Mjelstad restavfallsdeponi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mjelstad restavfallsdeponi"

Transkript

1 RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-014

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP februar 2015 / Side 2 av 15

3 RAPPORT OPPDRAG Mjelstad restavfallsdeponi DOKUMENTKODE RIGm-RAP-014 EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 TILGJENGE Åpen OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS OPPDRAGSLEIAR Øyvind Høvding KONTAKTPERSON Einar Håland UTARBEIDD AV Øyvind Høvding ANSVARLEG EINING 2213 Bergen Miljøgeologi SAMANDRAG På oppdrag for Bir Avfallsenergi AS har Multiconsult AS gått gjennom analyseresultata for 2014 ved Mjelstad restavfallsdeponi. Prøvene frå sigevassleidninga skil seg markert frå prøvene av grunn- og overflatevatn. Sigevatnet har langt høgare innhald av løyste stoff, og konsentrasjonen av både uorganiske miljøgifter, næringsstoff og salt er markert høgare. Sporstoffet bor vert påvist i høge konsentrasjonar i sigevatnet, medan det ikkje vert påvist i det heile i grunnvatnet og overflatevatnet. Kombinert med at dei kontinuerlege målingane av leiingsevna syner at denne er høg og til ein viss grad varierande i sigevatnet, medan leiingsevna er stabilt svært låg i både grunnvatnet og overflatevatnet, tyder dette på at sigevatnet ikkje vert spreidd til omgjevnadene Konklusjon Resultata frå overvakinga gjev ikkje grunn til å tru at grunnvatn eller overflatevatn vert påverka av sigevatn frå Mjelstad restavfallsdeponi. Det er ikkje gjort observasjonar eller påvist konsentrasjonar i prøvene frå 2014 som gjev grunnlag for å endra på overvakingsprogrammet, og vi rår difor til at ein held fram med det planlagde programmet for Klar for utsending Øyvind Høvding Eva Bjønnes Øyvind Høvding REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf multiconsult.no NO MVA

4 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no INNHALD INNHALD 1 Innleiing Overvakingsprogram for sigevatn, grunnvatn og overflatevatn Avvik frå programmet Resultat Grunnvassnivå Registrering av feltparameter... 6 Kjemisk analyse av sigevatn (SV1) Sigevass-sediment (SV1) Grunnvatn Overflatevatn (VP15, V0-V4) Vurderingar Konklusjon Utslepp til sjø Prøvetakings- og analyseprogram for Utslepp til luft Avfallsmengder Registrerte avvik Attståande areal for deponering Teikningar G4 Situasjonsplan Vedlegg A Analyseprogram for B Analyserapportar (vassanalysar) C Analyserapportar (sigevass-sediment) D Kontroll av drikkevassbrønnar RIGm-RAP februar 2015 / Side 4 av 15

5 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 1 Innleiing 1 Innleiing I løyvet for drift av Mjelstad restavfallsdeponi på Osterøy er det stilt krav om overvaking av grunnvatn og overflatevatn nedstraums fyllplassen og av vatnet i sigevassleidninga. Resultata skal rapporterast til styresmaktene i ein årleg rapport. På oppdrag for Bir Avfallsenergi AS har Multiconsult AS gått gjennom analyseresultata for Resultata er samanstilte med resultata frå føregåande år, sosial- og helsedepartementet sine krav til drikkevatn og for overflatevatnet også med Miljødirektoratet sine grenseverdiar for klassifisering av miljøkvalitet i ferskvatn (SFT-rettleiar 97:04). Opplysningar om mottekne avfallsmengder, registrerte avvik og målingar av utslepp til luft er tekne med til slutt i rapporten. 2 Overvakingsprogram for sigevatn, grunnvatn og overflatevatn Overvakingsprogrammet ved Mjelstad restavfallsdeponi omfattar kontroll av overflatevatn, sigevatn og grunnvatn. Talet på prøvetakingspunkt har blitt justert fleire gonger, alt etter som sjølve fyllinga har vorte utvida. Prøver av sigevatnet og sigevass-sediment vert tekne frå fyllplassen si sigevassleidning ved måle- og prøvetakingsstasjonen SV1 heilt i nordenden av området som er sett av til deponi. Punktet ligg ca. 200 m nedstraums målepunktet som vart nytta til prøvetaking av sigevatnet til og med 2005 (VP16). Prøver av overflatevatnet har tidligare berre vorte teke i ein bekk nordvest og nedstraums fyllplassen (VP15). Hausten 2013 vart det i tillegg oppretta eit referansepunkt oppstraums i den same bekken (V0) samt fire prøvepunkt i to mindre bekkar kring fyllplassen (V1 og V2 på austsida av fyllplassen og V3 og V4 på vestsida). Grunnvatnet har dei siste åra vorte kontrollert og prøveteke via tre bergbrønnar, BR1, BR11 og BR13. BR1 ligg utanfor området som kan påverkast av fyllplassen, og fungerer såleis som referansebrønn. I tillegg vert det år om anna teke prøver i nokre private drikkevassbrønnar i området mellom deponiet og Osterfjorden. Lokalisering av alle prøvepunkta er vist på teikning G4. Prøvehyppigheit og kva parametrar som vert analyserte varierer frå brønn til brønn og frå år til år. I vedlegg A er det vist ei oversikt over det gjennomførte analyseprogrammet for Prøvetakinga i 2014 vart gjennomførd av personell frå Multiconsult. Sigevatnet og overflatevatnet si ph, temperatur og elektriske leiingsevne (konduktivitet) vert målt i felt i samband med prøvetakinga. ph, temperatur og leiingsevne i grunnvatnet vart frå juni 2011 tom desember 2012 overvaka kontinuerleg i BR11 og BR13, men på grunn av svært små svingingar vart dei kontinuerlege målingane av ph og leiingsevne kutta ut i I staden vart leiingsevna frå hausten 2013 overvaka kontinuerleg i sigevatnet, samt i overflatevatnet i punkta V0, V2 og VP15. Kjemisk analyse vert utført av analyselaboratoriet Eurofins AS i Moss, som er akkreditert for dei aktuelle analysane. 2.1 Avvik frå programmet Programmet er gjennomført utan avvik RIGm-RAP februar 2015 / Side 5 av 15

6 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 3 Resultat 3 Resultat 3.1 Grunnvassnivå Vasstandsmålingar i BR11 og BR13 syner at grunnvasstanden ligg 1-2 m under terreng i BR 11 og 2-3 m under terreng i BR13. Måling av vasstanden vert utført ein gong per time, og målingane syner at det er svært små variasjonar i grunnvasstanden. 3.2 Registrering av feltparameter Måleresultata for ph og leiingsevne i 2014 er i same storleik som tidlegare år. Dei kontinuerlege målingane av leiingsevna i grunnvassbrønnane frå samt alle stikkprøvene frå før og etter dette tidsrommet syner verdiar i same storleik for vatnet i alle grunnvassbrønnane, og dokumenterer at leiingsevna i grunnvatnet over fleire år er stabilt låg, (0,002-0,004 ms/cm). Dei kontinuerlege målingane av leiingsevna i overflatevatnet, som vart starta opp hausten 2013, syner at leiingsevna som venta er noko høgare enn i grunnvatnet (0,02-0,3 ms/cm, sjå figur 2 og tabell 4). Til samanlikning har sigevatnet ei leiingsevne på ca. 3-9 ms/cm (sjå figur 1 og tabell 2). Dette tyder på at vatnet i brønnane ikkje er påverka av sigevatn. ph er jamt over noko høgare i sigevatnet enn i grunnvatnet, men med einskilde unntak dei siste åra. ph i grunnvatnet ligg temmeleg stabilt mellom 7 og 8. ph i overflatevatnet syner at vatnet er svakt surt. Dette er venta, i og med at det er mykje myr i området. Temperaturen varierer med årstida, men ligg stort sett i området 6-9 C i grunnvatnet. Tidlegare stikkprøver av sigevatnet har vist temperaturar mellom C. Dei kontinuerlege målingane hausten 2013 syner at temperaturen då låg mellom C. Temperaturen i sigevatnet var noko høgare i enn dei første tre åra. Dette er ei naturleg utvikling, då aukande nedbryting i fyllinga vil føra til høgare temperatur. Figur 1: I oktober 2013 vart det starta med kontinuerleg måling av leiingsevne i sigevatnet. Som ein ser av grafen ligg leiingsevna stort sett mellom 3,5 og 7,5 ms/cm RIGm-RAP februar 2015 / Side 6 av 15

7 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 3 Resultat Figur 2: I oktober vart det starta med kontinuerleg måling av leiingsevne i sigevatnet i tre punkt. V0 (øvst) ligg oppstraums deponiet, medan VP15 (i midten) ligg nedstraums deponiet i same bekken. Denne bekken renn på nordsida av deponiet. V2 (nedst) ligg nedstraums deponiet i ein bekk på austsida av deponiet. Som ein ser av grafane er leiingsevna svært låg i alle punkta (0,02-0,2 ms/cm i bekken på nordsida og 0,1-0,3 ms/cm i bekken på austsida). Til samanlikning ligg leiingsevna i sigevatnet stort sett mellom 3,5 og 5,5 ms/cm RIGm-RAP februar 2015 / Side 7 av 15

8 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 3 Resultat 3.3 Kjemisk analyse av sigevatn (SV1) Det vart teke prøve av sigevatnet i måle- og prøvetakingsstasjonen SV1 fire gonger i Frå og med 2006 er prøvene tekne som tidsproporsjonale prøver. Hausten 2005 vart det installert ein ny vassmålar som registrerer vassføringa kontinuerleg. Vassmengder gjennom leidningen er vist i tabell 1. På grunn av ein feil på utstyret er måledata frå perioden 1/1-27/ ikkje registrert. Tabell 1: Oversyn over vassmengder gjennom sigevassleidninga. År Vassmengd (m3 per år) Kommentar Gjeld berre perioden 28/10-31/ Målt nedbørmengd: 2328,8 mm Målt nedbørmengd: 2454,4 mm Målt nedbørmengd: 2587,5 mm Som tidlegare nemnt tyder målingane av leiingsevna på at sigevatnet inneheld mykje løyste stoff. Det er påvist uorganiske miljøgifter (arsen, bly, kadmium, kopar, krom, kvikksølv, nikkel og sink), olje, polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH), fenol og næringsstoff/salt (klorid, natrium, sulfat, nitrogen, ammonium m.m.) i konsentrasjonar som vert rekna for å vera typiske for sigevatn frå ein fyllplass. Microtox-testar syner at vatnet (før det vert fortynna) kan medføra reduserte vekstvilkår/auka dødelegheit for mikroorganismar. Dei registrerte konsentrasjonane (sjå tabell 2) er omtrent som i tidlegare år (sjå figur 3 og 4). Fullstendige analyseresultat er gitt i vedlegg B. 1 Målaren har vore ute av drift i ca. 2 mnd som følgje av torever RIGm-RAP februar 2015 / Side 8 av 15

9 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 3 Resultat Tabell 2: Analyseresultat og berekna stofftransport i sigevatnet frå Mjelstad i 2014.Snittkonsentrasjonar høgare enn PNEC-verdiar er skrivne med raud farge. Parameter 21/ / / / Snitt 2014 Fysiske eigenskapar Snitt 2013 Utslepp til sjø, kg ph 7,4 7,6 7,5 8 7,6 7,8 - - Leiingsevne, ms/m 4,3 6,5 6,5 5,7 5,8 5,2 - - Suspendert stoff, mg/l ,2 6, Næringsstoff Nitrogen (Tot-N), mg/l Ammonium-N, mg/l Fosfor (Tot-P), mg/l 0,7 1,9 1,7 1,4 1,4 1, Organiske miljøgifter BTEX, µg/l 4 16,4 9,5 <0,2 10 9,1 <1,1 - PAH, µg/l 0,11 1,9 1,2 <0,01 1 0,8 0,15 - Fenol, µg/l i.a. i.a. 13 7, ,8 1,43 10 Olje (THC), µg/l <100 <100 < <100 <18 40 TOC, mg/l Uorganiske miljøgifter Arsen (As), µg/l 2,9 8,4 4, ,4 0,8 10 Krom (Cr), µg/l ,5 7,4 4,7 Kadmium (Cd), µg/l 0,5 0,37 0,16 0,12 0,3 0,18 0,04 0,03 Kopar (Cu), µg/l ,5 0,02 Bly (Pb), µg/l , ,1 4,8 0,3 Nikkel (Ni), µg/l ,5 2,1 0,3 Sink (Zn), µg/l ,5 Kvikksølv (Hg), µg/l 0,019 0,009 <0,005 <0,005 0,014 0,01 <0,001 0,01 Diverse Jarn (Fe), mg/l 1,2 1,1 0,3 0,3 0,7 0, mg/l Natrium (Na), mg/l Bor (B), mg/l 5,1 8,1 8, , Mangan (Mn), mg/l 0,6 1,1 0,9 0,3 0,7 1, KOF-Cr, mg/l BOF, mg/l 8, Toksistetstestar Microtox EC ,5 8, Microtox EC Microtox EC > Teiknforklaring: i.a.= ikkje analysert - = ikkje berekna/ oppgjeve PNEC 2 2 Predicted no effect concentration, jf. SFT-rettleiar TA2077/ RIGm-RAP februar 2015 / Side 9 av 15

10 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 3 Resultat Figur 3: Utvikling over tid for konsentrasjonar av nitrogen, fosfat, jarn, mangan, olje og PAH i sigevatnet på Mjelstad. Merk at y-skalaen for nokre av stoffa er logaritmisk RIGm-RAP februar 2015 / Side 10 av 15

11 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 3 Resultat Figu r 4: Utvikling over tid for konsentrasjonar av dei vanlegaste uorganiske miljøgiftene i sigevatnet på Mjelstad. Merk at y-skalaen for nokre av stoffa er logaritmisk. 3.4 Sigevass-sediment (SV1) I 2006 inngjekk for fyrste gong analyse av sedimentet i sigevassleidninga i overvakingsprogrammet. Det vert teke ein prøve årleg. Resultata frå 2014 er oppsummerte utan nærare kommentarar i vedlegg C RIGm-RAP februar 2015 / Side 11 av 15

12 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 3 Resultat 3.5 Grunnvatn Resultata frå analyse av grunnvatnet i bergbrønnane BR1, BR11 og BR13 er oppsummerte i tabell 1. Fullstendige analyserapportar er gitt i vedlegg B. Resultata for brønnane som inngår i overvakingsprogrammet er kommenterte under. Tabell 3: Oppsummering av analyseresultat frå grunnvassbrønnane i Konsentrasjonane er langt under krava til drikkevatn, med unntak av sink i BR1, der kontaminering frå røyropplegg gjev unaturleg høge målingar. Dato ph Leiings-evne ms/m Pb μg/l Cd μg/l BR1 27/5-14 7,9 0,04 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 17 4,1 59 BR11 27/5-14 7,8 0,3 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 5,1 15 6,2 2/ ,5 0,3 <0,01 0,01 1,5 0,3 <0,002 1,3 2,8 4,9 6 5,8 BR13 27/5-14 8,0 0,2 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 7,6 <5 7,8 2/ ,9 0,2 <0,01 0,01 4 0,3 <0,002 0,5 0,7 6,9 3,3 8 Krav til drikkevatn <2, , i.a. = ikkje analysert Cu μg/l Cr μg/l Hg μg/l Ni μg/l Zn μg/l Na mg/l B μg/l Cl mg/l BR1 BR1 er ein privat drikkevassbrønn utanfor influensområdet til fyllplassen, og denne fungerer som referansebrønn. Det vert teke prøve ein gong per år. Denne prøven vert teken frå ei kran. Analyseresultata frå tidlegare år syner at vatnet inneheld spor av dei uorganiske miljøgiftene bly, kadmium, kopar, krom, nikkel og sink, men konsentrasjonane er med unntak av kopar og sink langt under det som er tillate i drikkevatn. Vatnet vert tappa frå ei kran i eit bustadhus, noko som kan forklare det relativt høge innhaldet av kopar og sink. Det er ikkje påvist organiske miljøgifter i vatnet i brønnen. Alle analyserte parametrar i 2014 er innanfor dei krav som vert stilte til drikkevatn. Det vart ikkje påvist unormale resultat i prøven frå Fullstendige analyseresultat er gitt i vedlegg B. BR11 BR11 ligg søraust for fyllplassen. Det vert teke prøve av vatnet ein til to gonger per år. Analyseresultata frå tidlegare år syner at vatnet tidvis inneheld spor av PAH, bly, kopar, krom, kvikksølv, nikkel og sink. Konsentrasjonane er langt under det som er tillate i drikkevatn. Det vart ikkje påvist unormale resultat i dei to prøvene frå Fullstendige analyseresultat er gitt i vedlegg B. BR13 BR13 ligg nordvest for fyllplassen. Det vert teke prøve av vatnet to til seks gonger per år. Analyseresultata frå tidlegare år syner at vatnet inneheld spor av bly, kadmium, kopar, krom, kvikksølv, nikkel, sink og hydrokarbonar (truleg naturstoff/humus). Konsentrasjonane er vanlegvis langt under det som er tillate i drikkevatn, men år om anna vert det påvist konsentrasjonar av einskilde parameter som er noko høgare enn normalt. Microtox-testar syner at vatnet har ein kvalitet som ikkje medfører reduserte vekstvilkår for mikroorganismar. Det vart ikkje påvist unormale resultat i dei to prøvene som vart tekne i Fullstendige analyseresultat er gitt i vedlegg B RIGm-RAP februar 2015 / Side 12 av 15

13 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 3 Resultat Drikkevassbrønnar nedstraums deponiet Kontroll av desse brønnane er gjort greie for i vedlegg D. Det er ikkje gjort funn som tyder på at vatnet i brønnane er forureina av deponiet. 3.6 Overflatevatn (VP15, V0-V4) Som tidlegare nemnt vart det i 2013 lagt til fleire nye prøvetakingspunkt i bekkar kring deponiet. I 2014 vart det teke fire prøver i dei nye punkta V0, V2, V3 og V4, og tre prøver i dei opphavlege punkta VP15 og V1. Alle prøvane vart analyserte for sporstoffa klorid, natrium og bor. I tillegg vart ph og leiingsevne registrert. Ein av prøvene frå kvart punkt vart i tillegg analysert for dei vanlegaste metalla. Resultata er oppsummerte i tabell 4. Målingane av leiingsevna i VP15, V0 og V2 er vist på figur 2. Fullstendige analyseresultat er gitt i vedlegg B. Tabell 4: Analyseresultat av prøvene frå bekken nedstraums fyllplassen. Prøvene er også klassifiserte iht. SFTrettleiar 97:04 der dette er relevant. Dato ph Leiings-evne Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Na B Cl ms/m μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l m/l Microtox Overflatevatn VP15 21/3-14 6,7 0,06 6, VP15 27/5-14 6,9 0,07 5,7 <5 7,8 VP15 21/8-14 6,9 0,07 0,3 <0,01 3,4 0,6 <0,005 0,7 3,9 5,5 5,4 5,4 >91 V0 21/3-14 6,4 0,04 3,9 <5 8,2 V0 27/5-14 6,7 0,06 4,6 <20 4,1 V0 21/8-14 6,8 0, , , ,8 51 3,7 >91 V0 2/ ,5 0,05 3,1 3,1 4,2 V1 21/3-14 6,4 0,06 6,2 6,2 11 V1 27/5-14 6,3 0,06 4,9 <5 7,5 V1 21/8-14 6,2 0,06 1,1 0,03 3,7 0,6 <0,005 0,6 4,6 5,7 13 7,4 >91 V2 21/3-14 6,9 0, V2 27/5-14 6,7 0, V2 21/8-14 6,6 0, V2 2/ ,7 0,2 <0,2 0,05 9,4 0,7 <0,005 0,8 8, V3 21/3-14 6,1 0,04 4, V3 27/5-14 6,6 0,05 5,9 7,9 8,9 V3 21/8-14 6,6 0,05 <0,2 0,01 1,8 <0,5 <0,005 0,6 3,5 6,0 3,7 8,6 >91 V3 2/ ,4 0,06 6,7 2,3 11 V4 21/3-14 6,2 0,04 4,8 <5 10 V4 27/5-14 6,7 0,04 5,3 <5 8,4 V4 21/8-14 7,1 0,04 <0,2 <0,01 1,6 <0,5 <0,005 0,7 2,6 5,5 4 6,2 >91 V4 2/ ,7 0,04 5,1 3 8 Teiknforklaring (jfr. SFT-rettleiar 97:04) Svært dårleg Dårleg Mindre god God Svært god Inngår ikkje i klassifiseringssystemet RIGm-RAP februar 2015 / Side 13 av 15

14 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 4 Vurderingar 4 Vurderingar I 2014 er konsentrasjonane av dei fleste analyserte parametrane, både i sigevatn, grunnvatn og overflatevatn påvist i same storleik som tidlegare år. Analysar gjennom fleire år syner at kvaliteten på både overflatevatnet og grunnvatnet i store trekk er nokså lik og tilfredsstiller for dei fleste analyserte parametrane krava til drikkevatn. Den største skilnaden er at leiingsevna er litt høgare i overflatevatnet, og at overflatevatnet inneheld meir næringsstoff (nitrogen og fosfor) enn grunnvatnet. Dette heng truleg saman med at områda kring fyllplassen vert nytta til beiteområde. Variasjonar i grunntilhøve og ulik påverknad av t.d. humus kan også spela inn på skilnaden mellom overflatevatn og grunnvatn. Prøvene frå sigevassleidninga skil seg markert frå prøvene av grunn- og overflatevatn. Sigevatnet har langt høgare innhald av løyste stoff, og konsentrasjonen av både uorganiske miljøgifter, næringsstoff og salt er markert høgare. Sporstoffet bor vert påvist i høge konsentrasjonar i sigevatnet, medan det ikkje vert påvist i det heile i grunnvatnet og overflatevatnet. Kombinert med at dei kontinuerlege målingane av leiingsevna syner at denne er høg og til ein viss grad varierande i sigevatnet, medan leiingsevna er stabilt svært låg både i grunnvatnet og overflatevatnet, tyder dette på at sigevatnet ikkje vert spreidd til omgjevnadene. 5 Konklusjon Resultata frå overvakinga i 2014 gjev ikkje grunn til å tru at grunnvatn eller overflatevatn vert påverka av sigevatn frå Mjelstad restavfallsdeponi. 6 Utslepp til sjø Utslepp av ulike miljøgifter til sjø er vist i tabell 2. 7 Prøvetakings- og analyseprogram for 2015 Det er ikkje gjort observasjonar eller påvist konsentrasjonar i prøvene frå 2014 som gjev grunnlag for å endra på overvakingsprogrammet (som gjeld for ), og vi rår difor til at programmet vert gjennomført som planlagt (sjå vedlegg A). 8 Utslepp til luft Deponiet har oppsamling og fakling av deponigass. I 2014 vart følgjande tal registrerte (oppgjeve av dagleg leiar): Driftstimar: 4999 h Flow: m 3 Prosent metan i gassen: 42 % Prosent metan til fakling: 100 % Opphaldstid for gass i forbrenningskammeret: 3 sekund RIGm-RAP februar 2015 / Side 14 av 15

15 Mjelstad restavfallsdeponi Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 multiconsult.no 9 Avfallsmengder Deponiet har i tidlegare år fått mange klager frå naboane på vond lukt. I 2008 og vinteren 2009 vart det gjort fleire tiltak for å redusera desse plagene. Deponiet har ikkje motteke klager på lukt etter 16. mars Avfallsmengder Følgjande mengder er mottekne i 2013: EAL-kode 1671 Slagg: ,95 tonn EAL-kode 1699 Mineralmasse: 68,18 tonn EAL-kode 1341 Bilglas: 111 tonn 10 Registrerte avvik Deponiet har i følgje dagleg leiar registrert 5 avvik i Alle avvika gjeld uforbrent avfall i slagget. 11 Attståande areal for deponering Ved utgangen av 2014 var ca. 80 % av arealet i deponiet teke i bruk RIGm-RAP februar 2015 / Side 15 av 15

16

17

18

19

20

21 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Øyvind Høvding Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂAE%XÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Mjelstad Merknader prøveserie: ANALYSERAPPORT SS og ph oppgis uakkreditert pga at prøven er mottatt og analysert > 48 timer etter prøveuttak BOF og ammonium oppgis uakkreditert pga at prøven er mottatt og analysert > 24 timer etter prøveuttak Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 5

22 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂAE%XÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: O. Steinestø Prøvemerking: SV1 Analysestartdato: ph 7.4 ISO ms/m 10% NS ISO Suspendert stoff 13 mg/l 15% Intern metode 1.5 b) Bor (B), oppsluttet ICP-MS 390 mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet 5100 µg/l 20% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 690 mg/l 20% NS EN ISO Kjemisk oksygenforbruk (KOFCr) 140 mg/l 20% Intern metode 10 Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d 8.6 mg/l 35% NS EN Mod 3 Total organisk karbon (TOC/NPOC) Total Nitrogen 110 mg/l 20% NS EN mg/l 10% NS Ammonium (NH4-N) 80 mg/l 15% Intern metode 0.1 Total Fosfor 0.71 mg/l 20% NS EN ISO b) Jern (Fe), oppsluttet ICP-MS 1200 µg/l 25% NS EN ISO b) Mangan (Mn), oppsluttet ICP-MS 600 µg/l 15% NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 340 µg/l 15% NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 190 µg/l 15% NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 53 µg/l 25% NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS 0.50 µg/l 25% NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 19 µg/l 15% NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 21 µg/l 25% NS EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 2.9 µg/l 30% NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l 20% NS-EN ISO b) PAH 16 EPA b) Naftalen µg/l 40% Intern metode 0.01 b) Acenaftylen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Acenaften µg/l 40% Intern metode 0.01 b) Fluoren µg/l 40% Intern metode 0.01 b) Fenantren <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Antracen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Fluoranten µg/l 40% Intern metode 0.01 b) Pyren µg/l 40% Intern metode 0.01 b) Benzo[a]antracen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Krysen/Trifenylen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Benzo[b]fluoranten <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Benzo[k]fluoranten <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Benzo[a]pyren <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Indeno[1,2,3-cd]pyren < µg/l Intern metode b) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 b) Benzo[ghi]perylen < µg/l Intern metode Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 5

23 b) Sum PAH(16) EPA 0.11 µg/l 40% Intern metode b) BTEX AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂAE%XÎ b) Benzen 0.78 µg/l 20% NS b) Toluen 0.54 µg/l 20% NS b) Etylbenzen 0.79 µg/l 20% NS b) m,p-xylen 1.1 µg/l 20% NS b) o-xylen 0.83 µg/l 20% NS b) Xylener (sum) 1.9 µg/l 20% NS Microtox EC10 15 % ISO , Vibrio EC20 29 % ISO , Vibrio EC50 87 % ISO , Vibrio TU 1.2 ISO , Vibrio a) Olje i vann C10-C40 <0.1 mg/l ISO b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Elvevann Prøvetaker: O. Steinestø Prøvemerking: VP0 Analysestartdato: Bor (B), oppsluttet ICP-MS b) Bor (B), oppsluttet < 5.0 µg/l NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 3.9 mg/l 20% NS EN ISO ph 6.4 ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Elvevann Prøvetaker: O. Steinestø Prøvemerking: VP1 Analysestartdato: Bor (B), oppsluttet ICP-MS b) Bor (B), oppsluttet 6.2 µg/l 30% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 6.2 mg/l 20% NS EN ISO ph 6.4 ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 5

24 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂAE%XÎ b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Elvevann Prøvetaker: O. Steinestø Prøvemerking: VP15 Analysestartdato: Bor (B), oppsluttet ICP-MS b) Bor (B), oppsluttet 75 µg/l 20% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 6.2 mg/l 20% NS EN ISO ph 6.7 ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Elvevann Prøvetaker: O. Steinestø Prøvemerking: VP2 Analysestartdato: Bor (B), oppsluttet ICP-MS b) Bor (B), oppsluttet 85 µg/l 20% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 29 mg/l 20% NS EN ISO ph 6.9 ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Elvevann Prøvetaker: O. Steinestø Prøvemerking: VP3 Analysestartdato: Bor (B), oppsluttet ICP-MS b) Bor (B), oppsluttet 27 µg/l 30% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 4.9 mg/l 20% NS EN ISO ph 6.1 ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 5

25 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂAE%XÎ b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Elvevann Prøvetaker: O. Steinestø Prøvemerking: VP4 Analysestartdato: Bor (B), oppsluttet ICP-MS b) Bor (B), oppsluttet < 5.0 µg/l NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 4.8 mg/l 20% NS EN ISO ph 6.2 ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003, Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Box 75, NO-5841, Bergen b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Inger Marie Johansen ASM/Laboratorie Ingeniør Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 5

26 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Øyvind Høvding Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂBm1oÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Mjelstad ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 7

27 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂBm1oÎ b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: SV1 Analysestartdato: ph Suspendert stoff Bor (B), oppsluttet ICP-MS 7.6 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 15% Intern metode mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet 8100 µg/l 20% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 860 mg/l 20% NS EN ISO Kjemisk oksygenforbruk (KOFCr) Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d Total organisk karbon (TOC/NPOC) Total Nitrogen Ammonium (NH4-N) Total Fosfor 400 mg/l 20% Intern metode mg/l 25% NS EN Mod mg/l 20% NS EN mg/l 10% NS mg/l 15% Intern metode mg/l 20% NS EN ISO b) Jern (Fe), oppsluttet ICP-MS 1100 µg/l 25% NS EN ISO b) Mangan (Mn), oppsluttet ICP-MS 1100 µg/l 15% NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 300 µg/l 15% NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 110 µg/l 15% NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 68 µg/l 25% NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS 0.37 µg/l 25% NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 15 µg/l 15% NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 65 µg/l 25% NS EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 8.4 µg/l 30% NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l 20% NS-EN ISO a) Olje i vann C10-C40 <0.1 mg/l ISO b) PAH 16 EPA b) Naftalen 0.74 µg/l 30% Intern metode 0.01 b) Acenaftylen <0.050 µg/l Intern metode 0.01 b) Acenaften 0.35 µg/l 30% Intern metode 0.01 b) Fluoren 0.26 µg/l 30% Intern metode 0.01 b) Fenantren 0.21 µg/l 30% Intern metode 0.01 b) Antracen µg/l 30% Intern metode 0.01 b) Fluoranten 0.14 µg/l 30% Intern metode 0.01 b) Pyren 0.17 µg/l 30% Intern metode 0.01 b) Benzo[a]antracen <0.050 µg/l Intern metode 0.01 b) Krysen/Trifenylen <0.050 µg/l Intern metode 0.01 b) Benzo[b]fluoranten <0.050 µg/l Intern metode 0.01 b) Benzo[k]fluoranten <0.050 µg/l Intern metode 0.01 b) Benzo[a]pyren <0.050 µg/l Intern metode 0.01 b) Indeno[1,2,3-cd]pyren <0.010 µg/l Intern metode b) Dibenzo[a,h]antracen <0.050 µg/l Intern metode 0.01 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 7

28 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂBm1oÎ b) Benzo[ghi]perylen <0.010 µg/l Intern metode b) Sum PAH(16) EPA 1.9 µg/l 30% Intern metode b) BTEX b) Benzen 4.0 µg/l 20% NS b) Toluen 2.5 µg/l 20% NS b) Etylbenzen 3.5 µg/l 20% NS b) m,p-xylen 4.1 µg/l 20% NS b) o-xylen 2.3 µg/l 20% NS b) Xylener (sum) 6.3 µg/l 20% NS 4764 Microtox EC % ISO , Vibrio EC20 10 % ISO , Vibrio EC50 39 % ISO , Vibrio TU 2.5 ISO , Vibrio b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: BR11 Analysestartdato: ph Bor (B), oppsluttet ICP-MS 7.8 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet 15 µg/l 30% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 5.1 mg/l 20% NS EN ISO b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: BR13 Analysestartdato: ph Bor (B), oppsluttet ICP-MS 8.0 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet < 5.0 µg/l NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 7.6 mg/l 20% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 7

29 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂBm1oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Elvevann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP15 Analysestartdato: Intestinale enterokokker Kimtall 22 C Microtox 6 >300 cfu/100 ml ISO cfu/ml ISO 6222 EC10 >91 % ISO , Vibrio EC20 >91 % ISO , Vibrio EC50 >91 % ISO , Vibrio b) ph Bor (B), oppsluttet ICP-MS 6.9 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet < 5.0 µg/l NS EN ISO E. coli 39 MPN/100 ml IDEXX-Colilert b) Natrium (Na), oppsluttet 5.7 mg/l 20% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 7

30 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂBm1oÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: O.S Prøvemerking: Sigevannstasjon Analysestartdato: b) Tørrstoff 5.8 % 10% EN b) Jern (Fe) mg/kg TS 25% NS EN ISO b) Mangan (Mn) 970 mg/kg TS 20% NS EN ISO b) Sink (Zn) 6800 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) Kobber (Cu) 4200 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Bly (Pb) 1600 mg/kg TS 40% NS EN ISO b) Kadmium (Cd) 11 mg/kg TS 25% NS EN ISO b) Nikkel (Ni) 100 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Krom (Cr) 190 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Arsen (As) 32 mg/kg TS 30% NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO b) Totale hydrocarboner (THC) b) THC >C5-C8 16 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 5 b) THC >C8-C10 <10 mg/kg TS ISO/DIS Mod 5 b) THC >C10-C12 23 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 5 b) THC >C12-C16 78 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 5 b) THC >C16-C mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 20 b) SUM THC (>C5-C35) 3900 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod b) PAH 16 EPA b) Naftalen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Acenaftylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.01 b) Acenaften 0.23 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Fluoren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Fenantren 0.37 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Fluoranten 0.52 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Pyren 0.62 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]antracen 0.20 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Krysen/Trifenylen 0.28 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[b]fluoranten 0.35 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[k]fluoranten 0.13 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[a]pyren 0.20 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.17 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Benzo[ghi]perylen 0.17 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 b) Sum PAH(16) EPA 3.5 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB 7 b) PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 7

31 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂBm1oÎ b) PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) Sum 7 PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Drikkevann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: BR1 Analysestartdato: ph Bor (B) ICP-MS 7.9 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B) 4.1 µg/l 35% NS EN ISO b) Natrium (Na) 17 mg/l 15% NS EN ISO b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP0 Analysestartdato: ph Bor (B), oppsluttet ICP-MS 6.7 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet < 20 µg/l NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 4.6 mg/l 20% NS EN ISO Merknader: Bor (B): Forhøyet LOQ pga vanskelig matriks. b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP1 Analysestartdato: ph Bor (B), oppsluttet ICP-MS 6.3 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet < 5.0 µg/l NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 4.9 mg/l 20% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 7

32 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂBm1oÎ b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP2 Analysestartdato: ph Bor (B), oppsluttet ICP-MS 6.7 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet 29 µg/l 30% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 26 mg/l 20% NS EN ISO b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP3 Analysestartdato: ph Bor (B), oppsluttet ICP-MS 6.6 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet 7.9 µg/l 30% NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 5.9 mg/l 20% NS EN ISO b) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP4 Analysestartdato: ph Bor (B), oppsluttet ICP-MS 6.7 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method b) Bor (B), oppsluttet < 5.0 µg/l NS EN ISO b) Natrium (Na), oppsluttet 5.3 mg/l 20% NS EN ISO Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003, Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Box 75, NO-5841, Bergen b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 7

33 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Øyvind Høvding Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Mjelstad ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: ph oppgis uakkreditert pga at prøvene er mottatt og analysert > 48 timer etter prøveuttak. Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 9

34 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: O. S. Prøvemerking: SV1 Analysestartdato: ph målt ved 23 +/- 2 C ph 7.5 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO Suspendert stoff 5.2 mg/l 15% Intern metode mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), oppsluttet 8300 µg/l 20% NS EN ISO c) Natrium (Na), oppsluttet 870 mg/l 20% NS EN ISO Kjemisk oksygenforbruk (KOFCr) 390 mg/l 20% Intern metode 10 Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d 33 mg/l 25% NS EN Mod 3 Total organisk karbon (TOC/NPOC) Total Nitrogen 120 mg/l 20% NS EN mg/l 10% NS Ammonium (NH4-N) 200 mg/l 15% Intern metode 0.1 Total Fosfor 1.7 mg/l 20% NS EN ISO c) Jern (Fe), oppsluttet ICP-MS 380 µg/l 25% NS EN ISO c) Mangan (Mn), oppsluttet ICP-MS 900 µg/l 15% NS EN ISO c) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 46 µg/l 15% NS EN ISO c) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 26 µg/l 15% NS EN ISO c) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 1.8 µg/l 35% NS EN ISO c) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS 0.16 µg/l 35% NS EN ISO c) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 12 µg/l 15% NS EN ISO c) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 57 µg/l 25% NS EN ISO c) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 4.9 µg/l 30% NS EN ISO c) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l NS-EN ISO b) Olje i vann C10-C40 <0.1 mg/l ISO c) PAH 16 EPA c) Naftalen 0.63 µg/l 30% Intern metode 0.01 c) Acenaftylen µg/l 40% Intern metode 0.01 c) Acenaften 0.25 µg/l 30% Intern metode 0.01 c) Fluoren 0.16 µg/l 30% Intern metode 0.01 c) Fenantren 0.13 µg/l 30% Intern metode 0.01 c) Antracen µg/l 40% Intern metode 0.01 c) Fluoranten µg/l 40% Intern metode 0.01 c) Pyren µg/l 40% Intern metode 0.01 c) Benzo[a]antracen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Krysen/Trifenylen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Benzo[b]fluoranten <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Benzo[k]fluoranten <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Benzo[a]pyren <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Indeno[1,2,3-cd]pyren < µg/l Intern metode c) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 9

35 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ c) Benzo[ghi]perylen < µg/l Intern metode c) Sum PAH(16) EPA 1.2 µg/l 30% Intern metode c) BTEX c) Benzen 1.4 µg/l 20% NS c) Toluen 1.8 µg/l 20% NS c) Etylbenzen 1.4 µg/l 20% NS c) m,p-xylen 2.7 µg/l 20% NS c) o-xylen 2.2 µg/l 20% NS c) Xylener (sum) 4.9 µg/l 20% NS 4764 Microtox EC % ISO , Vibrio EC20 17 % ISO , Vibrio EC50 52 % ISO , Vibrio TU 1.9 ISO , Vibrio a) Fenolindeks 13 µg/l 0% NEN EN ISO / 1 NEN EN Merknader: NH4 og BOF oppgis uakkreditert pga at prøven er mottatt og analysert > 24 timer etter prøveuttak. SS oppgis uakkreditert pga at prøven er mottatt og analysert > 48 timer etter prøveuttak. Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 9

36 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O. S. Prøvemerking: VP3 Analysestartdato: c) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l NS-EN ISO c) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l NS EN ISO c) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l NS EN ISO c) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l 35% NS EN ISO c) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 1.8 µg/l 20% NS EN ISO c) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS < 0.50 µg/l NS EN ISO c) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 0.66 µg/l 25% NS EN ISO c) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 3.5 µg/l 20% NS EN ISO Intestinale enterokokker Kimtall 22 C Microtox cfu/100 ml ISO cfu/ml ISO 6222 EC10 >91 % ISO , Vibrio EC20 >91 % ISO , Vibrio EC50 >91 % ISO , Vibrio ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.6 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), oppsluttet 3.7 µg/l 30% NS EN ISO E. coli 9 MPN/100 ml IDEXX-Colilert c) Natrium (Na), oppsluttet 6.0 mg/l 20% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 9

37 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O. S. Prøvemerking: VP4 Analysestartdato: c) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l NS-EN ISO c) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l NS EN ISO c) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l NS EN ISO c) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS < µg/l NS EN ISO c) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 1.6 µg/l 20% NS EN ISO c) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS < 0.50 µg/l NS EN ISO c) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 0.67 µg/l 25% NS EN ISO c) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 2.6 µg/l 20% NS EN ISO Intestinale enterokokker Kimtall 22 C Microtox cfu/100 ml ISO cfu/ml ISO 6222 EC10 >91 % ISO , Vibrio EC20 >91 % ISO , Vibrio EC50 >91 % ISO , Vibrio ph målt ved 23 +/- 2 C ph 7.1 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), oppsluttet 4.3 µg/l 30% NS EN ISO E. coli 6 MPN/100 ml IDEXX-Colilert c) Natrium (Na), oppsluttet 5.5 mg/l 20% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 9

38 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Elvevann Prøvetaker: O. S. Prøvemerking: VP15 Analysestartdato: c) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l NS-EN ISO c) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l NS EN ISO c) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 0.30 µg/l 35% NS EN ISO c) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS < µg/l NS EN ISO c) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 3.4 µg/l 15% NS EN ISO c) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 0.58 µg/l 25% NS EN ISO c) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 0.70 µg/l 25% NS EN ISO c) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 3.9 µg/l 20% NS EN ISO Intestinale enterokokker Kimtall 22 C Microtox cfu/100 ml ISO cfu/ml ISO 6222 EC10 >91 % ISO , Vibrio EC20 >91 % ISO , Vibrio EC50 >91 % ISO , Vibrio ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.9 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), oppsluttet 5.4 µg/l 30% NS EN ISO E. coli 46 MPN/100 ml IDEXX-Colilert c) Natrium (Na), oppsluttet 5.5 mg/l 20% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 9

39 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O. S. Prøvemerking: VP0 Analysestartdato: c) Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l 20% NS-EN ISO c) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 3.3 µg/l 30% NS EN ISO c) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 15 µg/l 25% NS EN ISO c) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS 0.38 µg/l 25% NS EN ISO c) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 39 µg/l 15% NS EN ISO c) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 18 µg/l 25% NS EN ISO c) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 10 µg/l 15% NS EN ISO c) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 110 µg/l 15% NS EN ISO Intestinale enterokokker Kimtall 22 C Microtox <1 >30000 cfu/100 ml ISO cfu/ml ISO 6222 EC10 >91 % ISO , Vibrio EC20 >91 % ISO , Vibrio EC50 >91 % ISO , Vibrio ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.8 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), oppsluttet 51 µg/l 20% NS EN ISO E. coli MPN/100 ml IDEXX-Colilert c) Natrium (Na), oppsluttet 4.8 mg/l 20% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 9

40 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O. S. Prøvemerking: VP1 Analysestartdato: c) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l NS-EN ISO c) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l NS EN ISO c) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 1.1 µg/l 35% NS EN ISO c) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l 35% NS EN ISO c) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 3.7 µg/l 15% NS EN ISO c) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 0.55 µg/l 25% NS EN ISO c) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 0.63 µg/l 25% NS EN ISO c) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 4.6 µg/l 20% NS EN ISO Intestinale enterokokker Kimtall 22 C Microtox cfu/100 ml ISO cfu/ml ISO 6222 EC10 >91 % ISO , Vibrio EC20 >91 % ISO , Vibrio EC50 >91 % ISO , Vibrio ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.2 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), oppsluttet 13 µg/l 30% NS EN ISO E. coli 4 MPN/100 ml IDEXX-Colilert c) Natrium (Na), oppsluttet 5.7 mg/l 20% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 9

41 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDYybÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O. S. Prøvemerking: VP2 Analysestartdato: c) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l NS-EN ISO c) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l NS EN ISO c) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l NS EN ISO c) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l 35% NS EN ISO c) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 9.4 µg/l 15% NS EN ISO c) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 0.68 µg/l 25% NS EN ISO c) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 0.77 µg/l 25% NS EN ISO c) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 8.7 µg/l 20% NS EN ISO Intestinale enterokokker Kimtall 22 C Microtox cfu/100 ml ISO cfu/ml ISO 6222 EC10 >91 % ISO , Vibrio EC20 >91 % ISO , Vibrio EC50 >91 % ISO , Vibrio ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.6 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), oppsluttet 42 µg/l 20% NS EN ISO E. coli < 1 MPN/100 ml IDEXX-Colilert c) Natrium (Na), oppsluttet 39 mg/l 20% NS EN ISO Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) NEN EN ISO/IEC 17025: 2005, RvA L010, Eurofins Analytico (Barneveld), PO Box 459, NL-3770 AL, Barneveld b) NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003, Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Box 75, NO-5841, Bergen c) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 9

42 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Øyvind Høvding Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂGJ/6Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Mjelstad ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 6

43 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂGJ/6Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: SV1 Analysestartdato: ph målt ved 23 +/- 2 C ph Suspendert stoff 8.0 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 15% Intern metode mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), oppsluttet 8000 µg/l 20% NS EN ISO c) Natrium (Na), oppsluttet 950 mg/l 20% NS EN ISO Kjemisk oksygenforbruk (KOFCr) Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d Total organisk karbon (TOC/NPOC) Total Nitrogen Ammonium (NH4-N) Total Fosfor 280 mg/l 20% Intern metode mg/l 35% NS EN Mod mg/l 20% NS EN mg/l 10% NS mg/l 15% Intern metode mg/l 20% NS EN ISO c) Jern (Fe), oppsluttet ICP-MS 370 µg/l 25% NS EN ISO c) Mangan (Mn), oppsluttet ICP-MS 280 µg/l 15% NS EN ISO c) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 62 µg/l 15% NS EN ISO c) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 55 µg/l 15% NS EN ISO c) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 11 µg/l 25% NS EN ISO c) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS 0.12 µg/l 35% NS EN ISO c) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 14 µg/l 15% NS EN ISO c) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 66 µg/l 25% NS EN ISO c) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 7.0 µg/l 30% NS EN ISO c) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Olje i vann C10-C mg/l 35% ISO c) PAH 16 EPA c) Naftalen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Acenaftylen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Acenaften <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Fluoren <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Fenantren <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Antracen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Fluoranten <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Pyren <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Benzo[a]antracen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Krysen/Trifenylen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Benzo[b]fluoranten <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Benzo[k]fluoranten <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Benzo[a]pyren <0.010 µg/l Intern metode 0.01 c) Indeno[1,2,3-cd]pyren < µg/l Intern metode c) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 µg/l Intern metode 0.01 Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 6

44 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂGJ/6Î c) Benzo[ghi]perylen < µg/l Intern metode c) Sum PAH(16) EPA nd Intern metode c) BTEX c) Toluen <0.10 µg/l NS c) Etylbenzen <0.10 µg/l NS c) m,p-xylen <0.20 µg/l NS c) o-xylen <0.10 µg/l NS c) Xylener (sum) nd NS 4764 Microtox EC10 32 % ISO , Vibrio EC20 61 % ISO , Vibrio EC50 >91 % ISO , Vibrio TU 0.50 ISO , Vibrio a) Fenolindeks 7.1 µg/l 0% NEN EN ISO / 1 NEN EN Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: BR11 Analysestartdato: c) Arsen (As), filtrert ICP-MS µg/l 15% NS EN ISO c) Bly (Pb), filtrert ICP-MS <0.010 µg/l NS EN ISO c) Kadmium (Cd), filtrert ICP-MS µg/l 25% NS EN ISO c) Kobber (Cu), filtrert ICP-MS 1.5 µg/l 25% NS EN ISO c) Krom (Cr), filtrert ICP-MS 0.31 µg/l 15% NS EN ISO Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l NS EN ISO :2012 c) Nikkel (Ni), filtrert ICP-MS 1.3 µg/l 15% NS EN ISO c) Sink (Zn), filtrert ICP-MS 2.8 µg/l 25% NS EN ISO ph målt ved 23 +/- 2 C ph 7.5 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), filtrert 5.8 µg/l 35% NS EN ISO c) Natrium (Na), filtrert 4.9 mg/l 15% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 6

45 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂGJ/6Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: BR13 Analysestartdato: c) Arsen (As), filtrert ICP-MS 0.18 µg/l 15% NS EN ISO c) Bly (Pb), filtrert ICP-MS <0.010 µg/l NS EN ISO c) Kadmium (Cd), filtrert ICP-MS µg/l 25% NS EN ISO c) Kobber (Cu), filtrert ICP-MS 4.0 µg/l 25% NS EN ISO c) Krom (Cr), filtrert ICP-MS 0.30 µg/l 15% NS EN ISO Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l NS EN ISO :2012 c) Nikkel (Ni), filtrert ICP-MS 0.99 µg/l 15% NS EN ISO c) Sink (Zn), filtrert ICP-MS 1.2 µg/l 25% NS EN ISO ph målt ved 23 +/- 2 C ph 7.9 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), filtrert 3.3 µg/l 35% NS EN ISO c) Natrium (Na), filtrert 6.9 mg/l 15% NS EN ISO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP15 Analysestartdato: c) Arsen (As), filtrert ICP-MS 0.14 µg/l 15% NS EN ISO c) Bly (Pb), filtrert ICP-MS µg/l 20% NS EN ISO c) Kadmium (Cd), filtrert ICP-MS µg/l 25% NS EN ISO c) Kobber (Cu), filtrert ICP-MS 2.0 µg/l 25% NS EN ISO c) Krom (Cr), filtrert ICP-MS 0.33 µg/l 15% NS EN ISO Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l NS EN ISO :2012 c) Nikkel (Ni), filtrert ICP-MS 0.37 µg/l 15% NS EN ISO c) Sink (Zn), filtrert ICP-MS 4.1 µg/l 25% NS EN ISO ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.5 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), filtrert 2.7 µg/l 35% NS EN ISO c) Natrium (Na), filtrert 3.5 mg/l 15% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 6

46 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂGJ/6Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP0 Analysestartdato: ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.5 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), filtrert 3.1 µg/l 35% NS EN ISO c) Natrium (Na), filtrert 3.1 mg/l 15% NS EN ISO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP1 Analysestartdato: ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.6 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), filtrert 7.8 µg/l 35% NS EN ISO c) Natrium (Na), filtrert 6.0 mg/l 15% NS EN ISO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP2 Analysestartdato: ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.7 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), filtrert 25 µg/l 25% NS EN ISO c) Natrium (Na), filtrert 26 mg/l 15% NS EN ISO Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 6

47 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂGJ/6Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP3 Analysestartdato: ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.4 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), filtrert 2.3 µg/l 35% NS EN ISO c) Natrium (Na), filtrert 6.7 mg/l 15% NS EN ISO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: O.S Prøvemerking: VP4 Analysestartdato: ph målt ved 23 +/- 2 C ph 6.7 NS-EN ISO ms/m 10% NS ISO mg/l 10% EPA Method c) Bor (B), filtrert 2.7 µg/l 35% NS EN ISO c) Natrium (Na), filtrert 5.1 mg/l 15% NS EN ISO Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) NEN EN ISO/IEC 17025: 2005, RvA L010, Eurofins Analytico (Barneveld), PO Box 459, NL-3770 AL, Barneveld b) NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003, Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Box 75, NO-5841, Bergen c) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Inger Marie Johansen ASM, Kjemi ingeniør Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 6

48

49

50

51

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN NOTAT TIL FYLKESMANNEN I NORDLAND OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN Viser til forskrift om rammer for vannforvaltning 17, siste avsnitt: For områder avsatt til uttak av drikkevann og vernede naturtyper og arter

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Bekymringsmelding vedrørende forurensning fra pelsdyrfarmer

Bekymringsmelding vedrørende forurensning fra pelsdyrfarmer Organisasjonsnummer: 991 888 594 I Konto: 1254.05.39950 E-post: post@dyrsfrihet.no I Hjemmeside: www.dyrsfrihet.no Postadresse: Postboks 7027 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Til: Tynset Kommune: Postmottak@tynset.kommune.no

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

Horten Indre Havn - Overvannskummer ved gammelt teknisk verksted

Horten Indre Havn - Overvannskummer ved gammelt teknisk verksted RAPPORT Horten Indre Havn - Overvannskummer ved gammelt teknisk OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Mulig forurensningsspredning fra overvannskummer ved gammelt teknisk DATO / REVISJON: 8. desember 2015 /

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 213 Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken Gaute Velle, Ulrich Pulg, Marte Haave Lønningsbekken nedstrøms

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014

ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014 ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014 OPPSUMMERING AV MILJØOVERVÅKINGSPROGRAMMET FOR LØKINGSMYRA OG HESJEDALEN AVBFALLSDEPONI HARDANGER MILJØSENTER AS Utført av: Joar Karsten Øygard 1. SAMMENDRAG I henhold

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Sløvåg Industriservice A/S

Sløvåg Industriservice A/S Rådgivende ingeniører MRIF Rapport Oppdragsgjevar: Oppdrag: Sløvåg Industriservice A/S Stangeneset fyllplass Emne: Deponering av flygeoske Dato: 18. juni 2001 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 400476-1

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse i Alnabruområdet Et forprosjekt

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik.

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. NOTAT Oppdragsgiver: Ålvik vekst Oppdrag: 521539 Reguleringsplan industriområde Ålvik Del: Sedimentundersøkelse Dato: 2010-10-10 Skrevet av: Ola Nordal SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. Innhold 1.

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser RAPPORT Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser VURDERING AV SEDIMENTKJERNER FOR Å DOKUMENTERE NATURLIG FORBEDRING DOK.NR. 20150500-01-R REV.NR. 0 / 2015-10-16 Ved elektronisk overføring kan ikke

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass Årsrapport 1997 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 329

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass Årsrapport 1997 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 329 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass Årsrapport 1997 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 329 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1997

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2. Hovedrapport 2546--5-R 2. februar 22 TA-2978/22 Prosjekt Prosjekt: Dokumentnr.: Dokumenttittel: Dato: 2. februar 22 to Oppdragsgiver

Detaljer

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Side lav 7 AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018 M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse,, P21 Taksonomi og P30 Prøvetaking

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON Kartlegging av miljøgifter i jord i områder for ny infrastruktur, Energibygg, forlengelse av rull e- bane og nytt brannøvingsfelt FUTURA - RAPPORT

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Hesjedalen og Løkingsmyra

Hesjedalen og Løkingsmyra Versjon 2 7.2 213 Hesjedalen og Løkingsmyra Overvaking av sigevatn Årsrapport 212 7.2.213 Samandrag SunnLab AS har på oppdrag frå Sunnfjord Miljøverk IKS samanstilt analyseresultata frå overflate-, grunn-

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1089

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1089 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1089 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Indre Hordaland Miljøverk,

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA)

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) MILJØUNDERSØKELSE Sammenstilling av analyseresultatene August 2010 Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Miljøundersøkelse

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Analyselaboratorium og fiskehelsetjeneste TEST037 Høgskolen i Bodø Biologisk forskningsgruppe Att: Robert Eliassen NMU-bygget 8020 BODØ Dato: 13.12.2010 Prøve ID: 2010-5310 ANALYSERESULTATER Sjøvann Kvalvika

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013 Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013? Kildesortering og miljøkonsekvenser for deponiene endinger i kjemisk sammensetning av sigevann Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Innhold

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Dokumentasjon av miljøbelastning fra avfallsbehandling på Dal Skog

MILJØRAPPORT 2014. Dokumentasjon av miljøbelastning fra avfallsbehandling på Dal Skog MILJØRAPPORT 2014 Dokumentasjon av miljøbelastning fra avfallsbehandling på Dal Skog Status: Revisjon 3 Side: 2 FORORD Det er i denne rapporten blant annet lagt vekt på å dokumentere miljøbelastningen

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326 Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 326 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse Saksbehandlar, innvalstelefon Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved [namn på verksemda] Dato for inspeksjonen: Rapportnummer:

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 OSLO MOTTATT 25MAR2014 FMOA Deres ref.: Vår ref: Dato: 14110174-1/CKP 24.03.2014 700112 Kyststi Solvik båtforening

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars) Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer