Råstølen sykehjem og volleyballhall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råstølen sykehjem og volleyballhall"

Transkript

1 RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kue. Kuens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvee rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til are formål, på annen måte eller av are enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, ering, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 2 av 15

3

4 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Områdebeskrivelse og historikk Hydrogeologi Utførte uersøkelser Formål med uersøkelsen... 8 Feltarbeid Laboratoriearbeid Resultater Grunnforhold Kjemiske analyser og vurdering av analyseresultatene Beskrivelse og vurdering av forurensningssituasjonen Vurdering av datagrunnlaget Konklusjon Tegninger G0 Oversiktskart -G1a Prøvetakingsplan og forurensningssituasjon -G1101-G1105a Beskrivelse av prøvegroper Vedlegg Vedlegg A Vedlegg B Analyserapporter fra analyselaboratoriet Eurofins AS Analyserapporter fra analyselaboratoriet ALS Laboratory Group Norway AS RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 4 av 15

5 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no 1 Innledning I Råstølen i Bergen planlegges det oppført et sykehjem (med parkering i kjelleren) og en volleyballhall. Multiconsult AS er i den forbielse engasjert av HR Prosjekt AS for å utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnuersøkelser. Foreliggee rapport beskriver de utførte miljøgeologiske grunnuersøkelsene. Rapporten presenterer resultatene og gir en vurdering av forurensningssituasjonen i henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn» og eventuelle følger for planlagt byggeprosjekt. Da en helhetsvurdering av den utførte uersøkelsen ga grunn til å tvile på noen av analyseresultatene, ble det valgt ut to stikkprøver som ble set til analyse ved et annet laboratorium. Disse resultatene har medført en ering i vurderingene og konklusjonen på uersøkelsen, og rapporten er derfor revidert som følge av de nye opplysningene. Resultatene fra den geotekniske uersøkelsen er presentert i Multiconsult-rapport nr RIG- RAP Områdebeskrivelse og historikk Tiltaksområdet i Råstølen ligger i Ytrebygda bydel i Bergen kommune (eieom med gnr. 120/bnr. 452). Eieommen ligger i luftlinje ca. 10 km sør/sørvest for Bergen sentrum, mellom Harald Sæveruds veg og Kvernslåttvegen (figur 2.1 og tegning G0). På alle kanter av tiltaksområdet ligger det boligbebyggelse, og på sørsiden ligger det også en barnehage. Tiltaksområdet har et areal på ca. 12 daa, hvorav ca. 3-4 daa i vest består av et ubebygd, skogkledt område med antatt naturlig vegetasjon og tynt løsmassedekke. Området ser ut til å bli benyttet til lek og oppholdsareal for barn. I tillegg er det flere stier/tråkk gjennom området (foto 1 og 2). Nordvest for dette skogkledte området er det et mire areal hvor det er fylt ut med masser, og som brukes som lager for ulike typer bygningsmaterialer (kumringer, plast- og betongrør, m.m. foto 3 og 4). Like øst for det skogkledte området er det spredt vegetasjon beståee hovedsakelig av mire planter, mens det lengst øst og nordøst i området hovedsakelig er større busker og trær (foto 5). I vestre halvdel av eieommen er det relativt småkupert. Øst for det skogkledte området er det et flatt parti som strekker seg nord-sør og delvis noe østover. Nordøst, øst og sørøst for dette flate partiet skråner terrenget oppover mot øst, sør og nordøst RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 5 av 15

6 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no N Harald Sæveruds veg Kvernslåttvegen Barnehage Grønhaugen Figur 2.1: Oversiktskart. Tiltaksområdet er avmerket med svartstiplet linje. Kartkilde: Foto 1: Skogkledt parti i vest. Foto er tatt mot vest. Foto 2: Skogkledt parti i vest. Foto er tatt mot nordvest. I bakgrunn skimtes utfylt område for lagring av diverse bygningsmaterialer (se foto 3 og 4) RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 6 av 15

7 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Foto 4: Lagerområdet ligger på utfylte steinmasser. Foto er tatt mot nord. Foto 3: Lagerområde lengst nordvest på eieommen. Foto er tatt mot nord. Foto 5: Øvrig uersøkelsesområdet øst for skogkledt område. Foto er tatt mot nordøst og graving av prøvegrop PG7 pågår. Ut fra historiske kart ser det ut til å ha vært myrområde og eventuelt labruksområde på hele området rut det skogkledte partiet (foto 5). Midt på området fra nord mot sør, like øst for det skogkledte partiet, ligger det en drensledning. Ledningen ble lagt ned i ca og går fra garasjeanlegget tilknyttet boligene på naboeieommen like nord for tiltaksområdet (foto 6). Drensledning Foto 5: Eieommen i 1980 (Kilde: Foto 6: Eieommen i 2005 (Kilde: RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 7 av 15

8 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no I det skogkledte området vest på eieommen er det ikke mistanke om forurensning av løsmassene. Foruten eventuell avrenning fra vei- og parkeringsarealer rut eieommen, eventuell forurensning knyttet til de utfylte massene på lagerområdet i nordvest, samt eventuell forurensning knyttet til gravingen av drensledningen midt på området, er det ikke kjent at det har forekommet are aktiviteter som skulle ha ført til vesentlig forurensning av grunnen. I tillegg til de planlagte geotekniske grunnuersøkelsene utførte Bergen tomteselskap AS i 2010 bergkontrollboringer i 50 punkt på deler av eieommen. Soeringene viste at det er mellom 1 og 7 m med løsmasser i soeringspunktene, og at størst mektighet (ca. 4-6 m) med løsmasser er det i et belte som ligger nord-sør på det flate partiet like øst for det skogkledte området. 3 Hydrogeologi Årlig nedbør i Bergen er ca mm (DNMI-målestasjon nr Fana-Ste). Det er ikke tette dekker på eieommen og nedbør vil infiltrere i grunnen. Etter utbygging vil over halvparten av tomten være bebygd å ha faste dekker. I vestre halvdel av eieommen er det relativt småkupert. Øst for det skogkledte området er det et flatt parti som strekker seg nord-sør og delvis noe østover. Nordøst, øst og sørøst for dette flate partiet skråner terrenget oppover. Det antas at omkringliggee bebygde områder i liten grad vil drenere til tomten. Grunnvannsstaen i uersøkelsesområdet er ikke kjent, men det ble registrert innsig av vann mellom 1,2-1,9 m uer terreng i flere av prøvegropene. Dypest innsig ble observert i gropene lengst sør (i PG4 ved ca. 1,9 m og i PG6 ved ca. 1,7 m uer terreng), mens det grunneste innsiget (mellom ca. 1,2-1,3 m uer terreng) ble observert i gropene like øst og nordøst for det skogkledte partiet (i PG7, PG8 og PG9). På grunn av relativt tette løsmasser antas ikke de observerte vanninnsigene å representere noe grunnvannsnivå. Det er usikkert hvilken dreneringsretning grunnvannet har, men mest sannsynlig renner det mot et myrområde ved Grønhaugen i sørvest, før det renner i åpen bekk til utløp i Nordåsvatnet i Steinsviken ca. 0,8 km nordvest for eieommen. 4 Utførte uersøkelser 4.1 Formål med uersøkelsen Formålet med grunnuersøkelsen var å få en oversikt over eventuell forurensning i løsmassene i tiltaksområdet for å kunne vurdere behov for eventuelle tiltak i forbielse med grunnarbeider og disponering av gravemasser knyttet til byggeprosjektet. 4.2 Feltarbeid Feltarbeidet ble utført 10. og 11. juni 2014 og omfattet graving av 10 prøvegroper (PG1-PG10) med bruk av gravemaskin. Innmåling av prøvegropene ble utført med GPS-utrustning av typen Leica RX 1250 XC. Miljøgeolog Øyvi Sivertsen fra Multiconsult var til stede i felt i forbielse med prøvetakingen og foretok en fortløpee vurdering av løsmassene med tanke på blant annet tekstur, farge og lukt. Fra hver prøvegrop ble det tatt 1-2 prøver ned til 0,3-2,6 m uer terreng. Hver prøve ble tatt som en blaeprøve beståee av 8-10 delprøver. Prøvene ble pakket i luft- og diffusjonstette rilsanposer. Da det ikke var mistanke om punktkilder på området, ble prøvegropene plassert relativt jevnt på området og der det lot seg gjøre å komme til med gravemaskinen, og det ble kun foretatt analyse av RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 8 av 15

9 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no et utvalg av jordprøvene som ble prøvetatt. Det foreligger av den grunn ikke analyseresultater fra alle dybdene i alle prøvegropene (jf. tegning G1101-G1107). 4.3 Laboratoriearbeid 15 prøver fra de 10 prøvegropene ble set til analyse, hvorav 10 prøver fra overflatenære masser (< 1,4 m) og 5 prøver fra dypereliggee masser (> 1 m). De analyserte prøvene ble uersøkt for de vanligste uorganiske miljøgiftene (arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn)) og de organiske miljøgiftene olje (THC), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH 16 EPA ), polyklorerte bifenyler (PCB 7 ), samt de monoaromatiske forbielsene benzen, toluen, etylbenzen og xylener (BTEX). De fleste av prøvene inneholdt humus, og på disse ble det derfor utført humusrensing før oljeanalysene. På grunn av det høye innholdet av humus ble det også utført tolkning av kromatogrammer på de fleste av prøvene. Dette for eventuelt å avklare om påviste oljekonsentrasjoner skyldes naturlige hydrokarbonforbielser og ikke oljeforurensning. På enkelte prøver er det også utført analyse av totalt organisk karbon ved glødetap. De kjemiske analysene er utført av analyselaboratoriet Eurofins som er akkreditert for de aktuelle analysene. To av prøvene (PG10; 0-0,7 m og PG8; 1,3-1,6 m), hvor det ble påvist påfallee høye konsentrasjoner av benzen og delvis toluen, men ikke annen type forurensning, ble i tillegg set det akkrediterte analyselaboratoriet ALS Laboratory Group Norway AS (ALS) for analyse av BTEX. 5 Resultater Plassering av prøvegropene er vist på figur 5.1 og på tegning nr. G1. Snitt av prøvegropene med beskrivelse av løsmassene er vist på tegningene nr. G1101-G Grunnforhold Det er gravd 10 prøvegroper som er fra 0,3 til 2,6 m dype. I syv av gropene (PG1-PG5 øst på tomten, i PG6 sør for det skogkledte området og i PG10 i nordvest) er det påtruffet antatt berg. Dybden til antatt berg er ca. 0,4 m i PG2 (sørøst på området) og ca. 0,7 m i PG10 (nordvest på området), ca. 1,8 m i PG6 (sør på området) og ca. 2,6 m i PG5 (midt på området). På den østre delen av eieommen varierer dybden til antatt berg mellom 1,3-2,0 m uer terreng RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 9 av 15

10 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Boligområde Harald Sæveruds veg Boligområde PG10 Utfylt lagerområde PG9 PG8 Skogkledt område uten bebyggelse /veier PG7 PG5 PG4 PG3 PG2 PG1 Kvernslåttvegen PG6 Boligområde Barnehage Figur 5.1: Kart med omtrentlig plassering av prøvegropene. Fargekoden på prøvegropene viser høyeste tilstasklasse (se figur 5.2) uavhengig av dybde påvist for alle de analyserte stoffene. Foto: På hele det uersøkte området er det påtruffet et ca. 0,4-1,9 m tykt topplag beståee av torv og steiner, samt sporadisk innhold av blokker og rester av teglstein. I PG4, midt på tomten i sør, ble det observert en del søppel (plast, én teglstein, ett sykkeldekk). I PG2, like øst for PG4, og i PG10 i nordvest ble det observert antatt berg uer disse massene, mens det i PG1, helt i øst, og i PG3 i nordøst, også var et tynt lag med gråbrun sa over den antatte berggrunnen. I de øvrige gropene bestod de dypereliggee løsmassene av et 0,9 til mer enn 1,8 tykt lag med torv/myrjord, sporadisk med rester av trestokker/-pinner, stedvis over et lag med gråbrun sa, grus og stein. Det ble ikke observert torv/myrjord i massene i PG7 og PG9. Disse to prøvegropene antas å ligge i traseen for en drensledning slik at det tidligere er utført masseutskifting her. Mektigheten på løsmassene stemmer godt med resultatene fra soeringene som ble utført i Kjemiske analyser og vurdering av analyseresultatene Resultatene av de kjemiske analysene er vist i tabellene 5.1 og 5.2. Resultatene er sammenstilt med forurensningsforskriftens normverdier (grenseverdi for «rene» masser) og klassifisert etter Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn», se figur 5.2. Fullsteige analyserapporter fra laboratoriene er vist i vedlegg A og B. Klassifikasjon etter Miljødirektoratets veileder TA 2553/ = Meget god Helsebaserte tilstasklasser: 2 = God 3 = Moderat 4 = Dårlig 5 = Svært dårlig Figur 5.2: Helsebaserte tilstasklasser RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 10 av 15

11 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Tabell 5.1: Analyseresultater for uorganiske stoffer, tørrvekt og glødetap av prøver på uersøkelsesområdet. Konsentrasjoner høyere enn forurensningsforskriftens norm («rene masser») er uthevet. Analyseresultatene er i tillegg klassifisert i tilstasklasser for forurenset grunn i henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009. Prøvegrop Dybde Tørrv. Glødetap As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn m % % mg/kg tørrstoff Overflatenære masser (torv) (< 1,4 m) PG ,5 70, , , PG2 0-0,9 48, , , PG3 0-1,3 18, , , PG , , , PG ,5 93, , , PG6 0-1,2 17, , , PG8 0-0,8 18, , , PG9 0-1,4 33, , , PG10 0-0,7 24,1 66, , , Are typer overflatenære masser (< 1,2 m) PG7 0,3-1,2 78, , , Dypereliggee masser (torv) (> 1 m) PG1 1,2-1,3 80, , , PG4 1-1,9 11,6 94, , , PG8 1,3-1,6 10,1 - <1 <1 0, , Are dypereliggee masser (> 1 m) PG5 1,9-2,6 85, , , PG6 1,4-1,8 86,2-1 2 <0, , Normverdi , parameter ikke analysert RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 11 av 15

12 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Tabell 5.2: Analyseresultater for benzo(pyren (B(p), sum PAH 16, olje, sum PCB 7, etylbenzen, xylener, benzen og toluen i prøvene på uersøkelsesområdet. Konsentrasjoner som er høyere enn normen er uthevet. For de stoffene der det er aktuelt er i tillegg analyseresultatene klassifisert i tilstasklasser for forurenset grunn i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Prøvegrop Dybde B(p ΣPAH 16 Olje >C 8 -C 10 m Overflatenære masser (torv) (< 1,4 m) Olje >C 10 -C 12 Olje >C 12 -C 35 ΣPCB 7 Etylbenzen 1 Xylener 1 Benzen Toluen 1 mg/kg tørrstoff PG1 0-1 <0,02 0,1 <10 < i.p. <0,02 0,16 0,04 7 0,19 PG2 0-0,9 0,1 1 <5 < ,002 <0,01 0,1 0,01 0,03 PG3 0-1,3 <0,02 0,4 <10 < i.p. <0,02 0,04 <0,02 3,7 0,03 PG ,03 1 <5 < i.p. 0,03 i.p. <0,01 0,14 PG ,03 0,2 <10 < i.p. <0,02 0,07 0,05 7 0,03 PG6 0-1,2 <0,02 i.p. <10 < i.p. <0,02 0,11 0,03 7 0,05 PG8 0-0,8 0,1 3 <10 < i.p. <0,02 0,1 0,03 7 0,07 PG9 0-1,4 0,3 4 <5 < i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG10 0-0,7 0,1 1 <10 < i.p. 0,06 i.p. 0,04/<0,01 5 6,8/0,05 5 Gjennomsnitt 2 0,1 1 <10 < <0,01 0,02 0,06 <0,01 8 0,1 8 Are typer overflatenære masser (< 1,2 m) PG7 0,3-1,2 2,3 32 <5 < i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 Dypereliggee masser (torv) (> 1 m) PG1 1,2-1,3 <0,01 i.p. <5 <5 22 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG4 1-1,9 <0,02 i.p. <10 < i.p. <0,02 0,1 0,03 7 0,07 PG8 1,3-1,6 <0,02 i.p. <10 < i.p. <0,02 0,2 0,06/<0,01 6 0,13/0,02 6 Gjennomsnitt 2 <0,02 i.p. <10 < i.p. <0,02 0,1 <0,01 8 0,1 Are dypereliggee masser (> 1 m) PG5 1,9-2,6 <0,01 i.p. <5 <5 <20 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG6 1,4-1,8 <0,01 i.p. <5 <5 <20 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 Normverdi 0, ,01 0,2 0,2 0,01 0,3 i.p. = ikke påvist 1 Det finnes ikke tilstasklasser for etylbenzen, toluen og xylener 2 Ved beregning av gjennomsnittsverdi er halvparten av deteksjonsgrensen brukt der det ikke er påvist konsentrasjoner over deteksjonsgrensen 3 Deteksjonsgrensen for benzen er forhøyet 4 Tolkning av kromatogrammer viser at dette er naturlige hydrokarboner 5 Analyseresultat fra ALS viser konsentrasjon av < 0,01 mg/kg benzen og 0,05 mg/kg toluen, dvs. uer normverdi. 6 Analyseresultat fra ALS viser konsentrasjon av < 0,01 mg/kg benzen og 0,02 mg/kg toluen, dvs. uer normverdi. 7 På bakgrunn av resultatene fra ALS for prøve PG10 (0-0,7 m) og PG8 (1,3-1,6 m), som er vurdert å være representative prøver for hele området, vurderes opprinnelig resultat ikke å være riktig og at korrekt konsentrasjon er < 0,01 mg/kg, dvs. uer normverdi. 8 På bakgrunn av vurdering av nye analyseresultat fra ALS vurderes gjennomsnittet å være <0,01 mg/kg for benzen og 0,1 mg/kg for toluen, dvs. uer normverdi Beskrivelse og vurdering av forurensningssituasjonen Figur 5.1 og tegning G1a viser høyeste påviste forurensningstilsta i overflatenære og dypereliggee masser på uersøkelsesområdet. Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 definerer overflatenære masser som masser fra jorddybde 0-1 m. I PG3, PG7 og PG9 er det tatt jordprøver fra noe større dybdeintervall (henholdsvis 0-1,3 m, 0-1,2 m og 0-1,4 m), men siden massene er ensartet i hele disse dybdeintervallene, og det ikke er påvist forurensningskilder på overflaten, er prøvene vurdert å være representative for topplaget RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 12 av 15

13 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Det er ikke påvist forurensning av uorganiske stoffer (tungmetaller) i noen av de analyserte prøvene. I PG7 ble det i de overflatenære sa- og steinmassene påvist benzo(pyren og sum PAH 16 i tilstasklasse 3, mens det i PG9 og i den øverste prøven fra PG8 ble påvist sum PAH 16 i tilstasklasse 2. I PG9 ble det også påvist benzo(pyren i klasse 2. Massene i PG7 og PG9 anses som forurenset av benzo(pyren og sum PAH 16 og kan ikke disponeres fritt. Massene i PG7-PG9 antas å ligge like i traseen for drensledningen hvor det tidligere er foretatt utskifting av masser. Både i de overflatenære og de dypereliggee massene viste analyseresultatene konsentrasjoner av olje (>C 12 -C 35 ) over forurensningsforskriftens normverdi. Tolkning av kromatogrammer viser imidlertid at oljekonsentrasjonene i alle prøvene skyldes naturlige hydrokarboner. I de overflatenære torvmassene viste analyseresultatene fra Eurofins også benzen i tilstasklasse 4 (dårlig) i én av prøvegropene (PG5), mens tilstasklasse 3 (moderat) ble påvist i fem av de øvrige prøvegropene (PG1, PG3, PG6, PG8 og PG10). I de dypereliggee torvmassene ble det påvist benzen i tilstasklasse 5 (svært dårlig) i PG8, og i tilstasklasse 3 i PG4. Da det i de fleste av disse prøvene ikke var påvist noen annen forurensning (med unntak for PG7 og PG9), det ikke er noen kjente kilder til benzen på området, samt at det er kjent at torv er en vanskelig prøvematriks for analyse av hydrokarboner, ble det knyttet stor usikkerhet til de kjemiske resultatene. I etterkant av Eurofins sin uersøkelse er det derfor set to stikkprøver til laboratoriet ALS for analyse av BTEX. Disse analysene viste et helt annet resultat der det ikke ble påvist benzen i noen av de to prøvene og heller ikke særlig med toluen. Dette resultatet vurderes som mer sannsynlig ut fra en helhetsvurdering av området og den totale uersøkelsen, og det vurderes at de to stikkprøvene er representative for torvmassene i hele området. På bakgrunn av de nye resultatene vurderes det derfor at massene på hele området ikke har forurensning av benzen og toluen. Det er usikkert hva denne forskjellen i analyseresultater skyldes, men forskjellen vil bli tatt opp med de respektive laboratorier. Med unntak av de overflatenære massene i PG7 og PG9 ligger gjennomsnittet av 4 til 10 analyser av benzo(pyren og sum PAH 16 uer normverdien og ingen av enkeltverdiene overskrider normverdien med mer enn 100 %. Dette betyr at disse massene kan anses som rene mht. disse parameterne. Det er tatt noe færre prøver enn veileder TA-2553/2009 anbefaler, men prøvepunktene er spredt godt utover det aktuelle området, og anses av den grunn som representative (jf. kapittel 6). I fire av prøvene (PG1 øst, PG4 sørøst, PG5 midt på og PG10 nordvest på området) ble det uersøkt for innhold av organisk materiale i torven. Glødetapsanalysen viste et innhold av organisk materiale i løsmassene mellom 66,3-94,9 %. Alle fire prøvene har også et lavt tørrstoffinnhold (11,6-24,1 %). I én av de øvrige prøvene med lavest tørrstoffinnhold er deteksjonsgrensen for benzen forhøyet. 6 Vurdering av datagrunnlaget Formålet med den miljøgeologiske grunnuersøkelsen har vært å avklare eventuell forurensning i løsmassene i tiltaksområdet for planlagt byggeprosjekt. Miljøgeolog var til stede for å vurdere grunn- og forurensningsforholdene, samt sikre at prøvetaking og håtering av prøver ble utført iht. retningslinjer for miljøtekniske grunnuersøkelser (Miljødirektoratets veileder 91:01). Prøvene er analysert hos akkrediterte laboratorium for de vanligste uorganiske miljøgiftene (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) samt olje, inkl. BTEX, PAH 16 og PCB 7. Det er RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 13 av 15

14 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no etter vår mening ikke mistanke om at området er forurenset av are miljøgifter som får betydning for vurderingen av forurensningssituasjonen. Uersøkelsen er basert på stikkprøver og det kan derfor ikke utelukkes at det finnes områder med lokalt høyere konsentrasjoner enn det som er påvist i denne uersøkelsen. Innenfor uersøkelsesområdet på ca. 8-9 daa (ekskludert arealet av løsmassene i det skogkledte området vest på eieommen der det ikke er mistanke om forurensning) er det gravd 10 groper. Det er analysert 15 prøver, hvorav 10 er tatt av overflatenære masser mens de øvrige er fra dypereliggee masser. To av prøvene er analysert for innhold av BTEX både hos Eurofins og hos ALS. I følge Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 anbefales det på et område av denne størrelsen og med planlagt arealbruk sykehjem og volleyballbane (i veilederen klassifisert uer «boliger»), samt antatt noe diffus forurensning, tatt prøver i minimum punkt. Det er derfor tatt en del færre prøver enn hva veilederen anbefaler, men siden området ikke skal ha blitt benyttet til annet enn labruksformål, og at det kun i deler av området har blitt utskiftet noen masser, var det i utgangspunktet ikke stor grunn til å mistenke forurensning på området. For å avklare eventuell forurensningssituasjon, for eksempel som følge av at det er lagt en drensledning tvers over tomten, eventuell avrenning fra veiarealer rut eieommen, samt eventuelle forurensee aktiviteter knyttet til tidligere gårdsdrift, så er det likevel gjort en orienteree uersøkelse. På bakgrunn av områdets historikk og homogene grunnforhold, vurderes datagrunnlaget som tilstrekkelig for en orienteree uersøkelse der hensikten er å uersøke/iikere om grunnforurensning utgjør et vesentlig problem på området. Avhengig av planlagte grunnarbeider og arealbruk kan det bli aktuelt med suppleree prøvetaking. 7 Konklusjon Løsmassene på området består generelt av et ca. 0,4-1,9 m tykt topplag med torvmasser inneholdee sa, stein og blokker. I øst og nordvest er det antatt berggrunn uer topplaget, mens det for øvrig på området er et 0,9 til mer enn 1,8 m tykt lag med ytterligere torv/myrjord, stedvis over et lag med gråbrun sa, grus og stein. Størst mektighet på løsmassene er det i et nordsør belte like øst for det skogkledte området. Det er påvist forurensning i løsmassene i traseen til en drensledning på området. Det må i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 derfor utarbeides en tiltaksplan før det kan graves i eller bygges på massene. Tiltaksplanen må blant annet inneholde en oversikt over utførte uersøkelser, en vurdering av risiko for forurensningsspredning både i forbielse med arbeidet og ved fremtidig arealbruk, en beskrivelse av planlagt disponering av gravemassene og forslag til dokumentasjon på utført arbeid (sluttkontroll). Tiltaksplanen må godkjennes av kommunen før arbeidet kan settes i gang. Området er i fremtiden planlagt brukt til sykehjem og volleyballhall. I kjelleren på sykehjemmet skal det være parkering. I henhold i til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 kan det med denne arealbruken aksepteres noe forurensning på tomten, se tabell RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 14 av 15

15 Råstølen sykehjem og volleyballhall Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Tabell 7.1: Arealbruk og akseptable tilstasklasser i henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009. Planlagt arealbruk Tilstasklasse i toppjord (<1 m) Tilstasklasse i dypereliggee jord (>1 m) Boligområder (inkludert sykehjem og volleyballhall) Sentrumsområder (inkl. parkeringskjeller, vei og are parkeringsarealer) Tilstasklasse 2 eller lavere 1. Tilstasklasse 3 eller lavere. Tilstasklasse 3 eller lavere. For stoffene alifater C 8 -C 10 og C 10 -C 12, benzen og trikloreten, kan tilstasklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mhp. spredning og avgassing kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstasklasse 3 eller lavere. Tilstasklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstasklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. 1 Jord til dyrkning ved boliger og grønne barnehager: Her må jord som brukes til dyrkning av grønnsaker tilfredsstille tilstasklasse 1 for stoffene sum PCB 7, sum PAH 16, benzo(pyren, cyanid og heksaklorbenzen På bakgrunn av hva som aksepteres av forurensning i forhold til planlagt arealbruk i de ulike delene av tiltaksområdet (jf. tabell 7.1), kan det bli behov for suppleree prøvetaking på et senere tidspunkt. Det er i henhold til forurensningsforskriften anledning til å omdisponere forurensede masser innenfor tiltaksområdet dersom en risikovurdering viser at dette er miljømessig forsvarlig. Forurensede masser som fjernes fra tomten (overskuddsmasser) må i henhold til forurensningsforskriften leveres til godkjent mottak. Forurensningen er knyttet til finstoffet i massene, og mineralske masser med kornstørrelse over ca. 25 mm og som ikke har oljefilm/belegg av olje anses for å være rene. Eventuell sortering av masser og/eller mellomlagring må foregå på tomten RIGm-RAP august 2014 / 01 Side 15 av 15

16

17

18

19

20

21

22

23 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Øyvi Sivertsen Tlf: Fax: AR-14-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: , Råstølen ANALYSERAPPORT Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilset analyserapport. Merknader prøveserie: Versjon 2: Prøve er reanalysert for PAH og er reanalysert for BTEX, og opprinnelige resultater er bekreftet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 31

24 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG1 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 2.8 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 19 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.39 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 30 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 9.3 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 22 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 86 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS 40% 0.01 Toluen 0.19 mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen m,p-xylen 0.16 mg/kg TS 40% 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 410 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 31

25 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) 0.16 mg/kg TS 0.03 Tørrstoff 17.5 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 31

26 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG1 1,2-1,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 1.3 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 2.1 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 40% NS EN ISO Kobber (Cu) 14 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 9.8 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 23 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 28 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C16-C35 22 mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 22 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 31

27 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 80.3 % 5% EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 31

28 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG2 0-0,9 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 6.0 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 24 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.35 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 42 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 30 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 20 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 180 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS 40% 0.01 Toluen mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen m,p-xylen mg/kg TS 40% 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C16-C35 73 mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 73 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen mg/kg TS 40% 0.01 Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS 40% 0.01 Antracen mg/kg TS 40% 0.01 Fluoranten 0.13 mg/kg TS 40% 0.01 Pyren 0.11 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% 0.01 Krysen/Trifenylen 0.11 mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten 0.16 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% 0.01 Sum PAH(16) EPA 0.86 mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 31

29 PCB 52 PCB mg/kg TS 40% PCB 118 PCB mg/kg TS 40% PCB mg/kg TS 40% PCB 180 Sum 7 PCB mg/kg TS 40% BTEX Xylener (sum) mg/kg TS 0.03 Tørrstoff 48.3 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 31

30 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG3 0-1,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 1.9 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 16 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.39 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 19 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 4.8 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) 0.14 mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 9.5 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 55 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen m,p-xylen mg/kg TS 40% 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 380 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Pyren mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% 0.01 Krysen/Trifenylen mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA 0.36 mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 31

31 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) mg/kg TS 0.03 Tørrstoff 18.0 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 31

32 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG4 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 4.3 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 44 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.53 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 43 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 18 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) 0.13 mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 21 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 170 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen 0.14 mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen mg/kg TS 40% 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C12-C mg/kg TS 30% 5 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 130 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS 40% 0.01 Antracen mg/kg TS 40% 0.01 Fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Pyren mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% 0.01 Krysen/Trifenylen 0.18 mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten 0.23 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% 0.01 Sum PAH(16) EPA 0.70 mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 31

33 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 35.8 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 11 av 31

34 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG4 1-1,9 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 5.5 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 0.67 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.15 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 13 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 1.1 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 7.0 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 3.8 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS 40% 0.01 Toluen mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen m,p-xylen mg/kg TS 40% 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 440 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 12 av 31

35 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) mg/kg TS 0.03 Profil på THC-analysen Se kommentar GC-FID Total tørrstoff glødetap 94.9 % tv 10% EN Rensing av THC-ekstrakt Total tørrstoff 11.6 % 10% EN Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Klart N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 13 av 31

36 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG5 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 1.1 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 24 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.26 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 11 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 3.2 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 9.1 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 30 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS 40% 0.01 Toluen mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen m,p-xylen mg/kg TS 40% 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 520 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% 0.01 Sum PAH(16) EPA 0.21 mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 14 av 31

37 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) mg/kg TS 0.03 Profil på THC-analysen Se kommentar GC-FID Total tørrstoff glødetap 93.2 % tv 10% EN Rensing av THC-ekstrakt Total tørrstoff 15.5 % 10% EN Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Klart N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 15 av 31

38 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG5 1,9-2,6 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 0.84 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 2.0 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 40% NS EN ISO Kobber (Cu) 13 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 8.3 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 17 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 28 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 16 av 31

39 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 85.4 % 5% EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 17 av 31

40 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG6 0-1,2 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 0.89 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 7.5 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.13 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 11 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 11 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 14 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 7.5 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS 40% 0.01 Toluen mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen m,p-xylen 0.11 mg/kg TS 40% 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 350 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 18 av 31

41 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) 0.11 mg/kg TS 0.03 Tørrstoff 17.9 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 19 av 31

42 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG6 1,4-1,8 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 0.99 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 2.1 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) < mg/kg TS NS EN ISO Kobber (Cu) 14 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 8.4 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 16 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 29 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 20 av 31

43 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 86.2 % 5% EN Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 21 av 31

44 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG7 0,3-1,2 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 1.9 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 8.4 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 23 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 40 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 31 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 68 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 120 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen mg/kg TS 40% 0.01 Acenaftylen mg/kg TS 40% 0.01 Acenaften 0.71 mg/kg TS 40% 0.01 Fluoren 0.86 mg/kg TS 25% 0.01 Fenantren 3.9 mg/kg TS 40% 0.01 Antracen 0.60 mg/kg TS 40% 0.01 Fluoranten 4.9 mg/kg TS 40% 0.01 Pyren 3.9 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]antracen 3.5 mg/kg TS 40% 0.01 Krysen/Trifenylen 3.2 mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten 3.5 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten 1.2 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]pyren 2.3 mg/kg TS 40% 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren 1.5 mg/kg TS 40% 0.01 Dibenzo[a,h]antracen 0.48 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[ghi]perylen 1.3 mg/kg TS 40% 0.01 Sum PAH(16) EPA 32 mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 22 av 31

45 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 78.3 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 23 av 31

46 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG8 0-0,8 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 2.5 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 16 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.26 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 15 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 13 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 19 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 57 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS 40% 0.01 Toluen mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen m,p-xylen mg/kg TS 40% 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 340 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen mg/kg TS 40% 0.01 Acenaftylen Acenaften mg/kg TS 40% 0.01 Fluoren mg/kg TS 40% 0.01 Fenantren 0.30 mg/kg TS 40% 0.01 Antracen mg/kg TS 40% 0.01 Fluoranten 0.38 mg/kg TS 40% 0.01 Pyren 0.25 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]antracen 0.39 mg/kg TS 40% 0.01 Krysen/Trifenylen 0.39 mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten 0.35 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten 0.11 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]pyren 0.12 mg/kg TS 40% 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% 0.01 Sum PAH(16) EPA 2.7 mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 24 av 31

47 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) mg/kg TS 0.03 Tørrstoff 18.2 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 25 av 31

48 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG8 1,3-1,6 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) < 0.50 mg/kg TS NS EN ISO Bly (Pb) < 0.50 mg/kg TS NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 40% NS EN ISO Kobber (Cu) 6.6 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 1.3 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 4.5 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 4.6 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS 40% 0.01 Toluen 0.13 mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen m,p-xylen 0.17 mg/kg TS 40% 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 440 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 26 av 31

49 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) 0.17 mg/kg TS 0.03 Tørrstoff 10.1 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 27 av 31

50 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG9 0-1,4 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 2.2 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 6.4 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 37 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 24 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 48 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 62 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS 5 THC >C16-C35 91 mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 91 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften mg/kg TS 40% 0.01 Fluoren mg/kg TS 40% 0.01 Fenantren 0.28 mg/kg TS 40% 0.01 Antracen mg/kg TS 40% 0.01 Fluoranten 0.64 mg/kg TS 40% 0.01 Pyren 0.47 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]antracen 0.62 mg/kg TS 40% 0.01 Krysen/Trifenylen 0.65 mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten 0.61 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten 0.22 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]pyren 0.31 mg/kg TS 40% 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% 0.01 Sum PAH(16) EPA 4.1 mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 28 av 31

51 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 33.8 % 5% EN Profil på THC-analysen Rensing av THC-ekstrakt Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Se kommentar Klart GC-FID N/A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 29 av 31

52 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: /6 PG m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 2.9 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 20 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.33 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 16 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 13 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 23 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 55 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS 30% 0.01 Toluen 6.8 mg/kg TS 40% 0.01 Etylbenzen mg/kg TS 40% 0.01 m,p-xylen <0.040 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 12 mg/kg TS 30% 5 THC >C16-C mg/kg TS 30% 20 SUM THC (>C5-C35) 260 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS 40% 0.01 Antracen Fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Pyren mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% 0.01 Krysen/Trifenylen 0.17 mg/kg TS 45% 0.01 Benzo[b]fluoranten 0.18 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% 0.01 Dibenzo[a,h]antracen 0.11 mg/kg TS 40% 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% 0.01 Sum PAH(16) EPA 0.79 mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 30 av 31

53 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Profil på THC-analysen Se kommentar GC-FID Total tørrstoff glødetap 66.3 % tv 10% EN Rensing av THC-ekstrakt Total tørrstoff 24.1 % 10% EN Merknader: Profil: Naturlige hydrokarboner Klart N/A Utføree laboratorium/ Uerleveraør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 31 av 31

54 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Øyvi Sivertsen Merknader prøveserie: Glødetap på prøve som opprinnelig skulle hatt det på. ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂC;UÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: , Råstølen (PG1 (0-1),glødetap) Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: PG1 (0-1) Analysestartdato: Opprinnelig prøvenr: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Total tørrstoff glødetap 70.8 % tv 10% EN Total tørrstoff 20.5 % 10% EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 1

HAFTOR JOHNSENSGATE 36

HAFTOR JOHNSENSGATE 36 SARPSBORG KOMMUNE HAFTOR JOHNSENSGATE 36 PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 28. SEPTEMBER 2015, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Skansendammen parkeringsanlegg Miljøtekniske grunnundersøkelser- Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1

Detaljer

KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING

KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Oppdragsgiver Tower Hotel Norway AS Rapporttype Datarapport med tilstasvurdering 2018-06-0 KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Foto: Olav Svegård, Rambøll

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

N O TAT. Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk.

N O TAT. Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk. N O TAT Oppdrag Storler Kue Terminalen Entreprenør AS Notat nr. 001 Dato 2017/2/16 Til Terminalen Entreprenør AS Fra Kopi Lise Støver Eirik Li Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk. Terminalen

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Rådhusveien 7 i Sarpsborg

Rådhusveien 7 i Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7 i Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Trysilhus ØST AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DATO / REVISJON: 5. januar 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 512727 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER

PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no Signaturer:

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE SALMO TERRA AS MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Solheimsviken 13 5058 Bergen TLF 02694 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A100895 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom Boligutvikling AS. Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom Boligutvikling AS. Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandbrekkevegen 18 OPPDRAGSGIVER Wahl Eiendom Boligutvikling AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport DATO / REVISJON: 20. april 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 617150-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN

MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN RAPPORT-28375001-RIM-R01-A01 MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Figur 1. Oversikt over tiltaksområdet for Kanalveien 8 med borerigg fra Mesta på BP-7 Kundenavn: Oppdrag: Jahra Eiendom

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg.

Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg. HP Anlegg og Prosjektledelse AS Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg. 2016-05-10 Oppdrags-rapport nr.: 5162544-RIG1 Norconsult AS Brutippen 13, NO-2550 Os I Østerdalen Rapport tittel: Hans Børstads

Detaljer

RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre Rapporttype Datarapport 2019-5-28 RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK ÆNES INKUBATOR MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A090291 1 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT 01 13.02.17 Miljøundersøkelse, Ænes Jostein

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune

Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune RAPPORT Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Desember 2018 Kunde: Prosjekt: Prosjektnummer: 10206301 Gjøvik kommune Kartlegging av forurensning

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-18-MG Í%R5vÂÂi0?}Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-18-MG Í%R5vÂÂi0?}Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse NOTAT OPPDRAG Brånås avfallsdeponi DOKUMENTKODE 20150367-00- RIM-NOT-004 EMNE og slam i friluftsområde TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Skedsmo kommune OPPDRAGSLEDER Siri Nesbakken KONTAKTPERSON Tor

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no PRØVETAKING FORURENSET GRUNN

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR REGULERINGSOMRÅDET AMUNDRØD SYD, LARVIK KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR REGULERINGSOMRÅDET AMUNDRØD SYD, LARVIK KOMMUNE Oppdragsgiver: Oppdrag: 607299-01 Amundrød-Rødbøl prosjektering og byggoppfølging Dato: 17.11.2016 Skrevet av: Astrid Finstad Brevik Kvalitetskontroll: Bjørn Aschjem MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS

FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS VÆRSTE UTVIKLING AS FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 1 Innledning COWI AS har

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

RAPPORT. Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. ~li~fl~ \~ ~4s4

RAPPORT. Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. ~li~fl~ \~ ~4s4 ~osubsea as~ RAPPORT ~ SJ g~r,~k~er Versjon 2.0 OPPDRAG NR. 356-18-B Sak: Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. Oppdragsgiver: Kontaktperson:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune

Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune RAPPORT Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune OPPDRAGSGIVER Ullvaren Eiendom AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 3. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416951-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS

GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS VÆRSTE UTVIKLING AS GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47

Detaljer

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier.

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier. Oppdragsnr.: 5180740 NOTAT Oppdragsgiver: Hamar kommune Dokumentnr.: RIM-03 Versjon: J01 Til: Fra: Hamar kommune v/ Reidar Aas, Marthe-Lise Søvik Dato 2018-03-09 Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Reguleringsformål... 4 4. Tidligere utførte undersøkelser... 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

Fossing tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt AS. Tiltaksplan forurenset grunn RIGm-RAP-001 TILTAKSHAVER EMNE

Fossing tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt AS. Tiltaksplan forurenset grunn RIGm-RAP-001 TILTAKSHAVER EMNE RAPPORT Fossing tresliperi TILTAKSHAVER Fossing Storsmolt AS EMNE Tiltaksplan forurenset grunn DATO / REVISJON: 11. september 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814962-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune R A P P O R Gransking i samband med utviding av uteområde i barnehage T Rådgivende Biologer AS 2663 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøteknisk

Detaljer

Miljøkartlegging. Bankgata ungdomsskole, Bodø

Miljøkartlegging. Bankgata ungdomsskole, Bodø Miljøkartlegging Bankgata ungdomsskole, Bodø 12.07.2016 Miljøkartlegging ved Bankgata ungdomsskole, Bodø Miljøkartleggingsrapport med tiltaksplan Prosjektnr.: 006 02 2016 Prosjektnavn: Miljøkartlegging

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnuersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-400-1 168180 01.10.2012 Kue: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Haakon VII's gate 4, Trondheim

Haakon VII's gate 4, Trondheim Haakon VII's gt 4 KS Haakon VII's gate 4, Trondheim Miljøtekniske grunnundersøkelser 2014-10-06 Oppdragsnr.: 5144487 Oppdragsnr.: 5144487 Dokument nr.: 5144736-RIM-01 Miljøtekniske grunnundersøkelser Revisjon:

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Haakon VIIs gate 14, Trondheim

Haakon VIIs gate 14, Trondheim RAPPORT Haakon VIIs gate 14, Trondheim OPPDRAGSGIVER Haakon VIIs gate 14 A/S EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 14. september 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 417803 RIGm RAP 001_rev01 Denne rapporten

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-530-1 168180 01.10.2012 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

RAPPORT. Tidligere tømmerlager, Peterson, Moss MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS

RAPPORT. Tidligere tømmerlager, Peterson, Moss MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS 23.8.2013 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Tidligere tømmerlager, Peterson, Moss Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS RAPPORT Rapportnummer 09509130019-4 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, TIDLIGERE

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE GARTNERITOMT LINNÈSTRANDA 39

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE GARTNERITOMT LINNÈSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS Rapporttype Miljøteknisk vurdering 2010-09-06 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE GARTNERITOMT LINNÈSTRANDA 39 GARTNERITOMT LINNÈSTRANDA 392 (14) MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE GARTNERITOMT

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2017

Rapportering fra miljøovervåkning 2017 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2017 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

ESPELAND LEIR. Miljøgeologisk grunnundersøkelse Tiltaksplan

ESPELAND LEIR. Miljøgeologisk grunnundersøkelse Tiltaksplan ESPELAND LEIR Miljøgeologisk grunnundersøkelse Tiltaksplan 13.02.2014 Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Norge Tlf: 815 70 400 www.forsvarsbygg.no Gradering denne siden alene (uten rapport

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer