Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05"

Transkript

1 NOTAT Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola Oppdrag: Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: Skrevet av: Astrid Finstad Brevik Kvalitetskontroll: Per Kraft KONSEKVENSVURDERING GRUNNFORURENSNING Figur 1: Borerigg henter opp prøvemateriale til miljø-grunnuersøkelser ved Stavanger lufthavn. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 1 asplanviak.no

2 NOTAT SAMMENDRAG Asplan Viak er engasjert av Stavanger lufthavn, Sola for å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredninger for utbygging av lufthavnen. Planene for utbygging har eret seg uervegs i oppdraget og omfatter nå ny taksebane fra rullebane og ut til nytt drifts- og hangarområdet. Denne utredningen tar for seg tema grunnforurensning innenfor tiltaksområdet og rapporterer gjennomførte uersøkelser av forurensninger i grunnen utført mars 2015, og sammenstiller tidligere utførte miljø/grunnuersøkelser. Det er gjennomført flere miljøtekniske grunnuersøkelser i forbielse med utbyggingstiltak de senere årene ved lufthavnen. Det er gjort enkelte funn av forurensninger, men ingen i stor utstrekning. Resultatene fra uersøkelsene i mars 2015 viser også begrenset utstrekning og moderat grad av forurenset grunn. Det er mest hensiktsmessig at videre uersøkelser gjennomføres i forbielse med de planlagte anleggsarbeidene. Det er registrert 2 lokaliteter i Miljødirektoratets database over forurenset grunn (avfallsfylling og eldre brannøvingsfelt), som begge kan bli berørt av fremtidig utbyggingstiltak i sørområdet av lufthavnen. Det er i tillegg mistanke om at det kan ligge are forurensninger i bakken i dette området fra tidligere aktiviteter fra Forsvaret. Dette dreier seg om drivstofffylling og rørledninger for drivstoff i bakken, samt rester fra eldre brannøvingsfelt lagt inn i støyvoll rut rusegrop. Konsekvensvurdering Driftsfasen: Konsekvenser av tiltaket for driftsfasen er knyttet til forventet økt aktivitet ved lufthavnen. Dette vil gi en generell økt sannsynlighet for uhell, søl og lekkasjer, som igjen kan medføre forurensinger til grunnen. Dette er i første rekke knyttet til utslipp av oljeprodukter, som drivstoff til fly og bakkekjøretøy, samt hydraulikkolje og motorolje i maskinparken. Økt bruk av fly- og baneavisingsmidler vil medføre en økt belastning av organisk stoff på sidearealene til takse- og rullebaner. Det organiske stoffet vil bli biologisk nedbrutt i jordsmonn/løsmasser over grunnvannsnivå, så fremt grunnen ikke overbelastes. Forbruket av fly- og baneavisingsmidler er regulert i lufthavnens utslippstillatelse. Tiltaket vil medfører terrenginngrep og utskifting av masser. Inngrepene vil medføre at eventuelle forurensede masser, både kjente og ukjente som kan oppdages uer anleggsarbeidet, vil bli gravd opp og håtert forskriftsmessig. I driftsfasen vil dermed risikoen knyttet til gamle forekomster med grunnforurensning være mire enn tilfellet i dagens situasjon. Anleggsfasen: Terrenginngrepene i tiltaket vil medføre en viss risiko for spredning av forurensninger i grunnen uer anleggsfasen. Det er i første rekke spredning som følge av feil massehåtering og massedisponering som kan gi negative konsekvenser. Anleggsfasen representerer også en risiko for uhellsutslipp fra maskiner og anleggsområder. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 2 asplanviak.no

3 NOTAT Forslag avbøtee og forebyggee tiltak Driftsfasen: Gjennomføre miljøovervåking av resipienter for å sikre at grunnen ikke overbelastes av avisingskjemikalier. Etablere drifts- og beredskapsrutiner for håtering av akutte kjemikalieutslipp. Anleggsfasen: Utarbeide tiltaksplan for håtering av forurensede masser. Miljøfaglig ressurs tilgjengelig i prosjektet for bista ved håtering og disponering av forurensede masser, samt gjennomføre eventuell prøvetaking av masser i anleggsfasen. Utarbeide miljøoppfølgingsprogram (MOP) for tiltaket. Etablere drifts- og beredskapsrutiner for håtering av akutte kjemikalieutslipp. Forslag oppfølgee uersøkelser Før oppstart av anleggsarbeider må det gjennomføres en fullsteig miljøteknisk uersøkelse av forurensninger i grunnen i de områder hvor det er kjent eller mistanke om forurensninger og som vil bli berørt av tiltaket. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 3 asplanviak.no

4 NOTAT INNHOLD Sammerag Innledning Beskrivelse lokalitet og tiltak Sammenstilling tildligere miljøtekniske grunnuersøkelser Kjente grunnforurensninger Tidligere gjennomførte grunnuersøkelser Områder med kjente forurensninger Miljøteknisk grunnuersøkelse mars Metodikk Prøvetakingsplan Feltarbeid Resultater Risikovurdering og tiltak Konsekvensvurdering Driftsfasen Anleggsfasen Avbøtee og forebyggee tiltak Oppfølgee uersøkelser Referanser og kilder Vedlegg...19 Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 4 asplanviak.no

5 1 INNLEDNING NOTAT Asplan Viak er engasjert av Stavanger lufthavn, Sola for å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredninger for utbygging av lufthavnen. I den forbielse er følgee angitt i planprogrammet uer tema grunnuersøkelser: Sammenstilling av allerede utførte grunnuersøkelser, samt kartfeste kjente områder med forurensing/miljøgifter. Det skal foretas noen stikkprøver av grunn ved framtidig ny rullebane vest for å kunne gjøre antakelser og beregninger av massebehov/ massedeponi. Ved prøvetaking skal det også tas prøver for sjekk av forurensing. Øvrige grunnuersøkelser utføres ifm. utbyggingsprosjekt (uer/etter reguleringsplan). Før utbygging er man også pålagt av Miljødirektoratet å sjekke grunn da de anser all jord på lufthavnen som potensielt forurenset. Denne utredningen tar for seg tema grunnforurensning innenfor tiltaksområdet og rapporterer gjennomførte uersøkelser av forurensninger i grunnen utført mars 2015, og sammenstiller tidligere utførte miljø/grunnuersøkelser. Utredningens hovedfokus er å avdekke hvilke konsekvenser utbyggingstiltaket kan ha sammenlignet med dagens situasjon. 2 BESKRIVELSE LOKALITET OG TILTAK Stavanger lufthavn, Sola, er Norges eldste sivile lufthavn, etablert i Den ble betydelig utvidet av tyskerne uer krigsårene. Den var et strategisk viktig base for flyvåpenet og ble derfor også utsatt for betydelig bombing uer krigen. Det er fortsatt risiko for å støte på sprengladninger i grunnen ved grunnarbeider. Forsvaret har hatt stor aktivitet på Sola etter den 2. verdenskrig, og en rekke av Luftforsvarets skvadroner har vært stasjonert på Sola. Deler av lufthavnen er fortsatt militært område. Avinor betrakter en lufthavn som et iustriområde med mistanke om forurenset grunn. Karlegging og håtering av forurensninger i grunnen skal følge gjeldee regelverk De første planene for utbygging av Stavanger lufthavn, Sola, omfattet en mulig nedleggelse av rullebane 11-29, som skulle erstattes med ny rullebane vest. Ny rullebane var planlagt å ligge parallelt med dagens rullebane øst (se Figur 2). Det sørlige området mellom dagens rullebane øst og ny rullebane vest, kalles Sør-området. Her var det planlagt nytt driftsområde, hangarområde og etablering av 330- skavdron. I tilknytning til dagens terminal ble det planlagt utbygd en pir med flyoppstillingsplasser sørover. Grunnuersøkelser gjennomført i mars 2015 benyttes disse utbyggingsplanene som grunnlag for plassering av prøvepunkter. Planene har imidlertid eret seg noe i ettertid, ved at rullebane skal bestå og det bygges taksebane ut til hangarområdet isteden for ny rullebane vest. Terminal pir er eret og peker mot nordøst (se Figur 3). Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 5 asplanviak.no

6 NOTAT Figur 2: Eksisteree rullebanesystemer og planlagt ny rullebane (rullebane vest) Figur 3: Sammensatt plan for utbyggingsalternativ per mai 2015 med opprettholdelse av rullebane Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 6 asplanviak.no

7 NOTAT 3 SAMMENSTILLING TILDLIGERE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER 3.1 Kjente grunnforurensninger Det er registrert to områder med kjent grunnforurensning i Miljødirektorates database over grunnforurensning (se Figur 4). Avfallsdeponi (lokalitetsnummer ) og er registrert med mistanke om forurensninger fra metaller, aromatiske hydrokarboner (PAH og BTEX), samt are klororganiske forbielser. Område med nedlagt brannøvingsfelt (lokalitetsnummer ) er registrer med PFOSforurensning, en bestadel i brannskum. Begge er registrert med påvirkningsgrad 02 - Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk, men ved eret arealbruk kreves det grunnuersøkelser og tiltaksplan for håtering av forurensede masser. Figur 4: Lokalitetsinformasjon over to kjente områder med forurensninger på lufthavnen, hentet fra Miljødirektoratets database over grunnforurensning; Avfallsdeponi (lokalitetsnummer ) og område med nedlagt brannøvingsfelt (lokalitetsnummer ). Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 7 asplanviak.no

8 3.2 Tidligere gjennomførte grunnuersøkelser NOTAT Følgee miljøtekniske grunnuersøkelser og tiltaksplaner er gjennomført/utarbeidet de senere år i forbielse med utbyggingsprosjekter ved Stavanger lufthavn Sola: Helikopteroppstilling, Tiltaksplan forurenset grunn, rapport Rambøll, Lokalisert på sentral området sørvest for terminal, mellom terminal og rullebane Påvist en avgrenset forurensning av et blåhvitt stoff, antatt å være aluminiumoksid brukt som blåsemiddel ved uersøkelse av helikopteroppstilling areal. Utarbeidet tiltaksplan for håteringen av dette ved utgraving. Nye fjernflyoppstillingsplasser, Miljøteknisk grunnuersøkelse, rapport Cowi, Langs nordre del av rullebane 18/36, del av lufthavnen med aktivitet fra Det ble påvist lett forurensning i enkelte prøver (PAH, PCB, Alifater) (tilstasklasse 2 og 3). Det ble utført risiko- og spredningsvurderinger og vurdert at de forurensede massene kunne fritt disponeres innen tiltaksområdet. Parkeringsareal, Miljøtekniske grunnuersøkelser og miljøkartlegging, rapport Multiconsult, Lokalisert sentral-området nord. Det ble ikke påvist forurensninger i grunnen ved denne uersøkelsen. Kanal utvidelse sør; Datarapport fra miljøteknisk prøvetaking, rapport Multiconsult, Prøver hentet fra bekkekanal langs sør for rullebane (sørområdet). Det ble påvist en prøve med oljeinnhold i tilstasklasse 2 (god) i øvre jordlag. Baneforlengelse sør rullebane 18/36, Miljøteknisk uersøkelse, rapport Cowi, Prøver hentet fra forlengelse av eksisteree rullebane 18-36, søre ee. Det ble ikke påvist forurensninger i grunnen. Miljøprosjekt Avinor DP2, Miljøtekniske grunnuersøkelser Stavanger lufthavn Sola, rapport Cowi/Sweco, Det ble gjennomført grunnuersøkelser rut aktivt og nedlagt brannøvingsfelt (BØF 1 og BØF 2). Ved det eldre nedlagte brannøvingsfeltet ble det funnet størst utstrekning av PFOS-forurensning. Det ble påvist PFOS-forurensninger i dypereliggee masser på selve feltet. Grunnvannet strømmer i retning kanalen og det ble her påvist vesentlige PFOS-konsentrasjoner i sediment. Det ble påvist PFOS i grunnvannet, vann i kanal og i sjøvann. Denne lokaliteten er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase (lokalitetsnummer ) basert på denne uersøkelsen. Det ble ikke påvist PFOS-forurensning over normverdi ved det aktive brannøvingsfeltet. Miljøprosjektet Avinor DP2, Tiltaksplan forurenset grunn Stavanger lufthavn Sola, rapport Cowi/Sweco, Forventede oljeforurensninger i grunnen ved oppgraving av eldre oljeutskiller, samt overvåkningsprogram for påvist PFOS-forurensning i vann fra eldre nedlagt brannøvingsfelt (ref. lokalitetsnummer Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 8 asplanviak.no

9 3.3 Områder med kjente forurensninger NOTAT I rapport ENZV- Flyplassutvikling oppdatering av grunnlag Miljø forurensning til grunn og utslipp til vann og grunn fra Avinor er det oppsummert kjente områder med forurenset grunn og områder hvor det er mistanke om forurenset grunn. Disse er tegnet inn på kart som er gjengitt i Figur 5. Område merket 1 er Avfallsdeponi , registret i grunnforurensningsdatabasen. Det blir påpekt i rapporten at plassering og størrelsen av deponiet er usikker. Område 2a og 2b er henholdsvis nedlagt og aktivt brannøvingsfelt. Det er påvist PFOSforurensning ved det eldre feltet og ved det aktive feltet er det mistanke om at det kan være forurensninger i grunnen, selv om dette ikke er påvist i tidligere uersøkelser. PFOS er påvist i grunnvannet ved det gamle feltet og det er mistanke om at dette også er tilfelle ved aktivt felt. Et eldre brannøvingsfelt fra Forsvaret er tegnet inn som område 3. Området er ikke tilstrekkelig kartlagt i dag og masser fra feltet kan være lagt inn i støyvoll ved rusegropa. Det er mistanke om forurensninger i grunnen fra tidligere øvingsaktiviteter (PFOS, olje, rester fra brent avfall). Forsvaret har hatt aktivitet på «sørområdet» tidligere og det er flere flyoppstillingsplasser hvor det har foregått drivstoff fylling. Det er opplyst at det ligger røranlegg for drivstoff i bakken på deler av området. Område A og B er skissert omtrentlig plassering av drivstoffanlegg for Forsvaret. Det er mistanke at det kan ligge forurensing i grunnen her. I tillegg til disse områder, blir det påpekt at det i områder nord for terminal har vært aktiviteter i lang tid hvor det potensielt kan være etterlatt forurensninger, som verksteder og hangarer. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 9 asplanviak.no

10 NOTAT Figur 5: Områder med kjent eller mistanke om forurenset grunn i tiltaksområdet for ny rullebane vest og «sørområdet». Kilde: Rapport Avinor, ENZV- Flyplassutvikling oppdatering av grunnlag Miljø forurensning til grunn og utslipp til vann og grunn. 4 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MARS Metodikk Uersøkelsen tar utgangspunkt i forurensningsforskriften kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, med tilhøree veileder TA 2913/2012 fra Miljødirektoratet. Resultatene for grunnprøvene er sammenlignet med ineling i tilstasklasser for arealbruk i henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009: Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn (vist i Figur 6). Tilstasklassene er etablert for å kunne gi føringer på hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter som er helsemessig akseptable knyttet til forskjellige typer arealbruk. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 10 asplanviak.no

11 NOTAT Figur 6: Ineling av tilstasklasser for forurenset grunn, referanse Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009: Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn. Sammenhengen mellom tilstasklasse og arealbruk vil være slik at en lav klasse gir uttrykk for lite forurensing i grunnen og at grunnen er egnet for følsom arealbruk. Lufthavnsområder ligger uer arealbruk Iustri og trafikkareal og her vil grunn med tilstasklasse 3 og lavere i toppjord være akseptabel (vist i Figur 7). Figur 7: Sammenheng mellom arealbruk og tilstasklasser i område med Iustri og trafikkareal (inkludert lufthavn). (Referanse Figur 3 i TA 2553/2009.) 4.2 Prøvetakingsplan Det presiseres at det kun er uersøkt et begrenset utvalg stikkprøver fra grunnen i utbyggingsområdet for informasjon til konsekvensutredningen. Prøveomfanget er ikke i henhold til veileder TA 2553/2009, og prøver er tatt i forbielse med boringer som ble utført som grunnlag for masseberegninger relatert til aktuelle anleggsarbeider. Øvrige grunnuersøkelser utføres i forbielse med gjennomføring av utbyggingsprosjekt. Ny rullebanetrase (i ettertid eret til taksebane trase) Traseen til ny rullebane (18-36 vest) vil gå over dagens aktive brannøvingsfelt (som vist i Figur 2). Ved feltet benyttes det olje og slukkeskum og det kan potensielt kan være spylt/sølt utenfor anlegget. Dette var uersøkt i 2012 og ble ikke prøvetatt denne gang. Det ble satt opp to prøvepunkter langs ny rullebanetrase der det på bildet ser ut til at det er arbeidsplasser for gårdsbruk, hvor det potensielt kan være oljesøl/lekkasjer i grunnen (prøvepunkt M2 og M7 vist på Figur 8) Område rut rusegrop Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 11 asplanviak.no

12 NOTAT Det er mistanke om at det kan ligge forurensninger i området rut dagens rusegrop, som følge av tidligere brannøvingsaktiviteter og avfallsplass. Ref epost fra Ingvald Erga, Avinor: Men det som blir sagt er at det tidligere (før 1984) var lagt opp en jordvoll (rusegrop for forsvaret) som bestod av mye betong og annet fra gammel flystripe og at den var plassert i området sør for eksisteree rusegrop. Dette ble også brukt som brannøvingsfelt. Når denne rusegropen ble fjernet bruktes massen til å lage den nye rusegropen. Videre var det fyll/søppelplass i området øst for eksisteree rusegrop. Det ble planlagt prøver sør og vest for rut rusegrop (prøve M23 og M24, vist på Figur 8). Prøvepunkt M21 og M22 var opprinnelig planlagt, men gikk ut da Forsvaret hadde allerede prøve tatt området i forbielse med etablering av 330 skvadron. PFC er en samlebetegnelse på en stoffgruppe med forurensninger (inkludert PFOS) som man finner ofte på lufthavner (stammer fra brannøvingsskum). Det ble lagt opp til at det analyseres for disse der det er mistanke om tidligere brannøvingsaktivitet, dvs i prøve M23 og M24. Terminalutbygging Det ble satt opp 4 prøvepunkter hvor terminalbygget (pir) opprinnelig var planlagt utvidet, og som krysser dagens rullebane (M27, M 28, M 29 og M30, se Figur 8). Det ble analysert, i tillegg til kjente jord-forurensninger, også innhold av organisk stoff som kan stamme fra avising. Are prøvepunkter Det ble lagt opp til noen ekstra prøvepunkter i området mellom ny og eksisteree rullebane i (Sør-området). Dette er prøve M20, M26 og M34 vist i Figur 8. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 12 asplanviak.no

13 NOTAT Figur 8: Oversikt over borepunkter. Miljøprøver er merket med M + prøvenummer. Prøve M 21 g M22 utgikk. 4.3 Feltarbeid Det ble utført miljø-grunnuersøkelser ved Stavanger lufthavn mars 2015 samtidig som grunnforhold ble kartlagt og borerigg var på stedet. På grunn av fare for sprengstoff etterlatt i grunnen, ble alle prøvepunkter sikkerhetsklarert av Forsvaret på forhå. Borerigg benyttet til prøvetaking er vist i Figur 1. Riggen boret med naverbor 1 meter ned i grunnen og hentet opp jordprøve (se Figur 9). Det ble tatt ut prøve fra totalt 11 prøvepunkter for uersøkelse av forurensninger i grunnen. Oversikt over plassering av miljøprøveuttakene er vist i Figur 8. Prøvelogg og koordinater for prøvepunktene er oppstilt i Tabell 1. Det ble tatt ut to prøver per boring: Prøve merket A i dybde 0-0,2 meter (øvre jordlag) Prøve merket B i dybde 0,2-1 meter Det ble ikke observert noe mistenkelig lukt, farge eller synlige forurensninger i noen av prøvene. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 13 asplanviak.no

14 NOTAT Figur 9: Bilde av boret med prøvemateriale før og etter uttak av prøve A (0-0,2 meter dybde) og prøve B (0,2-1 meter dybde). Tabell 1: Logg for uttak av prøver og koordinater for prøvepunktene (ref. EU89 UTM sone 32, Høydekurve NN54) Prøve Dybde Dato Klokke Plassering 2 - A 0-0,2 m 2 - B 0,2-1 m 7 - A 0-0,2 m 7 - b 0,2-1 m 20 - A 0-0,2 m 20 - B 0,2-1 m 23 -A 0-0,2 m 23 - B 0,2-1 m 24 - A 0-0,2 m 24 - B 0,2-1 m 26 - A 0-0,2 m 26 - B 0,2-1 m 27 - A 0-0,2 m 27 - B 0,2-1 m 28 - A 0-0,2 m 28 - B 0,2-1 m 29 - A 0-0,2 m 29 - B 0,2-1 m 30 - A 0-0,2 m 30 - B 0,2-1 m 34 - A 0-0,2 m 34 - B 0,2-1 m 17.mar 1245 Hushjørne bolighus 17.mar 1315 Golfbane, iustritomt 17.mar 1215 Utkanten av golfbane 17.mar 1115 Nordvest for rusegrup 17.mar 1050 Vest for rusegrup 16.mar 1400 Ny terminal, sør 16.mar 1430 Ny terminal 16.mar 2230 Ny terminal 16.mar mar 2315 Ny terminal, ved rullebane Ny terminal, ved rullebane 16.mar 1330 Ny terminal, sør N- koordinat Ø- koordinat , , , , , , , , ,7 Kotehøyde 6,6 3,8 4,3 4,1 4,8 5,5 5,4 5,4 4,7 5,3 5,4 Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 14 asplanviak.no

15 NOTAT Laboratorieanalyser Det ble valgt å slå sammen 2-3 nærliggee prøver til en blaingsprøve ved analysering. Da ble 2-3 prøver fra øvre jordlag (0-0,2 meter dybde) analysert sammen, og tilvaree for dypere jordlag (0,2-1 meter dybde). Sammenstilling av hvilke prøver som ble analysert i samme blaprøve og hvilke analyser som er utført er vist i Tabell 2. Totalt 10 blaprøver ble analysert. Tabell 2: Oversikt over blaprøver set til analyse hos Eurofins. Blaede prøver Analysepakke Eurofins Blaprøve 1 Blaprøve 2 Blaprøve 3 Blaprøve 4 Blaprøve 5 Blaprøve 6 Blaprøve 7 Blaprøve 8 Blaprøve 9 Blaprøve 10 2A + 7A + 20A 2B + 7B + 20B 23A+24A 23B+24B 26A+34A 26B+34B 27A + 28A 27B + 28B 30A+29A 30B+29B Miljøpakke jord Miljøpakke jord Miljøpakke jord + PFC Miljøpakke jord + PFC Miljøpakke jord Miljøpakke jord Miljøpakke jord + TOC Miljøpakke jord + TOC Miljøpakke jord + TOC Miljøpakke jord + TOC 4.4 Resultater Analyseresultatene bestemmer tilstasklasse for jordmassen fra de ulike prøvepunktene. I tabellene 3-5 er analyseresultatene sammenholdt med tilstasklassene vist i Figur 6 (hentet fra veileder TA 2553/2009). Blå og grønn fargekode viser at alle prøvene ligger i henholdsvis tilstasklassene 1 og 2. Resultatene i viser at det ikke er påvist forurensninger av metaller i noen av jordprøvene ( Tabell 3). Det er heller ikke påvist innhold av aromatiske hydrokarboner, BTEX (Tabell 4), klororganiske forbielser, PFC, eller totale hydrokarboner, THC (Tabell 5). Det er påvist små mengder PAH (polyaromatiske hydrokarboner benzo(a)pyren) i blaprøve 3 (prøve M23 +M24 øvre jordlag) og i blaprøve 7 (M27 +M28, øvre jordlag). Resultatene er i tilstasklasse 2 med karakterisering god, noe som tilsier at jordlaget med forurensning kan disponeres innen tiltaksområdet. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 15 asplanviak.no

16 NOTAT Prøvene med påvist PAH ligger i nærheten av dagens rusegrop, på begge sider av rusegropa. Dette er antatt å være området hvor det eldre avfallsdeponiet befinner seg, hvilket funn av PAH iikerer. Det er usikkerhet i forhold til avgrensningen til avfallsdeponiet. Tabell 3: Analyseresultater fra blaprøver analysert for metaller i jord. Alle resultatene merket blått ligger i tiltstasklasse 1, meget god. Metaller Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) Prøvereferanse mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Blaprøve 1 (Prøve 2A+7A+20A) 1,2 9,4 0,085 8,6 2,8 0,041 1,2 13 Blaprøve 2 (Prøve 2B+7B+20B) < 0,50 1,3 0,015 0,93 1,9 0,005 1,1 7,8 Blaprøve 3 (23A+24A) 0,74 6,8 0,20 4,9 3,5 0,015 1,8 24 Blaprøve 4 (23B+24B) 0,63 6,6 0,49 4,0 3,5 0,014 2,0 25 Blaprøve 5 (26A+34A) 0,80 7,0 0,063 5,1 3,1 0,012 1,4 13 Blaprøve 6 (26B+34B) < 0,50 2,0 0,028 1,2 1,7 0,009 0,90 8,7 Blaprøve 7 (27A+28A) 0, ,044 4,0 3,5 0,027 1,4 15 Blaprøve 8 (27B+28B) 0,73 3,7 0,051 0,99 1,7 0,006 1,0 12 Blaprøve 9 (29A+30A) 0,97 9,7 0,073 6,4 4,3 0,025 1,3 12 Blaprøve 10 (29B+30B) < 0,50 0,85 < 0,010 < 0,50 2,0 0,001 1,1 6,8 Tilstasklasse 1 - Meget god Veileder TA 2553/2009 < 8 < 60 < 1,5 < 100 < 50 < 1 < 60 < 200 Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 16 asplanviak.no

17 NOTAT Tabell 4: Analyseresultat fra blaprøver analysert for aromatiske hydrokarboner, BTEX. Alle resultatene merket blått ligger i tiltstasklasse 1, meget god. BTEX Benzen Toluen Etylbenzen Xylener (sum) Prøvereferanse mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Blaprøve 1 (Prøve 2A+7A+20A) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 2 (Prøve 2B+7B+20B) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 3 (23A+24A) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 4 (23B+24B) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 5 (26A+34A) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 6 (26B+34B) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 7 (27A+28A) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 8 (27B+28B) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 9 (29A+30A) <0,010 <0,010 <0,010 ND Blaprøve 10 (29B+30B) <0,010 <0,010 <0,010 ND Tilstasklasse 1 - Meget god Veileder TA 2553/2009 < 0,01 < 0,3 < 0,2 < 0,2 Tabell 5: Analyseresultat fra blaprøver analysert for klororganske forbielser, PCB, polyaromatiske hydrokarboner, PAH, totale hydrokarboner, THC, total organisk stoff, TOC, samt PFC/PFOS-forbielser. Alle resultatene merket blått ligger i tiltstasklasse 1, meget god. Resultater merket grønt, ligger i tilstasklasse 2, god. PCB, PAH, THC, TOC, PFC/PFOS Sum 7 PCB Sum PAH(16) EPA Benzo[a] pyren SUM THC (>C5-C35) Totalt organisk karbon (TOC) Sum PFC forbielser inkl. LOQ Total PFOS/PFOA inkl LOQ Prøvereferanse mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS % TS µg/kg tv µg/kg tv Blaprøve 1 (Prøve 2A+7A+20A) ND 0,045 <0, Blaprøve 2 (Prøve 2B+7B+20B) ND ND <0,010 Blaprøve 3 (23A+24A) ND 1,1 0, ,7 5,1 Blaprøve 4 (23B+24B) 0,0011 1,2 0, ,6 5,2 Blaprøve 5 (26A+34A) 0,0050 0,41 0,032 Blaprøve 6 (26B+34B) ND ND <0,010 Blaprøve 7 (27A+28A) ND 2,0 0,17 2,0 Blaprøve 8 (27B+28B) ND 0,10 0,017 0,6 Blaprøve 9 (29A+30A) ND 0,46 0, ,3 Blaprøve 10 (29B+30B) ND ND <0,010 0,3 Veileder TA 2553/2009 < 0,01 < 2 < 0,1 < Tilstasklasse 1 - Meget god Tilstasklasse 2 - God 0,01-0, ,1-0, Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 17 asplanviak.no

18 NOTAT 4.5 Risikovurdering og tiltak Vurderingene baseres på veileder TA 2553/2009: Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn. Denne tar utgangspunkt i normverdiene (tilstasklasse 1 - meget god) som er basert på både miljø og helsebaserte akseptkriterier. De resteree tilstasklassene 2-5 er kun relatert til helsebaserte akseptkriterier. Miljømål for området er tilpasset planlagt arealbruk, dvs iustriareal. I henhold til veilederen skal toppjord, dvs. øverste meter, være lik eller bedre enn tilstasklasse 3, alternativt bedre enn tilstasklasse 4 med risikovurdering. Dypereliggee jord må tilfredsstille tilstasklasse 3 eller bedre, alternativt opp til 5 med risikovurdering. Resultatene fra uersøkelsen i mars 2015 viser enkelte funn i tilstasklasse 2. Denne innledee uersøkelsen med et begrenset utvalg av stikkprøver iikerer at massene i området kan benyttes fritt innenfor tiltaksområdet som er trafikk og iustriareal. Det er imidlertid kun tatt et fåtall av stikkprøver, og området er ikke uersøkt tilstrekkelig omfang i henhold til veileder TA 2553/2009. Funn av PAH-forbielser i tilstasklassen 2 rut området ved rusegropa, iikerer at det kan være mer forurensninger i grunnen i dette området og det anbefales at det gjennomføres fullsteig grunnuersøkelse i dette området i forbielse med gjennomføring av utbyggingsprosjektet. 5 KONSEKVENSVURDERING 5.1 Driftsfasen En økning i aktivitet ved lufthavnen vil gi en generell økt sannsynlighet for uhell, søl og lekkasjer, som igjen kan medføre forurensinger til grunnen. Dette er i første rekke knyttet til utslipp av oljeprodukter, som drivstoff til fly og bakkekjøretøy, samt hydraulikkolje, motorolje i maskinparken. Økt aktivitet ved lufthavnen antas å føre til en økning i forbruket av flyavisingskjemikalier, hvor en mire ael av kjemikaliene vil bli spredd ut til arealene langs rullebanen. Forbruket av baneavisingskjemikalier styres av klimatiske forhold. En utbygging som øker arealet med fly operative overflater, vil medføre økt forbruk av baneavisingsmidler. Økt bruk av fly- og baneavisingsmidler, vil medføre en økt belastning av organisk stoff på sidearealene til takse og rullebaner. Det organiske stoffet vil bli biologisk nedbrutt i jordsmonn/løsmasser over grunnvannsnivå, så fremt grunnen ikke overbelastes. Forbruket av fly- og baneavisingsmidler er regulert i lufthavnens utslippstillatelse. Tiltaket vil medfører terrenginngrep og utskifting av masser. Inngrepene vil medføre at eventuelle forurensede masser, både kjente og ukjente som kan oppdages uer anleggsarbeidet, vil bli gravd opp og håtert forskriftsmessig. I driftsfasen vil dermed risikoen knyttet til gamle forekomster med grunnforurensning være mire enn tilfellet i dagens situasjon. Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 18 asplanviak.no

19 5.2 Anleggsfasen Terrenginngrepene i tiltaket vil medføre en viss risiko for spredning av forurensninger i grunnen. Det er i første rekke spredning som følge av feil massehåtering og massedisponering som kan gi negative konsekvenser. NOTAT Anleggsfasen representerer også en risiko for uhellsutslipp fra maskiner og anleggsområder. 6 AVBØTENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK Følgee avbøtee og forebyggee tiltak må vurderes for driftsfasen: Gjennomføre miljøovervåking av resipienter for å sikre at grunnen ikke overbelastes av avisingskjemikalier. Etablere drifts- og beredskapsrutiner for håtering av akutte kjemikalieutslipp. Følgee avbøtee og forebyggee tiltak må vurderes for anleggsfasen: Utarbeide tiltaksplan for håtering av forurensede masser. Miljøfaglig ressurs tilgjengelig i prosjektet for bista ved håtering og disponering av forurensede masser, samt gjennomføre eventuell prøvetaking av masser i anleggsfasen. Utarbeide miljøoppfølgingsprogram (MOP) for tiltaket. Etablere drifts- og beredskapsrutiner for håtering av akutte kjemikalieutslipp. 7 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER Forslag til oppfølgee uersøkelser: Før oppstart av anleggsarbeider må det gjennomføres en gruig miljøteknisk uersøkelse av forurensninger i grunnen i områder hvor det er kjent eller mistanke om forurensninger og som vil bli berørt av tiltaket. 8 REFERANSER OG KILDER Forurensningsforskriften kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, med tilhøree veileder TA-2913/2012. Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009: Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn. Helikopteroppstilling, Tiltaksplan forurenset grunn, rapport Rambøll, Nye fjernflyoppstillingsplasser, Miljøteknisk grunnuersøkelse, rapport Cowi, Parkeringsareal, Miljøtekniske grunnuersøkelser og miljøkartlegging, rapport Multiconsult, Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 19 asplanviak.no

20 NOTAT Kanal utvidelse sør; Datarapport fra miljøteknisk prøvetaking, rapport Multiconsult, Baneforlengelse sør rullebane 18/36, Miljøteknisk uersøkelse, rapport Cowi, Miljøprosjekt Avinor DP2, Miljøtekniske grunnuersøkelser Stavanger lufthavn Sola, rapport Cowi/Sweco, Avinor DP2, Tiltaksplan forurenset grunn Stavanger lufthavn Sola, rapport Cowi/Sweco, ENZV- Flyplassutvikling oppdatering av grunnlag Miljø forurensning til grunn og utslipp til vann og grunn, rapport fra Avinor (foreligger som utkast), VEDLEGG 1. Analyseresultater fra Eurofins fra prøver mars Notat: Konsekvensvurdering Grunnforurensning Side 20 asplanviak.no

21 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Asplan Viak AS Postboks 87 Sentrum 3101 Tønsberg Attn: Astrid Finstad Brevik ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆSwÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektnr Grunnuersøk. Stavanger lufthavn Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 3

22 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆSwÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astrid Finstad Brevik Prøvemerking: Blaprøve 1 (Prøve 2A+7A+20A) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode a) Arsen (As) 1.2 mg/kg TS % NS EN ISO a) Bly (Pb) 9.4 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 8.6 mg/kg TS % NS EN ISO a) Krom (Cr) 2.8 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO a) Nikkel (Ni) 1.2 mg/kg TS % NS EN ISO a) Sink (Zn) 13 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO a) BTEX a) Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 a) o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Totale hydrocarboner (THC) a) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS a) THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS a) THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS a) THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS a) THC >C16-C35 24 mg/kg TS 20 30% a) SUM THC (>C5-C35) 24 mg/kg TS 30% a) PAH 16 EPA a) Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fluoranten mg/kg TS % a) Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % a) Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % a) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% a) PCB 7 a) PCB 28 < mg/kg TS a) PCB 52 < mg/kg TS a) PCB 101 < mg/kg TS a) PCB 118 < mg/kg TS a) PCB 138 < mg/kg TS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 3

23 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆSwÎ a) PCB 153 < mg/kg TS a) PCB 180 < mg/kg TS a) Sum 7 PCB a) BTEX a) Xylener (sum) a) Tørrstoff 75.9 % 0.1 5% EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: a) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 3

24 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Asplan Viak AS Postboks 87 Sentrum 3101 Tønsberg Attn: Astrid Finstad Brevik ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆTÄÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektnr Grunnuersøk. Stavanger lufthavn Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 3

25 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆTÄÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astrid Finstad Brevik Prøvemerking: Blaprøve 2 (Prøve 2B+7B+20B) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode a) Arsen (As) < 0.50 mg/kg TS 0.5 NS EN ISO a) Bly (Pb) 1.3 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 0.93 mg/kg TS % NS EN ISO a) Krom (Cr) 1.9 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO a) Nikkel (Ni) 1.1 mg/kg TS % NS EN ISO a) Sink (Zn) 7.8 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO a) BTEX a) Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 a) o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Totale hydrocarboner (THC) a) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS a) THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS a) THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS a) THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS a) THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 a) SUM THC (>C5-C35) a) PAH 16 EPA a) Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Sum PAH(16) EPA a) PCB 7 a) PCB 28 < mg/kg TS a) PCB 52 < mg/kg TS a) PCB 101 < mg/kg TS a) PCB 118 < mg/kg TS a) PCB 138 < mg/kg TS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 3

26 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆTÄÎ a) PCB 153 < mg/kg TS a) PCB 180 < mg/kg TS a) Sum 7 PCB a) BTEX a) Xylener (sum) a) Tørrstoff 86.6 % 0.1 5% EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: a) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 3

27 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Asplan Viak AS Postboks 87 Sentrum 3101 Tønsberg Attn: Astrid Finstad Brevik ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆU"Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektnr Grunnuersøk. Stavanger lufthavn Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 3

28 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆU"Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astrid Finstad Brevik Prøvemerking: Blaprøve 3 (23A+24A) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As) 0.74 mg/kg TS % NS EN ISO b) Bly (Pb) 6.8 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kadmium (Cd) 0.20 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kobber (Cu) 4.9 mg/kg TS % NS EN ISO b) Krom (Cr) 3.5 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO b) Sink (Zn) 24 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 b) o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Totale hydrocarboner (THC) b) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS b) THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS b) THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS b) THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS b) THC >C16-C35 23 mg/kg TS 20 30% b) SUM THC (>C5-C35) 23 mg/kg TS 30% b) PAH 16 EPA b) Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Acenaftylen mg/kg TS % b) Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Fenantren mg/kg TS % b) Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Fluoranten mg/kg TS % b) Pyren mg/kg TS % b) Benzo[a]antracen mg/kg TS % b) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % b) Benzo[b]fluoranten 0.23 mg/kg TS % b) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % b) Benzo[a]pyren 0.15 mg/kg TS % b) Ieno[1,2,3-cd]pyren 0.17 mg/kg TS % b) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % b) Benzo[ghi]perylen 0.13 mg/kg TS % b) Sum PAH(16) EPA 1.1 mg/kg TS 30% b) PCB 7 b) PCB 28 < mg/kg TS b) PCB 52 < mg/kg TS b) PCB 101 < mg/kg TS b) PCB 118 < mg/kg TS b) PCB 138 < mg/kg TS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 3

29 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆU"Î b) PCB 153 < mg/kg TS b) PCB 180 < mg/kg TS b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) b) Tørrstoff 82.7 % 0.1 5% EN a) PFC - perfluorerte forbielser (22) a) Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 2.8 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluoroktansyre (PFOA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 2.8 µg/kg tv 0. Internal method a) Total PFOS/PFOA inkl LOQ 5.1 µg/kg tv Internal method a) Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorbutansyre (PFBA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorpentansyre (PFPeA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorheksansyre (PFHxA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorheptansyre (PFHpA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluornonansyre (PFNA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluordekansyre (PFDA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluoruekansyre (PFUnA) 6.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluordodekansyre (PFDoA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluortridekansyre (PFTrA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluortetradekansyre (PFTA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) < 4.6 µg/kg tv 0. Internal method a) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) < 4.6 µg/kg tv 0. Internal method a) 2H,2H-Perfluordekansyre (H2PFDA) < 4.6 µg/kg tv 0. Internal method a) 6:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) 2H,2H,3H,3H-Perfluoruekansyre (H4PFUnA) < 4.6 µg/kg tv 0. Internal method a) Sum PFC forbielser eksl. LOQ 9.1 µg/kg tv 0. Internal method a) Sum PFC forbielser inkl. LOQ 69.7 µg/kg tv Internal method Utføree laboratorium/ Uerleveraør: a) DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), Neuläer Kamp 1 a, D-21079, Hamburg b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 3

30 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Asplan Viak AS Postboks 87 Sentrum 3101 Tønsberg Attn: Astrid Finstad Brevik ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆV+Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektnr Grunnuersøk. Stavanger lufthavn Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 3

31 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆV+Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astrid Finstad Brevik Prøvemerking: Blaprøve 4 (23B+24B) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As) 0.63 mg/kg TS % NS EN ISO b) Bly (Pb) 6.6 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kadmium (Cd) 0.49 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kobber (Cu) 4.0 mg/kg TS % NS EN ISO b) Krom (Cr) 3.5 mg/kg TS % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 2.0 mg/kg TS % NS EN ISO b) Sink (Zn) 25 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 b) o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Totale hydrocarboner (THC) b) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS b) THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS b) THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS b) THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS b) THC >C16-C35 21 mg/kg TS 20 30% b) SUM THC (>C5-C35) 21 mg/kg TS 30% b) PAH 16 EPA b) Naftalen mg/kg TS % b) Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 b) Fenantren 0.11 mg/kg TS % b) Antracen mg/kg TS % b) Fluoranten 0.20 mg/kg TS % b) Pyren 0.15 mg/kg TS % b) Benzo[a]antracen mg/kg TS % b) Krysen/Trifenylen 0.10 mg/kg TS % b) Benzo[b]fluoranten 0.15 mg/kg TS % b) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % b) Benzo[a]pyren mg/kg TS % b) Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % b) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % b) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % b) Sum PAH(16) EPA 1.2 mg/kg TS 30% b) PCB 7 b) PCB 28 < mg/kg TS b) PCB 52 < mg/kg TS b) PCB 101 < mg/kg TS b) PCB 118 < mg/kg TS b) PCB mg/kg TS % Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 3

32 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆV+Î b) PCB 153 < mg/kg TS b) PCB mg/kg TS % b) Sum 7 PCB mg/kg TS 40% b) BTEX b) Xylener (sum) b) Tørrstoff 83.0 % 0.1 5% EN a) PFC - perfluorerte forbielser (22) a) Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 2.9 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluoroktansyre (PFOA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 2.9 µg/kg tv 0. Internal method a) Total PFOS/PFOA inkl LOQ 5.2 µg/kg tv Internal method a) Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorbutansyre (PFBA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorpentansyre (PFPeA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorheksansyre (PFHxA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluorheptansyre (PFHpA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluornonansyre (PFNA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluordekansyre (PFDA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluoruekansyre (PFUnA) < 4.5 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluordodekansyre (PFDoA) < 2.3 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluortridekansyre (PFTrA) 11.8 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluortetradekansyre (PFTA) < 4.5 µg/kg tv 0. Internal method a) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) < 4.5 µg/kg tv 0. Internal method a) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) < 4.5 µg/kg tv 0. Internal method a) 2H,2H-Perfluordekansyre (H2PFDA) < 4.5 µg/kg tv 0. Internal method a) 6:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 3.4 µg/kg tv 0. Internal method a) 2H,2H,3H,3H-Perfluoruekansyre (H4PFUnA) < 4.5 µg/kg tv 0. Internal method a) Sum PFC forbielser eksl. LOQ 14.7 µg/kg tv 0. Internal method a) Sum PFC forbielser inkl. LOQ 79.6 µg/kg tv Internal method Utføree laboratorium/ Uerleveraør: a) DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), Neuläer Kamp 1 a, D-21079, Hamburg b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 3

33 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Asplan Viak AS Postboks 87 Sentrum 3101 Tønsberg Attn: Astrid Finstad Brevik ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆW4Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektnr Grunnuersøk. Stavanger lufthavn Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 3

34 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆW4Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astrid Finstad Brevik Prøvemerking: Blaprøve 5 (26A+34A) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode a) Arsen (As) 0.80 mg/kg TS % NS EN ISO a) Bly (Pb) 7.0 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 5.1 mg/kg TS % NS EN ISO a) Krom (Cr) 3.1 mg/kg TS % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO a) Nikkel (Ni) 1.4 mg/kg TS % NS EN ISO a) Sink (Zn) 13 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO a) BTEX a) Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 a) o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Totale hydrocarboner (THC) a) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS a) THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS a) THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS a) THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS a) THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 a) SUM THC (>C5-C35) a) PAH 16 EPA a) Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fenantren mg/kg TS % a) Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Fluoranten mg/kg TS % a) Pyren mg/kg TS % a) Benzo[a]antracen mg/kg TS % a) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % a) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % a) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % a) Benzo[a]pyren mg/kg TS % a) Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % a) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 a) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % a) Sum PAH(16) EPA 0.41 mg/kg TS 30% a) PCB 7 a) PCB 28 < mg/kg TS a) PCB 52 < mg/kg TS a) PCB mg/kg TS % a) PCB mg/kg TS % a) PCB mg/kg TS % Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 3

35 AR-15-MM Í%R5vÂÂIÆW4Î a) PCB mg/kg TS % a) PCB 180 < mg/kg TS a) Sum 7 PCB mg/kg TS 40% a) BTEX a) Xylener (sum) a) Tørrstoff 81.4 % 0.1 5% EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: a) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 3

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON Kartlegging av miljøgifter i jord i områder for ny infrastruktur, Energibygg, forlengelse av rull e- bane og nytt brannøvingsfelt FUTURA - RAPPORT

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 213 Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken Gaute Velle, Ulrich Pulg, Marte Haave Lønningsbekken nedstrøms

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research e-rapport nr. 38-213 Undersøkelse av utvalgte miljøgifter i krabbe ved Statoil Petroleum Mongstad Per-Otto Johansen Fotograf Øyvind Karlsen

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

E18 BOMMESTAD-SKY, K1

E18 BOMMESTAD-SKY, K1 Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Sør Rapporttype Miljøteknisk rapport/tiltaksplan/graveplan 2012-09-18 E18 BOMMESTAD-SKY, K1 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, TILTAKS- OG GRAVEPLAN FOR FORURENSET

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser RAPPORT Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser VURDERING AV SEDIMENTKJERNER FOR Å DOKUMENTERE NATURLIG FORBEDRING DOK.NR. 20150500-01-R REV.NR. 0 / 2015-10-16 Ved elektronisk overføring kan ikke

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik.

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. NOTAT Oppdragsgiver: Ålvik vekst Oppdrag: 521539 Reguleringsplan industriområde Ålvik Del: Sedimentundersøkelse Dato: 2010-10-10 Skrevet av: Ola Nordal SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. Innhold 1.

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn Nesset kommune Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn Kråkholmen, Eidsvåg 2012-11-23 Miljøtekniske Grunnundersøkelse og tiltaksplan Kråkholmen - Eidsvåg J03 2012-12-03 For

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer