <10 <10 <10 Sink 38 <20 44 <20 <20 <20 Flyktige Aromater <1 <1 <1 <1 6,6 8,2 Bensen - - 0,07-3,6 4,3 Toluen - - 0,08-0,5 0,9 Etylbensen - - <0,05-1,9 1,7 Xylene - - 0,08-0,5 1,4 Cumen ,2 <0,2 16-PAH 1,8 2,4 0,64 0,17 2,7 3,3 Trikloretylen ,3 0,2 Terbutryn Mineralolje C10-C40 <50 <50 <50 < C10-C12 <10 <10 <10 < C12-C22 35 <10 <10 < C22-C30 <10 <10 <10 < C30-C40 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Analyseresultatene viser at grunnvannet i brønn 3 inneholder høyere konsentrasjoner av de fleste miljøgiftene. Grunnvannet i brønn 3 har et høyt innhold av olje og PAH i forhold til de to andre brønnene. Også i 2001 hadde grunnvannet i brønn 3 høyest innhold av olje og PAH. Noe av årsaken til de høye verdiene i brønn 3 i 2012 kan være at overflatevann rant ned i brønnen under prøvetaking pga mye overflatevann rundt brønnen. Dette vannet var tydelig forurenset av olje og var ikke mulig å avskjære fra å renne ned i brønnen. Det er påvist tungmetaller, PAH og olje i grunnvannet i alle brønnene. Konsentrasjonene i brønn 1 og 2 er lave. Deteksjonsgrensene i 2001 var relativt høye for tungmetaller, slik at det blir vanskelig å sammenligne disse resultatene mot 2012 resultatene. Men det er tydelig at brønn 3 er mest påvirket av miljøgifter, både i 2001 og i \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

15 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: I sjøen Det ble tatt ut vannprøver og sedimentprøver fra 6 stasjoner i sjøen. Analyseresultatene er klassifisert med fargekoder etter Klifs klassifisering av tilstand i fjorder og og kystfarvann (Klif, 2007). Tilstandsklassene beskriver miljøkvaliteten i saltvann. Oversikt over fargekodene og hvilke kriterier som styrer den øvre grensen for hver enkelt tilstandsklasse er vist i tabell 6Tabell. Tabell 6 Klassifiseringssystem for metaller og organiske miljøgifter i sjøvann og marine sedimenter. Tilstandsklasse Beskrivelse av Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært dårlig tilstand Bakgrunnsnivå Ingen toksiske effekter Kroniske effecter ved langtidseksponering Akutt toksiske effecter ved korttidseksponering Omfattende akuttoksiske effekter Vannprøver Vannprøvene ble analysert for tungmetaller. Analyseresultatene av vannprøvene er presentert i tabell 7. For sammenligning er analyseresultatene fra 2001 presentert i tabell 8. Den siste raden i tabellene angir høyeste tilstandsklasse påvist i den respektive prøven. Fullstendige analyserapporter er gitt i Vedlegg A. Under feltarbeidet ble det observert olje på overflaten av sjøvannet og det ble derfor tatt ut tre ekstra vannprøver for analyse av olje i sjøvann. På grunn av at det ikke var tatt med ekstra prøveflasker i båten under vannprøvetaking, ble de ekstra vannprøvene tatt fra strandkanten og fra kaikanten ved et senere tidspunkt. Ingen av disse vannprøvene inneholdt olje over deteksjonsgrensen for analysen. Tabell 7 Analyseresultater fra vannprøver i sjøen 2012 (µg/l) Parameter NG NG NG NG NG NG Bly 0,437 <0,3 0,434 <0,3 0,304 0,308 Kadmium <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Kobber 1,38 1,01 1,14 1,03 1,31 1,25 Krom <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kvikksølv <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Nikkel <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,886 Sink 4,89 5,72 6,98 2,69 6,06 4,87 Tilstandsklasse \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

16 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 16 Tabell 8 Analyseresultater fra vannprøver i sjøen 2001 (µg/l) Parameter NG NG NG NG NG NG Kadmium 0,01 0,01 0,01 0,009 0,012 0,011 Kvikksølv 0,0015 0,002 0,002 0,0035 0,002 0,0015 Bly 0,13 0,13 0,13 0,10 0,15 0,11 Tilstandsklasse Innholdet av kadmium, krom og kvikksølv var lavt og innenfor bakgrunnsverdier. Det ble påvist bly i klasse 2 ved stasjon 1, 3, 5 og 6. Konsentrasjonen av bly var høyere i 2012 enn i Konsentrasjonen av kobber var i tilstandsklasse 4 i alle prøvene med høyeste konsentrasjon ved stasjon 1 som ligger sør for området. Det ble påvist høyest konsentrasjon av nikkel i stasjon 6 som ligger nord for området. Konsentrasjonen av sink varierer fra klasse 2 i stasjon 4 til klasse 4 ved stasjon Sedimentprøver Sedimentprøvene er analysert på en sedimentpakke (sed-risk) som inneholder analyse av kornstørrelse, TOC, PAH, PCB, tungmetaller og TBT. I tillegg ble prøvene analysert for olje. Analyseresultatene av sedimentprøvene er presentert i tabell 9. For sammenligning er analyseresultatene fra 2001 presentert i tabell 10. Kun påviste parametere er inkludert i tabellen. Den siste raden i tabellene angir høyeste tilstandsklasse påvist i den respektive prøven. Fullstendige analyserapporter er gitt i Vedlegg A. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

17 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 17 Tabell 9 Analyseresultater for sedimentprøver tatt i 2012 (mg/kg TS) Parameter NG NG NG NG NG NG Tørrstoff (%) 68,6 69,3 67,9 81,6 83,2 79,2 Vanninnhold (%) 31,4 30,7 32,1 18,4 16,8 20,8 Kornstørrelse >63 µm 84,2 71,0 74,3 91,6 96,6 92,0 Kornstørrelse >2 µm 0,8 2,2 1,3 0,5 0,2 0,5 TOC (% TS) 2,64 1,55 2,35 1,98 0,97 2,13 Arsen 5,7 7,0 8,0 4,3 3,1 4,7 Bly Kobber Krom ,5 9,8 Kadmium 0,26 0,49 0,62 0,22 <0,1 0,13 Kvikksølv <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,66 Nikkel Sink Naftalen 0,050 0,043 0,076 0,035 <0,01 0,024 Acenaftylen 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,036 Acenaften 0,046 0,031 0,034 0,022 <0,01 0,061 Fluoren 0,106 0,076 0,048 0,039 <0,01 0,144 Fenantren 1,10 0,341 0,284 0,450 0,032 0,716 Antracen 0,213 0,128 0,156 0,114 0,015 0,148 Fluoranten 1,60 0,496 0,757 0,516 0,063 0,803 Pyren 1,17 0,384 0,593 0,405 0,049 0,622 Benso(a)antracen 0,595 0,259 0,287 0,223 0,027 0,352 Krysen 1,02 0,321 0,481 0,340 0,028 0,408 Benso(b)fluoranten 1,07 0,210 0,281 0,292 0,032 0,233 Benso(k)fluoranten 0,382 0,097 0,180 0,136 0,018 0,141 Benso(a)pyren 0,604 0,222 0,296 0,248 0,026 0,277 Dibenso(ah)antracen 0,101 0,031 0,049 0,036 <0,01 0,039 Benso(ghi)perylen 0,386 0,118 0,140 0,180 0,02 0,146 Indeno(123cd)pyren 0,431 0,128 0,232 0,178 0,018 0,162 PAH-16 8,89 2,88 3,89 3,21 0,33 4,31 Sum PCB-7 0,0181 0,124 0,0953 0,0186 0,0008 0,0081 TBT 0,116* 1,160* 0,225* 0,0219 0,0083 0,0468 Olje C10-C12 <2 <2 <2 <2 <2 <2 Olje C12-C <3 <3 Olje C16-C Olje C35-C <5 6 Tilstandsklasse *Det ble ikke målt TBT i Denne parameteren er gjerne utslagsgivende for plassering i høyere tilstandsklasse \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

18 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 18 Tabell 10 Analyseresultater for sedimentprøver tatt i 2001 (mg/kg TS) Parameter NG NG NG NG NG NG Bly Kadmium 0,35 0,26 0,37 0,77 0,28 0,16 Kvikksølv 0,25 0,46 0,33 0,66 0,21 0,32 Naftalen 0,090 0,093 0,242 0,604 0,098 0,093 Acenaftylen 0,021 0,012 0,013 0,032 0,023 0,028 Acenaften 0,037 0,050 0,043 0,096 0,005 0,011 Fluoren 0,056 0,078 0,059 0,220 0,021 0,024 Fenantren 0,270 0,339 0,546 0,841 0,083 0,165 Antracen 0,073 0,111 0,086 0,278 0,045 0,051 Fluoranten 0,522 0,600 0,868 1,647 0,205 0,390 Pyren 0,416 0,486 0,704 1,320 0,178 0,306 Benso(a)antracen 0,215 0,335 0,368 0,772 0,114 0,211 Krysen 0,194 0,231 0,407 0,564 0,087 0,158 Benso(b)fluoranten 0,186 0,205 0,387 0,525 0,075 0,130 Benso(a)pyren 0,188 0,253 0,309 0,564 0,087 0,156 Dibenso(ah)antracen 0,029 0,037 0,050 0,089 0,013 0,025 Benso(ghi)perylen 0,116 0,145 0,199 0,362 0,055 0,091 Indeno(123cd)pyren 0,097 0,097 0,174 0,274 0,049 0,056 PAH-16 2,51 3,07 4,46 8,19 1,14 1,90 Sum PCB-7 0,0292 0,0314 0,234 0,179 0,0274 0,0701 Tilstandsklasse Analyseresultatene viser at sedimentprøvene på stasjon 1 inneholder krysen, benso(ghi)perylen og TBT i tilstandsklasse 5. Stasjon 2 og 3 inneholder også TBT i tilstandsklasse 5. For PAH er den høyeste verdien av PAH påvist i stasjon 1, mens i 2001 ble den høyeste verdien av PAH påvist i stasjon 4. De andre stasjonene er moderat påvirket av PAH. Hvis man sammenligner analyseresultatene av PAH-16 med resultatene fra 2001 er det en nedgang av PAH-16 konsentrasjoner i alle stasjonene utenom stasjon 1 og 6 som begge ligger på utsiden av anlegget. Konsentrasjonen av PCB i prøvene er moderat ved stasjon 1, 2, 3 og 4, god i stasjon 6 og på bakgrunnsnivå i stasjon 5. Ved alle stasjonene unntatt stasjon 2 har konsentrasjonen av PCB gått ned siden Ved stasjon 2 har PCB konsentrasjonen økt noe. For tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv er resultatene ganske like som i Konsentrasjonen av bly og kadmium har økt noe i stasjon 2 og 3 mens kvikksølv har økt i stasjon 6. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

19 Olje ble ikke undersøkt i 2001, men på grunn av observasjoner av olje på sjøvannet og i jordprøvene ble det utført analyse på olje i sedimentene også. Analyseresultatene viser relativt høyt innhold av olje i sedimentene i stasjon 1, 2 og 3, med høyest konsentrasjon i stasjon 2 som er rett utenfor oljeutskilleren Passive prøvetakere (POM) Det ble satt ut passive prøvetakere i fire stasjoner (stasjon 1, 3, 4 og 6). Mengden i stripsen kan direkte regnes tilbake til fritt løste konsentrasjoner med faste strips-vann fordelingskoeffisienter. Analyseresultatene er presentert i tabell 11 og sammenlignet med tilstandsklassene. Tabell 11 Analyseresultater for passive prøvetakere, 2012 (µg/l) Parameter NG NG NG NG Naftalen 0, , ,0204 0,0089 Acenaftylen 0, , , , Acenaften 0, , , , Fluoren 0, , , ,00216 Fenantren 0, , , ,00183 Antracen 0, , , , Fluoranten 0, , , ,00062 Pyren 0, , , ,00039 Benso(a)antracen 0, , , ,00002 Krysen 0, , , ,00005 Benso(b)fluoranten 0, , , , Benso(k)fluoranten 0, , , , Benso(a)pyren 0, , , , Indeno(123cd)pyren 0, , , , Dibenso(ah)antracen 0, , ,0 0, Benso(ghi)perylen 0, , , , PAH-16 0,0174 0,0122 0,0295 0,0149 Sum PCB-7 0, , , , Tilstandsklasse Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 19 Analyseresultatene fra de passive prøvetakerne viser at innholdet av PAH og PCB er lavt i sjøvannet. Den høyeste verdien av PCB er registrert i stasjon 5 ved anlegget, men konsentrasjonen er ikke vesentlig høyere enn i de stasjonene utenfor anlegget. Konsentrasjonene for PAH er i tilstandsklasse 2, God. I 2001 ble det benyttet SPMD som passive prøvetagere. Disse er ikke like godt egnet til å regne ut konsentrasjonen i vann, og det er derfor ikke foretatt en sammenligning med resultatene fr 2001 på PAH og PCB i sjøvann. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

20 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 20 6 Vurdering av resultater 6.1 På land Resultatene viser at jordprøven i brønn 2 inneholder bly i konsentrasjoner som tilsvarer farlig avfall, ellers er det tungmetallene kobber og nikkel som er påvist i høyeste konsentrasjoner. Olje er påvist i høy konsentrasjon (tilstandsklasse 5) i jordprøven fra brønn 1. Jorden i dette borehullet var tydelig påvirket av olje ved at den var svart og det luktet olje av massene. Konsentrasjonen i jordprøvene var generelt litt høyere for de fleste miljøgiftene i 2012 enn de var i For vannprøvene var det brønn 3 som viste den høyeste konsentrasjoner i grunnvannet, både for tungmetaller, olje, PCB og PAH. Det ble ikke tatt jordprøver i denne brønnen fordi det var en eksisterende brønn fra Noe av årsaken til de høye konsentrasjonene i grunnvannet kan forklares med at overflatevann rant ned i brønnen under prøvetaking. Det er spesielt olje og sink som er påvist i relativt høye konsentrasjoner i grunnvannet i brønn 3. Sammenlignet med resultatene fra 2001 viser grunnvannet relativt samme nivå for PAH i alle brønnene, med høyest konsentrasjon i brønn 3. Det ble ikke påvist PCB i grunnvannet i 2001, mens det kun ble påvist i brønn 3 i PAH konsentrasjonene er lavere i alle brønnene i 2012, mens konsentrasjonen av olje er høyere i brønn 3 i I sjøen I perioden ble det gjort en stor undersøkelse med miljøovervåkning av Drammensfjorden. Det ble utført en mengde undersøkelser av vannprøver og sedimentprøver på flere stasjoner i Drammensfjorden, blant annet på Tangen både nord og syd for anlegget til Norsk Gjenvinning (NGI, 2012). Dette gir et meget godt referansemateriale for å sammenligne resultatene utenfor gjenvinningsanlegget med den generelle miljøtilstanden til Drammensfjorden. I sjøvannet er det tungmetallene kobber og sink som har de høyeste konsentrasjonene, i tilstandsklasse 3 og 4. Det er litt høyere konsentrasjoner av sink rett utenfor anlegget, men det er ikke store variasjoner. Konsentrasjon av tungmetallene som er påvist i vannprøvene ligger generelt under det som er påvist i miljøovervåkning av Drammensfjorden. I sedimentene er det bly, kobber, kvikksølv og nikkel som har de høyeste konsentrasjonene. For arsen, bly, kobber, kadmium, nikkel og sink er de høyeste konsentrasjonene påvist i stasjon 2 og 3 rett utenfor anlegget. Konsentrasjonene på disse tungmetallene i stasjon 2 og 3 er høyere enn det som er påvist i miljøovervåking av Drammensfjorden. I forhold til undersøkelsen i 2001 har bly konsentrasjonen økt litt i stasjon 2 og 3, men minsket i de andre stasjonene. Ettersom bly, kobber, nikkel og sink også er påvist i relativt høye konsentrasjoner i jordprøvene og grunnvannsprøvene på land, kan det tyde på at det foregår en spredning av disse metallene ut til sjøen. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

21 For PAH viser analyseresultatene at det er høyest konsentrasjon av PAH i stasjon 1. PAH i sedimentene utenfor anlegget er redusert i forhold til i 2001 unntatt i stasjon 1 og 6. Det er mulig dette kan skyldes at sedimentene rett utenfor kaien ble dekket til. Det ble påvist lave verdier av PAH i de passive prøvetakerne og innhold av PAH i sjøvannet karakteriseres som god. Sammenlignet med miljøtilstanden i Drammensfjorden ligger PAH konsentrasjonene på samme nivå eller litt under det som er registrert andre steder i fjorden. Det ser derfor ut til at forurensning fra PAH, verken på land eller i sjøen, ikke er noe problem ved anlegget. Resultatene for PCB i sedimentene er redusert i 2012 sammenlignet med i 2001, unntatt for stasjon 2. I stasjon 2 og 3 er det påvist den høyeste konsentrasjonen av PCB, som blir klassifisert som moderat forurenset. I stasjon 2 og 3 er konsentrasjonen av PCB i sedimentene høyere enn det som er registrert andre steder i Drammensfjorden. PCB i de passive prøvetakerne viste at konsentrasjonene var lave, og at den høyeste konsentrasjonen ble påvist i stasjon 4. Ettersom det er påvist noe PCB i både jord og grunnvann, og at PCB ved stasjon 2 har økt, kan det antas at det lekker ut PCB til sjøen i små mengder fra anlegget. TBT konsentrasjonene som er påvist i sedimentene ligger i tilstandsklasse 5 for tre stasjoner. Det er ingenting som tyder på at gjenvinningsanlegget er kilden til disse forurensningene. Konsentrasjonene er også lavere enn det som er påvist for samme område ved Tangen under miljøovervåkingen av Drammensfjorden. Olje ble ikke analysert i sedimentene eller i sjøvannet i I 2012 ble det ikke påvist olje i sjøvannet, selv om det ble observert oljefilm på vannet ved stasjon 2. Det er imidlertid relativt høye konsentrasjoner av olje i sedimentene ved stasjon 1, 2 og 3, med høyest konsentrasjon i stasjon 2. Det finnes ikke tilstandsklasser for olje i sjøvann eller sedimenter, men det er gjort en undersøkelse i Drammensfjorden i forbindelse med tiltaksplan for Drammen Havn (NGI, 2003). Sammenlignet med disse konsentrasjonene ligger konsentrasjonen av olje i sedimentene litt over gjennomsnittet for olje. Ettersom den høyeste konsentrasjonen av olje i sedimentene er påvist rett ut for anlegget og de relativt høye konsentrasjonene i jord og grunnvann tilsier det at det kan foregå en utlekking av olje fra eiendommen. Olje er relativt mobilt slik at det lett kan lekke ut til sjøen via transport med grunnvannet. Det er i tillegg en oljeutskiller i området som ligger på land rett innenfor stasjon 2 som har utslippsrør ut til sjøen ved stasjon 2. Vannet som slippes ut fra denne kan inneholde olje. Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 21 7 Konklusjon Det er ikke påvist store forandringer i konsentrasjoner fra undersøkelsen i I jordprøvene har noen tungmetaller som bly, kadmium, kobber og sink økt, mens de andre tungmetallene har blitt redusert. I sedimentene ligger tungmetallene på samme nivå. For PCB har konsentrasjonen økt litt i jordprøvene mens det har gått noe ned i sedimentene. Variasjonene er små. PAH konsentrasjonen har gått ned i jordprøvene og i grunnvannsprøvene mens det ligger på samme nivå i sedimentene. \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

22 Også her er endringene små. Konsentrasjonen av olje har økt både i jordprøvene og i grunnvannsprøvene. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det kan forekomme en utlekking av tungmetaller, PCB og olje fra eiendommen og ut til sjøen. Det er spesielt bly, kobber, nikkel, sink og olje som er de største problemstoffene. Det anbefales at det utføres en risikovurdering av forurenset sediment utenfor anlegget for å vurdere om sedimentene i sjøen utgjør noen miljørisiko. Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: 0 Side: 22 8 Referanser Klif (2007). Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. TA-2229/2007. NGI (2001) Norsk Gjenvinning. Environmental site investigation. Rapport nr Datert 6. juli 2001 NGI (2002) Franzefoss Gjenvinning Drammen. Risikovurdering. Rapport nr Datert 28. januar NGI (2003) Tiltaksplan Drammen Havn. Utbredelse av miljøgifter i sedimenter og fauna i Drammen Havn. Rapport nr Datert 3. april 2003 NGI (2012) Miljøovervåking av indre Drammensfjord. Sluttrapport fra overvåkning av Drammensfjorden Rapport nr R, Rev 1. Datert 23. mai 2012 \\xfil1\prodata$\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\rapport.docx

23 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: 0 Vedlegg A, Side 1 Vedlegg A - Analyserapporter p:\2012\05\ \leveransedokumenter\rapport\ r vedlegg a- analyserapporter.docx

24 Rapport Side 1 (7) N DVJX17M4GF NGI Prosjekt Norsk Gjenvinning Drammen Arne Pettersen Bestnr Miljøgeologi Registrert Box 3930 Ullevål Stadion Utstedt N-0806 Oslo Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn Brønn 1 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MORO g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 MORO 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MORO Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

25 Rapport Side 2 (7) N DVJX17M4GF Deres prøvenavn Brønn 1 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetrakloreten mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen mg/kg TS 2 1 RIKR Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 2 1 RIKR Acenaften mg/kg TS 2 1 RIKR Fluoren mg/kg TS 2 1 RIKR Fenantren mg/kg TS 2 1 RIKR An tracen mg/kg TS 2 1 RIKR Fluoranten mg/kg TS 2 1 RIKR Pyren mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 1 RIKR Krysen^ mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 1 RIKR Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 1 RIKR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 1 RIKR Sum PAH mg/kg TS 2 1 RIKR Bensen mg/kg TS 2 1 MORO Toluen mg/kg TS 2 1 MORO Etylbensen mg/kg TS 2 1 MORO Xylener mg/kg TS 2 1 MORO Sum BTEX mg/kg TS 2 1 RIKR Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C10-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C35 (sum) 6170 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 2 1 MORO 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MORO 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

26 Rapport Side 3 (7) N DVJX17M4GF Deres prøvenavn Brønn 1 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

27 Rapport Side 4 (7) N DVJX17M4GF Deres prøvenavn Brønn 2 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO Cr6+ <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO PCB mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MORO g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 MORO 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MORO Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetrakloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen mg/kg TS 2 1 RIKR Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 2 1 RIKR Acenaften mg/kg TS 2 1 RIKR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

28 Rapport Side 5 (7) N DVJX17M4GF Deres prøvenavn Brønn 2 jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fluoren mg/kg TS 2 1 RIKR Fenantren mg/kg TS 2 1 RIKR Antracen mg/kg TS 2 1 RIKR Fluoranten mg/kg TS 2 1 RIKR Pyren mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 1 RIKR Krysen^ mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 1 RIKR Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 2 1 RIKR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 1 RIKR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 1 RIKR Sum PAH mg/kg TS 2 1 RIKR Bensen < mg/kg TS 2 1 MORO Toluen <0.10 mg/kg TS 2 1 MORO Etylbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Xylener mg/kg TS 2 1 MORO Sum BTEX mg/kg TS 2 1 RIKR Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C10-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C35 (sum) 2000 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 2 1 MORO 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MORO 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

29 Rapport Side 6 (7) N DVJX17M4GF * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Normpakke, normverdier for følsom arealbruk, del 1 (2). Metode: Metaller: I-11885, I Hg: C Cr6+: EPA 7199 CN-fri (lett tilgjengelig): CSN ISO PCB-7: EPA 8082 og EPA 3550 Pentaklorfenol: DIN ISO Klorpesticider: EPA 8081 Klorbensener: EPA 624 Klorerte løsemidler: EPA 624 1,2-dibrometan: Intern metode (SOP ) Deteksjon og kvantifisering: Metaller: ICP-AES, ICP-MS Hg: AAS-AMA Cr6+: IC-SPC CN-fri (lett tilgjengelig): Spektrofotometri PCB-7: GC-ECD eller GC-MS Pentaklorfenol: GC-ECD eller GC-MS Klorpesticider: GC-ECD eller GC-MS Klorbensener: GC-MS Klorerte løsemidler: GC-MS 1,2-dibrometan: GC (MS,FID,PID,ECD) 2 Bestemmelse av Normpakke, normverdier for følsom arealbruk, del 2 (2). Metode: PAH: SPIMFAB BTEX: EPA 624 >C5-C10: SPIMFAB >C10-C35: EN Deteksjon og kvantifisering: PAH: GC-MS BTEX: GC-MS >C5-C35: GC-MS MORO RIKR Godkjenner Monia Ronningen Rikke Krefting Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf ě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Pardubice Bendlova 1687/7, Ceska Lipa V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

30 Rapport Side 7 (7) N DVJX17M4GF Underleverandør 1 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

31 Rapport Side 1 (9) N EE8XJQA0CC NGI Prosjekt Norsk Gjenvinning Arne Pettersen Bestnr Miljøgeologi Registrert Box 3930 Ullevål Stadion Utstedt N-0806 Oslo Norge Analyse av vann Deres prøvenavn Brønn 1 Grunnvann Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Cr6+ <0.40 µg/l 1 1 MORO Cyanid-fri <0.005 mg/l 1 1 MORO PCB 28 < µg/l 1 1 MORO PCB 52 < µg/l 1 1 MORO PCB 101 < µg/l 1 1 MORO PCB 118 < µg/l 1 1 MORO PCB 138 < µg/l 1 1 MORO PCB 153 < µg/l 1 1 MORO PCB 180 < µg/l 1 1 MORO Sum PCB-7* n.d. µg/l 1 1 MORO g-hch (Lindan) <0.010 µg/l 1 1 MORO o,p'-ddt <0.010 µg/l 1 1 MORO p,p'-ddt <0.010 µg/l 1 1 MORO o,p'-ddd <0.010 µg/l 1 1 MORO p,p'-ddd <0.010 µg/l 1 1 MORO o,p'-dde <0.010 µg/l 1 1 MORO p,p'-dde <0.010 µg/l 1 1 MORO Monoklorbensen <0.10 µg/l 1 1 MORO 1,2-Diklorbensen <0.10 µg/l 1 1 MORO 1,4-Diklorbensen <0.10 µg/l 1 1 MORO 1,2,3-Triklorbensen <0.10 µg/l 1 1 MORO 1,2,4-Triklorbensen <0.10 µg/l 1 1 MORO 1,3,5-Triklorbensen <0.20 µg/l 1 1 MORO 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 µg/l 1 1 MORO Pentaklorbensen <0.010 µg/l 1 1 MORO Heksaklorbensen < µg/l 1 1 MORO Diklormetan <6.0 µg/l 1 1 MORO Triklormetan (kloroform) <0.30 µg/l 1 1 MORO Trikloreten <0.10 µg/l 1 1 MORO Tetraklormetan <0.10 µg/l 1 1 MORO Tetrakloreten <0.20 µg/l 1 1 MORO 1,2-Dikloretan <1.0 µg/l 1 1 MORO 1,1,1-Trikloretan <0.10 µg/l 1 1 MORO 1,2-Dibrometan <1.0 µg/l 1 1 MORO 1,1,2-Trikloretan <0.20 µg/l 1 1 MORO As µg/l 2 H RATE Cd µg/l 2 H RATE ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

32 Rapport Side 2 (9) N EE8XJQA0CC Deres prøvenavn Brønn 1 Grunnvann Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Cr µg/l 2 H RATE Cu <0.1 µg/l 2 H RATE Hg <0.002 µg/l 2 F RATE Ni µg/l 2 H RATE Pb µg/l 2 H RATE Zn µg/l 2 H RATE Naftalen µg/l 3 1 MORO Acenaftylen <0.010 µg/l 3 1 MORO Acenaften µg/l 3 1 MORO Fluoren µg/l 3 1 MORO Fenantren µg/l 3 1 MORO Antracen <0.010 µg/l 3 1 MORO Fluoranten µg/l 3 1 MORO Pyren µg/l 3 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 µg/l 3 1 MORO Krysen^ <0.010 µg/l 3 1 MORO Benso(b)fluoranten^ <0.010 µg/l 3 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 3 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 µg/l 3 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 3 1 MORO Benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 3 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 3 1 MORO Sum PAH-16* µg/l 3 1 MORO Bensen <0.20 µg/l 3 1 MORO Toluen <0.50 µg/l 3 1 MORO Etylbensen <0.10 µg/l 3 1 MORO Xylener <0.150 µg/l 3 1 MORO Sum BTEX <0.550 µg/l 3 1 MORO Fraksjon C5-C µg/l 3 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <5.0 µg/l 3 1 MORO Fraksjon >C8-C µg/l 3 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <5.0 µg/l 3 1 MORO Fraksjon >C12-C35 (sum) <35 µg/l 3 1 MORO Fraksjon >C16-C35 <30 µg/l 3 1 MORO 2-Monoklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 3-Monoklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 4-Monoklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,3-Diklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,4+2,5-Diklorfenol <0.20 µg/l 3 1 MORO 2,6-Diklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 3,4-Diklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 3,5-Diklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,3,4-Triklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,3,5-Triklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,3,6-Triklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,4,5-Triklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,4,6-Triklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 3,4,5-Triklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO Pentaklorfenol <0.10 µg/l 3 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand.

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. 20130671-01-R 16. desember 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Dato: 30.3.2012 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Gnr./bnr. 95/415 Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS Rapportnummer: 11509130277-1 Distribusjon:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK NOTAT Oppdrag 1110764 Kunde NorgesGruppen Eiendom AS Notat nr. m-not-006, rev. 002 Til Trond Enger og Geir Hov Fra Susanne Sandanger PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Larvik kommune, kommunalteknikk

Larvik kommune, kommunalteknikk A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Larvik kommune, kommunalteknikk Miljøteknisk grunnundersøkelse Bukta, Stavern RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 169160 20/12/2011

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune DATO 16.9.2014 PROSJEKT nr. 14509130084-1rev TIL Kavringen AS v/ Paul Støp KOPI FRA Golder Associates AS v/ida Kristine Buraas E-POST ida.buraas@golder.no Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Deponi_LNF - Ark:Konsentrasjon Vedlegg 3 Antall prøver Beregnet Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) INPUT: Målt jordkonsentrasjon P1-1

Detaljer

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Notat nr.: MSB-02 Tel: +47 51 90 53 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5133892 Til: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Tiltaksplan forurenset grunn 2016-6-6 RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN SAMMENDRAG Trondheim kommune planlegger å oppgradere parken i Ravelsveita, gnr/bnr

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse 13.03.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro skal det etableres ny trapp mellom

Detaljer

Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo.

Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo. www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 (66), 2013 Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo. Ketil Haarstad Bioforsk Jord og Miljø Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor Frederik A. Dahls vei

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

RAPPORT. A J Horgens vei 10, Krokstadelven TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Sendt til: Steen & Lund AS v/ Ole Kristian Borge

RAPPORT. A J Horgens vei 10, Krokstadelven TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Sendt til: Steen & Lund AS v/ Ole Kristian Borge 13.01.2016 TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN A J Horgens vei 10, Krokstadelven Sendt til: Steen & Lund AS v/ Ole Kristian Borge RAPPORT Rapportnummer 15046506-1 TILTAKSPLAN, KROKSTADELVEN SAMMENDRAG Steen &

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6 Teknisk notat Til: Langvik og Bygdø Båtforening v/ Torstein Lange Larsen Kopi til: Dato: 2016-01-08 Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150834-01-TN Prosjekt: Langvik og Bygdø Båtforeninger Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 4. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 4. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-506-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn RAPPORT «Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn OPPDRAGSGIVER Gilhusbukta Sjøgrunn AS EMNE SEDIMENTUNDERSØKELSER 2017, DATARAPPORT DATO / REVISJON: 24. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814864-RIGm-RAP-01 Denne rapporten

Detaljer