1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6"

Transkript

1

2 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar Feltarbeid Laboratoriearbeid Resultat Botntilhøve Kjemiske analysar Vurderingar Risiko og tiltaksvurdering VEDLEGG Analyserapportar frå Eurofins RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 2 av 11

3 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no 1 Innleiing Multiconsult er engasjert av Masfjorden kommune til å utarbeida områdeplan for Haugsværdalen. Det er mellom anna planlagt å utvide E39 med utfylling i Haugsværvatnet. Planen har vore på offentleg ettersyn og Fylkesmannen i Hordaland har kome med merknadar om at forureiningstilhøva knytt til utfylling i vatnet må vurderast. Etter oppdrag frå Masfjorden kommune har Multiconsult utført miljøtekniske undersøkingar i sedimenta i Haugsværvatnet i området der det skal fyllast ut. Multiconsult har tidligare utført miljøvurderingar knytt til vasskvalitet og naturtilhøve i samband med utbygging av eit transformatoranlegg rett sør for Haugsværvatnet (Multiconsult notat nr RIGm NOT 001). Føreliggjande notat inneheld ei skildring av den miljøtekniske undersøkinga, resultat av kjemiske analysar og ei vurdering av forureiningstilhøva i sedimenta i Haugsværvatnet. Multiconsult har òg utført geotekniske undersøkingar og vurderingar i området, sjå Multiconsultrapport nr RIG RAP 002, datert Skildring av lokaliteten Haugsværdalen ligg i Masfjorden ca. 4 km nordvest for Matre, sjå kartskisse i figur 1. Haugsværvatnet ligg i nordre delar av dalen og har via Gjerdbergelva utlaup i Haugsværfjorden om lag 750 m nord for vatnet, sjå flyfoto i figur 2. Mot vest og mot aust stig landskapet bratt opp mot ca m høge fjell. Det er fleire bekkar som kjem ned frå desse fjella og drenerer til elva og vatnet. E39 går på austsida av vatnet. Det er kraftleidningar på vestsida. I nord, ved utlaupet av Haugsværvatnet, ligg ein bensinstasjon, verkstad og daglegvarebutikk som nyttar Haugsværvatnet som vasskjelde. Det er planlagt å etablera to borehol som ny vasskjelde for dei som i dag nyttar Haugsværvatnet som vasskjelde. Borehola skal liggja vest for utlaupet frå vatnet. I vann nett er Haugsværvatnet ikkje definert som ein eigen vassførekomst, men som ein del av elva Langevatnet til Haugsværfjorden ( R). Vasstypen er svært kalkfattig og klar liten elv. Økologisk tilstand er satt som moderat grunna langtransportert forureining som sur nedbør. I tidlegare undersøkingar er det målt relativt låg ph. Kjemiske tilhøve er ikkje definert RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 3 av 11

4 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no ± Figur 1. Oversiktskart. Aktuelt område er avmerkt med rosa. Haugsværvatnet har eit areal på 0,0664km 2 ( Største djup er om lag 10 m, men store delar av vatnet har eit djup på ca. 6 8 m. Vatnet er noko grunnare mot nordvest (Multiconsultrapport nr RIG RAP 002, teikning G2). Årsavrenning (punkt) i området varierer frå 2649 søraust for vatnet til 3926 i fjellet sørvest for vatnet. Årsavrenning er estimert til 85 l/s pr km 2. Nedbørsnormalen for Matre er på mm nedbør i året. Berggrunnen i området er i hovudsak sure grunnfjellsbergartar som er motstandsdyktige mot forvitring og gjev grunnlag for relativt næringsfattig jordsmonn. Sør for Haugsværsvatnet er det elveavsetnad med mykje organisk materiale i lausmassane. Vegetasjonen synes å vere lite kravfull. Fleire av artane i området er typiske for sterkt og klar oseanisk vegetasjonsseksjon. Området er i høve til NVE atlas ( ikkje innafor grensa eller grenser til verna vassdrag. Det er i artsdatabanken ( pr ingen registreringer av raudlista artar i det aktuelle området. Det er i naturbase ( ingen registreringar av prioriterte naturtypar, viltområde eller verneområde i det aktuelle området. Det er nokre stadar observert tusenblad og flotgras i vatnet. Det er tidlegare observert fisk i vatnet RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 4 av 11

5 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no ± Haugsværfjorden Haugsværvatnet E39 Figur 2. Flyfoto over området. Vassprøvar som er tekne ved utlaupet syner at det til tider er koliforme bakterier i vatnet. Fargetalet og KOF er noko høgt. Nærare skildringar av vassprøvetaking og vurderingar knytt til desse er gjeve i Multiconsult notat nr RIGm NOT Planlagt arbeid Det er planlagt å fylgje ut på austsida av heile Haugsværvatnet, sjå kartskisse i figur 3. Det er enno ikkje fastlagt når detaljprosjekteringa av utfyllinga vil starta. E39 N Haugsværvatnet Figur 3. Kartskisse som synar planlagt utfylling. Kartskissa er teken frå Multiconsult teikning nr C RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 5 av 11

6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no 4 Miljømål Miljømål for prosjektet er at arbeidet ikkje skal føre til spreiing av forureining som kan vere skadeleg for miljøet i Haugsværvatnet 5 Utførte undersøkingar Utfylling i sjø og vassdrag utført frå land er underlagt retningslinjer gjeve i Plan og bygningslova, men der sedimenta på utfyllingsstaden er forureina gjeld òg Forureiningslova. 5.1 Feltarbeid Feltarbeid med prøvetaking av sedimenta vart utført 22. oktober 2014 av miljøgeolog og feltpersonell frå Multiconsult. Det regna, men det var lite vind. Det vart samla inn prøvar frå totalt fire prøvestasjonar (PR 1 PR 4) i Haugsværvatnet, der PR 1 PR 3 er frå området der det er planlagt å fylle ut. PR 4 er eit referansepunkt midt i vatnet. Omtrentleg plassering av prøvestasjonane er vist på kartskissene i figur 4 og 5. Prøvestasjonane vart ikkje målt inn, men er ca. plassering er teikna inn i høve til kjenneteikn i terrenget. Alle prøvar er tekne ved hjelp av ein fallprøvetakar ("gravity corer") frå småbåt. Det vart nytta 0,5 m lange prøverøyr av akrylplast med ein indre diameter på mm. Frå kvar prøvestasjon vart det samla inn fire parallelle prøver av botnsedimenta. Sylinderprøvane vart etter prøvetaking skildra visuelt og splitta i 10 cm djupneintervall, 0 10 cm (overflateprøvar), cm, cm og cm. Parallellprøvane frå kvar prøvestasjon vart blanda til éin blandeprøve for kvart djupneintervall. Prøvane vart preparert i Multiconsult sitt geotekniske laboratorium. Prøvane vart pakka i luft og diffusjonstette rilsanposer og frose ned før dei vart sendt til eksternt laboratorium for kjemiske analysar. E39 PR 3 PR 1 PR 2 Haugsværvatnet PR 4 Figur 3. Kartskisse som synar planlagt utfylling og ca. plassering av prøvestasjonar RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 6 av 11

7 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no ± Haugsværvatnet PR 1 E39 PR 4 PR 2 PR 3 Figur 5. Flyfoto over Haugsværvatnet med omtrentleg plassering av prøvestasjonar avmerka. 5.2 Laboratoriearbeid Ein blandprøve av toppsedimenta (0 10 cm) frå kvar av dei fire prøvestasjonane vart sende til kjemisk analyse. Prøvane er analyserte for innhald av dei organiske miljøgiftene PCB 7 (polyklorerte bifenyler) ΣPAH 16 (polysykliske aromatiske hydrokarboner). I tillegg er prøvane analyserte for innhald av dei uorganiske stoffa arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), kopar (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn). Innhaldet av tørrstoff, finstoffdel mindre enn 63μm og mindre enn 2μm samt organisk innhald (glødetap) er bestemt. I tillegg er prøvane frå PR 1 (20 30 cm), PR 2 (30 40 cm) og PR 4 (10 20 cm) analysert for innhald av PAH. Dei kjemiske analysane er akkrediterte og utførte av laboratoriet Eurofins RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 7 av 11

8 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden multiconsult.no Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet 6 Resultat 6.1 Botntilhøve I følgje den geotekniske undersøkinga er det i vatnet eit 2 14 m tjukt topplag med organisk materiale. Dei øvste sedimenta er dy som med djupna går over til noko forvandla torv. Det er antatt ein tjukkleik av dy på minst 4 m. Det er òg registrert enkelte steinar, blokker og restar av tre i dei organiske massane. Nærare skildring av grunntilhøva i vatnet er gjeve i den geotekniske rapporten. Under den miljøgeologiske undersøkinga vart det registrert laust lagra organisk materiale i alle prøvestasjonane, sjå bilete i figur 6. Sedimenta var brune, finkorna, utan lukt og med eit lågt innhald av tørrstoff (frå 9,6 % i PR 2 til 13,8 % i djupare delar av PR 4). Innhaldet av organisk materiale er høgt, rundt 30 % av tørrstoff. Figur 6. Sedimentprøvar frå PR 1 i Haugsværvatnet. Nærare skildring av sedimenta frå dei ulike prøvestasjonane er gjeve i tabell RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 8 av 11

9 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no Tabell 1. Skildring av sedimentprøver. Prøvestasjon Djup, m Prøvelengde, cm Skildring av prøvematerialet Prøvar PR 1 Ca 1,7 32, 34, 30, 24 Laust lagra dy, litt vassplantar 0 10, 10 20, PR 2 Ca. 5,5 38, 41, 16, 43 Laust lagra dy 0 10, 10 20, 20 30, PR 3 Ca. 3 8, 42, 25, 25 Laust lagra dy 0 10, PR 4 Ca. 7 23, 18, 8, 30 Dy, noko fastare med djupna 0 10, Prøvar som er analysert er utheva og understreka. 6.2 Kjemiske analysar Analyseresultata er nærare vurdert under. Miljødirektoratet si rettleiing TA 1468/1997 "97:04 Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann" er nytta for dei parametrane der det ligg føre kvalitetsklassar. Systemet vurderer vasskvaliteten i høve til fem tilstandsklasser, gradert frå bakgrunnsnivå til svært dårleg miljøtilstand. Fargekoder er vist under. For krom og organiske miljøgifter finst det ikkje tilstandsklassar for ferksvatn, og her er det til orientering nytta tilstandsklassar i Miljødirektoratet si rettleiing TA 2229/2007 "Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter", da desse parametrane ikkje er inkludert i TA 1468/1997. Analyseresultata er vist i tabellane 2 og 3. Analyserapportar frå laboratoriet Eurofins er lagt ved notatet. Dei uorganiske miljøgiftene (metall med unntak for krom) er klassifisert etter Miljødirektoratet si rettleiing TA-1468/1997./ Dei organiske miljøgiftene og krom er klassifisert etter Miljødirektoratet si-rettleiing TA-2229/2007. Miljødirektoratet sine tilstandsklasser: I = Ubetydelig forureina/bakgrunn II = Moderat forureina/god III = Markert forureina /Moderat IV = Sterkt forureina/dårlig V = Meget sterkt forureina /Svært dårlig Tabell 2. Analyseresultat uorganiske parametre PR 1 PR 2 PR 3 PR cm 0-10 cm 0-10 cm 0-10 cm Tørrstoff % 10 9,6 11,7 12,3 <63 m 58,7 39,1 40,4 43,3 <2 m % av TS 8,6 <1 9,5 10,2 TOC (O gl ) 30,4 32,5 31,7 30,6 As 8,3 4,2 2,3 6,6 Pb Cd 0,40 <0,010 0,38 0,57 Cr mg/kg Cu TS Hg 0,111 0,115 0,068 0,095 Ni Zn RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 9 av 11

10 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no Tabell 3. Analyseresultat organiske parametre; klassifisering av 11 av 16 undersøkte PAHsambindingar, sum PAH 16, sum PCB 7 og tørrstoff. PR 1 PR 1 PR 2 PR 2 PR 3 PR 4 PR 4 Snitt 0-10 cm cm 0-10 cm cm 0-10 cm 0-10 cm cm Fenantren < Fluoranten Pyren Benzo(a) < antracen Krysen Benzo(b) fluoranten Benzo(k) fluoranten µg/kg TS Benzo(a)pyren < Ideno(1,2,3-cd) pyren Dibenzo(a,h) < antracen Benzo(ghi) perylen PAH PCB 7 i.p. i.a. i.p. i.a. i.p. i.p. i.a - TS % 10 10,2 9,6 12,5 13,8 - i.p.: Ikkje påvist i.a.: ikkje analysert Med unntak av bly og kadmium er alle uorganiske parametre i alle analyserte prøvar påvist i tilstandsklasse I. Kadmium vart påvist i tilstandsklasse II i ein av fire prøvar (PR4, referanseprøve), medan bly vart påvist i tilstandsklasse II i alle dei fire prøvane. Sedimenta vert vurdert som ikkje forureina av uorganiske miljøgifter. Det er ikkje påvist PCB i sedimenta. Det vart påvist ulike PAH sambindingar i dei fire overflateprøvane. For å få eit betre bilete av forureiningstilhøva vart det òg analysert for PAH i ytterlegare tre prøvar, då på materiale noko djupare ned i sedimenta. Analyseresultata synar at sedimenta er forureina av enkelte PAH sambindingar, tilsvarande tilstandsklasse II til V. Det er liten forskjell mellom overflateprøvar og djupare prøvar. Konsentrasjonar av sum PAH 16 vert klassifisert i tilstandsklasse II III. 7 Vurderingar Undersøkinga syner at sedimenta i Haugsværvatnet er laust lagra, finkorna og har eit høgt innhald av organisk materiale. Sedimenta er forureina av PAH. I høve til grenseverdiar gjeve i Miljødirektoratet si rettleiing er det i hovudsak PAH sambindingane benzo(b)fluoranten, ideno(1,2,3 cd) pyren og benzo(ghi)perylen som er påvist i konsentrasjonar som tilsvarar dårleg tilstand (sterkt til meget sterkt forureina). Desse er lite løyseleg i vatn og er i hovudsak bundne til RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 10 av 11

11 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no sedimenta. Det er og lite informasjon om miljøverknaden av desse stoffa, noko som medfører høge sikkerheitsfaktorer og dermed låge grenseverdiar. Dei høgaste verdiane av PAH sambindingar vart påvist i den djupare prøven frå referansestasjonen PR 4 (10 20 cm). Det vart og påvist høge verdiar i prøvane frå PR 1 og PR 2. For nokre av PAH ane var konsentrasjonen i prøven frå cm ned i sedimenta høgare enn i overflateprøven frå same prøvepunkt (PR 1). Det vart og analysert på materiale frå cm ned i prøven frå PR 2, og det vart her ikkje påvist forureining av PAH. Kjelda til PAH forureininga er noko usikker. PAH blir danna ved ufullstendig forbrenning av fossil brensel, men og frå industri. I dette høve kan det skuldast langtransportert forureining eller mogleg skogbrann. Enkelte vassdrag i Masfjorden og området har generelt låg ph som skuldast langtransportert forureining. Vegtrafikk på E39 er truleg ikkje ei stor kjelde til forureininga fordi ein då truleg ville sett ein gradient frå vegen og utover i vatnet. I tillegg ville ein då truleg også sett annan vegrelatert forureining i vatnet. Det kan synast som om det er ein reduksjon i tilførsla av PAH forureining til vatnet i den seinare tida. Sedimentasjonshastigheita av partiklane i vatnet er ikkje kjent. Då det er påvist forureining må det gjerast ei risikovurdering for å sjå om det er naudsynt å verksetja tiltak for å hindra spreiing av forureining ved utfylling eller anna arbeid som påverkar sedimenta i vatnet. 8 Risiko og tiltaksvurdering Dei laust lagra botnsedimenta i vatnet har ein stor mektighet på opptil 14 m. Ved utfylling vil desse massane verte fortrengt og vil kunne føre til oppkvervling av sediment. Den utførte miljøundersøkinga har ikkje vist noko tydeleg avgrensing av det PAH forureina laget, men det strekkjer seg minumum 0,3 m ned i sedimenta. Fordi sedimenta er så laust lagra vil det i praksis ikkje vera mogleg å berre fjerne eit øvre, ca. 0,3 m tjukt lag. Ut frå geotekniske omsyn er det heller ikkje rådd til å mudre massane då det vil generere store mengder massar som vil gje utfordringar i samband med handtering av massane. Den påviste forureininga synest å vera ganske lik i store delar i vatnet. Det er derfor ikkje stor fare for at spreiing av partiklar skal medføre spreiing av forureining slik at forureiningstilstanden blir forverra i andre delar av vatnet. Men oppkvervling av finstoff i samband med utfyllinga kan medføre tilslemming av mindre eller større delar av vatnet. Oppkvervla partiklar i Haugsværvatnet vil også kunne spreiast ut av vatnet og med elva ned til fjorden. Det må derfor iverksetjast tiltak for å hindre partikkeltransport nedstraums Haugsværvatnet. Ein kan nytta siltgardin for å hindre spreiing av partiklar. Siltgardina må setjast ut før arbeidet tar til og tilpassas i felt. Siltgardina kan setjast opp på langs av utfyllingsområdet for å hindra spreiing av sediment til heile Haugsværvatnet. Dersom oppressing av sediment vil føre til at gardina blir pressa ut av posisjon og dermed mister funksjonen, bør gardina heller setjast på tvers av vatnet nedstraums utfylllingsområdet for å hindra spreiing av sediment nedstraums Haugsværvatnet. Det bør utarbeidast eit overvakingsprogram for å dokumentere at siltgardina har den ønska funksjonen. Det kan verte aktuelt å sprengja i massane for å få betre stabilitet. Sprenging kan ha ein negativ påverknad på fisk i vatnet RIGm NOT januar 2015 / Revisjon 00 Side 11 av 11

12 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Agnieszka Wyspianska ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Haugsværsdalen Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 9

13 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: adw Prøvemerking: Pr Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: b) Arsen (As) 8.3 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Bly (Pb) 99 mg/kg TS 40% NS EN ISO b) Kadmium (Cd) 0.40 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) Kobber (Cu) 21 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Krom (Cr) 18 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 14 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Sink (Zn) 82 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Antracen b) Fluoranten 0.21 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Pyren 0.14 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Krysen/Trifenylen 0.28 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[b]fluoranten 0.77 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[k]fluoranten 0.14 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]pyren 0.10 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.41 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[ghi]perylen 0.32 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Sum PAH(16) EPA 2.5 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod b) Total tørrstoff glødetap 30.4 % tv 10% EN a) Kornstørrelse < 63 µm 58.7 % TS 0% Sedimentering 0.1 a) Kornstørrelse <2 µm 8.6 % TS In acc. with NEN b) Total tørrstoff 10.0 % 10% EN Merknader: PAH og PCB: Forhøyet rapporteringsgrense pga lav TS. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 9

14 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 9

15 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: adw Prøvemerking: Pr Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: b) Arsen (As) 4.2 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Bly (Pb) 97 mg/kg TS 40% NS EN ISO b) Kadmium (Cd) < mg/kg TS NS EN ISO b) Kobber (Cu) 23 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Krom (Cr) 21 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 16 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Sink (Zn) 94 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Antracen b) Fluoranten 0.34 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Pyren 0.25 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]antracen 0.11 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Krysen/Trifenylen 0.43 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[b]fluoranten 1.0 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[k]fluoranten 0.22 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]pyren 0.16 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.33 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[ghi]perylen 0.21 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Sum PAH(16) EPA 3.2 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod b) Total tørrstoff glødetap 32.5 % tv 10% EN a) Kornstørrelse < 63 µm 39.1 % TS 0% Sedimentering 0.1 a) Kornstørrelse <2 µm <1.0 % TS In acc. with NEN b) Total tørrstoff 9.6 % 10% EN Merknader: PAH og PCB: Forhøyet rapporteringsgrense pga lav TS. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 9

16 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 9

17 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: adw Prøvemerking: Pr Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: b) Arsen (As) 2.3 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Bly (Pb) 50 mg/kg TS 40% NS EN ISO b) Kadmium (Cd) 0.38 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) Kobber (Cu) 14 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Krom (Cr) 13 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 11 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Sink (Zn) 59 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Antracen b) Fluoranten 0.15 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Pyren 0.10 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Krysen/Trifenylen 0.19 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[b]fluoranten 0.50 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.29 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[ghi]perylen 0.22 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Sum PAH(16) EPA 1.7 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod b) Total tørrstoff glødetap 31.7 % tv 10% EN a) Kornstørrelse < 63 µm 40.4 % TS 0% Sedimentering 0.1 a) Kornstørrelse <2 µm 9.5 % TS In acc. with NEN b) Total tørrstoff 11.7 % 10% EN Merknader: PAH og PCB: Forhøyet rapporteringsgrense pga lav TS. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 9

18 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 9

19 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: adw Prøvemerking: Pr Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: b) Arsen (As) 6.6 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Bly (Pb) 74 mg/kg TS 40% NS EN ISO b) Kadmium (Cd) 0.57 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) Kobber (Cu) 21 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Krom (Cr) 22 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO b) Nikkel (Ni) 16 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Sink (Zn) 93 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Antracen b) Fluoranten 0.27 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Pyren 0.20 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Krysen/Trifenylen 0.35 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[b]fluoranten 0.86 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[k]fluoranten 0.19 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]pyren 0.13 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.26 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[ghi]perylen 0.16 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Sum PAH(16) EPA 2.6 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod b) Total tørrstoff glødetap 30.6 % tv 10% EN a) Kornstørrelse < 63 µm 43.3 % TS 0% Sedimentering 0.1 a) Kornstørrelse <2 µm 10.2 % TS In acc. with NEN b) Total tørrstoff 12.3 % 10% EN Merknader: PAH og PCB: Forhøyet rapporteringsgrense pga lav TS. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 9

20 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂF/wCÎ Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) NEN EN ISO/IEC 17025: 2005, RvA L010, Eurofins Analytico (Barneveld), PO Box 459, NL-3770 AL, Barneveld a) Eurofins Analytico (Barneveld), PO Box 459, NL-3770 AL, Barneveld b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Inger Marie Johansen ASM, Kjemi ingeniør Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 9

21 Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Agnieszka Wyspianska Merknader prøveserie: Versjon 2: Prøvemerking endret til PR cm. ANALYSERAPPORT Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilsendt analyserapport. AR-14-MM XX Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂG?HXÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Haugsværsdalen a) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: adw Prøvemerking: PR cm Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: PAH 16 EPA a) Naftalen a) Acenaftylen a) Acenaften a) Fluoren a) Fenantren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Antracen a) Fluoranten 0.26 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Pyren 0.18 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Krysen/Trifenylen 0.43 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[b]fluoranten 0.86 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[k]fluoranten 0.19 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[a]pyren 0.12 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.38 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[ghi]perylen 0.26 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Sum PAH(16) EPA 2.9 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod a) Tørrstoff 10.2 % 5% EN Merknader: Forhøyet rapporteringsgrense pga lav TS. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 3

22 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂG?HXÎ a) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: adw Prøvemerking: PR cm Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: PAH 16 EPA a) Naftalen a) Acenaftylen a) Acenaften a) Fluoren a) Fenantren a) Antracen a) Fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[a]antracen a) Krysen/Trifenylen mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[b]fluoranten 0.13 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[a]pyren a) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Dibenzo[a,h]antracen a) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Sum PAH(16) EPA 0.38 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod a) Tørrstoff 12.5 % 5% EN Merknader: Forhøyet rapporteringsgrense pga lav TS. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 3

23 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂG?HXÎ a) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: adw Prøvemerking: PR cm Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: PAH 16 EPA a) Naftalen a) Acenaftylen a) Acenaften a) Fluoren a) Fenantren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Antracen a) Fluoranten 0.42 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Pyren 0.30 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[a]antracen 0.16 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Krysen/Trifenylen 0.48 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[b]fluoranten 1.1 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[k]fluoranten 0.27 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[a]pyren 0.22 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.45 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Benzo[ghi]perylen 0.39 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 a) Sum PAH(16) EPA 3.9 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod a) Tørrstoff 13.8 % 5% EN Merknader: Forhøyet rapporteringsgrense pga lav TS. Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Håkon Urdal ASM/Master i Matvitenskap Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 3

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-012834-01

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Iveland kommune Teknisk etat 4724 Iveland Attn: Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57 5207 AR-16-MG-001771-01

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Naglestad Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO 10523

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO 10523 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Box 75 NO-5841 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-15-MX-002608-01 Prøvemottak:

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

p stb ks " llllllililillllilllllli

p stb ks  llllllililillllilllllli V \...flv -,.,,' Eurotine Environment Testing Norway. I x./f= = "- AS (Moss) å é: e u rgf l n 5 (Q :;;.::.;:::e; ;:W '-..,,,._.\..\- I-6,,-;,-9 NO-1538 Moss Norconsult AS Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Skjema: versjon 2 (jan. 2013) Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Søkjar skal nytte KLIF-rettleiar TA2960 (Veileder for håndtering av sedimenter) og dei her

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass RAPPORT L.NR. 6883-2015 Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Rekvirent: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten EBY-saksnr.: DMR-saksnr.: 16/2023 16-0054 Dato: 26. februar 2017 DMR Miljø og Geoteknikk

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer