Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK"

Transkript

1 Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

2 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Tiller-ringen 168 Dokument nr.: Filnavn: M-rap Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Elisabet Bostrøm Mette Wanvik Elisabet Bostrøm Søknad om opprydding i forurenset grunn Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Oppklaring-spørsmål fra FM Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM T F

3 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK INNHOLD 1. OPPLYSNING OM SØKER BAKGRUNN FOR SØKNADEN Myighetskrav Planlagte tiltak UTFØRTE UNDERSØKELSER TILTAKETS OMFANG OG METODE Grenseverdier Risikovurdering av spredning Prøvetaking og avgrensning av tiltaksområde SPREDNINGSRISIKO/AVBØTENDE TILTAK Oppfølging av gravearbeider Lensevann Mellomlagring og transport Disponering Gjennomføring av tiltak og tidsplan OVERVÅKNING OG SLUTTKONTROLL REFERANSER... 6 TEGNINGER Tegn.nr. Rev.nr. Tittel Målestokk M Situasjonsplan 1:1 000 VEDLEGG 1. Rambøll Miljøteknisk grunnuersøkelse, datarapport med tilstasvurdering. m-rap

4 4 (6) SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 1. OPPLYSNING OM SØKER Peab Asfalt Norge AS (heretter Peab) har flyttet sin asfaltvirksomhet fra Tiller til Pir-2. På vegne av Peab søker Rambøll herved Fylkesmannen i Sør-Trøelag om tillatelse til å rydde opp i forurenset grunn før overlevering av tomt til grunneier. Aktuell eieom, Tiller-ringen 168, gårdsog bruksnr 324/1, er vist på graveplan, tegning M103. Peab Asfalt Norge AS (Orgnr ) v/gaute Grankvist gaute. Rambøll Norge AS (Orgnr ) v/elisabet Bostrøm 2. BAKGRUNN FOR SØKNADEN 2.1 Myighetskrav For tiltak i forurenset grunn, utløst på grunn av behov for opprydding etter etablering og drifting av asfaltverk, skal Fylkesmannen gi tillatelse iht forurensningslovens bestemmelser. Tillatelse til opprydding vil bli hjemlet etter forurensningsloven 11 med nærmere fastsatte vilkår, jf Planlagte tiltak Planlagte tiltak omfatter opprydding av forurenset grunn i henhold til avtale med grunneier. Peab og grunneier er enige om en masseutskifting i området der asfaltverket var lokalisert, samt fjerning av nedgravde/utdosede asfaltrester/asfaltflak på området forøvrig. 3. UTFØRTE UNDERSØKELSER Miljøtekniske grunnuersøkelser, utført våren 2017, er beskrevet i M-rap (vedlegg 1). Prøvepunktene er konsentrert i område med mistanke om forurenset grunn, med stikkprøver i rasonene. Plasseringen av prøvepunktene (og høyeste grad av forurensning i hvert punkt) er vist på graveplan, tegning M103. Det er påvist forurensede fyllmasser og leire opp til tilstasklasse 3 på eieommen. De høyeste konsentrasjonene er påvist sentralt på området der produksjonen foregikk. Tilstasklasse 3 (hydrokarboner/olje) er påvist i dypereliggee jord (leire) i ett punkt (M8). I fyllmassene i topplaget (< 1 m) er det påvist forurensningsgrad opp til tilstasklasse 2 (prøvepunktene M1, M7, M9 og M12). Generelt ble det registrert lukt av hydrokarboner/olje ved graving av sjakter sentralt på området. Asfalt- og/eller bitumenrester er registrert på overflata og/eller i fyllmassene. I rasonene, der det har foregått mellomlagring av pukk og grus, er det tatt ut stikkprøver. Analyserte prøver i 3 av 4 prøvepunkter er klassifisert som rene. Påvist forurensning i tilstasklasse 2 (ett av fire punkter) (M12) omfatter arsen og kobber. Nordøst på området (i område med prøvepunkt M11) er det registrert store mengder vrakasfalt. Rambøll

5 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 4. TILTAKETS OMFANG OG METODE 4.1 Grenseverdier Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for verken helse eller miljø /2/. Miljødirektoratet har definert 5 tilstasklasser for forurenset grunn basert på forurensningsgraden av en del stoffer. Tilstasklassene, og forklaring av disse, er gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 /3/. Tilstasklassene benyttes for å sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i toppjord (0-1m) og dypereliggee jord (>1m) ved ulik arealbruk. I henhold til TA-2553 defineres tre kategorier for arealbruk: 1. Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 2. Sentrumsområder, kontor og forretninger 3. Iustri og trafikkarealer Aktuelt areal benyttes i dag som iustriområde, men skal på sikt tilbakeføres til jordbruksla. I henhold til veileder kan da tilstasklasse 2 eller lavere aksepteres i overflatejord og tilstasklasse 3 i dypereliggee. Dersom det skal dyrkes grønnsaker skal jord som brukes også tilfredsstille tilstasklasse 1 for utvalgte stoffer (PCB sum, PAH sum, benzo(pyren, cyanid og hexaklorbenzen). 4.2 Risikovurdering av spredning Nærmeste resipient er Kvetabekken, ca 200 m i sørøstlig retning. Kvetabekken har sitt utløp i Nidelva. Det er ikke utført vurderinger med hensyn på spredning av forurensningen som er påvist, da oljeforurensede masser skal fjernes i sin helhet. 4.3 Prøvetaking og avgrensning av tiltaksområde Utførte uersøkelser er i all hovedsak utført i område med mistanke om forurenset grunn, dvs i området der tidligere asfaltverk var lokalisert. Med utgangspunkt i analyseresultatene, samt avtalen som foreligger mellom Peab og grunneier (kap. 2), er det definert et tiltaksområde, se graveplan, M103. Tiltaksområdet omfatter prøvepunktene M4-M9, der M7, M8 og M9 inneholder oljeforurensede masser. Prøvetatte masser i prøvepunktene M4, M5 og M6 er klassifisert som rene. Lukt av oljeforbielser uer prøvegraving i disse punktene tilsier imidlertid at det er naturlig at disse punktene også inngår i tiltaksområdet. Peab ønsker å grave opp/masseutskifte alle fyllmasser (og forurenset leire) innenfor tiltaksområdet, uten å avgrense påvist forurensning ytterligere. 5. SPREDNINGSRISIKO/AVBØTENDE TILTAK Ved forurensning i grunnen plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er nødveige for å sikre at fastsatte akseptkriterier ikke overskrides og at anleggsarbeidet ikke medfører spredning av forurensning eller medfører fare for skade på helse eller miljø. 5.1 Oppfølging av gravearbeider Alle fyllmasser innenfor tiltaksområdet, markert i situasjonsplan, tegning M103 skal graves opp og leveres til Rimol Miljøpark. Det er ikke utarbeidet noe estimat på mengde gravemasser, men mektigheten av fyllmassene (sa, grus og stein) i prøvetatte punkter varierer fra 1 til 1,9 m. Oppgravde masser skal erstattes med grus. Uerliggee masse består av original leire. Vellykket opprydding skal dokumenteres ved prøvetaking av gjenliggee masser av leire etter at tiltaket er utført. Det skal ikke ligge igjen oljeforurenset masse på eieommen/tiltaksområdet. Ramboll

6 6 (6) SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Prøvetakingen skal også dokumentere at det ikke har foregått spredning av forurensning ut av tiltaksområdet. Påtruffet asfalt i områdene rut prøvepunktene M11 og M12 skal graves opp og leveres Rimol Miljøpark. Omfanget er ikke kjent. Dersom det er mistanke til/oppdages annen asfalt innen eieommen, som ikke er avdekket tidligere, skal dette graves opp og leveres Rimol sammen med øvrig asfalt. Uerveis i tiltaket skal miljørådgiver varsles dersom masser med avvikee utseee eller spesiell lukt påtreffes. 5.2 Lensevann Dersom det blir behov for å pumpe ut lensevann fra områder med forurensede fyllmasser, bør det tas en stikkprøve av vannet før eventuelt påslipp til kommunalt overvannsnett. Påslipp må avklares med Troheim kommune. 5.3 Mellomlagring og transport Opplasting og transport av forurensede masser skal gjøres på en slik måte at forurensning ikke blir spredd. Søl, spill og støvflukt skal unngås. 5.4 Disponering Forurensede fyllmasser, asfalt- og bitumenrester skal leveres Rimol Miljøpark. Dersom det påtreffes avfall på eieommen (f.eks. kabler, rør, skrot) skal dette sorteres fra og leveres godkjent mottak for slike masser. 5.5 Gjennomføring av tiltak og tidsplan Tiltaket skal gjennomføres i henhold til vilkår i godkjenning fra Fylkesmannen, som er forurensningsmyighet. Tiltaket har planlagt oppstart så fort godkjenning foreligger. 6. OVERVÅKNING OG SLUTTKONTROLL Etter gjennomføring av tiltak skal oppryddingen dokumenteres i en sluttrapport til Fylkesmannen. Sluttrapporten skal inneholde en oversikt over mengder som er gravd opp/håtert, disponering og eventuelle avvik. Kvitteringer fra godkjente mottak skal legges ved rapporten. 7. REFERANSER /1/ Rambøll, Miljøtekniske grunnuersøkelser, datarapport med tilstasvurdering. /2/ Miljøverepartementet 2004: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 2. /3/ Statens forurensningstilsyn, Veileder for helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn. TA Rambøll

7 Avgrensninger Tilstasklasser iht TA-2553/2009 og TKs faktaark nr Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig Farlig avfall AKM EBM EBM REV. DATO ENDRING TEGN KONTR GODKJ TEGNINGSSTATUS Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b Sluppen Mellomila 79, N-7493 Troheim TLF: FAX: OPPDRAG Tiller - ringen 168 OPPDRAGSGIVER INNHOLD GRAVEPLAN Prøvesjakt Tiltaksområde OPPDRAG NR MÅLESTOKK BLAD NR. TEGNING NR. Peab Asfalt Norge AS M :1000 AV REV.

8 Vedlegg 1 Rapport fra miljøtekniske grunnuersøkelser, m-rap

9 Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Datarapport Dato TILLER-RINGEN 168 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING

10

11 DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING 3 (10) TILLER-RINGEN 168 DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Tiller-ringen 168 Dokument nr.: Filnavn: M-rap Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Elisabet Bostrøm Mette Wanvik Elisabet Bostrøm Datarapport med tilstasvurdering Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Myighetskrav, ansvar + tegning M102 Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM T F

12 4 (10) DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING INNHOLD 1. BAKGRUNN Prosjekt Regelverk Ansvar OMRÅDEBESKRIVELSE METODE Grenseverdier og krav til prøvetaking Feltarbeid Observasjoner Kjemiske analyser RESULTATER Grunnforhold Analyseresultater Vurdering REFERANSER TEGNINGER Tegn.nr. Rev.nr. Tittel Målestokk M Oversiktskart 1: M Situasjonsplan 1:1 000 VEDLEGG 1. Analyseresultater og profilbeskrivelser for jord sammenstilt med Miljødirektoratets tilstasklasser for forurenset grunn (TA-2553) og Miljøenhetens faktaark nr Analyserapport fra Eurofins Norsk Miljøanalyse AS Rambøll

13 DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING 1. BAKGRUNN 1.1 Prosjekt Peab Asfalt Norge AS (heretter Peab) har flyttet sin asfaltvirksomhet fra Tiller til Pir-2. I forbielse med at tomta på Tiller skal overleveres til grunneier, har Rambøll fått i oppdrag å bistå Peab med å kartlegge forurensningssituasjonen og dokumentere eventuell grad av forurensning. 1.2 Regelverk Kapittel 2 i forurensningsforskriften sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i områder der det er planlagt terrenginngrep, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødveige uersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Plan- og bygningslovens 28-1 stiller også krav til at miljøforhold på en eieom skal være kjent før igangsettingstillatelse kan gis. Uersøkelsene skal utføres iht. Norsk staard NSO-ISO og tilhøree veiledere, og skal bekrefte/avkrefte mistanke om forurenset grunn. Bestemmelse av prøvetetthet skal ta utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstaklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009. For tiltak i grunnen, utløst på grunn av behov for opprydding etter etablering og drifting av asfaltverk, er det Fylkesmannen som er myighet og skal gi tillatelse iht forurensningsforskriften kap. 36 «Behaling av tillatelser etter forurensningsloven». 1.3 Ansvar Rambøll har utført innledee miljøtekniske grunnuersøkelser for å bekrefte/avkrefte mistanke om forurenset grunn. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvepunkter og kjemiske analyser av jordmasser på eieommen. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten. 2. OMRÅDEBESKRIVELSE Aktuell eieom, Tiller-ringen 168, med gårds- og bruksnr 324/1 er lokalisert på Tiller i Troheim. Eieommen ligger sørøst for Rimol Miljøpark. Asfaltverket ble etablert i 2011 og avviklet i Hele eieommen omfatter et areal på ca m 2. Område med tidligere asfaltverk utgjør en begrenset del av eieommen, ca m 2, og i forurensningssammenheng er det denne delen som er mest interessant. Erfaringsmessig kan det være en del søl knyttet til bruken av tankene med drivstoff/fyringsolje og bitumen (asfaltlim), og det kan være rester av asfalt på overflata eller i grunnen. Øvrige deler av eieommen har i all hovedsak omfattet lagerområde for pukk og grus, og det er ikke forventet forurensning i grunnen i disse områdene. Figur 1 viser eieommen slik den fremstod i Ramboll

14 6 (10) DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Figur 1. Uersøkelsesområdet er markert med svart ring. Området med asfaltverk er markert med blå ring (kilde: 3. METODE 3.1 Grenseverdier og krav til prøvetaking Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for verken helse eller miljø /1/. Miljødirektoratet har definert 5 tilstasklasser for forurenset grunn basert på forurensningsgraden av en del stoffer, tabell 1 /2/. Overskridelse av tilstasklasse 1 (normverdi) defineres som forurensning. Tilstasklassene rangerer tilstaen for massene fra Meget god til Svært dårlig. Den øvre grensen for tilstasklasse 1 og 5 styres av henholdsvis normverdiene og grenseverdiene for når massene regnes som farlig avfall. Overskridelse av tilstasklasse 1 (normverdi) defineres som forurensning. Tabell 1: Helsebaserte tilstasklasser som gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 /2/. Tilstasklassene benyttes for å sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i toppjord (0-1m) og dypereliggee jord (>1m) ved ulik arealbruk. I henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 defineres tre kategorier for arealbruk: Rambøll

15 DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING 1. Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 2. Sentrumsområder, kontor og forretninger 3. Iustri og trafikkarealer Aktuell arealbruk er «iustri og trafikkarealer». I henhold til veilederen tillates da tilstasklasse 3 i både toppjord (<1 m) og i dypereliggee lag (>1 meter). Dersom området på sikt skal tilbakeføres til jordbruksla, er det are akseptkriterier som vil være gjeldee, dvs tilstasklasse 2 eller lavere i overflatejord og tilstasklasse 3 i dypereliggee jord. Dersom det skal dyrkes grønnsaker skal jord som brukes også tilfredsstille tilstasklasse 1 for utvalgte stoffer (PCB sum, PAH sum, benzo(pyren, cyanid og hexaklorbenzen). I veilederen er det krav om et visst antall analyser i øvre meter, avhengig av areal og forurensningsmønster. Ved et areal på ca m 2 (relevant del av tomt) er det krav om 16 overflateprøver (iustriareal). I utførte innledee uersøkelser, er det tatt ut jordprøver i 14 sjaktepunkter inkludert stikkprøver i antatte rene områder på eieommen. 3.2 Feltarbeid Miljøtekniske grunnuersøkelser ble utført 28. april 2017 av miljørådgiver i Rambøll og innleid graveentreprenør (Anleggsmaskiner AS). Uersøkelsene er utført ved hjelp av sjaktegraving med uttak av jordprøver i 14 punkter (M1-M14). Det er tatt ut blaprøver fra ulike sjikt, minimum en blaprøve per meter. Prøvepunktene er forsøkt plassert ut fra tidligere aktiviteter. Prøvepunktene M1-M9 er lokalisert i område med tidligere asfaltverk, mens prøvepunktene M11-M14 er lokalisert i rasonene, og er ment som stikkprøver i antatte rene områder. Plasseringen av prøvepunktene er vist på situasjonsplan, tegning M Observasjoner I prøvepunktene M4,M5,M6 og M8 er det registrert lukt av hydrokarboner/oljeforbielser uer prøvetakingen. Asfalt- og/eller bitumenrester er registrert i overflata i prøvepunktene M4, M6, M11 og M12. I prøvepunkt M12 er det også registrert biter av asfalt i sjakt. Bilder fra feltarbeidet er vist i figurene 2-5. Figur 2. Prøvepunkt M2. Figur 3. Prøvepunkt M3. Figur 4. Prøvepunkt M10. Ramboll

16 8 (10) DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Figur 5. Asflak i prøvepunkt M4 Figur 6. Bitumenrester i M4. Figur 7. Asfalt i prøvepunkt M Kjemiske analyser Jordprøvene (19 stk) er analysert for arsen (As) og tungmetallene krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium (Cd), sink (Zn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), aromatiske hydrokarboner (bensen, toluen, etylbensen og xylen BTEX), alifatiske hydrokarboner/olje (C 5 -C 8, C 8 -C 10, C 10 -C 12, C 12 -C 35 ). Fullsteig analyserapport fra Eurofins, som er akkreditert for alle utførte analyser, er gitt i vedlegg RESULTATER 4.1 Grunnforhold Uersøkelsesområdet har tidligere vært jordbruksareal. Opprinnelig grunn var dominert av torv/myr. I forbielse med etableringen av asfaltverk på området, ble torva fjernet og området opparbeidet med innfylte masser av sa, grus og stein. Mektigheten av innfylte masser er ca. 1-1,9 m i prøvetatte punkter. 4.2 Analyseresultater Analyseresultatene sammenstilt med Miljødirektoratets veileder og Troheim kommunes faktaark nr 50 (vedlegg 2) viser konsentrasjoner av arsen (As) og kobber (Cu), alifatiske hydrokarboner/oljeforbielser (C 8 -C 35 ) og benso(pyren (B(P) høyere enn normverdiene. Sammenstilt med tilstasklassene i Miljødirektorates veileder TA 2553/2009 og Miljøenhetens faktaark nr. 50 klassifiseres massene i ett av prøvepunktene innenfor tilstasklasse 3 (M8) og i fire punkter innenfor tilstasklasse 2 (M1, M7, M9 og M12). I øvrige prøvetatte punkter klassifiseres massene innenfor tilstasklasse 1/normverdi. Høyeste forurensningsgrad i hvert punkt er angitt på situasjonsplan, tegning M102. Rambøll

17 DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING 4.3 Vurdering Det er påvist forurensede fyllmasser og leire opp til tilstasklasse 3 på eieommen. De høyeste konsentrasjonene (tilstasklasse 3) er påvist i original grunn/leire i prøvepunkt M8, 1,5-1,7 m uer terreng. Påvist forurensning omfatter hydrokarboner/olje. I fyllmassene i topplaget (< 1 m) er det påvist forurensningsgrad opp til tilstasklasse 2 (prøvepunktene M1, M7, M9 og M12). Grad av opprydding vil være avhengig av hvilken arealbruk området skal benyttes til og om det er avtalt en fullsteig opprydding etter opphør av leieforhold. Dersom det ikke skal foregå en fullsteig opprydding, er avdekt forurensningsnivå akseptabelt både innenfor arealbruk bolig og innenfor næringsarealer. Dersom området på sikt skal benyttes til dyrkingsarealer anbefales en tettere prøvetaking i området med tidligere asfaltverk, for å eliminere lommer av høyere forurensningsgrad. I rasonene (lagerområder) er det påvist forurensede fyllmasser innenfor tilstasklasse 2 i ett av punktene (M12). I dette området ble det registrert en del vrakasfalt i overflata, og innslag av asfalt i sjakt. I område med prøvepunkt M11 er det også registrert vrakasfalt i tykke lag. I følge forurensningsmyigheten (Fylkesmannen) foreligger en opplysningsplikt i henhold til Forurensningsloven 49, jf. forbudet mot å forurense i Forurensningsloven 7. Ved opprydding i forurenset grunn skal søknad om tillatelse til opprydding godkjennes av Fylkesmannen. Ramboll

18 10 (10) DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING 5. REFERANSER /1/ Miljøverepartementet 2004: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 2. /2/ Statens forurensningstilsyn, Veileder for helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn. TA /3/ Troheim kommune, Håtering av rene masser. Faktaark nr. 50. Rambøll

19 Oppdrag nr: Målestokk: 1: Peab Asfalt Norge AS Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b Sluppen Mellomila 79, N-7493 Troheim Oversiktskart Tegning nr: Rev: UTM 32 (Euref 89): M101 0 Befaring av tomt - 3.part Rev Dato Tekst AKM EBM EBM Utarb Kontr Godkj Status:

20 Tilstasklasser iht TA-2553/2009 og TKs faktaark nr Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig Farlig avfall Fargesetting M10 AKM EBM EBM AKM EBM EBM REV. DATO ENDRING TEGN KONTR GODKJ TEGNINGSSTATUS Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b Sluppen Mellomila 79, N-7493 Troheim TLF: FAX: OPPDRAG Tiller - ringen 168 OPPDRAGSGIVER INNHOLD SITUASJONSPLAN MILJØ Prøvesjakt OPPDRAG NR MÅLESTOKK BLAD NR. TEGNING NR. Peab Asfalt Norge AS M :1000 AV REV.

21 Vedlegg 1 Analyseresultater sammenstilt med Miljødirektoratets tilstasklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009) og Miljøenhetens faktaark nr. 50.

22 Tiller-ringen 168 (Peab) Tørrstoff Arsen og tungmetaller Alifater BTEX PAH {MERGE} Tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C35 Benzen Toluen tylbenzen Xylener (sum) Benzo[a]pyren Sum PAH(16) EPAm 7 PCB Prøvereferanse Dybde Beskrivelse % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS M FM (grus, stein) 93, , , < 3,0 < 5,0 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M FM (grus, stein) 95,5 6,1 2,7 0, , < 3,0 < 5,0 38 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 0,063 0,55 M FM (grus, stein) 94,8 7 < 0,50 0, , < 3,0 < 5,0 42 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M FM (grus, stein), asfalt-/bitumenrester på overflata, oljelukt 94,1 10 0,74 0, , < 3,0 < 5,0 21 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 0,024 M4-2 1,2-1,5 Leire 69,9 3 9,7 0, ** 0, < 3,0 < 5,0 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M FM (grus, stein), innslag av stor stein, noe lukt 96,2 8,5 1,2 0, , < 3,0 < 5,0 53 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 0,037 M5-2 1,5-1,7 Leire 91,1 2,8 6,6 0, , < 3,0 < 5,0 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M FM (grus, stein), bitumenrester på overflata, oljelukt 94,5 5,9 1,4 0, , < 3,0 < 5,0 11 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M6-2 1,5-1,7 Leire 86,5 4,1 9,4 0, , < 3,0 < 5,0 16 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M FM (grus, stein) 94,5 7 0,69 0, , < 3, < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 0,51 M7-2 1,9-2,1 Jord/organisk materiale m/røtter 72,9 3,7 7,6 0, , < 3,0 8,1 81 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 0,065 M FM (grus, stein) 94,5 13 < 0,50 0, , < 3,0 < 5,0 85 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M8-2 1,5-1,7 Leire, oljelukt 85,4 2,6 9 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 0,25 M FM (grus, stein) 93,6 4,8 2,8 0, , < 3, < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 0,15 1,3 M FM (grus, stein) 95,9 5,9 1,5 0, , < 3,0 < 5,0 30 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 0,019 0,15 M FM (grus, stein), asfaltflak i toppen 95,3 8,2 1 0, , < 3,0 < 5,0 77 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 0,019 M FM (grus, stein), knust asfalt i området + innslag asfalt i sjakt 96,8 13 < 0,50 0, , < 3,0 < 5,0 43 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M FM (grus, stein) 95,6 7,3 < 0,50 0, , < 3,0 < 5,0 50 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 M FM (grus, stein) 96 4,6 1,3 0, , < 3,0 < 5,0 13 < 0,010 0,012 < 0,010 < 0,030 < 0,010 7, , , TA2553/2009 FA50 gj.snitt , ,01 0,3* 0,2* 0,2* 0,1 2 0,01 FA 50 maksverdi , ,1 2 0, , , ,15 3 0,015 Tilstasklasser iht Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 Tilstasklasse 1* Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig * Tilfredsstiller normverdien i forurensningsforskriften kap. 2. **Dersom krom-total i en prøve overskrider 100 mg/kg, må det analysereses for krom VI. Hvis det ikke påvises krom VI over grenseverdien, kan inntil 150 mg/kg krom-total anses som ren jord

23 Vedlegg 2 Analyserapport fra Eurofins Norsk Miljøanalyse AS

24 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Mellomlia TRONDHEIM Attn: Elisabeth Bostrøm ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-17-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Peab-tomta (EOL ) Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 39

25 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M1-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 93.6 % 0.1 5% EN Arsen (As) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.0 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 24 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 79 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 32 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 18 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Beregnet Alifater C5-C35 BTEX Beregnet Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 39

26 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 39

27 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M2-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 95.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 6.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.7 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 38 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 21 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 38 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 38 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 38 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Antracen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Sum PAH(16) EPA 0.55 mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 39

28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 39

29 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M3-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 94.8 % 0.1 5% EN Arsen (As) 7.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) < 0.50 mg/kg TS 0.5 NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 32 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 48 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 21 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 18 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 42 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 42 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 42 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 39

30 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 39

31 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M4-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 94.1 % 0.1 5% EN Arsen (As) 10 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 0.74 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 40 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 47 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 24 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 17 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 21 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 21 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 21 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 39

32 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TS 5 EPA 5021 THC >C8-C35 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C16-C35 72 mg/kg TS 20 30% ISO mod Sum THC (>C5-C35) 72 mg/kg TS 30% Kalkulering Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 39

33 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M4-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 69.9 % 0.1 5% EN Arsen (As) 3.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 9.7 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 110 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 64 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 71 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Beregnet Alifater C5-C35 BTEX Beregnet Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 39

34 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TS 5 EPA 5021 THC >C8-C35 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 ISO mod Sum THC (>C5-C35) N.D. 30% Kalkulering Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 11 av 39

35 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M5-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 96.2 % 0.1 5% EN Arsen (As) 8.5 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.2 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 49 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 43 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 26 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 23 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 53 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 53 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 53 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 12 av 39

36 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 13 av 39

37 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M5-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 91.1 % 0.1 5% EN Arsen (As) 2.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 6.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 27 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 64 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 48 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 51 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Beregnet Alifater C5-C35 BTEX Beregnet Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 14 av 39

38 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 15 av 39

39 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M6-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 94.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 5.9 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 61 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 37 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 28 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 11 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 11 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 11 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 16 av 39

40 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TS 5 EPA 5021 THC >C8-C35 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 ISO mod Sum THC (>C5-C35) N.D. 30% Kalkulering Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 17 av 39

41 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M6-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 86.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 4.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 9.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 35 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 77 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 61 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 72 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 16 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 16 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 16 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 18 av 39

42 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TS 5 EPA 5021 THC >C8-C35 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 ISO mod THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 ISO mod Sum THC (>C5-C35) N.D. 30% Kalkulering Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 19 av 39

43 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M7-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 94.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 7.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 0.69 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 48 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 54 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 25 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 37 mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C12-C mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C16-C mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Acenaftylen Acenaften mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fluoren 0.10 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fenantren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Antracen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Pyren 0.13 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA 0.51 mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 20 av 39

44 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 21 av 39

45 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M7-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 72.9 % 0.1 5% EN Arsen (As) 3.7 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 7.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 60 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 38 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 42 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C12-C16 39 mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C16-C35 42 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 81 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 89 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 22 av 39

46 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 23 av 39

47 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M8-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 94.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 13 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) < 0.50 mg/kg TS 0.5 NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 71 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 42 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 28 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 23 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 33 mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C16-C35 52 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 85 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 85 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 24 av 39

48 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 25 av 39

49 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M8-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 85.4 % 0.1 5% EN Arsen (As) 2.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 9.0 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 34 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 77 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 58 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 74 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 11 mg/kg TS 3 35% SPI 2011 Alifater >C10-C12 83 mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C12-C mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C16-C mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Acenaftylen Acenaften mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fluoren 0.10 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fenantren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Antracen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fluoranten Pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA 0.25 mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 26 av 39

50 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 27 av 39

51 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M9-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 93.6 % 0.1 5% EN Arsen (As) 4.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.8 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 38 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 36 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 27 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 36 mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C12-C mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Alifater >C16-C35 96 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Antracen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Fluoranten 0.23 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Pyren 0.20 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen 0.13 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Krysen/Trifenylen 0.11 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[b]fluoranten 0.20 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]pyren 0.15 mg/kg TS % ISO 18287, mod. Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Sum PAH(16) EPA 1.3 mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 28 av 39

52 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 29 av 39

53 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M10-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 95.9 % 0.1 5% EN Arsen (As) 5.9 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.5 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 54 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 33 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 19 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 30 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 30 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 30 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO 18287, mod. Sum PAH(16) EPA 0.15 mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 30 av 39

54 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 31 av 39

55 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M11-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 95.3 % 0.1 5% EN Arsen (As) 8.2 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.0 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 35 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 25 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 15 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 77 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 77 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 77 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren mg/kg TS % ISO 18287, mod. Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 32 av 39

56 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 33 av 39

57 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M12-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 96.8 % 0.1 5% EN Arsen (As) 13 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) < 0.50 mg/kg TS 0.5 NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 180 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 39 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 25 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 10 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 43 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 43 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 43 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 34 av 39

58 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 35 av 39

59 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M13-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 95.6 % 0.1 5% EN Arsen (As) 7.3 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) < 0.50 mg/kg TS 0.5 NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 32 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 21 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 22 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 50 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 50 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 50 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 36 av 39

60 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 37 av 39

61 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Elisabet Prøvemerking: M14-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 96.0 % 0.1 5% EN Arsen (As) 4.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.3 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 26 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 19 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 22 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 13 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 13 mg/kg TS 8 Beregnet Alifater C5-C35 13 mg/kg TS 20 Beregnet BTEX Benzen Toluen mg/kg TS % EPA 5021 Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 38 av 39

62 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, Kopi til: Miljø Troheim Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 39 av 39

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

FV35 OMBYGGING AV NORDBYVEIEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN

FV35 OMBYGGING AV NORDBYVEIEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Øst Rapporttype Tiltaksplan Dato 2013-10-30 FV35 OMBYGGING AV NORDBYVEIEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN Miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M !"#$%&'($)*+,-"'& ).!"#$%&'(&")#*+,#-%.//)01$2&)34 0#*5+ 41/*&'2)6&$-#55 7$2#5'8#8915 :;E)==G H1IJ-&5"8"#"J8+ GG =KB>B=G;< H#"#$#LL1$" 46M@NO4P

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer