Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest lufthavn, Grøtnes"

Transkript

1 Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato:

2 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser Rapport: Oppdragsgiver: Asplan Viak Dato: 16. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet / RIGm-RAP-001 Begrenset Utarbeidet av: Karen Kalstad Forseth Fag/Fagområde: Miljøgeologi Kontrollert av: Iselin Johnsen Ansvarlig enhet: Geo Godkjent av: Elin Ophaug Kramvik Emneord: Forurensning Sammendrag: I forbindelse med reguleringsplan og konsekvensutredning for ny flyplass i Hammerfest har Asplan Viak engasjert Multiconsult AS som rådgiver i geoteknikk og miljøgeolgoi for prosjektet. Det aktuelle området er lokalisert på Grøtnes i Kvalsund kommune. Det er utført miljøgeologisk prøvetaking både på land og på sjø. Prøvetaking på land ble utført ved graving av prøvegroper ved hjelp av gravemaskin. Det ble gravd totalt 4 prøvegroper og totalt 5 jordprøver ble kjemisk analysert for miljøgifter. Det ble samlet inn sjøbunnssedimenter fra totalt fem prøvestasjoner, og tre av prøvene ble kjemisk analysert for miljøgifter. Analyseresultatene er klassifisert i henhold til Klifs veiledere TA2229/2007 og TA2553/2009. Det er påvist oljeforbindelser i konsentrasjoner tilsvarende tilstandklasse 3 i jordprøven tatt fra 0,5-1,4 m i PG2. I den samme prøven er det påvist sink i tilstandklasse 2. I toppjord (0-0,3 m) i PG1 er det påvist konsentrasjoner av arsen, krom og olje tilsvarende tilstandklasse 2. Analyseresultater for øvrige jordprøver tilsvarer tilstandsklasse 1. Det er ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse II (god) for noen av de analyserte sedimentprøvene. Sedimenter i tilstandsklasse I og II betraktes som rene og kan disponeres fritt. Det understrekes at undersøkelsen på land er en orienterende undersøkelse med begrenset omfang. Dersom det blir aktuelt å grave på området vil det være nødvendig å gjennomføre en hovedundersøkelse med prøvetaking i hele det aktuelle arealet. Resultatene fra hovedundersøkelsen vil legge føringer for videre disponering av massene på området. Utførte undersøkelser på sjø har tilstrekkelig omfang i forhold til planlagt mudring og utfylling. Før arbeidet med utfylling og eventuell mudring settes i gang må det foreligge tillatelse fra ansvarlig myndighet Orienterende miljøundersøkelser 13 KKF IJ EOK Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS, Tromsø Fiolveien Tromsø Tel.: Fax:

3 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning Områdebeskrivelse og historikk Utbyggingsplaner Utførte miljøundersøkelser Feltarbeid land Feltarbeid sjø Laboratorieundersøkelser Resultater Undersøkelser land Undersøkelser sjø Kjemiske analyser, jordprøver Kjemiske analyser, sedimentprøver Forurensning Totalt organisk karbon, TOC Vurdering av forurensningssituasjonen Land Sjø Sluttkommentar Referanser Tegninger RIGm-TEG-001 Situasjonsplan Vedlegg A B Analysebevis Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter. Prøvetakingsrutiner /kkf 16. oktober 2012 Side 2 av 13

4 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T 1. Innledning I forbindelse med reguleringsplan og konsekvensutredning for ny flyplass i Hammerfest har Asplan Viak engasjert Multiconsult AS som rådgiver i geoteknikk og miljøgeolgoi for prosjektet. Foreliggende rapport inneholder en sammenstilling av utførte miljøundersøkelser på land og på sjø, samt en vurdering av forurensningssituasjonen. Multiconsult (tidligere Noteby) utførte i 1994 en befaring med vannprøvetaking på det aktuelle området (rapport nr ). Geotekniske undersøkelser og resultater er beskrevet i vår rapport RIG-RAP Områdebeskrivelse og historikk Det aktuelle området er lokalisert på Grøtnes i Kvalsund kommune og strekker seg fra Grøtneset og mot Skjåholmen/ Elveneset. Figur 1 viser beliggenheten til Grøtnes og undersøkelsesområdet. Figur 1 viser beliggenheten til Grøtnes. Figur 2 viser flyfoto over området. N Figur 1: Oversiktskart Grøtnes (kilde: Avfallsdeponiet på Grøtnes ble etablert i 1988 og avsluttet i Avfallstype består hovedsakelig av en blanding av grovt forbruks- og industriavfall med lite organisk innhold 1. Deponiet har tett naturbunn og -sider, bestående av leire og fjellgrunn. Området er dag benyttet som sorteringsanlegg for avfall fra både Hammerfest og Kvalsund kommune. Finnmark Ressursselskap AS sorterer avfallet på stedet og sender det deretter 1 K9 -gruppens rapport datert , Grøtnes avfallsdeponi, Miljøstatus for klimagassutslipp /kkf 16. oktober 2012 Side 3 av 13

5 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T videre til behandling. I følge våre opplysninger er det ingen permanent lagring av avfall på Grøtnes. Det er også et videreforedlingsanlegg for tørking av fisk (Askur AS) på Grøtnes. I tillegg er det et masseuttak med knuseverk drevet av entreprenør Viggo Eriksen AS på området. Videreforedlingsanlegg for tørrfisk Sorteringsanlegg for avfall Figur 2: Flyfoto over Grøtnes (kilde: Søk på Riksantikvarens nettsider for kulturminner har avdekket kulturminner i det aktuelle området. Eiendommen er også ført opp i Klifs database over eiendommer med grunnforurensning, lokalitetsnr Utbyggingsplaner Terminalområdet planlegges etablert på Grøtneset mens flystripa blir liggende på sjøfylling i havet. Planlagt utfylling er skissert på tegning RIGm-TEG-001, og nærmere beskrevet i geoteknisk rapport RIG-RAP Utførte miljøundersøkelser Feltarbeidet på land er utført i samsvar med prosedyrer gitt i Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) veileder TA-2553/2009 [1], SFTs veileder 99:01 [2], SFTs veileder 91:01 [3], NS-ISO [4], samt Multiconsults interne retningslinjer. Feltarbeid på sjø er utført i samsvar med prosedyrer gitt i Klifs veiledere TA-2229/2007 [5], TA-2802/2011 [6], NS-EN ISO [7]. 3.1 Feltarbeid land Feltarbeid med prøvetaking ble gjennomført 28. august Prøvetaking ble utført ved graving av prøvegroper ved hjelp av gravemaskin. Under prøvetakingen var det oppholdsvær, /kkf 16. oktober 2012 Side 4 av 13

6 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T noe vind og 6 C. Til stede under feltarbeidet var miljøgeolog fra Multiconsult AS og gravemaskinsjåfør fra Viggo Eriksen AS. I utgangspunktet var det planlagt 6-8 prøvepunkter på det aktuelle området. Finnmark Ressursselskap AS ville ikke gi tillatelse til å grave i det avsluttede deponiet. Så lenge det er full drift på anlegget er det heller ikke ønskelig å ødelegge asfalten som dekker store deler av dagens sorteringsareal. Videre er prøveprogrammet justert etter fremkommelighet på området, samt kabler/rør i grunnen. Undersøkelsen er basert på stikkprøver, og det kan derfor ikke utelukkes at det finnes lokale punktkilder som ikke er fanget opp av denne undersøkelsen. Det ble gravd totalt 4 prøvegroper. Plassering av prøvegropene er markert på figur 3, og på tegning RIGm-TEG-001. Graving ble avsluttet i lag med fyllmasser av sprengstein og ved vann i gropa. Det ble totalt samlet inn 5 jordprøver, fordelt på de 4 prøvegropene. Prøvene er beskrevet med hensyn til farge, lukt og struktur (se tabell 1). For å hindre tap av flyktige forbindelser ble prøvene umiddelbart pakket i luft- og diffusjonstette rilsanposer. Prøvene ble oppbevart kjølig/nedfrosset til de ble sendt til laboratoriet for kjemisk analyse. Feltarbeidet er loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av undersøkelsen. Figur 3 Den undersøkte eiendommen med omtrentlig plassering av prøvegroper på land. 3.2 Feltarbeid sjø Feltarbeidet er utført 16. juli 2012 fra Multiconsults borefartøy M/K Borebas. Det er samlet inn prøvemateriale fra totalt fem prøvestasjoner. Prøvestasjonene er markert på tegning RIGm-TEG-001. Det var delvis skyet, svak vind og ca. 12 C under feltarbeidet /kkf 16. oktober 2012 Side 5 av 13

7 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T Prøvestasjonene er koordinatfestet med Leica DGPS og horisontal nøyaktighet er oppgitt til å være innenfor ±1,0 meter. Koordinatene er oppgitt i EU89 UTM Sone 35. Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til Sjøkartverkets høydesystem. Bunnkoter er korrigert for tidevannsnivå i henhold til vannstandsdata hentet fra Sjøkartverkets internettsider. Feltarbeidet er loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av undersøkelsen. For nærmere beskrivelse av prøvetakingsmetode og prøveopparbeiding vises det til vedlegg B "Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter. Prøvetakingsrutiner". 3.3 Laboratorieundersøkelser Til sammen 5 jordprøver er kjemisk analysert for innhold av tungmetaller, PCB 7 (polyklorerte bifenyler), PAH 16 (polysykliske aromatiske hydrokarboner), olje og BTEX (bensen, toluen, etylbensen og xylener). I tillegg er jordprøvene analysert for klorerte forbindelser og seksverdig krom. Det er utført kjemisk analyse av til sammen tre prøver av overflatesedimenter (0-10 cm). Sedimentprøvene er analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH 16EPA ), polyklorerte bifenyler (PCB 7 ), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Det er utført sikting med tanke på finstoffinnhold for de samme prøvene. Samtlige kjemiske analyser og korngraderinger er utført av ALS Laboratory Group som er akkreditert for denne typen analyser. Prøver som ikke er analysert, oppbevares i frosset tilstand hos Multiconult AS i Tromsø inntil 3 måneder etter rapportutgivelse /kkf 16. oktober 2012 Side 6 av 13

8 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T 4. Resultater 4.1 Undersøkelser land Beskrivelse av prøvegropene er gitt i tabell 1. Bilder av prøvegropene er gitt i figur 4 figur 7. Tabell 1 Feltbeskrivelse av prøvegroper. Prøv egrop PG1 PG2 PG3 PG4 Beskrivelse Lyng på overflata. Noe skrot. Svart torv med noe sand, grus og stein. Ingen lukt. Stopp gravedyp ved 0,3 m i fjell. Grus og noe vegetasjon på overflata. 0-0,5 m: Sand med stein og grus. Noe organisk materiale. Jernskrot. Ingen lukt. 0,5-1,4: Større sprengstein/blokk. Rester av tegl. Jernskrot, og noe avfall som plast. Ingen lukt. Stopp gravedyp ved 1,4 m på grunn av vann inn i gropa. Velsortert sand på overflata. 0-1 m: Sand. Ingen lukt. Stopp gravedyp 1 m på grunn av vann inn i gropa. Sand og grus på overflata. 0-0,2 m: Sand med grus. Noe rester av asfalt. Lukt av surt avfall. 0,2-2 m: Sprengstein. Stopp gravedyp ved 2 m på grunn av utrasing i gropa. Prøver til analyse 0-0,3 m 0-0,5 m 0,5-1,4 m 0-1 m 0-2m /kkf 16. oktober 2012 Side 7 av 13

9 Ny Hammerfest Lufthavn MULTICONSULT Orienterende miljøundersøkelser 4.2 Undersøkelser sjø Lokalisering av prøvestasjonene, koter, samt visuelle beskrivelser av sedimentprøvene er presentert i tabell 2. Posisjonene er gitt i Euref 89, sone 35. Kotene er regulert for flo og fjære (sjøkartnull) /kkf 16. oktober 2012 Side 8 av 13

10 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T Tabell 2 Beskrivelse av sedimenter, samt lokalisering av prøvestasjonene. Prøvestasjon Posisjon Nord Posisjon Øst Kote (m) Sediment dyp (cm) , , , , , Sedimentbeskrivelse Halvfull grabb. Stein, grus og sand. Hele levende kamskjell, kråkeboller, krabbe, sjøpølse og litt grønn tang. Skjellbiter og småstein med belegg av røde kalkalger. Ellers sand. Lite lukt av H 2 S. Halvfull grabb. Grågrønn sand med skjellbiter. Mark, trollstjerner og uknuste ½ skjell. Samme type sand som i ST.1. Lite lukt av H 2 S. Halvfull grabb. Rugl, uknuste ½ skjell, rødt sjøgress, mark og kråkeboller. Bløte masser av sand og silt med biter av skjell og koraller. Svak lukt av H 2 S. Halvfull grabb. Korallsand i hele profilet. Trollstjerner, sneglehus, tangsprell og rødt sjøgress samt noen få rosa korallklumper og uknuste halve skjell på overflaten. Ingen lukt av H 2 S. Halvfull grabb. Stein med belegg av røde kalkalger, noen få trollstjerner, rødt sjøgress, rugl, stort sneglehus med snegl, kråkeboller og flere hele kamskjell med innhold. Småstein, grus og sand i profilet. Lite lukt av H 2 S. 4.3 Kjemiske analyser, jordprøver I Klifs veileder TA-2553/2009 [1] er jord delt inn i 5 tilstandsklasser ut i fra forurensningsgrad, se tabell 3. Tabell 3 Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Øvre grense styres av Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå over øvre grense anses for å være farlig avfall Masser med innhold av parametere i tilstandsklasse 1 betraktes som ikke forurenset og kan disponeres fritt. Sammenhengen mellom tilstandsklasser og arealbruk er slik at en lav klasse gir uttrykk for lite forurensning i grunnen. I områder med mindre følsom arealbruk, som for eksempel industriog forretningsområder vil det kunne aksepteres grunn med høyere forurensingsgrad enn for områder med boliger og lekeplasser. Det undersøkte området utredes som alternativ for ny flyplass. Tabell 4 viser sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp, i henhold til Klifs veileder TA- 2553/2009 [1] /kkf 16. oktober 2012 Side 9 av 13

11 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T Tabell 4 Sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp. Planlagt arealbruk Industri og trafikkareal Tilstandsklasse i toppjord (< 1 m) Tilstandklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel Tilstandsklasse i dypereliggende jord (> 1 m) Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis risikovurdering mht. spredning dokumenterer at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis risikovurdering mht. både helse og spredning dokumenterer at risikoen er akseptabel. Analyseresultatene er sammenlignet med Klifs tilstandsklasser i tabell 5. Det er benyttet samme fargekoder som i tabell 3. Tabell 5 Analyseresultater for jordprøver, PG1 PG5 (mg/kg tørrstoff) PARAMETER PG1 (0-0,3 m) PG2 (0-0,5 m) PG2 (0,5-1,4 m) PG3 (0-1 m) PG4 (0-0,2 m) Arsen 18,7 1,7 3,3 2,9 0,6 Bly 5 6,2 15,2 4,3 2,6 Kadmium <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tungmetaller Kobber 14 38,5 28,3 40,2 36,9 Krom III ,6 26,7 32,4 34,6 Krom VI 0,1 0,2 0,6 0,096 0,1 Kvikksølv <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Nikkel 30,4 26,1 21,1 21,3 20,4 Sink 61,8 59, ,7 42,1 Alifatiske hydro - karboner Aromatiske hydrokarboner Organiske miljøgifter C 8-C 10 <10 <10 <10 <10 <10 C 10-C 12 <2 <2 <2 <2 <2 C 12-C i.p. 102 Bensen <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 Toluen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Etylbensen <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Xylener <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 B(a)p * <0,01 0,011 0,014 <0,01 <0,01 ΣPAH 16EPA i.p. 0,089 0,11 i.p. 0,012 ΣPCB 7 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. < = mindre enn deteksjonsgrensen i.p. = ikke påvist * = B(a)p anses for å være den mest kreftfremkallende av de 16 PAH-forbindelsene /kkf 16. oktober 2012 Side 10 av 13

12 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T 4.4 Kjemiske analyser, sedimentprøver Forurensning Analyseresultatene er vurdert i henhold til Klifs system for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann [5]. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem tilstandsklasser som vist i tabell 6. Resultatene fra de kjemiske analysene er vist i tabell 7, med tilstandsklasser i parentes. Fullstendig analysebevis er gitt i vedlegg A. Tabell 6 Klifs system for tilstandsklassifisering. I Bakgrunn Tilstandsklasser for sedimenter II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig Tabell 7 Analyseresultater for sedimentprøver, ST.1 ST.3 (mg/kg tørrstoff) PARAMETER ST.1 (0-10 cm) ST.2 (0-10 cm) ST.3 (0-10 cm) Arsen (mg As/kg) 0,74 (I) 1 1,18 (I) 4,53 (I) Bly (mg Pb/kg) 2,2 (I) 2,1 (I) 7,1 (I) Tungmetaller Kadmium (mg Cd/kg) <0,10 (I) <0,10 (I) 0,23 (I) Kobber (mg Cu/kg) 4,15 (I) 3,29 (I) 15,1 (I) Krom (mg Cr/kg) 8,40 (I) 8,67 (I) 24,6 (I) Kvikksølv (mg Hg/kg) <0,20* (II) <0,20* (II) <0,20* (II) Nikkel (mg Ni/kg) 5,1 (I) 5,2 (I) 14,5 (I) Sink (mg Zn/kg) 8,6 (I) 9,4 (I) 22,7 (I) B(a)p (µg/kg) 2 <10* (II) <10* (II) <10* (II) Organiske miljøgifter PAH 16EPA (µg/kg) 0,011 (I) i.p. (I) 0,012 (I) PCB 7 (µg/kg) i.p. (I) i.p. (I) i.p. (I) TBT (µg/kg) <1 (I) <1 (I) <1 (I) 1 = Klifs tilstandsklasser 2 = B(a)p, benso (a) pyrene, en av de mest kreftfremkallende PAH-forbindelsene *= Tilstandsklasse II eller lavere. i.p.= ikke påvist < = mindre enn deteksjonsgrensen til laboratoriet /kkf 16. oktober 2012 Side 11 av 13

13 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T Totalt organisk karbon, TOC Tørrstoffinnhold er oppgitt av analyselaboratoriet. Korngradering med hensyn på finstoff (<63 µm og <2 µm) er utført av laboratoriet. Resultatet av korngraderingen viser at andelen finstoff i det øverste laget av bunnsedimentene utenfor Grøtnes er svært lav ved ST.1 og ST.2, og nye høyere ved ST.3 (se tabell 8). Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene, inkludert organiske miljøgifter. Høyt innhold av organisk materiale kan tyde på dårlige forhold for nedbrytning. Organiske miljøgifter er hydrofobe og bindes lett til partikler, særlig organiske partikler. Ved høyt TOCinnhold kan det tyde på at de organiske miljøgiftene er godt bundet til sedimentene, og dermed mindre tilgjengelig for eksponering. Innholdet av TOC er mindre enn 1 % ved ST.1 og ST.2, og opp mot 2 % ved ST.3 (se tabell 8). Tabell 8 Analyseresultater for tørrstoff, finstoff og TOC. Tilstandsklassene til normalisert TOC i parentes. PARAMETER ST.1 (0-10 cm) ST.2 (0-10 cm) ST.3 (0-10 cm) Tørrstoff (%) 81,7 79,1 61,8 Kornstørrelse <63 µm (%) 8,5 2,6 25,5 Kornstørrelse <2 µm (%) 0,6 0,2 1,5 TOC (%) <0,64 <0,57 1,92 5. Vurdering av forurensningssituasjonen 5.1 Land Det er påvist oljeforbindelser i konsentrasjoner tilsvarende tilstandklasse 3 i prøven tatt fra 0,5-1,4 m i PG2. I den samme prøven er det påvist sink i tilstandklasse 2. I toppjord (0-0,3 m) i PG1 er det påvist konsentrasjoner av arsen, krom og olje tilsvarende tilstandklasse 2. Analyseresultater for øvrige prøver tilsvarer tilstandsklasse 1. Analyseresultatene tilfredsstiller kravene til planlagt arealbruk, i henhold til Klifs veileder [1]. Det vises til tabell 4 og Sjø Sedimenter i tilstandsklasse I og II betraktes som rene og kan disponeres fritt. Det er ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse II (god) for noen av de analyserte sedimentprøvene /kkf 16. oktober 2012 Side 12 av 13

14 Ny Hammerfest Lufthavn Orienterende miljøundersøkelser M U L T I C O N S U L T 6. Sluttkommentar Det understrekes at undersøkelsen på land er en orienterende undersøkelse med begrenset omfang. Dersom det blir aktuelt å grave på området vil det være nødvendig å gjennomføre en hovedundersøkelse med prøvetaking i hele det aktuelle arealet. Resultatene fra hovedundersøkelsen vil legge føringer for videre disponering av massene på området. Dersom det påvises forurensing må det foreligge en tiltaksplan med instrukser for graving i og håndtering av forurensede masser før gravearbeidene kan starte. Tiltaksplanen må være godkjent av Kvalsund kommune. Utførte undersøkelser på sjø har tilstrekkelig omfang i forhold til planlagt mudring og utfylling. Før arbeidet med utfylling og eventuell mudring settes i gang må det foreligge tillatelse fra ansvarlig myndighet. 7. Referanser [1] Klifs veileder TA-2553/2009, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn [2] SFTs veileder 99:01 Risikovurdering av forurenset grunn. [3] SFTs veileder 91:01 Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser. [4] NS-ISO Jordkvalitet Prøvetaking del 5: Veiledning for framgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter [5] Klifs veileder TA-2229/2007, Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter [6] Klifs veileder TA-2802/2011, Risikovurdering av forurenset sediment [7] NS-EN ISO , Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder /kkf 16. oktober 2012 Side 13 av 13

15

16 Vedlegg A ANALYSEBEVIS

17 Rapport Side 1 (13) N ASTKZ97IDL Multiconsult AS - Tromsø Prosjekt Hammerfest flyplass Karen Karlstad Forseth Bestnr Avd. Geo Registrert Fiolveien 13, Utstedt N-9016 Tromsø Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn PG1 (0-0,3 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP As mg/kg TS 1 1 CHLP Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cu mg/kg TS 1 1 CHLP Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni mg/kg TS 1 1 CHLP Pb mg/kg TS 1 1 CHLP Zn mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 CHLP Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 CHLP Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

18 Rapport Side 2 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG1 (0-0,3 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetrakloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Humusrensing* JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fenantren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoranten <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Pyren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Krysen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 3 1 CHLP Bensen < mg/kg TS 3 1 CHLP Toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 CHLP Etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Xylener < mg/kg TS 3 1 CHLP Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C35 (sum) 127 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 CHLP 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

19 Rapport Side 3 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG1 (0-0,3 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

20 Rapport Side 4 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG2 (0-0,5 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP As mg/kg TS 1 1 CHLP Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cu mg/kg TS 1 1 CHLP Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni mg/kg TS 1 1 CHLP Pb mg/kg TS 1 1 CHLP Zn mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 CHLP Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 CHLP Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetrakloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Humusrensing* JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

21 Rapport Side 5 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG2 (0-0,5 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fenantren mg/kg TS 3 1 CHLP Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoranten mg/kg TS 3 1 CHLP Pyren mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Krysen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Sum PAH-16* mg/kg TS 3 1 CHLP Bensen < mg/kg TS 3 1 CHLP Toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 CHLP Etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Xylener < mg/kg TS 3 1 CHLP Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C35 (sum) 27 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 CHLP 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

22 Rapport Side 6 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG2 (0,5-1,4) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP As mg/kg TS 1 1 CHLP Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cu mg/kg TS 1 1 CHLP Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni mg/kg TS 1 1 CHLP Pb mg/kg TS 1 1 CHLP Zn mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 CHLP Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 CHLP Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetrakloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

23 Rapport Side 7 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG2 (0,5-1,4) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fenantren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoranten mg/kg TS 3 1 CHLP Pyren mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Krysen^ mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(ghi)perylen mg/kg TS 3 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 3 1 CHLP Sum PAH-16* mg/kg TS 3 1 CHLP Bensen < mg/kg TS 3 1 CHLP Toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 CHLP Etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Xylener < mg/kg TS 3 1 CHLP Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C35 (sum) 386 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 CHLP 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

24 Rapport Side 8 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG3 (0-1 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP As mg/kg TS 1 1 CHLP Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cu mg/kg TS 1 1 CHLP Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni mg/kg TS 1 1 CHLP Pb mg/kg TS 1 1 CHLP Zn mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 CHLP Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 CHLP Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetrakloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

25 Rapport Side 9 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG3 (0-1 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fenantren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoranten <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Pyren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Krysen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 3 1 CHLP Bensen < mg/kg TS 3 1 CHLP Toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 CHLP Etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Xylener < mg/kg TS 3 1 CHLP Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C35 (sum) n.d. mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 3 1 CHLP 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

26 Rapport Side 10 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG4 (0-0,2 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP As mg/kg TS 1 1 CHLP Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cu mg/kg TS 1 1 CHLP Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni mg/kg TS 1 1 CHLP Pb mg/kg TS 1 1 CHLP Zn mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 CHLP Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 CHLP Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 CHLP Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Tetrakloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 CHLP 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

27 Rapport Side 11 (13) N ASTKZ97IDL Deres prøvenavn PG4 (0-0,2 m) Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fenantren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Fluoranten <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Pyren <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)antracen^ mg/kg TS 3 1 CHLP Krysen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 CHLP Sum PAH-16* mg/kg TS 3 1 CHLP Bensen < mg/kg TS 3 1 CHLP Toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 CHLP Etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Xylener < mg/kg TS 3 1 CHLP Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C12-C35 (sum) 102 mg/kg TS 3 1 CHLP Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 CHLP 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 3 1 CHLP Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 3 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

28 Rapport Side 12 (13) N ASTKZ97IDL * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Normpakke, normverdier for følsom arealbruk, del 1 (2). Metode: Metaller: I-11885, I Hg: C Cr6+: EPA 7199 CN-fri (lett tilgjengelig): CSN ISO PCB-7: EPA 8082 og EPA 3550 Pentaklorfenol: DIN ISO Klorpesticider: EPA 8081 Klorbensener: EPA 624 Klorerte løsemidler: EPA 624 1,2-dibrometan: Intern metode (SOP ) Deteksjon og kvantifisering: Metaller: ICP-AES, ICP-MS Hg: AAS-AMA Cr6+: IC-SPC CN-fri (lett tilgjengelig): Spektrofotometri PCB-7: GC-ECD eller GC-MS Pentaklorfenol: GC-ECD eller GC-MS Klorpesticider: GC-ECD eller GC-MS Klorbensener: GC-MS Klorerte løsemidler: GC-MS 1,2-dibrometan: GC (MS,FID,PID,ECD) 2 Humusrensing 3 Bestemmelse av Normpakke, normverdier for følsom arealbruk, del 2 (2). Metode: PAH: SPIMFAB BTEX: EPA 624 >C5-C10: SPIMFAB >C10-C35: EN Deteksjon og kvantifisering: PAH: GC-MS BTEX: GC-MS >C5-C35: GC-MS CHLP JIBJ Godkjenner Cheau Ling Poon Jan Inge Bjørnengen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Pardubice Bendlova 1687/7, Ceska Lipa V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

29 Rapport Side 13 (13) N ASTKZ97IDL Underleverandør 1 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

30 Rapport Side 1 (6) N TN3SP4PW Multiconsult AS - Tromsø Prosjekt Ny Hammerfest Flyplass Iselin Johnsen Bestnr Avd. Geo Registrert Fiolveien 13, Utstedt N-9016 Tromsø Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn St.1 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP Vanninnhold % 1 1 CHLP Kornstørrelse >63 µm % 1 1 CHLP Kornstørrelse <2 µm % 1 1 CHLP Kornfordeling se vedl. 1 1 CAFR TOC <0.640 % TS 1 1 CHLP Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Fluoranten mg/kg TS 1 1 CHLP Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH carcinogene^ n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7 n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP As mg/kg TS 1 1 CHLP Pb mg/kg TS 1 1 CHLP Cu mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni mg/kg TS 1 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

31 Rapport Side 2 (6) N TN3SP4PW Deres prøvenavn St.1 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Zn mg/kg TS 1 1 CHLP Tørrstoff (L) 77.0 % 2 V CHLP Monobutyltinnkation <1 µg/kg TS 2 C CHLP Dibutyltinnkation µg/kg TS 2 C CHLP Tributyltinnkation <1 µg/kg TS 2 C CHLP TOC:forhøyet rapporteringsgrense grunnet sammenlignbare konsentrasjon av TC og TIC. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

32 Rapport Side 3 (6) N TN3SP4PW Deres prøvenavn St.2 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP Vanninnhold % 1 1 CHLP Kornstørrelse >63 µm % 1 1 CHLP Kornstørrelse <2 µm % 1 1 CHLP Kornfordeling se vedl. 1 1 CAFR TOC <0.570 % TS 1 1 CHLP Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH-16 n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH carcinogene^ n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7 n.d. mg/kg TS 1 1 CHLP As mg/kg TS 1 1 CHLP Pb mg/kg TS 1 1 CHLP Cu mg/kg TS 1 1 CHLP Cr mg/kg TS 1 1 CHLP Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 CHLP Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni mg/kg TS 1 1 CHLP Zn mg/kg TS 1 1 CHLP Tørrstoff (L) 78.2 % 2 V CHLP Monobutyltinnkation <1 µg/kg TS 2 C CHLP Dibutyltinnkation µg/kg TS 2 C CHLP Tributyltinnkation <1 µg/kg TS 2 C CHLP TOC:forhøyet rapporteringsgrense grunnet sammenlignbare konsentrasjoner av TC og TIC. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Dato: 30.3.2012 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Gnr./bnr. 95/415 Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS Rapportnummer: 11509130277-1 Distribusjon:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand.

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. 20130671-01-R 16. desember 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK NOTAT Oppdrag 1110764 Kunde NorgesGruppen Eiendom AS Notat nr. m-not-006, rev. 002 Til Trond Enger og Geir Hov Fra Susanne Sandanger PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Larvik kommune, kommunalteknikk

Larvik kommune, kommunalteknikk A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Larvik kommune, kommunalteknikk Miljøteknisk grunnundersøkelse Bukta, Stavern RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 169160 20/12/2011

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune DATO 16.9.2014 PROSJEKT nr. 14509130084-1rev TIL Kavringen AS v/ Paul Støp KOPI FRA Golder Associates AS v/ida Kristine Buraas E-POST ida.buraas@golder.no Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

Tiltaket er kostnadsberegnet til 50 millioner inkludert nye seilingsmerker i innseilingen.

Tiltaket er kostnadsberegnet til 50 millioner inkludert nye seilingsmerker i innseilingen. NORDLAND Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Ved Solveig Margrethe Bergseng Lakså Deres ref Vår ref 2014/122 Arkiv nr Saksbehandler Victoria Windstad Dato 04.1014 Søknad om tillatelse til mudring

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6 Teknisk notat Til: Langvik og Bygdø Båtforening v/ Torstein Lange Larsen Kopi til: Dato: 2016-01-08 Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150834-01-TN Prosjekt: Langvik og Bygdø Båtforeninger Utarbeidet

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn RAPPORT «Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn OPPDRAGSGIVER Gilhusbukta Sjøgrunn AS EMNE SEDIMENTUNDERSØKELSER 2017, DATARAPPORT DATO / REVISJON: 24. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814864-RIGm-RAP-01 Denne rapporten

Detaljer

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Tiltaksplan forurenset grunn 2016-6-6 RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN SAMMENDRAG Trondheim kommune planlegger å oppgradere parken i Ravelsveita, gnr/bnr

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse 13.03.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro skal det etableres ny trapp mellom

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport MULTICONSULT Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Områdeskildring... 3 3. Utførte undersøkingar... 4 3.1 Feltarbeid prøvetaking...

Detaljer

Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Deponi_LNF - Ark:Konsentrasjon Vedlegg 3 Antall prøver Beregnet Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) INPUT: Målt jordkonsentrasjon P1-1

Detaljer

Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo.

Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo. www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 (66), 2013 Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo. Ketil Haarstad Bioforsk Jord og Miljø Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor Frederik A. Dahls vei

Detaljer

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Notat nr.: MSB-02 Tel: +47 51 90 53 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5133892 Til: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Vannområde Horten-Larvik Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 2017-01-20 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 Sedimentundersøkelse

Detaljer

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE 712690-RIGm-NOT-008 EMNE Risikovurdering Grunne 18.2 og 18.3 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Nadja

Detaljer