Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS"

Transkript

1 Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun for informasjon 00E Første Utgivelse NONORE NOSYLV NOTRUL Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av: Godkj. av Sider: Leverandør: Sweco Norge As 51 Tittel: Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Åsen Produsert av: Miljøtekniske Grunnundersøkelser Prod.dok.nr.: Erstatter: Erstattet av: Prosjektnr: Dokumentnummer: Revisjon: Parsell: 00 ETM-20-A Drift dokumentnummer: N.A. 00E Drift revisjon.: N.A.

2 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Jernbaneverket, gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse langs nye E6 på Åsen i Levanger kommune for å vurdere forurensningssituasjonen i forbindelse med nødvendig omlegging av E6 og etablering av adkomstveger relatert til den pågående elektrifisering av Trønderbanen. Sweco Norge AS gjennomførte miljøtekniske grunnundersøkelser på eiendommene den 18. oktober og den 16. november Det ble boret til sammen 13 punkter fra 0-1 m. Totalt ble det tatt ut 13 prøver, hvor alle ble sent til analyse. Samtlige prøver ble analysert mht. åtte metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de organiske parameterne olje (alifater), monosykliske aromatiske hydrokarboner (BTEX), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Dette er de vanligste forekommende miljøgiftene i forurenset grunn. To prøver ble analysert for klorerte pesticider, og tre prøver ble analysert for total organisk karbon (TOC). Prøvene ble analysert av Eurofins Environment Testing Norway AS, som er akkreditert for disse analysene. Analyseresultatene er vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553/2009). Det er påvist arsen, krom og nikkel i tilstandsklasse 2 i en prøve og krom i tilstandsklasse 2 i en prøve. 11 prøver har kun masser i tilstandsklasse 1. I henhold til fremtidig arealbruk kan masser i tilstandsklassene 1 og 2 gjenbrukes på tomta, mens overskuddsmasser må leveres til godkjent mottak/deponi. Rapportstatus: Endelig Oversendelse for kommentar Utkast/internt Utarbeidet av: Sign.: Mona Noreng Kontrollert av: Sign.: Sylvi Gaut Prosjektleder: Truls Tharaldsen Prosjekteier: Arnt Magne Uv Revisjonshistorikk: REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV Sweco Professor Brochs gate 2 NO-7030 Trondheim, Norge Telefon Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Mona Noreng Mobil

3 Innholdsfortegnelse Del 1 Miljøtekniske grunnundersøkelser Innledning Bakgrunn og beliggenhet Tidligere undersøkelser Utførte arbeider Feltundersøkelser Kjemiske analyser Vurderingsgrunnlag Geologiske og hydrogeologiske forhold Forurensningssituasjonen Beskrivelse Resultater Tungmetaller Organiske miljøgifter Total organisk karbon Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk Del 2 Tiltaksplan for forurenset grunn Tiltaksplan Miljømål Håndtering av masser og vann ved gjennomføring av tiltaket Håndtering av forurenset masse Håndtering av vann under tiltaksarbeidene Risiko for spredning under gravearbeidene Kontroll og overvåking ved gjennomføring av tiltak Rapportering Referanser Vedlegg RAPPORT SIDE 3 AV 21

4 Del 1 Miljøtekniske grunnundersøkelser 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og beliggenhet Sweco Norge AS har på oppdrag fra Jernbaneverket, gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse ved nye E6 på Åsen i Levanger kommune. Beliggenheten er vist i figur 1.1. Figur 1.1 Kart som viser beliggenheten av det undersøkt området (rød sirkel) på Åsen. Kilde: Kartverket. Geovekst og kommune. Geodata AS. Det er gjennomført undersøkelser både vest og øst for dagens E6, samt et par punkter langs selve veien. De undersøkte eiendommene vest for dagens E6 består av jorder og småveier. Det samme gjelder adkomstvegene nord-øst i tiltaksområdet. Punktene langs dagens E6 er plassert 1-2 m fra veibanen. Bakgrunnen for undersøkelsene er å vurdere forurensningssituasjonen på Åsen i forbindelse med nødvendig omlegging av E6 og etablering av adkomstveier relatert til den pågående elektrifiseringen av Trønderbanen. Antatt gravedyp i forbindelse med utbygging av veiene er 1 m. RAPPORT SIDE 4 AV 21

5 1.2 Tidligere undersøkelser Sweco er ikke kjent med at det tidligere er gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser på eiendommene. Lokaliteten er ikke registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. 2 Utførte arbeider 2.1 Feltundersøkelser Sweco Norge AS gjennomførte miljøtekniske grunnundersøkelser på Åsen den 18.oktober og 16.november En oversikt over Swecos prøvepunkter er gitt i figur 2.1. Prøvetakingen ble gjennomført iht. NS (Jordkvalitet, Prøvetaking, del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter). Flere alternativer skal utredes og prøvetakingspunktene er plassert for å dekke de ulike alternativene. Det forventes at de aktuelle områdene i hovedsak består av rene masser. Prøvetakingen ble utført med skovelbor og borerigg. Det ble prøvetatt i totalt 13 punkter. I hvert punkt ble det tatt ut en prøve, som ble sendt til analyse, totalt 13 prøver. Det ble boret til 1 m dyp i hvert punkt. Oversikt over sjakter, type masser, prøvedyp og prøvenummerering er gitt i 2.1. Figurene 2.2 og 2.3 viser bilder av to utvalgte prøver. RAPPORT SIDE 5 AV 21

6 Figur 2.1 Figuren viser oversikt over Swecos prøvepunkter. RAPPORT SIDE 6 AV 21

7 Tabell 2.1 Oversikt over prøvepunkter, type masser, prøvedyp og prøvenummerering. Punkt Boredyp (m) Type masse Prøvedyp (m) Prøvenummer AA1 0-0,2 Jord 0,2-1 Grus, sand og silt 0-1 AA1 AA2 0-0,2 Jord 0,2-1 Sand og silt 0-1 AA2 AA3 0-0,3 Grus og sand (fyllmasser) 0,3-1 Sand og silt 0-1 AA3 AA4 0-0,1 Tørr jord med noe leire 0,1-1 Fuktig leire 0-1 AA4 AA5 0-0,3 Jord med noe leire 0,3-1 Sand og siltholdig leire 0-1 AA5 AA6 0-0,3 Jord med noe leire 0,3-1 Leire 0-1 AA6 AA7 0-0,3 Jord med stein 0,3-0,5 Silt 0-0,5 AA7 AA8 0-0,3 Tørr jord 0,3-1 Sand, silt og leire. Litt fuktig 0-1 AA8 AA9 0-1 Leire. Tørr i topp, fuktigere nedover 0-1 AA9 AA10 0-0,1 Jord 0,1-1 Sand, silt og leire 0-1 AA10 AA11 0-0,4 Jord iblandet leire og grus 0,4-1 Leire med noe silt 0-1 AA11 AA12 0-0,1 Jord og stein 0-0,1 AA12 AA13 0-0,2 Jord 0,2-1 Tørrskorpeleire 0-1 AA13 RAPPORT SIDE 7 AV 21

8 Figur 2.2 Prøve AA4 0-1 m. Prøven er samlet inn nord i tiltaksområdet og består av jord og leire. Figur 2.3 Prøve AA m. Prøven er samlet inn sør i tiltaksområdet og består av jord med leire og grus i øvre lag (0-0,4 m) og siltig leire fra 0,4-1 m. RAPPORT SIDE 8 AV 21

9 2.2 Kjemiske analyser Samtlige prøver ble analysert mht. åtte metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de organiske parameterne olje (alifater), monosykliske aromatiske hydrokarboner (BTEX), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Dette er de vanligste forekommende miljøgiftene i forurenset grunn. I tillegg ble to prøver analysert for klorerte pesticider, og tre prøver ble analysert for total organisk karbon (TOC). Prøvene ble analysert av Eurofins Environment Testing Norway AS, som er akkreditert for disse analysene. 3 Vurderingsgrunnlag Analyseresultatene er vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553/2009). Tilstandsklassene er gjengitt i tabellene 3.1 og 3.2. Tabell 3.1. Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn. Tallverdier er angitt i mg/kg TS Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Nivå som Øvre grense Helsebaserte Helsebaserte Helsebaserte Normverdi anses å være styres av akseptkriterier akseptkriterier akseptkriterier farlig avfall Arsen (As) < Bly (Pb) < Kadmium (Cd) < 1,5 1, Krom, total (Cr) < Krom, (Cr 6+ ) < Kobber (Cu) < Kvikksølv (Hg) < Nikkel (Ni) < Sink (Zn) < THC, C8-C10 < THC, C10-C12 < THC, C12-C35 < Benso(a)pyren < 0,1 0,1 0,5 0, Sum 16 PAH < Bensen <0,01 0,01 0,015 0,015 0,04 0,04 0,05 0, Sum 7 PCB < 0,01 0,01 0,5 0, RAPPORT SIDE 9 AV 21

10 Tabell 3.2 Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn, utvidet tabell (tabell 8b) i TA- 2553/2009. Tallverdier er gitt i mg/kg TS. Tilstandsklasse ELEMENT Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig* Cr6+ <2 2-5 >5-20 >20-80 > Cyanid-fri Klorerte pesticider g-hch (Lindan) 0, o,p'-ddt p,p'-ddt Klorerte bensener Monoklorbensen 0,03 1,2-Diklorbensen 0,1 1,4-Diklorbensen 0,07 1,2,3-Triklorbensen 0,01 1,2,4-Triklorbensen 0,05 1,3,5-Triklorbensen 0,01 1,2,3,5+1,2,4,5- Tetraklorbensen 0,05 Pentaklorbensen 0,1 0,04 50 Sum: 2500 Heksaklorbensen 0,01 50 Flyktige halogenerte hydrokarboner Diklormetan 0, Triklormetan (kloroform) 0, Trikloreten 0, Tetraklormetan 0, Tetrakloreten 0, ,2-Dikloretan 0, ,1,1-Trikloretan 0, ,2-Dibrometan 0, ,1,2-Trikloretan 0, * Der det bare står ett tall, er dette øvre grense og det som bestemmer om stoffet/stoffgruppen regnes som farlig avfall RAPPORT SIDE 10 AV 21

11 Tabell 3.2 fortsettelse. Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn, tabell 8b i TA- 2553/2009. Tallverdier er gitt i mg/kg TS. Tilstandsklasse ELEMENT Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig* Fenoler og klorfenoler Fenol 0, Monoklorfenol Sum: 0,06 Sum: Monoklorfenol 4-Monoklorfenol 2,3-Diklorfenol 2,4+2,5-Diklorfenol 2,6-Diklorfenol 3,4-Diklorfenol 3,5-Diklorfenol 2,3,4-Triklorfenol 2,3,5-Triklorfenol 2,3,6-Triklorfenol 2,4,5-Triklorfenol 2,4,6-Triklorfenol 3,4,5-Triklorfenol 2,3,4,5-Tetraklorfenol 2,3,4,6-Tetraklorfenol 2,3,5,6-Tetraklorfenol Pentaklorfenol 0, * Der det bare står ett tall, er dette øvre grense og det som bestemmer om stoffet/stoffgruppen regnes som farlig avfall Masser hvor det påvises konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 1 anses som rene. Forurensningsforskriften legger ingen begrensninger på disponering av rene masser. Masser med konsentrasjoner av ulike forbindelser over tilstandsklasse 1 anses som forurenset, og ved transport ut av eiendommen må slike masser leveres godkjent deponi. Hvis konsentrasjonene skyldes naturlige, geologiske forhold, regnes massene likevel som rene, og kan i prinsippet disponeres fritt. Ved gjenbruk av forurensede masser på egen eiendom må konsentrasjonene vurderes i henhold til arealbruk (Tabell 3.3). Det aktuelle området har en arealbruk tilsvarende "Industri og trafikk" i tabell 3.3. Det vil si at massene i tilstandsklassene 1-3 kan ligge igjen eller gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Masser i tilstandsklasse 4 kan ligge igjen både i sjiktet 0-1 m og dypere enn 1 m dersom en risikovurdering med hensyn på spredning tillater dette. Masser i tilstandsklasse 5 må fjernes i sjiktet 0-1 m men RAPPORT SIDE 11 AV 21

12 kan ligge igjen i masser dypere enn 1 m dersom en risikovurdering med tanke på spredning og helse tillater dette. Tabell 3.3. Aksepterte tilstandsklasser iht. arealbruk (s = spredning, h= helse). Arealbruk Toppjord (< 1 m) Dypere jord (> 1 m) Boligområder, barnehager og skoler 2 eller lavere 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) Sentrumsområder, kontorer og parkeringsarealer 3 eller lavere 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) Industri og trafikk 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 5 etter risikovurdering (h og s) 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 5 etter risikovurdering (h og s) 4 Geologiske og hydrogeologiske forhold I henhold til kvartærgeologisk kart fra NGU består løsmassene langs E6 av tykke marine avsetninger. Ved punkt AA6 viser en borebrønn registrert i den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) at dyp til fjell er 28 m. I nordenden av området ved punktene AA1-AA4 og AA13 er løsmassene derimot angitt som tynne (ca. 0,5 m) marine avsetninger og dyp til fjell vil være langt mindre. Observerte masser i sjiktet 0-1 m består av jord og leire, med noe silt, sand, grus og stein. Se tabell 2.1 for detaljer. Det ble ikke observert grunnvann i noen av prøvepunktene. 5 Forurensningssituasjonen 5.1 Beskrivelse Det ble observert noe søppel, i form av plastflasker og annet plastbaserte materialer, langs E6 ved punkt AA7 og AA Resultater Resultatene fra de kjemiske analysene er gitt i tabellene Resultatene er vurdert med farge iht. Miljødirektoratets tilstandsklasser (Tabellene 3.1 og 3.2). Analyserapporten fra Eurofins Environment Testing Norway AS er gitt i vedlegg Tungmetaller Det er påvist arsen, krom og nikkel i tilstandsklasse 2 i prøve AA5 (tabell 5.1), og krom i tilstandsklasse 2 i prøve AA8 (Tabell 5.2) Organiske miljøgifter De vanligste organiske forbindelsene er påvist i tilstandsklasse 1 i samtlige punkter (Tabellene 5.1 og 5.2). For de utvidede analysene gjennomført for punktene AA8 og AA9 (tabell 5.3) er RAPPORT SIDE 12 AV 21

13 deteksjonsgrensen på analyseinstrumentet for de flyktige halogenerte hydrokarbonene og flere av klorfenolene høyere enn grenseverdien for tilstandsklasse 1 gitt i tabell 3.2. Da det for stoffene ikke er utarbeidet tilstandsklasser og det ikke er påvist andre organiske miljøgifter er massene antatt å være rene med hensyn på organiske forbindelser Total organisk karbon Tre prøver er analysert for total organisk karbon (TOC). De analyserte prøvene er AA4, AA10 og AA11. Alle viser lavt innhold TOC. Prøve AA4 viser TOC-verdi på 0,97 % tørrstoff, AA10 har TOC på 0,51 % tørrstoff og AA11 viser TOC lavere enn deteksjonsgrensen til måleinstrumentet. Tabell 5.1 Analyseresultater metaller og organiske forbindelser. Verdiene er gitt i mg/kg tørrstoff. N.D. = ikke påvist Stoff AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AA6 Metaller Arsen (As) 4,2 7,5 5,5 5,5 9,1 5,5 Bly (Pb) 8, , Kadmium (Cd) 0,14 0,098 0,089 0,07 0,082 0,1 Kvikksølv (Hg) 0,022 0,012 0,017 0,007 0,016 0,006 Kobber (Cu) Sink (Zn) Krom (Cr) Nikkel (Ni) PCB Sum 7 PCB N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. PAH Sum PAH(16) EPA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Benzo[a]pyren < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 BTEX Benzen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 Toluen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 Etylbenzen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 Xylener (sum) < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 >C12-C35 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. RAPPORT SIDE 13 AV 21

14 Tabell 5.2 Analyseresultater metaller og organiske forbindelser. Verdiene er gitt i mg/kg tørrstoff. N.D. = ikke påvist Stoff AA7 AA8 AA9 AA10 AA11 AA12 AA13 Metaller Arsen (As) 4,1 6,4 3,9 3,4 3 7,2 4,5 Bly (Pb) ,7 8, Kadmium (Cd) 0,12 0,061 0,055 0,038 0,034 0,14 0,1 Kvikksølv (Hg) 0,013 0,01 0,012 0,021 0,015 0,005 0,02 Kobber (Cu) , Sink (Zn) Krom (Cr) Nikkel (Ni) PCB Sum 7 PCB N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. PAH Sum PAH(16) EPA 0,058 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,01 N.D. Benzo[a]pyren < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 BTEX Benzen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 Toluen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 Etylbenzen < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 Xylener (sum) < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 >C12-C35 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 48 N.D. RAPPORT SIDE 14 AV 21

15 Tabell 5.3 Analyseresultater metaller og organiske forbindelser (utvidet tabell). Verdiene er gitt i mg/kg tørrstoff. Stoff AA8 AA9 Krom VI (Cr6+) 0,5 < 0,5 Cyanid-fri < 0,5 < 0,5 Flyktige halogenerte hydrokarboner Diklormetan < 2,5 < 2,5 Triklormetan (kloroform) < 2,50 < 2,50 Trikloreten < 2,5 < 2,5 Tetraklormetan < 2,5 < 2,5 Tetrakloreten < 2,5 < 2,5 1,2-Dikloretan < 2,5 < 2,5 1,1,1-Trikloretan < 2,5 < 2,5 1,2-Dibrometan < 2,5 < 2,5 1,1,2-Trikloretan < 2,50 < 2,50 Fenoler og klorfenoler Fenol Monoklorfenol (sum) <0,03 <0,03 Diklorfenol (sum) <0,007 <0,007 Triklorfenol (sum) <0,02 <0,02 Tetraklorfenol (sum) <0,012 <0,012 Pentaklorfenol <0,001 <0,001 Klorerte bensener Monoklorbensen <0,01 <0,01 1,2-Diklorbensen < 0,01 < 0,01 1,4-Diklorbensen < 0,01 < 0,01 1,2,3-Triklorbensen < 0,01 < 0,01 1,2,4-Triklorbensen < 0,01 < 0,01 1,3,5-Triklorbensen < 0,01 < 0,01 1,2,3,5+1,2,4,5- Tetraklorbensen < 0,01 < 0,01 Pentaklorbensen < 0,01 < 0,01 Heksaklorbensen < 0,01 < 0,01 Klorerte pesticider g-hch (Lindan) <0,0010 <0,0010 o,p'-ddt < 0,01 < 0,01 p,p'-ddt < 0,01 < 0,01 RAPPORT SIDE 15 AV 21

16 5.3 Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk Påvist forurensning er framstilt i figur 5.1. Prøvepunktene er markert med farge etter høyeste tilstandsklasse av prøveparametere funnet i massene iht. Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn, tabell 3.1 og 3.2. Figur 5.1 Kartet viser påvist forurensing i områdene som blir eller kan bli påvirket av anleggsarbeidene ved E6 på Åsen. Kilde: Kartverket. Geovekst og kommune. Geodata AS. RAPPORT SIDE 16 AV 21

17 Framtidig arealbruk tilsvarer "Industri og trafikk" i tabell 3.3. Det vil si at massene i tilstandsklassene 1-3 kan ligge igjen eller gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Masser i tilstandsklasse 4 kan ligge igjen både i sjiktet 0-1 m og dypere enn 1 m dersom en risikovurdering med hensyn på spredning tillater dette. Masser i tilstandsklasse 5 må fjernes i sjiktet 0-1 m men kan ligge igjen i masser dypere enn 1 m dersom en risikovurdering med tanke på spredning og helse tillater dette. Det er påvist metallforurensing i tilstandsklasse 2 i to punkter (AA5 og AA8). Massene i tilstandsklasse 1 og 2 kan ligge igjen eller gjenbrukes innenfor anleggsområdet. Ved transport av masser ut av eiendommen må massene leveres til et godkjent deponi i henhold til tilstandsklasse. Håndtering av massene er nærmere beskrevet i tiltaksplanen i kapittel 6. Stein >5 cm i diameter uten vedheng av finere/forurenset masse anses som rene. RAPPORT SIDE 17 AV 21

18 Del 2 Tiltaksplan for forurenset grunn 6 Tiltaksplan 6.1 Miljømål Miljømål for tiltakene er: Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukere av området, verken under gravearbeider eller i ettertid Forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann eller til omkringliggende områder. 6.2 Håndtering av masser og vann ved gjennomføring av tiltaket Håndtering av forurenset masse For dette tiltaket er det påvist masser i tilstandsklasse 1 og 2 i sjiktet 0-1 m. Massene kan bli liggende eller gjenbrukes i tiltaksområdet. Ved bortkjøring skal masser i tilstandsklasse 2 leveres til godkjent mottak/deponi. Forurensningsforskriften legger ingen begrensninger på disponering av rene masser (masser i tilstandsklasse 1). Før flytting av og arbeid i jordmasser bør det sjekkes ut med lokale landbruksmyndigheter eller mattilsynet om det er registrert planteskadegjørere i tiltaksområdet. Dersom slikt er registrert skal det gjøres tiltak for å hindre spredning, som rengjøring av maskiner og utstyr. Stein med diameter > 5 cm fri for finstoff anses som rene og kan disponeres fritt innenfor og utenfor anleggsområdet. Søppel og byggavfall skal skilles ut fra massene, sorteres og leveres til godkjent mottak. Metallavfall kan utgjøre en ressurs og skal sorteres ut og leveres godkjent gjenvinningsanlegg. Basert på observasjoner i felt og analyseresultater er det undersøkte området delt inn i ulike soner (områder) etter forurensningsgrad for sjiktet 0-1 m (figur 6.1). Massene innenfor de ulike sonene skal ikke blandes. Ved eventuelle endringer i traseen, som ikke dekkes av sonene, må behov for supplerende prøvetaking vurderes. Riggområde var på prøvetakingstidspunktet ikke bestemt. Dersom det skal utføres gravearbeider på riggområdet, må det gjennomføres prøvetaking på forhånd. RAPPORT SIDE 18 AV 21

19 Figur 6.1 Tiltaksområdet er delt inn i ulike soner (gul, grønn og blå) etter forurensningsgrad. Inndelingen gjelder sjiktet 0-1 m. RAPPORT SIDE 19 AV 21

20 Gul sone Området nord for AA13 er antatt å være rent basert på flyfoto som viser skog og ubebygd område flere år tilbake. Området ble regulert i 2008 og deler av vegen er under utarbeidelse. Området er dermed ikke prøvetatt. Grønn sone Massene i grønn sone i sjiktet 0-1 m, tilsvarer tilstandsklasse 2. I henhold til Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn, kan massene ligge igjen eller gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Ved bortkjøring må de deponeres som forurensede masser i tilstandsklasse 2. Blå sone Massene i blå sone tilsvarer tilstandsklasse 1 og klassifiseres som rene masser. Forurensningsforskriften legger ingen begrensninger på disponering av rene masser. Området øst for jernbanen ved samme høyde som punkt AA4 er antatt rent. Store deler av området består av fjell i dagen og har dermed begrenset med masser for prøvetaking, samt at punkt AA4 og AA7 viser rene masser Håndtering av vann under tiltaksarbeidene Det er nødvendig å ha beredskap for å håndtere vann under gravearbeidene. Dette gjelder spesielt regnvann som har vært i kontakt med forurensede masser på eiendommene. Vann i byggegropa kan pumpes på kommunalt spillvannsnett (dette må det ev. søkes om til kommunen). Søknad om utslippstillatelse, basert på vannanalyser, sendes kommunen. 6.3 Risiko for spredning under gravearbeidene Det må tas nødvendige forholdsregler for at forurenset masse ikke spres innenfor anleggsområdet eller til andre eiendommer. Ved mellomlagring av forurenset masse innenfor anleggsområdet, må dette gjøres på tett underlag, for eksempel asfalt, med barkavsperring for å hindre avrenning. Massene må tildekkes under lagring. Mellomlagrede masser må gjerdes inn for å forhindre uvedkommende adgang. Transport av forurensede masser ut av eiendommen skal foregå på en slik måte at det ikke er fare for at massene kan spres langs vei. Behov for tildekking under transport vurderes fortløpende. Det antas at det er liten risiko for spredning av forurenset støv som vil påvirke de som utfører graving eller oppholder seg i området under utgravingene. Hvis det treffes på uforutsett forurensning under gravearbeidene (søppel, lukt, svart jord eller lignende) skal gravearbeidene stoppes midlertidig og miljørådgiver kontaktes for vurdering av forurensningen og eventuelle tiltak. RAPPORT SIDE 20 AV 21

21 6.4 Kontroll og overvåking ved gjennomføring av tiltak Graving i, og disponering av, masser i tiltaksområdet skal utføres i henhold til denne tiltaksplanen og eventuelle krav gitt av Levanger kommune i forbindelse med godkjenning av planen. Denne plan med tilhørende vilkår, forelegges for entreprenør og de som skal utføre arbeidene. Før gravearbeidene settes i gang, utpekes en faglig kvalifisert person som vil være tilgjengelig under arbeidene for å kunne vurdere eventuelle uforutsette avvik i forhold til den antatte forekomst av forurensninger. Vedkommende skal også påse at planen for arbeidene følges og at arbeidene dokumenteres i tilstrekkelig grad. Tilkjørte masser skal være dokumentert rene (tilstandsklasse 1). Det antas at det ikke vil være behov for overvåking etter at tiltakene er gjennomført. 6.5 Rapportering Det må utarbeides en sluttrapport fra tiltaket med beskrivelser og dokumentasjon av hvordan massene ble avgrenset og håndtert og med beskrivelse av eventuelle sluttprøver/kontrollprøver. Sluttrapporten skal leveres kommunen senest 3 måneder etter at tiltakene er avsluttet, og forurensningssituasjonen skal innrapporteres til Klima- og forurensningsdirektoratets grunnforurensningsdatabase. Sluttrapporten skal oppsummere: En redegjørelse for gjennomført tiltak Hvor mye masse som er gravd ut Hvor mye masser som ev. er omdisponert lokalt Hvor mye masser som er levert som forurensede masser Hvor de forurensede massene er levert med tilhørende dokumentasjon fra deponiet. Dokumentasjon på mottatt rene masser fra deponiet Dokumentasjon på gjenværende masser på stedet etter gjennomført tiltak Eventuelle uønskede hendelser 7 Referanser TA-2553/2009: Veileder. Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. SFT 8 Vedlegg Vedlegg 1 Originale analyserapporter fra Eurofins Environment Testing Norway AS RAPPORT SIDE 21 AV 21

22 Vedlegg 1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Sweco Norge AS Professor Brochs gate Trondheim Attn: Mona Noreng Tlf: Fax: AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Åsen ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 9

44 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Mona Noreng Prøvemerking: AA1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode a) Tørrstoff 80.8 % 0.1 5% EN a) Arsen (As) 4.2 mg/kg TS % NS EN ISO a) Bly (Pb) 8.9 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) 0.14 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 14 mg/kg TS % NS EN ISO a) Krom (Cr) 39 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod a) Nikkel (Ni) 29 mg/kg TS % NS EN ISO a) Sink (Zn) 64 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO a) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A a) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A a) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A a) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 a) Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 a) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Beregnet a) Alifater C5-C35 BTEX nd Beregnet a) Benzen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Toluen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Etylbenzen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 a) o-xylen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 a) PAH(16) a) Naftalen a) Acenaftylen a) Acenaften a) Fluoren a) Fenantren a) Antracen a) Fluoranten a) Pyren a) Benzo[a]antracen a) Krysen/Trifenylen a) Benzo[b]fluoranten a) Benzo[k]fluoranten a) Benzo[a]pyren a) Indeno[1,2,3-cd]pyren a) Dibenzo[a,h]antracen a) Benzo[ghi]perylen a) Sum PAH(16) EPA nd ISO 18287, mod. a) PCB(7) a) PCB 28 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 9

45 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ a) PCB 52 a) PCB 101 a) PCB 118 a) PCB 153 a) PCB 138 a) PCB 180 a) Sum 7 PCB nd EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 9

46 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Mona Noreng Prøvemerking: AA2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode a) Tørrstoff 78.1 % 0.1 5% EN a) Arsen (As) 7.5 mg/kg TS % NS EN ISO a) Bly (Pb) 10 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 15 mg/kg TS % NS EN ISO a) Krom (Cr) 34 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod a) Nikkel (Ni) 30 mg/kg TS % NS EN ISO a) Sink (Zn) 54 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO a) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A a) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A a) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A a) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 a) Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 a) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Beregnet a) Alifater C5-C35 BTEX nd Beregnet a) Benzen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Toluen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Etylbenzen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 a) o-xylen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 a) PAH(16) a) Naftalen a) Acenaftylen a) Acenaften a) Fluoren a) Fenantren a) Antracen a) Fluoranten a) Pyren a) Benzo[a]antracen a) Krysen/Trifenylen a) Benzo[b]fluoranten a) Benzo[k]fluoranten a) Benzo[a]pyren a) Indeno[1,2,3-cd]pyren a) Dibenzo[a,h]antracen a) Benzo[ghi]perylen a) Sum PAH(16) EPA nd ISO 18287, mod. a) PCB(7) a) PCB 28 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 9

47 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ a) PCB 52 a) PCB 101 a) PCB 118 a) PCB 153 a) PCB 138 a) PCB 180 a) Sum 7 PCB nd EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 9

48 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Mona Noreng Prøvemerking: AA3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode a) Tørrstoff 77.4 % 0.1 5% EN a) Arsen (As) 5.5 mg/kg TS % NS EN ISO a) Bly (Pb) 11 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 17 mg/kg TS % NS EN ISO a) Krom (Cr) 46 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod a) Nikkel (Ni) 37 mg/kg TS % NS EN ISO a) Sink (Zn) 63 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO a) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A a) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A a) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A a) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 a) Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 a) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Beregnet a) Alifater C5-C35 BTEX nd Beregnet a) Benzen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Toluen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Etylbenzen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 a) o-xylen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 a) PAH(16) a) Naftalen a) Acenaftylen a) Acenaften a) Fluoren a) Fenantren a) Antracen a) Fluoranten a) Pyren a) Benzo[a]antracen a) Krysen/Trifenylen a) Benzo[b]fluoranten a) Benzo[k]fluoranten a) Benzo[a]pyren a) Indeno[1,2,3-cd]pyren a) Dibenzo[a,h]antracen a) Benzo[ghi]perylen a) Sum PAH(16) EPA nd ISO 18287, mod. a) PCB(7) a) PCB 28 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 9

49 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ a) PCB 52 a) PCB 101 a) PCB 118 a) PCB 153 a) PCB 138 a) PCB 180 a) Sum 7 PCB nd EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 9

50 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Mona Noreng Prøvemerking: AA13 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode a) Tørrstoff 79.4 % 0.1 5% EN a) Arsen (As) 4.5 mg/kg TS % NS EN ISO a) Bly (Pb) 11 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) 0.10 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 17 mg/kg TS % NS EN ISO a) Krom (Cr) 50 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod a) Nikkel (Ni) 37 mg/kg TS % NS EN ISO a) Sink (Zn) 70 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO a) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A a) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A a) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A a) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 a) Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 a) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Beregnet a) Alifater C5-C35 BTEX nd Beregnet a) Benzen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Toluen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Etylbenzen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 a) o-xylen < mg/kg TS 0.01 EPA 5021 a) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 a) PAH(16) a) Naftalen a) Acenaftylen a) Acenaften a) Fluoren a) Fenantren a) Antracen a) Fluoranten a) Pyren a) Benzo[a]antracen a) Krysen/Trifenylen a) Benzo[b]fluoranten a) Benzo[k]fluoranten a) Benzo[a]pyren a) Indeno[1,2,3-cd]pyren a) Dibenzo[a,h]antracen a) Benzo[ghi]perylen a) Sum PAH(16) EPA nd ISO 18287, mod. a) PCB(7) a) PCB 28 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 9

51 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂZueZÎ a) PCB 52 a) PCB 101 a) PCB 118 a) PCB 153 a) PCB 138 a) PCB 180 a) Sum 7 PCB nd EN Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, LidköpingISO/IEC SWEDAC 1125, Kopi til: Sylvi Gaut Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 9

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Situasjonsbeskrivelse...4 2.1 mrådebeskrivelse...4 2.2 Historikk...6 2.2.1 Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

Larvik kommune, kommunalteknikk

Larvik kommune, kommunalteknikk A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Larvik kommune, kommunalteknikk Miljøteknisk grunnundersøkelse Bukta, Stavern RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 169160 20/12/2011

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST Oppdragsgiver Bjørn Bygg AS Rapporttype Miljøteknisk rapport og tiltaksplan 2011-11-11 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST STRANDPARKEN, HAMMERFEST 3 (27) MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE

Detaljer

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse i Alnabruområdet Et forprosjekt

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Statens Vegvesen Region Nord Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Kartlegging av søppelplass, Skjervøy kommune Planlegging ny fylkesveg 866 Langbakken 2014-01-31 Oppdragsnr.:

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON Kartlegging av miljøgifter i jord i områder for ny infrastruktur, Energibygg, forlengelse av rull e- bane og nytt brannøvingsfelt FUTURA - RAPPORT

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Hva skal jeg snakke om? Utfordringer i forbindelse med overskuddsmasser Kompleksiteten ved massehåndteringssaker.

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 213 Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken Gaute Velle, Ulrich Pulg, Marte Haave Lønningsbekken nedstrøms

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

RIM1. Notat ,... 1. Innledning. 2. Avklaringsbehov. Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010

RIM1. Notat ,... 1. Innledning. 2. Avklaringsbehov. Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010 ... UL.T.CONSU... T,... Notat RIM1 Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010 Emne: Redegjørelse for grunnundersøkelser ved OppdLnr.: 120444 DrakaIHolmen Til: Fylkesmannen i Buskerud,

Detaljer

GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE

GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE 27.03.2012 Miljøvurdering av grunnen i forbindelse med planlagt utbygging ved «Gruset» - Eigersund kommune. Utfør av Dr. Joar Øygard Hardanger Miljøsenter

Detaljer

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse 3 av fire nordmenn bor i byer/tettsteder Byer/tettsteder utgjør 1 % av landarealet Gjennom

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser RAPPORT Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser VURDERING AV SEDIMENTKJERNER FOR Å DOKUMENTERE NATURLIG FORBEDRING DOK.NR. 20150500-01-R REV.NR. 0 / 2015-10-16 Ved elektronisk overføring kan ikke

Detaljer

Harstad kommune. Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad. Rapport

Harstad kommune. Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad. Rapport Harstad kommune Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad Rapport SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 129170-1 129170 15.11.05 Oppdragsnavn:

Detaljer

E18 BOMMESTAD-SKY, K1

E18 BOMMESTAD-SKY, K1 Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Sør Rapporttype Miljøteknisk rapport/tiltaksplan/graveplan 2012-09-18 E18 BOMMESTAD-SKY, K1 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, TILTAKS- OG GRAVEPLAN FOR FORURENSET

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Praktikfall från Fornebu

Praktikfall från Fornebu FAS Asfaltdagar2002 Asfalt och miljö Praktikfall från Fornebu Vidar Ellefsen, Rolv Anders Systad Statsbygg Fornebu 1998 Asfalt og løsmasser skal håndteres slik at miljøhensyn og samfunnsøkonomi blir best

Detaljer