3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015"

Transkript

1

2 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen for å gi et mest mulig komplett bilde av tilstaen før oppstart av gravearbeider. 3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) I forbielse med krav i gitt i Forsvarsbyggs utslippstillatelse for Ørla Flyplass, fra Fylkesmannen, ble det i august 2014 etablert et overv åkingsprogram for kartlegging av avrenning fra flyplassen. Overvåkingsprogrammet omfatter månedlig prøvetaking av bekkevann i 4 punkter nedstrøms kampflybasen, i Leirbekken, Meldals kanalen og Djupdals kanalen. Prøvepunktene tilsvarer prøvepunktene som er p røvetatt av Multiconsult gitt i Figur 1, men er plassert noe annerledes : NIVA sitt punkt i Leirbekken (K4) er plassert nedenfor samløp av Leirbekken og bekken fra Dalatjørna, og avrenningen fra kampflybasen er derfor mer fortynnet i dette punktet sammenlignet med Multiconsult s prøvepunkt (OV4). I Djupdalsbekken er det ingen vesensforskjell mellom prøvepunkte t til NIVA og Multiconsult (hhv. K3 og OV5) NIVA har to prøvepunkter i Meldalsbekken (K2 og K1) som tilsvarer punktene OV1 og OV2 i Figur 1. Prøvepunktene K1 og K2 er dermed oppstrøms Multiconsults prøvepunkt (OV 3), og her er vil avrenning fra basen vær e fortynnet i vannet som prøvetas av Mul ticonsult. Som følge av dette er resultatene fra de ulike punktene ikke direkte sammenlignbare, men gir samlet sett et godt bilde på avrenningen fra området. Resultatene fr a overvåkingen utført av NIVA i perioden september 2014 til september 2015, er git t i NIVA - notat 1557/15 «Overvåking av avrenning fra Ørla Flyplass ». 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Befaring er Vannovervåking i ut byggingsfasen er utført av Merethe W. Mork og Silje M. Skogvold fra Multiconsult. Vannprøvetakingen er utført samtidig med befaringer i forbielse med grave arbeider for Skvadronbygget, H ovedinfrastruktur og Rullebaneforlengelsen, samt for vannovervåking av eksisteree brannøvingsfelt. Vannprøver Følgee vannprøvetaking er utført av Multiconsult f.o.m juni 2015: 10. juni 2015 ble det tatt vannprøver i de tre bekke ne nedstrøms kampflybasen, Leirbekken (OV4), Djupdalskanalen (OV5) og Meldalskanalen (OV3), samt i en overvåkingsbrønn ( BR5 ) vest for Skvadronbygget. Prøvene ble analysert m hp. tungmetaller, PAH, PCB, olje og PFAS. Ved prøvetakingen 10. juni ble det også utført prøvetaking av tre drenskummer (D3, D4 og D7) på kulvertene ved eksisteree brannøvingsfelt, nedstrøms tomta for Skvadronbygget. Disse prøvene ble analysert mhp. PF AS, olje, TOC, turbiditet, t otn og t otp. 17. juni ble det t att vannprøver i Leirbekken (OV 4), samt i to drens kummer nedstrøms Skvadronbygget, D4 og D11. Prøvene ble analysert mhp. tungmetaller, PAH, olje, PCB, PFAS, totp, totn, TOC og turbiditet. 2. september ble det tatt vannprøver i de tre bekkene (OV3, OV4 og OV5). Prøvene ble analysert mhp. tung metaller, PAH, PCB, olje, PFAS, TOC, turbiditet, totn, t otp RIGm - NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 2 av 9

3 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no 27. oktober ble det utført prøvetaking av samtlige drenskummer vist i Figur 2, samt i Leirbekken (OV4). Nærmere beskrivelse av denne prøvetakingen er gitt i Multiconsultrapport RIGm-RAP-003_rev01. Resultatene er også presentert i dette notatet. 13. november 2015 ble det tatt prøve i drenskummene D3, D4 og D7. Det ble samtidig tatt prøver i et drensrør i prøvesjakt B33 i forbielse med jordprøvetaking ved eksisteree brannøvingsfelt. Drensrøret som ble prøvetatt leder inn på kum D4 fra nord. Prøvene ble analysert mhp. PFAS. 7. mars 2016 ble det tatt én vannprøve i Leirbekken (OV4). Prøven ble analysert mhp. tungmetaller, PAH, PCB, olje og PFAS. Plassering av prøvepunkter i bekkene, samt plassering av grunnvannsbrønner er vist i Figur 1. Plassering av drenskummene er gitt i Figur 2. Figur 1 Flyfoto som viser plassering av prøvepunkter i bekkene nedstrøms Kampflybasen, samt plassering av grunnvannsbrønner. Figuren er hentet fra tiltaksplanen, ALM-RIGm-RAP RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 3 av 9

4 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Figur 2 Flyfoto som viser plassering av drenskummer. Disse er knyttet til de to kulvertene som leder vann fra øst mot Leirbekken i vest. Kum D3, D4 og D7 ble prøvetatt 10. juni 2015, mens kummene D4 og D11 ble prøvetatt 17. juli I oktober 2015 ble det utført prøvetaking i alle de markerte kummene i bildet. Pilene i figuren angir innstrømmee drensvann som ble prøvetatt i oktober, i tillegg til vann fra hovedløpet i hver kum. I november 2015 ble kummene D3, D4 og D7 prøvetatt, i tillegg til drensvann som leder inn i kum D4 fra nord (B33) RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 4 av 9

5 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no 5 Resultater Bekke vann Resultatene fra vannprøvetaking i bekkene nedstrøms kampflybasen fra 2013 til 1. april 2015 er vist i Tabell 1 - Tabell 3. Sammenstilling av resultatene, med alle PFAS - forbielsene, er vist i vedlegg 1 og 2. Analyserapporter er vist i vedlegg 6. Prøvepunktene OV1 og OV2 er forgreninger oppstrøms i Meldalskanal en, jf. Figur 1. Tabell 1 Resultater fra analyse av metaller i bekkene OV1 - OV5. Prøvepunkt Dato prøvetaking Prøvebehal ing Tungmetaller µg/l As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn OV1 - søre kanal Meldalsk. OV2 - nordre kanal Meldalsk. OV3 - Meldalskanalen OV4 - Leirbekken OV5 - Djupdalskanalen Filtrert 0,56 <0,02 0,021 0,62 4,7 <0,1 2,8 1, Filtrert 0,72 0,028 0,026 1,4 6,8 <0,1 1, Filtrert 0,7 <0,02 0,02 0,68 4,9 <0,1 2,5 1, Oppsluttet 0,47 0,28 0,027 0,93 4,2 0,014 1,1 5, Oppsluttet 0,59 < 0,20 0,052 1,5 4,6 < 0,005 2,3 2, Oppsluttet 0,66 < 0,20 0, ,007 1,9 < 2, Filtrert 0,69 <0,02 0,013 0,56 3,2 <0,1 2,4 < Oppsluttet 0,32 <0,2 <0,02 1 2,9 0,006 0,93 4, Oppsluttet 0,36 <0,2 <0,01 0,53 4 <0,005 1,8 <2, Oppsluttet 0,52 < 0,20 0,085 1,8 5,7 < 0,005 2,7 < 2, Oppsluttet 0,39 0,36 0,031 2,1 6,5 < 0,005 3 < 2, Oppsluttet 0,68 0,029 8,1 1,9 < 0,005 2,9 0,97 < 2, Oppsluttet 0,93 1,2 <0,01 9,8 8 0,009 6,7 8, Oppsluttet 0,32 0,32 0,017 1,2 3,6 <0,005 1,8 < Filtrert 0,57 0,023 0,028 0,67 4,4 <0,1 2 3, Oppsluttet 0,44 0,24 0,031 0,63 3,8 <0, , Oppsluttet 0,49 < 0,20 0,074 1,7 4,6 < 0,005 1,2 5, Oppsluttet 0,75 < 0,010 7,1 0,9 < 0,005 0,99 < 0,20 2, RIGm - NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 5 av 9

6 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Tabell 2 Resultater fra analyser av organiske parametere i prøvepunktene OV1-OV5. Prøvepunkt OV1 - søre kanal Meldalsk. OV2 - nordre kanal Meldalsk. OV3 - Meldalskanalen OV4 - Leirbekken OV5 - Djupdalskanalen Dato prøvetaking µg/l µg/l mg/l PAH µg/l μg/l mg/l FNU Tot-P tot-n THC Sum PAH Sum Totalt Turbiditet PCB7 organisk <10 <2 <0, <10 <2 <0, <10 <2 <0, <10 <2 <0, <70 <2 i.p <70 i.p i.p 21 2, <10 <2 <0, <10 <2 <0, <20 0,019 i.p <70 i.p i.p <70 i.p i.p 9,2 4, <70 i.p i.p <70 0,017 i.p <70 i.p i.p <10 <2 <0, <10 <2 <0, <70 0,015 i.p <70 i.p i.p 17 2,6 Ip = ikke påvist RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 6 av 9

7 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Tabell 3 Resultater for utvalgte PFAS i prøvepunktene OV1 - OV5. Prøvepunkt Dato ng/l prøvetaking 6:2 FTS PFOS PFOA Sum PFC OV1 - søre kanal Meldalsk. OV2 - nordre kanal Meldalsk. OV3 - Meldalskanalen OV4 - Leirbekken OV5 - Djupdalskanalen ,7 4, ,2 28 < ,8 22,6 <5 76, , , , , , Grunnvann Resultatene fra vannprøvetaking i grunnvannsbrønnene, BR1 - BR7, fra februar 2015 til 1. november 2015 er vist i vedlegg 3. Analyserapporter er vist i vedlegg 6. Drenskulverter Resultatene fra vannprøvetaking i kulvertene fra februar 2015 til 1. april 2016 er vist i Tabell 4 på neste side. Sammenstilling av resultatene, med alle PFAS - forbielsene, er vist i vedlegg 4 og 5. Analyserapporter fra prøvetakingsruene i jun i, september og november 2015, samt mars 2016, er vist i vedlegg RIGm - NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 7 av 9

8 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Tabell 4 Resultater fra prøvetaking av drenskummer i 2015 og mars ip = ikke påvist Tungmetaller μg/l µg/l mg/l FNU ng/l Prøve-punkt Dato Totalt prøvetaking As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Tot-P tot-n THC Sum PAH Sum PCB7 Benzen organisk Turbiditet 6:2 FTS PFOS PFOA Sum PFC karbon Søre kulvert D ,7 0, , ,8 78 ip ip ip <16,7 <16,7 ip D ,8 0, , ip 0,0024 ip 5, ,8 < 10, D < ,1 7, ip , D < , , D3-B < , ip , D ,77 0,057 8,2 12 < 0,005 7,4 1,8 6, ip i.p ip 6, , < , , D4-B < , , D4-C < B D < , D < , D < , D < , D , D12-B < < 7,50 < 5,00 < 5,00 ND Nordre kulvert D ,43 0,017 1,1 5,7 <0,005 2,1 0,29 8,4 39 ip ip 17,6 <10 17,6 D < ,4 22 5, ip < 10,0 985 D < , ,4 51,5 < 5, D7-B <50 D < , D15-B < ,1 18,3 6, D < ,8 7, D < ,9 9, D < ,1 44,4 6, D < ,7 55,6 7, RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 8 av 9

9 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no 6 Vedlegg Vedlegg 1: Sammenstilling av analyseresultater fra overflatevann (OV1-OV5) Vedlegg 2: Sammenstilling av analyseresultater fra overflatevann (OV1-OV5) PFAS Vedlegg 3: Sammenstilling av analyseresultater fra grunnvannsbrønner (BR1 BR7) Vedlegg 4: Sammenstilling av analyseresultater fra drenskummer (D1-D20) Vedlegg 5: Sammenstilling av analyseresultater fra drenskummer (D1-D20) - PFAS Vedlegg 6: Analyserapporter fra Eurofins prøvetaking juni, september og november 2015, samt mars RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 9 av 9

10 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultater for bekker Multiconsult RIGm-NOT-013 Vedlegg 1 Prøvepunkt Dato Prøvebehali Tungmetaller μg/l ant/100 µg/l mg/l FNU ng/l prøvetaking ng As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn TKB Tot-P tot-n THC BTEX Sum PAH Sum Totalt Turbiditet 6:2 FTS PFOS PFOA PCB7 organisk Sum PFC OV Filtrert 0,56 <0,02 0,021 0,62 4,7 <0,1 2,8 1, ip ip ip OV Filtrert 0,72 0,028 0,026 1,4 6,8 <0,1 1,5 3 < ip ip ip Filtrert 0,7 <0,02 0,02 0,68 4,9 <0,1 2,5 1, ip ip ip 60,7 4,1 64,8 OV Oppsluttet 0,47 0,28 0,027 0,93 4,2 0,014 1,1 5, ip ip ip Oppsluttet 0,59 < 0,20 0,052 1,5 4,6 < 0,005 2,3 2,9 ip ip ip 85,2 28 < Oppsluttet 0,66 < 0,20 0, ,007 1,9 < 2, ip ip ip ip 21 2,7 13,8 22,6 <5 76, Filtrert 0,69 <0,02 0,013 0,56 3,2 <0,1 2,4 <1 < ip ip ip Oppsluttet 0,32 <0,2 <0,02 1 2,9 0,006 0,93 4, ip ip ip Oppsluttet 0,36 <0,2 <0,01 0,53 4 <0,005 1,8 <2,0 ip 0,019 ip ,5 196,5 OV Oppsluttet 0,52 < 0,20 0,085 1,8 5,7 < 0,005 2,7 < 2,0 ip ip ip Oppsluttet 0,39 0,36 0,031 2,1 6,5 < 0,005 3 < 2, ip ip ip ip 9,2 4, , Oppsluttet 0,68 0,029 8,1 1,9 < 0,005 2,9 0,97 < 2, ip ip ip , Oppsluttet 0,93 1,2 <0,01 9,8 8 0,009 6,7 8, ip 0,017 i.p , Oppsluttet 0,32 0,32 0,017 1,2 3,6 <0,005 1,8 <2 ip i.p i.p Filtrert 0,57 0,023 0,028 0,67 4,4 <0,1 2 3, ip ip ip OV Oppsluttet 0,44 0,24 0,031 0,63 3,8 <0, , ip ip ip Oppsluttet 0,49 < 0,20 0,074 1,7 4,6 < 0,005 1,2 5,8 ip 0,015 ip Oppsluttet 0,75 < 0,010 7,1 0,9 < 0,005 0,99 < 0,20 2, ip ip ip ip 17 2, ,

11 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultater, vannprøver bekker Multiconsult RIGm-NOT-013 Vedlegg 2 ng/l Prøvepunkt Dato 8:2 Fluortelomersul fonat (FTS) Perfluorbutansu lfonat (PFBS) Perfluorbutansy re (PFBA) Perfluordekans ulfonat (PFDS) Perfluordekans yre (PFDeA) Perfluordodeka nsyre (PFDoA) Perfluorheksan sulfonat (PFHxS) Perfluorheksan syre (PFHxA) Perfluorheptans ulfonat (PFHpS) Perfluorheptans yre (PFHpA) Perfluornonans yre (PFNA) Perfluoroktansu lfonamid (PFOSA) Perfluorpentans yre (PFPeA) Perfluortetradek ansyre (PFTA) Perfluortridekan syre (PFTrA) Perfluorueka nsyre (PFUnA) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) Perfluoroktylsul fonat (PFOS) Perfluoroktansy re (PFOA) Sum PFC forbielser OV3 OV4 OV ,7 4,1 64, < 10,0 < 7,5 < 5,0 < 7,5 < 5,0 < 5,0 8,6 9,8 < 7,5 < 5,0 < 5,0 < 5,0 17,9 < 5,0 < 5,0 < 5,0 85,2 28 < < 10,0 <7,5 21,5 <7,5 <5 <5 44,5 83,4 <7,5 23,7 <5 <5 181 <5 <5 < , <10 <7,5 <5 <7,5 <5 <5 9,4 7,7 <7,5 <5 <5 <5 23 <5 <5 <5 13,8 22,6 <5 76, < 10,0 < 7,5 37 < 7,5 < 5,0 < 5,0 61,2 151 < 7,5 42,7 < 5,0 < 5,0 250 < 5,0 < 5,0 < 5, < 10,0 < 7,5 21,5 < 7,5 < 5,0 < 5,0 44,5 83,4 < 7,5 23,7 < 5,0 < 5,0 181 < 5,0 < 5,0 < 5, , <10 <7,5 35,8 <7,5 <5 <5 45,6 117 <7,5 43,6 <5 <5 320 <5 <5 < , < 20,0 < 15,0 25,7 < 15,0 < 10,0 < 10,0 39,6 70,6 < 15,0 31,6 < 10,0 < 10,0 349 < 10,0 < 10,0 < 10, , <10 < 7,50 23 < 7,50 < 5,00 < 5, ,2 < 7,50 19,5 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, < 7,5 20,1 < 7,5 < 5,0 < 5, ,3 < 7,5 22,5 < 5,0 < 5,0 138 < 5,0 < 5,0 < 5, <10 <7,5 27,8 <7,5 <5 <5 17,2 87,5 <7,5 53,9 <5 <5 310 <5 <5 < ,5 856

12 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultat for grunnvannsprøver Multiconsult RIGm NOT 013 Vedlegg 3 Tungmetaller μg/l Alifater µg/l PAH μg/l PCB μg/l µg/l PFAS ng/l Prøvepunkt Dato Prøvebehaling As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn C8-C10 C10-C12 C12-C35 Sum 16 B(p Sum 7 Bensen 6:2 FTS PFOS PFOA Sum PFC BR1 BR Oppsluttet 0,7 0,035 3,7 4,6 <0,005 3,8 0,38 12 <10 <10 <10 ip <0,1 ip <0, Filtrert 1 0,039 0,45 2,3 <0, ,07 1 <10 <10 <10 ip <0,1 ip 7,3 2,9 10, Oppsluttet 37 0, , <10 <10 16 ip <0,1 ip <0, Filtrert 2,3 <0,01 0,69 0,57 <0,002 2,9 <0,02 1,3 <10 <10 <10 ip <0,1 ip 61 9,4 70, Oppsluttet 10 0, , <10 <10 21 ip <0,1 ip <0,1 BR Filtrert 0,9 0,013 0,57 1,9 <0,002 0,68 0,078 <1 <10 <10 <10 ip <0,1 ip 9,9 7, Filtrert 0,36 <0,004 0,15 0,95 <0,002 0,2 0,084 0,65 <5 <10 31 ip <0,01 ip <0,1 <10 <10 23,6 BR Oppsluttet 2,5 0, , ,7 40 <10 <10 <10 ip <0,01 ip <0,1 3,5 3,2 6, Oppsluttet 1,9 0,068 7,9 6 0, ,1 21 <10 <10 17 ip <0,01 ip <0,1 10 8,6 18,6 BR Filtrert 0,86 0,047 0,5 3,6 <0,002 7,4 0,025 1,7 <10 <10 <10 ip <0,1 ip <0, Filtrert 0,31 0,073 <0,25 1,9 0,009 4,8 <0,05 6,5 <5 <5 55 ip <0,01 ip <0,1 <10 < Filtrert 1,0 <0,0080 <0,10 0,61 0,015 7,3 <0,020 1,6 <20 <20 <70 ip <0,01 ip <0, ,5 16, BR6 BR Oppsluttet Oppsluttet 8 1,9 0,14 0, ,8 0,035 0, ,7 1, <10 <10 <10 < ip ip <0,1 <0,1 ip ip Filtrert Filtrert 0,66 1,9 0,057 0,14 0,44 0,61 3,4 7,5 <0,002 <0,002 6,2 4,4 <0,02 0,11 1,1 6,2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ip ip <0,1 <0,1 ip ip <0,1 4,7 3,4 14 1,7 18,7 5,1 Side 1 av 1

13 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultater for vann fra drenskummer Multiconsult RIGm-NOT-013 Vedlegg 4 Tungmetaller μg/l µg/l mg/l FNU Prøve-punkt Dato prøvetaking As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Tot-P tot-n THC Sum PAH Sum PCB7 Benzen Søre kulvert D ,7 0, , ,8 78 ip ip ip Totalt organisk karbon D ,8 0, , ip 0,0024 ip 5,8 290 D < ip D < D3-B < , ip D ,77 0,057 8,2 12 < 0,005 7,4 1,8 6, ip i.p ip 6, < D4-B < D4-C < D < D < D < D < D D12-B < Nordre kulvert D ,43 0,017 1,1 5,7 <0,005 2,1 0,29 8,4 39 ip ip D < ip D < D7-B <50 D < D15-B < D < D < D < D < D Turbiditet

14 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultater for vann fra drenskummer Multiconsult RIGm-NOT-013 Vedlegg 5 ng/l Prøvepunkt Dato 8:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) Perfluorbuta nsulfonat (PFBS) Perfluorbuta nsyre (PFBA) Perfluordeka nsulfonat (PFDS) Perfluordeka nsyre (PFDeA) Perfluordod ekansyre (PFDoA) Perfluorheks ansulfonat (PFHxS) Perfluorheks ansyre (PFHxA) Perfluorhept ansulfonat (PFHpS) Perfluorhept ansyre (PFHpA) Perfluornon ansyre (PFNA) Perfluorokta nsulfonamid (PFOSA) Perfluorpent ansyre (PFPeA) Perfluortetra dekansyre (PFTA) Perfluortride kansyre (PFTrA) Perfluoru ekansyre (PFUnA) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) Perfluorokty lsulfonat (PFOS) Perfluorokta nsyre (PFOA) Sum PFC Søre kulvert D <25 <25 <16,7 <16,7 <16,7 <16,7 <16,7 ip D < 20,0 < 15,0 49 < 15,0 < 10,0 < 10,0 22,4 203 < 15,0 59 < 10,0 < 10,0 623 < 10,0 < 10,0 < 10, ,8 < 10, < 10,0 < 7,50 72,7 < 7,50 < 5,00 < 5,00 17,1 191 < 7,50 64,6 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, ,1 7, ,1 19,8 129 < 15,0 < 10,0 < 10, < 10,0 < 10,0 973 < 10,0 < 10,0 < 10, , D < 20,0 < 15,0 159 < 15,0 < 10,0 < 10,0 85,9 445 < 15,0 146 < 10,0 < 10, < 10,0 < 10,0 < 10, , ,9 12,3 174 < 7,50 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D3-B < 15,0 64,7 < 10, , < 10,0 < 10,0 < 10, ,6 228 < 15,0 10 < 10, , ,6 < 10, < 10,0 < 10,0 < 10, , D ,7 158 < 7,5 < 5,0 < 5, , ,5 < 5, < 5,0 < 5,0 < 5, , ,7 < 15,0 165 < 15,0 < 10,0 < 10, < 15,0 146 < 10,0 < 10, < 10,0 < 10,0 < 10, , , < 7,50 < 5,00 < 5, , ,16 33, < 5,00 < 5,00 < 5, , D4-B < 20,0 < 15,0 64,5 < 15,0 < 10,0 < 10, < 15, ,5 < 10,0 637 < 10,0 < 10,0 < 10,0 70, , D4-C , < 7,50 12,3 < 5, , ,5 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, B ,5 22,4 457 < 15,0 < 10,0 < 10, ,1 < 10, < 10,0 < 10,0 < 10, D ,1 11,1 155 < 7,50 < 5,00 < 5, , ,79 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D ,9 8, < 7,50 < 5,00 < 5,00 89, , ,28 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D ,2 < 7, < 7,50 < 5,00 < 5,00 84, , ,25 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D ,4 < 7, < 7,50 < 5,00 < 5,00 60, ,05 90,8 6,11 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D ,1 < 7,50 92 < 7,50 < 5,00 < 5,00 60,8 264 < 7, ,37 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D12-B < 10,0 < 7,50 < 5,00 < 7,50 < 5,00 < 5,00 < 7,50 < 5,00 < 7,50 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 7,50 < 5,00 < 5,00 ND Nordre kulvert D <15 <15 <10 <10 <10 17,6 <10 17,6 D < 10,0 < 7,50 12,5 < 7,50 < 5,00 < 5, ,7 < 7,50 13,3 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 11,4 22 5, < 20,0 < 15,0 27,4 < 15,0 < 10,0 < 10,0 31,7 81,5 < 15,0 29,2 < 10,0 < 10,0 232 < 10,0 < 10,0 < 10, < 10,0 985 D < 10,0 < 7,50 26 < 7,50 < 5,00 < 5,00 38,3 80,6 < 7,50 29 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , < 10,0 < 7,50 21,5 < 7,50 < 5,00 < 5,00 15,7 35,6 < 7,50 11 < 5,00 < 5,00 94,3 < 5,00 < 5,00 < 5,00 11,4 51,5 < 5, D7-B D < 10,0 < 7,50 30,1 < 7,50 < 5,00 < 5,00 26,7 89,9 < 7,50 34,1 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D15-B < 10,0 < 7,50 18,7 < 7,50 < 5,00 < 5,00 26,6 52,1 < 7,50 23,9 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 38,1 18,3 6, D < 10,0 < 7,50 22,4 < 7,50 < 5,00 < 5,00 25,2 55,1 < 7,50 22,9 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, ,8 7, D < 10,0 < 7,50 20,3 < 7,50 < 5,00 < 5,00 23,1 54,6 < 7,50 24,5 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, ,9 9, D < 10,0 < 7,50 19,9 < 7,50 < 5,00 < 5,00 20,7 54 < 7,50 23,6 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 79,1 44,4 6, D < 10,0 < 7,50 18,7 < 7,50 < 5,00 < 5,00 21,6 52,8 < 7,50 23,7 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 89,7 55,6 7, D < 10,0 < 7,50 18,8 < 7,50 < 5,00 < 5,00 20,3 51,4 < 7,50 22,3 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 81,4 53,1 7,43 427

15 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Forsvarsbygg Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Attn: Freddy Engelstad Merknader prøveserie: V2: Prøvemerking eret på etter kuens ønske. ANALYSERAPPORT Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilset analyserapport. AR-15-MM XX Tlf: Fax: AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Ørla kampflybase Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 5

16 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Turbiditet 48 FNU % NS EN ISO Total Fosfor mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 8.6 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 15 mg/l % NS EN :2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 42.1 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) 19.8 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 129 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 15.0 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 135 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 578 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) 21.0 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 163 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 973 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 43.5 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 604 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 648 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 648 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 5

17 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Turbiditet 38 FNU % NS EN ISO Total Fosfor mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 7.4 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 14 mg/l % NS EN :2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 116 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) 31.6 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 228 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 15.0 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) 10.0 ng/l Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 292 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 1120 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) 42.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 377 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) 21.6 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 1630 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 93.8 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 1390 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 1490 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 1490 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 5

18 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D7 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Turbiditet 27 FNU % NS EN ISO Total Fosfor mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 4.6 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 15 mg/l % NS EN :2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 449 ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 20.0 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 15.0 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 27.4 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 15.0 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 31.7 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 81.5 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 15.0 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 29.2 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 232 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 133 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 133 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 143 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 985 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 1130 ng/l Utføree laboratorium/ Uerleveraør: DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), Neuläer Kamp 1 a, D-21079, Hamburg b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 5

19 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Kopi til: Postmottak Merethe W. Mork Silje M. Skogvold Moss Håkon Urdal ASM/Master i Matvitenskap Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 5

20 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Forsvarsbygg Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Attn: Freddy Engelstad Merknader prøveserie: V2: Oppdragsmerking korrigert etter kuens ønske ANALYSERAPPORT Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilset analyserapport. AR-15-MM XX Tlf: Fax: AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Ørla Kampflybase Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 10

21 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: BR5 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), filtrert ICP-MS 1.0 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), filtrert ICP-MS < µg/l 0.01 NS EN ISO b) Kadmium (Cd), filtrert ICP-MS < µg/l NS EN ISO b) Kobber (Cu), filtrert ICP-MS 0.61 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), filtrert ICP-MS < 0.10 µg/l 0.05 NS EN ISO Kvikksølv (Hg), filtrert µg/l % NS EN ISO 12846:2012 b) Nikkel (Ni), filtrert ICP-MS 7.3 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), filtrert ICP-MS 1.6 µg/l % NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 244 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 10

22 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 20.0 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 15.0 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 64.1 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 15.0 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 18.6 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 162 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 15.0 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 69.9 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 460 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 16.3 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 42.5 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 58.9 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 58.9 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 1080 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 1210 ng/l Merknader: Forhøyet deteksjonsgrense på metaller pga vanskelig matriks Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 10

23 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: OV-3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.59 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l 0.2 NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 4.6 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 1.5 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 2.3 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 2.9 µg/l 2 20% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 85.2 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 10

24 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C mg/l % Internal Method b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 8.6 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 9.8 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 7.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 17.9 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 28.0 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 28.0 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 33.0 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 150 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 232 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 10

25 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: OV-4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.52 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l 0.2 NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 5.7 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 1.8 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 2.7 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS < 2.0 µg/l 2 NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 1980 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 10

26 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 37.0 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 61.2 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 151 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 7.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 42.7 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 250 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 14.0 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 236 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 250 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 250 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 2780 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 2840 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 10

27 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: OV-5 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.49 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l 0.2 NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 4.6 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 1.7 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 1.2 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 5.8 µg/l 2 20% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren µg/l % b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen µg/l % b) Sum PAH(16) EPA µg/l 40% b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 551 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 10

28 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 37.0 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 20.1 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 22.0 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 63.3 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 7.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 22.5 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 138 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 5.0 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 364 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 369 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 369 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 1220 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 1280 ng/l Utføree laboratorium/ Uerleveraør: DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), Neuläer Kamp 1 a, D-21079, Hamburg b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Postmottak Merethe W. Mork Silje M. Skogvold Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 10

29 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Moss Håkon Urdal ASM/Master i Matvitenskap Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 10

30 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Forsvarsbygg Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Attn: Freddy Engelstad ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Ørla kampflybase Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 8

31 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: OV-4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.39 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 0.36 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 6.5 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 2.1 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 3.0 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS < 2.0 µg/l 2 NS EN ISO Turbiditet 4.7 FNU % NS EN ISO Total Fosfor mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 8.9 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 9.2 mg/l % NS EN 1484 b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 8

32 b) BTEX AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 604 ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 21.5 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 44.5 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 83.4 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 7.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 23.7 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 181 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 8.8 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 164 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 172 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 172 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 1130 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 1200 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 8

33 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.77 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 1.8 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 12 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 8.2 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 7.4 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 6.8 µg/l 2 20% NS EN ISO Turbiditet 35 FNU % NS EN ISO Total Fosfor 0.10 mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 20 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 6.1 mg/l % NS EN 1484 b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 8

34 b) BTEX AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 6950 ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 22.0 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) 12.7 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 158 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 180 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 623 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) 15.4 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 196 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) 8.5 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 1230 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 49.8 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 716 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 765 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 765 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 8

35 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D11 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l % EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 6.8 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 13 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS 0.27 µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 76 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 120 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 88 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 180 µg/l 2 15% NS EN ISO Turbiditet 290 FNU % NS EN ISO Total Fosfor 0.30 mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 16 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 5.8 mg/l % NS EN 1484 b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen µg/l % b) Sum PAH(16) EPA µg/l 40% b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 8

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON Kartlegging av miljøgifter i jord i områder for ny infrastruktur, Energibygg, forlengelse av rull e- bane og nytt brannøvingsfelt FUTURA - RAPPORT

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research e-rapport nr. 38-213 Undersøkelse av utvalgte miljøgifter i krabbe ved Statoil Petroleum Mongstad Per-Otto Johansen Fotograf Øyvind Karlsen

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 213 Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken Gaute Velle, Ulrich Pulg, Marte Haave Lønningsbekken nedstrøms

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Naglestad Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-012834-01

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Iveland kommune Teknisk etat 4724 Iveland Attn: Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57 5207 AR-16-MG-001771-01

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05

Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05 NOTAT Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola Oppdrag: 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05 Skrevet av: Astrid Finstad Brevik Kvalitetskontroll: Per Kraft KONSEKVENSVURDERING

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

VURDERING AV AVRENNINGSFORHOLD

VURDERING AV AVRENNINGSFORHOLD 09 2015 GEOPLAN AS UTVIDING AV KVERNURI SKIFERBROT VURDERING AV AVRENNINGSFORHOLD FAGRAPPORT 09 2015 GEOPLAN AS UTVIDING AV KVERNURI SKIFERBROT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO 10523

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO 10523 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Box 75 NO-5841 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-15-MX-002608-01 Prøvemottak:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Jan Egil Almedal Prøvemerking: 01 - Konsmo, råvann Analysestartdato: <1 <1 <1 <1 <1

ANALYSERAPPORT. Jan Egil Almedal Prøvemerking: 01 - Konsmo, råvann Analysestartdato: <1 <1 <1 <1 <1 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

RAPPORT. Bodø brannøvingsfelt VURDERING AV BEHOV FOR TILTAK MOT PFAS FORURENSNING DOK.NR R REV.NR. 0 /

RAPPORT. Bodø brannøvingsfelt VURDERING AV BEHOV FOR TILTAK MOT PFAS FORURENSNING DOK.NR R REV.NR. 0 / RAPPORT Bodø brannøvingsfelt VURDERING AV BEHOV FOR TILTAK MOT PFAS FORURENSNING DOK.NR. 20150761 01 R REV.NR. 0 / 2016 12 01 Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten

Detaljer

PFAS VED ØRLAND HOVEDFLYSTASJON TILTAKSVURDERINGER 1.MARS 2016

PFAS VED ØRLAND HOVEDFLYSTASJON TILTAKSVURDERINGER 1.MARS 2016 PFAS VED ØRLAND HOVEDFLYSTASJON TILTAKSVURDERINGER 1.MARS 2016 FORSVARSBYGG RAPPORT 868/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 5 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 1.1 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 11 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes ANALYSERAPPORT Tlf: +7 9 50 2 2 Fax: AR-17-MX-003890-01

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

p stb ks " llllllililillllilllllli

p stb ks  llllllililillllilllllli V \...flv -,.,,' Eurotine Environment Testing Norway. I x./f= = "- AS (Moss) å é: e u rgf l n 5 (Q :;;.::.;:::e; ;:W '-..,,,._.\..\- I-6,,-;,-9 NO-1538 Moss Norconsult AS Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Rekvirent: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten EBY-saksnr.: DMR-saksnr.: 16/2023 16-0054 Dato: 26. februar 2017 DMR Miljø og Geoteknikk

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Aust-Telemark vassområde Tinn kommune- 160006 Att: Liv Rigmor Flå Postboks 14 3661 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 20.10.15 Tatt ut av: Liv Rigmor Flå Mottatt: 20.10.15 Analyseperiode:

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 4. RK 169 Hellerudveien Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 4. RK 169 Hellerudveien Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Oslo Kommune Vann- og Avløpsetaten PB. 4704 Sofienberg 0506 Oslo

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Box 75 NO-5841 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-15-MX-002577-01 Prøvemottak:

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Årsrapport Gjennomført overvaking for Solberg Scandinavian AS SOLBERG SCANDINAVIAN AS. Magasinvegen Voss ADRESSE COWI AS

Årsrapport Gjennomført overvaking for Solberg Scandinavian AS SOLBERG SCANDINAVIAN AS. Magasinvegen Voss ADRESSE COWI AS SOLBERG SCANDINAVIAN AS Årsrapport 2016 ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5705 Voss Gjennomført overvaking for Solberg Scandinavian AS OPPDRAGSNR. A034590 VERSJON 1 UTGJEVINGSDATO 28.02.2017 UTARBEIDD Helen

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Kostnader for forsendelse av prøvene skal være inkludert i prisene oppgis i tilbudsskjemaet.

Kostnader for forsendelse av prøvene skal være inkludert i prisene oppgis i tilbudsskjemaet. KRAVSPESIFIKASJON 1. Beskrivelse av oppdraget Tilbyder skal utføre analyser av jordprøver og vannprøver for identifisering av organiske, uorganiske og bakteriologiske parametere i prøver tatt i forbindelse

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MM Í%R5vÂÂVBo5Î EUNOMO Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland

ANALYSERAPPORT AR-16-MM Í%R5vÂÂVBo5Î EUNOMO Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Nesodden Kommune Tangenten Kongleveien 2 1450 NESODDTANGEN Attn: Martin Heggland Tlf: +47 69 00 52 00 Fax:

Detaljer