3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015"

Transkript

1

2 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen for å gi et mest mulig komplett bilde av tilstaen før oppstart av gravearbeider. 3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) I forbielse med krav i gitt i Forsvarsbyggs utslippstillatelse for Ørla Flyplass, fra Fylkesmannen, ble det i august 2014 etablert et overv åkingsprogram for kartlegging av avrenning fra flyplassen. Overvåkingsprogrammet omfatter månedlig prøvetaking av bekkevann i 4 punkter nedstrøms kampflybasen, i Leirbekken, Meldals kanalen og Djupdals kanalen. Prøvepunktene tilsvarer prøvepunktene som er p røvetatt av Multiconsult gitt i Figur 1, men er plassert noe annerledes : NIVA sitt punkt i Leirbekken (K4) er plassert nedenfor samløp av Leirbekken og bekken fra Dalatjørna, og avrenningen fra kampflybasen er derfor mer fortynnet i dette punktet sammenlignet med Multiconsult s prøvepunkt (OV4). I Djupdalsbekken er det ingen vesensforskjell mellom prøvepunkte t til NIVA og Multiconsult (hhv. K3 og OV5) NIVA har to prøvepunkter i Meldalsbekken (K2 og K1) som tilsvarer punktene OV1 og OV2 i Figur 1. Prøvepunktene K1 og K2 er dermed oppstrøms Multiconsults prøvepunkt (OV 3), og her er vil avrenning fra basen vær e fortynnet i vannet som prøvetas av Mul ticonsult. Som følge av dette er resultatene fra de ulike punktene ikke direkte sammenlignbare, men gir samlet sett et godt bilde på avrenningen fra området. Resultatene fr a overvåkingen utført av NIVA i perioden september 2014 til september 2015, er git t i NIVA - notat 1557/15 «Overvåking av avrenning fra Ørla Flyplass ». 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Befaring er Vannovervåking i ut byggingsfasen er utført av Merethe W. Mork og Silje M. Skogvold fra Multiconsult. Vannprøvetakingen er utført samtidig med befaringer i forbielse med grave arbeider for Skvadronbygget, H ovedinfrastruktur og Rullebaneforlengelsen, samt for vannovervåking av eksisteree brannøvingsfelt. Vannprøver Følgee vannprøvetaking er utført av Multiconsult f.o.m juni 2015: 10. juni 2015 ble det tatt vannprøver i de tre bekke ne nedstrøms kampflybasen, Leirbekken (OV4), Djupdalskanalen (OV5) og Meldalskanalen (OV3), samt i en overvåkingsbrønn ( BR5 ) vest for Skvadronbygget. Prøvene ble analysert m hp. tungmetaller, PAH, PCB, olje og PFAS. Ved prøvetakingen 10. juni ble det også utført prøvetaking av tre drenskummer (D3, D4 og D7) på kulvertene ved eksisteree brannøvingsfelt, nedstrøms tomta for Skvadronbygget. Disse prøvene ble analysert mhp. PF AS, olje, TOC, turbiditet, t otn og t otp. 17. juni ble det t att vannprøver i Leirbekken (OV 4), samt i to drens kummer nedstrøms Skvadronbygget, D4 og D11. Prøvene ble analysert mhp. tungmetaller, PAH, olje, PCB, PFAS, totp, totn, TOC og turbiditet. 2. september ble det tatt vannprøver i de tre bekkene (OV3, OV4 og OV5). Prøvene ble analysert mhp. tung metaller, PAH, PCB, olje, PFAS, TOC, turbiditet, totn, t otp RIGm - NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 2 av 9

3 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no 27. oktober ble det utført prøvetaking av samtlige drenskummer vist i Figur 2, samt i Leirbekken (OV4). Nærmere beskrivelse av denne prøvetakingen er gitt i Multiconsultrapport RIGm-RAP-003_rev01. Resultatene er også presentert i dette notatet. 13. november 2015 ble det tatt prøve i drenskummene D3, D4 og D7. Det ble samtidig tatt prøver i et drensrør i prøvesjakt B33 i forbielse med jordprøvetaking ved eksisteree brannøvingsfelt. Drensrøret som ble prøvetatt leder inn på kum D4 fra nord. Prøvene ble analysert mhp. PFAS. 7. mars 2016 ble det tatt én vannprøve i Leirbekken (OV4). Prøven ble analysert mhp. tungmetaller, PAH, PCB, olje og PFAS. Plassering av prøvepunkter i bekkene, samt plassering av grunnvannsbrønner er vist i Figur 1. Plassering av drenskummene er gitt i Figur 2. Figur 1 Flyfoto som viser plassering av prøvepunkter i bekkene nedstrøms Kampflybasen, samt plassering av grunnvannsbrønner. Figuren er hentet fra tiltaksplanen, ALM-RIGm-RAP RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 3 av 9

4 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Figur 2 Flyfoto som viser plassering av drenskummer. Disse er knyttet til de to kulvertene som leder vann fra øst mot Leirbekken i vest. Kum D3, D4 og D7 ble prøvetatt 10. juni 2015, mens kummene D4 og D11 ble prøvetatt 17. juli I oktober 2015 ble det utført prøvetaking i alle de markerte kummene i bildet. Pilene i figuren angir innstrømmee drensvann som ble prøvetatt i oktober, i tillegg til vann fra hovedløpet i hver kum. I november 2015 ble kummene D3, D4 og D7 prøvetatt, i tillegg til drensvann som leder inn i kum D4 fra nord (B33) RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 4 av 9

5 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no 5 Resultater Bekke vann Resultatene fra vannprøvetaking i bekkene nedstrøms kampflybasen fra 2013 til 1. april 2015 er vist i Tabell 1 - Tabell 3. Sammenstilling av resultatene, med alle PFAS - forbielsene, er vist i vedlegg 1 og 2. Analyserapporter er vist i vedlegg 6. Prøvepunktene OV1 og OV2 er forgreninger oppstrøms i Meldalskanal en, jf. Figur 1. Tabell 1 Resultater fra analyse av metaller i bekkene OV1 - OV5. Prøvepunkt Dato prøvetaking Prøvebehal ing Tungmetaller µg/l As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn OV1 - søre kanal Meldalsk. OV2 - nordre kanal Meldalsk. OV3 - Meldalskanalen OV4 - Leirbekken OV5 - Djupdalskanalen Filtrert 0,56 <0,02 0,021 0,62 4,7 <0,1 2,8 1, Filtrert 0,72 0,028 0,026 1,4 6,8 <0,1 1, Filtrert 0,7 <0,02 0,02 0,68 4,9 <0,1 2,5 1, Oppsluttet 0,47 0,28 0,027 0,93 4,2 0,014 1,1 5, Oppsluttet 0,59 < 0,20 0,052 1,5 4,6 < 0,005 2,3 2, Oppsluttet 0,66 < 0,20 0, ,007 1,9 < 2, Filtrert 0,69 <0,02 0,013 0,56 3,2 <0,1 2,4 < Oppsluttet 0,32 <0,2 <0,02 1 2,9 0,006 0,93 4, Oppsluttet 0,36 <0,2 <0,01 0,53 4 <0,005 1,8 <2, Oppsluttet 0,52 < 0,20 0,085 1,8 5,7 < 0,005 2,7 < 2, Oppsluttet 0,39 0,36 0,031 2,1 6,5 < 0,005 3 < 2, Oppsluttet 0,68 0,029 8,1 1,9 < 0,005 2,9 0,97 < 2, Oppsluttet 0,93 1,2 <0,01 9,8 8 0,009 6,7 8, Oppsluttet 0,32 0,32 0,017 1,2 3,6 <0,005 1,8 < Filtrert 0,57 0,023 0,028 0,67 4,4 <0,1 2 3, Oppsluttet 0,44 0,24 0,031 0,63 3,8 <0, , Oppsluttet 0,49 < 0,20 0,074 1,7 4,6 < 0,005 1,2 5, Oppsluttet 0,75 < 0,010 7,1 0,9 < 0,005 0,99 < 0,20 2, RIGm - NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 5 av 9

6 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Tabell 2 Resultater fra analyser av organiske parametere i prøvepunktene OV1-OV5. Prøvepunkt OV1 - søre kanal Meldalsk. OV2 - nordre kanal Meldalsk. OV3 - Meldalskanalen OV4 - Leirbekken OV5 - Djupdalskanalen Dato prøvetaking µg/l µg/l mg/l PAH µg/l μg/l mg/l FNU Tot-P tot-n THC Sum PAH Sum Totalt Turbiditet PCB7 organisk <10 <2 <0, <10 <2 <0, <10 <2 <0, <10 <2 <0, <70 <2 i.p <70 i.p i.p 21 2, <10 <2 <0, <10 <2 <0, <20 0,019 i.p <70 i.p i.p <70 i.p i.p 9,2 4, <70 i.p i.p <70 0,017 i.p <70 i.p i.p <10 <2 <0, <10 <2 <0, <70 0,015 i.p <70 i.p i.p 17 2,6 Ip = ikke påvist RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 6 av 9

7 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Tabell 3 Resultater for utvalgte PFAS i prøvepunktene OV1 - OV5. Prøvepunkt Dato ng/l prøvetaking 6:2 FTS PFOS PFOA Sum PFC OV1 - søre kanal Meldalsk. OV2 - nordre kanal Meldalsk. OV3 - Meldalskanalen OV4 - Leirbekken OV5 - Djupdalskanalen ,7 4, ,2 28 < ,8 22,6 <5 76, , , , , , Grunnvann Resultatene fra vannprøvetaking i grunnvannsbrønnene, BR1 - BR7, fra februar 2015 til 1. november 2015 er vist i vedlegg 3. Analyserapporter er vist i vedlegg 6. Drenskulverter Resultatene fra vannprøvetaking i kulvertene fra februar 2015 til 1. april 2016 er vist i Tabell 4 på neste side. Sammenstilling av resultatene, med alle PFAS - forbielsene, er vist i vedlegg 4 og 5. Analyserapporter fra prøvetakingsruene i jun i, september og november 2015, samt mars 2016, er vist i vedlegg RIGm - NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 7 av 9

8 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Tabell 4 Resultater fra prøvetaking av drenskummer i 2015 og mars ip = ikke påvist Tungmetaller μg/l µg/l mg/l FNU ng/l Prøve-punkt Dato Totalt prøvetaking As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Tot-P tot-n THC Sum PAH Sum PCB7 Benzen organisk Turbiditet 6:2 FTS PFOS PFOA Sum PFC karbon Søre kulvert D ,7 0, , ,8 78 ip ip ip <16,7 <16,7 ip D ,8 0, , ip 0,0024 ip 5, ,8 < 10, D < ,1 7, ip , D < , , D3-B < , ip , D ,77 0,057 8,2 12 < 0,005 7,4 1,8 6, ip i.p ip 6, , < , , D4-B < , , D4-C < B D < , D < , D < , D < , D , D12-B < < 7,50 < 5,00 < 5,00 ND Nordre kulvert D ,43 0,017 1,1 5,7 <0,005 2,1 0,29 8,4 39 ip ip 17,6 <10 17,6 D < ,4 22 5, ip < 10,0 985 D < , ,4 51,5 < 5, D7-B <50 D < , D15-B < ,1 18,3 6, D < ,8 7, D < ,9 9, D < ,1 44,4 6, D < ,7 55,6 7, RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 8 av 9

9 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no 6 Vedlegg Vedlegg 1: Sammenstilling av analyseresultater fra overflatevann (OV1-OV5) Vedlegg 2: Sammenstilling av analyseresultater fra overflatevann (OV1-OV5) PFAS Vedlegg 3: Sammenstilling av analyseresultater fra grunnvannsbrønner (BR1 BR7) Vedlegg 4: Sammenstilling av analyseresultater fra drenskummer (D1-D20) Vedlegg 5: Sammenstilling av analyseresultater fra drenskummer (D1-D20) - PFAS Vedlegg 6: Analyserapporter fra Eurofins prøvetaking juni, september og november 2015, samt mars RIGm-NOT april 2015 / Revisjon 01 Side 9 av 9

10 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultater for bekker Multiconsult RIGm-NOT-013 Vedlegg 1 Prøvepunkt Dato Prøvebehali Tungmetaller μg/l ant/100 µg/l mg/l FNU ng/l prøvetaking ng As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn TKB Tot-P tot-n THC BTEX Sum PAH Sum Totalt Turbiditet 6:2 FTS PFOS PFOA PCB7 organisk Sum PFC OV Filtrert 0,56 <0,02 0,021 0,62 4,7 <0,1 2,8 1, ip ip ip OV Filtrert 0,72 0,028 0,026 1,4 6,8 <0,1 1,5 3 < ip ip ip Filtrert 0,7 <0,02 0,02 0,68 4,9 <0,1 2,5 1, ip ip ip 60,7 4,1 64,8 OV Oppsluttet 0,47 0,28 0,027 0,93 4,2 0,014 1,1 5, ip ip ip Oppsluttet 0,59 < 0,20 0,052 1,5 4,6 < 0,005 2,3 2,9 ip ip ip 85,2 28 < Oppsluttet 0,66 < 0,20 0, ,007 1,9 < 2, ip ip ip ip 21 2,7 13,8 22,6 <5 76, Filtrert 0,69 <0,02 0,013 0,56 3,2 <0,1 2,4 <1 < ip ip ip Oppsluttet 0,32 <0,2 <0,02 1 2,9 0,006 0,93 4, ip ip ip Oppsluttet 0,36 <0,2 <0,01 0,53 4 <0,005 1,8 <2,0 ip 0,019 ip ,5 196,5 OV Oppsluttet 0,52 < 0,20 0,085 1,8 5,7 < 0,005 2,7 < 2,0 ip ip ip Oppsluttet 0,39 0,36 0,031 2,1 6,5 < 0,005 3 < 2, ip ip ip ip 9,2 4, , Oppsluttet 0,68 0,029 8,1 1,9 < 0,005 2,9 0,97 < 2, ip ip ip , Oppsluttet 0,93 1,2 <0,01 9,8 8 0,009 6,7 8, ip 0,017 i.p , Oppsluttet 0,32 0,32 0,017 1,2 3,6 <0,005 1,8 <2 ip i.p i.p Filtrert 0,57 0,023 0,028 0,67 4,4 <0,1 2 3, ip ip ip OV Oppsluttet 0,44 0,24 0,031 0,63 3,8 <0, , ip ip ip Oppsluttet 0,49 < 0,20 0,074 1,7 4,6 < 0,005 1,2 5,8 ip 0,015 ip Oppsluttet 0,75 < 0,010 7,1 0,9 < 0,005 0,99 < 0,20 2, ip ip ip ip 17 2, ,

11 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultater, vannprøver bekker Multiconsult RIGm-NOT-013 Vedlegg 2 ng/l Prøvepunkt Dato 8:2 Fluortelomersul fonat (FTS) Perfluorbutansu lfonat (PFBS) Perfluorbutansy re (PFBA) Perfluordekans ulfonat (PFDS) Perfluordekans yre (PFDeA) Perfluordodeka nsyre (PFDoA) Perfluorheksan sulfonat (PFHxS) Perfluorheksan syre (PFHxA) Perfluorheptans ulfonat (PFHpS) Perfluorheptans yre (PFHpA) Perfluornonans yre (PFNA) Perfluoroktansu lfonamid (PFOSA) Perfluorpentans yre (PFPeA) Perfluortetradek ansyre (PFTA) Perfluortridekan syre (PFTrA) Perfluorueka nsyre (PFUnA) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) Perfluoroktylsul fonat (PFOS) Perfluoroktansy re (PFOA) Sum PFC forbielser OV3 OV4 OV ,7 4,1 64, < 10,0 < 7,5 < 5,0 < 7,5 < 5,0 < 5,0 8,6 9,8 < 7,5 < 5,0 < 5,0 < 5,0 17,9 < 5,0 < 5,0 < 5,0 85,2 28 < < 10,0 <7,5 21,5 <7,5 <5 <5 44,5 83,4 <7,5 23,7 <5 <5 181 <5 <5 < , <10 <7,5 <5 <7,5 <5 <5 9,4 7,7 <7,5 <5 <5 <5 23 <5 <5 <5 13,8 22,6 <5 76, < 10,0 < 7,5 37 < 7,5 < 5,0 < 5,0 61,2 151 < 7,5 42,7 < 5,0 < 5,0 250 < 5,0 < 5,0 < 5, < 10,0 < 7,5 21,5 < 7,5 < 5,0 < 5,0 44,5 83,4 < 7,5 23,7 < 5,0 < 5,0 181 < 5,0 < 5,0 < 5, , <10 <7,5 35,8 <7,5 <5 <5 45,6 117 <7,5 43,6 <5 <5 320 <5 <5 < , < 20,0 < 15,0 25,7 < 15,0 < 10,0 < 10,0 39,6 70,6 < 15,0 31,6 < 10,0 < 10,0 349 < 10,0 < 10,0 < 10, , <10 < 7,50 23 < 7,50 < 5,00 < 5, ,2 < 7,50 19,5 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, < 7,5 20,1 < 7,5 < 5,0 < 5, ,3 < 7,5 22,5 < 5,0 < 5,0 138 < 5,0 < 5,0 < 5, <10 <7,5 27,8 <7,5 <5 <5 17,2 87,5 <7,5 53,9 <5 <5 310 <5 <5 < ,5 856

12 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultat for grunnvannsprøver Multiconsult RIGm NOT 013 Vedlegg 3 Tungmetaller μg/l Alifater µg/l PAH μg/l PCB μg/l µg/l PFAS ng/l Prøvepunkt Dato Prøvebehaling As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn C8-C10 C10-C12 C12-C35 Sum 16 B(p Sum 7 Bensen 6:2 FTS PFOS PFOA Sum PFC BR1 BR Oppsluttet 0,7 0,035 3,7 4,6 <0,005 3,8 0,38 12 <10 <10 <10 ip <0,1 ip <0, Filtrert 1 0,039 0,45 2,3 <0, ,07 1 <10 <10 <10 ip <0,1 ip 7,3 2,9 10, Oppsluttet 37 0, , <10 <10 16 ip <0,1 ip <0, Filtrert 2,3 <0,01 0,69 0,57 <0,002 2,9 <0,02 1,3 <10 <10 <10 ip <0,1 ip 61 9,4 70, Oppsluttet 10 0, , <10 <10 21 ip <0,1 ip <0,1 BR Filtrert 0,9 0,013 0,57 1,9 <0,002 0,68 0,078 <1 <10 <10 <10 ip <0,1 ip 9,9 7, Filtrert 0,36 <0,004 0,15 0,95 <0,002 0,2 0,084 0,65 <5 <10 31 ip <0,01 ip <0,1 <10 <10 23,6 BR Oppsluttet 2,5 0, , ,7 40 <10 <10 <10 ip <0,01 ip <0,1 3,5 3,2 6, Oppsluttet 1,9 0,068 7,9 6 0, ,1 21 <10 <10 17 ip <0,01 ip <0,1 10 8,6 18,6 BR Filtrert 0,86 0,047 0,5 3,6 <0,002 7,4 0,025 1,7 <10 <10 <10 ip <0,1 ip <0, Filtrert 0,31 0,073 <0,25 1,9 0,009 4,8 <0,05 6,5 <5 <5 55 ip <0,01 ip <0,1 <10 < Filtrert 1,0 <0,0080 <0,10 0,61 0,015 7,3 <0,020 1,6 <20 <20 <70 ip <0,01 ip <0, ,5 16, BR6 BR Oppsluttet Oppsluttet 8 1,9 0,14 0, ,8 0,035 0, ,7 1, <10 <10 <10 < ip ip <0,1 <0,1 ip ip Filtrert Filtrert 0,66 1,9 0,057 0,14 0,44 0,61 3,4 7,5 <0,002 <0,002 6,2 4,4 <0,02 0,11 1,1 6,2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ip ip <0,1 <0,1 ip ip <0,1 4,7 3,4 14 1,7 18,7 5,1 Side 1 av 1

13 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultater for vann fra drenskummer Multiconsult RIGm-NOT-013 Vedlegg 4 Tungmetaller μg/l µg/l mg/l FNU Prøve-punkt Dato prøvetaking As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Tot-P tot-n THC Sum PAH Sum PCB7 Benzen Søre kulvert D ,7 0, , ,8 78 ip ip ip Totalt organisk karbon D ,8 0, , ip 0,0024 ip 5,8 290 D < ip D < D3-B < , ip D ,77 0,057 8,2 12 < 0,005 7,4 1,8 6, ip i.p ip 6, < D4-B < D4-C < D < D < D < D < D D12-B < Nordre kulvert D ,43 0,017 1,1 5,7 <0,005 2,1 0,29 8,4 39 ip ip D < ip D < D7-B <50 D < D15-B < D < D < D < D < D Turbiditet

14 Forsvarsbygg Kampflybase Analyseresultater for vann fra drenskummer Multiconsult RIGm-NOT-013 Vedlegg 5 ng/l Prøvepunkt Dato 8:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) Perfluorbuta nsulfonat (PFBS) Perfluorbuta nsyre (PFBA) Perfluordeka nsulfonat (PFDS) Perfluordeka nsyre (PFDeA) Perfluordod ekansyre (PFDoA) Perfluorheks ansulfonat (PFHxS) Perfluorheks ansyre (PFHxA) Perfluorhept ansulfonat (PFHpS) Perfluorhept ansyre (PFHpA) Perfluornon ansyre (PFNA) Perfluorokta nsulfonamid (PFOSA) Perfluorpent ansyre (PFPeA) Perfluortetra dekansyre (PFTA) Perfluortride kansyre (PFTrA) Perfluoru ekansyre (PFUnA) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) Perfluorokty lsulfonat (PFOS) Perfluorokta nsyre (PFOA) Sum PFC Søre kulvert D <25 <25 <16,7 <16,7 <16,7 <16,7 <16,7 ip D < 20,0 < 15,0 49 < 15,0 < 10,0 < 10,0 22,4 203 < 15,0 59 < 10,0 < 10,0 623 < 10,0 < 10,0 < 10, ,8 < 10, < 10,0 < 7,50 72,7 < 7,50 < 5,00 < 5,00 17,1 191 < 7,50 64,6 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, ,1 7, ,1 19,8 129 < 15,0 < 10,0 < 10, < 10,0 < 10,0 973 < 10,0 < 10,0 < 10, , D < 20,0 < 15,0 159 < 15,0 < 10,0 < 10,0 85,9 445 < 15,0 146 < 10,0 < 10, < 10,0 < 10,0 < 10, , ,9 12,3 174 < 7,50 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D3-B < 15,0 64,7 < 10, , < 10,0 < 10,0 < 10, ,6 228 < 15,0 10 < 10, , ,6 < 10, < 10,0 < 10,0 < 10, , D ,7 158 < 7,5 < 5,0 < 5, , ,5 < 5, < 5,0 < 5,0 < 5, , ,7 < 15,0 165 < 15,0 < 10,0 < 10, < 15,0 146 < 10,0 < 10, < 10,0 < 10,0 < 10, , , < 7,50 < 5,00 < 5, , ,16 33, < 5,00 < 5,00 < 5, , D4-B < 20,0 < 15,0 64,5 < 15,0 < 10,0 < 10, < 15, ,5 < 10,0 637 < 10,0 < 10,0 < 10,0 70, , D4-C , < 7,50 12,3 < 5, , ,5 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, B ,5 22,4 457 < 15,0 < 10,0 < 10, ,1 < 10, < 10,0 < 10,0 < 10, D ,1 11,1 155 < 7,50 < 5,00 < 5, , ,79 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D ,9 8, < 7,50 < 5,00 < 5,00 89, , ,28 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D ,2 < 7, < 7,50 < 5,00 < 5,00 84, , ,25 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D ,4 < 7, < 7,50 < 5,00 < 5,00 60, ,05 90,8 6,11 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D ,1 < 7,50 92 < 7,50 < 5,00 < 5,00 60,8 264 < 7, ,37 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D12-B < 10,0 < 7,50 < 5,00 < 7,50 < 5,00 < 5,00 < 7,50 < 5,00 < 7,50 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 7,50 < 5,00 < 5,00 ND Nordre kulvert D <15 <15 <10 <10 <10 17,6 <10 17,6 D < 10,0 < 7,50 12,5 < 7,50 < 5,00 < 5, ,7 < 7,50 13,3 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 11,4 22 5, < 20,0 < 15,0 27,4 < 15,0 < 10,0 < 10,0 31,7 81,5 < 15,0 29,2 < 10,0 < 10,0 232 < 10,0 < 10,0 < 10, < 10,0 985 D < 10,0 < 7,50 26 < 7,50 < 5,00 < 5,00 38,3 80,6 < 7,50 29 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , < 10,0 < 7,50 21,5 < 7,50 < 5,00 < 5,00 15,7 35,6 < 7,50 11 < 5,00 < 5,00 94,3 < 5,00 < 5,00 < 5,00 11,4 51,5 < 5, D7-B D < 10,0 < 7,50 30,1 < 7,50 < 5,00 < 5,00 26,7 89,9 < 7,50 34,1 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, , D15-B < 10,0 < 7,50 18,7 < 7,50 < 5,00 < 5,00 26,6 52,1 < 7,50 23,9 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 38,1 18,3 6, D < 10,0 < 7,50 22,4 < 7,50 < 5,00 < 5,00 25,2 55,1 < 7,50 22,9 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, ,8 7, D < 10,0 < 7,50 20,3 < 7,50 < 5,00 < 5,00 23,1 54,6 < 7,50 24,5 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5, ,9 9, D < 10,0 < 7,50 19,9 < 7,50 < 5,00 < 5,00 20,7 54 < 7,50 23,6 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 79,1 44,4 6, D < 10,0 < 7,50 18,7 < 7,50 < 5,00 < 5,00 21,6 52,8 < 7,50 23,7 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 89,7 55,6 7, D < 10,0 < 7,50 18,8 < 7,50 < 5,00 < 5,00 20,3 51,4 < 7,50 22,3 < 5,00 < 5, < 5,00 < 5,00 < 5,00 81,4 53,1 7,43 427

15 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Forsvarsbygg Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Attn: Freddy Engelstad Merknader prøveserie: V2: Prøvemerking eret på etter kuens ønske. ANALYSERAPPORT Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilset analyserapport. AR-15-MM XX Tlf: Fax: AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Ørla kampflybase Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 5

16 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Turbiditet 48 FNU % NS EN ISO Total Fosfor mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 8.6 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 15 mg/l % NS EN :2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 42.1 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) 19.8 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 129 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 15.0 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 135 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 578 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) 21.0 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 163 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 973 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 43.5 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 604 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 648 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 648 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 5

17 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Turbiditet 38 FNU % NS EN ISO Total Fosfor mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 7.4 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 14 mg/l % NS EN :2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 116 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) 31.6 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 228 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 15.0 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) 10.0 ng/l Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 292 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 1120 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) 42.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 377 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) 21.6 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 1630 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 93.8 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 1390 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 1490 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 1490 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 5

18 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D7 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Turbiditet 27 FNU % NS EN ISO Total Fosfor mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 4.6 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 15 mg/l % NS EN :2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 449 ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 20.0 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 15.0 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 27.4 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 15.0 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 31.7 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 81.5 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 15.0 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 29.2 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 232 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 133 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 133 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 143 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 985 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 1130 ng/l Utføree laboratorium/ Uerleveraør: DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), Neuläer Kamp 1 a, D-21079, Hamburg b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 5

19 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpFNÎ Kopi til: Postmottak Merethe W. Mork Silje M. Skogvold Moss Håkon Urdal ASM/Master i Matvitenskap Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 5

20 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Forsvarsbygg Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Attn: Freddy Engelstad Merknader prøveserie: V2: Oppdragsmerking korrigert etter kuens ønske ANALYSERAPPORT Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilset analyserapport. AR-15-MM XX Tlf: Fax: AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Ørla Kampflybase Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 10

21 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Grunnvann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: BR5 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), filtrert ICP-MS 1.0 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), filtrert ICP-MS < µg/l 0.01 NS EN ISO b) Kadmium (Cd), filtrert ICP-MS < µg/l NS EN ISO b) Kobber (Cu), filtrert ICP-MS 0.61 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), filtrert ICP-MS < 0.10 µg/l 0.05 NS EN ISO Kvikksølv (Hg), filtrert µg/l % NS EN ISO 12846:2012 b) Nikkel (Ni), filtrert ICP-MS 7.3 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), filtrert ICP-MS 1.6 µg/l % NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 244 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 10

22 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) < 20.0 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 15.0 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 64.1 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 15.0 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 18.6 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 162 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 15.0 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 69.9 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 460 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 16.3 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 42.5 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 58.9 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 58.9 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 1080 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 1210 ng/l Merknader: Forhøyet deteksjonsgrense på metaller pga vanskelig matriks Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 10

23 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: OV-3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.59 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l 0.2 NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 4.6 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 1.5 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 2.3 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 2.9 µg/l 2 20% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 85.2 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 10

24 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C mg/l % Internal Method b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 8.6 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 9.8 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 7.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 17.9 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 28.0 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 28.0 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 33.0 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 150 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 232 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 10

25 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: OV-4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.52 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l 0.2 NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 5.7 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 1.8 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 2.7 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS < 2.0 µg/l 2 NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 1980 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 10

26 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 37.0 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 61.2 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 151 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 7.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 42.7 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 250 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 14.0 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 236 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 250 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 250 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 2780 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 2840 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 10

27 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: OV-5 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.49 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS < 0.20 µg/l 0.2 NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 4.6 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 1.7 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 1.2 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 5.8 µg/l 2 20% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren µg/l % b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen µg/l % b) Sum PAH(16) EPA µg/l 40% b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 551 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 10

28 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 37.0 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 20.1 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 22.0 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 63.3 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 7.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 22.5 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 138 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 5.0 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 364 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 369 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 369 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 1220 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 1280 ng/l Utføree laboratorium/ Uerleveraør: DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), Neuläer Kamp 1 a, D-21079, Hamburg b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Postmottak Merethe W. Mork Silje M. Skogvold Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 10

29 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKpB*Î Moss Håkon Urdal ASM/Master i Matvitenskap Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 10

30 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Forsvarsbygg Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Attn: Freddy Engelstad ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Ørla kampflybase Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 8

31 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: OV-4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.39 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 0.36 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 6.5 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 2.1 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 3.0 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS < 2.0 µg/l 2 NS EN ISO Turbiditet 4.7 FNU % NS EN ISO Total Fosfor mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 8.9 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 9.2 mg/l % NS EN 1484 b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 8

32 b) BTEX AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 604 ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 21.5 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 44.5 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 83.4 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) < 7.5 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 23.7 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 181 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 8.8 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 164 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 172 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 172 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ 1130 ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ 1200 ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 8

33 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.77 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 1.8 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 12 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 8.2 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 7.4 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 6.8 µg/l 2 20% NS EN ISO Turbiditet 35 FNU % NS EN ISO Total Fosfor 0.10 mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 20 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 6.1 mg/l % NS EN 1484 b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 8

34 b) BTEX AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ b) Xylener (sum) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 6950 ng/l 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 22.0 ng/l b) Alifater >C10-C12 b) Alifater >C12-C16 b) Alifater >C16-C35 < mg/l 0.05 Internal Method b) Alifater >C5-C8 b) Alifater >C8-C10 b) Ailfater >C8-C10 Perfluorbutansulfonat (PFBS) 12.7 ng/l Perfluorbutansyre (PFBA) 158 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l Perfluordekansyre (PFDeA) Perfluordodekansyre (PFDoA) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 180 ng/l Perfluorheksansyre (PFHxA) 623 ng/l Perfluorheptansulfonat (PFHpS) 15.4 ng/l Perfluorheptansyre (PFHpA) 196 ng/l Perfluornonansyre (PFNA) 8.5 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) Perfluorpentansyre (PFPeA) 1230 ng/l Perfluortetradekansyre (PFTA) Perfluortridkansyre (PFTrA) Perfluortridekansyre (PFTrA) Perfluoruekansyre (PFUnA) PFOS/PFOA Perfluoroktansyre (PFOA) 49.8 ng/l 0 Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 716 ng/l 0 Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 765 ng/l 0 Total PFOS/PFOA inkl LOQ 765 ng/l Sum PFC Sum PFC forbielser eksl. LOQ ng/l Sum PFC forbielser inkl. LOQ ng/l Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 8

35 AR-15-MM EUNOMO Í%R5vÂÂKÇCdÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: D11 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l % EN ISO b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 6.8 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 13 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS 0.27 µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 76 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 120 µg/l % NS EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 88 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 180 µg/l 2 15% NS EN ISO Turbiditet 290 FNU % NS EN ISO Total Fosfor 0.30 mg/l % NS EN ISO Total Nitrogen 16 mg/l % NS 4743 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 5.8 mg/l % NS EN 1484 b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen µg/l % b) Sum PAH(16) EPA µg/l 40% b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 8

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 213 Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken Gaute Velle, Ulrich Pulg, Marte Haave Lønningsbekken nedstrøms

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05

Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05 NOTAT Oppdragsgiver: Avinor Stavanger lufthavn Sola Oppdrag: 534707 Arealplanlegging (kommunedelplan)stavanger lufthavn Dato: 2015-06-05 Skrevet av: Astrid Finstad Brevik Kvalitetskontroll: Per Kraft KONSEKVENSVURDERING

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

PFAS VED ØRLAND HOVEDFLYSTASJON TILTAKSVURDERINGER 1.MARS 2016

PFAS VED ØRLAND HOVEDFLYSTASJON TILTAKSVURDERINGER 1.MARS 2016 PFAS VED ØRLAND HOVEDFLYSTASJON TILTAKSVURDERINGER 1.MARS 2016 FORSVARSBYGG RAPPORT 868/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 5 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 1.1 BAKGRUNN... 8

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Horten Indre Havn - Overvannskummer ved gammelt teknisk verksted

Horten Indre Havn - Overvannskummer ved gammelt teknisk verksted RAPPORT Horten Indre Havn - Overvannskummer ved gammelt teknisk OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Mulig forurensningsspredning fra overvannskummer ved gammelt teknisk DATO / REVISJON: 8. desember 2015 /

Detaljer

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse i Alnabruområdet Et forprosjekt

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

SAM e-rapport. Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012. e-rapport nr. 03-2013.

SAM e-rapport. Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012. e-rapport nr. 03-2013. SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning Marin, Uni Miljø e-rapport nr. 03-2013 Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012 Marte Haave SAM-Marin

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

E18 BOMMESTAD-SKY, K1

E18 BOMMESTAD-SKY, K1 Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Sør Rapporttype Miljøteknisk rapport/tiltaksplan/graveplan 2012-09-18 E18 BOMMESTAD-SKY, K1 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, TILTAKS- OG GRAVEPLAN FOR FORURENSET

Detaljer

SAM e-rapport SAM-Marin Uni Research, Bergen

SAM e-rapport SAM-Marin Uni Research, Bergen SAM e-rapport SAM-Marin Uni Research, Bergen Rapport nr. 17-2012 perfluroalkylforbindelsene PFOS og PFOA i albueskjell, torskelever, vann og sediment ved Kollsnes prosessanlegg i 2011 Silje Hadler-Jacobsen

Detaljer

Bekymringsmelding vedrørende forurensning fra pelsdyrfarmer

Bekymringsmelding vedrørende forurensning fra pelsdyrfarmer Organisasjonsnummer: 991 888 594 I Konto: 1254.05.39950 E-post: post@dyrsfrihet.no I Hjemmeside: www.dyrsfrihet.no Postadresse: Postboks 7027 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Til: Tynset Kommune: Postmottak@tynset.kommune.no

Detaljer

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik.

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. NOTAT Oppdragsgiver: Ålvik vekst Oppdrag: 521539 Reguleringsplan industriområde Ålvik Del: Sedimentundersøkelse Dato: 2010-10-10 Skrevet av: Ola Nordal SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. Innhold 1.

Detaljer

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser RAPPORT Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser VURDERING AV SEDIMENTKJERNER FOR Å DOKUMENTERE NATURLIG FORBEDRING DOK.NR. 20150500-01-R REV.NR. 0 / 2015-10-16 Ved elektronisk overføring kan ikke

Detaljer

Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner

Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Møte 21. mars 2013 Miljøringen Vegard Kvisle, Delprosjektleder forurenset grunn Miljøprosjektet Sammen for framtidens luftfart

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Utlekking av perfluorerte forbindelser fra jord forurenset av brannslukningsskum

Utlekking av perfluorerte forbindelser fra jord forurenset av brannslukningsskum Utlekking av perfluorerte forbindelser fra jord forurenset av brannslukningsskum Forfatter: Aina Marie Nordskog Veiledere: Gijsbert D. Breedveld (NGI/UiO), Gro D. Villanger (Avinor) og Kim Rudolph-Lund

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/42 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere valg av lokalisering av base for flyene

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan- og prosjekteringsgruppe EMNE DOKUMENTNUMMER ALM-RIGm-RAP-001 02 REVISJON DATO 03.11.2014 02 03.11.2014 For utsendelse Erling Ytterås Silje M. Skogvold Per

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA)

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) MILJØUNDERSØKELSE Sammenstilling av analyseresultatene August 2010 Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Miljøundersøkelse

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Situasjonsbeskrivelse...4 2.1 mrådebeskrivelse...4 2.2 Historikk...6 2.2.1 Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

SAM e-rapport. Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012. e-rapport nr. 21-2013. Marte Haave Per-Otto Johansen

SAM e-rapport. Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012. e-rapport nr. 21-2013. Marte Haave Per-Otto Johansen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning Marin, Uni Miljø e-rapport nr. 21-2013 Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012 Marte Haave Per-Otto Johansen SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

Detaljer

H: Skifte Eiendom. Skoglund leir, Narvik kommune Dalhaug tankanlegg, Bardu kommune Sluttrapport: Overvåking av miljøsituasjon på Skoglund og Dalhaug

H: Skifte Eiendom. Skoglund leir, Narvik kommune Dalhaug tankanlegg, Bardu kommune Sluttrapport: Overvåking av miljøsituasjon på Skoglund og Dalhaug («to Forsvars bygg No,~consultage ' -i». *.» x x d'.:~ wáf; '. -~«,' ' :É» 'av H. f» f V ', l ll.}.~ «f»u»x. ar-, «W f: :_«z *3_.. m.,i í~ «_t Skoglund leir, Narvik kommune Dalhaug tankanlegg, Bardu kommune

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST Oppdragsgiver Bjørn Bygg AS Rapporttype Miljøteknisk rapport og tiltaksplan 2011-11-11 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST STRANDPARKEN, HAMMERFEST 3 (27) MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg Stokke kommune Att. rådmann Postboks 124 3161 Stokke Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4663 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 90 Arkivnr:

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Miljøgifter i deponier - en utfordring?

Miljøgifter i deponier - en utfordring? Miljøgifter i deponier - en utfordring? Trine Eggen, Bioforsk Jord og miljø Bjørn Berg, GLT Avfall Roald Sørheim, Bioforsk Jord og miljø Mykgjørere bisfenol A, ftalater, akylerte fosfater Flammehemmere

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Ulvøya fastland tillegg, Oslo. DMR Miljø og Geoteknikk AS. Vann- og avløpsetaten. Prosjektnr.: 11400478. DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Ulvøya fastland tillegg, Oslo. DMR Miljø og Geoteknikk AS. Vann- og avløpsetaten. Prosjektnr.: 11400478. DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Ulvøya fastland tillegg, Oslo Rekvirent: Saksnr.: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten XX/XXXXXXX Prosjektnr.: 11400478 -saksnr.: 15-0030 Dato: 22.05.15 Miljø og Geoteknikk AS Smedgata

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Larvik kommune, kommunalteknikk

Larvik kommune, kommunalteknikk A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Larvik kommune, kommunalteknikk Miljøteknisk grunnundersøkelse Bukta, Stavern RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 169160 20/12/2011

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 OSLO MOTTATT 25MAR2014 FMOA Deres ref.: Vår ref: Dato: 14110174-1/CKP 24.03.2014 700112 Kyststi Solvik båtforening

Detaljer

ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014

ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014 ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014 OPPSUMMERING AV MILJØOVERVÅKINGSPROGRAMMET FOR LØKINGSMYRA OG HESJEDALEN AVBFALLSDEPONI HARDANGER MILJØSENTER AS Utført av: Joar Karsten Øygard 1. SAMMENDRAG I henhold

Detaljer

aquateam Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S

aquateam Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr:09-038 Prosjekt nr: O-08076 Prosjektleder: Siv agr. Line Diana Blytt

Detaljer

RAPPORT LNR 5536-2008. Kontrollmåling i avløp hos Steen-Hansen Maling AS, 2006

RAPPORT LNR 5536-2008. Kontrollmåling i avløp hos Steen-Hansen Maling AS, 2006 RAPPORT LNR 5536-2008 Kontrollmåling i avløp hos Steen-Hansen Maling AS, 2006 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Midt-Norge

Detaljer

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars) Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i

Detaljer

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass Årsrapport 1997 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 329

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass Årsrapport 1997 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 329 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass Årsrapport 1997 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 329 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1997

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer