VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim"

Transkript

1 UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD 1 Innledning Historikk og forurensningssituasjon Miljømål 3 2 Gjennomføring av prøvetakning Analysemetode Tilstandsklasser, risikovurdering og akseptkriterier 5 3 Resultater 7 4 Risiko og tiltaksvurdering 8 5 Massedisponeringsplan Massehåndtering og disponering Tilførsel av masser til byggeområdet 9 6 Kontroll og overvåkning under og etter terrenginngrep Spredning av forurensning Kontroll ved uforutsette situasjoner Sluttdokumentasjon 10 7 Referanser 11 8 Vedlegg 11 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A Berg skole Bygg 05 VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

2 2 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 1 Innledning COWI AS ble engasjert av Undervisningsbygg for å gjennomføre en grunnundersøkelse og utarbeide en plan for oppfølging av gravemasser i forbindelse med utbygging av ny gymsal (bygg 05) ved Berg skole i John Colletts allé 106 i Oslo (Figur 1). Den nye gymsalen skal oppføres på en asfaltert idrettsplass på eiendom gnr/bnr 48/54, øst for hovedbygningen ved Berg skole. Undersøkelsesområdet dekker et areal på ca m², og benyttes i dag til idrettsplass/friområde. Fremtidig arealbruk vil være idrett/skoleområde. Figur 1. Oversiktskart over Berg/Ullevål i Oslo. Den røde ringen markerer undersøkelsesområdet. Kilde: finn.no. I forbindelse med utbyggingen vil det bli utført gravearbeider som vil generere overskuddsmasser. Følgende rapport omfatter en grunnundersøkelse Fase 2, som inkluderer miljøtekniske målinger og prøvetakning i grunnen for kjemiske og fysiske analyser. COWI sin oppgave har vært å vurdere om og i hvilken grad eiendommen er forurenset, samt å veilede tiltakshaver om hvordan gravemasser skal disponeres. Tiltaksplanen er bygd opp etter krav til tiltaksplan gitt i 6 i forurensningsforskriftens kapittel 2, og skal i henhold til forskriften behandles av forurensningsmyndighetene som her er Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Ved utbygging av eiendommen skal engasjert entreprenør sette seg inn i og følge tiltaksplanen, hvor eventuelle avbøtende tiltak mot spredning og eksponering av forurensning er beskrevet. 1.1 Historikk og forurensningssituasjon Det ble gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse av COWI på tilsvarende område i Resultatene fra undersøkelsen i 2012 er inkludert i denne tiltaksplanen. I 2012 ble det tatt 5 jordprøver fra området og 2 av prøvene viste overskridelse av normverdi for metaller og/eller olje og PAH 16. På grunn av utvidelse av prosjektområdet er det tatt flere prøver i 2016 for å ivareta krav til antall prøvepunkter jf. Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009 /2/. Massene består av både fyllmasser og stedlige masser (leire). Det er ingen kjente nedgravde oljetanker på eiendommen. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

3 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 3 Lokaliteten ligger i tillegg innenfor ringvei 3 og Oslo kommunes aktsomhetskart for forurenset grunn, og det er derfor krav til undersøkelser med hensyn på grunnforurensning før gravearbeidene starter opp. Lokaliteten er registrert i Miljødirektoratets database på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen i Miljømål Hovedmålet med tiltaksplanen er å dokumentere forurensningstilstanden i løsmassene på området ved hjelp av kjemiske undersøkelser av utvalgte jordprøver fra eiendommen. Det kan dermed gjøres en vurdering av riktig massedisponering i henhold til gjeldende retningslinjer og anbefalte normverdier i henhold til veilederta-2553/2009 /2/. En eventuell ekstern deponering krever dessuten dokumentasjon på massenes innhold. Spesifikke miljømål vil derfor være: Eksponering: Opphold i forbindelse på området skal ikke medføre uakseptabel helserisiko som skyldes forurensninger i grunnen. Spredning: Eventuelle anleggsarbeider skal ikke føre til uønsket spredning av miljøgifter og forurensning til omkringliggende områder eller resipienter. 2 Gjennomføring av prøvetakning Det ble til sammen tatt 7 jordprøver på 0 3 meters dybde. Plassering av prøvepunkter er vist i Figur 2. Tabell 1 viser en oversikt over prøvetakingen der prøvenummer, dybde og en beskrivelse av jordmassene er angitt. Denne tiltaksplanen er i tillegg supplert med de 5 jordprøvene fra Det ble benyttet borerigg med naving for uttak av jordprøver ved alle punkter. Generelt besto de undersøkte løsmassene av pukk/grus/fyllmasser over leire. Det ble boret ned til leire/tette flater i alle borehull. Det ble ikke observert grunnvann eller støtt på grunnfjell i noen av punktene. De øvre massene (<30 cm under terreng) var fyllmasser som besto av grus og stein. Det ble påtruffet mye stor stein nær overflaten. Det var tydelig at steinen var tilført området for å danne en stabil grunn på idrettsbanen. Det var ingen tegn på avfall eller lukt i noen av gropene. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

4 4 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 BJ 9 BJ 7 BJ 6 BJ 2 BJ 1 BJ 5 BJ 3 BJ 8 BJ 4 Figur 2. Undersøkelsesområdet (gnr/bnr. 48/54) med plassering av prøvepunkter (BJ 1- BJ 9) i forbindelse med prøvetakning 2012 og 2016 ved Berg skole i Oslo. Tabell 1. Oversikt over prøvematerialet i undersøkelsesområdet i forbindelse med miljøteknisk grunnundersøkelse ved Berg skole. Prøvenr/ prøvepunkt BJ 1 BJ 2 BJ 3 BJ 4 BJ 5 BJ 6-1 BJ 6-2 BJ 7-1 BJ 7-2 BJ 8-1 BJ 8-2 BJ 9 Prøvetakningsdybde (meter under terreng) 1,8 Borehull: 2 0,25-0,30 Borehull: 1 0,15-0,30 Borehull: 2 0,30 Borehull: 3 0,50 Borehull: Borehull: Borehull: Borehull: Borehull Borehull: Borehull: Borehull: 1 Beskrivelse jord Topplag med asfalt. Under asfalten er det stor stein og pukk ned til 30 cm. Fra >70 cm leire/silt (leire). Topplag med asfalt. Under asfalten er det stor stein, pukk og fyllmasser ned til 30 cm. Fra >30 cm leire. Topplag med asfalt. Fra >1,4 m leire. Ingen lukt eller avfall. Topplag med asfalt. Fra >30 cm leire/fyllmasser. Siltig leire Topplag med asfalt. Fra 0-30 var det pukk og småstein. Fra >30 cm tørrskorpeleire. Topplag med asfalt. Fra 0-30 var det pukk og småstein. Leire fra 30 cm. Som over. Topplag med asfalt. Grus/sand 0-0,3 m. Fyllmasse/leire fra 0,3 2 m. Som over. Topplag med grus. Grus/fyllmasse 0-7 m. Leire fra 0,7-3 m Som over. Topplag med grus. Fyllmasser med grus og morenemasser 0-0,7 m. Leire fra 0.7 m. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

5 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Analysemetode Det ble valgte å analysere på de vanligste og mest prioriterte miljøgiftene for å dokumentere forurensningsgraden på området. Relevante stoffer, grupper av stoffer og andre parametere som ble valgt inkluderer: 8 metaller og metalloid: As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn. 7 PCB-forbindelser og sum PCB 7 16 PAH-forbindelser og sum PAH 16, med bl.a. naftalen, benzo(pyren Mineralolje som 3 alifatiske THC-fraksjoner (C 8-C 10, C 10-C 12, C 12-C 35) Lavtkokende aromater BTEX-komponenter, som benzen, toluen, xylen, m.fl. Prøvene ble sendt til COWIs samarbeidende akkrediterte laboratorium; Eurofins Environmental Testing Norge AS. For ytterligere informasjon om analyseprogram vises det til Vedlegg D. 2.2 Tilstandsklasser, risikovurdering og akseptkriterier Tilstandsklassene (TKL) for forurenset grunn er en inndeling med utgangspunkt i konsentrasjoner av miljøgifter i jord, bestemt i veileder TA-2553/2009 /2/. De gir et uttrykk for hva Miljødirektoratet regner som god eller dårlig miljøtilstand i massene. Tilstandsklassene er basert på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesket. Denne klasseinndelingen blir dermed et sett akseptkriterier for menneskets bruk av arealer med forurenset grunn. Tabell 2 viser tilstandsklassene for forurenset grunn og en beskrivelse av tilstanden. Analyseresultatetene sammenlignes med TKL i TA-2553/2009 /2/ (Vedlegg C). Hver tilstandsklasse angis med hver sin farge som representerer forurensningsgrad. Tabell 2: Tilstandsklasse for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand. Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Øvre grense styres av Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå som anses å være farlig avfall Fremtidig arealbruk for området er "boligområder" i henhold til veileder TA- 2553/2009 /2/. Sammenheng mellom tilstandsklasse og arealbruk er vist i Tabell 3. For arealregulering bolig er det iht. TA-2553/2009 tillatt å la masser i TKL 2 eller lavere ligge i toppjord (0-1 m. u. t.) og masser i TKL 3 eller lavere i dypereliggende jord (>1 m. u. t.). Masser i TKL 4 kan bli liggende i dypereliggende jord dersom det gjennomføres er risikovurdering som dokumenterer at bruken av tilstandsklassen er forsvarlig med hensyn til både helse og spredning. Tabell 3: Sammenheng mellom arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp for arealregulering bolig. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

6 6 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 Regulert/ planlagt arealbruk Boligområder Tilstandsklasse i toppjord (< 1m) Tilstandsklasse 2 eller lavere. Tilstandsklasse i dypereliggende jord (> 1m) Tilstandsklasse 3 eller lavere. For stofffene alifater C8-C10 og C10-C12, benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mhp. spredning og avgassing kan dokumentere at risikoen er akseptabel. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

7 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Resultater Resultatene er vist i Tabell 4 og Tabell 5 og er fargekodet i henhold til veileder TA-2553/2009 /2/. Fullstendige analyseresultater er gitt i vedlegg D. Tabell 4. Analyseresultater for 8 metaller, PAH-16, PCB-7, BTEX og THC (alle i mg/kg t.v.) i jordprøver fra Berg skole, Oslo, fargekodet iht. TA-2553/2009. Prøver er tatt i Parameter Enhet BJ 1 BJ 2 BJ 3 BJ 4 BJ 5 As mg/kg TS 3,3 5,7 6,2 3,4 4,2 Pb mg/kg TS Cd mg/kg TS 0,090 0,041 0,19 0,14 0,12 Cu mg/kg TS Cr mg/kg TS Hg mg/kg TS 0,020 0,016 0,059 0,010 0,046 Ni mg/kg TS Zn mg/kg TS PAH(16) mg/kg TS 0, ,7 i.p i.p B(P mg/kg TS 0,055 0,057 0,36 <0,01 <0,01 PCB(7) mg/kg TS i.p i.p i.p i.p i.p Alifater C5-C10 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 Alifater C10-C12 mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 Alifater C12-C35 mg/kg TS i.p <20 BTEX mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Tørrstoff % Tabell 5. Analyseresultater for 8 metaller, PAH-16, PCB-7, BTEX og THC (alle i mg/kg t.v.) i jordprøver fra Berg skole, Oslo, fargekodet iht. TA-2553/2009. Prøvene er tatt Parameter Enhet BJ 6-1 BJ 6-2 BJ 7-1 BJ 7-3 BJ 8-1 BJ 8-2 BJ 9 As mg/kg TS 4,8 5,5 5,6 8,1 5,1 3,6 5 Pb mg/kg TS Cd mg/kg TS 0,17 0,089 0,14 0,12 0,1 0,15 0,17 Cu mg/kg TS Cr mg/kg TS Hg mg/kg TS 0,03 0,037 0,153 0,033 0,042 0,055 0,051 Ni mg/kg TS Zn mg/kg TS PAH(16) mg/kg TS 1 1 0,077 1,1 0,065 ND 0,35 B(P mg/kg TS 0,06 < 0,010 0,16 0,017 < 0,010 0,053 0,028 PCB(7) mg/kg TS ND ND ND ND ND ND ND Alifater C5-C10 mg/kg TS < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Alifater C10-C12 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Alifater C12-C35 mg/kg TS nd nd 10 nd nd BTEX mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 Tørrstoff % 85,7 79,8 82,9 80,8 83,4 87,2 87,2 Resultatene fra undersøkelsen i 2012 (BJ 1 BJ 5) viser at prøve BJ 2 inneholder konsentrasjoner av PAH 16 i TKL 3, i tillegg til krom og nikkel i TKL 2. Prøve BJ 3 inneholder konsentrasjoner av krom og langkjedede alifater (C 12-C 35) i TKL 2. I 2016 er det påvist overskridelse av normverdi i 2 av prøvene. Begge prøvene er tatt i samme prøvepunkt, men i ulike dyp (1 og 3 m). Prøve BJ 7-1 inneholder krom og benzo(pyren tilsvarende TKL 2. I tillegg er det påvist arsen tilsvarende TKL 2 i prøve BJ Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

8 8 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 Totalt 4 av 12 jordprøver fra undersøkelsesområdet ved Berg skole inneholder enten metaller og/eller organiske miljøforurensninger over normverdi. 4 Risiko og tiltaksvurdering Jordprøver fra undersøkelsesområdet ved Berg skole viser overskridelse av normverdier for enkelte av de undersøkte metallene og PAH-16 i løsmassene (TKL 2-TKL 3). Deler av løsmassene innenfor tiltaksområdet er forurenset kan ikke disponeres fritt utenfor tiltaksområdet. I tillegg må all løsmasse i TKL 3 fjernes fra eiendommen mhp. fremtidig arealbruk. Det er dermed behov for en massedisponeringsplan i forbindelse med gravearbeidene. 5 Massedisponeringsplan Løsmassene på eiendommen kan deles inn i følgende kategorier: 1. Uforurenset masse i tilstandsklasse 1 2. Forurenset masse i tilstandsklasse 2-3 (ved prøvepunkt BJ 2, BJ3 og BJ 7, TKL 2-3) 3. Avfallsfraksjoner Se for øvrig Figur 3 for avgrensning forurenset masse på området med hensyn på fremtidig massedisponering. BJ 9 BJ 7 BJ 6 TKL 3 BJ 2 TKL 2 BJ 1 BJ 5 BJ 3 BJ 8 BJ 4 TKL 2 Figur 3. Oversiktskart over undersøkelsesområdet hvor fargekoden viser påviste tilstandsklasser (TKL) for undersøkte metaller og organiske miljøgifter i jordmassene på området. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

9 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Massehåndtering og disponering Løsmasser ved alle prøvepunkt med unntak av punkt BJ 2, BJ 3 og BJ 7 regnes som uforurenset og tilfredsstiller kravene i henhold til arealbruken Forurenset masse (tilstandsklasse 2-3) Forurenset masse i TKL 2-3 ved prøvepunkt BJ 2, BJ 3 og BJ 7 som vil bli generert vil være overskuddsmasse og skal derfor leveres til godkjent mottak. Dersom det er aktuelt kan masser i TKL 2 gjenbrukes innenfor tiltaksområdet i alle dybder. Masser i TKL 3 kan benyttes 1 m under terreng innenfor tiltaksområdet. Det er viktig at massene i TKL 2-3 ikke gjenbrukes fritt utenfor tiltaksområdet. Det er ikke tillatt å blande en forurenset masse med en annen masse med lavere eller ingen forurensning, i den hensikt å oppnå en lavere forurensningsgrad, slik at massen kan brukes til et ønsket formål. Masser med kornstørrelse > ca. 50 mm, og som ikke er synlig forurenset, kan eventuelt sorteres ut og anses som uforurenset, dvs. at pukk og stor stein kan sorteres ut fra jord og håndteres som uforurenset Avfallsfraksjoner Dersom det påtreffes avfall (byggavfall, metallskrap, med mer) som graves opp under gravearbeidene, skal dette sorteres ut på stedet og leveres godkjent mottak. Metallskrap, teglstein eller annet avfall i grunnen regnes ikke som gravemasser, og skal håndteres som avfall etter kapittel 15 i avfallsforskriften. Avfallsfraksjoner kan ikke graves ned. 5.2 Tilførsel av masser til byggeområdet Hvis det skulle være behov for å tilføre masser til området, må disse tilfredsstille kravene til rene masser, dvs. oppfylle normverdiene i vedlegg 1 i kap. 2 i forurensningsforskriften /1/. Ved gjenbruk av masser innenfor tiltaksområdet må det øverste jordlaget, dvs. jord ned til 1 meter, være i tilstandsklasse 2 eller lavere. 6 Kontroll og overvåkning under og etter terrenginngrep I forbindelse med oppgraving og transport av forurensede masser ut av området, er det beskrevet rutiner som skal følges for tilstrekkelig kontroll av massene. Det skal avklares med mottaksanlegget før massene transporteres ut av området. Entreprenør må ta vare på alle kvitteringer fra mottaket, for dokumentasjon ved utarbeidelse av sluttrapport. Mottaksanlegget skal ha tillatelse til å motta denne type masser. Forurensede masser skal transporteres på en slik måte at spill ikke kan skje under transport. 6.1 Spredning av forurensning Løsmassene på området består i hovedsak av grus/pukk og fyllmasser, og risiko for grunnvannsspredning ansees som lav. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

10 10 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 Det er fare for spredning av forurensning ved f.eks. oppgraving, opplasting, mellomlagring, store nedbørsmengder og i transportfasen. Vann kan samle seg i gravegropene som følge av grunnvann som renner inn eller nedbør. Vannet vil trolig ikke inneholde høye konsentrasjoner av miljøgifter, men kan inneholde høyt innhold av partikler. Dersom vann skal pumpes ut i grunnen eller inn på kommunens ledningsnettet, må håndtering av vannet utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom vann skal pumpes inn på kommunens nett, må tillatelse omsøkes i forkant. Det er entreprenørens ansvar å påse at vannhåndtering skjer på en ansvarlig måte som hindrer spredning av forurensning og er i henhold til denne tiltaksplanen (samt eventuelle tillegg i kommunens tillatelse). Et alternativ er å oppsamling med sugebil og deretter leveres vannet til godkjent mottak. Det er viktig å hindre spredning av forurensning langs transportruten til mottak. Dette er entreprenørens ansvar. Løsmassene skal transporteres i tett lasteplan. Uforurensede masser kan mellomlagres fritt innenfor tiltaksområdet. Dersom forurenset masse skal mellomlagres på eiendommen skal massene mellomlagres separat på asfalt eller duk. Dette for å unngå å forurense eventuelt rene masser. Masser må lagres på plant område. Eventuelt kan det bygges en barriere rundt massene (tett leire, bark, o.l.), for å unngå spredning av forurensning. Ved nedbør må en presenning legges over massene for å hindre avrenning. Det er viktig å hindre spredning av forurensning langs transportruten til mottak. Dette er entreprenørens ansvar. 6.2 Kontroll ved uforutsette situasjoner Dersom det under gravearbeidene oppdages masser der det er mistanke om forurensning utover det som er beskrevet i denne tiltaksplanen, skal massene sjekkes ut i henhold til utarbeidet sjekkliste gitt i Vedlegg 4 og en kvalifisert miljørådgiver tilkalles. Det skal da vurderes og eventuelt tas prøver av massene, før arbeidene i dette området kan fortsette. Entreprenøren forplikter seg til å utarbeide en beredskapsplan som skal omfatte avbøtende tiltak og varslingsrutiner, dersom uforutsette forurensninger i grunnen påtreffes eller at akutt fare for spredning av forurensning skulle oppstå. 6.3 Sluttdokumentasjon Tiltakene skal gjennomføres i henhold til denne massedisponeringsplanen. Det skal utarbeides sluttrapport etter at tiltaket er gjennomført, jfr. 2-9 i Forurensningsforskriftens kapittel 2 /1/. Sluttrapporten skal inneholde: Beskrivelse av tiltak og utført arbeid Beskrivelse og dokumentasjon på mengder oppgravde masser og hvordan oppgravde masser er håndtert (levering og omdisponering) Eventuell dokumentasjon fra deponi på mottatte masser Omfang og lokalisering av evt. gjenværende forurensning Eventuelle spesielle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene Eventuelle avvik fra tiltaksplanen. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

11 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Eventuell videre oppfølging/overvåkning av forurensning All levering av avfall og forurenset masse til godkjent mottak skal dokumenteres. Det samme gjelder håndtering av forurenset vann. Entreprenør skal ta vare på alle kvitteringer, veiesedler, fakturaer, o.l., som siden legges med som dokumentasjon i sluttrapporten. 7 Referanser /1/ Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) FOR /2/ Hansen, H.J. og Danielsberg, A. 2009: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Rapport Statens forurensingstilsyn. Veileder TA 2553/ Vedlegg Vedlegg A: Registrering av bortkjørte mengder Vedlegg B: Liste for utført sjekk av oppgravde masser Vedlegg C: Tilstandsklasse for forurenset grunn Vedlegg D: Analyseresultater Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

12 12 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 VEDLEGG A: Registrering av bortkjørte mengder Prosjektnavn: Prosjektansvarlig entreprenør: Dato Mengde, m 3 Mottakssted Signatur prosjektansvarlig entreprenør. Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

13 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG VEDLEGG B: Liste for utført sjekk av oppgravde masser JA NEI Sjekk av masser i gravegrop Mørke/glinsende masser Funn av fat eller lignende Oljelukt under arbeidene Annen lukt Skinner på vann i gravegrop Vedlagt dokumentasjon (bildenr. etc.) Sjekk utført: Dato Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

14 14 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 Vedlegg C: Tilstandsklasser for forurenset grunn Tilstandsklasse for forurenset grunn. Konsentrasjonen er angitt i mg/kg TS. Tilstandsklass e Beskrivelse av tilstand Øvre grense styres av Meget god Normver di God Moderat Dårlig Svært dårlig Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå som anses å være farlig avfall Antimon < Arsen < Bly < Kadmium <1,5 1, Kvikksølv < Kobber < Sink < Krom (III) < Krom (VI) < Nikkel < ΣPCB 7 <0,01 0,01-0,5 0, DDT <0,04 0, ΣPAH(16) < Benzo(pyren <0,1 0,1-0,5 0, Alifater C8-C10 <10 10 okt Alifater C10- C12 < Alifater C12- C35 < DEHP <2,8 2, Dioksiner/furan <0,0000 0, , ,0001-0, er 1 0, ,0001 0, ,015 Fenol <0,1 0, Benzen <0,01 0,01-0,015 0,015-0,04 0,04-0,05 0, Trikloreten <0,1 0,1-0,2 0,2-0,6 0,6-0,8 0, Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

15 TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG Vedlegg D: Analyseresultater Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/RIM/Tiltaksplan for forurenset grunn_berg skole_ 2016.docx

16 COWI AS Grenseveien Oslo Attn: Halvor Saunes ANALYSERAPPORT Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: Fax: AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Grunnundersøkelse Berg skole (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 11

17 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 3.3 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 15 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 20% NS EN ISO Kobber (Cu) 13 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 47 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 44 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 65 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 22 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 41% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 35% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 11

18 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 84 % 12% NS (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 11

19 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 2 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 5.7 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 11 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 40% NS EN ISO Kobber (Cu) 22 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 70 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 92 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 49 mg/kg TS 40% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 62 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.16 mg/kg TS 41% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 35% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 11

20 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 96 % 12% NS (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 11

21 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 3 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 6.2 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 40 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.19 mg/kg TS 20% NS EN ISO Kobber (Cu) 25 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 56 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 57 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 110 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 41% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 35% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% ISO/DIS Mod mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 11

22 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 48 % 12% NS (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 11

23 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 4 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 3.4 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 12 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.14 mg/kg TS 20% NS EN ISO Kobber (Cu) 14 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 29 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 25 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 54 mg/kg TS 40% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 nd mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 11

24 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 83 % 12% NS (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 11

25 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 5 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi: Arsen (As) 4.2 mg/kg TS 25% NS EN ISO Bly (Pb) 22 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.12 mg/kg TS 20% NS EN ISO Kobber (Cu) 16 mg/kg TS 25% NS EN ISO Krom (Cr) 41 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 36 mg/kg TS 25% NS EN ISO Sink (Zn) 69 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 <0.02 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <5 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 nd mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 11

26 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ5"Å%Î nd mg/kg TS ISO/DIS Mod Total tørrstoff 83 % 12% NS Kopi til: Marianne Brænden Moss Inger Marie Johansen Laboratorie Ingeniør (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 11

27 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss COWI AS Grenseveien 88 Postboks Oslo Attn: Halvor Saunes ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: AO47752,Berg skole Omstrukturering -detaljprosjekt * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 15

28 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 6-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 4.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.17 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 34 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 38 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 76 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod Acenaften Fluoren Fenantren 0.16 mg/kg TS % ISO mod Antracen mg/kg TS % ISO mod Fluoranten 0.26 mg/kg TS % ISO mod Pyren 0.20 mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 1.0 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 85.7 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 15

29 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 15

30 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 6-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.5 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 38 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 47 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 54 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 84 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO mod Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 79.8 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 15

31 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 15

32 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 7-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.14 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 26 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 51 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 57 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 99 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO mod Antracen mg/kg TS % ISO mod Fluoranten 0.14 mg/kg TS % ISO mod Pyren 0.14 mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten 0.18 mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]pyren 0.16 mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO mod Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 1.1 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 82.9 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 15

33 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 10 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 10 mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C35 10 mg/kg TS 20 Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 15

34 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 7-3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 8.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 21 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.12 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 43 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 48 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 87 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 80.8 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 15

35 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 15

36 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 8-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.10 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 40 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 90 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 83.4 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 15

37 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 15

38 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 8-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 3.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.15 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 41 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 47 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 76 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO mod Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO mod Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 0.35 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 87.2 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 15

39 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 75 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 75 mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C35 75 mg/kg TS 20 Intern metode * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 15

40 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Halvor Saunes Prøvemerking: BJ 9 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 5.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.17 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 42 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 54 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 95 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 0.22 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 87.2 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 15

41 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂTz}bÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 10 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 10 mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C35 10 mg/kg TS 20 Intern metode Utførende laboratorium/ Underleverandør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Grethe Arnestad ASM/Cand.Mag. Kjemi * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 15

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

HAFTOR JOHNSENSGATE 36

HAFTOR JOHNSENSGATE 36 SARPSBORG KOMMUNE HAFTOR JOHNSENSGATE 36 PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 28. SEPTEMBER 2015, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT Oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre Rapporttype Datarapport 2019-07-04 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT 1350034789 BYKAIA, LONGYEARBYEN 2 BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE SALMO TERRA AS MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Solheimsviken 13 5058 Bergen TLF 02694 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A100895 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK ÆNES INKUBATOR MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A090291 1 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT 01 13.02.17 Miljøundersøkelse, Ænes Jostein

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER

PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no Signaturer:

Detaljer

Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg.

Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg. HP Anlegg og Prosjektledelse AS Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg. 2016-05-10 Oppdrags-rapport nr.: 5162544-RIG1 Norconsult AS Brutippen 13, NO-2550 Os I Østerdalen Rapport tittel: Hans Børstads

Detaljer

KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING

KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Oppdragsgiver Tower Hotel Norway AS Rapporttype Datarapport med tilstasvurdering 2018-06-0 KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Foto: Olav Svegård, Rambøll

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN

MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN RAPPORT-28375001-RIM-R01-A01 MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Figur 1. Oversikt over tiltaksområdet for Kanalveien 8 med borerigg fra Mesta på BP-7 Kundenavn: Oppdrag: Jahra Eiendom

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR REGULERINGSOMRÅDET AMUNDRØD SYD, LARVIK KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR REGULERINGSOMRÅDET AMUNDRØD SYD, LARVIK KOMMUNE Oppdragsgiver: Oppdrag: 607299-01 Amundrød-Rødbøl prosjektering og byggoppfølging Dato: 17.11.2016 Skrevet av: Astrid Finstad Brevik Kvalitetskontroll: Bjørn Aschjem MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN

Detaljer

Tiltaksplan for forurenset grunn i forbindelse med fjernvarmeutbygging;

Tiltaksplan for forurenset grunn i forbindelse med fjernvarmeutbygging; Tiltaksplan for forurenset grunn i forbindelse med fjernvarmeutbygging; Prosjekt 31E-18NN 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse av tiltaket... 2 3 Kontroll og overvåking under og etter terrenginngrepet... 2

Detaljer

MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT

MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT Oppdragsgiver Steinkjerbygg KF Rapporttype Datarapport 2018-11-09 MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT DATARAPPORT 2 Oppdragsnr.: 1350030661 Oppdragsnavn: Mære Skole Dokument nr.: 001

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune

Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune RAPPORT Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Desember 2018 Kunde: Prosjekt: Prosjektnummer: 10206301 Gjøvik kommune Kartlegging av forurensning

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rådhusveien 7 i Sarpsborg

Rådhusveien 7 i Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7 i Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Trysilhus ØST AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DATO / REVISJON: 5. januar 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 512727 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre Rapporttype Datarapport 2019-5-28 RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS

FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS VÆRSTE UTVIKLING AS FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 1 Innledning COWI AS har

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

WSP Norge AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge. EMNE: Miljøteknisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE: RIMgeo

WSP Norge AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge. EMNE: Miljøteknisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE: RIMgeo WSP Norge AS RAPPORT OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge EMNE: Miljøteknisk grunnuersøkelse DOKUMENTKODE: 1900440-RIMgeo-000-20190528 Med mire annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no PRØVETAKING FORURENSET GRUNN

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

N O TAT. Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk.

N O TAT. Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk. N O TAT Oppdrag Storler Kue Terminalen Entreprenør AS Notat nr. 001 Dato 2017/2/16 Til Terminalen Entreprenør AS Fra Kopi Lise Støver Eirik Li Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk. Terminalen

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

RAPPORT. Prøvetaking og analyse av sedimentprøver fra Lovund

RAPPORT. Prøvetaking og analyse av sedimentprøver fra Lovund Vigner Olaisen AS Att: Aino Olaisen SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 68363 8764 LOVUND Rapportref.: rapport Bestillingsnr.:

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE ØLEN SENTRUMSUTVIKLING AS MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Solheimsviken 13 5058 Bergen TLF 02694 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A106138 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS

GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS VÆRSTE UTVIKLING AS GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier.

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier. Oppdragsnr.: 5180740 NOTAT Oppdragsgiver: Hamar kommune Dokumentnr.: RIM-03 Versjon: J01 Til: Fra: Hamar kommune v/ Reidar Aas, Marthe-Lise Søvik Dato 2018-03-09 Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-380-1 168180 01.10.2012 Kunde: Avinor Sammendrag: Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

RAPPORT. Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. ~li~fl~ \~ ~4s4

RAPPORT. Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. ~li~fl~ \~ ~4s4 ~osubsea as~ RAPPORT ~ SJ g~r,~k~er Versjon 2.0 OPPDRAG NR. 356-18-B Sak: Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. Oppdragsgiver: Kontaktperson:

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN

BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Beregnet til Ørland kommune Dokument type Rapport Dato Juni, 2017 BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDIMENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Revisjon

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-250-1 rev 1 168180 14.12.2012 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-18-MG Í%R5vÂÂi0?}Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-18-MG Í%R5vÂÂi0?}Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Haakon VII's gate 4, Trondheim

Haakon VII's gate 4, Trondheim Haakon VII's gt 4 KS Haakon VII's gate 4, Trondheim Miljøtekniske grunnundersøkelser 2014-10-06 Oppdragsnr.: 5144487 Oppdragsnr.: 5144487 Dokument nr.: 5144736-RIM-01 Miljøtekniske grunnundersøkelser Revisjon:

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Miljøkartlegging. Bankgata ungdomsskole, Bodø

Miljøkartlegging. Bankgata ungdomsskole, Bodø Miljøkartlegging Bankgata ungdomsskole, Bodø 12.07.2016 Miljøkartlegging ved Bankgata ungdomsskole, Bodø Miljøkartleggingsrapport med tiltaksplan Prosjektnr.: 006 02 2016 Prosjektnavn: Miljøkartlegging

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Fossing tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt AS. Tiltaksplan forurenset grunn RIGm-RAP-001 TILTAKSHAVER EMNE

Fossing tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt AS. Tiltaksplan forurenset grunn RIGm-RAP-001 TILTAKSHAVER EMNE RAPPORT Fossing tresliperi TILTAKSHAVER Fossing Storsmolt AS EMNE Tiltaksplan forurenset grunn DATO / REVISJON: 11. september 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814962-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom Boligutvikling AS. Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom Boligutvikling AS. Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandbrekkevegen 18 OPPDRAGSGIVER Wahl Eiendom Boligutvikling AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport DATO / REVISJON: 20. april 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 617150-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Tilstandskartlegging av g.nr/b.nr/s.nr 2077/136/3 i Grålumveien 125, Sarpsborg

Tilstandskartlegging av g.nr/b.nr/s.nr 2077/136/3 i Grålumveien 125, Sarpsborg MESTA AS Tilstandskartlegging av g.nr/b.nr/s.nr 2077/136/3 i Grålumveien 125, Sarpsborg 1 Sammendrag Planområdet, Tubus, har tidligere vært brukt til produksjon av trerør og ble etablert i 1927. Driften

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater

VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater Vurdering av analyseresultater tungmetaller på land Element Dyp TS As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Prøvenr/punkt

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN

UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Beregnet til Ørland kommune Dokument type Datarapport Dato Juni, 2017 UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDIMENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Revisjon

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune R A P P O R Gransking i samband med utviding av uteområde i barnehage T Rådgivende Biologer AS 2663 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøteknisk

Detaljer

AUGUST 2018 VÆRSTE AS STADION NORD DREIEVÆRSTE TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

AUGUST 2018 VÆRSTE AS STADION NORD DREIEVÆRSTE TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN AUGUST 2018 VÆRSTE AS STADION NORD DREIEVÆRSTE TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 2018 VÆRSTE AS STADION

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2017

Rapportering fra miljøovervåkning 2017 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2017 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

RAPPORT. Overvåkning av resipienten Mobekken og Tverråga 2017

RAPPORT. Overvåkning av resipienten Mobekken og Tverråga 2017 MO INDUSTRIPARK AS Att: Kjell Arne Hagen POSTBOKS 5 VIKA 861 MO I RANA SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 18 144 MVA Postboks 611 867 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 44 84 1 Ordrenr.: 69333 Utslipp vann

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-530-1 168180 01.10.2012 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Skansendammen parkeringsanlegg Miljøtekniske grunnundersøkelser- Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1

Detaljer

Ranheimsfjæra B2, Trondheim

Ranheimsfjæra B2, Trondheim RAPPORT Ranheimsfjæra B2, Trondheim OPPDRAGSGIVER Ranheim Utbyggingsselskap II AS EMNE Resultater fra supplerende undersøkelser DATO / REVISJON: 22. oktober 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 417424-RIGm-RAP-002

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer