UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV"

Transkript

1 NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase OPPDRAGSLEDER Erling K. Ytterås KONTAKTPERSON Freddy Engelstad SAKSBEHANDLER Silje M. Skogvold KOPI Forsvarsbygg v/ Per Arne Seim Forsvarsbygg v/ Nerman Kulosman Forsvarsbygg v/ Elin Walstad ANSVARLIG ENHET 3013 Midt Miljøgeologi 1 Bakgrunn I forbielse med utbyggingen av Ørla hovedflystasjon er Multiconsult engasjert av Forsvarsbygg Kampflybase til å utføre oppfølging av håteringen av potensielt forurensede masser. En beskrivelse av planlagte aksjoner og rutiner for miljøgeologisk oppfølging i forbielse med grunnarbeidene for det nye Skvadronbygget ble gitt i Multiconsult-notat RIGm-NOT-001 datert 10. juli Planen ble utarbeidet med utgangspunkt i rutiner beskrevet i «Tiltaksplan for forurenset grunn» (ALM-RIGm-RAP-001_rev02, datert ). Tiltaksplanen gjelder for Kampflybase-prosjektet i sin helhet. Miljødirektoratet har gitt tillatelse til graving i brev «Tillatelse til graving i forurenset grunn - Ørla kampflybase», datert Varsel om tillatelse ble gitt i brev av I februar 2015 ble det utført en miljøgeologisk grunnuersøkelse på området, jf. rapport ALM- RIGm-RAP-002 datert Uersøkelsen viste at massene på tomteområdene for Skvadronbygget generelt ikke er forurenset, og Miljødirektoratet har i e-post av bekreftet at masser fra disse arealene i utgangspunktet kan håteres som rene. Foreliggee notat oppsummere miljøgeologisk oppfølging og prøvetaking av oppgravde masser i forbielse med utgraving for Skvadronbygget. 2 Utførte arbeider Etablering av byggegrop for Skvadronbygget ble utført ved at øverste masselag, i hovedsak jordholdig leire, ble gravd bort og lagret i en haug på området, rett sør for byggegropa. Grunnarbeider for Skvadronbygget ble fullført i juni UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Troheim Tlf multiconsult.no NO MVA

2 Utbygging Ørla hovedflystasjon Skvadronbygget miljøgeologisk oppfølging multiconsult.no 3 Miljøgeologisk oppfølging Befaring Miljøgeologisk oppfølging og prøvetaking har blitt utført av Merethe W. Mork, Silje M. Skogvold og Erling K. Ytterås fra Multiconsult. Befaringer ble utført 2. juni, 10. juni og 17. juni. Etter befaring ene ble det overset et sammerag av utførte arbeider på e - post til nøkkelpersoner hos Forsvarsbygg. Det ble tatt jordprøver av oppgravde masser, samt vannprøver nedstrøms utbyggingsområdet. En oversikt over jordprøver og resultater fra disse er gitt nedenfor. Over sikt over vannprøver med resultater er gitt i Multiconsult - notat RIGm - NOT - 013, som er et statusnotat for vannovervåk n ing som er utført til nå. Jordprøver 10. juni 2015 ble det utført prøvetaking av oppgravde masse r fra byggegropa til Skvadronbygget. Det ble tatt 3 jordprøver, hhv. SK1, SK2 og SK3. Prøvene ble analysert mhp. tungmetaller, PAH, PCB, olje, BTEX og PFAS. 4 Resultater Jordprøver Analyseresultatene viser at alle oppgravde masser fra byggegropa til Skvadronbygget er rene. Det er ikke påvist PFAS - forbielser over deteksjonsgrensene i noen av prøvene. En sammenstilling av analyseresultaten er gitt i vedlegg 1, mens fullste ig analyserapport er gitt i vedlegg 2. 5 Sluttdisponering Oppgravde masser fra byggegropa til Skvadronbygget ligger i dag lagret i en haug sør for Skvadronbygget. Iht. analyseresultater fra prøvetaking i februar og juni 2015 anses massene fra denne tomta å være rene, og kan disponeres fritt. Forsvarsbygg er ansvarlig for å dokumentere alle sluttdisponeringsløsninger. Ved interne løsninger baseres d okumentasjonen på oppmåling / profilering. 6 Vedlegg Vedlegg 1: Sammenstilling av analyseresultater for Skvadronbygget Vedlegg 2: Analyserapporter fra Eurofins RIGm - NOT november 2015 / Revisjon 00 Side 2 av 2

3 Forsvarsbygg Skvadronbygget Analyseresultater Multiconsult RIGm NOT 011 Vedlegg 1 Verdier i mg/kg Verdier i µg/kg Dato Prøvepunkt Dybde (m) SKVADRONBYGG Tungmetaller Alifater BETX PAH As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn C8-C10 C10-C12 C12-C35 Benzen Toluen Etylbenzen Xylen Sum16 B(P Sum PCB7 PFBS PFHxS PFHpA PFNA PFOSA PFOS PFOA PFHxA PFDA PFOS/ PFOA PFC Beskrivelse SK1 Haug 4,6 8,7 0, , < 3,0 < 5,0 i.p <0,010 <0,010 <0,010 i.p i.p <0,010 i.p < 3,7 < 3,7 < 2,4 < 2,4 < 2,4 < 2,4 < 2,4 < 2,4 < 2,4 i.p i.p Jord og leire SK2 Haug 4,4 8,7 0, , < 3,0 < 5,0 i.p <0,010 <0,010 <0,010 i.p i.p <0,010 i.p < 2,9 < 2,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 i.p i.p Jord og leire SK3 Haug 4,4 9,5 0, , < 3,0 < 5,0 i.p <0,010 <0,010 <0,010 i.p i.p <0,010 i.p < 3,1 < 3,1 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 i.p i.p Jord og leire Normverdi ( ) , ,01 0,3 0,2 0,2 2 0,1 0,01 0,1 juli Tilstasklasse 1 Tilstasklasse 2 Tilstasklasse 3 Tilstasklasse 4 Tilstasklasse 5 <8 <60 <1,5 <100 <100 <1 <75 <200 <10 <50 <100 <0,01 <2 <0,1 <0,01 <0,1 Meget god <20 <100 <10 <200 <200 <2 <135 < <60 <300 <0,015 <8 <0,5 <0,5 God <50 <300 <15 <1 000 <500 <4 <200 <1 000 <40 <130 <600 <0,04 <50 <5 <1 Moderat <600 <700 <30 <8 500 <2 800 <10 <1 200 <5 000 <50 <300 <2 000 <0,05 <150 <15 <5 Dårlig <1 000 <2 500 <1 000 < < <1 000 <2 500 < < < < <1 000 <2 500 <100 <50 <5 000 Svært dårlig

4 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Forsvarsbygg Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Attn: Freddy Engelstad ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Ørla Kampflybase <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 8

5 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: SK1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As) 4.6 mg/kg TS % NS EN ISO b) Bly (Pb) 8.7 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO b) Kobber (Cu) 32 mg/kg TS % NS EN ISO b) Krom (Cr) 80 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 55 mg/kg TS % NS EN ISO b) Sink (Zn) 71 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) Xylener (sum) b) Ailfater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A b) Alifater >C10-C12 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 8

6 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) < 3.7 µg/kg tv 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 4.9 µg/kg tv * Alifater >C12-C35 b) Alifater >C6-C8 Alifater C5-C35 b) Alifater C5-C6 * Krom 3 (beregnet) 80 mg/kg TS Beregning b)* Krom VI (Cr6+) <0.013 mg/kg TS 0.01 HPLC-ICP-MS Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 3.7 µg/kg tv Perfluorbutansyre (PFBA) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 3.7 µg/kg tv Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) < 3.7 µg/kg tv Perfluorheksansyre (PFHxA) Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 3.7 µg/kg tv Perfluorheptansyre (PFHpA) Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ Total PFOS/PFOA inkl LOQ 4.9 µg/kg tv Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ Sum PFC forbielser inkl. LOQ 54.8 µg/kg tv b) Total tørrstoff 81.7 % % EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 8

7 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: SK2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As) 4.4 mg/kg TS % NS EN ISO b) Bly (Pb) 8.7 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO b) Kobber (Cu) 29 mg/kg TS % NS EN ISO b) Krom (Cr) 76 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 52 mg/kg TS % NS EN ISO b) Sink (Zn) 67 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) Xylener (sum) b) Ailfater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A b) Alifater >C10-C12 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 8

8 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) < 2.9 µg/kg tv 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 3.9 µg/kg tv * Alifater >C12-C35 b) Alifater >C6-C8 Alifater C5-C35 b) Alifater C5-C6 * Krom 3 (beregnet) 76 mg/kg TS Beregning b)* Krom VI (Cr6+) <0.012 mg/kg TS 0.01 HPLC-ICP-MS Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 2.9 µg/kg tv Perfluorbutansyre (PFBA) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 2.9 µg/kg tv Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) < 2.9 µg/kg tv Perfluorheksansyre (PFHxA) Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 2.9 µg/kg tv Perfluorheptansyre (PFHpA) Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ Total PFOS/PFOA inkl LOQ 3.9 µg/kg tv Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ Sum PFC forbielser inkl. LOQ 43.8 µg/kg tv b) Total tørrstoff 83.9 % % EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 8

9 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: SK3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As) 4.4 mg/kg TS % NS EN ISO b) Bly (Pb) 9.5 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO b) Kobber (Cu) 33 mg/kg TS % NS EN ISO b) Krom (Cr) 91 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 61 mg/kg TS % NS EN ISO b) Sink (Zn) 77 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) Xylener (sum) b) Ailfater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A b) Alifater >C10-C12 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 8

10 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) < 3.1 µg/kg tv 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 4.1 µg/kg tv * Alifater >C12-C35 b) Alifater >C6-C8 Alifater C5-C35 b) Alifater C5-C6 * Krom 3 (beregnet) 91 mg/kg TS Beregning b)* Krom VI (Cr6+) <0.013 mg/kg TS 0.01 HPLC-ICP-MS Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 3.1 µg/kg tv Perfluorbutansyre (PFBA) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 3.1 µg/kg tv Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) < 3.1 µg/kg tv Perfluorheksansyre (PFHxA) Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 3.1 µg/kg tv Perfluorheptansyre (PFHpA) Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ Total PFOS/PFOA inkl LOQ 4.1 µg/kg tv Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ Sum PFC forbielser inkl. LOQ 45.8 µg/kg tv b) Total tørrstoff 80.9 % % EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), Neuläer Kamp 1 a, D-21079, Hamburg b)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Postmottak Merethe W. Mork Silje M. Skogvold <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 8

11 Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 8

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

HAFTOR JOHNSENSGATE 36

HAFTOR JOHNSENSGATE 36 SARPSBORG KOMMUNE HAFTOR JOHNSENSGATE 36 PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 28. SEPTEMBER 2015, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

NOTAT. 1 Sørborgen massedeponi Vannovervåking

NOTAT. 1 Sørborgen massedeponi Vannovervåking NOTAT Oppdragsnavn Sørborgen Prosjekt nr. 1350031789 Kunde Ramlo sandtak AS Notat nr. 01 Versjon 0 Til Per Håvard Ramlo Fra Mette Wanvik Kopi Helene Sedal Utført av Mette Wanvik Kontrollert av Elisabet

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT

MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT Oppdragsgiver Steinkjerbygg KF Rapporttype Datarapport 2018-11-09 MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT DATARAPPORT 2 Oppdragsnr.: 1350030661 Oppdragsnavn: Mære Skole Dokument nr.: 001

Detaljer

N O TAT. Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk.

N O TAT. Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk. N O TAT Oppdrag Storler Kue Terminalen Entreprenør AS Notat nr. 001 Dato 2017/2/16 Til Terminalen Entreprenør AS Fra Kopi Lise Støver Eirik Li Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk. Terminalen

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

WSP Norge AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge. EMNE: Miljøteknisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE: RIMgeo

WSP Norge AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge. EMNE: Miljøteknisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE: RIMgeo WSP Norge AS RAPPORT OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge EMNE: Miljøteknisk grunnuersøkelse DOKUMENTKODE: 1900440-RIMgeo-000-20190528 Med mire annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING

KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Oppdragsgiver Tower Hotel Norway AS Rapporttype Datarapport med tilstasvurdering 2018-06-0 KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Foto: Olav Svegård, Rambøll

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON Kartlegging av miljøgifter i jord i områder for ny infrastruktur, Energibygg, forlengelse av rull e- bane og nytt brannøvingsfelt FUTURA - RAPPORT

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT Oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre Rapporttype Datarapport 2019-07-04 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT 1350034789 BYKAIA, LONGYEARBYEN 2 BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-18-MG Í%R5vÂÂi0?}Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-18-MG Í%R5vÂÂi0?}Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg.

Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg. HP Anlegg og Prosjektledelse AS Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg. 2016-05-10 Oppdrags-rapport nr.: 5162544-RIG1 Norconsult AS Brutippen 13, NO-2550 Os I Østerdalen Rapport tittel: Hans Børstads

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser NARVIK LUFTHAVN FRAMNES

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser NARVIK LUFTHAVN FRAMNES Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser NARVIK LUFTHAVN FRAMNES RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168295-1 168180 03.10.12 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøovervaking og reinsing av PFOS hjå brannskumprodusent

Miljøovervaking og reinsing av PFOS hjå brannskumprodusent Miljøovervaking og reinsing av PFOS hjå brannskumprodusent Helen Kvåle og Oddmund Soldal, Miljø sørvest 1 MARS 2019 MILJØOVERVAKING OG REINSING AV PFOS HJÅ BRANNSKUMPRODUSENT Historikk - PFOS nytta i perioden

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 213 Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken Gaute Velle, Ulrich Pulg, Marte Haave Lønningsbekken nedstrøms

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE SALMO TERRA AS MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Solheimsviken 13 5058 Bergen TLF 02694 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A100895 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Sauda vannverk, Birkeland VBA, renvann Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Sauda vannverk, Birkeland VBA, renvann Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 miljo@eurofins.no Sauda kommune Postboks 44 420 SAUDA Attn: Kjell Arne Granberg AR-9-MM-038572-0

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK ÆNES INKUBATOR MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A090291 1 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT 01 13.02.17 Miljøundersøkelse, Ænes Jostein

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

RAPPORT. Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. ~li~fl~ \~ ~4s4

RAPPORT. Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. ~li~fl~ \~ ~4s4 ~osubsea as~ RAPPORT ~ SJ g~r,~k~er Versjon 2.0 OPPDRAG NR. 356-18-B Sak: Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. Oppdragsgiver: Kontaktperson:

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE ØLEN SENTRUMSUTVIKLING AS MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Solheimsviken 13 5058 Bergen TLF 02694 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A106138 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research e-rapport nr. 38-213 Undersøkelse av utvalgte miljøgifter i krabbe ved Statoil Petroleum Mongstad Per-Otto Johansen Fotograf Øyvind Karlsen

Detaljer

Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune

Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune RAPPORT Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Desember 2018 Kunde: Prosjekt: Prosjektnummer: 10206301 Gjøvik kommune Kartlegging av forurensning

Detaljer

RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre Rapporttype Datarapport 2019-5-28 RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Ranheimsfjæra B2, Trondheim

Ranheimsfjæra B2, Trondheim RAPPORT Ranheimsfjæra B2, Trondheim OPPDRAGSGIVER Ranheim Utbyggingsselskap II AS EMNE Resultater fra supplerende undersøkelser DATO / REVISJON: 22. oktober 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 417424-RIGm-RAP-002

Detaljer

Rådhusveien 7 i Sarpsborg

Rådhusveien 7 i Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7 i Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Trysilhus ØST AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DATO / REVISJON: 5. januar 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 512727 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN

BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Beregnet til Ørland kommune Dokument type Rapport Dato Juni, 2017 BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDIMENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Revisjon

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MOLDE LUFTHAVN ÅRØ

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MOLDE LUFTHAVN ÅRØ Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MOLDE LUFTHAVN ÅRØ RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-130-1 168180 17.10.2012 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser

Detaljer

KJELLER BASE. Orienterende miljøteknisk undersøkelse. Rapport 0044/2017/MILJØ

KJELLER BASE. Orienterende miljøteknisk undersøkelse. Rapport 0044/2017/MILJØ KJELLER BASE Orienterende miljøteknisk undersøkelse Rapport 0044/2017/MILJØ 1 KJELLER BASE Orienterende miljøteknisk undersøkelse UGRADERT iht. sikkerhetsloven 11 og 12 jf. offentlighetsloven 13 RAPPORTINFORMASJON

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

RAPPORT. Prøvetaking og analyse av sedimentprøver fra Lovund

RAPPORT. Prøvetaking og analyse av sedimentprøver fra Lovund Vigner Olaisen AS Att: Aino Olaisen SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 68363 8764 LOVUND Rapportref.: rapport Bestillingsnr.:

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 miljo@eurofins.no Ullensaker Kommune Postboks A 205 JESSHEIM Attn: Svein-Arne Kværner

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-8 NS-EN ISO 6222 max 100

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-8 NS-EN ISO 6222 max 100 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 miljo@eurofins.no Ullensaker Kommune Postboks A 205 JESSHEIM Attn: Svein-Arne Kværner

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR REGULERINGSOMRÅDET AMUNDRØD SYD, LARVIK KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR REGULERINGSOMRÅDET AMUNDRØD SYD, LARVIK KOMMUNE Oppdragsgiver: Oppdrag: 607299-01 Amundrød-Rødbøl prosjektering og byggoppfølging Dato: 17.11.2016 Skrevet av: Astrid Finstad Brevik Kvalitetskontroll: Bjørn Aschjem MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater

VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater Vurdering av analyseresultater tungmetaller på land Element Dyp TS As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Prøvenr/punkt

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN

MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN RAPPORT-28375001-RIM-R01-A01 MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Figur 1. Oversikt over tiltaksområdet for Kanalveien 8 med borerigg fra Mesta på BP-7 Kundenavn: Oppdrag: Jahra Eiendom

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05

Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05 NOTAT Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola Oppdrag: 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05 Skrevet av: Astrid Finstad Brevik Kvalitetskontroll: Per Kraft KONSEKVENSVURDERING

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Bondelia Gartneri. Miljøteknisk grunnundersøkelse - Bondelia Gartneri. Oppdrag: RAPPORT MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN

Bondelia Gartneri. Miljøteknisk grunnundersøkelse - Bondelia Gartneri. Oppdrag: RAPPORT MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN RAPPORT Boelia Gartneri MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN Kuenavn: Oppdrag: Boelia AS Oppdragsnummer: 10207144 Miljøteknisk grunnuersøkelse - Boelia Gartneri Dokumentnummer: 10207144-01 Rev.:

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2017

Rapportering fra miljøovervåkning 2017 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2017 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-530-1 168180 01.10.2012 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-250-1 rev 1 168180 14.12.2012 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-380-1 168180 01.10.2012 Kunde: Avinor Sammendrag: Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN

UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Beregnet til Ørland kommune Dokument type Datarapport Dato Juni, 2017 UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDIMENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Revisjon

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnuersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-400-1 168180 01.10.2012 Kue: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnuersøkelser MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-220-1 168180 01.10.2012 Kue: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-012834-01

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan - Drammensveien 64

Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan - Drammensveien 64 Nordic Estate AS Miljøteknisk uersøkelse og tiltaksplan - Drammensveien 64 Utgave: 1 Dato: 13.07.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Nordic Estate AS Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse - Drammensveien

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser BRØNNØYSUND LUFTHAVN BRØNNØY

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser BRØNNØYSUND LUFTHAVN BRØNNØY Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnuersøkelser BRØNNØYSUND LUFTHAVN BRØNNØY RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-200-1 168180 01.10.2012 Kue: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Naglestad Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Kimtall 22 C <1 cfu/ml NS-EN ISO Intestinale enterokokker < 1 cfu/100 ml NS-EN ISO

ANALYSERAPPORT. Kimtall 22 C <1 cfu/ml NS-EN ISO Intestinale enterokokker < 1 cfu/100 ml NS-EN ISO Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 miljo@eurofins.no Ullensaker Kommune Postboks A 205 JESSHEIM Attn: Svein-Arne Kværner

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Konduktivitet ved 25 C (målt ved 23 +/- 2 C) 10.2 ms/m % NS-EN ISO 7888 max 250

ANALYSERAPPORT. Konduktivitet ved 25 C (målt ved 23 +/- 2 C) 10.2 ms/m % NS-EN ISO 7888 max 250 F. reg. 965 4 68 MVA NO-538 Moss 205 JESSHEIM AR-8-MM-03399-0 Í%R5vÂÂrC7>Î Prøvemottak: 26.09.208 Analyseperiode: 26.09.208-09.0.208 Prøvenr.: 439-208-09260364 Prøvetakingsdato: 25.09.208 Prøvemerking:

Detaljer

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom Boligutvikling AS. Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom Boligutvikling AS. Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandbrekkevegen 18 OPPDRAGSGIVER Wahl Eiendom Boligutvikling AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport DATO / REVISJON: 20. april 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 617150-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MEHAMN LUFTHAVN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MEHAMN LUFTHAVN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MEHAMN LUFTHAVN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-410-1 rev 1 168180 12.12.2012 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Frier Vest AS SEDIMENTUNDERSØKELSE RØNNINGEN OMRÅDEGULERING FRIER VEST

Frier Vest AS SEDIMENTUNDERSØKELSE RØNNINGEN OMRÅDEGULERING FRIER VEST Frier Vest AS SEDIMENTUNDERSØKELSE RØNNINGEN OMRÅDEGULERING FRIER VEST Sedimentundersøkelser i forbindelse med planlagt utfylling av havneområde, industriområde Frier Vest Dato: 18.01.2019 Versjon: 01

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer