Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn"

Transkript

1 Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013

2 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Beredskapsplan oppmudring, Hysnes Fort. Supplerende prøvetaking av sedimenter i forbindelse med mudring av småbåthavn Bente Størseth Møller Vann og miljø Miljø og hydrogeologi Prøvetaking og rapport Skrevet av: Rolf Forbord Egenkontroll Dato 29. april 2013 Kvalitetskontroll: Dato, signatur Asplan Viak AS 29. april 2013, Ola Nordal Rissa kommune Asplan Viak AS

3 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn III FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Rissa kommune for å utføre supplerende prøvetaking av sedimenter ved Hysnes Havn. Feltarbeid og rapportering er utført av Rolf Forbord. Sara Zambon har vært Rissa kommune sin kontaktperson for oppdraget, og har også deltatt i feltarbeidet. Bente Størseth Møller har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Stjørdal, Bente Størseth Møller Oppdragsleder Ola Nordal Kvalitetssikrer Rissa kommune Asplan Viak AS

4 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn IV INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...III 1 Innledning Formål Bakgrunn Grunnlagsmateriale Gjennomføring Områdebeskrivelse Tidligere utførte undersøkelser Resultater Gjennomføring Lokalisering av prøvepunkt og beskrivelse av prøver Metaller PAH, PCB og TBT Konklusjon...14 Rissa kommune Asplan Viak AS

5 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn V FIGURLISTE Figur 1. Oversiktskart med lokalisering av Hysnes havn Figur 2. Flybilde med gammel slipp, småbåthavn og mudringsområde Figur 3. Oversikt over prøvetakingspunkter ved Rambøll sin undersøkelse i Figur 4. Oversiktskart med prøvetakingspunkter, Forsvarsbygg futura [2] Figur 5. Tabell med oversikt over prosentvis overskridelse av trinn 1 grenseverdi. Forsvarsbygg futura [2] Figur 6. Vannsøylen over prøvematerialet suges bort før prøven skyves gjennom sylinderen Figur 7, Kartutsnitt med lokalisering av stasjon og punkt med analyserte prøver fra Rambøll TABELLER Tabell 1. Oversikt over prøver, dyp og prøvetakingsmetode Tabell 2. Feltbeskrivelser fra stasjon 10 til og med Tabell 3. Kornstørrelse, tørrstoff og TOC Tabell 4. Klassifisering av tilstand basert på innhold av metaller Tabell 5. Klassifisering av tilstand basert på innhold av PAH-er Tabell 6. Klassifisering av tilstand basert på innhold av PAH-er, PCB 7 og TBT VEDLEGG Vedlegg 1: Analyserapporter fra Eurofins Rissa kommune Asplan Viak AS

6 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 1 1 INNLEDNING 1.1 Formål Asplan Viak er engasjert av Rissa kommune for å utføre supplerende prøvetaking på sørsiden av Junkerbukta ved Hysnes i havn. Dette i forbindelse med planlagt mudring for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for båter til småbåthavna. Formålet med arbeidet er å få sikrere kjennskap til sedimentenes innhold av miljøgifter. 1.2 Bakgrunn I forbindelse med planlagt mudring i småbåthavna ved Hysnes ønsker Rissa kommune en bedre kartlegging av sedimentenes innhold av miljøgifter. Man har planlagt å fjerne ca. 700 m 3 med masser innenfor et areal på ca. 500 m 2. Kommunen har fått godkjent tiltaket fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i tillatelse av Arbeidet kan gjennomføres i tidsperioden til Forsvarsbygg skal sanere masser på vegne av Forsvaret på nord- og vestsiden av bukta. Rissa kommune ønsker i denne sammenheng ut fra et miljøhensyn at man tar med massene fra småbåthavna i samme runde. Rambøll utførte en lignende undersøkelse i Det ble da analysert på kun 3 prøver, hvorav 1 blandprøve. Forsvarsbygg Futura har ut fra dataene i Rambøll sin rapport lagt til grunn at sedimentene i småbåthavna ikke er forurenset. Den supplerende prøvetakingen er utført for å få sikrere data mht. til sedimentenes innhold av miljøgifter. 1.3 Grunnlagsmateriale Datarapport. Miljøundersøkelse havna Hysnes Rissa utvikling. Rambøll [1]. Søknad om mudring i Hysnes havn Gnr/Bnr 131/1. Rissa kommune, kommunalteknikk Tillatelse til mudring av forurensede masser i Hysnes havn gnr. 131 Bnr. 1 i Rissa kommune. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Hysnes havn Rissa kommune, Sør-Trøndelag. Risikovurdering og tiltaksplan forurensede sedimenter. Forsvarsbygg Futura Miljø [2]. Håndtering av sedimenter. Klif, TA 2960/2012[3]. Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter. Klif, TA 2229/2007[4]. Risikovurdering av forurenset sediment. Klif, TA 2802/2011[5]. Rissa kommune Asplan Viak AS

7 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Gjennomføring Feltarbeidet ble utført 3. april 2013 og omfattet uttak av sedimentprøver i 6 punkt (totalt 10 prøver). Analyser mht. metaller, PAH, PCB, TBT, TOC og kornstørrelse er utført ved Eurofins Environment testing Norway. Rissa kommune Asplan Viak AS

8 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 3 2 OMRÅDEBESKRIVELSE Hysnes havn ligger nordøst for tettstedet Hasselvika i Rissa kommune. Havna er en del av det gamle Hysnes fort, som ble påbegynt av Forsvaret i 1897 som en del av det norske kystartilleriet. Anlegget ble videreutviklet blant annet med en båtslipp, frem til det ble lagt ned i 1998 og brukt videre av heimevernet fram til Historisk sett har Forsvaret mudret i havna omtrent hvert femte år, siste gang i slutten av 90-tallet. Figur 1. Oversiktskart med lokalisering av Hysnes havn. Figur 2. Flybilde med gammel slipp, småbåthavn og mudringsområde. Rissa kommune Asplan Viak AS

9 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 4 Buebekken drenerer ut i sjøen innerst i havna, og frakter med seg sedimenter, se figur 2. I tillegg anløper Kystekspressen (Trondheim-Kristiansund) og Pendlerbåt (hurtigbåt) 4-6 ganger daglig. Båtene har store propeller som kan virvle opp sedimenter fra havna. Dette kan medføre sedimentasjon av forurensede partikler på sørsiden av havna. Småbåthavna (marinaen) ble anlagt i Det har etter hva vi finner ut vært militær aktivitet på sørsiden der marinaen ligger helt siden Det fantes tidligere en lang kai som gikk helt fra Sannan brygga og like opp til Buebekken. Da det ble gravd der for noen år siden, kom de ned til de gamle stokkene som var lagt nede i grunnen. Når havna ble mudret etter krigen, ble all masse som ble tatt opp fra havna, flyttet til parkeringsplassen der smørehallen står og hele området der det er anlagt grøntanlegg og lekeplass. Dette har foregått med jevne intervaller så lenge forsvaret har vært i området, noe masse ble også dumpet i fjorden utenfor Agdenes. Rissa kommune Asplan Viak AS

10 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 5 3 TIDLIGERE UTFØRTE UNDERSØKELSER Rambøll AS utførte en miljøteknisk sedimentundersøkelse i februar 2011 [1], på oppdrag fra Rissa kommune. Spadeprøver ble tatt av sedimentene i 6 punkter langs området hvor det var planlagt å mudre, se figur 3. Av disse 6 prøvene fra nivået 0-0,1 meter er blandprøve av P1 og P2, samt P3 og P5 analysert (P4 og P6 er ikke analysert). Resultatene fra disse analysene er tatt med i 4.2. Figur 3. Oversikt over prøvetakingspunkter ved Rambøll sin undersøkelse i Forsvarsbygg Futura utførte i november 2011 og mars 2012 miljøkartlegging av havneområdet i Hysnes [2], hvor Forsvaret har vært i aktivitet, se figur 4. Prøvene ble tatt med sediment grabb fra båt, totalt 7 prøver. Gjennomførte analyser viser at gjennomsnittskonsentrasjoner av PAH 16, PCB 7 og TBT overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sedimentet. Den største overskridelsen er på enkelte PAH-er, samt TBT. De høyeste konsentrasjonene er funnet i området nordvest i bukta. En oversikt over prosentvis overskridelse av trinn 1 grenseverdi for prøver fra denne undersøkelsen er vist i figur 5 neste side. Figur 4. Oversiktskart med prøvetakingspunkter, Forsvarsbygg futura [2]. Rissa kommune Asplan Viak AS

11 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 6 Figur 5. Tabell med oversikt over prosentvis overskridelse av trinn 1 grenseverdi. Forsvarsbygg futura [2]. Rissa kommune Asplan Viak AS

12 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 7 4 RESULTATER 4.1 Gjennomføring Prøvepunkt ble innmålt i forhold til eksisterende konstruksjoner ved hjelp av målebånd. Prøvetaking ble utført ved fjære sjø. Det ble tatt kjerneprøver ved hjelp av 0,9 meter lange prøvetakingssylindere i pleksiglass i de punkt hvor dette var mulig. Sylinderne ble presset ned i sedimentet og prøvematerialet ble trukket opp sammen med sylinderen. Der det var mulig ble det tatt 3 prøver pr. stasjon. Etter at prøvesylinderen var tatt på land ble vannsøylen over prøvematerialet sugd bort, før et stempel ble brukt til å skyve prøven gjennomsylinderen. Deretter ble øverste 10 cm av prøvematerialet skilt fra det øvrige med en prøvesplitter, og en blandprøve fra de 2 eller 3 prøvene fra samme stasjon ble overført til prøveemballasjen. I punkt P12 og P13 greide man å få prøver fra 0,2-0,3 meters dyp fra sylinderne. I enkelte områder var det umulig å få presset ned sylindere (stein, grus i toppen). I P10 ble det skovlet ned til 0,5 meter i 3 punkt. I punkt 11B (slipp) og P14 var massene så faste at prøver måtte tas med spade. Man hadde opprinnelig tenkt å ta prøver fra større dyp, men dette var ikke mulig med dette utstyret. Prøvesylindere og øvrig utstyr ble vasket med børste og skylt grundig mellom hver prøve. Prøvene ble sendt til laboratoriet samme dag (ekspress over natten). Alle prøver er analysert med hensyn til 8 metaller, PAH, PCB, TBT, Tørrstoff, TOC og kornfordeling. Tabell 1. Oversikt over prøver, dyp og prøvetakingsmetode. Nr Dyp (cm) Prøvetakingsmetode P10-A 0-10 Sylinder, blandprøve 2 punkt P-10B Skovlet, blandprøve 3 punkt P-10-C Skovlet, blandprøve 3 punkt P-11A 0-10 Sylinder, blandprøve 3 punkt P-11B 0-10 Blandprøve tatt med spade P-12A 0-10 Sylinder, blandprøve 3 punkt P12-B Sylinder, blandprøve 2 punkt P-13A 0-10 Sylinder, blandprøve 3 punkt P-13B Sylinder, blandprøve 2 punkt P-14A 0-10 Blandprøve tatt med spade Rissa kommune Asplan Viak AS

13 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 8 Figur 6. Vannsøylen over prøvematerialet suges bort før prøven skyves gjennom sylinderen. Rissa kommune Asplan Viak AS

14 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Lokalisering av prøvepunkt og beskrivelse av prøver Lokalisering av stasjoner hvor det er tatt prøver fremgår av figur 7. Øst for punkt 5 er massene så steinige at det er vanskelig å ta prøver. Analyserte prøver fra Rambøll sin undersøkelse i 2011 er også tatt med. I tillegg har man tatt med en prøve tatt i skråningen mot Buebekken. Denne prøven ble tatt av Forsvarsbygg futura, og representerer trolig tidligere opp mudrede masser. Figur 7, Kartutsnitt med lokalisering av stasjon og punkt med analyserte prøver fra Rambøll. Sedimentene består i hovedsak av sand med gruskorn og stedvis skjellrester, se tabell 2. Kornstørrelse, tørrstoff og TOC fremgår av tabell 3 neste side. Tabell 2. Feltbeskrivelser fra stasjon 10 til og med 14 Nr Dyp (cm) Beskrivelse Prøvetakingsmetode P10-A 0-10 Sand/grus Sylinder, blandprøve 3 punkt P-10B Sand/grus, sort nederste 4 cm Skovlet, blandprøve 3 punkt P-10-C Sand med skjell Skovlet, blandprøve 3 punkt P-11A 0-10 Sand/grus utenfor slipp Sylinder, blandprøve 3 punkt P-11B 0-10 Leirige og grusige masser i gammel slipp Blandprøve tatt med spade P-12A 0-10 Sort finsand m/ organisk materiale, mark Sylinder, blandprøve 3 punkt P12-B Sort fin-middels sand Sylinder, blandprøve 2 punkt P-13A 0-10 Brun gros sand Sylinder, blandprøve 3 punkt P-13B Sort grov sand Sylinder, blandprøve 2 punkt P-14A 0-10 Grus og sand Blandprøve tatt med spade Rissa kommune Asplan Viak AS

15 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 10 Tabell 3. Kornstørrelse, tørrstoff og TOC % TS % TS % g/kg TS % Prøvepunkt Dyp(m) Kornstørrelse Kornstørrelse Total tørrstoff TOC TOC <63 µm, silt <2 µm, leire P10-A 0-0,1 2,8 <1,0 83 5,1 0,51 P-10B 0,2-0,3 3, <5,0 <0,5 P10-C 0,3-0,5 3,3 <1,0 79 <5,0 <0,5 P-11A 0-0,1 6,2 <1,0 76 <5,0 <0,5 P-11B* 0-0,1 17,5 4,8 83 <5,0 <0,5 P-12A 0-0,1 9,1 1, ,7 P-12B 0,2-0,3 5,8 1,1 79 5,4 0,54 P13-A 0-0,1 3,3 <1,0 78 <5,0 <0,5 P-13B 0,2-0,3 4,7 <1,0 79 <5,0 <0,5 P-14A 0-0,1 4, <5,0 <0,5 Rambøll 2011 P ,1 78 <5 <0,5 P-3 0-0,1 7, <5 <0,5 P-5 0-0,1 79 <5 <0,5 *Prøve tatt i slipp. Rissa kommune Asplan Viak AS

16 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Metaller I tabell 4 er tilstanden klassifisert ut fra sedimentenes innhold av metaller (Klif, TA 2229/2007 [4]). Grenseverdier for Trinn 1 (økologisk risiko) fremgår nederst i tabellen (Klif, TA 2802/2011[5]). Innholdet av metaller er meget lavt og tilsvarer bakgrunnsnivå i sedimenter avsatt i førindustriell tid. Tabell 4. Klassifisering av tilstand basert på innhold av metaller. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Prøvepunkt Dyp(m) Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Kvikksølv Nikkel Sink P10-A 0-0,1 1,6 13 0,024 5,5 13 0,004 8,2 23 P-10B 0,2-0,3 1,7 13 0,019 4,5 11 0,005 7,8 26 P10-C 0,3-0,5 1,8 15 0,024 4,6 13 0,009 9,7 32 P-11A 0-0,1 2,1 11 0, ,029 6,6 39 P-11B* 0-0,1 1,7 11 0, ,018 8,7 33 P-12A 0-0,1 2,5 15 0, , P-12B 0,2-0,3 1,5 9 0, ,7 0,007 6,3 23 P13-A 0-0,1 1,3 7,1 0,035 6,3 11 0,009 7,5 31 P-13B 0,2-0,3 1,6 6,6 0,043 5,3 8,3 0,009 5,5 31 P-14A 0-0,1 2,7 6,9 0,037 7,5 7,9 0,009 5,9 36 Rambøll 2011 P ,1 1,3 6,4 0,018 7,9 10 0,0103 6,9 30 P-3 0-0,1 2,5 3,5 0,045 5,7 8,5 0,0059 6,3 26 P-5 0-0,1 2,9 11 0, ,0133 9,8 170 * På land 0,69 21 <0,1 27,6 19,5 <0,2 14,1 112 (FBT Futura) I Bakgrunn <20 >30 <0,25 <35 <70 <0,15 <30 <150 II God ,25-2, ,15-0, III Moderat , ,63-0, IV Dårlig ,86-1, V Sv. dårlig >580 >720 >140 >220 >59000 >1,6 >840 >4500 Grense tr , , *P-11B, prøve tatt i gammel slipp. Rissa kommune Asplan Viak AS

17 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn PAH, PCB og TBT I tabell 5 og 6 er tilstanden klassifisert ut fra sedimentenes innhold av PAH, PCB 7 og TBT (Klif, TA 2229/2007 [4]). Grenseverdier for Trinn 1 (økologisk risiko) fremgår nederst i tabellen (Klif, TA 2802/2011[5]). For fluoranten er det påvist mer enn 2x grenseverdien for prøve 13-A, se tabell 5. For benzo(a)antracen er det påvist mer enn 2x grenseverdien for prøve 13A, 13B, 14A og P1+2 (Rambøll). De samme prøvene har høyere innhold av stoffet enn grensen mellom klasse III og IV. I tillegg ligger snittet for 10 prøver høyere enn grenseverdien (<0,01 er satt til 0 ved beregning av snitt). Også i prøven tatt på land er innholdet av denne forbindelsen høyere enn grenseverdien. Tabell 5. Klassifisering av tilstand basert på innhold av PAH-er. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Prøvepunkt Dyp(m) Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Benzo[b]fluoranten P10-A 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 P-10B 0,2-0,3 <0,01 0,016 0,011 <0,01 <0,01 P10-C 0,3-0,5 <0,01 0,028 0,022 0,017 0,015 P-11A 0-0,1 <0,01 0,12 0,099 0,047 0,044 P-11B* 0-0,1 <0,01 0,068 0,053 0,024 0,018 P-12A 0-0,1 0,016 0,12 0,096 0,058 0,037 P-12B 0,2-0,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 P13-A 0-0,1 0,038 0,5 0,37 0,2 0,15 P-13B 0,2-0,3 0,049 0,36 0,28 0,22 0,13 P-14A 0-0,1 0,019 0,2 0,15 0,098 0,065 Rambøll 2011 P ,1 0,034 0,22 0,17 0,14 0,094 P-3 0-0,1 <0,01 0,062 0,047 0,04 0,026 P-5 0-0,1 <0,01 0,11 0,083 0,05 0,049 * På land 0,035 0,356 0,3 0,191 0,269 (FBT Futura) I Bakgrunn <0,0012 <0,008 <0,0052 <0,0036 <0,046 II God 0,0012-0,031 0,008-0,17 0,0052-0,28 0,0036-0,06 0,046-0,24 III Moderat 0,031-0,1 0,17-1,3 0,28-2,8 0,06-0,09 0,24-0,49 IV Dårlig 0,1-1 1,3-2,6 2,8-5,6 0,09-0,9 0,49-4,9 V Svært dårlig >1 >2,6 >5,6 >0,9 >4,9 Grense tr. 1 0,031 0,17 0,28 0,06 0,24 *P-11B, prøve tatt gammel slipp Rissa kommune Asplan Viak AS

18 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 13 For benzo(ghi)perylen er snittet høyere enn grenseverdien, og det påvist mer enn 2x grenseverdien for prøve 13A og 13B. For prøve 13A, 13B, 14A, og P1 + 2 er innholdet høyere enn grensen mellom III og IV Innholdet av indeno(1,2,3-cd)pyren er høyere enn grensen mellom klasse III og IV for prøve 13A og 13B. Innholdet av TBT er høyere enn grensen mellom III og IV for prøve 11-B (tatt i gammel slipp) og 12-A. Tabell 6. Klassifisering av tilstand basert på innhold av PAH-er, PCB 7 og TBT. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg Prøvepunkt Dyp(m) Benzo[ghi]perylen Indeno[1,2,3-cd]pyrenSum PAH(16)Sum 7 PCB TBT P10-A 0-0,1 <0,01 <0,01 0,012 nd <1 P-10B 0,2-0,3 <0,01 <0,01 0,042 nd <1 P10-C 0,3-0,5 <0,01 <0,01 0,15 nd <1 P-11A 0-0,1 0,027 0,025 0,59 0, P-11B* 0-0,1 0,011 0,011 0,29 0, P-12A 0-0,1 0,014 0,018 0,56 0, P-12B 0,2-0,3 <0,01 <0,01 nd nd <1 P13-A 0-0,1 0,082 0,087 2,4 0,0013 <1 P-13B 0,2-0,3 0,069 0, ,0061 <1 P-14A 0-0,1 0,038 0,039 1 nd <1 Rambøll 2011 P ,1 0,041 0,043 1,2 0,011 4,00 P-3 0-0,1 0,011 0,012 0,32 nd 7,80 P-5 0-0,1 0,019 0,022 0,55 0,0019 7,60 * På land 0,128 0,093 1,9 nd 2,02 (FBT Futura) I Bakgrunn <0,018 <0,02 <0,3 >0,005 >1 II God 0,018-0,021 0,02-0,047 0,3-2 0,005-0, III Moderat 0,021-0,031 0,047-0, ,017-0, IV Dårlig 0,031-0,31 0,07-0, ,19-1, V Svært dårlig >0,31 >0,7 >20 >1,9 >100 Grense tr. 1 0,021 0, , *P-11B, prøve tatt i gammel slipp. Rissa kommune Asplan Viak AS

19 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 14 5 KONKLUSJON Det er påvist innhold av PAH forbindelser som er 2x høyere enn grenseverdien i risikoveilederen (Klif, TA 2802/2011[5]) og høyere enn grensen mellom klasse III og IV, se avsnitt 4.4. Dette betyr at sedimentene ikke kan ansees å utgjøre en ubetydelige risiko, og området kan dermed ikke friskmeldes på basis av en trinn 1 risikovurdering. I KLIFs veileder om håndtering av sedimenter er det videre anbefalt at tiltaksmål ved opprydning i sedimenter er å oppnå tilstandsklasse II der vesentlig kilder til videre forurensning er sanert, evt. tilstandsklasse II der slike tilførsler ikke er stoppet. Sedimentene i dette tilfellet tilfredsstiller dermed i utgangspunktet ikke anbefalte tiltaksmål. Dette betyr at det er behov for å ta spesielle miljøhensyn ved mudring også på sørsiden av Junkerbukta ved Hysnes i havn, og at det vil være fornuftig at massene fra småbåthavna tas i samme runde som Forsvarets sanering av områdene på nord- og vestsiden av bukta. Forsvarets aktivitet er en mulig/sannsynlig kilde til den påviste forurensingen. Rissa kommune Asplan Viak AS

20 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn 15 VEDLEGG Vedlegg 1: Analyserapporter fra Eurofins Rissa kommune Asplan Viak AS

21 Vedlegg 1: Analyserapporter fra Eurofins

22 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Asplan Viak AS Postboks TRONDHEIM Attn: Rolf Forbord ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Hysnes småbåthavn Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 21

23 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P10-A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 1.6 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 35% mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod <1 µg/kg TS 40% Intern metode g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm <1.0 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 2.8 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 83 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 21

24 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 21

25 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P-10B Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 1.7 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod <1 µg/kg TS 40% Intern metode 1 <5.0 g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm 1.0 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 3.1 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 83 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 21

26 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 21

27 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P10-C Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 1.8 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.15 mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod <1 µg/kg TS 40% Intern metode 1 <5.0 g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm <1.0 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 3.3 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 79 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 21

28 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 21

29 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P-11A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 2.1 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% 0.12 mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% 0.59 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS ISO/DIS Mod 10 µg/kg TS 40% Intern metode 1 <5.0 g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm <1.0 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 6.2 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 76 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 21

30 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 21

31 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P-11B Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 1.7 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% 0.29 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS ISO/DIS Mod 36 µg/kg TS 40% Intern metode 1 <5.0 g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm 4.8 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 17.5 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 83 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 21

32 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 21

33 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P-12A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 2.5 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.12 mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% 0.56 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 25% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS ISO/DIS Mod 27 µg/kg TS 40% Intern metode g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm 1.7 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 9.1 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 63 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 21

34 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 21

35 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P-12B Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 1.5 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO nd mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod <1 µg/kg TS 40% Intern metode g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm 1.1 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 5.8 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 79 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 21

36 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 21

37 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P13-A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 1.3 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.32 mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.50 mg/kg TS 25% 0.37 mg/kg TS 25% 0.20 mg/kg TS 25% 0.24 mg/kg TS 35% 0.15 mg/kg TS 25% 0.16 mg/kg TS 25% 0.15 mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% 2.4 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS ISO/DIS Mod <1 µg/kg TS 40% Intern metode 1 <5.0 g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm <1.0 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 3.3 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 78 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 16 av 21

38 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 17 av 21

39 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P-13B Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 1.6 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.21 mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.36 mg/kg TS 25% 0.28 mg/kg TS 25% 0.22 mg/kg TS 25% 0.23 mg/kg TS 35% 0.13 mg/kg TS 25% 0.14 mg/kg TS 25% 0.14 mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% 2.0 mg/kg TS ISO/DIS Mod mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS 40% mg/kg TS ISO/DIS Mod <1 µg/kg TS 40% Intern metode 1 <5.0 g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm <1.0 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 4.7 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 79 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 18 av 21

40 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 19 av 21

41 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î a)* Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: P-14A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Tributyltinn (TBT) Totalt organisk karbon (TOC) 2.7 mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 25% NS EN ISO mg/kg TS 20% NS-EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 40% NS EN ISO mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.11 mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.20 mg/kg TS 25% 0.15 mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% 0.11 mg/kg TS 35% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 25% mg/kg TS 30% mg/kg TS 40% 1.00 mg/kg TS ISO/DIS Mod nd mg/kg TS ISO/DIS Mod <1 µg/kg TS 40% Intern metode 1 <5.0 g/kg TS 0% In acc. with NEN-EN a) Kornstørrelse <2 µm 1.0 % TS Equiv. to NEN a) Kornstørrelse < 63 µm 4.1 % TS 0% Sedimentering 0.1 Total tørrstoff 79 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 20 av 21

42 AR-13-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ9569Î Utførende laboratorium/ Underleverandør: a)* Eurofins Analytico (Barneveld), PO Box 459, NL-3770 AL, Barneveld a) Eurofins Analytico Barneveld RvA L010, Eurofins Analytico (Barneveld), PO Box 459, NL-3770 AL, Barneveld Kopi til: Sara Zambon Moss Inger Marie Johansen Laboratorie Ingeniør Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 21 av 21

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Søknad om tillatelse til uttak av rene masser fra elva Vefsna Innsendt av 25 Februar 2015 Uttak av rene masser fra elva Vefsna SØKNADSSKJEMA

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 213 Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken Gaute Velle, Ulrich Pulg, Marte Haave Lønningsbekken nedstrøms

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

p stb ks " llllllililillllilllllli

p stb ks  llllllililillllilllllli V \...flv -,.,,' Eurotine Environment Testing Norway. I x./f= = "- AS (Moss) å é: e u rgf l n 5 (Q :;;.::.;:::e; ;:W '-..,,,._.\..\- I-6,,-;,-9 NO-1538 Moss Norconsult AS Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE Beregnet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dokument type Datarapport Dato Juli, 2017 Tilleggsdokument til søknad om tillatelse til mudring RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE RAMME GÅRD,

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

NOTAT Vå r ref.: OKL-02344 Da to: 12. juli 2016 Miljøundersøkelser Molo Nord, Åmøy havn i Rennesøy kommune 1 INNLEDNING På forespørsel fra Åmøy havn v/andreas Kleppe har Ecofact foretatt miljøundersøkelser

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer