E6 Selli-Asphaugen-Trøa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E6 Selli-Asphaugen-Trøa"

Transkript

1 RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP januar 2016 / 00 Side 2 av 10

3 RAPPORT OPPDRAG E6 Selli-Asphaugen-Trøa DOKUMENTKODE RIGm-RAP-001 EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Synøve Aursand KONTAKTPERSON Jorunn By UTARBEIDET AV Svein Ragnar Lysen KOORDINATER SONE: 32 ØST: 6222 NORD: ANSVARLIG ENHET 3013 Midt Miljøgeologi GNR./BNR./SNR. 211 / 34 / 0 / Steinkjer SAMMENDRAG Multiconsult ASA har på oppdrag for Statens vegvesen utført miljøgeologiske undersøkelser på en skytebane på Asphaugen med adresse Kvamsvegen 775, gnr/bnr 211/34 i Steinkjer kommune. Undersøkelsen har avdekket at torven i området mellom standplass og skytevoll ved 100 m, samt området bak nevnte skytevoll, er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 3 4. Forurensningen er ikke avgrenset i dybden, men antas å være bundet til de øverste cm av torvlaget. Arealmessig utstrekning, mot øst og vest samt i skråning bak skytevoll ved 300 m, er heller ikke avgrenset. Da det er påvist forurenset grunn i tiltaksområdet for ny E6, vil planlagte terrenginngrep innebære håndtering av forurenset masse. Dermed er det iht. Forurensningsforskriftens kapittel 2 krav om utarbeidelse av en tiltaksplan som beskriver løsninger for håndtering og disponering av forurenset masse. En slik tiltaksplan må være godkjent av Steinkjer kommune som forurensningsmyndighet, før anleggsarbeider kan utføres Svein Ragnar Lysen Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Sluppenvegen 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf multiconsult.no NO MVA

4 E6 Selli-Asphaugen-Trøa Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Regelverk... 5 Områdebeskrivelse Grunnforhold Utførte undersøkelser Feltarbeid Kjemiske analyser Resultater Grunnforhold og visuelle observasjoner Analyseresultater Vurdering RIGm-RAP januar 2016 / 00 Side 4 av 10

5 E6 Selli-Asphaugen-Trøa Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning Multiconsult ASA har på oppdrag for Statens vegvesen utført miljøgeologiske undersøkelser på en skytebane på Asphaugen med adresse Kvamsvegen 775, gnr/bnr 211/34 i Steinkjer kommune. 1.1 Bakgrunn Undersøkelsen er utført for å kartlegge evt. forurenset grunn som følge av aktiviteter på skytebanen. Resultatene fra undersøkelsen benyttes som grunnlag for reguleringsplan for omdisponering av deler av arealet til vegformål og LNF-område. 1.2 Regelverk I henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 2, «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», skal tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt. Dersom undersøkelsen avdekker forurensning (overskridelse av Miljødirektoratets normverdier i ett eller flere punkt) skal det i tråd med forskriftens 2-6 utarbeides en tiltaksplan som beskriver håndtering og sluttdisponering av oppgravde masser. Resultatene fra undersøkelsen sammenliknes med grenseverdier definert i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009, «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» /1/. Tilstandsklassene blir brukt til å sette grenser for hvilke nivåer som aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av helse, og gjenspeiler virkningen på mennesker. Relevante tilstandsklasser og grenseverdier er gjengitt i vedlegg 1. I områder som skal benyttes til trafikkarealer, tillates generelt tilstandsklasse 3 i toppjord (0-1 meter). Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. For dypereliggende masser (> 1 m) aksepteres generelt tilstandsklasse 3. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. 1.3 Områdebeskrivelse Skytebanen ligger i et våtmarksområde like nordøst for Rungstadvatnet. Lokalisering av området i en regional og lokal skala fremkommer av figur 1 3. Eiendommen er i overkant av 19 mål (ref. seeiendom.no). Fra standplass til første skytevoll er det ca. 100 m. Dette området må antas påvirket av hagl som følge av leirdueskyting, i tillegg til ordinær skyting på skive ved 100 m. Det er også en skyteskive ved 200 m og en voll med skyteskiver ca. 300 m fra standplass. Ved 100 m og 300 m er det skytevoll foran/under og bak skyteskivene. Området mellom skytevollene antas minimalt forurenset, bortsett fra området i nærheten av skyteskivene ved 200 m. Hovedfokuset er på skytevollene foran og bak skyteskivene, skyteskivene ved 200 m og nedfallsområdet for leirdueskyting RIGm-RAP januar 2016 / 00 Side 5 av 10

6 E6 Selli-Asphaugen-Trøa Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane multiconsult.no 1 Innledning Figur 1 Svart sirkel viser lokalisering av skytebanen på Asphaugen (kart fra Norgeskart.no) RIGm-RAP januar 2016 / 00 Side 6 av 10

7 E6 Selli-Asphaugen-Trøa Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane multiconsult.no 1 Innledning Figur 2 Undersøkelsesområdet/skytebanen er markert med svart omriss (kart fra Norgeskart.no) Våtmark 100 m 200 m 300 m Rungstadvatnet Figur 3 Undersøkelsesområdet/skytebanen er markert med rødt på flyfoto fra Norgeskart.no RIGm-RAP januar 2016 / 00 Side 7 av 10

8 E6 Selli-Asphaugen-Trøa Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane multiconsult.no 2 Utførte undersøkelser 1.4 Grunnforhold Undersøkelsesområdet ligger ca. 100 m over havnivå. I følge NGUs kartdatabase GRANADA består løsmassene av torv og myr over marine avsetninger (kvikkleire). Myrområdet drenerer til en elv/bekk i sør (fremkommer tydelig på figur 2), som har utløp i Rungstadvatnet, sørvest for skytebanen. Det antas liten dybde til grunnvannsspeilet, begrenset permeabilitet og en lav grunnvannsstrømning mot sørvest. Se rapport RIG-RAP-001 for geoteknisk beskrivelse og vurdering av området. 2 Utførte undersøkelser 2.1 Feltarbeid Det er utført jordprøvetaking med håndholdt utstyr da området ikke er tilgjengelig for gravemaskin med mindre det er solid tele. Det ble til sammen sendt inn 15 prøver fra ca cm under terreng; ni prøver fra områder mellom standplass og skytevollene, tre prøver fra skytevoll ved 100 m og tre prøver fra skytevoll ved 300 m. For hver prøve fra myren ble det hentet inn masser fra fem hull ned til ca. 0,3 m under terreng, og i skytevollene består prøvene av masser fra tre til fem hull inn til ca. 0,3 m i vollen. 2.2 Kjemiske analyser Prøvene er analysert for innhold av metaller (arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, bly, nikkel og sink), polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og olje (C10 C35). Analysene er utført hos det akkrediterte laboratoriet ALS Laboratory Group AS. 3 Resultater 3.1 Grunnforhold og visuelle observasjoner Det ble observert knuste leirduer i området mellom standplass og den første skytevollen. Det ble også observert tomhylser fra hagle og rifle ved standplass. Det ble gravd totalt ca. 60 hull ned til ca. 0,3 m under terreng for innsamling av totalt 15 jordprøver. I myrområdet varierte innholdet av organisk nedbrutt materiale avhengig av nivå over vannspeilet, mens massene i skytevollene hovedsakelig besto av sand. 3.2 Analyseresultater Analyseresultatene er sammenstilt i tabell 2. Resultatene er sammenlignet med normverdier og grenseverdier fra Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). Resultatene er fargelagt etter forurensningsgrad iht. Miljødirektoratets sine tilstandsklasser. Sammenheng mellom fargekoder og tilstandsklasser er gitt i tabell 1. Fullstendig analyserapport er gitt i vedlegg 1. Tabell 1 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn i TA-2553/2009 Tilstandsklasse Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig RIGm-RAP januar 2016 / 00 Side 8 av 10

9 E6 Selli-Asphaugen-Trøa Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane multiconsult.no 3 Resultater Tabell 2 Analyseresultater for tungmetaller (mg/kg) med fargekode iht. TA-2553/2009 Figur 4 Situasjonsplan som viser skissert utstrekning av kartlagt og antatt forurensede masser. Følgende er påvist: Torven fra ca. 0 0,2 m er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 3 4 i samtlige prøvepunkt i området mellom standplass og skytevoll ved 100 m. Massene i skivevollene er lett forurenset. Massene i skytevollene ved 100 m og 300 m samt ved blinker på 200 m, tilsvarer farlig avfall RIGm-RAP januar 2016 / 00 Side 9 av 10

10 E6 Selli-Asphaugen-Trøa Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane multiconsult.no 4 Vurdering 4 Vurdering Undersøkelsen har avdekket at torven i området mellom standplass og skytevoll ved 100 m samt området bak nevnte skytevoll, er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 3 4. Forurensningen er ikke avgrenset i dybden, men antas å være bundet til de øverste cm av torvlaget. Arealmessig utstrekning mot øst og vest, samt i skråning bak (sør for) skytevoll ved 300 m, er heller ikke avgrenset. Det antas at massene i området markert med grått bak skytevoll ved 300 m i figur 4, kan ha en forurensningsgrad tilsvarende tilstandsklasse 4 5 og farlig avfall. Øvrige gråskraverte områder forventes å ha en forurensningsgrad tilsvarende tilstandsklasse 2 4. For å få en bedre oversikt over forurensningssituasjonen anbefales ytterligere prøvetaking, da også med prøver av masser dypere enn 0,2 m under terreng, fra områder øst og vest for antatt nedslagsfelt mellom skytevollene og fra skråning bak skytevoll ved 300 m. Da det er påvist forurenset grunn i tiltaksområdet for ny E6, vil planlagte terrenginngrep innebære håndtering av forurenset masse. Dermed er det iht. Forurensningsforskriftens kapittel 2 krav om utarbeidelse av en tiltaksplan som beskriver løsninger for håndtering og disponering av forurenset masse. En slik tiltaksplan må være godkjent av Steinkjer kommune som forurensningsmyndighet, før anleggsarbeider kan utføres RIGm-RAP januar 2016 / 00 Side 10 av 10

11 SRL E6 Selli-Asphaugen-Trøa, Steinkjer Analyseresultater og massebeskrivelser MULTICONSULT AS RIGm-RAP-001 Vedlegg 1 Prøvepunkt Meget god God Moderat Dårlig Dybde (m) Verdier i mg/kg TOC (%) TUNGMETALLER PAH Alifater Beskrivelse As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Sum16 B(a)P C8-C10 C10-C12 C12-C35 PG ,3 < <10 < Torv PG ,3 < < <10 <10 <10 Torv PG1 0-0,3 < <10 <10 22 Torv PG2 0-0,3 < < <10 <10 40 Torv PG3 0-0,3 < <0.010 <10 <10 41 Torv PG4 0-0,3 < <10 <10 <10 Torv PG5 0-0,3 < <10 <10 <10 Torv PG6 0-0,3 < < < <0.010 <10 <10 <10 Torv PG7 0-0, <0.010 <10 <10 <10 Torv Voll , < <10 <10 26 lag med underliggende sand Voll , <10 < lag med underliggende sand Voll , <10 <10 86 lag med underliggende sand Voll , < < n.d. <0.010 <10 <10 <10 lag med underliggende sand Voll ,3 < < n.d. <0.010 <10 <10 <10 lag med underliggende sand Voll ,3 < < n.d. <0.010 <10 <10 <10 lag med underliggende sand Normverdi (1. juli 2009) <20 <100 <10 <200 <200 <2 <135 <500 <8 <0,5 <10 <60 <300 Tilstandsklasse 2 <50 <300 <15 <1 000 <500 <4 <200 <1 000 <50 <5 <40 <130 <600 Tilstandsklasse 3 <600 <700 <30 <8 500 <2 800 <10 <1 200 <5 000 <150 <15 <50 <300 <2 000 Tilstandsklasse 4 Svært dårlig <1 000 <2 500 <1 000 < < <1 000 <2 500 < <2 500 <100 < < < Tilstandsklasse 5 Page 1 of 1

12 Side 1 (16) Registrert :21 Multiconsult AS, avd. Geo Utstedt Svein Ragnar Lysen Seksjon miljøgeologi Boks 265 N-0212 Oslo Norge Prosjekt E6 Selli-Asphaugen-Trøa Bestnr Analyse av faststoff Deres prøvenavn PG 0.1 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten mg/kg TS 1 1 RATE Pyren mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes. ALS Laboratory Group AS

13 Side 2 (16) Deres prøvenavn PG 0.2 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten mg/kg TS 1 1 RATE Pyren mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group AS

14 Side 3 (16) Deres prøvenavn PG 1 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten mg/kg TS 1 1 RATE Pyren mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes. ALS Laboratory Group AS

15 Side 4 (16) Deres prøvenavn PG 2 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten mg/kg TS 1 1 RATE Pyren mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* 1.06 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes. ALS Laboratory Group AS

16 Side 5 (16) Deres prøvenavn PG 3 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes. ALS Laboratory Group AS

17 Side 6 (16) Deres prøvenavn PG 4 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten mg/kg TS 1 1 RATE Pyren mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group AS

18 Side 7 (16) Deres prøvenavn PG 5 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group AS

19 Side 8 (16) Deres prøvenavn PG 6 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) <0.2 mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group AS

20 Side 9 (16) Deres prøvenavn PG 7 (0-0,3) N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group AS

21 Side 10 (16) Deres prøvenavn Voll 1-1 N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) 3 1 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten mg/kg TS 1 1 RATE Pyren mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 RATE Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes. ALS Laboratory Group AS

22 Side 11 (16) Deres prøvenavn Voll 1-2 N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten mg/kg TS 1 1 RATE Pyren mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* 25.4 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* 15.6 mg/kg TS 1 1 RATE Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes. ALS Laboratory Group AS

23 Side 12 (16) Deres prøvenavn Voll 1-3 N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren mg/kg TS 1 1 RATE Antracen mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten mg/kg TS 1 1 RATE Pyren mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* 11.6 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* 6.93 mg/kg TS 1 1 RATE Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes. ALS Laboratory Group AS

24 Side 13 (16) Deres prøvenavn Voll 2-1 N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) <0.01 mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group AS

25 Side 14 (16) Deres prøvenavn Voll 2-2 N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group AS

26 Side 15 (16) Deres prøvenavn Voll 2-3 N Tørrstoff (DK) % 1 1 RATE As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 RATE Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 RATE Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 RATE Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 RATE Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 RATE Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 RATE Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 RATE Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 RATE Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 RATE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 RATE Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 RATE ALS Laboratory Group AS

27 Side 16 (16) * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Soil pack 2 for jord Metode: Rapporteringsgrenser: Metaller: DS259/ICP Tørrstoff: DS 204 PAH: REFLAB 4:2008 Hydrokarboner: >C5-C6: GC/MS/SIM >C6-C35: REFLAB 1/VKI 2010 Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PAH: 0,01-0,04 mg/kg TS Måleusikkerhet: Metaller: relativ usikkerhet 14% Tørrstoff: relativ usikkerhet 10% PAH: relativ usikkerhet 40% RATE Godkjenner Randi Telstad Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan Miljøteknisk rapport 112868r2 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Overordnet tiltaksplan Dokumentnr: 112868r2 Dato:

Detaljer

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse 13.03.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro skal det etableres ny trapp mellom

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering RAPPORT St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn DATO / REVISJON: 06. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216664-RIGm-RAP-001

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn RAPPORT «Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn OPPDRAGSGIVER Gilhusbukta Sjøgrunn AS EMNE SEDIMENTUNDERSØKELSER 2017, DATARAPPORT DATO / REVISJON: 24. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814864-RIGm-RAP-01 Denne rapporten

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer RAPPORT OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND Delområde 2-3 Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide Rapport nummer 1544480-2 Rapportnavn: Overordnet tiltaksplan, Øverland; Delområde 2-3 Golder Associates

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Tiltaksplan forurenset grunn 2016-6-6 RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN SAMMENDRAG Trondheim kommune planlegger å oppgradere parken i Ravelsveita, gnr/bnr

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Fra: leif.arne.hellvik@multiconsult.no[leif.arne.hellvik@multiconsult.no] Dato: 24.05.2017 14:05:02 Til: Tønnessen, Lasse Aase; FM Rogaland, Postmottak Kopi: lars.kolnes@eigersund.kommune.no Tittel: FW:

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Resultater i µg/kg MORO. E-post: Tel:

Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Resultater i µg/kg MORO. E-post: Tel: Side 1 (10) Mottatt dato 2016-12-27 Framtiden i våre hender Utstedt 2017-02-03 Hanne Gustavsen Fredensborgveien 24G 0177 Oslo Prosjekt Bestnr Analyse av produkter Swix Glider N00475200 Resultater i µg/kg

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND Vedlegg: F.10.2 KRISTIANSUND KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND FAGRAPPORT Dokumentinformasjon Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan ved Karihola,

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Fredrikstad kommune EMNE DATO / REVISJON: 3. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Vannområde Horten-Larvik Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 2017-01-20 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 Sedimentundersøkelse

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Vedlagt følger analyserapport fra ALS Laboratory Group AS for prøvene som ble tatt på Coop Rissa 18. mai 2016.

Vedlagt følger analyserapport fra ALS Laboratory Group AS for prøvene som ble tatt på Coop Rissa 18. mai 2016. Side 1 av 7 Fra: Rostad Grethe[Grethe.Rostad@rissa.kommune.no] Dato: 25.05.2016 10:11:59 Til: Postmottak Rissa kommune Tittel: VS: RE: Coop Rissa -----Opprinnelig melding----- Fra: olavkdah [mailto:olavkdah@alumni.ntnu.no]

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer