RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen"

Transkript

1 RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kue. Kuens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvee rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til are formål, på annen måte eller av are enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, ering, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 2 av 12

3

4 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Områdebeskrivelse og historikk Tidligere utførte grunnuersøkelser Nye utførte uersøkelser Formål med uersøkelsen... 7 Feltarbeid Laboratoriearbeid Resultater Grunnforhold Hydrogeologi... 9 Kjemiske analyser Beskrivelse og vurdering av forurensningssituasjonen Vurdering av datagrunnlaget Konklusjon Tegninger G0 Oversiktskart -G1 Prøvetakingsplan og forurensningssituasjon -G1101-G1104 Beskrivelse av prøvegroper Vedlegg Vedlegg A Analyserapporter fra analyselaboratoriet Eurofins AS RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 4 av 12

5 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no 1 Innledning I Dag Hammarskjölds vei, og mellom denne og Lynghaugparken i Fyllingsdalen, planlegges det utvidelse av vei, bygging av refuger mot parkeringsplassen til Rema 1000, snuplass, busslomme, gangveier/fortau, mur, samt tilhøree terrengtilpasning. Multiconsult AS er i den forbielse engasjert av Rambøll Norge AS for å utføre miljøgeologiske grunnuersøkelser i deler av tiltaksområdet. Foreliggee rapport beskriver de utførte uersøkelsene, presenterer resultater fra feltarbeidet og analyseresultatene, samt gir en vurdering av forurensningssituasjonen i henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn». 2 Områdebeskrivelse og historikk Tiltaksområdet (deler av eieom gnr. 23/bnr. 172 og 170) ligger i Fyllingsdalen i Bergen kommune. Området ligger i luftlinje ca. 0,6 km nord for sentrum i Fyllingsdalen, med grense til eieommen i Dag Hammarskjölds vei 1 i vest og nord, se figur 2.1. N Boligbebyggelse Boligbebyggelse Rema 1000 Dag Hammarskjölds vei 1 Uno X pumpestasjon Lynghaugparken Lynghaugtjørna Lynghaug skole Figur 2.1: Oversiktskart. Tiltaksområdet er avmerket med rød linje. Kartkilde: RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 5 av 12

6 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no I Dag Hammarskjölds vei 1 har det tidligere vært bensinstasjon, bilverksted og en butikk. I dag er de nedgravde tankene, som var knyttet til den tidligere bensinstasjonen nord på eieommen, fjernet, og Rema 1000 har overtatt butikkvirksomheten. Sør på eieommen ligger det en Uno-X pumpestasjon. Mellom pumpestasjonen og butikken, samt i et mire område sør for pumpestasjonen, er det parkeringsarealer. Vest og nord for eieommen går riksvei 540 med boligbebyggelse videre mot nord og vest. Øst for eieommen, mot Lynghaugparken, ligger Dag Hammarskjölds vei. Lynghaugtjørna ligger ca. 100 m øst for eieommen. Rut dette tjernet går det en gangvei. Fra østre veiskulder i Dag Hammarskjölds vei er det en skråning ned til Lynghaugparken. Hele tiltaksområdet (areal ca m 2 ) omfatter veiarealet i Dag Hammarskjölds vei øst for Dag Hammarskjölds vei 1 og skråningen ned mot Lynghaugparken, samt et mire område sør for nevnte eieom. I følge oppdragsgiver skal det i hovedsak foretas graving i området som ligger mellom Dag Hammarskjölds vei og gangveien i parken (se figur 2.1), samt i området sør for eieommen, dvs. i deler av tiltaksområdet og lite i selve veien. Oppdragsgiver ønsket derfor at den miljøgeologiske grunnuersøkelsen ble konsentrert om dette avgrensede området. Areal av denne delen av tiltaksområdet er ca m 2. Uersøkt område ligger innenfor rødmerket linje i figur 2.1 og svartstiplet linje i figur 5.1. Aktiviteter knyttet til tidligere virksomheter som bilverksted og bensinstasjon, nåværee pumpestasjon i Dag Hammarskjölds vei 1, samt avrenning fra vei- og parkeringsarealer på og rut denne eieommen kan ha medført noe diffus forurensning av løsmassene i tiltaksområdet. 3 Tidligere utførte grunnuersøkelser I Lynghaugparken, øst for tiltaksområdet, ble det i 2002 utført geotekniske grunnuersøkelser i forbielse med vurdering av et idrettsanlegg på tomten. I uersøkelsen ble det registrert torv ned til dybder varieree fra 1,8 m til ca. 12,2 m uer terreng. Uer torven ble massene antatt å bestå av grus og morene. Det ble antatt at torvdybden øker fra gangveien i nordvest mot sørøst. Grunnvannsstaen ble registrert i dybde 1,1 m uer terreng (kote 43,0) i nord og i nivå med terrenget (kote 43,4) lengst sør (Noteby-rapport Bergen kommune, Idrettsavdelingen. Ballbane Lynghaugparken. Grunnuersøkelser. Datert 16. august 2002). I forbielse med planleggingen av en ny Uno-X automatstasjon på tomten i Dag Hammarskjölds vei 1, ble det i 2005 foretatt en geoteknisk grunnuersøkelse på tomten. I uersøkelsen ble bergnivået målt mellom kote 42,7 i nordvest og kote 36,1 i sør. Løsmassene bestod øverst av 1-4 m med sa, grus og torv, overliggee antatt torv på grusige samasser. Grunnvannsnivå ble målt på kote 44,5 (Multiconsult-rapport Hydro Texaco AS. Uno-X Fyllingsdalen. Grunnuersøkelser. Datert 2. februar 2005). I 2006 planla Lidl Norge å bygge en ny butikk og parkeringsplass på den nordlige halvdelen av tomten i Dag Hammarskjölds vei 1 (nå Rema 1000). I forbielse med dette arbeidet ble det foretatt geotekniske og miljøtekniske grunnuersøkelser. Det ble påvist konsentrasjoner av krom, sink og arsen over forurensningsforskriftens normverdier i flere av prøvene, både i fyllmasser på tomten og i et uerliggee torvlag. Grunnvannsnivå ble observert på ca. kote 44,5 (Multiconsult-rapport Lidl Norge. Ny butikk Fyllingsdalen. Geotekniske og miljøtekniske grunnuersøkelser. Datert 22. november 2006). I 2007 ble det foretatt suppleree uersøkelser på samme tomt for å avgrense tidligere påvist forurensning av arsen (Multiconsult-notat M3. Lidl Fyllingsdalen. Suppleree miljøtekniske grunnuersøkelser. Datert 23. februar 2007). I 2009 ble normverdien for arsen hevet. Dette medfører at løsmassene i hele området hvor det tidligere var påvist forurensning over den gang gjeldee normverdi, i dag anses som rene RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 6 av 12

7 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no I 2007 ble det også foretatt miljøtekniske grunnuersøkelser i forbielse med nedleggelse av YX Energi Norges bensinstasjon på området. Stasjonen og tankene lå i området som Lidl-butikken og Uno-X automatstasjonen (se ovenfor) skulle etableres. I følge forhaler av bensinstasjonen hadde det ikke vært svinn, uhell, overfyllinger eller lekkasjer ved anlegget. Det ble ikke påvist oljeforurensede masser ved stasjonen (Multiconsult-rapport YX Energi Norge AS. Hydro Texaco Fyllingsdalen. Nedlagt bensinstasjon. Miljøteknisk grunnuersøkelse. Datert 1. mars 2007). 4 Nye utførte uersøkelser 4.1 Formål med uersøkelsen Formålet med grunnuersøkelsen var å få en oversikt over eventuell forurensning i løsmassene i tiltaksområdet for å kunne vurdere behov for tiltak i forbielse med grunnarbeider og disponering av gravemasser knyttet til veiutvidelsen. 4.2 Feltarbeid Feltarbeidet ble utført 18. februar 2015 og omfattet graving av 8 prøvegroper (PG1-PG8) med bruk av gravemaskin. Innmåling av prøvegropene ble utført med GPS-utrustning av typen Leica RX 1250 XC. Miljøgeolog Øyvi Sivertsen fra Multiconsult var til stede i felt i forbielse med prøvetakingen og foretok en fortløpee vurdering av løsmassene med tanke på blant annet tekstur, farge og lukt. Fra hver prøvegrop ble det tatt 1-2 prøver ned til 1,1-2,2 m uer terreng. Hver prøve ble tatt som en blaeprøve beståee av 8-10 delprøver. Prøvene ble pakket i luft- og diffusjonstette rilsanposer. Prøvegropene ble plassert relativt jevnt på tiltaksområdet der det lot seg gjøre å komme til med gravemaskinen ut fra hvor det lå rørledninger og kabler i grunnen. Prøvegropene PG1-PG3 ble gravd i området sør for eieommen i Dag Hammarskjölds vei 1, mens PG4-PG8 ble gravd i skråningen mellom gangveien i Lynghaugparken og Dag Hammarskjölds vei. Det er kun foretatt analyse av et utvalg av jordprøvene, og det foreligger av den grunn ikke analyseresultater fra alle dybdene i alle prøvegropene (jf. tegningene G1101-G1104). 4.3 Laboratoriearbeid 12 prøver fra de 8 prøvegropene ble set til analyse, hvorav 8 prøver fra overflatenære masser (< 1 m) og 4 prøver fra dypereliggee masser (> 1 m). De analyserte prøvene ble uersøkt for de vanligste uorganiske miljøgiftene (arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn)) og de organiske miljøgiftene olje (THC), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH 16 EPA ), polyklorerte bifenyler (PCB 7 ), samt de monoaromatiske forbielsene benzen, toluen, etylbenzen og xylener (BTEX). Enkelte av prøvene inneholdt humus, og på disse ble det derfor utført humusrensing før oljeanalysene. På fire av prøvene ble det også utført analyse av totalt organisk karbon ved glødetap. De kjemiske analysene er utført av analyselaboratoriet Eurofins som er akkreditert for de aktuelle analysene. 5 Resultater Plassering av prøvegropene er vist på figur 5.1 og på tegning nr. G1. Beskrivelse av løsmassene i prøvegropene, samt innmålte koordinater og terrenghøyde, er vist på tegningene nr. G1101-G RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 7 av 12

8 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no 5.1 Grunnforhold Det er gravd 8 prøvegroper som er fra 1,1 til 2,2 m dype. Terrengnivå ligger på ca. kote 45,7 i sør til kote 47,3 i nord. Det ble ikke påtruffet antatt berg i noen av gropene. I PG1 i sør bestod øverste 0,4 m av et lag asfalt over pukk og ytterligere to lag med asfalt. Fra ca. 0,4 til 0,8 m var det steiner, grus og noe sa. De dypereliggee massene ned til mer enn 1,5 m uer terreng bestod av en blaing av torv, sa og steiner. I PG2 og PG3, like sør for PG1, bestod overflatemassene av ca. 0,5-0,6 m med torv. Uer var det et ca. 0,5-0,9 m tykt lag beståee av stein, noe grus og relativt lite sa. Fra ca. 1,1 m (PG2) og 1,4 m (PG3) bestod massene generelt av en blaing av steiner, grus, sa og torv ned til mer enn 2,1 m uer terreng. I skråningen vest i Lynghaugparken bestod massene av et ca. 0,2-0,5 m tykt lag med torv, over løsmasser beståee av sa, steiner og varieree innhold av grus og torv. I PG4, PG5, PG7 og PG8 ble gravingen stanset i denne typen løsmasser mellom ca. 1,6-2,1 m uer terreng. I PG6 ble det uer disse løsmassene og ned til mer enn 2,1 m uer terreng observert veksling mellom myrjord/torv og sa/grus. Mellom ca. 1 m til mer enn 2,1 m uer terreng i PG6 ble også toppen på to trestokkeravdekket. I to av prøvegropene (i PG3 sør på tiltaksområdet, og PG6, midt på tiltaksområdet) ble det i de overflatenære og de dypereliggee massene uersøkt for innhold av organisk materiale i torven. Glødetapsanalysen viste et innhold av organisk materiale i løsmassene mellom 3,8-57,7 %, se tabell 5.1. Forurensningssituasjon i overflatenære masser (< 1 m) Forurensningssituasjon i dypereliggee masser (> 1 m) Dag Hammarskjölds vei 1 PG7 PG8 PG7 PG8 PG6 Gangvei i Lynghaugparken PG6 Uno-X Dag Hammarskjölds vei PG1 PG5 PG1 PG5 PG2 PG3 PG4 N PG2 PG3 PG4 N Figur 5.1: Kart med omtrentlig plassering av prøvegropene. Fargekoden på prøvegropene viser høyeste påviste tilstasklasse (se figur 5.2) i overflatenære masser (kartet til venstre) og dypereliggee masser (kartet til høyre). I hvite punkt er det ikke utført kjemiske analyser. Svartstiplet linje markerer tiltaksområdet. Foto: RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 8 av 12

9 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Klassifikasjon etter Miljødirektoratets veileder TA 2553/ = Meget god Helsebaserte tilstasklasser: 2 = God 3 = Moderat 4 = Dårlig 5 = Svært dårlig Figur 5.2: Helsebaserte tilstasklasser. 5.2 Hydrogeologi Årlig nedbør i Bergen er ca mm (DNMI-målestasjon Florid. På parkeringsplassen vest for tiltaksområdet og i Dag Hammarskjölds vei består dekket av asfalt og belegningsstein. Øst for Dag Hammarskjölds vei og til gangveien i Lynghaugparken er det torvdekke. Avrenning fra asfalt- /belegningssteiekket på vei- og parkeringsarealene vil i hovedsak renne ned i overvannskummer eller ned i grunnen ved asfalt-/steinkanter. I området hvor det er torvdekke vil nedbøren i hovedsak infiltrere i grunnen. Det går flere ledningsgrøfter i veiene nord, øst og vest for eieommen i Dag Hammarskjölds vei 1. Disse grøftene ligger ca. 0,5-1,5 m uer terrengnivå, og kan til en viss grad påvirke grunnvannets strømnings-retning. Nedbørsfeltet oppstrøms Dag Hammarskjölds vei 1/tiltaksområdet er relativt stort, men det antas at det kommunale overvannsnett og ledningsgrøftene fanger opp eller avskjærer mesteparten av vannet før det når tiltaksområdet. Dreneringsretning antas å være mot Lynghaugtjørna. Etter at planlagte tiltak er ferdig vil det være noe mer areal med asfaltdekke i tiltaksområdet enn det er i dag. Uer feltarbeidet ble innsig av noe vann observert ved ca. 1,8 m uer terreng (kote 42,8) i PG4. I PG8 var det stort innsig av vann ved ca. 0,9 m uer terreng (kote 46,4). Tidligere uersøkelser har registrert grunnvannssta ved ca. kote 44,5 i et punkt like vest for pumpestasjonen til Uno-X (Multiconsult-rapport , se kapittel 4.1), og ved ca. kote 44,1 og kote 43,4 (i terrengoverflaten) i to punkt i Lynghaugparken henholdsvis øst for PG7 og PG4 i tiltaksområdet (Multiconsult-rapport , jf. kapittel 4.1). På bakgrunn av hvor grunnvann er registrert i tidligere uersøkelser lenger øst på området (mot Lynghaugtjørn, vurderes nivåene hvor det er observert innsig av vann i denne uersøkelsen ikke å utgjøre grunnvannsnivå på tiltaksområdet. 5.3 Kjemiske analyser Resultatene av de kjemiske analysene er vist i tabellene 5.1 og 5.2. Resultatene er sammenstilt med forurensningsforskriftens normverdier (grenseverdi for «rene» masser) og klassifisert etter Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn», se figur 5.2. Fullsteig analyserapport fra laboratoriet er vist i vedlegg A RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 9 av 12

10 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Tabell 5.1: Analyseresultater for uorganiske stoffer, tørrvekt og glødetap av prøver på uersøkelsesområdet. Konsentrasjoner høyere enn forurensningsforskriftens norm («rene masser») er uthevet. Analyseresultatene er i tillegg klassifisert i tilstasklasser for forurenset grunn i henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009. Prøvegrop Dybde Tørrv. Glødetap As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Overflatenære masser (< 1 m) m % % mg/kg tørrstoff PG1 0,4-0,8 92, , , PG2 0,6-1,0 84, , , PG3 0-0,5 22,1 57, , , PG4 0,5-1,0 90, , , PG5 0,3-1,0 89, , , PG6 0,2-0,9 70,2 6, , , PG7 0,2-1,0 78, , , PG8 0,3-1,0 69, , , Gjennomsnitt , , Dypereliggee masser (> 1 m) PG1 1,0-1,5 77, , , PG3 1,4-2,2 71,5 3, , , PG5 1,0-2,0 82, , , PG6 1,0-2,1 52,1 13, , , Gjennomsnitt , , Normverdi , parameter ikke analysert RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 10 av 12

11 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no Tabell 5.2: Analyseresultater for benzo(pyren (B(p), sum PAH 16, olje, sum PCB 7, etylbenzen, xylener, benzen og toluen i prøvene på uersøkelsesområdet. Konsentrasjoner som er høyere enn normen er uthevet. For de stoffene der det er aktuelt er i tillegg analyseresultatene klassifisert i tilstasklasser for forurenset grunn i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Prøvegrop Dybde B(p ΣPAH 16 Olje >C 8 -C 10 m Overflatenære masser (< 1 m) Olje >C 10 -C 12 Olje >C 12 -C 35 ΣPCB 7 mg/kg tørrstoff (TS) Etylbenzen 1 Xylener 1 Benzen Toluen 1 PG1 0,4-0,8 <0,01 i.p. <5 <5 62 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG2 0,6-1,0 0,01 0,1 <5 <5 <20 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG3 0-0,5 0,04 1 <10 <10 53 i.p. <0,01 i.p. 0,03 <0,01 PG4 0,5-1,0 <0,01 i.p. <5 <5 <20 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG5 0,3-1,0 <0,01 i.p. <5 <5 <20 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG6 0,2-0,9 <0,01 0,1 <5 <5 27 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG7 0,2-1,0 <0,01 0,03 <5 <5 <20 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG8 0,3-1,0 0,02 0,2 <5 <5 39 i.p. <0,01 i.p. 0,01 <0,01 Gjennomsnitt 2 0,01 0,2 <5 <5 28 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 Dypereliggee masser (> 1 m) PG1 1,0-1,5 <0,01 0,02 <5 <5 82 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG3 1,4-2,2 <0,01 i.p. <5 <5 <20 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG5 1,0-2,0 <0,01 i.p. <5 <5 21 i.p. <0,01 i.p. <0,01 <0,01 PG6 1,0-2,1 <0,01 0,01 <5 < i.p. <0,01 i.p. 0,03 0,02 Gjennomsnitt 2 <0,01 0,01 <5 <5 68 i.p. <0,01 i.p. 0,01 <0,01 Normverdi 0, ,01 0,2 0,2 0,01 0,3 i.p. = ikke påvist - = ikke analysert 1 Det finnes ikke tilstasklasser for etylbenzen, toluen og xylener. For disse stoffene er konsentrasjoner uer normverdien markert med blå farge 2 Ved beregning av gjennomsnittsverdi er halvparten av deteksjonsgrensen brukt der det ikke er påvist konsentrasjoner over deteksjonsgrensen 3 Tolkning av kromatogrammer viser at dette er naturlige hydrokarboner 5.4 Beskrivelse og vurdering av forurensningssituasjonen Figur 5.1 og tegning nr. G1 viser høyeste påviste forurensningstilsta i løsmassene på uersøkelsesområdet. I de overflatenære massene (< 1 m) er det kun påvist konsentrasjoner over forurensningsforskriftens normverdier i én av åtte prøver. I PG3, øst for asfaltert område lengst sør i tiltaksområdet, ble det i det øvre torvlaget (0-0,5 m) påvist benzen i tilstasklasse 3 (moderat). I de dypereliggee massene ble det i én av de fire uersøkte prøvene (i PG6, omtrent midt i tiltaksområdet, ved 1,0-2,1 m dybde), påvist konsentrasjoner av benzen i tilstasklasse 3. Det ble i samme prøvegrop også påvist konsentrasjoner av olje over normverdi, men tolkning av kromatogrammer for denne prøven viser at konsentrasjonene skyldes naturlige hydrokarboner. For benzen ligger gjennomsnittet av 4 til 10 analyser uer normverdien, men enkeltverdier overstiger to ganger normverdien RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 11 av 12

12 Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen Miljøgeologiske grunnuersøkelser. Datarapport multiconsult.no De to prøvene der laboratoriet har påvist benzen i klasse 3 inneholder mye organisk materiale (O GL = %). Torv er en vanskelig prøvematriks for analyse av hydrokarboner, og i tidligere oppdrag med tilsvaree funn av noe forhøyede benzenkonsentrasjoner i torvmasser har en reanalyse av prøvene hos et annet laboratorium vist konsentrasjoner av benzen som var lavere enn normverdien. Det har vært bensinstasjon nord for PG6 og i dag ligger det en pumpestasjon nord for PG3. For øvrig er det ingen potensielle kjente kilder til benzen på området. Tidligere uersøkelser av grunnen hvor det har vært bensinstasjonsdrift og nedgravde tanker i Dag Hammarskjölds vei 1, har ikke påvist forurensning av hydrokarboner i massene, og det er ikke påvist annen forurensning på tiltaksområdet. Det vurderes at dersom benzen-forurensningen skulle ha skyldtes søl/aktiviteter fra bensinstasjonsdriften skulle man også ha forventet å finne spor etter are lette hydrokarbonforbielser (>C 5 -C 10 ) i massene. Dette er ikke påvist. På bakgrunn av dette vurderes påviste konsentrasjoner av benzen i de overflatenære massene i PG3 og i de dypereliggee massene i PG6 ikke å være reelle. 6 Vurdering av datagrunnlaget Formålet med den miljøgeologiske grunnuersøkelsen har vært å avklare eventuell forurensning i løsmassene i tiltaksområdet for planlagt veiutvidelse. Miljøgeolog var til stede for å vurdere grunn- og forurensningsforholdene, samt sikre at prøvetaking og håtering av prøver ble utført iht. retningslinjer for miljøtekniske grunnuersøkelser (Miljødirektoratets veileder 91:01). Prøvene er analysert hos akkreditert laboratorium for de vanligste uorganiske miljøgiftene (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) samt olje, inkl. BTEX, PAH 16 og PCB 7. Det er etter vår mening ikke mistanke om at området er forurenset av are miljøgifter som får betydning for vurderingen av forurensningssituasjonen. Innenfor uersøkelsesområdet på ca m 2 er det gravd 8 groper. Det er analysert 12 prøver, hvorav 8 er tatt av overflatenære masser mens de øvrige er fra dypereliggee masser. I følge Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 anbefales det på et område av denne størrelsen og med planlagt arealbruk som trafikkareal, samt antatt diffus forurensning, tatt prøver i minimum 8 punkt. Antall prøvepunkt er i henhold til anbefalingene i nevnte veileder og datagrunnlaget anses som tilstrekkelig til å gi en god beskrivelse av forurensningssituasjonen. Men uersøkelsen er basert på stikkprøver og det kan derfor ikke utelukkes at det finnes områder med lokalt høyere konsentrasjoner enn det som er påvist i denne uersøkelsen. 7 Konklusjon På bakgrunn av de utførte uersøkelsene vurderes løsmassene i tiltaksområdet som rene. I to punkt er det påvist benzen over normverdi, men ut fra prøvenes matriks (høyt organisk innhold) og resultat av øvrige analyser av de samme prøvene, vurderes konsentrasjonene ikke å være reelle. Massene kan disponeres fritt RIGm-RAP mars 2015 / 00 Side 12 av 12

13

14

15

16

17

18

19 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Attn: Øyvi Sivertsen ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Bussholdeplass Rema 1000 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 25

20 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 1 0-1m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 6.9 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 10 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 3.1 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 2.2 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 40 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 62 mg/kg TS 20 30% SUM THC (>C5-C35) 62 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 25

21 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 92.2 % 0.2 5% EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 25

22 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 1-2m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.3 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 9.1 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 47 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 82 mg/kg TS 20 30% SUM THC (>C5-C35) 82 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 25

23 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 77.8 % 0.2 5% EN * Rensing av THC-ekstrakt Klart N/A <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 25

24 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 3 0-0,5m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 6.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 57 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.39 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 11 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 13 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 51 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS % Toluen <0.020 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.020 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.040 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.020 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <10 mg/kg TS THC >C8-C10 <10 mg/kg TS THC >C10-C12 <10 mg/kg TS THC >C12-C16 <10 mg/kg TS THC >C16-C35 53 mg/kg TS 20 30% SUM THC (>C5-C35) 53 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen <0.020 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.020 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.020 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.020 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.020 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.020 mg/kg TS 0.01 Fluoranten mg/kg TS % Pyren mg/kg TS % Benzo[a]antracen <0.020 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen 0.13 mg/kg TS % Benzo[b]fluoranten 0.42 mg/kg TS % Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % Benzo[a]pyren mg/kg TS % Ieno[1,2,3-cd]pyren 0.18 mg/kg TS % Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % Benzo[ghi]perylen 0.15 mg/kg TS % Sum PAH(16) EPA 1.1 mg/kg TS 30% PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 25

25 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Total tørrstoff glødetap 57.7 % tv % EN * Rensing av THC-ekstrakt Total tørrstoff 22.1 % % EN Klart N/A <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 25

26 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 4 0,5-1m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 6.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 5.7 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 4.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 2.4 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 40 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 25

27 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 90.3 % 0.2 5% EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 25

28 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 5 0,2-1,0m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.3 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 11 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 9.3 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 63 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 25

29 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 89.7 % 0.2 5% EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 11 av 25

30 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 6 0-1m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.24 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 24 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 9.0 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 120 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 27 mg/kg TS 20 30% SUM THC (>C5-C35) 27 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten mg/kg TS % Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen mg/kg TS % Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 12 av 25

31 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Total tørrstoff glødetap 6.5 % tv % EN * Rensing av THC-ekstrakt Total tørrstoff 70.2 % % EN Klart N/A <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 13 av 25

32 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 7 0-1m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.7 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 35 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.14 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 9.9 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 5.9 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 80 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 14 av 25

33 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 78.5 % 0.2 5% EN * Rensing av THC-ekstrakt Klart N/A <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 15 av 25

34 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 8 0-1m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 58 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.12 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 8.0 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 5.7 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 75 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS % Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 39 mg/kg TS 20 30% SUM THC (>C5-C35) 39 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten mg/kg TS % Pyren mg/kg TS % Benzo[a]antracen mg/kg TS % Krysen/Trifenylen mg/kg TS % Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS % Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % Sum PAH(16) EPA 0.19 mg/kg TS 30% PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 16 av 25

35 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 69.0 % 0.2 5% EN * Rensing av THC-ekstrakt Klart N/A <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 17 av 25

36 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 3 1,4-2,2m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 26 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 57 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 18 av 25

37 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Total tørrstoff glødetap 3.8 % tv % EN * Rensing av THC-ekstrakt Total tørrstoff 71.5 % % EN Klart N/A <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 19 av 25

38 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 5 1-2m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 11 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 42 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 57 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 21 mg/kg TS 20 30% SUM THC (>C5-C35) 21 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 20 av 25

39 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 82.4 % 0.2 5% EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 21 av 25

40 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 6 1-2m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 0.71 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 7.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 9.4 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 10 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 6.0 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 43 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen mg/kg TS % Toluen mg/kg TS % Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C mg/kg TS 20 30% SUM THC (>C5-C35) 160 mg/kg TS 30% PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Ieno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS 0.01 Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 22 av 25

41 PCB 153 < mg/kg TS PCB 180 < mg/kg TS Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Total tørrstoff glødetap 13.1 % tv % EN * Rensing av THC-ekstrakt Total tørrstoff 52.1 % % EN Klart N/A <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 23 av 25

42 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Ø. Sivertsen Prøvemerking: R.1000 PG 2 0,6-1,1m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 10 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 7.2 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 41 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO BTEX Benzen <0.010 mg/kg TS 0.01 Toluen <0.010 mg/kg TS 0.01 Etylbenzen <0.010 mg/kg TS 0.01 m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 mg/kg TS THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Acenaften <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoren <0.010 mg/kg TS 0.01 Fenantren <0.010 mg/kg TS 0.01 Antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Fluoranten mg/kg TS % Pyren mg/kg TS % Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS % Ieno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS 0.01 Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 30% PCB 7 PCB 28 < mg/kg TS PCB 52 < mg/kg TS PCB 101 < mg/kg TS PCB 118 < mg/kg TS PCB 138 < mg/kg TS <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 24 av 25

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Reguleringsformål... 4 4. Tidligere utførte undersøkelser... 4

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

ESPELAND LEIR. Miljøgeologisk grunnundersøkelse Tiltaksplan

ESPELAND LEIR. Miljøgeologisk grunnundersøkelse Tiltaksplan ESPELAND LEIR Miljøgeologisk grunnundersøkelse Tiltaksplan 13.02.2014 Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Norge Tlf: 815 70 400 www.forsvarsbygg.no Gradering denne siden alene (uten rapport

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer