FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI"

Transkript

1 Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

2 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Follafoss Dokument nr.: 002 Filnavn: M-Not Tiltaksplan Follafoss.docx Revisjon 00 Dato Utarbeidet av Lise Støver Kontrollert av Elisabet Bostrøm Godkjent av Lise Støver Beskrivelse Tiltaksplan for oppgraving av slamdeponi Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Mellomila 79 P.b Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T F

3 TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI 3 (11) SAMMENDRAG MM Karton FollaCell AS ønsker å grave opp gammelt slamdeponi på deler av gnr/bnr 77/10 i Verran kommune. Slamdeponiet er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase som lokalitetsnr Bransjeregistrering produksjon av mekanisk tremasse. Massene i deponiet er et restprodukt (slam) fra produksjon av tremasse. Deponeringen av slam foregikk fram til Ifølge eiers opplysninger omfatter deponiet ca m 3 med trefiberslam. Ved avslutning er deponiet blitt dekket til med sprengstein med mektighet på omtrent 3 meter. Det er planlagt å tilrettelegge området for utbygging for SalMar Settefisk AS. Geoteknisk kvalitet på massene i deponiet er dårlig, og fare for setninger i treslammet er til hinder for utbygging av nytt settefiskanlegg på tomta. Rambøll har tatt ut prøver av slam i deponiet som er analysert for 8 metaller, THC, PAH, PCB, BTEX og VOC (11 flyktige organiske forbindelser). Det er påvist arsen i tilstandsklasse 2 og sink i tilstandsklasse 3 i en prøve og bly i tilstandsklasse 3 i en prøve (Miljødirektoratet, 2009). Alle andre prøver tilfredsstiller normverdien/tilstandsklasse 1 for metaller. For organiske stoffer er det THC >C 12 -C 35 i tilstandsklasse 2, 4 og 5 for samtlige slamprøver og bensen i tilstandsklasse 3 i 1 prøve og klasse 5 i 2 prøver. I tillegg er det påvist toluen over normverdien i 5 av prøvene, i størrelsesorden 1,4-9 ganger normverdien. Oppgraving av deponiet anses som et miljøtiltak da store deler av slammet i dag sannsynligvis ligger i umettet sone, og er gjenstand for stadig utvasking med tidevann. Tiltaksplanen beskriver flere mulige alternativer for avhending av slammet etter oppgraving: disponering hos Tranamarka avfallsplass i Steinkjer, behandling/disponering hos Rimol Miljøpark AS i Trondheim, og gjenbruk i produksjon av torvtak hos Fossli AS på Frosta. Ramboll

4 4 (11) TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI INNHOLD 1. INNLEDNING MYNDIGHETSKRAV Ansvar MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Registreringer i felt Kjemiske analyser AKSEPTKRITERIER RISIKO FOR FORURENSNINGSSPREDNING GJENNOMFØRING AV TILTAK DISPONERING GJENBRUK KONTROLL OG OVERVÅKNING SIKKERHET OG BEREDSKAP REFERANSER FIGUROVERSIKT Tegning nr. Rev.nr. Tittel Målestokk M Oversiktskart 1: M Situasjonsplan 1:1 000 VEDLEGG Vedlegg 1 Analyseresultater sammenstilt med TA-2553/2009 og normverdier i forurensningsforskriften Vedlegg 2 Analyseresultater for metaller sammenstilt med gjødselvareforskriften Vedlegg 3 Profilbeskrivelser Vedlegg 4 Analyserapport fra Eurofins Vedlegg 5 Fotodokumentasjon Rambøll

5 TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI 5 (11) 1. INNLEDNING MM Karton FollaCell AS (organisasjonsnr ) ønsker å grave opp gammelt slamdeponi på deler av gnr/bnr 77/10 i Verran kommune. Slamdeponiet er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase som lokalitetsnr Bransjeregistrering er produksjon av mekanisk tremasse. Grunnflata på slamdeponiet målt fra kart er ca m 2, mens deponiareal registrert i grunnforurensningsdatabasen er m 2. Det planlagte utbyggingsområdet er utfylt område i Beitstadfjorden. Deler av deponiet i sør-øst ligger på det gamle elveleiet der Follaelva rant ut i Beitstadfjorden før omlegging. Massene i deponiet er et restprodukt (slam) fra produksjon av tremasse. Deponeringen av slam foregikk fram til Ifølge eiers opplysninger omfatter deponiet ca m 3 med trefiberslam. Ved avslutning er deponiet blitt dekket til med sprengstein med mektighet på omtrent 3 meter. Det er planlagt å tilrettelegge området for utbygging for SalMar Settefisk AS. Geoteknisk kvalitet på massene i deponiet er dårlig, og fare for setninger i treslammet er til hinder for utbygging av nytt settefiskanlegg på tomta. 2. MYNDIGHETSKRAV Kapittel 2 i forurensningsforskriften sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få kartlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen (Klima- og miljøverndepartementet, ). Plan og bygningslovens 28-1 stiller også krav til at miljøforholdene på en eiendom skal være kjent før bygging kan igangsettes. Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at grunnen ikke lenger er forurenset eller at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides, og at anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av forurenset masse, ikke medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse eller miljø. Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. Forurensningsforskriftens 2-6. stiller krav om at det skal utarbeides en tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn. Tiltaksplanen skal inneholde følgende punkter: 1) redegjørelse for de undersøkelser av forurensning i grunnen som er foretatt, jf. 2-4, 2) redegjørelse for eventuelle akseptkriterier fastsatt etter 2-5 bokstav a, 3) vurdering av risiko for forurensningsspredning under arbeidet som følge av terrenginngrepet, jf. 2-5 bokstav b, 4) redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppfylle kravene i 2-5, samt tidsplan for gjennomføring, 5)redegjørelse for hvordan forurenset masse skal disponeres, 6) redegjørelse for hva som vil bli iverksatt av kontroll og overvåking under og etter terrenginngrepet, dersom det er behov for dette, 7)dokumentasjon for at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak, jf. forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett og foretak med særlig faglig kompetanse dersom det er stilt krav om dette, jf Ramboll

6 6 (11) TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI 2.1 Ansvar Rambøll har utført en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse og har vurdert slammassene i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlig forurensning og alternativer for håndtering av denne. Estimat av mengder er utført i henhold til registreringer gjort fra toppen av hver sjakt, og er kun et anslag. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten. 3. MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Miljøteknisk rådgiver fra Rambøll har gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse ved sjaktegraving ned til 5,5 meter fra dagens terreng i den dypeste sjakta. Feltarbeid ble utført av Lise Støver og Allan Edgar Husby den 14. januar prøvepunkter ble lagt i rutenett over området der slamdeponiet er tegnet inn på gamle kart. Det ble tatt ut 8 prøver fra 7 sjakter på området. I sjakt M5, rett ved molo, ble det bare påvist mineralske masser, og ingen prøve ble tatt fra denne sjakta. Det er utført kjemiske analyser av 8 prøver fra deponiet. Samtlige prøver er analysert for arsen og 7 metaller, oljeforbindelser (THC), 16 polyaromatiske hydrokarboner (PAH), 7 polyklorerte bifenyler (PCB), BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylener), klorerte løsningsmidler og glødetap. 3.1 Registreringer i felt Prøvetaking ble utført den 14. januar 2014, kl Nærmeste målestasjon for tidevann er Trondheim, og Tabell 1 viser høyvann/lavvann den aktuelle dagen. Ved å anta en lineær senkning av vannstanden beregnes vannstand på prøvetakingstidspunktet til å være ca cm i forhold til sjøkartnull i perioden for prøvetaking. Sjaktene ble registrert og prøvetatt i følgende rekkefølge: M3, M6, M7, M4, M1, M2, M8 og M5. Visuell karakterisering av massene ble utført fra toppen av hver sjakt. Profilbeskrivelser finnes i Vedlegg 2. Tabell 1: Utdrag fra tidevannstabell 14. januar 2014 (Trondheim havn, 2014) I punkt M4, M6, M7 og M8 var sjaktene gravd til under havnivå på aktuelt registreringstidspunkt. Området i sin helhet er preget av at det er lagt finmalt bark i et ujevnt lag på toppen. Under barklaget ble det registrert ulik mektighet av sprengstein. Det ble registrert varierende mektighet, linser og lag av organiske masser i punkt M2, M3, M4, M6 og M8. I punkt M1, M5 og M7 ble det ikke registrert organiske masser. I punkt M7 ble det registrert store mengder fyllmasser bestående av mye teglstein med puss, isopor, i tillegg til sprengstein og sand. Rambøll

7 TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI 7 (11) 3.2 Kjemiske analyser Alle kjemiske analyseresultater er sammenstilt med klassifiseringssystemet i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 (Miljødirektoratet, 2009)og forurensningsforskriftens normverdier (Klimaog miljøverndepartementet, ) i Vedlegg 1. Skalaen i Miljødirektoratets tilstandsklassifisering går fra tilstandsklasse 1 til 5, der klasse 1 tilfredsstiller normverdien i forurensningsforskriften, vist i Tabell 2. Stoffer i konsentrasjoner som tilfredsstiller normverdien/tilstandsklasse 1 har verken helse- eller miljøskadelig effekt. En del av stoffene er ikke delt inn i tilstandsklasser, og der er konsentrasjonene sammenlignet med normverdiene i forurensningsforskriften. Tabell 2: Oversikt over Miljødirektoratets tilstandsklasser Tilstandsklasse Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Det er påvist forurensninger som overskrider kvalitetskravene til rene masser i alle prøver med høyt organisk innhold. Organiske forbindelser Det er påvist THC >C 12 -C 35 i tilstandsklasse 2, 4 og 5 for samtlige slamprøver. Benso(a)pyren i tilstandsklasse 2 er påvist i prøve fra punkt M3, konsentrasjon på 0,13 mg/kg TS, men i henhold til vurderinger gjort i henhold til Miljødirektoratets veileder 99:01a (Miljødirektoratet, 1999) kan en se bort fra denne forurensningen. Dette begrunnes med at gjennomsnittsverdien av benso(a)pyren for alle prøver tilfredsstiller normverdien, og at overskridelsen på en enkelt prøve er mindre enn 50% høyere enn normverdien. I tillegg er det påvist toluen over normverdien i 5 av prøvene, i størrelsesorden 1,4-9 ganger normverdien. Bensenforurensning er påvist i 3 av prøvene opptil tilstandsklasse 5. Det er også påvist løsemidlene diklormetan og monoklorbensen, henholdsvis 1,1 og 1,2 ganger normverdien, i prøver fra punkt M6. I henhold til vurderinger gjort i henhold til Miljødirektoratets veileder 99:01a (Miljødirektoratet, 1999), som beskrevet over, kan en se bort fra denne forurensningen. Arsen og metaller Det er påvist arsen i tilstandsklasse 2 og sink i tilstandsklasse 3 i prøve M8. Arsen finnes naturlig i sjøvann, og kilden til arsen er sannsynligvis oppkonsentrering i de sammenkittede barkmassene under sjøvannsnivå i bunn av sjakta (Molin, 2012). Sink finnes også naturlig i sjøvann, men den relativt høye konsentrasjonen av sink i denne prøven er sannsynligvis en antropogen hot spot. I prøve fra punkt M4 er det påvist blykonsentrasjon i tilstandsklasse 3. Alle andre prøver tilfredsstiller normverdien/tilstandsklasse 1 for bly. Kilder til blyforurensning kan for eksempel være blyhagl, batterier, lekkasje av blyholdig bensin. 4. AKSEPTKRITERIER Eiendommen er regulert til industri, og gjenliggende masser i øvre meter på eiendommen, skal tilfredsstille tilstandsklasse 3 i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Gjenliggende masser i dypere lag skal tilfredsstille tilstandsklasse 4. Ramboll

8 8 (11) TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI 5. RISIKO FOR FORURENSNINGSSPREDNING Miljøteknisk rådgiver fra Rambøll skal delta i oppstartsmøte for grunnarbeider, og der presentere graveplan med skriftlig graveinstruks. Graveinstruksen skal for øvrig gjøres kjent for alle som er involvert i terrenginngrepet, og miljøteknisk rådgiver skal instruere entreprenør for riktig graving, transport og disponering av masser. Miljøteknisk rådgiver skal ha tett oppfølging av prosjektet under graving, og skal gjennomføre alt av nødvendig supplerende prøvetaking. Arbeidet stanses, og miljøteknisk rådgiver kontaktes, dersom det påtreffes ikke-påvist sterkt forurenset masse eller farlig avfall. Miljøteknisk rådgiver skal tilkalles dersom det påtreffes nedgravde oljetanker. Lensevann Deler av massene i slamdeponiet ligger i umettet sone som påvirkes av tidevann, og det må påregnes at det pågår kontinuerlig utvasking av massene. Dersom det blir behov for utpumping av lensevann fra deponiet kan vannet ledes til en sedimentasjonsgrøft for sedimentering av partikler før utslipp til sjø. Støv Støvflukt skal minimaliseres ved forsiktig vanning av massene ved behov. Ved transport ut av området skal det vurderes om det er behov for tildekking av massene for å unngå støvflukt. Dersom transport med lastebiler blir aktuelt kan det etableres spyleplass for lastebiler for å unngå tilgrising av vegnett, eller det etableres kjøreveg av pukk på området. Ved søl og spill på veg skal tiltakshaver sørge for tilfredsstillende og jevnlig renhold av vegnett. Mellomlagring Ved behov for mellomlagring av deponimasser på eget område skal massene legges på separat område med tett underlag. Vannet fra massene ledes til sedimentasjonsbasseng for utfelling av partikler. Mellomlagrede masser skal merkes tydelig. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skal godkjenne mellomlagring på annet enn godkjent mellomlager og/eller egen eiendom. Transport Gods som kan virvle av eller falle av kjøretøy skal sikres ved transport ut av området. Riktig disponering Graving i masser skal foregå sjiktvis i henhold til graveinstruks og graveplan, for å unngå sammenblanding av masser med ulik forurensningsgrad. Miljøteknisk rådgiver bør være til stede ved graving i overgangen mellom ulike massetyper. Slam skal i sin helhet graves opp og kjøres til godkjent deponi som beskrevet i avsnitt 7. Rambøll

9 TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI 9 (11) 6. GJENNOMFØRING AV TILTAK Toppdekke av mellomlagret bark graves opp og transporteres til egnet deponi eller benyttes til jordforbedringsmiddel eller jordtildekkingsmedium. Eventuell gjenbruk av toppdekke av bark avklares med Mattilsynet i henhold til gjeldende regelverk. Sprengsteinslag graves opp og disponeres fritt, men må tilfredsstille krav i plan- og bygningsloven. Registreringer i felt viste at massene i slamdeponiet er delvis sammenblandet med stein og andre mineralske masser. For å redusere mengde masser til deponi kan massene sorteres og siktes for å skille organiske fraksjoner fra sprengstein og andre grove mineralske masser. Metode for separering av fraksjonene vil variere ut fra hvilket materiale det jobbes med. Det er sannsynlig at masser iblandet organiske fraksjoner enten må tørkes noe før sikting, eller alternativt bruke vann som separasjonsmedium der det er stor andel av grove flismasser. Ved bruk av vann i separasjonsprosessen bør massene legges i ranker på tett dekke, og avvannes til sedimentasjonsbasseng før opplasting og transport til sluttdeponering. Slam fra sedimentasjonsbasseng graves opp og leveres til godkjent deponi sammen med slam fra deponiet som beskrevet i avsnitt 7. Tiltaket skal gjennomføres i henhold til tiltaksplan og graveplan med graveinstruks, samt vilkår i tillatelse til gjennomføring av terrenginngrep fra Miljødirektoratet. Terrenginngrep er planlagt startet høst 2014, og er forventet ferdigstilt i løpet av 2015, avhengig av nødvendige tillatelser. 7. DISPONERING Slamdeponiet i Follafoss ble avsluttet i 1999, og i henhold til Toll- og avgiftsdirektoratet er massene fritatt for avgift på sluttbehandling av avfall, ved sluttdisponering på annet deponi (Toll- og avgiftsdirektoratet, 2014). Det anslås at massene etter noe tørking har egenvekt på 1:1.4, og mengden oppgravde organiske masser fra deponiet estimeres til m 3 / tonn. Alternative behandlingsanlegg/deponi for forurenset slam er Rimol Miljøpark i Trondheim og Tranemarka avfallsplass i Steinkjer. Rimol Miljøpark i Trondheim kommune har tillatelse til å ta imot massene, og vil i så fall behandle massene i renseanlegget slik at flere fraksjoner kan gjenbrukes etter rensing. Dersom massene skal leveres til Rimol vil de transporteres med båt direkte fra Follafoss til kai i Trolla i Trondheim. Transport fra Trolla vil foregå med lastebil. Tranamarka avfallsplass i Steinkjer kommune har tidligere tatt imot tilsvarende overskuddsmasser fra andre prosjekter, men må søke Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tillatelse til mottak i hvert enkelt tilfelle. Transport til Tranamarka vil foregå med lastebil. Deponiet har ikke renseanlegg, og vil i så fall foreta en ordinær deponering av massene. Generelt for eiendommer med forurenset grunn gjelder at grovfraksjonen av mineralske masser > 20 mm uten synlig belegg eller lukt kan sorteres fra og disponeres fritt, ev gjenbrukes på tomta. Det må dokumenteres at grovfraksjonen ikke består av sammenkittet finstoff. Ramboll

10 10 (11) TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI 8. GJENBRUK I henhold til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften) kan treforedlingsavfall benyttes som jordforbedringsmiddel eller jorddekkingsmiddel (Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 2003). Analyserte prøver av slam tilfredsstiller 8 Avvik og toleranser og 10 Kvalitetskrav med hensyn på tungmetallkonsentrasjoner, Vedlegg 2. Forskriften angir ingen kvalitetskrav for organiske forbindelser. Dersom mikrobiologisk nedbrytning reduserer konsentrasjonen av de organiske stoffene slik at de tilfredsstiller normverdiene kan slam-massene benyttes i anlegg som produserer jordforbedrings- eller jorddekkingsmiddel. Ansvarlig firma som omsetter gjødselvarer plikter å registrere produktene hos Mattilsynet før import, markedsføring og omsetning starter, jf 11 i forskriften. Prinsippene for mikrobiell nedbrytning av organiske stoffer vil være å legge slammet i ranker, med innblanding av jord og fullgjødsel. Bakterier som finnes naturlig i jorda vil da bryte ned de organiske forbindelsene. Massene må vendes jevnlig, og i tørre perioder vannes lett, for å få prosessen til å gå optimalt. Mikrobiell behandling er avhengig av temperatur, og prosessen vil gå raskest i sommerhalvåret. Fossli AS på Frosta har behov for organisk materiale til produksjon av torvtak, og vurderer det høye organiske innholdet i slammet som gunstig til formålet. 9. KONTROLL OG OVERVÅKNING Det er ikke vurdert som nødvendig med overvåkning av området etter gjennomføring da tiltaket kan anses som en fullstendig opprydding. Før oppstart av mikrobiell nedbrytning må det utarbeides et opplegg for utførelse og overvåkning av prosessen. Videre må det utføres kjemiske analyser av representative blandprøver av massene før eksport for å sikre at massene tilfredsstiller normverdiene i forurensningsforskriftens kapittel 2 (Klima- og miljøverndepartementet, ). Analyseprogram bør som minimum inneholde totale hydrokarboner (THC >C 12 -C 35 ) og BTEX (bensen, toluen, etylbensen og xylener). Etter krav i forurensningsforskriften 2-9 skal det utarbeides en sluttrapport for terrenginngrep i forurenset grunn. Sluttrapporten skal beskrive gjennomføring av tiltaket i henhold til godkjent tiltaksplan, eventuelle dispensasjoner, graveplan og kvitteringer for levering av masser til godkjente mottak. Sluttrapporten sendes inn for godkjenning innen 3 mnd etter at terrenginngrepet er avsluttet. Rambøll

11 TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI 11 (11) 10. SIKKERHET OG BEREDSKAP Personell som arbeider i direkte kontakt med forurensede masser skal benytte egnet verneutstyr. Alle som arbeider på eiendommen skal være informert om at massene som håndteres er lett forurenset og skal ha innføring i spesielle rutiner i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene. De påviste forurensningene i massene på eiendommen representerer ikke risiko for akutt helseskade. Eventuelle langsiktige skadevirkninger forebygges gjennom normale hygienetiltak. Under utgraving av forurensede masser skal det etableres beredskap for håndtering av uforutsette hendelser. Beredskapsplan omfatter rutiner for varsling samt utstyr for å håndtere flytende avfall og farlig avfall. 11. REFERANSER Klima- og miljøverndepartementet. ( ). Forurensningsforskriften, Kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet. (2003). Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, sist revidert Miljødirektoratet. (1999). Veileder 99:01a: Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn, TA-1629/99. Miljødirektoratet. (2009). Veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA- 2553/2009. Molin, M. (2012). Hentet fra ljqzt.ips Toll- og avgiftsdirektoratet. (2014). Avgift på sluttbehandling av avfall Rundskriv nr. 19/2014 S. Oslo. Trondheim havn. (2014). Trondheimhavn.no. Hentet fra Ramboll

12

13

14 Rambøll VEDLEGG

15 VEDLEGG 1 ANALYSERESULTATER SAMMENSTILT MED TA-2553/2009 OG NORMVERDIER I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN Ramboll

16 Analyseresultater sammenstilt med TA-2553/2009 og normverdier i forurensningsforskriftens kap 2 Prøvenr M1 M7 M7-Sand M2 M3 M4 M6 M8 Normverdi Prøvebeskrivelse Svart sand Finstoff Sand lomme Flis+slam Grov bark+slam Flis+bark Våt bark+slam Flis+slam Stoff Prøvedyp 3-5m 2-4,5m 1m 2-4,8m 2,2-4,3m 0-2m 5,5m 3-4,8m Arsen (As) mg/kg TS 1,3 1,8 2,2 1,5 2,9 5,5 <2, Bly (Pb) mg/kg TS 4,2 5,5 8,4 4, , Kadmium (Cd) mg/kg TS <0,012 0,061 0,045 0,065 0,14 0,33 0,69 1,2 1,5 Kobber (Cu) mg/kg TS 5, Krom (Cr) mg/kg TS 4,1 5,8 6,4 6,8 6,5 30 5, Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 0,018 0,015 0,021 0,022 0,04 0,032 0,044 0,055 1 Nikkel (Ni) mg/kg TS 4,7 7,1 5,8 7,1 4,7 10 <4,1 9,5 60 Sink (Zn) mg/kg TS Benzen mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,038 0,21 <0,02 0,082 0,01 Toluen mg/kg TS 0,035 <0,01 <0,01 0,55 0,48 2,7 1,4 0,41 0,3 Etylbenzen mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,025 <0,02 0,016 0,2 Xylener mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 0,026 <0,03 0,038 <0,06 0,028 0,2 Benzo[a]pyren mg/kg TS <0,01 0,033 0,042 0,011 0,13 0,014 <0,02 <0,01 0,1 PAH(16) mg/kg TS nd 0,39 0,42 0,26 1,8 0,23 0,03 0,26 2 Sum 7 PCB mg/kg TS nd nd 0,0016 nd nd nd nd nd 0,01 THC >C5-C8 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <10 <5 7 THC >C8-C10 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 6 <10 <5 10 THC >C10-C12 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 5,9 <10 9,8 50 THC >C12-C35 mg/kg TS Diklormetan mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,06 Triklormetan mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,02 1,2-dikloretan mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,01 1,2-dibrometan mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,004 1,1,1-trikloretan mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,1 Trikloreten mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,1 Tetrakloreten mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 Monoklorbenzen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,036 <0,020 0,03 1,2-Diklorbenzen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,1 1,4-Diklorbenzen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,07 1,2,4-Triklorbenzen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05 Glødetap % TS 0,8 0,76 6 5,6 4, Beregnet TOC % TS 0,40 0,38 3,0 2,8 2, Total tørrstoff % *Foretatt humusrens før analyse av THC på prøve M6-topplag toluen Tilstandsklasse 1** Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig **Tilfredsstiller normverdi i forurensningsforskriftens kap Follafoss Side 1 av 1

17 Rambøll VEDLEGG 2 ANALYSERESULTATER FOR METALLER SAMMENSTILT MED GJØDSELVAREFORSKRIFTEN

18 Analyseresultater [mg/kg] av metaller i slam sammenstilt med krav i gjødsevareforskriften Prøvenr M2 M3 M5 M6 M7 M8 Stoff Prøvebeskrivelse Flis+slam Grov bark+slam Flis+bark Våt bark+slam Finstoff Flis+slam Bly (Pb) mg/kg TS 4, ,8 5,5 49 Kadmium (Cd) mg/kg TS 0,065 0,14 0,33 0,69 0,061 1,2 Kobber (Cu) mg/kg TS Krom (Cr) mg/kg TS 6,8 6,5 30 5,4 5,8 17 Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 0,022 0,04 0,032 0,044 0,015 0,055 Nikkel (Ni) mg/kg TS 7,1 4,7 10 <4,1 7,1 9,5 Sink (Zn) mg/kg TS Beregnet TOC % TS 2,8 2, ,38 13 Maksimalt tillatt innhold av tungmetaller: Kvalitetsklasser i gjødselvareforskriften 0 I II III Bly (Pb) Kadmium (Cd) 0,4 0,8 2 5 Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) 0,2 0,6 3 5 Nikkel (Ni) Sink (Zn) Follafoss Side 1 av 1

19 VEDLEGG 3 PROFILBESKRIVELSER Ramboll

20 Profilbeskrivelse Oppdrag: Profilnr.: M1 UTMx: UTMy: ,8 Terrengkote: 3,89 Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,20 Sand Finstoff. Mulig bark. 0,20 2,00 Stein Sprengstein iblandet finstoff 2,00 3,00 Slam Organisk materiale, svart - mulig slam. Innslag av plast og røtter 3,00 5,00 Sand Svart/mørk bløt sand Stein

21 Profilbeskrivelse Oppdrag: Profilnr.: M2 UTMx: UTMy: Terrengkote: 4,3 Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 2,00 Stein Sprengstein 2,00 4,90 Flis Flismasser, lagdelt gul, svart. Varierende grad av Slam nedbrytning 5,00 5,00 Stein Godt avrundede steiner i bunn av sjakt

22 Profilbeskrivelse Oppdrag: Profilnr.: M3 UTMx: UTMy: ,5 Terrengkote: 4,9 Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 2,20 Stein Sprengstein 2,20 4,30 Flis Flismasser, lagdelt gul og svart. Varierende grad av Slam nedbrytning. 4,40 4,40 Flis Bunn av sjakt. Godt avrundede steiner omkranset av svart Slam nedbrutt flismasser Stein

23 Profilbeskrivelse Oppdrag: Profilnr.: M4 UTMx: UTMy: ,2 Terrengkote: 4,11 Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 2,00 Flis Flis og bark i topp. Lagdelt i ulike farger. Bark Slam 2,00 4,00 Stein Sprengstein

24 Profilbeskrivelse Oppdrag: Profilnr.: M5 UTMx: UTMy: ,8 Terrengkote: 5,19 Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Ingen prøve Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 2,00 Stein Sprengstein Sand 2,00 3,70 Stein Grove steinmasser, mer avrundet i bunn. 3,70 3,70 Vannspeil

25 Profilbeskrivelse Oppdrag: Profilnr.: M6 UTMx: UTMy: ,8 Terrengkote: 3,95 Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,60 Bark Bark i topplag. Røtter. 0,60 2,00 Stein Sprengstein 2,00 4,00 Stein Stein, mulig bark. Innslag av plastrester. Slam 4,00 5,60 Flis Svarte flismasser, godt nedbrutt Slam 5,60 5,60 Flis Stein Vannspeil. Sammenkittet bark blandet med slam og Slam sedimenter under vannspeil. Bark

26 Profilbeskrivelse Oppdrag: Profilnr.: M7 UTMx: UTMy: ,1 Terrengkote: 4,15 Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,00 0,00 1,00 Stein Lomme med brun sand prøvetatt Sand Bark 1,00 4,30 Fyllmasse Bygningsrester med teglstein med puss, armering, isopor, plastrør. Lukt av nedbrutt organisk materiale. Prøve av finstoff.

27 Profilbeskrivelse Oppdrag: Profilnr.: M8 UTMx: UTMy: ,8 Terrengkote: 4,33 Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,20 Stein Finmalt bark og stein Bark 0,20 3,00 Stein Sprengstein. Stubbe ved 3 m. 3,00 4,80 Flis Flismasser, lagdelt grov og fin, svart og gul. Lukt. Bark Slam 4,80 4,80 Vannspeil

28 Rambøll VEDLEGG 4 ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS

29 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO Attn: Lise Støver Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Follafoss ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 19

30 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 84 % 12% NS mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO <0.012 mg/kg TS NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 20% <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 89 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 19

31 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.80 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 19

32 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M2 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 77 % 12% NS mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 20% mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 20 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% 0.26 mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 19

33 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod 5.6 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 19

34 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M3 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 83 % 12% NS mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 30% 0.48 mg/kg TS 20% <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 40% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.14 mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.31 mg/kg TS 25% 0.26 mg/kg TS 25% 0.17 mg/kg TS 30% 0.20 mg/kg TS 35% 0.17 mg/kg TS 25% 0.16 mg/kg TS 25% 0.13 mg/kg TS 35% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% 1.8 mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 19

35 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod 4.2 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 19

36 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M5 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 39 % 12% NS mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 30% 2.7 mg/kg TS 20% mg/kg TS 20% mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 5 28 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% 0.23 mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 19

37 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod 31 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 19

38 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M6 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 24 % 12% NS <2.1 mg/kg TS NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO <4.1 mg/kg TS NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO <0.02 mg/kg TS 1.4 mg/kg TS 20% <0.02 mg/kg TS <0.04 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <0.02 mg/kg TS <10 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <10 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <10 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 58 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS <0.02 mg/kg TS mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 19

39 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î <0.001 mg/kg TS <0.001 mg/kg TS <0.001 mg/kg TS <0.001 mg/kg TS <0.001 mg/kg TS <0.001 mg/kg TS <0.001 mg/kg TS nd mg/kg TS ISO/DIS Mod 66 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 19

40 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M6-topplag Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 30 % 12% NS mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 20% mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 40% 0.10 mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 19

41 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod 56 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 19

42 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M7 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 84 % 12% NS mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 81 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% 0.39 mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 19

43 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.76 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 19

44 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M8 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 47 % 12% NS mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 30% 0.41 mg/kg TS 20% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 5 31 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 40% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.26 mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 16 av 19

45 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod 26 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 17 av 19

46 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: LSR Prøvemerking: M7-Sand Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 75 % 12% NS mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 90 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% 0.42 mg/kg TS ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 18 av 19

47 * PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff glødetap Diverse analyse, Fast AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ?jy`Î mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 6.0 % TS NS * Vedlegg Se vedlegg N/A Moss Grethe Arnestad ASM/Cand.Mag. Kjemi Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 19 av 19

48 Eurofins Norway Attention June Ek P O Box 3055 N M OSS N ORWA Y Certificate of analysis Date: Please find enclosed the analytical results of the following analysis. Certificate number/version /2 Your project number B89395 Your project name Your order number Samples received on This Certificate of Analysis may only be used in its entirety. Soil samples will be stored for a period of 6 weeks and water samples for a period of 2 weeks after receipt of the samples at our laboratory. Without any additional request, samples will be disposed when the above periods have expired. If you require Analytico to store the samples for a longer period, please complete this page and return it to Analytico at least one week before the period is due to expire. The costs of prolonged storage periods may be found in our fees overview. Storage period: Date: Name: Signature: We trust that we have performed the order in accordance with your expectations. If you have any remaining questions concerning this Certificate of Analysis, please don't hesitate to contact our Customer Service. Yours sincerely, Eurofins Analytico B. V. Ing. A. Veldhuizen Laboratory Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71 BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 certified by TÜV and qualified by the Flemish Region (OVAM and Dep. LNE), the Brussels Region (IBGE/BIM), the Walloon Region (DGRNE-OWD) and by the Governments of France and Luxembourg (MEV).

49 Certificate of analysis Your project number Your project name Your order number Date sampling Sampled by Sample matrix B89395 Certificate number/version /2 Start date Report date /15: Enclosure A,B,C Page 1/2 Soil; Soil, Sediment Analysis Unit Characteristics Q Dry matter % (w/w) Q Dry matter % (w/w) 23.7 Volatile halogenated Hydrocarbons Q Dichloromethane mg/kg dm <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Q Trichloromethane mg/kg dm <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Q 1,2-Dichloroethane mg/kg dm <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Q 1,2-Dibromoethane mg/kg dm <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 Q 1,1,1-Trichloroethane mg/kg dm <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Q Trichloroethene mg/kg dm <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Q Tetrachloroethene mg/kg dm <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Q Monochlorobenzene mg/kg dm <0.020 <0.020 <0.020 < Q 1,2-Dichlorobenzene mg/kg dm <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Q 1,4-Dichlorobenzene mg/kg dm <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Q 1,2,4-Trichlorobenzene mg/kg dm <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 No. Sample description Analytico-# Q: Dutch Accreditation Council (RvA) accredited operation A: AP04 accredited operation S: AS3000 accredited operation Eurofins Analytico B.V. This certificate shall not be reproduced except in full. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 certified by TÜV and qualified by the Flemish Region (OVAM and Dep. LNE), the Brussels Region (IBGE/BIM), the Walloon Region (DGRNE-OWD) and by the Governments of France and Luxembourg (MEV). TESTING RvA L010

50 ertificate of analysis ur r t u r ur r t ur r r u r t s y tr x t rt t u r rs t rt t rt t sur nalysis haracteristics ry tt r ry tt r Volatile halogenated ydrocarbons r t r r t r t r t r r t r r t tr r t r z r z r z r r z Unit w w w w o Sample description nalytico urofins nalytico V ut r t t u v r t r t r t r t r t r t s rt t s t r r u x t u nitials Pr coord EK w x r v r v x v ur s t www ur s v r s ur s yt s rt y Ü qu y t s t russ s t y t v r ts r ux ur T STING RvAL

51 Enclosure (A) concerning subsample information referring to certificate of analysis /2 Page 1/1 Analytico-# Drill-# Description From To Barcode Sample description Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 certified by TÜV and qualified by the Flemish Region (OVAM and Dep. LNE), the Brussels Region (IBGE/BIM), the Walloon Region (DGRNE-OWD) and by the Governments of France and Luxembourg (MEV).

52 Enclosure (B) concerning remarks referring to certificate of analysis /2 Page 1/1 General remark referring to certificate of analysis This certificate replaces previous published certificate(s) with lower version numbers. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 certified by TÜV and qualified by the Flemish Region (OVAM and Dep. LNE), the Brussels Region (IBGE/BIM), the Walloon Region (DGRNE-OWD) and by the Governments of France and Luxembourg (MEV).

53 . Enclosure (C) concerning method references referring to certificate of analysis /2 Page 1/1 Analysis Method Technique Method reference Dry matter W0104 Gravimetry Eq. NEN-ISO & CMA 2/II/A.1 Dry matter W0104 Gravimetry Eq. NEN-ISO & CMA 2/II/A.1 CKW: Dichloromethane W0254 HS-GC/MS In accordance with NEN-ISO CKW: Trichloromethane W0254 HS-GC/MS In accordance with NEN-ISO CKW: 1,2-Dichloroethane W0254 HS-GC/MS In accordance with NEN-ISO ,2-Dibromoethane W0254 HS-GC/MS In house method (NEN-ISO 22155) CKW: 1,1,1-Trichloroethane W0254 HS-GC/MS In accordance with NEN-ISO CKW: Trichloroethene W0254 HS-GC/MS In accordance with NEN-ISO CKW: Tetrachloroethene W0254 HS-GC/MS In accordance with NEN-ISO Monochlorobenzene W0254 HS-GC/MS In accordance with NEN-ISO ,2-Dichlorobenzene W0254 HS-GC/MS In accordance with NEN-ISO ,4-Dichlorobenzene W0254 HS-GC/MS In house method (NEN-ISO 22155) 1,2,4-Trichlorobenzene W0254 HS-GC/MS In house method (NEN-ISO 22155) Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 certified by TÜV and qualified by the Flemish Region (OVAM and Dep. LNE), the Brussels Region (IBGE/BIM), the Walloon Region (DGRNE-OWD) and by the Governments of France and Luxembourg (MEV).

54 Page 1/1 Informative Enclosure According to article and to upgrade the quality of the data, the ISO/IEC accredited laboratories are obliged to notice if a sample is suitable for performing the required analyses. It concerns topics as sample packaging, field preservation, transport and storage of samples, analysis of samples before the expiration of the term of preservation. From January 1st 2004 the laboratories work against the new criteria. Till January 1st 2006 you will be informed by this informative enclosure, as explained below. After January 1st 2006, these remarks concerning samples and analyses will be part of the entire certificate of analysis. In the transition period only, the parties involved agreed to use the information for optimising the processes. Differences against the criteria are observed that may have influence on the accuracy of the data of samples mentioned below. Analytico-# The temperature of the samples received at the laboratory, exceded the limit Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 certified by TÜV and qualified by the Flemish Region (OVAM and Dep. LNE), the Brussels Region (IBGE/BIM), the Walloon Region (DGRNE-OWD) and by the Governments of France and Luxembourg (MEV).

55 VEDLEGG 5 FOTODOKUMENTASJON Ramboll

56 Sjakt M1. Sjakt M2 Sjakt M3 Ramboll

57 Sjakt M4 Sjakt M6 Sjakt M7 Rambøll

58 Sjakt M8 Mellomlagret bark Ramboll

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M !"#$%&'($)*+,-"'& ).!"#$%&'(&")#*+,#-%.//)01$2&)34 0#*5+ 41/*&'2)6&$-#55 7$2#5'8#8915 :;E)==G H1IJ-&5"8"#"J8+ GG =KB>B=G;< H#"#$#LL1$" 46M@NO4P

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg E6 Nordre avlastningsveg, Brattøra vest Miljøteknisk grunnundersøkelse- Krav til graving, håndtering og massedisponering MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Regelverk... 3 2. Utførte

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Prosjektnr.: 11301303301, John Colletts Allé 39 Dato: 1.11.2013 DMR-saksnr.: 2013-0482 DMR A/S Smedgata 32,

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

NOTAT MASSEBEREGNINGER OG DEPONERINGSLØSNINGER

NOTAT MASSEBEREGNINGER OG DEPONERINGSLØSNINGER NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Nybygg Kalvskinnet Stavsengs Ingeniørfirma AS M-not-00-6090000, rev02 Åsgeir Tomasgard Fra Kopi Rambøll v/ Siw-Christin Taftø Einar Blakstad,

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer