Betong Sør - supplerende undersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betong Sør - supplerende undersøkelse"

Transkript

1 R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse Dato: 22. november 2012 Oppdrag / Rapportnr / 1 Tilgjengelighet Utarbeidet av: Annette Askland Fag/Fagområde: Miljø og utredning Kontrollert av: Joar Hovda Ansvarlig enhet: Godkjent av: Annette Askland Emneord: Sammendrag: I forbindelse med ny reguleringsplan for Silokaia ble det gjennomførte en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse innenfor planområdet i I den undersøkelsen ble det bl.a. påvist høye bly- og sinkkonsentrasjoner i én prøve tatt fra overflaten i et område som Betong Sør har fylt ut med restebetong. Multiconsult har gjennomført en supplerende miljøteknisk undersøkelse for å avklare innholdet av metaller (og PCB 7 ) i området som Betong Sør har fylt ut med restebetong. Det ble innhentet fem prøver av grunnen. Prøvene ble forsøkt tatt jevnt fordelt utover området som er fylt ut med restebetong (anslagsvis m 2 ). Det ble ikke påvist PCB 7. Det ble heller ikke målt metallforurensning, dvs. det ble ikke målt konsentrasjoner over Klifs tilstandsklasse 1. På bakgrunn av gjennomført undersøkelse er det ikke noe som tilsier at området som er fylt ut med restebetong er forurenset. I enkelte området ble det imidlertid observert at betongen inneholdt stålfibre. Kilden til høye bly- og sinkkonsentrasjoner i prøven fra 2007 er ikke kjent. En mulig forklaring kan være at prøven har vært en tilfeldig «hot-spot» som ikke var representativ for området. Det er ikke noe som tilsier at virksomhet i nærområdet til Betong Sør er kilde til spredning av høye bly- og sinkkonsentrasjoner Supplerende undersøkelse av betong i grunnen 9 Askland Hovda Askland Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen Kristiansand Tel.: Fax: c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

2 Betong Sør - supplerende undersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning Områdebeskrivelse og historikk Tidligere utført undersøkelse Supplerende miljøteknisk undersøkelse Strategi for prøvetakingen Feltarbeid Laboratoriearbeid Resultater Visuelle observasjoner Kjemiske analyseresultater Vurdering av forurensningssituasjonen Sluttkommentar... 9 Vedlegg Vedlegg 1: Beskrivelse av prøvene Vedlegg 2: Analyseresultater fra ALS Laboratory Group Norway /AOEA Side 2 av 9 c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

3 Betong Sør - supplerende undersøkelse 1. Innledning I forbindelse med ny reguleringsplan for Silokaia gjennomførte Multiconsult AS en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse innenfor planområdet i I undersøkelsen ble det bl.a. påvist høye bly- og sinkkonsentrasjoner i én prøve tatt fra overflaten i et område som Betong Sør har fylt ut med restebetong. Betong Sør har engasjert Multicunsult for å gjennomføre en supplerende miljøteknisk undersøkelse for å avklare innholdet av metaller (og PCB 7 ) i området som Betong Sør har fylt ut med restebetong. Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av utførte undersøkelser og en vurdering av forurensningssituasjonen i området. 2. Områdebeskrivelse og historikk Silokaia ligger på vestsiden av Odderøya, og er en del av havneområdet i Kristiansand. I Multiconsult-rapport av 1. mars 2007 går det frem at: Silokaia ble bygget i I den forbindelse ble området sprengt flatt og det ble fylt ut med fyllmasser, hovedsakelig stein og sand. Det antas at utsprengt stein fra området ble brukt, men også andre masser kan ha blitt tilkjørt. Betong Sør ligger på Silokaia. Lokalisering av Betong Sør og av annen virksomhet i nærområdet er vist i Figur 1. I Tabell 1 er det gitt en nærmere beskrivelse av Betong Sør sin virksomhet og av nærområdet 1. Tabell 1: Beskrivelse av Betong Sør sin virksomhet og av annen virksomhet i nærområdet, se figur 1 for lokalisering av de ulike enhetene 1. Område hvor Betong Sør har fylt ut betong i sjø. Fotoet er 5-10 år gammelt, og det er fylt ut ytterligere masser enn det som vises i figuren. Den senere utfyllingen har hovedsakelig funnet sted sør i området. 2. Vaskeplass for Betong Sør sine betongbiler. Området består bl.a. av en liten «vaskebu» hvor det er tilgjengelig vann, et ca meter stort sedimenteringsbasseng i dagen, og et ca. 5 5 meter stort «lukket» sedimenteringsbasseng. 3. Betong Sør sine siloer. Betong Sør kjøper sement fra Norcem og produserer ferdigbetong. Betong Sør har hatt virksomhet i siloene fra Før dette var det Kristiansand Ferdigbetongfabrikk som hadde virksomhet i siloene fra Kontorbygg som ble etablert rundt 2000-tallet. Betong Sør har kontorlokaler i dette bygget. 5. Kontorbygg som ble etablert rundt 1960-tallet. 6. Norcem sin tre siloer. Norcem har eid siloene fra hhv. 1961, 1975 og De siste 4-5 årene har bygget delvis blitt benyttet til lager og delvis stått tomt. I forkant av dette var det et stålagentur som hold til i bygningen. De drev med bearbeiding og lagring av stål. 8. Areal som disponeres av Havna i Kristiansand til lagring av ulike produkter. På fotoet (figur 1) er det lagret jern. Det er også jernbaneskinner på området. 9. Næringsbygg med ulike typer virksomheter. 10. Lagerbygg som tilhører Havna i Kristiansand. 11. Utenfor bilde: - Inngang i fjellet til Odderøya renseanlegg. - Shells tankanlegg som ble avviklet rundt Kilde til informasjonen er Betong Sør /AOEA Side 3 av 9 c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

4 Betong Sør - supplerende undersøkelse Betong Sør Betong Sør sin vaskeplass for betongbiler 1 område Betong Sør har fylt betong i sjø 11 Figur 1: Lokalisering av Betong Sør og av annen virksomhet i nærområdet. Foto: Terrateknikk v/kviljo /AOEA Side 4 av 9 c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

5 Betong Sør - supplerende undersøkelse 3. Tidligere utført undersøkelse I forbindelse med ny reguleringsplan for Silokaia gjennomførte Multiconsult en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse innenfor planområdet, jf. Multiconsult-rapport av 1. mars Formålet med den undersøkelsen var å avklare om prosjektet ville medføre håndtering av forurenset grunn og sediment. Det ble da innhentet 12 prøver, se Figur 2 for hvor prøvene ble tatt. To av prøvene (P-4 og P-5) ble tatt innenfor «Betong Sør sitt område». P-4 ble tatt av betong og sand fra et sjikt 0-55 cm under terreng. P-5 ble tatt av betong i overflaten rundt «vaskebu» for betongbiler. I P-4 ble det ikke påvist konsentrasjoner av metaller over forurensningsforskriftens normverdier. Det ble heller ikke påvist polysykliske aromatiske hydrokarboner (ΣPAH 16 ) og polyklorerte bifenyler (ΣPCB 7 ). I P-5 ble det påvist høye konsentrasjoner av bly (1 900 mg/kg) og av sink ( mg/kg). Det ble også påvist arsen, krom og kobber over forurensingsforskriftens normverdier. Det ble ikke påvist PCB 7. Figur 2: Plassering av prøvestasjoner i Multiconsults undersøkelsen fra /AOEA Side 5 av 9 c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

6 Betong Sør - supplerende undersøkelse 4. Supplerende miljøteknisk undersøkelse 4.1 Strategi for prøvetakingen Det anslås at området som er fylt ut med restebetong fra Betong Sør har et areal på m 2, men dette anslaget er usikkert. I følge Klima- og forurensingsdirektoratets (Klifs) veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009) skal det tas 8 prøver av et areal på 2000 m 2, for å få et tilfredsstillende bilde av tilstanden i grunnen dersom den planlagte arealbruken er industri/trafikkarealer. I forbindelse med byggesaker anbefaler vi normalt at prøvetettheten ved undersøkelse av forurenset grunn følger retningslinjene i veilederen. I dette tilfellet var formålet med prøvetakingen å avklare om tidligere påviste høye bly- og sinkkonsentrasjoner er representative for området. Det ble derfor vurdert at det i denne undersøkelsen var tilstrekkelig med prøvetaking i 4-5 punkter. 4.2 Feltarbeid Feltarbeidet ble gjennomført 22. oktober Multiconsult v/annette Askland administrerte feltarbeidet. Ingrid Stenbråten (KS-leder/teknolog) og Kenneth Rakkestad (driftsleder) fra Betong Sør var også tilstede under feltarbeidet. Prøvegravingen ble utført med hjullaster eid av oppdragsgiver. Det ble tatt fem prøver fra grunnen, se Figur 3 for plassering av prøvepunktene. I utgangspunktet var det ønskelig å grave prøvegroper som var 1-2 meter dype, for å få et mest mulig representativt bilde av grunnen, samt for å avklare om grunnen også inneholdt andre typer fyllmasser enn restebetong. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å grave så dypt i grunnen. Ved P1 og P2 ble det gravd hhv. 0,5 og 1,5 meter under terreng, og det ble tatt en blandprøve fra hver prøvegrop (hver blandprøve besto av 8-10 delprøver). Ved de øvrige prøvepunktene (P3, P4 og P5) var det ikke mulig å grave i grunnen med det utstyret som var tilgjengelig under feltarbeidet, og det ble derfor tatt prøve av betong fra overflaten. Ved P3 ble det brukt hammer for å få løs prøvematerialet, mens det ved P5 ble brukt elektrisk meisel for å få løs prøvematerialet. Ved P4 var prøvematerialet såpass løst at prøvene kunne tas direkte. Rilsanposer ble benyttet som prøveemballasje /AOEA Side 6 av 9 c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

7 Betong Sør - supplerende undersøkelse P5 P4 P3 P2 P1 Figur 3: Plassering av prøvepunktene 4.3 Laboratoriearbeid Alle de fem prøvene ble sendt til ALS Laboratory Group Norway AS for kjemisk analyse av metallene arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn). To prøver (P3 og P5) ble analysert for PCB 7. I tillegg ble tørrstoffinnholdet bestemt for hver av prøvene. 5. Resultater 5.1 Visuelle observasjoner En detaljert beskrivelse av grunnforholdene/prøvene er gitt i vedlegg 1. Det ble observert stålfibre i restebetongen i områdene hvor overflateprøvene P3, P4 og P5 ble tatt. Det ble observert mest stålfibre i område for prøve P3. I område for prøve P4 ble det bare observert enkelte stålfibre. Det ble ikke observert stålfibre i prøvegropene P1 og P2. Eventuelle stålfibre i prøvematerialet ble fjernet før kjemisk analyse /AOEA Side 7 av 9 c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

8 Betong Sør - supplerende undersøkelse 5.2 Kjemiske analyseresultater Analyseresultatene er vist i Tabell 2. Analyseresultatene for de to prøvene (P-4 og P-5) tatt i 2007 er også vist i tabellen. De ble også analysert for PCB 7 i to prøver (P3 og P5), men dette stoffet ble ikke påvist og er derfor ikke vist i tabellform. Fullstendig analyserapport for prøvene fra 2012 foreligger i vedlegg 2. For å vurdere forurensningssituasjonen er resultatene sammenlignet med Klif sine tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). Tilstandklassene er bygget på en risikovurdering av mulige virkninger på helse hos mennesker og gir et uttrykk for hva som regnes som god eller dårlig miljøtilstand. Tilstandsklasse 1 representerer ikke målbare eller lave konsentrasjoner av miljøgifter som ikke utgjør noen risiko for helse eller miljø. Normverdiene for forurenset grunn definerer nedre grense for klasse 2. Hvis målt forurensningskonsentrasjon overskrider klasse 5, anses massene som farlig avfall. Det ble ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse 1 i undersøkelsen fra Tabell 2: Kjemiske analyseresultater metaller (mg/kg TS) Prøve TS (%) As Cd Pb Cu Cr Ni Zn Hg P <0, <0,2 P <0, <0,2 P <0, <0,2 P , <0,2 P <0, <0,2 Prøve fra 2007, P ,7 <0, <0,001 Prøve fra 2007, P <0,001 Klifs kl. 1 - <8 <1,5 <60 <100 <50 <60 <200 <1 Klifs kl , Klifs kl Klifs kl Klifs kl /AOEA Side 8 av 9 c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

9 Betong Sør - supplerende undersøkelse 6. Vurdering av forurensningssituasjonen Det ble innhentet fem prøver av grunnen. Prøvene ble forsøkt tatt jevnt fordelt utover området som er fylt ut med restebetong (anslagsvis m 2 ). To av prøvene (P1 og P2) ble tatt under dagens terrengnivå. De tre øvrige prøvene (P3, P4 og P5) ble tatt av betong i overflaten, siden det ikke var mulig å grave nedover i grunnen med tilgjengelig utstyr i disse områdene. Det ble ikke påvist PCB 7. Det ble heller ikke målt metallforurensning, dvs. det ble ikke målt metallkonsentrasjoner over Klifs tilstandsklasse 1. I undersøkelsen fra 2007, jf. Multiconsult-rapport av 1. mars 2007, ble det påvist høye bly- og sinkkonsentrasjoner i én prøve (P-5) tatt av betong i overflaten rundt «vaskebu». I denne supplerende undersøkelsen ble det ikke påvist tilsvarende høye bly- og sinkkonsentrasjoner i dette området. Påvist metallkonsentrasjoner i denne undersøkelsen ligger på omtrent samme nivå som konsentrasjonene for prøve P-4 i undersøkelsen fra Betong Sør har god dokumentasjon på sammensetningen av betong, og ferdigbetongen som blir produsert inneholder ikke så høye bly- og sinkkonsentrasjoner som påvist i prøven fra På bakgrunn av gjennomført undersøkelse er det ikke noe som tilsier at området som er fylt ut med restebetong er forurenset. I enkelte områder ble det imidlertid observert at betongen inneholdt stålfibre (eventuelle stålfibre ble fjernet fra prøvematerialet før kjemisk analyse). Kilden til høye bly- og sinkkonsentrasjoner i prøven fra 2007 er ikke kjent. En mulig forklaring kan være at prøven har vært en tilfeldig «hot-spot» som ikke var representativ for området. Det er ikke noe som tilsier at virksomhet i nærområdet til Betong Sør er kilde til spredning av høye bly- og sinkkonsentrasjoner. 7. Sluttkommentar Utfylling i sjø kan ha betydning for en rekke offentlige og private interesse, og det er flere lover og forskrifter som kan komme til anvendelse ved utfylling i sjø, bl.a. forurensningsloven og plan- og bygningsloven. I mange tilfeller kan det bl.a. være behov for en egen behandling etter plan- og bygningsloven og/eller en egen tillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling ved utfylling i sjø. Regelverket for inngrep i sjøbunnen har blitt betydelig strengere de senere år, og det legges til grunn at gjeldene praksis med utfylling av restebetong i Kristiansandsfjorden er avklart/godkjent med relevante myndigheter den senere tid /AOEA Side 9 av 9 c:\users\aoea\desktop\supplerende_undersøkelse_av_betong_i_grunnen.docx

10 Vedlegg 1 Beskrivelse av prøvene , Betong Sør supplerende undersøkelser

11 BMTITTELSJAKTPROFIL PG 1 - PG 4 Prøvegrop (sjakt) nr.: 1 Lokalisering: Område fylt ut med betong BMOGIVER(OPPDRAGSGIVER) BMOPPDRAGMILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BMOPPDRAG2(OPPDRAGSNAVN) Dyp, m Prøve Beskrivelse Merknad 0-0,05 Pukk Gravegropen var omkring 2 2 m, og gravedybden bmformat 0,05-0,5 bmfagmiljøgeologi P1 Betong, samt sand og pukk bmfilnavn bmmålestokk bmdato10. september 2004 bmtegnetgb bmkontroll bmgodkjent bmonrxxx bmtnrxx bmrev Stopp i betong, ca. 0,5 m UT varierte fra 0,2-0,5 m. Det ble registrert et lite område hvor småsteinen hadde et hvit «fettaktig» belegg. Det ble også registrert et lite område hvor massene var markert mørkere enn de øvrige massene. Prøvegrop 1 Analysert prøve = UT = under terreng For kjemiske analyser, se analysebevis fra ALS Laboratory Group Norway AS Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL P1 til P5 Original format Fag Tegningens filnavn Betong Sør Supplerende undersøkelse Målestokk Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen Oslo Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AOEA Tegning nr. Kontrollert Godkjent Rev.

12 Prøvegrop (sjakt) nr.: 2 Lokalisering: Voll Dyp, m Prøve Beskrivelse Merknad 0-1,5 P2 Brun vraksand og grå «betongsand» 1,5-1,55 Betong Stopp i betong, ca. 1,55 m UT Vollen er opparbeidet for å unngå at betong fylles ut i sjø i dette området (pga. overvannsledning med utløp i sjø). Prøvegrop 2 Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL P1 til P5 Original format Fag Tegningens filnavn Betong Sør Supplerende undersøkelse Målestokk Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen Oslo Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AOEA Tegning nr. Kontrollert Godkjent Rev.

13 Prøvegrop (sjakt) nr.: 3 Lokalisering: Område fylt ut med betong, sør for sedimenteringsbasseng Dyp, m Prøve Beskrivelse Merknad Overflate P3 Prøven ble tatt av betongbiter som ble hamret løs fra skråningshelningen mot sjø. En del av betongen inneholdt rustne stålfibre. Det var ikke mulig å komme til området med hjullaster, da en stor bil sperret innkjøringen. Pilen viser skråningshelning hvor det ble tatt prøve (P3) Betong som inneholder rustne stålfibre Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL P1 til P5 Original format Fag Tegningens filnavn Betong Sør Supplerende undersøkelse Målestokk Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen Oslo Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AOEA Tegning nr. Kontrollert Godkjent Rev.

14 Prøvegrop (sjakt) nr.: 4 Lokalisering: Område fylt ut med betong, nord for sedimenteringsbasseng Dyp, m Prøve Beskrivelse Merknad Overflate P4 Prøven ble tatt av «løse masser» i skåningshelning mot sjø. Massene stammer i all hovedsak fra sedimenteringsbassenget. Det ble observert enkelte stålfibre. Område nord for sedimenteringsbassenget består av et betongdekke som er 0,20-0,5 m tykt. Pilen viser betongdekket Skråningshelning hvor det ble tatt prøve (P4) Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL P1 til P5 Original format Fag Tegningens filnavn Betong Sør Supplerende undersøkelse Målestokk Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen Oslo Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AOEA Tegning nr. Kontrollert Godkjent Rev.

15 Prøvegrop (sjakt) nr.: 5 Lokalisering: Bak «vaskebu» Dyp, m Prøve Beskrivelse Merknad Overflate P5 Det ble tatt prøve av overflatebetongen i tre punkter. Noe av betongen inneholdt stålfibre/rustne stålfibre. Det ble brukt meiselmaskin for å få løs prøvematerialet fra betongen. De tre punktene bak «vaskebu» hvor det ble tatt prøve Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL P1 til P5 Original format Fag Tegningens filnavn Betong Sør Supplerende undersøkelse Målestokk Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen Oslo Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AOEA Tegning nr. Kontrollert Godkjent Rev.

16 Vedlegg 2 Analyseresultater fra ALS Laboratory Group Norway , Betong Sør supplerende undersøkelser

17 Rapport Side 1 (5) N GIVWNSS65J Multiconsult AS - Kristiansand Prosjekt Betong Sør- suppl.unders. Annette Askland Bestnr Registrert Rigedalen 15 Utstedt N-4626 Kristiansand Norge Analyse av material Deres prøvenavn P-1 Betong Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 RATE As mg/kg TS 1 1 RATE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 RATE Cr mg/kg TS 1 1 RATE Cu mg/kg TS 1 1 RATE Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 RATE Ni mg/kg TS 1 1 RATE Pb mg/kg TS 1 1 RATE Zn mg/kg TS 1 1 RATE Deres prøvenavn P-2 Betong Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 RATE As mg/kg TS 1 1 RATE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 RATE Cr mg/kg TS 1 1 RATE Cu mg/kg TS 1 1 RATE Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 RATE Ni mg/kg TS 1 1 RATE Pb mg/kg TS 1 1 RATE Zn mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

18 Rapport Side 2 (5) N GIVWNSS65J Deres prøvenavn P-3 Betong Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 RATE As mg/kg TS 1 1 RATE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 RATE Cr mg/kg TS 1 1 RATE Cu mg/kg TS 1 1 RATE Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 RATE Ni mg/kg TS 1 1 RATE Pb mg/kg TS 1 1 RATE Zn mg/kg TS 1 1 RATE PCB 28 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 52 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 101 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 118 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 138 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 153 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 180 < mg/kg TS 2 1 RATE Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 RATE Deres prøvenavn P-4 Betong Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 RATE As mg/kg TS 1 1 RATE Cd mg/kg TS 1 1 RATE Cr mg/kg TS 1 1 RATE Cu mg/kg TS 1 1 RATE Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 RATE Ni mg/kg TS 1 1 RATE Pb mg/kg TS 1 1 RATE Zn mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

19 Rapport Side 3 (5) N GIVWNSS65J Deres prøvenavn P-5 Betong Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 RATE As mg/kg TS 1 1 RATE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 RATE Cr mg/kg TS 1 1 RATE Cu mg/kg TS 1 1 RATE Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 RATE Ni mg/kg TS 1 1 RATE Pb mg/kg TS 1 1 RATE Zn mg/kg TS 1 1 RATE PCB 28 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 52 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 101 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 118 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 138 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 153 < mg/kg TS 2 1 RATE PCB 180 < mg/kg TS 2 1 RATE Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 RATE ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

20 Rapport Side 4 (5) N GIVWNSS65J * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av tungmetaller (M-1C) Metode: EPA metoder 200.7, ISO Forbehandling: Sikting 2 mm. Oppslutning jordprøver: HNO3 og 0,5 ml H2O2 i mikrobølgeovn. Oppslutning slam- og sedimentprøver: HNO3/vann (1:1) i mikrobølgeovn. 2 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB-7) Metode: EPA 8082, DIN del 2 Ekstraksjon: Aceton/heksan Rensing: Florisil (samt svovelrenset med svovelsyre og kvikksølv) Deteksjon og kvantifisering: GC-ECD på to kolonner med ulik polaritet Kvantifikasjonsgrenser: 0,002 mg/kg TS SFT sendte ut et brev datert (2002/ ) om Analysemetoder og grenseverdier for PCB. Der det bl.a. er nevnt "Som hovedregel skal analyse av sum 7 (7-dutch) brukes som mål på konsentrasjon av PCB i PCB-holdig olje, avfall og forurensede masser." Tolkning av analyse resultatene til ALS Scandinavia: Sum PCB-7 = n.d. (not detected): prøven inneholder ikke PCB Sum PCB-7 mer enn 50 mg/kg (50 ppm): prøven må behandles som farlig avfall, jf Avfallsforskriftens kapittel 11. RATE Godkjenner Randi Telstad Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Pardubice Bendlova 1687/7, Ceska Lipa V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

21 Rapport Side 5 (5) N GIVWNSS65J Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK NOTAT Oppdrag 1110764 Kunde NorgesGruppen Eiendom AS Notat nr. m-not-006, rev. 002 Til Trond Enger og Geir Hov Fra Susanne Sandanger PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Notat nr.: MSB-02 Tel: +47 51 90 53 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5133892 Til: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

Asbestanalyse og kjemisk analyse

Asbestanalyse og kjemisk analyse Oppdragsgiver Client Politihøgskolenes Utdanningssenter Kongsvinger Pb. 100 2201 KONGSVINGER Utførende enhet/lab. Department/laboratory responsible Teknologisk Institutt as Materialteknologi P.O.Box 141

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 4. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 4. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-506-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-04-27 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram fra NVE

Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 2. Metodikk for konsekvensutredning 0) Felles metodikk 1) Landskap 2) Kulturminner 3) Friluftsliv 4) Naturmangfold 5) Naturressurser Vedlegg

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren Vedlegg 11 NOTAT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32 Dato 24-10-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren 1. Bakgrunn På oppdrag for Kystverket

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune DATO 16.9.2014 PROSJEKT nr. 14509130084-1rev TIL Kavringen AS v/ Paul Støp KOPI FRA Golder Associates AS v/ida Kristine Buraas E-POST ida.buraas@golder.no Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 28. mai Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 28. mai Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 23. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-492-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage

Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage RAPPORT LNR 5676-2008 Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage Meldal Kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel RAPPORT LNR 5743-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel RAPPORT LNR 5745-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile RAPPORT INNLEDENDE STUDIE Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile Rapport nummer 13509130057-2 Rapportnavn: Innledende studie - Grev Wedelsplass, Drammen.

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-26 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Slottsplassen Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport og tiltaksplan Link arkitektur AS Dato: 05. november 2012 Oppdrag /

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Jordforurensning i barnehager og lekeplasser

Jordforurensning i barnehager og lekeplasser Mal for rapportering fra undersøkelse av jordforurensning i barnehager og på lekeplasser Jordforurensning i barnehager og lekeplasser TA 2262 2007 NGU Rapport 2007.033 (Revidert 15.08.2008, revidert 13.06.2008,

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser den 16. april Oslo Havn KF Jarle Berger. Til: v/: Kopi:

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser den 16. april Oslo Havn KF Jarle Berger. Til: v/: Kopi: Teknisk notat Til: v/: Kopi: Fra: Oslo Havn KF Jarle Berger NGI Dato: 5. mai 2009, rev. 1: 2009-05-20 Dokumentnr.: 20051785-00-5-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer