Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER"

Transkript

1 RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: / 00 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kue. Kuens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvee rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til are formål, på annen måte eller av are enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, ering, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP / 00 Side 2 av 11

3 RAPPORT OPPDRAG Skjebergveien 218 DOKUMENTKODE RIGm-RAP-001 EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS OPPDRAGSLEDER Dag Erik Julsheim KONTAKTPERSON Svein Mathisen UTARBEIDET AV Henrik Myreng KOORDINATER SONE: 32 V ØST: NORD: ANSVARLIG ENHET 1013 Oslo Miljøgeologi GNR./BNR / 6 SAMMENDRAG I forbielse med planlagt boligutbygging i Skjebergveien 218 (gnr / bnr. 6) i Sarpsborg kommune er Multiconsult ASA engasjert av Mathisen Eieom AS for å gjennomføre en miljøteknisk grunnuersøkelse. Bakgrunnen for uersøkelsen er mistanke om forurenset grunn. Den miljøtekniske grunnuersøkelsen ble utført ved sjaktgraving med gravemaskin i fem prøvepunkter. Ti prøver ble set til kjemisk analyse hos det akkrediterte laboratoriet Eurofins AS. Åtte prøver ble analysert for 8 prioriterte grunnstoffer (arsen + syv tungmetaller), oljekomponenter (fraksjoner fra C10-C35) og summen av 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner (ΣPAH-16). To av prøvene ble også analysert for BTEX og ΣPCB-7 Resultater og vurdering Det er ikke påvist innhold av metaller eller organiske forbielser som overskrider Miljødirektoratets normverdier i noen av prøvene. En samlet vurdering av eieomshistorikken og resultatene fra utført grunnuersøkelse tilsier at tomten er tilnærmet upåvirket av forurensning og at den, iht. veilederen, kan defineres som ren. Når normverdier ikke er overskredet foreligger det ikke krav om en tiltaksplan for fremtidige terrenginngrep. Uersøkte masser kan disponeres som rene masser både på og utenfor eieommen Miljøteknisk grunnuersøkelse Henrik Myreng Trygve Dekko Dag E. Julsheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Storgata Fredrikstad Tlf multiconsult.no NO MVA

4 Skjebergveien 218 Miljøteknisk grunnuersøkelse multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Begrensninger Områdebeskrivelse Grunnforhold Annen informasjon Miljøteknisk grunnuersøkelse (fase 2) Utførte uersøkelser... 7 Feltobservasjoner Klassifisering av miljøgifter i jord... 9 Resultater fra kjemiske analyser av jordprøver Vurdering av forurensningssituasjonen Konklusjon miljøteknisk grunnuersøkelse Tegninger RIGm-TEG-001 Vedlegg Vedlegg 1 Sjaktprofiler (5 sider) Vedlegg 2 Analyserapport fra Eurofins AS RIGm-RAP / 00 Side 4 av 11

5 Skjebergveien 218 Miljøteknisk grunnuersøkelse multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning I forbielse med planlagt boligutbygging i Skjebergveien 218 (gnr / bnr. 6) i Sarpsborg kommune er Multiconsult ASA engasjert av Mathisen Eieom AS for å gjennomføre en miljøteknisk grunnuersøkelse. Foreliggee rapport beskriver observasjoner og resultater fra uersøkelsen. Resultatene blir vurdert i henhold til Miljødirektoratets helsebaserte tilstasklasser angitt i veileder TA-2553/ Begrensninger Multiconsult har utarbeidet denne rapporten for Mathisen Eieom AS. Are parter som bruker informasjon som fremkommer i denne rapporten gjør dette på eget ansvar. Informasjonen som fremkommer i denne rapporten er basert på informasjon fra eksterne tredjeparter, grunnforhold avdekket ved prøvegraving samt kjemiske analyseresultater. Multiconsult forutsetter at informasjon fra eksterne parter og kilder er pålitelige. Uersøkelsen er gjennomført ved prøvegraving på de lokaliteter der det var vurdert å kunne være grunnforurensning (i henhold til forurensningsforskriftens 2.4). Multiconsult tar ikke ansvar for eventuelle forekomster av forurensning på ikke-uersøkte områder. 2 Områdebeskrivelse Skjebergveien 218 har et areal på ca. 5 daa. og ligger i et boligområde mellom Skjebergveien i sørvest og Isesjøen ca. 0,6 km mot nordøst. Eieommen ligger på Raet på ca. kote Terrenget heller mot sørvest, men størstedelen av tomten er relativt flat. Overflatedekker veksler mellom grus, gress og løvskogbunn, permeable masser som gjør at vann kan infiltrere til grunnen. Nærmeste resipient er Isesjøen. Figur 1 viser et kartutsnitt av Østfold. Lokaliseringen av Skjebergveien 218 er anvist med rødt. Figur 2 viser et flyfoto av eieommen. Figur 1 Kartutsnitt av Østfold. Lokaliseringen av Skjebergeveien 218 er vist med rød sirkel (Geodat RIGm-RAP / 00 Side 5 av 11

6 Skjebergveien 218 Miljøteknisk grunnuersøkelse multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse Figur 2 Flyfoto av eieommen. Uersøkelsesområdet er omtrentlig anvist med rødt (Geodat. 2.1 Grunnforhold Beliggenhet på raet innebærer at det kan ventes store lokale variasjoner, fra morene til sorterte masser av sa, silt og leire. I NGUs kvartærgeologiske kart er løsmassene angitt som marine straavsetninger. Rett vest for eieommen er løsmassene registrert som morene (se figur 3). Lokal berggrunn er grunnfjell (granitt). Figur 3 Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart. Plasseringen av Skjebergveien 218 er anvist med rødt RIGm-RAP / 00 Side 6 av 11

7 Skjebergveien 218 multiconsult.no Miljøteknisk grunnuersøkelse 3 Miljøteknisk grunnuersøkelse (fase 2) 2.2 Annen informasjon Eieommen er ikke registrert i Miljødirektoratets database over forurenset grunn. Ifølge Sarpsborg kommune er det ikke registrert nedgravde oljetanker på eieommen, men det skal tidligere ha blitt oppbevart en overgrunnstank med 200 L propan på tomten. Før boligbebyggelsen ble etablert skal det ha vært drevet jordbruk i området. Det var deretter trelasthael på eieommen i en periode. Haelsvirksomheten foregikk fra eksisteree bygning øst på uersøkelsesområdet. Mistanke om grunnforurensning er knyttet til trelasthaelen som ifølge lokalkjente ble drevet frem til slutten av 1990-tallet. Det er spesielt lagring av impregnert trevirke som kan forårsake grunnforurensning, men det skal ikke ha foregått produksjon av impregnert virke på tomten. Ifølge kjentmann ble det oppbevart impregnert trevirke på den østre delen, mellom bygningen med trelasthaelen og eieomsgrensen. Utover dette er det ikke funnet informasjon som gir mistanke om grunnforurensning. 3 Miljøteknisk grunnuersøkelse (fase 2) 3.1 Utførte uersøkelser Det ble gjennomført en miljøteknisk grunnuersøkelse 20. oktober Uersøkelsen ble utført ved sjaktgraving med gravemaskin. Miljøgeolog i felt var Henrik Myreng. Været var pent med en temperatur på ca. 10 C. Fem prøvepunkter ble plassert som vist i figur 5 og i vedlagte tegning RIGm-TEG-001. I hvert prøvepunkt ble gravingen avsluttet i antatt naturlig avsatt grunn. Rene latexhansker ble benyttet uer uttak av prøvene. Alle prøver ble tatt som representative blaprøver for sitt respektive dybdeintervall eller jordsjikt og pakket i diffusjonstette rilsanposer. Det ble tatt totalt 11 jordprøver. Ti prøver be set til kjemisk analyse hos det akkrediterte laboratoriet Eurofins AS. Åtte prøver ble analysert for 8 prioriterte metaller (arsen + syv tungmetaller), oljekomponenter (fraksjoner fra C 10- C 35) og summen av 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner (såkalte tjærestoffer, ΣPAH-16). To av prøvene ble også analysert for BTEX og ΣPCB Feltobservasjoner Eieommen ligger i relativt flatt terreng på Raet. Terrenget heller mot sør. Det er ikke tette dekker på tomten, slik at vann kan infiltrere til grunnen. Uer prøvegravingen ble det hovedsakelig påtruffet fyllmasser eller forstyrrede masser av sa, stein og grus i de øvre ca. 0,5-1 m. I prøvepunktene PG3 og PG4 var fyllmasser av sa, grus og pukk lagt over en duk som lå ca. 0,5 m uer terrengoverflaten. Uer fyllmassene/forstyrrede masser ble det påtruffet kompakt, antatt uforstyrret morene. Jordarten ble i felt vurdert som silt med sa og leire. I prøvepunkt PG2 var det masser av antatt morene med delvis ruede steiner og blokker i silten. I prøveropene PG2 og PG5 kom det kraftig innsig av vann. I PG5 skyldes dette et gammelt drensrør av tegl, trolig lagt ned i forbielse med tidligere jordbruksvirksomhet. Det antas at vanninnsiget i PG2 også skyldtes punktering av gammel drenasje, men det ble ikke gjort observasjoner av noen form for rør. Figur 4 viser bilder av typiske grunnforhold på tomten. For en mer detaljert beskrivelse av observerte masser vises det til sjaktprofiler i vedlegg RIGm-RAP / 00 Side 7 av 11

8 Skjebergveien 218 multiconsult.no Miljøteknisk grunnuersøkelse 3 Miljøteknisk grunnuersøkelse (fase 2) Figur 4 Fotografier av prøvegropene PG3 (A) og PG5 (B). I alle uersøkte punkter ble det påtruffet faste løsmasser vurdert som siltig morene med leire og sa RIGm-RAP / 00 Side 8 av 11

9 Skjebergveien 218 multiconsult.no Miljøteknisk grunnuersøkelse 3 Miljøteknisk grunnuersøkelse (fase 2) 3.3 Klassifisering av miljøgifter i jord For vurderinger av forurensningsgraden i jord, har Miljødirektoratet utarbeidet veilederen «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn» (TA 2553/2009). Tilstasklassene er basert på risikovurderinger av helsekonsekvenser ved eksponering for miljøgifter, og de gir uttrykk for hvilke nivåer av miljøgifter som kan aksepteres ved forskjellig arealbruk. Tabell 1 viser fargekodene til Miljødirektoratets helsebaserte tilstasklasser. Jord med innhold av miljøgifter som overskrider verdiene for tilstasklasse 5, kategoriseres som farlig avfall, mens konsentrasjoner lavere enn tilstasklasse 2 antas ikke å påvirke menneskers helse. Alle masser med konsentrasjoner av forurensning høyere enn Miljødirektoratets normverdier (tilstasklasse 1), skal ved deponering behales i henhold til forurensningsgrad. Tabell 1 Fargekoder og karakteristikk av jordkvaliteten for tilstasklassene for forurenset grunn (Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn»). Tilstasklasse Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Øvre grense bestemmes av Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Grensen for farlig avfall 3.4 Resultater fra kjemiske analyser av jordprøver Analysert innhold av miljøskadelige stoffer (arsen + syv metaller), tre oljefraksjoner, ΣPCB-7 og ΣPAH- 16 i analyserte jordprøver er vurdert i henhold til Miljødirektoratets tilstasklasser for jord. Resultatene fra metallanalysene er vist i tabell 2, og resultatene for organiske forbielser er vist i tabell 3. Det ble ikke målt innhold av uorganiske parameter over normverdi, og bare én prøve inneholdt PAH/B(p. Prøvene fra PG1 og PG4 ble analysert også for BTEX. Resultatene viser ingen verdier over analysemetodenes rapporteringsgrenser, og BTEX er derfor ikke vist i tabell 3. Forurensningstilstaen er også presentert som situasjonstegning i figur 5 og vedlagt som tegning RIGm-TEG-001. For komplette analyserapporter fra Eurofins AS vises det til vedlegg 2. Tabell 2 Konsentrasjoner av metaller (mg/kg tørrstoff) i analyserte jordprøver. Prøvenavn (dybde, m) Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Kvikksølv Nikkel Sink (As) (Pb) (Cd) (Cu) (Cr tot) (Hg) (Ni) (Zn) PG1 (0-1) 5,3 11 0, ,015 5,4 51 PG1 (1-2) 2,1 4,5 0, , PG2 (0-1) 1,8 10 0,06 4,3 20 0,014 8,4 47 PG2 (1,5-2,5) 2,5 6,0 0, , PG3 (0,2-0,5) 2,2 19 0, ,028 6,2 110 PG3 (1-1,3) 2,0 4,9 0, ,005 8,4 25 PG4 (0-0,4) 5,8 14 0,096 9,6 9,5 0,021 5,0 69 PG4 (1-2) 2,9 5,9 0, , PG5 (0-1) 0,93 3,9 0,015 2,4 8,5 0,003 3,5 18 PG5 (1-2) 2,4 7,9 0, , Tilstasklasse 1 ( ) , Tilstasklasse 2 ( ) Tilstasklasse 3 ( ) Tilstasklasse 4 ( ) Tilstasklasse 5 ( ) RIGm-RAP / 00 Side 9 av 11

10 Skjebergveien 218 multiconsult.no Miljøteknisk grunnuersøkelse 3 Miljøteknisk grunnuersøkelse (fase 2) Tabell 3 Konsentrasjoner av oljeforbielser og ΣPAH-16 (mg/kg tørrstoff) i analyserte jordprøver. Gjennomsnittsverdien for benzo(pyren i prøvene fra øvre meter (n =5) er vist i nederste rad. Prøvenavn (dybde, m) C 8-C 10 C 10-C 12 C 12-C 35 B(p* ΣPAH-16 ΣPCB-7 PG1 (0-1) <3 <5 n.d. <0,01 n.d. 0,002 PG1 (1-2) <3 <5 n.d. <0,01 n.d. n.d. PG2 (0-1) <3 <5 n.d. <0,01 0,016 i.a. PG2 (1,5-2,5) <3 <5 n.d. <0,01 n.d. i.a. PG3 (0,2-0,5) <3 <5 n.d. 0,025 0,3 i.a. PG3 (1-1,3) <3 <5 n.d. <0,01 n.d. i.a. PG4 (0-0,4) <3 <5 n.d. 0,11 1,2 n.d. PG4 (1-2) <3 <5 n.d. <0,01 n.d. n.d. PG5 (0-1) <3 <5 n.d. <0,01 n.d. i.a. PG5 (1-2) <3 <5 n.d. <0,01 n.d. i.a. Gjennomsnitt , Tilstasklasse 1 (<) ,1 2 0,01 Tilstasklasse 2 (<) ,5 8 0,5 Tilstasklasse 3 (<) Tilstasklasse 4 (<) Tilstasklasse 5 (<) i. a.= ikke analysert parameter n.d.= verdi lavere enn analysemetodens deteksjonsgrense *det er benyttet halve rapporteringsverdier i utregningen av gjennomsnittskonsentrasjon for B(p Figur 5. Situasjonstegning av forurensningstilstaen i fem uersøkte prøvepunkter. Fargekodene referer til Miljødirektoratets helsebaserte tilstasklasser. Fargekodene i figuren tar ikke hensyn til type metall eller forbielse, men viser den høyest påviste forurensningsgrad over og uer en dybde på 1 m RIGm-RAP / 00 Side 10 av 11

11 Skjebergveien 218 Miljøteknisk grunnuersøkelse multiconsult.no 4 Konklusjon miljøteknisk grunnuersøkelse 3.5 Vurdering av forurensningssituasjonen Det er ikke påvist noen overskridelser av normverdiene for metaller. For de organiske forbielser er det kun påvist én marginal overskridelse av normverdien for benzo(pyren. Overskridelsen er innenfor analysemetodens usikkerhetsintervall (35 %). Sum PAH er innenfor normverdi. I henhold til veileder 99:01 skal ikke normverdier anses som overskredet når: «gjennomsnittet av 4 til 10 analyser ligger uer normverdien og ingen enkeltverdi overskrider normverdien med mer enn 100 %.» Overskridelsen av benzo(pyren i prøve PG4 (0-0,4) er på 10 % og gjennomsnittet for de fem prøvene fra øvre meter er 0,03 mg/kg tørrstoff. Normverdien skal derfor ikke anses som overskredet. Prøvegropene PG3 og PG4 ble gravd ut i området der det tidligere hadde blitt lagret impregnert trevirke. I disse to prøvepunktene er det detekterbare konsentrasjoner av ΣPAH-16 og benzo(pyren i øvre meter og dette kan skyldes lagring av kreosotimpregnert trevirke. Nivået av PAH-forbielser (som inngår i kreosot) er imidlertid så lavt at jorden må defineres som ren. I veileder TA-2553/2009 anbefales det å uersøke i 16 prøvepunkter for eieommer med et areal på ca m 2 når bruken er «bolig». I aktuelt tilfelle var mistanken om grunnforurensning basert på den tidligere trelastvirksomheten som omfattet lagring av impregnerte materialer på et mire område. Det har ikke foregått impregnering på selve tomten og det er prøvegravd i to punkter der ferdig impregnert trevirke ble lagret. Erfaringer fra uersøkelser på impregneringsverk og lagringssteder for impregnert virke viser gjerne høye konsentrasjoner av PAH i øvre jordlag der det har blitt håtert kreosotimpregnert trevirke. Virke impregnert med CCA gir tilsvaree påvirkningsfare for kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As). For metaller/uorganiske forbielser ligger måleverdiene godt innenfor det som må anses som naturlige variasjoner/ bakgrunnskonsentrasjoner. En samlet vurdering av eieomshistorikken og resultatene fra utført grunnuersøkelse tilsier at tomten er tilnærmet upåvirket av forurensning og at den, iht. veilederen, kan defineres som ren. Anbefalt prøvetetthet i veileder TA-2553/2009 er ikke oppfylt. Det er imidlertid tatt prøver fra to steder hvor det var størst mistanke om grunnforurensning. Uoppdaget forurensning kan likevel aldri utelukkes, og for ordens skyld vil vi påpeke at alle gravearbeider er uerlagt kravet i Forurensningsforskriftens 2-10, «plikt til å stanse igangsatt terrenginngrep dersom det oppdages forurensning i grunnen.» 4 Konklusjon miljøteknisk grunnuersøkelse Den miljøtekniske grunnuersøkelsen har ikke påvist konsentrasjoner av metaller eller organiske forbielser som overskrider Miljødirektoratets normverdier. Når normverdier ikke er overskredet foreligger det ikke krav om tiltaksplan for fremtidige terrenginngrep. Uersøkte masser kan derfor disponeres som rene masser både på og utenfor eieommen RIGm-RAP / 00 Side 11 av 11

12 Tegninger RIGm-TEG-001

13 Tegnforklaring Tiltaksområde Foruresningsgrad i jord! (! (! ( Toppjord (0-1 m)! ( Tilstasklasse 2 Tilstasklasse 3 Tilstasklasse 4 Tilstasklasse 5 Dypereliggee jord (> 1 m) PG4 PG2! (! (! (! (! (! ( Tilstasklasse 1 Prøvedybde PG5 PG1! (! (! (! (! ( PG3! (! ( Rev. Beskrivelse Dato Original format Situasjonstegning A3 Godkj. Fag Miljøgeologi Tegningens filnavn RIGm-TEG-001 Mathisen - Eieom AS Skjebergveien 218 Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato Konstr./Tegnet Oppdrag nr. Tegning nr Tegn. Kontr. HEM Uerlagets filnavn Kartgrunnlag fra Geodata Målestokk 1:500 Kontrollert TDK Godkjent DEJ Rev AS Kartverket, Geovekst 001og Kommuner - Geodata

14 Vedlegg 1 Sjaktprofiler (5 sider)

15 Prøvepunkt: PG1 Posisjon på eieom: I sør, ved utkjørsel Dybde Prøve Beskrivelse Bilde: Prøvegrop (m) 0-1 PG1 (0-1) Sa med grus, stein og humus. 1-2 PG1 (1-2) Silt med sa og leire Stopp i antatt naturlig avsatte masser. Kommentarer: Alle beskrivelser og dybdeangivelser er basert på visuelle observasjoner Analyserte prøver er merket med grått For kjemiske analyser, se analysebevis fra Eurofins AS Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL PG1-PG5 Original format A4 Vedleggets filnavn Fag Miljøgeologi MATHISEN EIENDOM AS SARPSBORG KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen OSLO Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet HEM Målestokk Kontrollert TDK Godkjent DEJ Vedlegg 1 til rapport RIGm-RAP

16 Prøvepunkt: PG2 Posisjon på eieom: Cirka 3 m vest for trelastbygningen, søre hjørnet. Dybde Prøve Beskrivelse Bilde: Prøvegrop (m) 0-1 PG2 (0-1) Sa med stein, grus og humus. Teglbit. 1-2,5 PG2 (1,5-2,5) Silt og sa. Vann inn fra østre vegg på ca. 1,5 meters dybde. Stopp i antatt naturlig avsatte masser. Kommentarer: Alle beskrivelser og dybdeangivelser er basert på visuelle observasjoner Analyserte prøver er merket med grått For kjemiske analyser, se analysebevis fra Eurofins AS Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL PG1-PG5 Original format A4 Vedleggets filnavn Fag Miljøgeologi MATHISEN EIENDOM AS SARPSBORG KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen OSLO Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet HEM Målestokk Kontrollert TDK Godkjent DEJ Vedlegg 1 til rapport RIGm-RAP

17 Prøvepunkt: PG3 Posisjon på eieom: Cirka 8 m fra det sørøstre hjørnet av eieommen. Dybde Prøve Beskrivelse Bilde: Cirka øvre meter av prøvegrop. (m) 0-1 SK3 (0,2-0,5) Fyllmasser eller antattt forstyrrede masser av stein grus og sa. Humus. Duk på ca. 0,4 meters dybde. 1-2,2 SK3 (1-1,3) Silt og sa. Stopp i antatt naturlig avsatte masser. Kommentarer: Alle beskrivelser og dybdeangivelser er basert på visuelle observasjoner Analyserte prøver er merket med grått For kjemiske analyser, se analysebevis fra Eurofins AS Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL PG1-PG5 Original format A4 Vedleggets filnavn Fag Miljøgeologi MATHISEN EIENDOM AS SARPSBORG KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen OSLO Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet HEM Målestokk Kontrollert TDK Godkjent DEJ Vedlegg 1 til rapport RIGm-RAP

18 : Prøvepunkt: PG4 Posisjon på eieom: Cirka 10 m sørvest for nordøstre hjørne. Dybde Prøve Beskrivelse Bilde: Prøvegrop (m) 0-0,4 PG4 (0-0,4) Fyllmasser. Sa med stein/pukk og humus. Duk på ca. 0,4 meters dybde. 0,4-2,6 PG4 (1-2) Silt med sa og leire. Stopp i antatt naturlig avsatte masser. Kommentarer: Alle beskrivelser og dybdeangivelser er basert på visuelle observasjoner Analyserte prøver er merket med grått For kjemiske analyser, se analysebevis fra Eurofins AS Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL PG1-PG5 Original format A4 Vedleggets filnavn Fag Miljøgeologi MATHISEN EIENDOM AS SARPSBORG KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen OSLO Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet HEM Målestokk Kontrollert TDK Godkjent DEJ Vedlegg 1 til rapport RIGm-RAP

19 Prøvepunkt: PG5 Posisjon på eieom: Cirka 15 m sør for det nordre hjørne av eieommen. Dybde Prøve Beskrivelse Bilde: Prøvegrop (m) 0-1 PG5 (0-1) Fyllmasser eller forstyrrede masser av sa og grus. Topplag på ca cm med knust stein (subbus). 1-2 PG5 (1-2) Silt og leire. Gammelt drensrør av tegl på ca. 1 meters dybde. Stopp i antatt naturlig avsatte masser. Kommentarer: Alle beskrivelser og dybdeangivelser er basert på visuelle observasjoner Analyserte prøver er merket med grått For kjemiske analyser, se analysebevis fra Eurofins AS Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFIL PG1-PG5 Original format A4 Vedleggets filnavn Fag Miljøgeologi MATHISEN EIENDOM AS SARPSBORG KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedre Skøyen vei 2 - Pb. 265 Skøyen OSLO Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet HEM Målestokk Kontrollert TDK Godkjent DEJ Vedlegg 1 til rapport RIGm-RAP

20 Vedlegg B Analyserapport fa Eurofins AS

21 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Postboks 265 Skøyen 0213 OSLO Attn: Henrik Myreng Tlf: Fax: AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Skjebergveien 218 ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 16

22 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG1 (0-1) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.3 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 11 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 5.4 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 51 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 ISO/DIS Mod o-xylen PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO/DIS Mod Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB mg/kg TS % ISO/DIS Mod PCB mg/kg TS % ISO/DIS Mod PCB mg/kg TS % ISO/DIS Mod Sum 7 PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) ISO/DIS Mod Tørrstoff 89.1 % 0.1 5% EN Alifater C5-C6 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 16

23 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 16

24 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG1 (1-2) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 2.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 4.5 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 43 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 ISO/DIS Mod o-xylen PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) ISO/DIS Mod Tørrstoff 89.3 % 0.1 5% EN Alifater C5-C6 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 16

25 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 16

26 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG2 (0-1) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 10 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 4.3 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 8.4 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 47 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod Tørrstoff 87.5 % 0.1 5% EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 16

27 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG2 (1,5-2,5) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) 2.5 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 6.0 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 39 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 88.1 % 0.1 5% EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 16

28 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG3 (0,2-0,5) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) 2.2 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 19 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.18 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 10 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 13 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 6.2 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 110 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO/DIS Mod Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO/DIS Mod Pyren mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO/DIS Mod Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO/DIS Mod Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO/DIS Mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA 0.30 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod Tørrstoff 77.9 % 0.1 5% EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 16

29 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG3 (1-1,3) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) 2.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 4.9 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 13 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 8.4 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 25 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 88.7 % 0.1 5% EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 16

30 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG4 (0-0,4) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 9.6 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 9.5 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 5.0 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 69 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 ISO/DIS Mod o-xylen PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen mg/kg TS % ISO/DIS Mod Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO/DIS Mod Antracen mg/kg TS % ISO/DIS Mod Fluoranten 0.24 mg/kg TS % ISO/DIS Mod Pyren 0.19 mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[a]antracen 0.14 mg/kg TS % ISO/DIS Mod Krysen/Trifenylen 0.13 mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[b]fluoranten 0.19 mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[a]pyren 0.11 mg/kg TS % ISO/DIS Mod Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO/DIS Mod Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO/DIS Mod Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO/DIS Mod Sum PAH(16) EPA 1.2 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) ISO/DIS Mod Tørrstoff 83.7 % 0.1 5% EN Alifater C5-C6 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 16

31 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 11 av 16

32 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG4 (1-2) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 2.9 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 5.9 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 40 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 ISO/DIS Mod o-xylen PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) ISO/DIS Mod Tørrstoff 87.8 % 0.1 5% EN Alifater C5-C6 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 12 av 16

33 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 13 av 16

34 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG5 (0-1) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) 0.93 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.9 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 2.4 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 8.5 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 3.5 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 18 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 84.1 % 0.1 5% EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 14 av 16

35 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Henrik Myreng Prøvemerking: PG5 (1-2) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Ailfater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 Internal Method * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) 2.4 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 7.9 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 38 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 54 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 83.1 % 0.1 5% EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 15 av 16

36 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂO*NÉÎ Kopi til: Trygve Dekko Moss Kjetil Sjaastad Laboratorie Tekniker Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 16 av 16

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Fredrikstad kommune EMNE DATO / REVISJON: 3. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS

Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS RAPPORT Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS OPPDRAGSGIVER BIR Avfallsenergi AS EMNE Rapport fra miljøtekniske grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 7. mai 2015 /

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer