VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim"

Transkript

1 UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD 1 Innledning Historikk og forurensningssituasjon Miljømål 3 2 Gjennomføring av prøvetakning Analysemetode Tilstandsklasser, risikovurdering og akseptkriterier 5 3 Resultater 7 4 Risiko og tiltaksvurdering 8 5 Massedisponeringsplan Massehåndtering og disponering Tilførsel av masser til byggeområdet 9 6 Kontroll og overvåkning under og etter terrenginngrep Spredning av forurensning Kontroll ved uforutsette situasjoner Sluttdokumentasjon 10 7 Referanser 11 8 Vedlegg 11 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A Berg skole Bygg 05 VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

2 2 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 1 Innledning COWI AS ble engasjert av Undervisningsbygg for å gjennomføre en grunnundersøkelse og utarbeide en plan for oppfølging av gravemasser i forbindelse med utbygging av ny gymsal (bygg 05) ved Berg skole i John Colletts allé 106 i Oslo (Figur 1). Den nye gymsalen skal oppføres på en asfaltert idrettsplass på eiendom gnr/bnr 48/54, øst for hovedbygningen ved Berg skole. Undersøkelsesområdet dekker et areal på ca m², og benyttes i dag til idrettsplass/friområde. Fremtidig arealbruk vil være idrett/skoleområde. Figur 1. Oversiktskart over Berg/Ullevål i Oslo. Den røde ringen markerer undersøkelsesområdet. Kilde: finn.no. I forbindelse med utbyggingen vil det bli utført gravearbeider som vil generere overskuddsmasser. Følgende rapport omfatter en grunnundersøkelse Fase 2, som inkluderer miljøtekniske målinger og prøvetakning i grunnen for kjemiske og fysiske analyser. COWI sin oppgave har vært å vurdere om og i hvilken grad eiendommen er forurenset, samt å veilede tiltakshaver om hvordan gravemasser skal disponeres. Tiltaksplanen er bygd opp etter krav til tiltaksplan gitt i 6 i forurensningsforskriftens kapittel 2, og skal i henhold til forskriften behandles av forurensningsmyndighetene som her er Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Ved utbygging av eiendommen skal engasjert entreprenør sette seg inn i og følge tiltaksplanen, hvor eventuelle avbøtende tiltak mot spredning og eksponering av forurensning er beskrevet. 1.1 Historikk og forurensningssituasjon Det ble gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse av COWI på tilsvarende område i Resultatene fra undersøkelsen i 2012 er inkludert i denne tiltaksplanen. I 2012 ble det tatt 5 jordprøver fra området og 2 av prøvene viste overskridelse av normverdi for metaller og/eller olje og PAH 16. På grunn av utvidelse av prosjektområdet er det tatt flere prøver i 2016 for å ivareta krav til antall prøvepunkter jf. Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009 /2/. Massene består av både fyllmasser og stedlige masser (leire). Det er ingen kjente nedgravde oljetanker på eiendommen. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

3 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 3 Lokaliteten ligger i tillegg innenfor ringvei 3 og Oslo kommunes aktsomhetskart for forurenset grunn, og det er derfor krav til undersøkelser med hensyn på grunnforurensning før gravearbeidene starter opp. Lokaliteten er registrert i Miljødirektoratets database på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen i Miljømål Hovedmålet med tiltaksplanen er å dokumentere forurensningstilstanden i løsmassene på området ved hjelp av kjemiske undersøkelser av utvalgte jordprøver fra eiendommen. Det kan dermed gjøres en vurdering av riktig massedisponering i henhold til gjeldende retningslinjer og anbefalte normverdier i henhold til veilederta-2553/2009 /2/. En eventuell ekstern deponering krever dessuten dokumentasjon på massenes innhold. Spesifikke miljømål vil derfor være: Eksponering: Opphold i forbindelse på området skal ikke medføre uakseptabel helserisiko som skyldes forurensninger i grunnen. Spredning: Eventuelle anleggsarbeider skal ikke føre til uønsket spredning av miljøgifter og forurensning til omkringliggende områder eller resipienter. 2 Gjennomføring av prøvetakning Det ble til sammen tatt 7 jordprøver på 0 3 meters dybde. Plassering av prøvepunkter er vist i Figur 2. Tabell 1 viser en oversikt over prøvetakingen der prøvenummer, dybde og en beskrivelse av jordmassene er angitt. Denne tiltaksplanen er i tillegg supplert med de 5 jordprøvene fra Det ble benyttet borerigg med naving for uttak av jordprøver ved alle punkter. Generelt besto de undersøkte løsmassene av pukk/grus/fyllmasser over leire. Det ble boret ned til leire/tette flater i alle borehull. Det ble ikke observert grunnvann eller støtt på grunnfjell i noen av punktene. De øvre massene (<30 cm under terreng) var fyllmasser som besto av grus og stein. Det ble påtruffet mye stor stein nær overflaten. Det var tydelig at steinen var tilført området for å danne en stabil grunn på idrettsbanen. Det var ingen tegn på avfall eller lukt i noen av gropene. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

4 4 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 BJ 9 BJ 7 BJ 6 BJ 2 BJ 1 BJ 5 BJ 3 BJ 8 BJ 4 Figur 2. Undersøkelsesområdet (gnr/bnr. 48/54) med plassering av prøvepunkter (BJ 1- BJ 9) i forbindelse med prøvetakning 2012 og 2016 ved Berg skole i Oslo. Tabell 1. Oversikt over prøvematerialet i undersøkelsesområdet i forbindelse med miljøteknisk grunnundersøkelse ved Berg skole. Prøvenr/ prøvepunkt BJ 1 BJ 2 BJ 3 BJ 4 BJ 5 BJ 6-1 BJ 6-2 BJ 7-1 BJ 7-2 BJ 8-1 BJ 8-2 BJ 9 Prøvetakningsdybde (meter under terreng) 1,8 Borehull: 2 0,25-0,30 Borehull: 1 0,15-0,30 Borehull: 2 0,30 Borehull: 3 0,50 Borehull: Borehull: Borehull: Borehull: Borehull Borehull: Borehull: Borehull: 1 Beskrivelse jord Topplag med asfalt. Under asfalten er det stor stein og pukk ned til 30 cm. Fra >70 cm leire/silt (leire). Topplag med asfalt. Under asfalten er det stor stein, pukk og fyllmasser ned til 30 cm. Fra >30 cm leire. Topplag med asfalt. Fra >1,4 m leire. Ingen lukt eller avfall. Topplag med asfalt. Fra >30 cm leire/fyllmasser. Siltig leire Topplag med asfalt. Fra 0-30 var det pukk og småstein. Fra >30 cm tørrskorpeleire. Topplag med asfalt. Fra 0-30 var det pukk og småstein. Leire fra 30 cm. Som over. Topplag med asfalt. Grus/sand 0-0,3 m. Fyllmasse/leire fra 0,3 2 m. Som over. Topplag med grus. Grus/fyllmasse 0-7 m. Leire fra 0,7-3 m Som over. Topplag med grus. Fyllmasser med grus og morenemasser 0-0,7 m. Leire fra 0.7 m. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

5 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Analysemetode Det ble valgte å analysere på de vanligste og mest prioriterte miljøgiftene for å dokumentere forurensningsgraden på området. Relevante stoffer, grupper av stoffer og andre parametere som ble valgt inkluderer: 8 metaller og metalloid: As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn. 7 PCB-forbindelser og sum PCB 7 16 PAH-forbindelser og sum PAH 16, med bl.a. naftalen, benzo(pyren Mineralolje som 3 alifatiske THC-fraksjoner (C 8-C 10, C 10-C 12, C 12-C 35) Lavtkokende aromater BTEX-komponenter, som benzen, toluen, xylen, m.fl. Prøvene ble sendt til COWIs samarbeidende akkrediterte laboratorium; Eurofins Environmental Testing Norge AS. For ytterligere informasjon om analyseprogram vises det til Vedlegg D. 2.2 Tilstandsklasser, risikovurdering og akseptkriterier Tilstandsklassene (TKL) for forurenset grunn er en inndeling med utgangspunkt i konsentrasjoner av miljøgifter i jord, bestemt i veileder TA-2553/2009 /2/. De gir et uttrykk for hva Miljødirektoratet regner som god eller dårlig miljøtilstand i massene. Tilstandsklassene er basert på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesket. Denne klasseinndelingen blir dermed et sett akseptkriterier for menneskets bruk av arealer med forurenset grunn. Tabell 2 viser tilstandsklassene for forurenset grunn og en beskrivelse av tilstanden. Analyseresultatetene sammenlignes med TKL i TA-2553/2009 /2/ (Vedlegg C). Hver tilstandsklasse angis med hver sin farge som representerer forurensningsgrad. Tabell 2: Tilstandsklasse for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand. Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Øvre grense styres av Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå som anses å være farlig avfall Fremtidig arealbruk for området er "boligområder" i henhold til veileder TA- 2553/2009 /2/. Sammenheng mellom tilstandsklasse og arealbruk er vist i Tabell 3. For arealregulering bolig er det iht. TA-2553/2009 tillatt å la masser i TKL 2 eller lavere ligge i toppjord (0-1 m. u. t.) og masser i TKL 3 eller lavere i dypereliggende jord (>1 m. u. t.). Masser i TKL 4 kan bli liggende i dypereliggende jord dersom det gjennomføres er risikovurdering som dokumenterer at bruken av tilstandsklassen er forsvarlig med hensyn til både helse og spredning. Tabell 3: Sammenheng mellom arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp for arealregulering bolig. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

6 6 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 Regulert/ planlagt arealbruk Boligområder Tilstandsklasse i toppjord (< 1m) Tilstandsklasse 2 eller lavere. Tilstandsklasse i dypereliggende jord (> 1m) Tilstandsklasse 3 eller lavere. For stofffene alifater C8-C10 og C10-C12, benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mhp. spredning og avgassing kan dokumentere at risikoen er akseptabel. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

7 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Resultater Resultatene er vist i Tabell 4 og Tabell 5 og er fargekodet i henhold til veileder TA-2553/2009 /2/. Fullstendige analyseresultater er gitt i vedlegg D. Tabell 4. Analyseresultater for 8 metaller, PAH-16, PCB-7, BTEX og THC (alle i mg/kg t.v.) i jordprøver fra Berg skole, Oslo, fargekodet iht. TA-2553/2009. Prøver er tatt i Parameter Enhet BJ 1 BJ 2 BJ 3 BJ 4 BJ 5 As mg/kg TS 3,3 5,7 6,2 3,4 4,2 Pb mg/kg TS Cd mg/kg TS 0,090 0,041 0,19 0,14 0,12 Cu mg/kg TS Cr mg/kg TS Hg mg/kg TS 0,020 0,016 0,059 0,010 0,046 Ni mg/kg TS Zn mg/kg TS PAH(16) mg/kg TS 0, ,7 i.p i.p B(P mg/kg TS 0,055 0,057 0,36 <0,01 <0,01 PCB(7) mg/kg TS i.p i.p i.p i.p i.p Alifater C5-C10 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 Alifater C10-C12 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 Alifater C12-C35 mg/kg TS i.p <20 BTEX mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Tørrstoff % Tabell 5. Analyseresultater for 8 metaller, PAH-16, PCB-7, BTEX og THC (alle i mg/kg t.v.) i jordprøver fra Berg skole, Oslo, fargekodet iht. TA-2553/2009. Prøvene er tatt Parameter Enhet BJ 6-1 BJ 6-2 BJ 7-1 BJ 7-3 BJ 8-1 BJ 8-2 BJ 9 As mg/kg TS 4,8 5,5 5,6 8,1 5,1 3,6 5 Pb mg/kg TS Cd mg/kg TS 0,17 0,089 0,14 0,12 0,1 0,15 0,17 Cu mg/kg TS Cr mg/kg TS Hg mg/kg TS 0,03 0,037 0,153 0,033 0,042 0,055 0,051 Ni mg/kg TS Zn mg/kg TS PAH(16) mg/kg TS 1 1 0,077 1,1 0,065 ND 0,35 B(P mg/kg TS 0,06 < 0,010 0,16 0,017 < 0,010 0,053 0,028 PCB(7) mg/kg TS ND ND ND ND ND ND ND Alifater C5-C10 mg/kg TS < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Alifater C10-C12 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Alifater C12-C35 mg/kg TS nd nd 10 nd nd BTEX mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Tørrstoff % 85,7 79,8 82,9 80,8 83,4 87,2 87,2 Resultatene fra undersøkelsen i 2012 (BJ 1 BJ 5) viser at prøve BJ 2 inneholder konsentrasjoner av PAH 16 i TKL 3, i tillegg til krom og nikkel i TKL 2. Prøve BJ 3 inneholder konsentrasjoner av krom og langkjedede alifater (C 12-C 35) i TKL 2. I 2016 er det påvist overskridelse av normverdi i 2 av prøvene. Begge prøvene er tatt i samme prøvepunkt, men i ulike dyp (1 og 3 m). Prøve BJ 7-1 inneholder krom og benzo(pyren tilsvarende TKL 2. I tillegg er det påvist arsen tilsvarende TKL 2 i prøve BJ Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

8 8 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 Totalt 4 av 12 jordprøver fra undersøkelsesområdet ved Berg skole inneholder enten metaller og/eller organiske miljøforurensninger over normverdi. 4 Risiko og tiltaksvurdering Jordprøver fra undersøkelsesområdet ved Berg skole viser overskridelse av normverdier for enkelte av de undersøkte metallene og PAH-16 i løsmassene (TKL 2-TKL 3). Deler av løsmassene innenfor tiltaksområdet er forurenset kan ikke disponeres fritt utenfor tiltaksområdet. I tillegg må all løsmasse i TKL 3 fjernes fra eiendommen mhp. fremtidig arealbruk. Det er dermed behov for en massedisponeringsplan i forbindelse med gravearbeidene. 5 Massedisponeringsplan Løsmassene på eiendommen kan deles inn i følgende kategorier: 1. Uforurenset masse i tilstandsklasse 1 2. Forurenset masse i tilstandsklasse 2-3 (ved prøvepunkt BJ 2, BJ3 og BJ 7, TKL 2-3) 3. Avfallsfraksjoner Se for øvrig Figur 3 for avgrensning forurenset masse på området med hensyn på fremtidig massedisponering. BJ 9 BJ 7 BJ 6 TKL 3 BJ 2 TKL 2 BJ 1 BJ 5 BJ 3 BJ 8 BJ 4 TKL 2 Figur 3. Oversiktskart over undersøkelsesområdet hvor fargekoden viser påviste tilstandsklasser (TKL) for undersøkte metaller og organiske miljøgifter i jordmassene på området. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

9 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Massehåndtering og disponering Løsmasser ved alle prøvepunkt med unntak av punkt BJ 2, BJ 3 og BJ 7 regnes som uforurenset og tilfredsstiller kravene i henhold til arealbruken Forurenset masse (tilstandsklasse 2-3) Forurenset masse i TKL 2-3 ved prøvepunkt BJ 2, BJ 3 og BJ 7 som vil bli generert vil være overskuddsmasse og skal derfor leveres til godkjent mottak. Dersom det er aktuelt kan masser i TKL 2 gjenbrukes innenfor tiltaksområdet i alle dybder. Masser i TKL 3 kan benyttes 1 m under terreng innenfor tiltaksområdet. Det er viktig at massene i TKL 2-3 ikke gjenbrukes fritt utenfor tiltaksområdet. Det er ikke tillatt å blande en forurenset masse med en annen masse med lavere eller ingen forurensning, i den hensikt å oppnå en lavere forurensningsgrad, slik at massen kan brukes til et ønsket formål. Masser med kornstørrelse > ca. 50 mm, og som ikke er synlig forurenset, kan eventuelt sorteres ut og anses som uforurenset, dvs. at pukk og stor stein kan sorteres ut fra jord og håndteres som uforurenset Avfallsfraksjoner Dersom det påtreffes avfall (byggavfall, metallskrap, med mer) som graves opp under gravearbeidene, skal dette sorteres ut på stedet og leveres godkjent mottak. Metallskrap, teglstein eller annet avfall i grunnen regnes ikke som gravemasser, og skal håndteres som avfall etter kapittel 15 i avfallsforskriften. Avfallsfraksjoner kan ikke graves ned. 5.2 Tilførsel av masser til byggeområdet Hvis det skulle være behov for å tilføre masser til området, må disse tilfredsstille kravene til rene masser, dvs. oppfylle normverdiene i vedlegg 1 i kap. 2 i forurensningsforskriften /1/. Ved gjenbruk av masser innenfor tiltaksområdet må det øverste jordlaget, dvs. jord ned til 1 meter, være i tilstandsklasse 2 eller lavere. 6 Kontroll og overvåkning under og etter terrenginngrep I forbindelse med oppgraving og transport av forurensede masser ut av området, er det beskrevet rutiner som skal følges for tilstrekkelig kontroll av massene. Det skal avklares med mottaksanlegget før massene transporteres ut av området. Entreprenør må ta vare på alle kvitteringer fra mottaket, for dokumentasjon ved utarbeidelse av sluttrapport. Mottaksanlegget skal ha tillatelse til å motta denne type masser. Forurensede masser skal transporteres på en slik måte at spill ikke kan skje under transport. 6.1 Spredning av forurensning Løsmassene på området består i hovedsak av grus/pukk og fyllmasser, og risiko for grunnvannsspredning ansees som lav. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

10 10 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 Det er fare for spredning av forurensning ved f.eks. oppgraving, opplasting, mellomlagring, store nedbørsmengder og i transportfasen. Vann kan samle seg i gravegropene som følge av grunnvann som renner inn eller nedbør. Vannet vil trolig ikke inneholde høye konsentrasjoner av miljøgifter, men kan inneholde høyt innhold av partikler. Dersom vann skal pumpes ut i grunnen eller inn på kommunens ledningsnettet, må håndtering av vannet utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom vann skal pumpes inn på kommunens nett, må tillatelse omsøkes i forkant. Det er entreprenørens ansvar å påse at vannhåndtering skjer på en ansvarlig måte som hindrer spredning av forurensning og er i henhold til denne tiltaksplanen (samt eventuelle tillegg i kommunens tillatelse). Et alternativ er å oppsamling med sugebil og deretter leveres vannet til godkjent mottak. Det er viktig å hindre spredning av forurensning langs transportruten til mottak. Dette er entreprenørens ansvar. Løsmassene skal transporteres i tett lasteplan. Uforurensede masser kan mellomlagres fritt innenfor tiltaksområdet. Dersom forurenset masse skal mellomlagres på eiendommen skal massene mellomlagres separat på asfalt eller duk. Dette for å unngå å forurense eventuelt rene masser. Masser må lagres på plant område. Eventuelt kan det bygges en barriere rundt massene (tett leire, bark, o.l.), for å unngå spredning av forurensning. Ved nedbør må en presenning legges over massene for å hindre avrenning. Det er viktig å hindre spredning av forurensning langs transportruten til mottak. Dette er entreprenørens ansvar. 6.2 Kontroll ved uforutsette situasjoner Dersom det under gravearbeidene oppdages masser der det er mistanke om forurensning utover det som er beskrevet i denne tiltaksplanen, skal massene sjekkes ut i henhold til utarbeidet sjekkliste gitt i Vedlegg 4 og en kvalifisert miljørådgiver tilkalles. Det skal da vurderes og eventuelt tas prøver av massene, før arbeidene i dette området kan fortsette. Entreprenøren forplikter seg til å utarbeide en beredskapsplan som skal omfatte avbøtende tiltak og varslingsrutiner, dersom uforutsette forurensninger i grunnen påtreffes eller at akutt fare for spredning av forurensning skulle oppstå. 6.3 Sluttdokumentasjon Tiltakene skal gjennomføres i henhold til denne massedisponeringsplanen. Det skal utarbeides sluttrapport etter at tiltaket er gjennomført, jfr. 2-9 i Forurensningsforskriftens kapittel 2 /1/. Sluttrapporten skal inneholde: Beskrivelse av tiltak og utført arbeid Beskrivelse og dokumentasjon på mengder oppgravde masser og hvordan oppgravde masser er håndtert (levering og omdisponering) Eventuell dokumentasjon fra deponi på mottatte masser Omfang og lokalisering av evt. gjenværende forurensning Eventuelle spesielle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene Eventuelle avvik fra tiltaksplanen. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

11 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Eventuell videre oppfølging/overvåkning av forurensning All levering av avfall og forurenset masse til godkjent mottak skal dokumenteres. Det samme gjelder håndtering av forurenset vann. Entreprenør skal ta vare på alle kvitteringer, veiesedler, fakturaer, o.l., som siden legges med som dokumentasjon i sluttrapporten. 7 Referanser /1/ Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) FOR /2/ Hansen, H.J. og Danielsberg, A. 2009: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Rapport Statens forurensingstilsyn. Veileder TA 2553/ Vedlegg Vedlegg A: Registrering av bortkjørte mengder Vedlegg B: Liste for utført sjekk av oppgravde masser Vedlegg C: Tilstandsklasse for forurenset grunn Vedlegg D: Analyseresultater Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

12 12 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 VEDLEGG A: Registrering av bortkjørte mengder Prosjektnavn: Prosjektansvarlig entreprenør: Dato Mengde, m 3 Mottakssted Signatur prosjektansvarlig entreprenør. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

13 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG VEDLEGG B: Liste for utført sjekk av oppgravde masser JA NEI Sjekk av masser i gravegrop Mørke/glinsende masser Funn av fat eller lignende Oljelukt under arbeidene Annen lukt Skinner på vann i gravegrop Vedlagt dokumentasjon (bildenr. etc.) Sjekk utført: Dato Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

14 14 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 Vedlegg C: Tilstandsklasser for forurenset grunn Tilstandsklasse for forurenset grunn. Konsentrasjonen er angitt i mg/kg TS. Tilstandsklass e Beskrivelse av tilstand Øvre grense styres av Meget god Normver di God Moderat Dårlig Svært dårlig Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå som anses å være farlig avfall Antimon < Arsen < Bly < Kadmium <1,5 1, Kvikksølv < Kobber < Sink < Krom (III) < Krom (VI) < Nikkel < ΣPCB 7 <0,01 0,01-0,5 0, DDT <0,04 0, ΣPAH(16) < Benzo(pyren <0,1 0,1-0,5 0, Alifater C8-C10 <10 10 okt Alifater C10- C12 < Alifater C12- C35 < DEHP <2,8 2, Dioksiner/furan <0,0000 0, , ,0001-0, er 1 0, ,0001 0, ,015 Fenol <0,1 0, Benzen <0,01 0,01-0,015 0,015-0,04 0,04-0,05 0, Trikloreten <0,1 0,1-0,2 0,2-0,6 0,6-0,8 0, Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

15 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Vedlegg D: Analyseresultater Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

16 COWI AS Grenseveien Oslo Attn: Halvor Saunes ANALYSERAPPORT Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: Fax: AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Grunnundersøkelse Berg skole (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 11

17 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 3.3 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 15 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 20% NS EN ISO Kobber (Cu) 13 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 47 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 44 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 65 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 22 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 41% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 35% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 11

18 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 84 % 12% NS (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 11

19 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 2 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 5.7 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 11 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 40% NS EN ISO Kobber (Cu) 22 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 70 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 92 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 49 mg/kg TS 40% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 62 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.16 mg/kg TS 41% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 35% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 11

20 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 96 % 12% NS (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 11

21 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 3 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 6.2 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 40 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.19 mg/kg TS 20% NS EN ISO Kobber (Cu) 25 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 56 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 57 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 110 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 41% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 35% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 11

22 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 48 % 12% NS (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 11

23 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 4 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 3.4 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 12 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.14 mg/kg TS 20% NS EN ISO Kobber (Cu) 14 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 29 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 25 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 54 mg/kg TS 40% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 nd mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 11

24 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 83 % 12% NS (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 11

25 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 5 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 4.2 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 22 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.12 mg/kg TS 20% NS EN ISO Kobber (Cu) 16 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 41 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 36 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 69 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 nd mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 11

26 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 83 % 12% NS Kopi til: Marianne Brænden Moss Inger Marie Johansen Laboratorie Ingeniør (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 11

27 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss COWI AS Grenseveien 88 Postboks Oslo Attn: Halvor Saunes ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: AO47752,Berg skole Omstrukturering -detaljprosjekt * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 15

28 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 6-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 4.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.17 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 34 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 38 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 76 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod Acenaften Fluoren Fenantren 0.16 mg/kg TS % ISO mod Antracen mg/kg TS % ISO mod Fluoranten 0.26 mg/kg TS % ISO mod Pyren 0.20 mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 1.0 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 85.7 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 15

29 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 15

30 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 6-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.5 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 38 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 47 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 54 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 84 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO mod Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 79.8 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 15

31 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 15

32 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 7-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.14 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 26 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 51 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 57 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 99 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO mod Antracen mg/kg TS % ISO mod Fluoranten 0.14 mg/kg TS % ISO mod Pyren 0.14 mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten 0.18 mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]pyren 0.16 mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO mod Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 1.1 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 82.9 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 15

33 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 10 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 10 mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C35 10 mg/kg TS 20 Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 15

34 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 7-3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 8.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 21 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.12 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 43 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 48 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 87 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 80.8 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 15

35 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 15

36 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 8-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.10 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 40 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 90 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 83.4 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 15

37 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 15

38 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 8-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 3.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.15 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 41 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 47 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 76 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO mod Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO mod Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 0.35 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 87.2 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 15

39 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 75 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 75 mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C35 75 mg/kg TS 20 Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 15

40 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 9 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.17 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 42 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 54 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 95 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 0.22 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 87.2 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 15

41 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 10 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 10 mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C35 10 mg/kg TS 20 Intern metode Utførende laboratorium/ Underleverandør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Grethe Arnestad ASM/Cand.Mag. Kjemi * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 15

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Prosjektnr.: 11301303301, John Colletts Allé 39 Dato: 1.11.2013 DMR-saksnr.: 2013-0482 DMR A/S Smedgata 32,

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer