Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001"

Transkript

1 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet eller deler av det må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. Multiconsult har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra Multiconsult RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 2 av 28

3

4 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Områdebeskrivelse Historikk Beskrivelse av virksomheten/produksjonsprosess Vurdering av mulige forurensningskilder... 9 Utført grunnundersøkelse Feltarbeid Laboratoriearbeid Prøvetaking av sigevann Tidligere prøvetaking Feltarbeid Laboratoriearbeid Resultater Grunnundersøkelse Grunnforhold visuelle observasjoner Grenseverdier Analyseresultater Prøvetaking av sigevann Visuelle observasjoner Grenseverdier Analyseresultater Risikovurdering Miljømål Vurdering av helserisiko Vurdering av risiko for spredning Konklusjon risikovurdering Tiltaksvurderinger Grunnforurensning Sigevann Sluttkommentar Kilder Tegninger RIGm TEG 001 Situasjonsplan RIGm TEG 002 Flyfoto med situasjon forurensning Vedlegg 1 Sammenstilling av analyseresultater og massebeskrivelser jordprøver 2 Sammenstilling analyseresultater sigevann 3 Analyserapporter fra Eurofins Norsk Miljøanalyse AS RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 4 av 28

5 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning I forbindelse med nedleggelse av sin virksomhet har Sødra Cell Folla AS fått pålegg fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) om å utføre grunnundersøkelser på industriområdet, samt utføre prøvetaking av sigevann ved et nedlagt deponi i Follafoss. Multiconsult har fått i oppdrag av Sødra Cell Folla AS å utføre nødvendige undersøkelser og vurderinger, samt å utarbeide en rapport i henhold til pålegget fra Klif. 1.1 Områdebeskrivelse Sødra Cell Folla AS ligger i Follafoss i Verran kommune i Nord Trøndelag, jf. Figur 1. Figur 1: Oversiktskart som viser den geografiske plassering av Sødra Cell Folla, med Follafoss markert med rød sirkel. (Kilde: Verran kommune, kartgrunnlag). Eiendommen har et totalareal på ca m 2, hvorav den delen som har blitt benyttet til industriformål utgjør ca m 2. Eiendommen avgrenses i sør av Beistadfjorden, i øst av Follaelva og i vest og nord av Rv 720. Eiendommen har gnr/bnr 77/10, men pålegget om grunnundersøkelser omfatter kun den delen av eiendommen hvor det har vært drevet industrivirksomhet. Den nordre delen av eiendommen, og den delen av eiendommen som ligger øst for Follaelva er derfor ikke tatt med i undersøkelsen. Bebyggelsen på området består av kontor, verksted, lager og produksjonslokaler. Det er også en kai tilknyttet anlegget. Denne har en lengde på ca. 130 meter. Størstedelen av uteområdet er dekket med asfalt eller betongdekke, bortsett fra den sørlige delen av området som er dekket med grus og gressdekke. Figur 3 Figur 6 viser flyfoto og oversiktsbilder av industriområdet slik det ser ut i dag RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 5 av 28

6 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning Figur 2: Flyfoto over det undersøkte området med bygninger (kilde: Verran kommunes kartløsning). Figur 3: Oversiktsbilde over området, tatt fra nordvest (kilde: NRK) RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 6 av 28

7 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning Figur 4: Oversiktsbilde over området, tatt fra sørøst. Figur 5: Bilde av området ned mot fjorden, tatt fra øst RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 7 av 28

8 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning Figur 6: Oversiktsbilde over oppfylt havnebasseng, tatt fra øst. 1.2 Historikk Det har vært drevet sagbruk og industrivirksomhet på området i Follafoss siden 1901, da selskapet AS Folla ble stiftet. Fra ble det drevet ren sagbruksvirksomhet, og fra 1909 tremasseproduksjon. Det ble da anlagt kraftverk og tresliperi på området. I 1983 ble fabrikken kjøpt av Bjørn Lyng, og produksjonen av kjemisk termisk papirmasse (CTMPmasse) startet opp. I perioden ble fabrikken kjøpt opp av Norske Skog, og senere av det svenske konsernet Sødra. I denne perioden ble det bygd flere nyanlegg ved fabrikken, tømmerbassenget ble fylt igjen (hovedsakelig med lokal sprengstein), og området ble utvidet i sør og østlig retning. Figur 7 viser området slik det så ut i Høsten 2012 besluttet Sødra å avslutte sitt eierskapsforhold med Sødra Cell Folla AS, og fabrikken ble besluttet nedlagt. I desember 2012 ble det kjent at Sødra og et utenlandsk konsern har inngått en intensjonsavtale, og forhandler om vilkår for overtakelse og reetablering av fabrikken. Ved utarbeidelse av denne rapporten er disse forhandlingene ikke avsluttet. Bedriften har siden oppstart i 1901 vært en hjørnesteinsbedrift i Follafoss, og har de siste årene vært eneste produsent av CTMP masse i Norge RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 8 av 28

9 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning Figur 7: Flyfoto over området tatt i 1983 (kilde: Fjellanger Widerø). 1.3 Beskrivelse av virksomheten/produksjonsprosess Sødra Cell Folla AS har siden 1983 produsert CTMP masse, et produkt som blant annet benyttes i melkekartonger, mykpapir og trykkpapir. Bedriften tar imot masseved fra skogbruket, og produksjonsprosessen omfatter fjerning av bark, oppflising av ved, koking, vasking, bleking og tørking. Det ferdige produktet er «kuber» av papir som skipes ut med båt. Prosessen omfatter bruk av den del tilsetningskjemikalier, som lut, hydrogenperoksid og sulfitt. Overskuddsmaterialet fra produksjonen (bark) benyttes til forbrenning. Overskuddsvann fra produksjonsprosessen går gjennom et renseanlegg før det slippes ut på dypt vann utenfor anlegget. Noe av produksjonsvannet blir pumpet og nyttiggjort av nabobedriften Follasmolt. 1.4 Vurdering av mulige forurensningskilder Området har vært benyttet til industrivirksomhet i over 100 år, og antas å ha flere potensielle kilder til forurensning. Kildene er lokalisert gjennom en felles befaring mellom Multiconsult og representant for oppdragsgiver (Olav Vold). Alle nevnte kilder er anmerket på Figur 8. De viktigste kildene antas å være: Verkstedvirksomhet Det har vært flere mindre og større verkstedbygg på området. Det antas at ulike former for oljeprodukter (diesel, smøreolje osv.) har blitt brukt og oppbevart på området. Disse innebærer et visst potensiale for lokalt søl og grunnforurensning. Gammel båtslipp Det er opplyst om en mindre båtslipp sør på området, som antas å være en kilde til søl av olje, lakk og malingsprodukter. Det er også mulig at det her er benyttet TBT holdige produkter RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 9 av 28

10 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning Oljetanker Det er opplyst om flere oljetanker på området, både nedgravde (to oljeutskillere og en drivstofftank) samt to overgrunnstanker for drivstoff, jf. Figur 9 og Figur 10. Det antas som svært sannsynlig at det har forekommet søl i forbindelse med påfylling og bruk av disse. Det har ikke vært mistanke om lekkasjer fra de lokaliserte tankene. Tilførte fyllmasser I forbindelse med gjenfylling av havnebassenget/tømmerbassenget i 1983 ble det tilført store mengder fyllmasse. Det opplyses fra oppdragsgiver at disse massene i hovedsak bestod av lokal sprengstein fra området, men det antas at også noe annen masse har blitt tilført. Det eksisterer også trolig mindre lokale fyllinger på området, men disse vurderes å ha liten betydning for områdets totale forurensningssituasjon. Sør på området er det også opplyst om at et større område er fylt opp med barkmasser, restprodukt fra produksjonsprosessen. Slamdeponi Lengst sørøst på området ligger et slamdeponi/slamlagune. Dette opplyses å være et deponi for prosessavfall, dekket med et 3 meter tykt «lokk» med stein på toppen. Iht. informasjon fra oppdragsgiver er denne lokaliteten under overvåkning av Klif, og er derfor ikke inkludert i den utførte grunnundersøkelsen RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 10 av 28

11 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning Figur 8: Flyfoto som viser området med antatte kilder til forurensning anmerket RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 11 av 28

12 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning Figur 9: Foto av overgrunns oljetank, ved prøvegrop F8. Figur 10: Foto av overgrunns oljetank, ved prøvegrop F RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 12 av 28

13 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 2 Utført grunnundersøkelse 2 Utført grunnundersøkelse 2.1 Feltarbeid Feltarbeidet ble utført mandag 22.april 2013, og omfattet graving av 14 prøvegroper (F1 13) med gravemaskin. Prøvegropene ble gravd ned til original grunn (elvegrus) der dette var mulig. Gravedybden varierte fra 1 4 meter under terreng. De fleste prøvepunktene ble plassert i nærheten av antatt potensielle kilder til forurensing (oljetanker, verkstedbygg, båtslipp osv), og i tillegg ble enkelte prøvepunkter «tilfeldig» plassert for å få et inntrykk av den generelle forurensningstilstanden til området. Undersøkelsen ble utført av miljøgeolog Elisabeth Leirvik Rabben fra Multiconsult, med gravemaskin fra den lokale graveentreprenøren Tangstad Transport AS. Registrering og uttak av prøver ble utført av miljøgeologen. Prøveuttak ble utført i henhold til lagdeling i grunnen (i de tilfeller dette var mulig) og registreringer i grunnen. Bilder fra noen av prøvegropene er gitt i Figur 13 Figur 16, mens plassering av prøvepunktene er vist i Figur 11. Figur 11: Oversikt plassering av prøvepunkter RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 13 av 28

14 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 2 Utført grunnundersøkelse 2.2 Laboratoriearbeid Totalt 20 innhentede jordprøver ble sendt til kjemisk analyse. Vedlegg 1 viser hvilke prøver som ble analysert, og hvilke masselag prøvene representerer. Alle prøvene ble analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel og sink), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), PCB (polysykliske bifenyler) og oljeforbindelser (BETX og THC). I tillegg ble 3 prøver fra prøvegrop F11 og F11b analysert med hensyn på TBT (tributyltinn), grunnet plassering nært en gammel båtslipp. Eurofins Norsk Miljøanalyse AS ble benyttet som analyselaboratorium, og er akkreditert for de analysene som er utført. For beskrivelse av analysemetoder og deteksjonsgrenser, se analyserapport fra laboratoriet i vedlegg RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 14 av 28

15 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 3 Prøvetaking av sigevann 3 Prøvetaking av sigevann 3.1 Tidligere prøvetaking Sødra Cell Folla As utførte selv en prøvetaking av sigevann fra deponi Follafoss I i november Analyseresultatene fra den kjemiske analysen av denne prøven er inkludert som sammenligningsgrunnlag. Prøven fra 2012 ble analysert på kvikksølv, oljeforbindelser (THC) og PCB. Analysen ble utført av LabNett Stjørdal, med Eurofins Norsk Miljøanalyse som underleverandør for enkelte av de analyserte komponentene. 3.2 Feltarbeid Sigevannsprøven fra deponiet Follafoss 1 ble innhentet den 22.april 2013 i forbindelse med utførelse av grunnundersøkelsen. Prøvetaking ble utført av miljøgeolog Elisabeth Leirvik Rabben fra Multiconsult. Prøven ble innhentet ved en bratt fjellskjæring ned mot elva. Figur 12: Plassering av deponi Follafoss I (markert med lilla trekant), nord for industriområdet til Sødra Cell Folla AS. (kilde: Klifs grunnforurensningsdatabase). 3.3 Laboratoriearbeid Den innhentede sigevannsprøven ble analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel og sink), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), PCB (polysykliske bifenyler) og oljeforbindelser (BETX og THC). Eurofins Norsk Miljøanalyse AS ble benyttet som analyselaboratorium, og er akkreditert for de analysene som er utført. For beskrivelse av analysemetoder og deteksjonsgrenser, se analyserapport fra laboratoriet i vedlegg RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 15 av 28

16 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 4 Resultater 4 Resultater 4.1 Grunnundersøkelse Grunnforhold visuelle observasjoner Generelt ble det registrert relativt grove fyllmasser med mye stein, grus og sand i de fleste prøvesjakter. Antatt originale masser i området er elvegrus. Mektigheten på fyllmassene antas å variere mye på området, fra 1 2 meter vest på området til 5 6 meter lengre øst. I henhold til informasjon fra Sødras representant på stedet er tømmerbassenget fylt opp med opp mot 10 meter med steinfylling. Ved prøvegrop F4 (like ved påfylling til oljetank) ble det registrert relativt sterk oljelukt av massene i grunnen. Ca. 3 m 3 masser med tydelig oljelukt ble gravd opp fra området og levert til godkjent mottak, og en jordprøve ble tatt i bunn av sjakta. Figur 16 viser foto av prøvegropen. I de andre punktene plassert i nærheten av oljetanker (F1, F2, F7 og F8) ble det ikke registrert tegn til forurensning i grunnen. Figur 13 viser bilde av massene i prøvegrop F1. To prøvegroper (F11 og F11b) ble plassert i nærheten av en gammel båtslipp. Her ble det registrert relativt «urene» fyllmasser, med mye rester av avfall (tegl, betong, kabler, trevirke). Det ble også registrert masser med mørk farge, jf. Figur 14. I prøvegrop F10, ved den gamle luttanken, ble det registrert svært mye grove masser, trolig bygningsavfall. Massene bestod hovedsakelig av betong, tegl og armeringsrester, jf. Figur 15. Prøvegrop F12 ble plassert i «foten» av barkefyllinga helt sør på området. Her ble det fra ca. 3 meter og nedover registrert mye rester av sviller og betong, samt innsig av vann (antatt sjøvann). Prøvegropene F6 og F13 ble plassert i havnebasseng området som er opplyst å være fylt igjen med sprengstein og tilførte masser. Her ble det registrert blandingsmasser av sand og grus, samt noe rester av barkmateriale. I F6 ble det registrert innsig av vann fra ca. 3 meters dybde RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 16 av 28

17 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 4 Resultater Figur 13: Foto av prøvegrop F1. Grove fyllmasser ble registrert. Figur 14: Foto av prøvegrop F11, ved gammel båtslipp. Til dels svært «urene» masser med avfallsrester ble registrert RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 17 av 28

18 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 4 Resultater Figur 15: Foto av masser fra prøvegrop F10. Mye betong og tegl, svært grove masser. Figur 16: Foto av prøvegrop F4, like nedstrøms påfylling til overgrunns oljetank. Det ble registrert oljelukt av massene Grenseverdier Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) har utarbeidet tilstandsklasser for forurenset grunn, med utgangspunkt i konsentrasjoner av ulike parametere i jord. Disse er gitt i veileder TA 2553/2009, «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn». Klassene blir brukt til å sette grenser for hvilke nivå som aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. Tilstandsklassene er bygget på en RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 18 av 28

19 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 4 Resultater risikovurdering av helse, og gjenspeiler virkningen på mennesker. Tilstandsklasse 1 representerer arealer som ikke utgjør risiko for helse eller miljø ( ren jord ). Jorden i arealer som overskrider klasse 5 anses som farlig avfall. Tilstandsklassene, med tilhørende grenseverdier, er gjengitt i vedlegg 1. Klif har kun definert grenseverdier for en av de fire BETX forbindelsene, benzen. For de andre forbindelsene er normverdi for forurenset grunn fra Klif veileder 99:01A «Risikovurdering av forurenset grunn» benyttet. For den organiske forbindelsen TBT er det verken definert grenseverdier eller normverdi. Som sammenligningsgrunnlag har vi derfor valgt å ta utgangspunkt i øvre grenseverdi for Trinn 1 fra veileder om risikovurdering av forurenset sediment (Klif veileder TA 2230/2007 «Risikovurdering av forurenset sediment»). Grenseverdi for TBT angis her til 35 µg/kg Analyseresultater En fullstendig oversikt over analyseresultatene fra undersøkelsen er gitt i vedlegg 1, og analyserapporter fra Eurofins er gitt i vedlegg 3. Resultatene er sammenlignet med grenseverdier for tilstandsklasse 1 5 definert av Klif, som beskrevet i kapittel Resultatene er fargelagt etter forurensningsgrad. De samme fargekodene er benyttet i vedlagte tegning RIGm TEG 001. Figur 17 viser et utsnitt av denne tegningen. Resultatene viser at det i to prøvepunkter, F4 og F11, er påvist innhold av hhv. bly og oljeforbindelser tilsvarende tilstandsklasse 4 («Dårlig»). I 2 prøvepunkter, F5 og F8, er det påvist innhold av hhv. PAH forbindelser og oljeforbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3 («Moderat»). I 6 prøvepunkter, F1,F2, F9, F10, F11b og F12 er det påvist innhold av ulike forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 2 («God). I de resterende 4 prøvepunktene er det kun registrert rene masser (tilstandsklasse 1). For de parameterne som det ikke er definert tilstandsklasse for (C 5 8 og BETX forbindelser) er det ikke påvist innhold over normverdien. I de tre prøvene analysert for innhold av TBT er det ikke påvist innhold over analysemetodens deteksjonsgrense (<1 µg/kg) i noen av prøvene. I de prøvepunktene hvor det er påvist forurensning i tilstandsklasse 3 eller 4, prøvepunkt F4, F5, F8 og F11, antas dette og skyldes punktkilder, hhv. oljetanker, verksteddrift og gammel båtslipp. Prøvepunkter klassifisert i tilstandsklasse 2 antas å skyldes diffus forurensning fra mindre søl og forurensede tilførte fyllmasser RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 19 av 28

20 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 4 Resultater Figur 17: Prøvegroper fargelagt etter høyeste registrerte forurensningsgrad. Fargekoder iht. Klif-veileder TA- 2553/2009 «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn». Utsnitt fra tegning RIGm-TEG RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 20 av 28

21 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 4 Resultater 4.2 Prøvetaking av sigevann Visuelle observasjoner Området nedstrøms deponiet ligger i skyggesiden nede i en elvedal. Det var derfor fortsatt mye snø og is i området ved prøvetaking. Prøven ble tatt av overflatevann som rant nedover en bratt fjellskjæring ned mot elva. Det ble ikke registrert visuelle tegn til forurensning i den innhentede prøven, verken lukt eller farge på vannet Grenseverdier Klif har ikke definert grenseverdier for innhold av forurensning i sigevann/bekkevann. Som sammenligningsgrunnlag er derfor tilstandsklasser gitt i Klif veileder TA 2229/2007 «Veileder for tilstandsklasser av miljøgifter i vann og sedimenter» benyttet. Resultatene er fargelagt iht. fargekoder i veilederen. Vi gjør oppmerksom på at høye tilstandsklasser etter denne veilederen ikke nødvendigvis innebærer at grunnvannet er forurenset, siden veilederen gjelder for åpent vann, der f.eks. naturlig innhold av metaller er mye lavere. For enkelte parametere har vi også benyttet verdier fra Drikkevannsforskriften FOR nr.1372 «Forskrift og vannforsyning og drikkevann» som sammenligningsgrunnlag Analyseresultater Resultatene fra prøvene tatt i 2012 og 2013 er sammenstilt i vedlegg 2, og fargelagt iht. tilstandsklasser gitt i Klif veileder TA 2229/2007. Resultatene viser at innholdet av kobber og sink i prøven tatt i april 2013 tilsvarer klasse 4 («Dårlig»). Innholdet av resterende metaller tilsvarer klasse 2 eller lavere. Prøven i 2012 ble kun analysert mhp. Hg, og nivået ligger under deteksjonsgrensen for analysen. Innholdet av PAH forbindelsen benzo(a)pyren tilsvarer klasse 2 i prøven tatt i Det er ikke registrert innhold av verken oljeforbindelser, BETX eller PCB over analysemetodens deteksjonsgrenser i de to analyserte prøvene RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 21 av 28

22 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 5 Risikovurdering 5 Risikovurdering 5.1 Miljømål Det er ikke tidligere fastsatt miljømål for området rundt Sødra Cell Folla AS. Med bakgrunn i at det overordnede målet bør være å unngå spredning av forurensning til areal og resipienter nedstrøms området, definerer vi følgende miljømål: 1. Forurensninger i grunnen skal ikke utgjøre noen helserisiko for mennesker som oppholder seg på området. 2. Det skal ikke forekomme spredning av forurensning fra området som kan gi negative effekter i omkringliggende områder eller resipienten, Beistadfjorden. 5.2 Vurdering av helserisiko Det anses som svært sannsynlig at området også i framtida vil bli benyttet til industrivirksomhet, enten ved videreføring av papirmasseproduksjon, eller ved etablering av ny virksomhet. Den videre risikovurderingen tar derfor utgangspunkt i fremtidig arealbruk «industri og trafikkareal». I henhold til Klif veileder TA 2553/2009 vil det ved denne typen arealbruk være akseptabelt med tilstandsklasse 3 eller lavere, både i toppjord og i dypereliggende jord. Høyere tilstandsklasser vil kunne aksepteres, dersom risikovurdering av spredning dokumenterer at risikoen er akseptabel. Tabell 1: Sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp (Kilde: Kilf veileder TA 2553/2009) RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 22 av 28

23 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 5 Risikovurdering 5.3 Vurdering av risiko for spredning Området består generelt av tilførte fyllmasser av svært varierende mektighet og sammensetning. Fyllmassene består flere steder av svært grove masser (sprengstein). Original grunn i området antas å være permeabel elvegrus. Størsteparten av det undersøkte området er dekket med tette dekker (asfalt), og nedbør og overflatevann vil i hovedsak ledes til sluk og overvannsnett, og redusere infiltrasjon av vann i grunnen. Eventuell videre transport vil skje i grunnvannets netto strømningsretning, mot Beistadfjorden. Den sørlige delen av området, ved den gamle båtslippen, har kun grusdekker, og her vil nedbør og overflatevann kunne filtreres gjennom massene. En viss vertikal transport av forurensning vil derfor kunne forekomme. Denne delen av området antas også å være sterkt tidevannspåvirket. Grunnvann/sjøvann er registrert så langt inn på området som til prøvegrop F6. Mulige effekter fra spredning av forurensning fra industriområdet til Beistadfjorden er hovedsakelig påvirkning på det lokale dyre og plantelivet i resipienten. De påviste forurensningsnivåene og omfanget av forurensning anses imidlertid som moderat, størrelsen på området tatt i betraktning. Størrelsen på resipienten vil også medføre at eventuell spredning av forurensning vil fortynnes kraftig. 5.4 Konklusjon risikovurdering Med bakgrunn i at både fyllmasser og originale masser på store deler av området er registrert å være permeable masser, samt at en større del av området antas å være tidevannspåvirket, vurderes det ikke å være akseptabelt at masser tilstandsklasse 4 eller høyere blir liggende på området, verken i topplag eller dypereliggende masser. Høyeste nivå av forurensning som kan ligge igjen, i toppjord og dypereliggende masser, vurderes derfor å være tilstandsklasse RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 23 av 28

24 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 6 Tiltaksvurderinger 6 Tiltaksvurderinger 6.1 Grunnforurensning Basert på definerte miljømål, samt risikovurdering av området, vurderes det at all masse med konsentrasjoner høyere enn tilstandsklasse 4 må fjernes fra området. Dette omfatter i hovedsak to delområder: 1. Område ved overgrunnstank og prøvegrop F4, jf. Figur 16 og Figur 17. Beskrivelse: Prøvegropa er plassert like inntil påfyllingen til overgrunnstanken som er plassert her, og det antas at påvist oljeforurensning skyldes søl i forbindelse med påfylling og bruk av tanken. Anbefalte tiltak: Som nevnt ble det i forbindelse med prøvegravingen fjernet ca. 3 m 3 oljeforurenset masse fra dette området. Prøven som ble tatt i bunnen av prøvegropa viser nivåer av olje i tilstandsklasse 4, og som oppfølgende tiltak anbefales det derfor at det gjennomføres en noe mer omfattende masseutskiftning i området rundt og nedstrøms. Masseutskiftingen anslås totalt til et område på ca. 80 m 2 og ca. 120 m 3 masse (faste m 3, anslått en gjennomsnittlig gravedybde på ca. 1,5m), men nøyaktig omfang må vurderes under utgravingen. Etter fjerning av oljeforurensede masser skal gjenliggende masser prøvetas for å dokumentere forurensningsnivå. Området bør også reasfalteres, for å hindre eksponering, samt redusere infiltrasjon av nedbør og overflatevann og dermed redusere risikoen for videre spredning av forurensning fra området. Figur 18: Oversikt over anbefalt tiltaksområde ved prøvepunkt F RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 24 av 28

25 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 6 Tiltaksvurderinger 2. Område ved den gamle båtslippen og prøvegrop F11, jf. Figur 14 og Figur 17. Beskrivelse Prøvegropa er plassert like nedstrøms et gammelt verkstedbygg i et område der det er opplyst at det har vært en eldre båtslipp. Det ble registrert mye avfallsrester og mørk farge på massene i dette området, og det antas at den påviste forurensningen skyldes verksted og båtvirksomhet. Anbefalte tiltak Det anbefales at det gjennomføres masseutskiftning i området. Masseutskftningen anslås totalt til et området på ca. 170 m 2 og ca. 250 m 3 masse (faste m3 med en anslått gjennomsnittlig gravedybde på ca. 1,5 m), men nøyaktig omfang må vurderes under utgravingen. Etter fjerning av de forurensede massene skal gjenliggende masser prøvetas for å dokumentere forurensningsnivå. Området bør også asfalteres, for å hindre eksponering, samt redusere infiltrasjon av nedbør og overflatevann og dermed redusere risikoen for videre spredning av forurensning fra området. Figur 19: Oversikt over anbefalt tiltaksområde ved prøvepunkt F11 På den resterende delen av området anses det ikke å være behov for utbedrende tiltak for å tilfredsstille krav definert i miljømål og gjennom risikovurdering RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 25 av 28

26 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 6 Tiltaksvurderinger 6.2 Sigevann Det er ikke registrert innhold av verken tungmetaller eller organiske forbindelser som tilsier at deponiet Follafoss 1 utgjør en kilde til forurensning av Follaelva eller Beistadfjorden. Innholdet av organiske forbindelser er under analysemetodens deteksjonsgrense, og innholdet av metaller anses å ligge omkring antatt bakgrunnsnivå for området. Det vurderes derfor ikke å være behov for å utføre tiltak i forbindelse med deponiet RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 26 av 28

27 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 7 Sluttkommentar 7 Sluttkommentar De utførte prøvepunktene er i størst mulig grad plassert for å fange opp mulig forurensning fra potensielle kilder, samt gi et generelt inntrykk av forurensningssituasjonen på området. Det kan allikevel ikke utelukkes at det fortsatt finnes forurensede områder som ikke er avdekket gjennom denne undersøkelsen. Dette gjelder spesielt i forbindelse med nedgravde oljetanker/oljeutskillere, da det ikke var forsvarlig å undergrave disse under gjennomføringen av undersøkelsen. Vurderinger og risikovurderingene er basert på samme arealbruk som i dag, industri og veiareal. Dersom virksomheten opphører, og arealbruken endrer seg må det derfor gjøres nye vurderinger iht. retningslinjer for den nye arealbruken. Undersøkelsen har ikke omfattet kartlegging av potensielt miljøskadelige stoffer i eksisterende bygningsmasse. Dette må utføres dersom det i framtiden blir behov for rehabilitering og/eller riving av eksisterende bygg RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 27 av 28

28 Sødra Cell Folla AS Miljøgeologisk grunnundersøkelse multiconsult.no 8 Kilder 8 Kilder Klif veileder 91:01 Klif veileder 99:01A Klif veileder TA 2553/2009 Klif veileder 2228/2007 FOR nr.1372 «Miljøtekniske grunnundersøkelser» «Risikovurdering av forurenset grunn, TA 1629/9» «Helsebaserte tilstandsklasse for forurenset grunn» «Veileder for tilstandsklasser av miljøgifter i vann og sedimenter» «Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)» RIGm RAP mai 2013 / Revisjon 00 Side 28 av 28

29

30

31 Sødra Cell Folla AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Analyseresultater og massebeskrivelser Jordprøver MULTICONSULT AS RIGm RAP 001 Vedlegg 1 Dato Verdier i mg/kg prøvetakning Prøvepunkt Dybde (m) Glødetap Tungmetaller PAH Olje BETX TBT PCB Beskrivelse As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Sum16 B(a)P C5-C8 C8-C10 C10-C12 C12-C35 Benzen Toulen Etylbenzen Xylen µg/kg Sum F ,4 12 0, ,9 0, ,28 0,029 <5 <5 <5 52 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,0024 Grove fyllmasser, stein, jord, subbus 1-3 1,5 16 0, , ,66 0,065 <5 <5 <5 61 <0,01 <0,01 0,019 0,172 0,021 Grove fyllmasser, rester av avfall, tegl 3-4 Samme som laget over, ikke prøve. Original grunn ikke påtruffet F , , , ,3 0,15 <5 <5 <5 260 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,045 Fyllmasse, sand, stein, noe avfallsrester, tegl, asfalt, trevirke 1-3 Mer "homogene" fyllmasser, singel og sand 3- Mulig original elvegrus F ,4 5,3 0,018 7,4 8,7 0,071 8,3 27 0,12 0,013 <5 <5 <5 nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Fyllmasse, homogen elvegrus, trolig tilført, noe stein 1-3 2,1 4,1 0,015 8,3 9,6 0, ,25 0,029 <5 <5 <5 nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Homogene sand/elvegrusmasser, mulig originale F4 0-1,5 Masser fjernet 1,5-2 1,4 5,7 0,021 8,9 8,8 0,011 9,2 29 0,63 0,029 < <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Fyllmasser, sand, grus, fuktige masser, ikke lukt F ,5 32 0, ,9 0,027 8, ,9 <5 <5 <5 140 <0,01 0,034 <0,01 0,09 nd Fyllmasse, sand, stein, grove masser, rester av betong, stålrør 2- Fyllmasse som over F ,4 7,1 0, ,6 0,092 6,3 33 nd <0,01 <5 <5 <5 32 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Fyllmasser, sandm stein, noe rester av barkefylling 1-3 1,6 5,5 0,015 9,8 6,5 0,017 5,9 30 nd <0,01 <5 <5 <5 <20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Grovere fyllmasse, stein og sand. Innsig av sjøvann på ca. 3 meter F ,8 6,2 0, ,1 0,03 8,4 27 0,096 0,014 <5 <5 <5 <20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Fyllmasser, sand og stein 2-1,3 4,2 0,015 8,3 6,4 0,032 7,3 29 0,16 0,019 <5 <5 <5 <20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Fyllmasser, sand, fuktige masser, side tank, ikke mulig å grave dypere pga kabler F ,4 13 0,075 9,9 15 0, ,8 0,31 <5 < <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Fyllmasse, sand, stein, ikke lukt eller farge 1- Ikke mulig å grave lengre ned pga vannledning, ikke prøve F9 0-1,8 1,9 43 0,07 9,6 11 0,215 7, ,76 0,097 <5 <5 <5 75 <0,01 0,02 <0,01 <0,02 0,015 Blandingsmasser, jord og sand. Stopp i svært grove masser F ,9 62 0, ,64 9, ,6 0,22 <5 <5 <5 230 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,0046 Sand og grus, mye rester av tegl og betong, armering, grove masser i bunn F11 0-1,5 3, , , ,3 0,13 <5 <5 <5 60 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <1 0,096 Fyllmasser, jord, sand, stein, tegl, rester av rør og trevirke. Mørk farge 1,5-2,5 4, , , ,5 0,4 <5 <5 <5 51 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <1 0,032 Elvegrus, mulig original F11B 0-2 2,7 80 0, , ,2 <5 <5 <5 110 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <1 0,0076 Fyllmasse, kabelrester, trevirke, tegl, mørk farge 2- Elvegrus, mulig orginal, ikke prøve F ,3 5,5 0,027 9,2 8,4 0,013 7,5 36 0,071 <0,01 <5 <5 <5 <20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 nd Blandingsmasser, sand, stein, jord, bark 3-2,3 16 0, ,8 0, ,2 0,1 <5 <5 <5 76 <0,01 0,018 <0,01 <0,02 nd Sand og grusmasser, innsig av grunnvann. Mye rester av sviller og betong F ,3 49 0, ,6 0,013 7,6 35 0,064 <0,01 <5 <5 <5 <20 <0,01 0,017 <0,01 <0,02 nd Sand/elvegrus, trolig tilført, noe stein og bark. Stopp i harde/grove masser Normverdi (1. juli 2009) , , ,01 0,3 0,2 0,2 0,01 Beskrivelse Tilstandsklasse 1 <8 <60 <1,5 <100 <100 <1 <75 <200 <2 <0,1 <10 <30 <100 <0,01 <0,01 Meget god Tilstandsklasse 2 <20 <100 <10 <200 <200 <2 <135 <500 <8 <0,5 <10 <60 <300 <0,015 <0,5 God Tilstandsklasse 3 <50 <300 <15 <1 000 <500 <4 <200 <1 000 <50 <5 <40 <130 <600 <0,04 <1 Moderat Tilstandsklasse 4 <600 <700 <30 <8 500 <2 800 <10 <1 200 <5 000 <150 <15 <50 <300 <2 000 <0,05 <5 Dårlig Tilstandsklasse 5 <1 000 <2 500 <1 000 < < <1 000 <2 500 < <2 500 <100 < < < <1 000 <50 Svært dårlig

32 Sødra Cell Folla AS Miljøgeknisk grunnundersøkelse Sammenstilling av analyseresultater Sigevann MULTICONSULT AS RIGm RAP 001 Vedlegg 2 Dato prøvetakning Prøvepunkt Verdier i Tungmetaller PAH Olje BETX PCB As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Sum16 B(a)P C5-C8 C8-C10 C10-C12 C12-C35 Benzen Toulen Etylbensen Xylen Sum Follafoss 1 0,22 0,25 <0,01 1,6 2,1 <0,005 1,2 22 <0,01 0,039 <5 <5 <5 <20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 nd Prøve tatt av Multiconsult Prøve 3 <0,005 <5 <5 <5 <20 nd Prøve tatt av Sødra Cell Folla AS ,1 50 0,5 20 0,1 1 Drikkevannsforskiften (FOR nr.137) Klasse 1 <2 <0,05 <0,03 <0,3 <0,2 <0,001 <0,5 <1,5 <0, Bakgrunn Klasse 2 4,8 2,2 0,24 0,64 3,4 0,048 2,2 2,9 0,05 God Klasse 3 8,5 2,9 1,5 0,8 36 0, ,1 Moderat Klasse , , ,5 Dårlig Klasse 5 >85 >28 >15 >7,7 >360 >0,14 >120 >60 >0,5 Svært dårlig Gjelder sum av fire enkeltforbindelser av PAH. Beskrivelse

33 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Sluppenvegen TRONDHEIM Attn: Elisabeth Leirvik Rabben Tlf: Fax: AR-13-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Sødra Cell Folla ANALYSERAPPORT Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 41

34 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F1 (0-1) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % 0.28 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 41

35 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 41

36 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F1 (1-3) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % % % 61 30% % % % % % % % % % % 0.66 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 41

37 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % % % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 41

38 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F2 (0-1) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % % % % % Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 41

39 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % % % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 41

40 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F3 (0-1) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 nd % % % % % % % % 0.12 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 41

41 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 94 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 41

42 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F3 (1-3) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 nd % % % % % % % % % 0.25 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 41

43 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 94 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 41

44 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F4 (0-1,5) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % % % % % % % 0.63 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 41

45 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 91 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 41

46 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F5 (0-2) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 23 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 41

47 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 83 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 41

48 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F6 (0-1) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % nd Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 16 av 41

49 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 93 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 17 av 41

50 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F6 (1-3) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 nd nd Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 18 av 41

51 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 90 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 19 av 41

52 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F7 (0-2) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 nd % % % % % % % Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 20 av 41

53 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 92 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 21 av 41

54 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F7 (2-) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 nd % % % % % % % % % 0.16 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 22 av 41

55 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 92 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 23 av 41

56 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F8 (0-1) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % % % % % % % % 3.8 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 24 av 41

57 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 90 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 25 av 41

58 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F9 (0-1,8) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % < % % % % % % % % % % % % % % Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 26 av 41

59 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 27 av 41

60 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F10 (0-2) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % % % % % 2.6 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 28 av 41

61 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 29 av 41

62 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F11 (0-1,5) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % % % 1.3 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 30 av 41

63 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff Tributyltinn (TBT) % % % % % % % 12% NS <1 µg/kg TS 40% Intern metode 1 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 31 av 41

64 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F11 (1,5-2,5) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % % % % 3.5 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 32 av 41

65 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff Tributyltinn (TBT) % % % % % % % 12% NS <1 µg/kg TS 40% Intern metode 1 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 33 av 41

66 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F11B (0-2) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % % % % 2.0 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 34 av 41

67 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff Tributyltinn (TBT) % % % % % % % 12% NS <1 µg/kg TS 40% Intern metode 1 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 35 av 41

68 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F12 (0-3) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 nd % % % % Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 36 av 41

69 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 93 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 37 av 41

70 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F12 (3-) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % < % % % % % % % % % % % % % 1.2 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 38 av 41

71 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 88 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 39 av 41

72 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: ELR Prøvemerking: F13 (0-2) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % < <20 20 nd % % % % % Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 40 av 41

73 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 91 % 12% NS Kopi til: Felles e-post for Miljøgeologi i Trondheim Moss Grethe Arnestad ASM/Cand.Mag. Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 41 av 41

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer