MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport"

Transkript

1

2 Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning Områdebeskrivelse Grenseverdier Utførte uersøkelser Feltarbeider Laboratoriearbeider Resultater Grunnforhold og visuelle observasjoner Analyseresultater Tungmetaller Organiske forbielser Vurderinger Forurensningsnivå Restriksjoner ved inngrep Referanser... 8 Tegninger RIGm-TEG-002 Vedlegg Vedlegg 1: Sammenstilling av analyseresultater Vedlegg 2: Analyserapport fra Eurofins AS /slf 6. desember 2012 Side 2 av 8 z:\o415\415223\ arbeidsområde\ rigm\rapporter\rapport rigm-002.docx

3 Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT 1. Innledning Troheim kommune vurderer gjenåpning av deler av Fredlybekken i Troheim. Bekken ligger i dag i rør fra Utleirvegen ved Nardocenteret i øst til Nidelva i vest. Se Figur 1 for oversiktskart over Fredlybekken, med delstrekninger. Foreliggee rapport omhaler en miljøteknisk uersøkelse på delstrekning 6 og 7. Østre del av delstrekning 3 omtales i rapport RIGm-RAP-001. Uersøkelser for delstrekning 4-5 omhales av Multiconsult-rapport av , mens uersøkelser for vestre del av strekning 3 omhales av Rambøll-rapport M-rap datert og Rambøll-rapport M-rap datert Figur 1 Oversiktskart over Fredlybekken og delstrekninger i prosjektet. 1.1 Områdebeskrivelse Fredlydalen var opprinnelig en ravinedal som gikk fra Utleirvegen i øst, gjennom Nidarvoll og Sluppenområdet, og ut i Nidelva. Figur 2 viser beliggenheten til området i Troheim. Det uersøkte området i denne rapporten strekker seg fra Utleirvegen ved Nardocenteret til Klæbuveien, jfr. delstrekning 6 og7 i Figur 1. Strekningen fra Utleirvegen til Ullins veg framstår i dag som den opprinnelige ravinedalen, med bratte dalsider og vegetasjon. Stedvis er det tett med skog. Fra Ullins veg til Klæbuvegen er det bebyggelse. Traséen går her gjennom grøntareal og hager. Det er jevn stigning i terrenget fra Klæbuvegen til Utleirvegen. Grunnen i området består av leire, stedvis med topplag av sa og jord. Flyfoto over området er vist i Figur 3. På strekningen mellom Utleirvegen (ved Nardocenteret) og Ullins veg planlegges det åpen bekk og tursti. Vest for bebyggelsen i Odins veg og videre fram til Klæbuvegen skal det legges til rette for ny ledningstrase /slf 6. desember 2012 Side 3 av 8 z:\o415\415223\ arbeidsområde\ rigm\rapporter\rapport rigm-002.docx

4 Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Figur 2 Oversiktskart /slf 6. desember 2012 Side 4 av 8 z:\o415\415223\ arbeidsområde\ rigm\rapporter\rapport rigm-002.docx

5 Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Figur 3 Flyfoto over området. Uersøkte strekninger er omtrentlig markert med rødt. 1.2 Grenseverdier Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har laget tilstasklasser for forurenset grunn som gir en klasseineling med utgangspunkt i konsentrasjoner av ulike parametre i jord. Disse er gitt i veileder TA-2553/2009 fra Klif, Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn og i Troheim kommune v/miljøenheten sitt Faktaark nr. 63 av mai Klassene blir dermed brukt til å sette grenser for hvilke nivå som aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. Tilstasklassene er bygget på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesker. Grenseverdiene for de ulike tilstasklassene er gjengitt i Tabell Utførte uersøkelser 2.1 Feltarbeider Feltarbeidene ble gjennomført i perioden august 2012 ved hjelp av Troheim kommunes beltegåee, hydraulisk drevne borerigg. Arbeidene ble utført av borlederne Hugo Rødsjø og Per Arne Farstad fra Troheim kommune og miljøgeolog Stine L. Frøla fra Multiconsult. Til sammen er det utført boring i 18 prøvepunkt (FS22-FS39) på delstrekning 6 og 7. I hvert prøvepunkt ble prøveopptak utført ved skovling (skruboring) ned til 4-5 meters dybde. Massene ble beskrevet og det ble tatt ut en jordprøve i henhold til lagdelingen i grunnen eller per boret meter. Prøvepunktenes plassering er vist i figur 4, samt i tegning RIGm /slf 6. desember 2012 Side 5 av 8 z:\o415\415223\ arbeidsområde\ rigm\rapporter\rapport rigm-002.docx

6 Fredlybekken, delstrekning 3 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Figur 4 Prøvepunktenes plassering, fra Klæbuveien til Utleirvegen. Utsnitt fra tegning RIGm- TEG-002.Prøvepunktene er fargelagt etter registrert kjemisk forurensningsnivå. 2.2 Laboratoriearbeider Totalt 36 prøver er set til kjemisk analyse for å bestemme innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel og sink), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), oljeforbielser (THC) og glødetap. Samtlige analyser er utført av det akkrediterte analyselaboratoriet Eurofins AS. For beskrivelse av analysemetoder og deteksjonsgrenser, se analyserapport fra laboratoriet i vedlegg Resultater 3.1 Grunnforhold og visuelle observasjoner I området fra Klæbuvegen til Odins veg (FS22-FS27) er det registrert topplag av sa eller jord i 0,7-1 meters mektighet, over leire. I ett prøvepunkt (FS25) er det registrert tegl og treflis. Fra Ullins veg til Utleirvegen (FS28-FS39) registreres det leire på store deler av strekningen, både i topplag og uerliggee lag. Stedvis registreres topplag av sa eller jord i 0,2-1 meters mektighet over leire. Observasjonene iikerer at deler av denne strekningen kan være oppfylt med leirmasser, siden det er registrert leirige blaingsmasser med innhold av tegl og glassbiter. I 5 punkter registreres rester av tegl (FS28, FS33, FS34, FS36 og FS38). I ett punkt registreres glassbiter (FS33). Det registreres svak oljelukt i ett prøvepunkt (FS39). Massebeskrivelsen for hvert prøvepunkt er gitt i vedlegg /slf 6. desember 2012 Side 6 av 8 z:\o415\415223\ arbeidsområde\ rigm\rapporter\rapport rigm-002.docx

7 Fredlybekken, delstrekning 3 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT 3.2 Analyseresultater En fullsteig oversikt over analyseresultatene fra grunnuersøkelsen er gitt i vedlegg 1. Resultatene er sammenlignet med grenseverdiene i Klif-veileder TA-2553/2009, og fargelagt i henhold til forurensningsgrad. De samme fargekodene er benyttet i vedlagte tegning RIGm-002. Analyseresultatene viser at følgee forurensningsnivå er registrert på området: 10 prøvepunkt med masser i tilstasklasse 1 Meget god 7 prøvepunkt med høyeste forurensningsgrad tilhøree tilstasklasse 2 God 1 prøvepunkt med høyeste forurensningsgrad tilhøree tilstasklasse 3 Moderat Tungmetaller Totalt 12 prøver ble analysert med hensyn på tungmetaller. Det ble påvist metallkonsentrasjoner som overstiger tilstasklasse 1 i 5 prøvepunkt. Overskridelsene skyldes forhøyede nivåer av bly (FS22 og FS36), krom (FS35 og FS37) og sink (FS30) tilsvaree tilstasklasse Organiske forbielser De 12 prøvene som ble analysert for tungmetaller ble også analysert med hensyn på PAH- og oljeforbielser. Ingen av prøvene overstiger tilstasklasse 1 for innhold av oljeforbielser. Det er påvist konsentrasjoner av PAH-forbielser som overstiger tilstasklasse 1 i 5 prøvepunkt. I 4 av prøvepunktene (FS28, FS29, FS30, FS36 og FS39) er det forhøyet nivå av benzoapyren og/eller sum PAH(16) tilsvaree tilstasklasse 2. I ett prøvepunkt (FS22) er det forhøyet nivå av benzoapyren og sum PAH(16) tilsvaree tilstasklasse Vurderinger 4.1 Forurensningsnivå Det er påvist masser i tilstasklasse 1-3 på det uersøkte området. Alle overskridelser av tilstasklasse 1 er med hensyn på metaller og/eller PAH-forbielser. Det er påvist masser i tilstasklasse 3 lengst sørvest på strekningen, like ved Klæbuveien, i prøvepunkt FS22. På strekningen mellom Klæbuveien og Odins veg er det for øvrig kun påvist rene masser i tilstasklasse 1. Mellom Ullins veg og Utleirvegen er det påvist masser både i tilstasklasse 1 og 2. Masser i tilstasklasse 2 er påvist i nedre og øvre del av strekningen, mens det i midtre del kun er påvist rene masser. I de to prøvepunktene FS35 og FS37 skyldes overskridelsen av tilstasklasse 1 forhøyet nivå av krom. Disse prøvene er av original grunn (leire) og forhøyet nivå av krom regnes som naturlig forekomst på grunn av naturlig høyt bakgrunnsnivå i Troheimsområdet. 4.2 Restriksjoner ved inngrep Håtering av forurensede masser på la reguleres av Forurensningsforskriftens kapittel 2, Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Den miljøtekniske grunnuersøkelsen har avdekket masser over tilstasklasse 1. Forut for igangsettelse av /slf 6. desember 2012 Side 7 av 8 z:\o415\415223\ arbeidsområde\ rigm\rapporter\rapport rigm-002.docx

8 Fredlybekken, delstrekning 3 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT gravearbeid må det utarbeides en tiltaksplan, som skal beskrive rutiner for graving i og disponering av forurenset masse. Tiltaksplanen skal godkjennes av Troheim kommune ved Miljøenheten. Med unntak av et kort strekk nede ved Klæbuveien, iikerer uersøkelsen at denne delen av prosjektet ikke vil medføre håtering av masser som må belegges med spesielle restriksjoner. Tiltaksplanen må her beskrive rutiner for utsortering og håtering av eventuelt skrot/avfall, samt eventuelle masser med avvikee utseee (som mistenkes å være forurenset). 5. Referanser Klif-veileder 91:01 Klif-veileder TA-2553/2009 Miljøtekniske grunnuersøkelser Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn Multiconsult-rapport Nidarvoll og Sunnla skoler, nr. 1, datert 17. februar 2011 Rambøll-rapport Rambøll-rapport Avgrensing av deponiet «Fredlydalen» på Sluppen, Troheim. M-rap , datert Sluppenveien 19, Troheim. M-rap , datert /slf 6. desember 2012 Side 8 av 8 z:\o415\415223\ arbeidsområde\ rigm\rapporter\rapport rigm-002.docx

9

10

11 Troheim kommune Fredlybekken Miljøteknisk grunnuersøkelse Analyseresultater og massebeskrivelser MULTICONSULT AS RIGm RAP 002 Vedlegg 1 Prøvepunkt As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Sum16 B(a)P C5-C8 C8-C10 C10-C12 C12-C35 FS ,2 31 0, , ,47 0,04 <5 <5 <5 <20 Sa, grusig. Brun. Leire ved 0,9m (37,705) 1-2 3,3 2,6 68 0, , ,4 <5 <5 <5 94 Sa/jord, grusig. Grått, tynt salag ved 1,3m 2-3 Leire, tørrskorpe 3-4 Leire, tørrskorpe 4-5 Leire, tørrskorpe. i.p FS , , , ,2 0,016 <5 <5 <5 <20 (38,085) 1-2 1,4 1,8 12 0, , <0,01 <5 <5 <5 28 Leire 1,5-1,65 Organisk lag, svart 2-3 Leire 3-4 Leire 4-5 Leire. En del treflis FS ,6 2,1 14 0, , ,013 <0,01 <5 <5 <5 <20 (39,976) 1-2 0,74 1,8 7,9 0, , <0,01 <5 <5 <5 <20 Leire 2-3 Leire 3-4 Leire. i.p 4-4,5 Blaingsmasser, i ulike fargenyanser. Svarte, organiske flekker. Oljelukt. FS25 0-1,3 0,88 2,1 10 0, , <0,01 <5 <5 <5 <20 (39,805) 1,3-2 0,56 2,1 11 0, , ,022 <0,01 <5 <5 <5 <20 Leire, tegl, treflis 2-3 1,6 1,3 22 0,039 8,2 35 0, ,78 0,094 <5 <5 <5 <20 Sa, grusig. Tegl, treflis 3-4 Sa, grusig. Tegl, treflis 4-5 Sa, noe mire grusig enn over. Tegl treflis. FS26 0-0,7 0,76 3,9 5,9 0, , ,13 0,013 <5 <5 <5 <20 Sa, grusig, brun (40,194) 0,7-2 0,99 1,7 9,3 0, , <0,01 <5 <5 <5 <20 Leire 2-3 Leire 3-4 Leire 4-5 Leire FS27 0-0,7 0, , , <0,01 <5 <5 <5 Sa, grusig, brun (41,077) 0, ,4 0, , ,58 0,038 <5 <5 <5 5,6 Leire 2-3 Leire 3-4 Leire 4-5 Leire FS28 0-0,6 2 3,1 20 0, , ,2 0,11 <5 <5 <5 <20 Sa, grusig, brun. Tegl i toppen. (49,643) 0,6-2 0,28 2,4 8,1 0, , <0,01 <5 <5 <5 <20 Leire, med grus. Stein, treflis 2-3 Leire, med grus. Stein. 3-4 Leire 4-5 Leire FS , , ,6 0,17 <5 <5 <5 <20 Leirmasse. Noe lys sa.treflis. Tynt lag matjord på toppen. (50,676) 1-2 1,3 2,9 7,7 0, , ,16 0,011 <5 <5 <5 37 Leirmasse, noe grus. Treflis. Svarte "klumper" ved 2,6m 2-3 Leire 3-4 Leire 4-5 Leire Tilstasklasse 1 Tilstasklasse 2 Tilstasklasse 3 Tilstasklasse 4 Dybde (m) Glødetap TUNGMETALLER Verdier i mg/kg <8 <60 <1,5 <100 <100 <1 <75 <200 <2 <0,1 <10 <30 <100 <20 <100 <10 <200 <200 <2 <135 <500 <8 <0,5 <10 <60 <300 <50 <300 <15 <1 000 <500 <4 <200 <1 000 <50 <5 <40 <130 <600 <600 <700 <30 <8 500 <2 800 <10 <1 200 <5 000 <150 <15 <50 <300 <2 000 Tilstasklasse 5 <1 000 <2 500 <1 000 < < <1 000 <2 500 < <2 500 <100 < < < Grenseverdien for krom (tot) og nikkel i ren jord i Troheim er høyere enn grensene i normverdien. Grenseverdiene representerer naturelige bakgrunnsnivå i Troheim. (TM 2007/04) Terrenghøyden er gitt i parantes for hvert prøvepunkt (NN2000) PAH Olje/alifater Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Page 1 of 2

12 Multiconsult AS Sluppenvegen TRONDHEIM Attn: Stine Liset Frøla ANALYSERAPPORT Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: Fax: AR-12-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Fredlybekken. Forprosjekt og reguleringsp < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 82

13 Prøvenr.: Prøvemerking: FS22 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 90 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 31 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 20 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 36 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 21 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) % NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.0 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % % % 0.01 < % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 46 av 82

14 Prøvenr.: Prøvemerking: FS22 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 86 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 68 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 17 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 47 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 25 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) % NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 3.3 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren 94 30% % % % % % % % % % % % % % % % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 47 av 82

15 Prøvenr.: Prøvemerking: FS23 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 86 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 15 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 14 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 59 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 28 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 38 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.8 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 48 av 82

16 Prøvenr.: Prøvemerking: FS23 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 84 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 12 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 12 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 53 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 29 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 41 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.4 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren 28 30% < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 49 av 82

17 Prøvenr.: Prøvemerking: FS24 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 81 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 14 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 11 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 50 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 35 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 44 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.6 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 50 av 82

18 Prøvenr.: Prøvemerking: FS24 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 82 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 12 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 67 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 34 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 39 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 0.74 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 51 av 82

19 Prøvenr.: Prøvemerking: FS25 (0-1,3) Analysestartdato: Total tørrstoff 87 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 10 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 13 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 52 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 29 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 42 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 0.88 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 52 av 82

20 Prøvenr.: Prøvemerking: FS25 (1,3-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 82 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 11 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 15 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 62 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 33 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 51 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 0.56 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 53 av 82

21 Prøvenr.: Prøvemerking: FS25 (2-3) Analysestartdato: Total tørrstoff 92 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 22 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) % NS EN ISO a) Krom (Cr) 35 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 16 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 44 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.6 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % % % % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 54 av 82

22 Prøvenr.: Prøvemerking: FS26 (0-0,7) Analysestartdato: Total tørrstoff 94 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 17 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 33 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 21 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 30 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 0.76 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % 0.01 < % 0.01 < % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 55 av 82

23 Prøvenr.: Prøvemerking: FS26 (0,7-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 84 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 16 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 96 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 40 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 47 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 0.99 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 56 av 82

24 Prøvenr.: Prøvemerking: FS27 (0-0,7) Analysestartdato: Total tørrstoff 92 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 10 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 36 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 21 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 36 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 0.39 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 57 av 82

25 Prøvenr.: Prøvemerking: FS27 (0,7-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 86 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 13 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 61 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 30 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 45 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.0 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren % 5 <20 30% < % % % % % % % % % % 0.01 < % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 58 av 82

26 Prøvenr.: Prøvemerking: FS28 (0-0,6) Analysestartdato: Total tørrstoff 91 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 20 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 17 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 47 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 26 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 58 25% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.0 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren 20 30% < % % % % % % % % % % % % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 59 av 82

27 Prøvenr.: Prøvemerking: FS28 (0,6-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 91 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 13 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 47 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 31 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 36 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 0.28 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 60 av 82

28 Prøvenr.: Prøvemerking: FS29 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 84 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 15 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 16 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 78 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 37 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 70 25% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.0 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % % % % % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 61 av 82

29 Prøvenr.: Prøvemerking: FS29 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 86 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 13 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 52 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 28 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 33 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.3 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren 37 30% < % % % % % % % % % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 62 av 82

30 Prøvenr.: Prøvemerking: FS30 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 85 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 15 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 22 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 63 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 33 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 47 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.0 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 63 av 82

31 Prøvenr.: Prøvemerking: FS30 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 84 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 32 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 17 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 63 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 30 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) % NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.8 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 64 av 82

32 Prøvenr.: Prøvemerking: FS31 (0-0,5) Analysestartdato: Total tørrstoff 84 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 10 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 14 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 47 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 29 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 43 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.7 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 65 av 82

33 Prøvenr.: Prøvemerking: FS32 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 85 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 13 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 64 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 30 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 39 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.6 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % % % % % 0.01 < % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 66 av 82

34 Prøvenr.: Prøvemerking: FS32 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 86 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 11 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 14 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 55 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 32 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 45 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.5 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 67 av 82

35 Prøvenr.: Prøvemerking: FS33 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 88 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 14 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 63 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 29 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 37 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 0.43 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 68 av 82

36 Prøvenr.: Prøvemerking: FS33 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 87 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 13 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 62 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 30 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 44 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.5 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % % % 0.01 < % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 69 av 82

37 Prøvenr.: Prøvemerking: FS34 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 90 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 10 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 13 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 65 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 30 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 40 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.5 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 70 av 82

38 Prøvenr.: Prøvemerking: FS34 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 84 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 13 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 55 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 30 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 40 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 2.1 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 71 av 82

39 Prøvenr.: Prøvemerking: FS35 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 75 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 12 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 20 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 42 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 57 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.7 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 72 av 82

40 Prøvenr.: Prøvemerking: FS36 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 83 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 11 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 14 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 56 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 31 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 43 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.9 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren 22 30% < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 73 av 82

41 Prøvenr.: Prøvemerking: FS36 (2,4-3) Analysestartdato: Total tørrstoff 73 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 77 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 30 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 54 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 27 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) % NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 5.1 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren 22 30% < % % % % % % % % % % % % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 74 av 82

42 Prøvenr.: Prøvemerking: FS37 (0-0,2) Analysestartdato: Total tørrstoff 79 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 17 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 18 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 69 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 36 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 68 25% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 6.1 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 75 av 82

43 Prøvenr.: Prøvemerking: FS37 (0,2-1,6) Analysestartdato: Total tørrstoff 78 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) % NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 17 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) % NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 54 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 65 25% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.5 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < % 0.01 < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 76 av 82

44 Prøvenr.: Prøvemerking: FS38 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 80 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 36 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 16 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 47 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 29 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) % NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 4.7 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren 21 30% < % % % % % % % % % % % 0.01 < % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 77 av 82

45 Prøvenr.: Prøvemerking: FS38 (1-2) Analysestartdato: Total tørrstoff 80 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 20 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 16 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 54 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 29 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) % NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.7 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % % % 0.01 < % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 78 av 82

46 Prøvenr.: Prøvemerking: FS39 (0-1) Analysestartdato: Total tørrstoff 85 % 12% NS a) Arsen (As) % NS EN ISO a) Bly (Pb) 11 25% NS EN ISO a) Kadmium (Cd) % NS EN ISO a) Kobber (Cu) 17 25% NS EN ISO a) Krom (Cr) 71 25% NS EN ISO a) Kvikksølv (Hg) % NS a) Nikkel (Ni) 39 25% NS EN ISO a) Sink (Zn) 50 40% NS EN ISO Total tørrstoff glødetap 1.9 % TS 12% NS Ieno[1,2,3-cd]pyren <20 30% 20 < % % % % % % % % % % % % % < :Mire enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 79 av 82

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 4. RK 169 Hellerudveien Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 4. RK 169 Hellerudveien Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Oslo Kommune Vann- og Avløpsetaten PB. 4704 Sofienberg 0506 Oslo

Detaljer

Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS

Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS RAPPORT Kartlegging av tungmetaller og organiske miljøgifter ved BIR Avfallsenergi AS OPPDRAGSGIVER BIR Avfallsenergi AS EMNE Rapport fra miljøtekniske grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 7. mai 2015 /

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE

SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE NOVEMBER 2016 GEILO 770 AS SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norway TLF +47 02694 WWW

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MM Í%R5vÂÂVBo5Î EUNOMO Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland

ANALYSERAPPORT AR-16-MM Í%R5vÂÂVBo5Î EUNOMO Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien 2 1450 NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland Tlf: +47 69 00 52 00 Fax:

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

NOTAT MASSEBEREGNINGER OG DEPONERINGSLØSNINGER

NOTAT MASSEBEREGNINGER OG DEPONERINGSLØSNINGER NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Nybygg Kalvskinnet Stavsengs Ingeniørfirma AS M-not-00-6090000, rev02 Åsgeir Tomasgard Fra Kopi Rambøll v/ Siw-Christin Taftø Einar Blakstad,

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 11 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes ANALYSERAPPORT Tlf: +7 9 50 2 2 Fax: AR-17-MX-003890-01

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Jan Egil Almedal Prøvemerking: 01 - Konsmo, råvann Analysestartdato: <1 <1 <1 <1 <1

ANALYSERAPPORT. Jan Egil Almedal Prøvemerking: 01 - Konsmo, råvann Analysestartdato: <1 <1 <1 <1 <1 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Iveland kommune Teknisk etat 4724 Iveland Attn: Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57 5207 AR-16-MG-001771-01

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg E6 Nordre avlastningsveg, Brattøra vest Miljøteknisk grunnundersøkelse- Krav til graving, håndtering og massedisponering MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Regelverk... 3 2. Utførte

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 9. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-531-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-16-MX-003787-01

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

PROSJEKT: Myra barnehage - Totalentreprise KAPITTEL: Rapporter

PROSJEKT: Myra barnehage - Totalentreprise KAPITTEL: Rapporter PROSJEKT: Myra barnehage - Totalentreprise KAPITTEL: Rapporter Bilag C 2 RAPPORTER 2.1 GEOTEKNISK / MILJØTEKNISK RAPPORT Rapport 414193-1 Myra bhg, grunnundersøkelser av Multiconsult AS dat. 27.08.10 Rapport

Detaljer