GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT"

Transkript

1 Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

2

3 SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Gjenvinningsanlegg Alnabru-Haraldrudveien 40 Dokument nr.: m-rap-004 Filnavn: m-rap-004-sluttrapport Revisjon Dato Utarbeidet av Susanne Sandanger Kontrollert av Astri Søiland Stian Kristiansen Godkjent av Jan Rukke Beskrivelse Sluttrapport Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder

4 4 (11) SLUTTRAPPORT FORORD Rambøll, avdeling miljø og klima, har på vegne av Norsk Gjenvinning AS utført innledende miljøtekniske grunnundersøkelser, utarbeidet tiltaksplan og utført tre supplerende prøvetakinger i forbindelse med oppføring av betongvegger (tre vegger og en skjermvegg), samt støp av dekker og mezzanindekke og graving av overvannsgrøft på sorteringsanlegget for avfall på eiendommen Haraldrudveien 40 (Gnr./Bnr. 131/68). Kontaktperson i Norsk Gjenvinning er Tom Paulsen. Oppdragsleder i Rambøll er Jan Bergseng. Fagansvarlig ytre miljø har vært Astri Søiland. Utarbeidelsen av foreliggende rapport er gjort av Susanne Sandanger. Saksnummer i Oslo kommune er Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F Rambøll

5 SLUTTRAPPORT 5 (11) INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Målsetning TIDLIGERE UTGITTE RAPPORTER OG NOTATER TILTAKSGJENNOMFØRING Utgraving av masser i tiltaksområdet AVVIK UNDER TILTAKSGJENNOMFØRINGEN KONKLUSJON REFERANSER... 8 VEDLEGG Vedlegg 1- Lasslister fra deponi Vedlegg 2- m-not-001. Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40. Resultater og vurderinger fra supplerende prøvetaking Vedlegg 3- m-not-003. Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40. Resultater og vurderinger fra supplerende prøvetaking Ramboll

6 6 (11) SLUTTRAPPORT 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn I Haraldrudveien 40 (Gnr/Bnr 131/68) har det blitt satt opp betongvegger (tre vegger og en skjermvegg), støpt dekker og mezzanindekke, samt gravd en grøft til overvann på sorteringsanlegget for avfall. Tiltaksområdet ligger innenfor aktsomhetskartet for grunnforurensning i Oslo [1], og eiendommen er også registrert i Grunnforurensningsdatabasen med påvirkningsgrad 2. Det var derfor nødvendig med miljøteknisk grunnundersøkelse. Tiltaksområdet var inndelt i tre delområder, A (planlagt oppsetting av betongvegger, støping av dekker og mezzanindekke, samt graving av grøft til overvann), B (støping av dekker og mezzanindekke, og graving av grøft til overvann) og C (bl.a. grøft til overvann). I kartet i Figur 1 er de ulike delområdene markert. På oppdrag fra Norsk Gjenvinning AS utførte Rambøll miljøteknisk grunnundersøkelse på delområde A i november Tiltaksplanen ble utarbeidet på bakgrunn av undersøkelsen, og ble godkjent av kommunen [2]. Saksnummer i Oslo kommune er Delområde B og C i tiltaksområdet var ikke tilgjengelig for sjakting under den miljøtekniske grunnundersøkelsen, og supplerende prøvetaking i delområde B ble derfor utført den [3] og [4]. I prøvetakingen i mars ble det i delområde B påvist en lomme med alunskifer i massene. Kommunen godkjente omdisponering av alunskiferen på eiendommen den Delområde C ble ikke beskrevet i tiltaksplanen på grunn av at forandringene i tiltaksområdet ble avgjort etter at tiltaksplanen var utarbeidet og godkjent. Prøvetaking av den sørlige delen av delområde C ble utført den [5]. Figur 1. Kart over tiltaksområde i Haraldrudveien 40. I delområde A er det satt opp en betongvegg, og området ble prøvetatt under den miljøtekniske grunnundersøkelsen. I delområde B er det bygget et stålbygg, samt gravd grøft til overvann. Delområde B er mindre enn det som ble beskrevet i tiltaksplanen. Området ble prøvetatt under supplerende undersøkelser den og Delområde C er ikke beskrevet i tiltaksplanen pga. forandringene i tiltaksområdet ble gjort etter at planen ble utarbeidet. I delområde C ble det bl.a. gravd grøft til overvannet. Deler av området ble prøvetatt den Rambøll

7 SLUTTRAPPORT 7 (11) 1.2 Målsetning Denne sluttrapporten skal dokumentere at gjennomføringen av tiltaket er i tråd med godkjent tiltaksplan [2], og i henhold til myndighetskravet i forurensningsloven kap andre ledd. 2. TIDLIGERE UTGITTE RAPPORTER OG NOTATER I tidligere utgitte rapporter og notater er massedisponering for de prøvetatte områdene omtalt. I Tabell 1 gis en oversikt over disse rapportene og notatene, og hvilke rapporter som er innsendt til kommunen tidligere. Tabell 1. Tidligere utgitte rapporter og notater fra Rambøll. Rapportnummer Rapportnavn Dato utgitt m-rap-001 m-not-001 m-not-002 m-not-003 Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40. Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40. Resultater og vurderinger fra supplerende prøvetaking Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40. Resultater og vurderinger fra supplerende prøvetaking Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40. Resultater og vurderinger fra supplerende prøvetaking Kommentar Tiltaksplanen ble godkjent av Oslo kommune den (ref ) Vedlegg 2 til dette notat Innsendt til Oslo kommune for godkjennelse av omdisponering av alunskifer på eiendommen. Godkjent Vedlegg 3 til dette notat 3. TILTAKSGJENNOMFØRING 3.1 Utgraving av masser i tiltaksområdet Av tiltaksplanen fremgår det at massene må sorteres, og leveres godkjent mottak etter forurensningsgrad. I henhold til muntlig informasjon fra entreprenør ble masser som skulle omdisponeres på området (kun masser i tilstandsklasse 3 og lavere) mellomlagret innenfor tiltaksområdet. Omdisponerte masser er lagt i de samme seksjonene de ble gravd opp fra. Omdisponeringen er utført i henhold til godkjent tiltaksplan. Byggherre (Norsk gjenvinning) informerer muntlig om at forurensede masser som skulle kjøres til godkjent deponi ble mellomlagret øst på eiendommen av byggherre. Byggherre har hatt ansvaret for utkjøring av forurensede masser til godkjent deponi. Ut fra lasslister mottatt fra byggherren, er det dokumentert at 3222,96 tonn forurensede masser er levert inn til godkjent mottak. 85 tonn er levert Lindum AS, og 3 137,96 tonn er levert Lindum Oredalen. Massenes Ramboll

8 8 (11) SLUTTRAPPORT forurensningsgrad fremkommer ikke av lasslistene. Byggherre opplyser at masser i tilstandsklasse 4 og 5 ble levert sammen. Utførende entreprenør informerer muntlig at en mindre mengde alunskifer er omdisponert på området i den seksjonen den ble funnet. Alunskiferen ble sortert ut under oppgraving og disponert i de dypere lagene i grøften i henhold til kommunens vedtak datert Alunskifer som ble sortert ut under tiltaket ble mellomlagret i kontainere innenfor eiendommen før omdisponering. 4. AVVIK UNDER TILTAKSGJENNOMFØRINGEN Det ble gjort endringer i tiltaksområdet etter at tiltaksplanen for forurenset grunn var innsendt. Endringen innebar reduksjon av delområde B, samt et nytt delområde, kalt delområde C. I delområde C skulle det graves grøft til overvannsledningen, samt legges ned et fordrøyningsbasseng og skiftes ut en oljeutskiller. Det er foretatt utskiftning av en oljeutskiller i tiltaksområdet. Under utskiftningen ble det visuelt observert en liten oljeforurensning under den gamle oljeutskilleren. Miljørådgiver ble ikke kontaktet for prøvetaking og vurdering av forurensningen. Forurensede (og tilstøtende) masser ble fjernet og kjørt til godkjent deponi av entreprenør og byggherre (muntlig informasjon), til de gjenværende massene var luktfri og visuelt rene. Etter anvisning fra byggherre, tok ikke Rambøll prøver av utgravde masser i den vestre delen av delområde C hvor fordrøyningsbassenget ble lagt ned. De utgravde massene ble kjørt til deponi som forurensede masser. 5. KONKLUSJON Håndteringen av forurenset grunn ble i hovedsak utført i henhold til godkjent tiltaksplan og vedtak fra Oslo kommune. Det er registrert et avvik i håndteringen av forurensede masser, blant annet omhandlende forurensede masser under en oljeutskiller. Forurensede masser i tilstandsklasse 4 og 5, samt forurensede masser under oljeutskilleren ble gravd ut av utførende entreprenør og levert til godkjent deponi av byggherre. 6. REFERANSER 1. NGU, Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo- Geokjemiske kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter Søiland, A., Gjenvinningsanlegg Alnabru-Haraldrudveien 40. Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Søiland, A., K. Brinchmann, and M.K. Kongsrud, GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40: RESULTATER OG VURDERINGER FRA SUPPLERENDE PRØVETAKING Søiland, A. and K. Brinchmann, GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU - HARALDRUSVEIEN 40: NYE RESULTATER OG VURDERINGER FRA SUPPLERENDE PRØVETAKING Sandanger, S. and A. Søiland, Gjenvinningsanlegg Alnabru - Haraldrudveien 40: Nye resultater og vurderinger fra supplerende prøvetaking den Rambøll

9 SLUTTRAPPORT 9 (11) VEDLEGG VEDLEGG 1- LASSLISTER FRA DEPONI Ramboll

10 Online Scale Sortering: Utvalg: Fakturajournal pr. prosjekt uten pris * Kunde Nr: * * Prosjekt Nr: 52 * * Status nr: 99 * Kunde : Adresse I : Adresse II: Poststed : Norsk Gjenvinning Entreprenør AS PB 2832 Tøyen 0608 OSLO Telefon: Telefax: Foretaksnr.: Prosjekt : 52 A2100P12041 Haraldrudveine 17/ Betong forurenset ID-Nr BilNr Bilag Dato Tid Informasjon Brutto Tara Netto (kg) vf :43: vf :43: kh :31: kh :31: dl :06: dl :06: Totalt : Betong forurenset Totalt : Norsk Gjenvinning Entreprenør AS Lindum AS Telefon \\lindumsql2\online Scale\Reports\ _P_02_00.rpt Lerpeveien 155 Telefax Version : 5 Build : DRAMMEN Foretaksnr MVA Side 1 / 1

11 Utvalg: * Kunde Nr: 96 * * Prosjekt Nr: 4 * * Dato: * Kunde : 96 Norsk Gjenvinning AS Prosjekt : 4 Bl.Tungm./Haraldrud/MaritSteen,Oslo/ Forurenset Betong ID-Nr BilNr Bilag Dato Tid Informasjon Brutto Tara Netto (kg) kh :16: KH :01: KH :01: KH :01: KH :00: KH :00: KH :04: KH :04: KH :35: kh :19: kh :19: kh :28: kh :28: kh :42: kh :42: kh :43: kh :43: dl :43: dl :43: kh :46: kh :46: dl :07: dl :07: kh :08: kh :08: vf :21: vf :21: aj :34: kh :09: kh :09: kt :38: kt :38: kh :01: kh :01: kh :06: kh :38: kh :38: kh :38: kh :40: kh :40: dl :10: dl :10: kt :45: kt :45: kh :48: kh :48: dn :54: dn :54: vf :59: vf :59: kh :28: kh :28: kt :19: kt :19: vf :06: vf :06: kh :07: kh :07: kh :18: kh :18:

12 kh :29: kh :29: dl :10: dl :10: aj :13: kt :31: kh :55: kh :55: vf :03: vf :03: kh :14: kh :14: kh :16: kh :16: dl :56: dl :56: kh :15: kh :15: dl :18: kh :21: kh :21: vf :38: vf :38: dl :50: dl :50: dl :06: dl :06: dl :43: dl :43: vf :44: vf :44: kh :08: kh :08: aj :14: aj :14: kh :55: kh :55: kh :14: kh :14: dl :35: dl :35: vf :47: vf :47: aj :50: kh :05: kh :07: kh :07: kh :27: kh :27: kh :18: kh :18: dl :47: dl :47: vf :50: vf :50: kh :55: kh :55: aj :24: kh :58: kh :58: kh :06: kh :06: dl :39: dl :39: kt :52:

13 kt :52: vf :08: vf :08: aj :59: aj :59: kh :10: kh :10: dl :45: dl :45: kh :05: kh :05: kh :50: kh :50: kh :35: kh :35: dl :22: dl :22: kh :22: kh :22: kh :37: kh :37: kt :01: kt :01: kh :27: kh :27: kh :01: kh :01: kt :51: kt :51: kh :59: kh :59: kt :45: kt :45: kt :00:13 Kreditert, nytt bilagsnr kt :00:13 Kreditert, nytt bilagsnr kt :00:13 Kreditert fra bilagsnr kt :00:13 Kreditert fra bilagsnr kh :17: kh :17: kt :21: kt :21: kh :39: kh :39: kh :48: kh :01: kh :01: kh :32: kh :32: bs :33: kh :14: bs :31: bs :31: bs :13: bs :13: bs :35: bs :35: bs :55: bs :55: bs :38: bs :38:

14 bs :56: bs :56: bs :41: bs :41: kh :53: bs :55: bs :55: kh :51: kh :51: bs :20: bs :20: bs :46: bs :46: bs :19: bs :19: bs :18: bs :18: bs :52: bs :52: Totalt :

15 10 (11) SLUTTRAPPORT VEDLEGG 2- M-NOT-001. GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40. RESULTATER OG VURDERINGER FRA SUPPLERENDE PRØVETAKING Rambøll

16 NOTAT Oppdrag Kunde Retura Wilhelmsen & sønner A/S Notat nr. M-not-001-rev-000 Til Tom Paulsen Fra Godkjent Kopi Astri Søiland, Magnus Brunvoll Kongsrud og Karen Brinchmann Vibeke Riis Stian Kristiansen og Jan Bergseng GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40: RESULTATER OG VURDERINGER FRA SUPPLERENDE PRØVETAKING Dato Innledning Bakgrunnen for oppdraget er oppføring av betongvegg (skjermvegg), et stålbygg og graving av grøft til overvann på sorteringsanlegget for avfall i Haraldrudveien 40 (Gnr/Bnr 131/68). Rambøll utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, datert [1]. Tiltaksplanen ble godkjent av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten den Tiltaksplanen følges nå opp ved seksjonsvis utgraving med suksessiv prøvetaking. Rambøll utførte en del av den supplerende prøvetaking den I henhold til tiltaksplanen er det nå 4 resterende prøvepunkter som skal prøvetas innenfor resten av tiltaksområdet. Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F Målsetning Målsetningen for prøvetakingen og vurderinger beskrevet i dette notatet er å finne riktig disponeringsløsninger for masser som ikke tidligere er prøvetatt. Prøvetakingen gjennomføres i henhold til den godkjente tiltaksplanen. 2. Metode Feltarbeid og prøvepunkter To sjakter ble gravd på den delen av tiltaksområdet hvor betongdekket til nå har blitt fjernet. Dette er i et område der det graves ut til grøft for overvann. 4 prøver ble sendt på hasteanalyse, en prøve fra hvert litologisk lag. Sjakt S6 ble gravd ned til 3 m. Denne sjakten ble gravd der det er planlagt å plassere en kum, derfor er denne sjakten dypere enn det generelle gravedyp ellers. Sjakt S7 ble gravd ned til 1 m. Analyser Jordprøvene ble pakket i diffusjonstette rilsanposer og oppbevart kjølig frem til de ble levert til hasteanalyse ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS samme dag. Analyseparametrene er valgt ut i tråd med antatt 1/7 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \Notat supplerende prøvetaling docx Rambøll Norge AS NO MVA

17 forurensning på tiltaksområdet. Analysene er en basispakke bestående av åtte tungmetaller (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 16 ulike PAH, 7 ulike PCB, BTEX, THC og tørrstoff. Forventet forurensning på området er tyngre oljekomponenter, PCB, bly, kadmium, krom, og PAH. Dette er forurensningsparametrene som ble funnet i den tidligere undersøkt delen av tiltaksplanen. Alle analyser er akkrediterte og gjennomføres med tilstrekkelig lav deteksjonsgrense slik at de kan sammenlignes med tilstandsklassene beskrevet nedenfor. Tabell 1: Oversikt over jordprøver tatt i Haraldrudveien 40 den Prøvene ble sendt på hasteanalyse for nevnte parametre. Lokaliteten er vist på kart figur 1 med angivelse av prøvepunktene.(s# = sjakt nummer) Prøvemerking Dyp (m) Analyseparametre S6-1 0,1-2,7 S6-2 2,7-3 S7-1 0,1-0,4 S7-2 0,4-1 Tørrstoff, tungmetaller (8), 16PAH, BTEX, THC, og 7PCB Tilstandsklassevurdering De samme kriteriene som ble benyttet for tilstandsklassifisering i tiltaksplanen [1] er brukt for å vurdere graden av forurensning funnet i sjaktene S6 og S7. 3. Resultater 3.1 Litologi En oversikt over massenes sammensetning i de forskjellige prøvene er vist i tabell 2. Massene er beskrevet for hver prøve, med angivelse av dybden prøven ble tatt. Videre er det gitt en utfyllende beskrivelse av sammensetningen. Beskrivelsene er også dokumentert med bilder. Massene som ble funnet var for det meste fyllmasser med høy andel avfallsrester. I sjakt S6 ble leire funnet, den er antageligvis stedegen. Et svart lag som så ut som rester etter brente trerester var synlig i sjakt S7. Under graving av sjakt S7 ble det registrert sterk lukt fra sjakten. Dette skyldes antageligvis H 2 S gass. 2/7 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \Notat supplerende prøvetaling docx

18 Tabell 2: Oversikt og beskrivelse av de ulike massene som ble funnet i de forskjellige sjaktene i Haraldrudveien 40, den Sjakt nummer S6 S7 Prøvemerking Dyp (1 m) S6-1 0,1-2,7 Massebeskrivelse 0-0,1 Betongdekke, nå fjernet for gravearbeid Fyllmasser: Sand, grus, stein, pukk, avfallsrester: armeringsjern, plastavfall, jernrester, tekstilrester, keramikkrester, trerester, strømledninger mm. S6-2 2,7-3 Tørr leire med innslag av silt. Grå og noe svart. S7-1 0,1-0,4 0-0,1 Betongdekke, nå fjernet for gravearbeid Fyllmasser: Pukk, teglstein, sand, grus, armeringsjern, trerester, plastrester S7-2 0,4-1 Fyllmasser: Svarte masser som mest sannsynlig er brente. Mye trerester, armeringsrester, teglrester. Lukt antagelig H 2 S. Bilde 3.2 Analyseresultat og tilstandsklassevurdering Analyseresultatene fra jordprøvene er gitt i vedlegg 1. Disse er vurdert opp mot Klifs helsebaserte tilstandsklasser og vist i tabell 3 under. Lokaliseringen av prøvepunktene er vist i figur 1. 3/7 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \Notat supplerende prøvetaling docx

19 Tabell 3: Analyseresultat fra de 4 jordprøvene fra Haraldrudveien 40, den , hvor konsentrasjonene er gitt i mg/kg. Fargene korresponderer med tilstandsklassene gitt i Klifs veileder TA 2553/2009, der blå angir tilstandsklasse 1 (rene), grønn angir tilstandsklasse 2, gul angir tilstandsklasse 3, oransje angir tilstandsklasse 4 og rød angir tilstandsklasse 5. Stoff S6-1 S6-2 S7-1 S7-2 Arsen 6,9 3,8 2,6 6,3 Bly Kadmium 1,3 0,043 0,31 0,69 Kvikksølv 0,293 0,013 0,096 1,01 Kobber 72 9, Sink Krom (III) Nikkel PCB CAS ,84 0,095 0,034 0,14 PAH totalt 2,8 0,12 1,3 21 Benso(a)pyren 0,2 0,012 0,073 0,64 Bensen <0,01 <0,01 0,16 0,017 Alifater >C10-C12 <5 <5 <5 14 Alifater >C12-C35 175, Resultatene viser at de fyllmassene funnet i sjakt S6, ned til 2,7 m inneholder konsentrasjoner av sink tilsvarende tilstandsklasse 4. Dette laget er avgrenset i dybden av antatt tett leire. Det ble påvist konsentrasjoner av PCB i leiren tilsvarende tilstandsklasse 2. Fyllmassene i de øverste 40 cm av sjakt S7 klassifiseres i tilstandsklasse 5 på grunn av bensenkonsentrasjonen. Det brente laget med fyllmasser og trerester i sjakt S7 klassifiseres i tilstandsklasse 4 på grunn av konsentrasjonene av tyngre oljekomponenter. 3.3 Vurdering av spredning fra gjenværende masser Funnet av PCB tilsvarende tilstandsklasse 2 i leiren tyder på at det har vært noe spredning fra de overliggende fyllmassene. Det er sannsynlig at denne spredningen ikke har foregått etter at det ble lagt betongdekke over massene. Spredning fra tilsvarende masser vil også være minimal ettersom det igjen legges betong over massene som hindrer vanninntrengning. 4/7 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \Notat supplerende prøvetaling docx

20 Tilstandsklasser 1 Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig Figur 1: Kart som viser tilstandsklassen for topplaget ( 1 m) på Haraldrudveien 40, prøvetatt av Rambøll Det oransje området definerer delen av tiltaksområdet som nå er prøvetatt og hvor betong dekket var fjernet den /7 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \Notat supplerende prøvetaling docx

21 4. Vurderinger og disponering Fyllmassene funnet i sjaktene S6 og S7 er klassifisert i tilstandsklasse 4 og 5. Disse kan ikke omdisponeres på området og må derfor kjøres til godkjent deponi. Avfall bør sorteres ut av massene. Det svarer seg som regel økonomisk at deponiet sortere ut avfallet i massene isteden for å sortere det ut på tiltaksområdet. Leiremassene som ble funnet på 2,7 m i sjakt S6 er klassifisert i tilstandsklasse 2 og kan disponeres innenfor tiltaksområdet. Ved behov for utkjøring, må massene leveres til godkjent deponi. 5. Behov for ytterlige tiltak Ved graving av sjakt S7 ble det registrert lukt av gass som antas å være H 2 S-gass. Gravemaskinfører fikk irritasjon på etter å ha gravd sjakten. Gravemaskinfører skal benytter halvmaske med egnet filter. Ved tegn til øyeirritasjon skal helmaske benyttes. Etter graving av grøft i antatte H 2 S-holdige masser skal grøften luftes før nedstigning i grøft. Det skal tas hensyn til gassdannelse før personer går ned i gravde grøfter på området. Det er også mulig at det er metangassdannelse i dypereliggende masser. Det skal derfor ikke røykes eller være åpen flamme i nærheten av gravearbeidene. Hendelse Kommentar Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak Oppgraving, transport og mellomlagring av forurensning Inhalering av gasser Eksponering for gass Lukt av gass som antas å være H 2 S ble merket under graving av sjakt S7. Ved høye konsentrasjoner kan det forårsake øyeblikkelig besvimelse og død etter kort tid. Bensen tilsvarende tilstandsklasse 5 er funnet i samme sjakt. Dette er et flyktig stoff. Gass som antas å være H 2 S ble luktet i sjakt S7. Graver kommenterte på øyeirritasjon. Stor Stor Stor Halvmaske benyttes av graver. Stor Stor Stor Helmaske benyttes ved øyeirritasjon. Det anbefales å måle gass ved videre graving for å bekrefte at det er H 2 S gass og hvilken konsentrasjon. 6. Referanser 1. Rambøll, M-rap-001-rev-001 Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40 Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan, A. Søiland, Editor /7 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \Notat supplerende prøvetaling docx

22 7. Vedlegg Vedlegg 1: Analyserrapport fra Eurofins AS 7/7 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \Notat supplerende prøvetaling docx

23 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50PB 3055 NO-1506 Moss Tlf: Rambøll Norge AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO Attn: Astri Søiland AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Haraldrudveien 40 ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 9

24 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astri Søiland Prøvemerking: S6-1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) % NS EN ISO Bly (Pb) % NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) 72 20% NS EN ISO Krom (Cr) 32 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) 24 20% NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 <0.01 < <5 <5 < < % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 20 ISO/DIS Mod 40% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod 0.01 ISO/DIS Mod 40% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 9

25 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ 25% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Total tørrstoff 74 % 15% NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 9

26 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astri Søiland Prøvemerking: S6-2 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) % NS EN ISO Bly (Pb) 15 20% NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) % NS EN ISO Krom (Cr) 31 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) 25 20% NS EN ISO Sink (Zn) 83 20% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB 52 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <5 <5 <5 < <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 < < % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 20 ISO/DIS Mod 40% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod 0.01 ISO/DIS Mod 40% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 9

27 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ 25% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Total tørrstoff 82 % 15% NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 9

28 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astri Søiland Prøvemerking: S7-1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) % NS EN ISO Bly (Pb) 55 20% NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) 31 20% NS EN ISO Krom (Cr) 36 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) 33 20% NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB < <0.01 <5 <5 < < % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 20 ISO/DIS Mod 40% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod 0.01 ISO/DIS Mod 25% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 9

29 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ 25% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Total tørrstoff 82 % 15% NS Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 9

30 AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Astri Søiland Prøvemerking: S7-2 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) % NS EN ISO Bly (Pb) 75 20% NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) 51 20% NS EN ISO Krom (Cr) 30 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) 30 20% NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[g,h,i]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 PCB <5 < % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 30% ISO/DIS Mod 5 25% ISO/DIS Mod 20 ISO/DIS Mod 40% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod 0.01 ISO/DIS Mod 25% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 9

31 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB AR-12-MM EUNOMO Í%R5vÂÂ0CPÊÎ 25% ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod % ISO/DIS Mod ISO/DIS Mod Total tørrstoff 80 % 15% NS Kopi til: Karen Brinchmann Magnus Brunvoll Kongsrud Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke : * omfattet av akkrediteringen) < :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 9

32 SLUTTRAPPORT 11 (11) VEDLEGG 3- M-NOT-003. GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40. RESULTATER OG VURDERINGER FRA SUPPLERENDE PRØVETAKING Ramboll

33 NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til F Retura Wilhelmsen & Sønner A/S m-not-003 Tom Paulsen, Retura Wilhelmsen & Sønner A/S Fra Kopi Susanne Sandanger og Astri Søiland, Rambøll Jan Bergseng, Rambøll Stian Kristiansen, Rambøll Dato GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU - HARALDRUDVEIEN 40: NYE RESULTATER OG VURDERINGER FRA SUPPLERENDE PRØVETAKING Innledning Bakgrunnen for oppdraget er oppføring av betongvegg (skjermvegg), et stålbygg og graving av grøft til overvann på sorteringsanlegget for avfall i Haraldrudveien 40 (Gnr/Bnr 131/68). Rambøll utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, datert og en revidert tiltaksplan datert [1]. Den reviderte tiltaksplanen ble godkjent av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten den Saksnummer i kommunen er Tiltaksplanen følges nå opp ved seksjonsvis utgraving/fjerningen av betongdekke og asfaltdekke med suksessiv prøvetaking. Området hvor det nå graves en grøft til overvann har asfaltdekke. Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F Vår ref F/scsosl Rambøll har utført supplerende prøvetaking ved to anledninger. Prøvetakingen utført den er rapportert i "M-not-001 Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40: Resultater og vurderinger fra supplerende prøvetaking "[2]. Prøvetaking utført den er rapportert i "M-not-002 Gjenvinningsanlegg Alnabru- Haraldrudveien 40: Nye resultater og vurderinger fra supplerende prøvetaking "[3]. Prøvetatte masser har blitt disponert i henhold til godkjent revidert tiltaksplan. 2. Målsetning Målsetningen med foreliggende notat er å avgjøre forurensningsgrad i masser som tidligere ikke er prøvetatt. Videre angis den korrekte disponeringsløsningen av de prøvetatte massene som er gravd opp, eller skal graves opp, i forbindelse med etablering av ny drenering/overvannsløp på sorteringsanlegget i Haraldrudveien 40. 1/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx Rambøll Norge AS NO MVA

34 3. Metode 3.1 Feltarbeid Feltarbeidet ble utført den Det ble tatt ut en prøve fra sidene i en 1,5 meter dyp grøft som allerede var oppgravd. Massene fra denne grøften ligger mellomlagret på eiendommen, og ønskes fylt tilbake i samme grøft. Videre ble det gravd to sjakter i området som skal graves opp i forlengelse av den oppgravde grøften. Beskrivelse av de ulike sjaktene og prøvene er gitt i Tabell 1 og Figur 1. Hver prøve består av flere stikk med liten spade, og prøvematerialet ble overført direkte til diffusjonstette Rilsanposer. Prøvene ble oppbevart mørkt og kjølig før analyse hos Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. Tabell 1. Beskrivelse av sjakter, sjakteplassering og prøvetakingsmetode. Sjakt Beskrivelse av sjakt Prøve Dyp Prøvetaking S10 Prøven ble tatt som blandprøve av ca. Oppgravd grøft. Masser fra grøften ligger 0-1,5 S10 20 stikk fra veggene i sjakten, langs mellomlagret på eiendommen. meter hele sjaktens lengde. S11 Sjakten (2,2 m dyp) ble gravd under 0-2,2 Det ble tatt en blandprøve (ca. 20 stikk) feltarbeidet. Sjakten ble gravd på det S11 meter av oppgravde masser fra sjakten. sørvestlige hjørnet av huset S12 Det ble tatt en blandprøve (10-15 stikk) S meter Sjakten ligger rett ved (sør for) fra veggene i sjakten. drivstoffpumpen i området Det ble tatt en blandprøve (10-15 stikk) S meter fra veggene i sjakten. Figur 1. Illustrasjon over prøvetakingsområdet. Punkter markert med kryss er sjakter som ble gravd under feltarbeidet. Det skraverte området var gravd opp før prøvetaking. Prøvene ble tatt på sidene i denne sjakten. 2/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

35 3.2 Analyse Samtlige prøver ble analysert for åtte tungmetaller (As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 16 ulike PAH, 7 ulike PCB, BTEX, THC og tørrstoff hos Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. Alle analyser er akkreditert og gjennomføres med tilstrekkelig lav deteksjonsgrense slik at de kan sammenlignes med tilstandsklassene beskrevet i Klifs veileder 2553/2009 [4]. Usikkerheten i analyseresultatene varierer fra %. 3.3 Tilstandsklassevurdering Graden av forurensning er vurdert basert på resultatene fra de miljøtekniske grunnundersøkelsene. Analyseresultatene er sammenlignet med tilstandsklassene gitt i veileder TA2553/2009 [4] vist i tabell 2. Normverdiene er grensen for hva som ansees som forurenset grunn. Tilstandsklassene gir en indikasjon på den helsemessige risikoen ved kontakt med massene. Det er fem tilstandsklasser, der tilstandsklassene rangerer tilstanden for massene fra "Meget god" til "Svært dårlig". Den øvre grensen for tilstandsklassene 1 og 5 styres av henholdsvis normverdiene for forurenset grunn og en konsentrasjon som tilsier at massene er å anse som farlig avfall (Tabell 2). Den høyeste tilstandsklassen av forurensning funnet i en prøve, uavhengig av parameter, bestemmer den overordnede tilstandsklassen. Tabell 2 Helsebaserte tilstandsklasser som gitt i tabell 1 i veileder TA-2553/2009. Tilstandsklassene gir en tilstandsrapport for området og er benyttet til å gi en vurdering av mulige bruksområder for området som vurderes. For områder som skal brukes som industri og trafikkareal stilles det i utgangspunktet krav, i henhold til Klifs veileder TA 2553/2009 [4], om tilstandsklasse 3 eller lavere for masser i den øverste meteren, men tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis risikovurdering viser at faren for spredning er akseptabel. For masser i dypereliggende lag (>1 m) er kravene i veilederen at massene skal tilfredsstille kravene til tilstandsklasse 3, men tilstandsklasse 4 kan også aksepteres dersom en risikovurdering viser at det ikke er uakseptabel spredning. Masser som er definert som farlig avfall skal, uansett arealbruk, ikke ligge igjen på eiendommen etter et utbyggings- eller oppryddingstiltak. 3.4 Risikovurdering Det er utført en risikovurdering der resultatene fra undersøkelsen viser overskridelse av tillatt tilstandsklasse for området. Stedspesifikke akseptkriterier er beregnet basert på at tiltaksområdet er et industriområde med tett dekke og at hudkontakt og oral eksponering både for voksne og barn er null. 3/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

36 Vurderingen er tilsvarende risikovurderingen utført i den godkjente tiltaksplanen (godkjenning datert den ). Verdiene som ligger til grunn i risikovurderingen er vist i vedlegg 4 i tiltaksplanen [1]. 4. Resultat 4.1 Litologi En oversikt over massenes sammensetning i de forskjellige prøvene er vist i Tabell 3. Massene er beskrevet for hver prøve, med angivelse av dybden prøven ble tatt. Beskrivelsene er også dokumentert med bilder i Figur 2 - Figur 4. Samtlige prøvetatte masser var innfylte masser med varierende innhold av stein, sand, grus og leire. Tabell 3. Beskrivelse av litologi i sjaktene, og ved hvilket dyp prøvene ble tatt fra. Sjakt Prøve Dyp Beskrivelse av massene i sjakt S10 S10 0-0,05 m:asfalt 0-1,5 0,05-1,5 m: Innfylte masser bestående av stein, grus, pukk, sand, samt noe rester av meter plast, teglstein og jern. Stedvis lukt av drivstoff i grøften. S11 S11 0-0,05 m: Asfalt 0,05-0,6 m: Avretningsmasser bestående av stein, sand og grus. 0,65-1 m: Grus og stein. Ingen merkbar lukt av massene. 1-2,2 m: Leire, teglstein, svart skifer. Ingen merkbar lukt av massene. 0-2,2 Ingen merkbar lukt av massene. meter 0,60-0,65 m: Asfalt 0-0,05 m: Asfalt 0-1 0,05-0,3 m: Pukk, sand og grus. Massene luktet kraftig av drivstoff. S12-1 meter 0,3-0,4 m: Isopor S12 0,4-1: Sand, leire og klump av betong/sement. S meter 1-2 m: Innfylt leire med noe små stein. Ingen merkbar lukt av massene. 4/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

37 Figur 2. Sjakt S10. Bildet til venstre er tatt i retning øst, og bildet til høyre er tatt i retning mot vest. Figur 3. Sjakt S11 ved det sørvestlige hjørnet av huset. Massene var homogene helt ned til den innfylte leiren ved ca. 1 meter 5/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

38 Figur 4. Sjakt S12 er lokalisert rett ved drivstoffpumpen i området. Det luktet drivstoff av massene i den øverste meteren. 4.2 Analyseresultater og tilstandsklassevurdering I tabell 4 presenteres analyseresultatene fra prøvetakingen den Analyseresultatene er sammenlignet og fargekodet i henhold til tilstandsklassene i Klifs veileder 2229/2007 [4]. Verdier som er markert med grått overskrider ikke analysemetodens deteksjonsnivå. Kun parametere som overstiger analysemetodens deteksjonsgrense er vist i tabellen. Analyserapporten fra laboratoriet er lagt ved i Vedlegg 3. 6/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

39 Tabell 4. Sammenligning av analyseresultater for jord med tilstandsklassene gitt i Klifs veileder TA-2553/2009. Kun parametere som er påvist ved analyse i en eller flere prøver er ført opp i tabellen. Jorden er fra sjaktene prøvetatt av Rambøll ved prøvetaking i Haraldrudveien 40 den S10 S11 S12-1 S12-2 Stoff Enhet Arsen 3,2 4 1,2 3,6 Bly ,4 13 Kadmium 0,64 0,039 0,08 0,04 Kvikksølv 0,065 0,014 0,004 0,016 Kobber Sink Krom (III) Nikkel ,2 20 PCB CAS ,044 n.d n.d n.d PAH totalt 0,8 0,061 0,45 n.d Naftalen <0,01 <0,01 0,043 <0,01 Acenaftalen <0,01 <0,01 0,034 <0,01 Acenaften <0,01 <0,01 0,1 <0,01 Fenantren 0,042 <0,01 0,079 <0,01 Fluoren <0,01 <0,01 0,083 <0,01 Fluoranten 0,093 0,013 0,013 <0,01 Pyrene 0,13 0,014 0,076 <0,01 Benzo(a)antracen 0,046 <0,01 <0,01 <0,01 Krysen 0,074 0,012 0,014 <0,01 Benzo(b)fluoranten 0,087 0,01 <0,01 <0,01 Benzo(k)fluoranten 0,067 <0,01 <0,01 <0,01 Benso(a)pyren 0,075 <0,01 <0,01 <0,01 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,076 <0,01 <0,01 <0,01 Dibenzo(a,h)antracen 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 Benzo(g,h,i)perylen 0,1 0,011 <0,01 <0,01 Toluen 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 Alifater > C8-C10 <5 <5 42 <5 Alifater >C10-C12 <5 <5 290 <5 Alifater >C12-C <20 Tilstands- klasse 1 Ikke påvist (nd) Tilstands- klasse 2 Ikke påvist over analysemetodens deteksjonsgrense Tilstands- klasse 3 Tilstands- klasse 4 Påvist under foreslått normverdi Tilstands- klasse 5 Påvist over foreslått normverdi Av de fire jordprøvene som ble tatt er to prøver rene og to prøver forurenset. I massene rundt prøvetakingsområdet S11 (ved sørvestlige hjørnet av bygningen i Figur 1) og dypereliggende masser (>1 meters dyp) under drivstoffpumpen, er det ikke påvist forurensning. Masser fra det området som var oppgravd under prøvetakingen (S10) er forurenset med olje og sink, og faller inn under tilstandsklasse 4. Ved risikovurdering overskrider verken olje eller sink de stedsspesifikke akseptkriteriene. Videre er det overskridelser av de foreslåtte normverdiene for 4 av 16 analyserte PAH-komponenter. Overskridelsene er små, og ved total vurdering av sum 16PAH faller 7/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

40 massene inn under tilstandsklasse 1 (under normverdi). De beregnede verdiene for de stedsspesifikke akseptkriteriene er gitt i Vedlegg 2. Verdiene som er lagt til grunn for risikoberegningen og utregningen av de stedsspesifikke akseptkriteriene er gitt i vedlegg 4 i godkjent tiltaksplan [1] I jordmassene rundt drivstoffpumpen (S12) ble det funnet betydelig forurensning av oljeforbindelser (alifater). Massene faller inn under tilstandsklasse 5 pga. innholdet av de tyngre alifatene (>C12-C35), og tilstandsklasse 4 pga. innholdet av de lettere alifatene (>C8-C12). Ved risikovurdering av massene overskrider de lettere alifatene de stedsspesifikke akseptkriteriene. 5. Diskusjon Mellomlagrende masser fra området som var oppgravd under prøvetakingen, er forurenset med olje og sink, og faller inn under tilstandsklasse 4. Det var lukt av bensin i noen punkt i det utgravde området (øverste 20 cm av massene). Det antas at dette skyldes drypp fra biler i området, ev. søl fra drivstoffpumpen som har blitt ledet til gravegropen via overvann og trafikk. Det er påvist overskridelser av fire ulike PAH-komponenter ved vurdering av de foreslåtte normverdiene for disse forbindelsene. Ved total vurdering av sum 16PAH faller massene inn under tilstandsklasse 1 (under normverdi). De prøvetatte massene ligger rett i et trafikkert område. De påviste PAH-forbindelsene antas å skyldes trafikk på gjenbruksområdet. Ingen av de påviste forurensningsparameterne overskrider de stedsspesifikke akseptkriteriene (se Vedlegg 2). Massene vil bli liggende godt over grunnvannstand, og under et fremtidig asfaltdekke. Infiltrasjon og utvasking av forurensningen via overflatevann og grunnvann vil derfor ikke være noe problem. Rambøll vurderer ut fra dette at spredningsfaren fra disse massene er akseptabel. De massene som var gravd opp ved prøvetaking (representert ved prøve S10) kan derfor gjenbrukes i tiltaksområdet, over grunnvannsstand og under tett dekke (for eksempel asfalt). Ved utkjøring må disse massene leveres til godkjent deponi. I de øvre jordmassene rundt drivstoffpumpen (0-1 meter) ble det funnet betydelig forurensning av oljeforbindelser (alifater). Massene faller inn under tilstandsklasse 5 pga. innholdet av de tyngre alifatene (>C12-C35), og tilstandsklasse 4 pga. innholdet av de lettere alifatene (>C8-C12). Lettere alifater er mer flyktige og mer blandbare med vann enn de tyngre alifatene. Dette medfører at spredningsrisikoen av lettere alifater er større enn risikoen for at de tyngre spres til omkringliggende masser. Ved risikovurdering av massene overskrider de lettere alifatene de stedsspesifikke akseptkriteriene. Massene rundt drivstoffpumpen kan derfor ikke gjenbrukes i området etter oppgraving. Rambøll anbefaler at masser som graves opp nærmere enn 1,5 meter rundt drivstoffpumpen i forbindelse med tiltaket, kjøres direkte til godkjent deponi uten mellomlagring (se illustrasjon i Figur 5). Må massene mellomlagres skal dette forekomme på tiltaksområdet, på betongdekke og med overdekking av for eksempel en presenning. 8/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

41 Figur 5. Illustrasjon over VA-grøften forbi drivstoffpumpen. Masser i det skraverte området anbefales kjørt direkte til deponi. Dypereliggende masser rundt drivstoffpumpen (>1 meter) er rene og kan disponeres fritt. Masser fra rundt prøvetakingspunkt S11 (sørvestlige hjørnet av huset) er rene og kan disponeres fritt. Rett ved siden av drivstoffpumpen, er det hengt opp en beholder/dagtank som antas å inneholde et oljeprodukt. På og under denne beholderen er det tydelig søl av svart, seig væske. Dreneringsgrøften som er under etablering, er ikke planlagt å gå helt inntil veggen der dette antatte oljesølet befinner seg. Massene under beholderen er derfor ikke prøvetatt. Rambøll anbefaler allikevel at disse massene (0-50 cm dyp) graves ut og kjøres til godkjent deponi, sammen med de oljeforurensede massene fra sjakt S12-1 (masser i tilstandsklasse 5). Ved reetablering må det etableres fast dekke under beholderen. Rambøll anbefaler at det tillages et oppsamlingsarrangement under tanken for å samle opp søl fra tanken, i tråd med forurensningsloven 7 Plikt til å unngå forurensning. Figur 6. Ved siden av drivstoffpumpen, er det hengt opp en beholder som antas å inneholde olje. På og under denne beholderen er det tydelig søl av svart, seig væske. 9/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

42 6. Konklusjon Massene ved det sørvestlige hjørnet av bygningen (punkt S11 i Figur 1) er rene og kan disponeres fritt. Det samme kan dypereliggende masser (masser >1 meter) ved drivstoffpumpen. De øvre massene (0-1 meter) rundt drivstoffpumpen er forurenset av olje i tilstandsklasse fem. Massene overskrider de stedsspesifikke akseptkriteriene, og massene kan derfor ikke bli gjenbrukt i området etter oppgraving. Massene må kjøres til godkjent deponi. Det anbefales at massene ikke mellomlagres, men kjøres direkte til deponi. Hvis massene allikevel må mellomlagres, må dette skje på tett betongdekke med overdekking (for eksempel presenning). Masser fra prøvetakingspunkt S10 var oppgravd under feltarbeidet. Prøven ble tatt av gjenværende masser i grøften. Disse massene var forurenset av sink og olje, og faller inn under tilstandsklasse fire. Ved risikovurdering vurderes spredningsfaren fra massene å være liten. Massene kan derfor gjenbrukes i tiltaksområdet, men må legges over grunnvann og under tett dekke (for eksempel asfalt). Rambøll anbefaler allikevel at massene under tanken som henger på veggen ved drivstoffpumpen fjernes fra 0-50 cm dyp, og kjøres til godkjent deponi sammen med de oljeforurensede massene fra sjakt S12-1 (masser i tilstandsklasse 5). Ved reetablering må det etableres fast dekke under beholderen. Rambøll anbefaler at det tillages et oppsamlingsarrangement under tanken for å samle opp søl fra tanken, i tråd med forurensningsloven 7 Plikt til å unngå forurensning. 7. Referanser 1. Søiland, A., Gjenvinningsanlegg Alnabru-Haraldrudveien 40. Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Søiland, A., K. Brinchmann, and M.K. Kongsrud, GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40: RESULTATER OG VURDERINGER FRA SUPPLERENDE PRØVETAKING Søiland, A. and K. Brinchmann, GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU - HARALDRUSVEIEN 40: NYE RESULTATER OG VURDERINGER FRA SUPPLERENDE PRØVETAKING SFT, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. 2009, Statens forurensningstilsyn. 5. SFT. Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Desember [cited TA- 2553/2009; 27]. 10/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

43 Vedlegg 1 Grenser for tilstandsklasser Tabell 5. Grenseverdier for de fem tilstandsklassene i jord som gitt i veileder TA-2553/2009 [5]. 11/13 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\M-miljø\Supplerende prøvetaking\ \m-not-003 Supplerende prøvetaking docx

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

E18 BOMMESTAD-SKY, K1

E18 BOMMESTAD-SKY, K1 Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Sør Rapporttype Miljøteknisk rapport/tiltaksplan/graveplan 2012-09-18 E18 BOMMESTAD-SKY, K1 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, TILTAKS- OG GRAVEPLAN FOR FORURENSET

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg E6 Nordre avlastningsveg, Brattøra vest Miljøteknisk grunnundersøkelse- Krav til graving, håndtering og massedisponering MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Regelverk... 3 2. Utførte

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Prosjektnr.: 11301303301, John Colletts Allé 39 Dato: 1.11.2013 DMR-saksnr.: 2013-0482 DMR A/S Smedgata 32,

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Ulvøya fastland tillegg, Oslo. DMR Miljø og Geoteknikk AS. Vann- og avløpsetaten. Prosjektnr.: 11400478. DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Ulvøya fastland tillegg, Oslo. DMR Miljø og Geoteknikk AS. Vann- og avløpsetaten. Prosjektnr.: 11400478. DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Ulvøya fastland tillegg, Oslo Rekvirent: Saksnr.: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten XX/XXXXXXX Prosjektnr.: 11400478 -saksnr.: 15-0030 Dato: 22.05.15 Miljø og Geoteknikk AS Smedgata

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer