Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kue. Kuens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvee rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til are formål, på annen måte eller av are enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, ering, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 2 av 11

3 RAPPORT OPPDRAG Coop Fannrem DOKUMENTKODE RIGm-RAP-001 EMNE Miljøgeologisk rapport TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS OPPDRAGSLEDER Erling K. Ytterås KONTAKTPERSON Kristian Stålskjær Erlasen UTARBEIDET AV Svein Ragnar Lysen KOORDINATER SONE: 032 ØST: 5410 NORD: ANSVARLIG ENHET 3013 Midt Miljøgeologi GNR./BNR./SNR. 18 / 113 / 0 / Orkdal SAMMENDRAG Multiconsult ASA har på oppdrag fra ON arkitekter og ingeniører AS utført en miljøgeologisk uersøkelse av eieom med gnr/bnr 18/113, adresse Dikesmelen 4, på Fannrem i Orkdal kommune. Formålet med uersøkelsen har vært å kartlegge evt. forurenset grunn som følge av planteproduksjon med bruk av plantevernmidler, som grunnlag for reguleringsplan som skal legge til rette for omdisponering av deler av arealet. Det er gravd 11 prøvesjakter ned til ca. 2 m uer terreng, hvorpå det er analysert 13 jordprøver fra åtte sjakter. Punktene er plassert iht. informasjon om mulige kilder til forurensning fra grunneier Lars Wormdal. Det er registrert relativt homogene grunnforhold: 0 0,3m: siltig matjord, 0,3 0,5m: siltige masser (kvab, 0,5 1,5: sa og 1,5 2m: elvegrus. Masser dypere enn 2 meter er ikke kartlagt. Det er registrert konsentrasjoner av DDT (et plantevernmiddel) tilsvaree tilstasklasse 2 i det øverste jordlaget med siltig matjord i tre punkt, samt oljeforbielser tilsvaree tilstasklasse 3 i ett punkt. Det er ikke registrert forurensning i masser dypere enn 0,3 m uer terreng. Det antas dermed at grunnforurensning i hovedsak stammer fra planteproduksjonen (plantevernmidler, DDT) og kan begrenses til de øvre 30 cm (siltig matjord og kvab i områder som har vært og er utsatt for kontakt med plantevernmidler. Masser dypere enn 0,3 m uer terreng kan antas å være rene I henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 2 er det ved overskridelse av Miljødirektoratets normverdier (tilstasklasse 1) krav om utarbeidelse av en tiltaksplan for håtering av forurenset grunn ved terrenginngrep. Tiltaksplanen skal godkjennes av Orkdal kommune før gravearbeider på området kan starte, og beskrive rutiner for graving i og disponering av forurenset masse. I forbielse med byggearbeider på tomta må det derfor påregnes kostnader for utarbeidelse av tiltaksplan, og til oppgraving, håtering og disponering av forurensede gravemasser Svein Ragnar Lysen Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Troheim Tlf multiconsult.no NO MVA

4 Coop Fannrem Miljøgeologisk rapport multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Regelverk... 5 Områdebeskrivelse Utførte uersøkelser Feltarbeid Kjemiske analyser Resultater Grunnforhold og visuelle observasjoner... 8 Nedgravde tanker Analyseresultater Vurdering forurensningssituasjon Referanser VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Analyseresultater og massebeskrivelse Analyserapport fra Eurofins AS RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 4 av 11

5 Coop Fannrem Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Multiconsult ASA har på oppdrag fra ON arkitekter og Ingeniører AS utført en miljøgeologisk uersøkelse av eieom med gnr/bnr 18/113, adresse Dikesmelen 4, på Fannrem i Orkdal kommune. Formålet med uersøkelsen har vært å kartlegge evt. forurenset grunn som følge av planteproduksjon med bruk av plantevernmidler, som grunnlag for reguleringsplan som skal legge til rette for omdisponering av deler av arealet. 1.2 Regelverk I henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 2, «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», skal tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt. Dersom uersøkelsen avdekker forurensning (overskridelse av Miljødirektoratets normverdier i ett eller flere punkter) skal det i tråd med forskriftens 2-6 utarbeides en tiltaksplan som beskriver håtering og sluttdisponering av oppgravde masser. Resultatene fra uersøkelsen sammenliknes med grenseverdier definert gjennom Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009, «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn» /1/. Tilstasklassene blir brukt til å sette grenser for hvilke nivå som aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. Tilstasklassene er bygget på en risikovurdering av helse, og gjenspeiler virkningen på mennesker. Relevante tilstasklasser og grenseverdier er gjengitt i vedlegg 1. I områder som skal benyttes til boliger, tillates generelt tilstasklasse 2 i toppjord (0-1 meter) og tilstasklasse 3 i dypereliggee jord (>1 meter), mens i sentrumsområder, kontor og forretning tillates tilstasklasse 3 i toppjord og dypereliggee jord. Veilederen angir at tilstasklasse 4 og 5 kan tillates dersom en risikovurdering dokumenterer at dette er forsvarlig med hensyn både til helse og spredning. 1.3 Områdebeskrivelse Dikesmelen 4 ligger på Fannrem og har gnr/bnr 18/113 i Orkdal kommune. Figur 1 og 2 viser områdets beliggenhet. Eieommen er på ca. 21 daa og består av jordbruksområder som benyttes til planteproduksjon, med tilhøree driftsbygninger og salgslokale. Basert på historiske flyfoto fra området har det vært planteproduksjon på eieommen siden 1950-tallet, med utvidelser frem mot dagens situasjon. Drivhusene nord på eieommen virker tilnærmet ueret siden flyfoto fra Området ligger på en elveslette ca. 750 m øst for elven Orkla. Se kap. 3.1 samt vedlegg 1 for beskrivelse av grunnforhold RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 5 av 11

6 Coop Fannrem Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 1 Innledning Figur 1 Eieommens beliggenhet på Fannrem, Orkdal kommune, markert med rød sirkel (kilde: Norgeskart) Figur 2 Flyfoto av Fannrem med Dikesmelen 4 markert med svart (kilde: Norgeskart) RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 6 av 11

7 Coop Fannrem Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 2 Utførte uersøkelser 2 Utførte uersøkelser 2.1 Feltarbeid I forkant av jordprøvetakingen ble det utført en befaring av eieommen for kartlegging av potensielle kilder til grunnforurensning, i tillegg til vekstområder utsatt for bruk av plantevernmidler i planteproduksjonen. Befaringen ble utført av miljøgeolog Svein Ragnar Lysen sammen med grunneier Lars Wormdal. Basert på utført befaring ble det plassert syv prøvepunkt for kartlegging av generell forurensning som følge av planteproduksjon og bruk av plantevernmidler (PG1, PG4 PG9), to prøvepunkt for å uersøke eksisteree og tidligere kompostområder (hhv. PG10 og PG3) samt to prøvepunkt for å uersøke eksisteree uergrunns dieseltank (PG2) og tidligere oljespill (PG- OF). Blaing av plantevernmidler blir og har blitt utført på områder med tett dekke (betonggulv) i driftsbygning sør på eieommen. Figur 3 Prøvetakingsplan med plassering av prøvepunkt (blått) iht. befaring og informasjon om mulige forurensningskilder. Det ble gravd 10 sjakter ned til ca. 2 m uer terreng. Én sjakt ble gravd ned til ca. 0,6 m, for kartlegging av mulig forurensning som følge av en liten oljelekkasje (rødt område mellom PG10 og PG6 på figur 3 samt figur 5). Feltarbeidene ble utført 20. oktober i oppholdsvær og 5 C. Prøvesjaktene ble gravd med gravemaskin fra Nyhus Maskin AS. Miljøgeolog i felt var Svein Ragnar Lysen RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 7 av 11

8 Coop Fannrem Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 3 Resultater 2.2 Kjemiske analyser Totalt 13 jordprøver ble set til kjemisk analyse. Samtlige prøver ble analysert med hensyn på tungmetaller (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel og sink), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) og oljeforbielser (alifater). I tillegg ble åtte prøver analysert for klorerte plantevernmidler. På ytterligere to av prøvene ble det utført en mer omfattee screeninganalyse som inkluderer de fleste mulige grunnforurensninger, inklusiv et større spekter av plantevernmidler enn for de øvrige prøvene. Samtlige analyser er utført av Eurofins AS, som er akkreditert for disse analysene. For beskrivelse av analysemetoder og deteksjonsgrenser, se analyserapport fra laboratoriet i vedlegg 2. 3 Resultater 3.1 Grunnforhold og visuelle observasjoner Det ble observert relativt homogene grunnforhold, med et ca. 0,3 m mektig lag med siltig matjord over et lag med siltige masser (kvab ned til ca. 0,5 m uer terreng. Fra ca. 0,5 m til 1,5 m var det sa, og uer saen var det elvegrus med ruet stein. I PG5 og PG6 ble det observert et ca. 0,2 m mektig lag med silt i overgangen fra sa til elvegrus. Det pågikk masseutskiftning av det øverste jordlaget i området representert ved PG1 og PG4 uer de miljøgeologiske feltarbeidene. Den siltige jorden (øverste matjorden og kvab skiftes med pukk. Det antas at grunnvannsnivået ligger dypt uer terreng og at det er en svak gradient mot nærmeste resipient, Orkla, ca. 750 m mot vest. Utover en mire oljelekkasje ved PG-OF ble det ikke observert tegn til forurensning i de øvrige prøvepunktene. Figur 4 Foto som viser lagdeling i hhv. PG10, PG8 og PG RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 8 av 11

9 Coop Fannrem Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 3 Resultater Figur 5 Foto av prøvepunkt PG-OF, hvor det var oljesøl. Oljesøl er ikke påvist dypere enn 0,3 m. 3.2 Nedgravde tanker Det ble registrert én nedgravd dieseltank, en 6000 liter GUP-tank, nord på eieommen (si figur 3). Tanken brukes til påfylling av maskiner tilknyttet driften av planteproduksjonen. Det ble ikke observert at området rut pumpepalten var tilgriset av diesel. I følge grunneier har det ikke forekommet overfyllinger eller lekkasjer fra tanken. Det ble heller ikke observert tegn til lekkasjer i prøvepunkt PG2, som var like nordvest for tanken. Som følge av at grunnvannsspeilet antas å ligge dypt i området og at grunnforholdene i stor grad består av permeable elveavsetninger, er det sannsynlig at evt. lekkasjer kun har påvirket masser direkte uer tanken. Det var ikke mulig å uersøke masser fra uer tanken RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 9 av 11

10 Coop Fannrem Miljøgeologisk rapport 3.3 multiconsult.no 3 Resultater Analyseresultater En oversikt over analyseresultatene er gitt i tabell 1 og vedlegg 1. Resultatene er fargelagt iht. tilstasklassene fra Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Tabell 1 Analyseresultater fargelagt etter tilstasklasse iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 Figur 6 Situasjonsplan med forurensningsgrad angitt med fargekoder iht. TA-2553/ RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 10 av 11

11 Coop Fannrem Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 4 Vurdering forurensningssituasjon Det er kun registrert oljeforurensning i prøve av toppmassene (0 0,3 m) ved punkt PG-OF, hvor det er synlig oljeforurensning etter en mire oljelekkasje. Det er ikke registrert konsentrasjoner av tungmetaller over Miljødirektoratets normverdi (tilstasklasse 1) i noen av prøvene. I punkt PG7, PG9 og PG10 er det registrert pesticider (DDT) tilsvaree tilstasklasse 2 i det øverste jordlaget av siltig matjord (0 0,3 m). Det er ikke registrert konsentrasjoner over normverdi i noen prøve av masser dypere enn 0,3 m uer terreng. 4 Vurdering forurensningssituasjon Det er ikke utført prøvetaking av massene uer eksisteree bebyggelse, men det ble ikke fremlagt informasjon som gir grunn til mistanke om vesentlig forurensning fra verksted-/lager-/salgslokalene. Basert på de homogene grunnforholdene anses utført miljøgeologisk uersøkelse som tilstrekkelig til å vurdere forurensningssituasjonen på eieommen, som grunnlag for reguleringsplan. At området er flatt iikerer en lav hydraulisk gradient, i tillegg antas det at grunnvannsspeilet ligger dypt. For å avdekke evt. lekkasjer fra eksisteree dieseltank ved PG2, må det derfor tas jordprøver av massene uer tanken dersom den fjernes. Det ble ikke registrert forurensning i massene fra PG2. Det er ikke registrert forurensning i masser dypere enn 0,3 m uer terreng. Det vurderes derfor at grunnforurensning i hovedsak stammer fra planteproduksjonen (plantevernmidler, DDT) og kan begrenses til de øvre 30 cm (siltig matjord og kvab i områder der det har vært og blir benyttet plantevernmidler. Masser dypere enn 0,3 m uer terreng vurderes i hovedsak å være rene. I henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 2 er det ved overskridelse av Miljødirektoratets normverdier (tilstasklasse 1) krav om utarbeidelse av en tiltaksplan for håtering av forurenset grunn ved terrenginngrep. Tiltaksplanen skal godkjennes av Orkdal kommune før gravearbeider på området kan starte, og beskrive rutiner for graving i og disponering av forurenset masse. I forbielse med byggearbeider på tomta må det derfor påregnes kostnader for utarbeidelse av tiltaksplan, og til oppgraving, håtering og disponering av forurensede gravemasser. 5 Referanser /1/ Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009, «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn» RIGm-RAP november 2015 / 00 Side 11 av 11

12 SRL Coop Fannrem, Orkdal Analyseresultater og massebeskrivelser MULTICONSULT AS RIGm-RAP-001 Vedlegg 1 Prøvepunkt Verdier i mg/kg Dybde (m) TOC (%) TUNGMETALLER PAH Alifater Heksaklorbenzen Beskrivelse sum DDT As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Sum16 B(a)P C8-C10 C10-C12 C12-C35 PG Siltig jord. NB! Masseutskiftes med pukk/singel Kvabb/silt Sa Elvegrus m/stein PG ,3 2,1 0, , ND <0,010 < 3,0 < 5,0 i.a. <0,0060 Elvegrus m/stein. Fyllmasser hentet fra Orkla (elva) Sa ,4 2,4 0, , ND <0,010 < 3,0 < 5,0 i.a. i.a. Elvegrus m/stein Omrørte masser med rullestein, innslag av plast og PG ,3 4,3 0, , ND <0,010 < 3,0 < 5,0 i.a. <0,0060 asfaltfragment Sa PG ,7 8,2 0, , ,28 0,028 < 3,0 < 5,0 i.a. 0,025 Siltig jord ,9 4,1 0, , ND <0,010 < 3,0 < 5,0 i.a. <0,0060 Kvabb/silt Sa Elvegrus m/sa PG ,60 4,2 8,0 0, , ,40 0,050 < 3,0 < 5, ,032 Siltig jord Sa Siltig sa Elvegrus PG Siltig jord Kvabb/silt Sa Silt Elvegrus m/stein PG ,9 7,5 0, , ,22 0,023 < 3,0 < 5,0 i.a. 0,069 Siltig jord ,1 2,7 0, , ND <0,010 < 3,0 < 5,0 i.a. <0,0060 Kvabb/silt Sa 1-2 Elvegrus m/stein PG Siltig jord/matjord Sa Elvegrus m/stein PG ,3 9,1 0, , ,18 0,017 < 3,0 < 5,0 i.a. 0,160 Siltig jord Kvabb/silt 1-2 Sa PG ,90 2,5 6,2 0, , ,015 <0,010 < 3,0 < 5,0 0,003 0,059 Siltig matjord ,0 3,7 0, , ND <0,010 < 3,0 < 5,0 i.a. <0,0060 Kvabb/silt Elvegrus/grov sa m/stein PG-OF ,7 5,2 0, , ,53 0,033 < 3,0 < 5,0 570 i.a. i.a. Subbus Meget god God Moderat Dårlig ,2 4,0 0, , ND <0,010 < 3,0 < 5,0 i.a. i.a. Finsa/siltig sa ,01 0,04 Normverdi (1. juli 2009) <20 <100 <10 <200 <200 <2 <135 <500 <8 <0,5 <10 <60 <300 - <4 Tilstasklasse 2 <50 <300 <15 <1 000 <500 <4 <200 <1 000 <50 <5 <40 <130 <600 - <12 Tilstasklasse 3 <600 <700 <30 <8 500 <2 800 <10 <1 200 <5 000 <150 <15 <50 <300 < <30 Tilstasklasse 4 Svært dårlig <1 000 <2 500 <1 000 < < <1 000 <2 500 < <2 500 <100 < < < <50 <50 Tilstasklasse 5 Page 1 of 1

13 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Sluppenvegen TRONDHEIM Attn: Svein Ragnar Lysen Tlf: Fax: AR-15-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Coop fannrem ANALYSERAPPORT <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 26

14 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG2-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 96.9 % 0.1 5% EN Klorerte pesticider alfa-hch beta-hch Lian (gamma-hch) delta-hch Heksaklorbenzen <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 26

15 Heptaklor Heptaklorepoksid (cis) Heptachloroepoxide (trans) Heksaklorbutadien Aldrin Dieldrin Erin Isodrin Telodrin Eosulfan, alfa- Eosulfan beta < NEN 6980 Eosulfan-sulfat alfa-klordan (cis) gamma-klordan (trans) o,p-ddt < NEN 6980 p,p'-ddt NEN 6980 o,p-dde p,p'-dde < NEN 6980 o,p-ddd p,p'-ddd HCH (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Drins (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Sum DDD/DDE/DDT (6) < mg/kg tv NEN 6980 Heptaklorepoksid Chlorodane OCB (Sum) <0.021 mg/kg tv NEN 6980 OCB (som) WB (factor 0,7) <0.024 mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 26

16 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG2-3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 96.1 % 0.1 5% EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 26

17 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG3-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 93.9 % 0.1 5% EN Klorerte pesticider alfa-hch beta-hch Lian (gamma-hch) delta-hch Heksaklorbenzen <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 26

18 Heptaklor Heptaklorepoksid (cis) Heptachloroepoxide (trans) Heksaklorbutadien Aldrin Dieldrin mg/kg tv NEN 6980 Erin Isodrin Telodrin Eosulfan, alfa- Eosulfan beta < NEN 6980 Eosulfan-sulfat alfa-klordan (cis) mg/kg tv NEN 6980 gamma-klordan (trans) mg/kg tv NEN 6980 o,p-ddt < NEN 6980 p,p'-ddt < NEN 6980 o,p-dde p,p'-dde < NEN 6980 o,p-ddd p,p'-ddd HCH (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Drins (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Sum DDD/DDE/DDT (6) < mg/kg tv NEN 6980 Heptaklorepoksid Chlorodane mg/kg tv NEN 6980 OCB (Sum) <0.021 mg/kg tv NEN 6980 OCB (som) WB (factor 0,7) <0.024 mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 26

19 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG4-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten ISO/DIS Mod Pyren ISO/DIS Mod Benzo[a]antracen ISO/DIS Mod Krysen/Trifenylen % ISO/DIS Mod Benzo[b]fluoranten % ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten ISO/DIS Mod Benzo[a]pyren ISO/DIS Mod Ieno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS Mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen ISO/DIS Mod Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 76.0 % 0.1 5% EN Klorerte pesticider alfa-hch beta-hch Lian (gamma-hch) delta-hch Heksaklorbenzen mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 26

20 Heptaklor Heptaklorepoksid (cis) Heptachloroepoxide (trans) Heksaklorbutadien Aldrin Dieldrin mg/kg tv NEN 6980 Erin Isodrin Telodrin Eosulfan, alfa- Eosulfan beta < NEN 6980 Eosulfan-sulfat alfa-klordan (cis) mg/kg tv NEN 6980 gamma-klordan (trans) mg/kg tv NEN 6980 o,p-ddt NEN 6980 p,p'-ddt NEN 6980 o,p-dde p,p'-dde NEN 6980 o,p-ddd mg/kg tv NEN 6980 p,p'-ddd mg/kg tv NEN 6980 HCH (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Drins (sum) mg/kg tv NEN 6980 Sum DDD/DDE/DDT (6) mg/kg tv NEN 6980 Heptaklorepoksid Chlorodane mg/kg tv NEN 6980 OCB (Sum) mg/kg tv NEN 6980 OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 26

21 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG4-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 83.4 % 0.1 5% EN Klorerte pesticider alfa-hch beta-hch Lian (gamma-hch) delta-hch Heksaklorbenzen <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 26

22 Heptaklor Heptaklorepoksid (cis) Heptachloroepoxide (trans) Heksaklorbutadien Aldrin Dieldrin Erin Isodrin Telodrin Eosulfan, alfa- Eosulfan beta < NEN 6980 Eosulfan-sulfat alfa-klordan (cis) gamma-klordan (trans) o,p-ddt < NEN 6980 p,p'-ddt < NEN 6980 o,p-dde p,p'-dde < NEN 6980 o,p-ddd p,p'-ddd HCH (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Drins (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Sum DDD/DDE/DDT (6) < mg/kg tv NEN 6980 Heptaklorepoksid Chlorodane OCB (Sum) <0.021 mg/kg tv NEN 6980 OCB (som) WB (factor 0,7) <0.024 mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 26

23 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG5-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO Klorbensener Pentaklorbenzen Heksaklorbenzen Klorpesticider med GC-MS p,p'-dde p,p'-ddt ,4 -DDD + 2,4 -DDT o,p-ddd DDT (sum) Dieldrin Sum Drins alfa-klordan (cis) gamma-klordan (trans) Klordan (sum) Kornstørrelse <2 µm (leire) 5.7 % TS 1 Equiv. to NEN 5753 Organisk innhold 2.60 % TS 0.5 In acc. with NEN 5754 PAH(16) EPA <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 11 av 26

24 Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Benzo[ghi]perylen Ieno[1,2,3-cd]pyren Sum PAH(10) VROM Sum PAH(16) EPA metaller Arsen (As) Barium (Ba) Krom (Cr) Kobolt (Co) Kobber (Cu) Bly (P Nikkel (Ni) Vanadium (V) Sink (Zn) fast raport Tekst PAH 16 EPA AR-15-MM according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten ISO/DIS Mod Pyren ISO/DIS Mod Benzo[a]antracen ISO/DIS Mod Krysen/Trifenylen % ISO/DIS Mod Benzo[b]fluoranten % ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten ISO/DIS Mod <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 12 av 26

25 Benzo[a]pyren % ISO/DIS Mod Ieno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS Mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen ISO/DIS Mod Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 84.3 % 0.1 5% EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 13 av 26

26 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG7-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten ISO/DIS Mod Pyren ISO/DIS Mod Benzo[a]antracen ISO/DIS Mod Krysen/Trifenylen % ISO/DIS Mod Benzo[b]fluoranten ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten ISO/DIS Mod Benzo[a]pyren ISO/DIS Mod Ieno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS Mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen ISO/DIS Mod Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 83.1 % 0.1 5% EN Klorerte pesticider alfa-hch beta-hch Lian (gamma-hch) delta-hch Heksaklorbenzen mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 14 av 26

27 Heptaklor Heptaklorepoksid (cis) Heptachloroepoxide (trans) Heksaklorbutadien Aldrin Dieldrin mg/kg tv NEN 6980 Erin Isodrin Telodrin Eosulfan, alfa- Eosulfan beta < NEN 6980 Eosulfan-sulfat alfa-klordan (cis) mg/kg tv NEN 6980 gamma-klordan (trans) mg/kg tv NEN 6980 o,p-ddt NEN 6980 p,p'-ddt NEN 6980 o,p-dde p,p'-dde NEN 6980 o,p-ddd mg/kg tv NEN 6980 p,p'-ddd mg/kg tv NEN 6980 HCH (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Drins (sum) mg/kg tv NEN 6980 Sum DDD/DDE/DDT (6) mg/kg tv NEN 6980 Heptaklorepoksid Chlorodane mg/kg tv NEN 6980 OCB (Sum) mg/kg tv NEN 6980 OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 15 av 26

28 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG7-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 90.4 % 0.1 5% EN Klorerte pesticider alfa-hch beta-hch Lian (gamma-hch) delta-hch Heksaklorbenzen <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 16 av 26

29 Heptaklor Heptaklorepoksid (cis) Heptachloroepoxide (trans) Heksaklorbutadien Aldrin Dieldrin Erin Isodrin Telodrin Eosulfan, alfa- Eosulfan beta < NEN 6980 Eosulfan-sulfat alfa-klordan (cis) gamma-klordan (trans) o,p-ddt < NEN 6980 p,p'-ddt < NEN 6980 o,p-dde p,p'-dde < NEN 6980 o,p-ddd p,p'-ddd HCH (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Drins (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Sum DDD/DDE/DDT (6) < mg/kg tv NEN 6980 Heptaklorepoksid Chlorodane OCB (Sum) <0.021 mg/kg tv NEN 6980 OCB (som) WB (factor 0,7) <0.024 mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 17 av 26

30 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG9-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten ISO/DIS Mod Pyren ISO/DIS Mod Benzo[a]antracen ISO/DIS Mod Krysen/Trifenylen % ISO/DIS Mod Benzo[b]fluoranten ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten ISO/DIS Mod Benzo[a]pyren ISO/DIS Mod Ieno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS Mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen ISO/DIS Mod Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 80.5 % 0.1 5% EN Klorerte pesticider alfa-hch beta-hch Lian (gamma-hch) mg/kg tv NEN 6980 delta-hch Heksaklorbenzen mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 18 av 26

31 Heptaklor Heptaklorepoksid (cis) Heptachloroepoxide (trans) Heksaklorbutadien Aldrin Dieldrin mg/kg tv NEN 6980 Erin Isodrin Telodrin Eosulfan, alfa- Eosulfan beta < NEN 6980 Eosulfan-sulfat alfa-klordan (cis) mg/kg tv NEN 6980 gamma-klordan (trans) mg/kg tv NEN 6980 o,p-ddt NEN 6980 p,p'-ddt NEN 6980 o,p-dde p,p'-dde NEN 6980 o,p-ddd mg/kg tv NEN 6980 p,p'-ddd mg/kg tv NEN 6980 HCH (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Drins (sum) mg/kg tv NEN 6980 Sum DDD/DDE/DDT (6) mg/kg tv NEN 6980 Heptaklorepoksid Chlorodane mg/kg tv NEN 6980 OCB (Sum) mg/kg tv NEN 6980 OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 19 av 26

32 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG10-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO Klorbensener Heksaklorbenzen Klorpesticider med GC-MS p,p'-dde p,p'-ddt ,4 -DDD + 2,4 -DDT 0.01 o,p-ddd DDT (sum) Dieldrin Sum Drins alfa-klordan (cis) gamma-klordan (trans) Klordan (sum) Kornstørrelse <2 µm (leire) 5.5 % TS 1 Equiv. to NEN 5753 Organisk innhold 2.90 % TS 0.5 In acc. with NEN 5754 PAH(16) EPA Fluoranten <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 20 av 26

33 Pyren Krysen Benzo[b]fluoranten Benzo[ghi]perylen Sum PAH(10) VROM Sum PAH(16) EPA metaller Barium (Ba) Krom (Cr) Kobolt (Co) Kobber (Cu) Bly (P Nikkel (Ni) Vanadium (V) Sink (Zn) fast raport Tekst PAH 16 EPA AR-15-MM according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO according DIN EN ISO Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 84.7 % 0.1 5% EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 21 av 26

34 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG10-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 87.8 % 0.1 5% EN Klorerte pesticider alfa-hch beta-hch Lian (gamma-hch) delta-hch Heksaklorbenzen <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 22 av 26

35 Heptaklor Heptaklorepoksid (cis) Heptachloroepoxide (trans) Heksaklorbutadien Aldrin Dieldrin Erin Isodrin Telodrin Eosulfan, alfa- Eosulfan beta < NEN 6980 Eosulfan-sulfat alfa-klordan (cis) gamma-klordan (trans) o,p-ddt < NEN 6980 p,p'-ddt < NEN 6980 o,p-dde p,p'-dde < NEN 6980 o,p-ddd p,p'-ddd HCH (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Drins (sum) < mg/kg tv NEN 6980 Sum DDD/DDE/DDT (6) < mg/kg tv NEN 6980 Heptaklorepoksid Chlorodane OCB (Sum) <0.021 mg/kg tv NEN 6980 OCB (som) WB (factor 0,7) <0.024 mg/kg tv NEN 6980 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 23 av 26

36 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG-OF-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C * Alifater >C12-C Alifater C5-C Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen ISO/DIS Mod Fluoranten % ISO/DIS Mod Pyren % ISO/DIS Mod Benzo[a]antracen ISO/DIS Mod Krysen/Trifenylen % ISO/DIS Mod Benzo[b]fluoranten % ISO/DIS Mod Benzo[k]fluoranten ISO/DIS Mod Benzo[a]pyren ISO/DIS Mod Ieno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS Mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen ISO/DIS Mod Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 86.7 % 0.1 5% EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 24 av 26

37 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: SRL Prøvemerking: PG-OF-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Alifater C5-C6 < LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 Alifater >C8-C10 < LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C16 < Alifater >C16-C35 < * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 Arsen (As) NS EN ISO Bly (P NS EN ISO Kadmium (Cd) % NS EN ISO Kobber (Cu) NS EN ISO Krom (Cr) NS EN ISO Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO Nikkel (Ni) NS EN ISO Sink (Zn) % NS EN ISO PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO/DIS Mod Tørrstoff 81.2 % 0.1 5% EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: Eurofins Analytico (Barneveld), PO Box 459, NL-3770 AL, Barneveld ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 25 av 26

38 Kopi til: Felles e-post for Miljøgeologi i Troheim Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 26 av 26

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-012834-01

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer