Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes"

Transkript

1 Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013

2 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Beredskapsplan oppmudring, Hysnes Fort. Beredskaps/ tiltaksplan ved oppmudring småbåthavn ved Hysnes Fort. Supplerende prøvetaking. Rammeavtale nr Bente Størseth Møller Vann og miljø Miljø og hydrogeologi Feltundersøkelse og rapport Skrevet av: Rolf Forbord Egenkontroll Dato 6. desember 2013 Kvalitetskontroll: Dato, signatur 10. desember 2013, Ola Nordal Asplan Viak AS Rissa kommune Asplan Viak AS

3 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes III FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Rissa kommune for å utføre en forenklet miljøteknisk grunnundersøkelse ved det tidligere lyskasterverkstedet ved Bubekken rett sør for Hysnes havn. Feltarbeid og rapportering er utført av Rolf Forbord. Sara Zambon har vært Rissa kommune sin kontaktperson for oppdraget, og har også deltatt i feltarbeidet. Bente Størseth Møller har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Kvalitetssikring er utført av Ola Nordal. Stjørdal, 10. desember 2013 Bente Størseth Møller Oppdragsleder Ola Nordal Kvalitetssikrer Rissa kommune Asplan Viak AS

4 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes IV INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...III 1 Innledning Formål Bakgrunn Grunnlagsmateriale Gjennomføring Problembeskrivelse Tilstandsklasser forurenset grunn Analyseresultater Prøveomfang og analyseparametere Tungmetaller i prøver fra overflatejord Alifatiske hydrokarboner (olje) i prøver fra overflatejord PCB, PAH og BTEX i prøver fra overflatejord Spredning via Bubekken til havna - vurdering Lyskasterverkstedet Tidligere opp-mudrede masser ved havna Oppsummering og konklusjon...14 FIGURLISTE Figur 1. Oversiktskart med lokalisering av Hysnes havn Figur 2. Flybilde med havna, område med tidligere oppmudret masse, Bubekken og tidligere lyskasterverkested. 4 Figur 3. Prøvetaking ved lyskasterverkstedet i mai Overvannsrenne i stål går til bekken Figur 4. Bubekken ved Lyskasterverkstedet. Metallrenne fra ende av betongdekke leder ut i bekken Figur 5. Kartutsnitt med prøvetakingspunkt ved Lyskasterverkestedet ved Bubekken Figur 6. Flybilde med prøvetakingspunkt på land nede ved havna. Prøve P-8 ble tatt av Forsvarsbygg Futura TABELLER Tabell 1. Tilstandsklasser for forurenset grunn. Konsentrasjoner er angitt i (TA-2553/2009) Tabell 2. Sammenheng mellom planlagt arealbruk på en eiendom og tilstandsklasser i ulike dyp Tabell 3. Analyseprogram og beskrivelse av de ulike prøver... 8 Tabell 4. Tungmetaller i prøver fra overflatejord og bekkesediment (Blått=Klasse1,Grønt=2, Gult=3, Orange=4). 10 Tabell 5. Olje i prøver fra overflatejord og bekkesediment (Blått=Klasse1,Grønt=2, Gult=3, Orange=4) Tabell 6. PCB, PAH og BTEX i overflatejord og bekkesediment (Blått=Klasse1,Grønt=2, Gult=3, Orange=4) Tabell 7. Til orientering: Jordprøver fra Lyskasterverkstedet klassifisert etter tilstandsklasser for sedimenter Tabell 8. Prøver fra tidligere opp-mudrede masser klassifisert etter tilstandsklasser for sedimenter Rissa kommune Asplan Viak AS

5 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes V VEDLEGG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Analyserapporter fra Eurofins, P1 til P7 og ALS (P8) Bilder fra prøvetakingspunkt, P1 til P7 Rissa kommune Asplan Viak AS

6 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 1 1 INNLEDNING 1.1 Formål Asplan Viak er engasjert av Rissa kommune for å utføre en forenklet miljøteknisk undersøkelse ved det tidligere lyskasterverkstedet ved Bubekken rett sør for Hysnes havn. I tillegg er det tatt ut en orienterende prøve av tidligere opp-mudrede masser som utgjør grøntareal nede ved havna. Arbeidet er utført i forbindelse med prøvetaking av sedimentene i selve havna (før mudring av småbåthavn). Kommunen ønsker å få belyst hvor vidt det transporteres forurensinger fra disse områdene og ut i havna via Bubekken. I tillegg ønskes det en vurdering av tilstandsklasser i forhold til forskjellige typer arealbruk. Dette i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området. 1.2 Bakgrunn Forsvarsbygg Futura utførte i november 2011 og mars 2012 miljøkartlegging av forsvaret sin del av havneområdet i Hysnes (Delprosjekt Vest, [1]). Gjennomførte analyser viser at gjennomsnitts-konsentrasjoner av PAH 16, PCB 7 og TBT overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sedimentet. Den største overskridelsen er på enkelte PAH-er, samt TBT. Tungmetaller foreligger generelt i tilstandsklasse I og II, men det er gjort enkeltfunn av kobber og kvikksølv i klasse IV og V. Asplan Viak utførte supplerende sedimentprøvetaking i småbåthavna 3. april 2013 (Delprosjekt Øst, [2]). Dette i forbindelse med planlagt mudring for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for båter til småbåthavna. Også i denne undersøkelsen ble det påvist innhold av PAH og TBT i tilstandsklasse III og IV. Bubekken drenerer ut i sjøen innerst i havna, og frakter med seg sedimenter, se figur 2. Rissa Kommune ønsker derfor å få belyst hvor vidt det transporteres forurensinger fra gammel virksomhet langs bekken (spesielt lyskasterverkstedet) og ut i havna via Bubekken. I tillegg ønskes det en vurdering av innhold av forurensninger i forhold til ulike typer arealbruk. 1.3 Grunnlagsmateriale Hysnes havn Rissa kommune, Sør-Trøndelag. Risikovurdering og tiltaksplan forurensede sedimenter. Forsvarsbygg Futura Miljø [1]. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn. Asplan Viak AS, [2]. Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Klif, TA 2553/2009 [3]. Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter. Klif, TA 2229/2007[4]. Risikovurdering av forurenset sediment. Klif, TA 2802/2011[5]. Rissa kommune Asplan Viak AS

7 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Gjennomføring Feltarbeidet ble utført 28. mai 2013 og omfattet uttak av jordprøver i 7 punkt og sedimentprøver fra Bubekken i 2 punkt (totalt 9 prøver). Analyser mht. metaller, oljekomponenter, BTEX, PAH og PCB utført ved Eurofins Environment testing Norway. Rissa kommune Asplan Viak AS

8 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 3 2 PROBLEMBESKRIVELSE Hysnes havn ligger nordøst for tettstedet Hasselvika i Rissa kommune. Havna er en del av det gamle Hysnes fort, som ble påbegynt av Forsvaret i 1897 som en del av det norske kystartilleriet. Anlegget ble videreutviklet blant annet med en båtslipp, frem til det ble lagt ned i 1998 og brukt videre av heimevernet fram til Figur 1. Oversiktskart med lokalisering av Hysnes havn. Når havna ble mudret etter krigen ble all masse som ble tatt opp fra havna, flyttet til parkeringsplassen der smørehallen står og hele området der det er anlagt grøntanlegg og lekeplass, se figur 2. Dette har foregått med jevne intervaller så lenge forsvaret har vært i området. Noe masse ble også dumpet i fjorden utenfor Agdenes. Småbåthavna (marinaen) ble anlagt i Det har etter hva vi finner ut vært militær aktivitet på sørsiden der småbåthavna ligger helt siden Det fantes tidligere en lang kai som gikk helt fra Sannan brygga og like opp til Bubekken. Da det ble gravd der for noen år siden, kom de ned til de gamle stokkene som var lagt nede i grunnen. Bubekken drenerer ut i sjøen innerst i havna, og frakter med seg sedimenter, se figur 2. I tillegg anløper Kystekspressen (Trondheim-Kristiansund) og Pendlerbåt (hurtigbåt) 4-6 ganger daglig. Båtene har store propeller som kan virvle opp sedimenter fra havna. Dette kan medføre sedimentasjon av forurensede partikler på sørsiden av havna. I forbindelse med undersøkelser og planlegging av tiltak mht. til forurensede sedimenter i havna har Forsvarsbygg tidligere ment at forurensinger i småbåthavna dels kommer fra Bubekken. Lyskasterverkstedet (også kalt maskinhuset) ligger på østsiden av Bubekken, og 295 meter oppstrøms bekken sitt utløp i sjøen, se figur 2. Forsvaret drev sin virksomhet her fra etter krigen og fram til Lokalene ble også brukt til bilverksted på 60- og 70-tallet, samt til vedlikehold av utstyr for nødstrøm. Etter 1995 har eiendommen vært i privat eie. Øvrig aktivitet langs bekken er boliger og gårdsbruk. Øverst i nedslagsfeltet ligger skytebanene Bue og Nebb, som er potensielle kilder til tungmetallforurensning. Rissa kommune Asplan Viak AS

9 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 4 Løsmassene ved det gamle Lyskasterverkstedet består ifølge kvartærgeologisk kart av en tynn marin avsetning (finsand, Figur 2. Flybilde med havna, område med tidligere oppmudret masse, Bubekken og tidligere lyskasterverkested. Figur 3. Prøvetaking ved lyskasterverkstedet i mai Overvannsrenne i stål går til bekken. Rissa kommune Asplan Viak AS

10 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 5 Skovling ved Lyskasterverkstedet utført med jordbor (se figur 3) påviste et sandig jordsmonn (0-0,3m) over et tynt lag leirige masser. Dypere enn 0,3-0,5 meter påtreffes stor stein. Dette er trolig en tilkjørt steinfylling. Det ble observert en overvannsrenne i stål i enden av et betongdekke. Denne renna leder direkte ut i bekken, se figur 3 og 4. Figur 4. Bubekken ved Lyskasterverkstedet. Metallrenne fra ende av betongdekke leder ut i bekken. Rissa kommune Asplan Viak AS

11 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 6 3 TILSTANDSKLASSER FORURENSET GRUNN Miljødirektoratet har utarbeidet helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn ([3], TA 2553/2009). Tilstandsklassene er etablert for å kunne gi føringer på hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter som er helsemessig akseptable knyttet til forskjellige typer arealbruk. Analyseresultatene bestemmer hvilken tilstandsklasse prøvepunktene tilhører. I avsnitt 4.2 til 4.4 er analyseresultatene sammenholdt med tilstandsklassene i tabell 1 (TA 2553/2009) ved at man har benyttet fargekodene for de ulike klasser som bakgrunn for verdiene i resultattabellene 4, 5 og 6. Tabell 1. Tilstandsklasser for forurenset grunn. Konsentrasjoner er angitt i (TA-2553/2009). Sammenhengen mellom tilstandsklasse og arealbruk vil være slik at en lav klasse gir uttrykk for lite forurensing i grunnen og at grunnen er egnet for følsom arealbruk. Eksempelvis vil grunn med tilstandsklasse 2 og lavere i toppjord være egnet til boliger, barnehager og lekeplasser og grunn med tilstandsklasse 3 og lavere være akseptabel i sentrumsområder, kontor og forretning, samt industri- og trafikkareal. Sammenhengen mellom forskjellige typer arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp fremgår av tabell 2 neste side. Rissa kommune Asplan Viak AS

12 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 7 Tabell 2. Sammenheng mellom planlagt arealbruk på en eiendom og tilstandsklasser i ulike dyp. Planlagt arealbruk Boligområder Sentrumsområder, kontor og forretning Industri og trafikkareal Tilstandsklasse i toppjord (<1m) Tilstandsklasse 2 eller lavere. Jord til dyrking ved boliger og grønne barnehager: Her må jord som brukes til dyrking av grønnsaker tilfredsstille tilstandsklasse 1 for stoffene PCB sum7, PAH sum16, benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbenzen. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse i dypereliggende jord (>1m) Tilstandsklasse 3 eller lavere. For stoffene alifater C8-C10 og C10-C12, benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mht. spredning og avgassing kan dokumentere at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Rissa kommune Asplan Viak AS

13 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 8 4 ANALYSERESULTATER 4.1 Prøveomfang og analyseparametere Analyserapporter fra Eurofins Environment testing Norway fremgår av vedlegg 1, mens bilder av prøvetakingspunkter fremgår av vedlegg 2. Plassering av punkt med skovling og uttak av jordprøver sees på figur 5 og 6. For uttak av prøvemateriale fra de overflatenære jordmasser er det benyttet manuelt jordbor/skovlebor i rustfritt stål. Boret ble rengjort mellom hvert punkt. Prøvematerialet ble i hovedsak tatt fra overflaten og ned til 0,3 meters dyp. Prøvematerialet representerer i hovedsak et sandig jordsmonn. Prøve P-0 er bakgrunnsverdi tatt oppe i skråningen nordøst for verkstedet, mens P-1 og P-6 er sedimentprøver fra bekken, tatt hhv oppstrøms og nedstrøms for Lyskasterverkstedet, se figur 5. Prøvene P-2 til og med P5 er tatt rundt Lyskasterverkstedet. Prøve P-7 er tatt på plenen ved havna, og P-8 er tatt i skråningen mot bekken nede ved havna (tatt av Forsvarsbygg Futura Miljø våren 2013). Begge disse prøvene representerer tidligere opp-mudrede masser. Samtlige prøver er analysert mht. 8 metaller, alifatiske hydrokarboner (olje), BTEX, PAH og PCB. Prøve P-8 er i tillegg analysert mht. TBT. Tabell 3. Analyseprogram og beskrivelse av de ulike prøver. Punkt Dyp (m) Beskrivelse og kommentar Metaller, olje, BTEX, PAH og PCB P-0 0-0,5 Sandig jordsmonn. Bakgrunnsverdi X P-1 0-0,3 Sandig bekkesediment tatt oppstrøms Lyskasterverksted og demning X P-2 0-0,3 Sandig sort jord og leire. Maling og mur-rester X P-3A 0-0,3 Sandig brun jord X P-3B 0,3-0,5 Sandig jord over steinfylling X P-4 0-0,3 Sandig jord over leire, stein dypere enn 0,3m X P-5 0-0,3 Sandig sort jord X P-6 0-0,3 Finkornet bekkesediment/slam tatt nedstrøms verksted X Prøver tatt fra opp-mudrede masser ved havna P-7 0-0,3 Sandig jord fra plen ved Havna, mudringsmasser X P-8 0-0,3 Sandig jord fra skråning ved havna, mudringsmasser X + TBT Rissa kommune Asplan Viak AS

14 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 9 Figur 5. Kartutsnitt med prøvetakingspunkt ved Lyskasterverkestedet ved Bubekken. Figur 6. Flybilde med prøvetakingspunkt på land nede ved havna. Prøve P-8 ble tatt av Forsvarsbygg Futura. Rissa kommune Asplan Viak AS

15 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Tungmetaller i prøver fra overflatejord I alt 10 jordprøver er analysert mht. arsen, kvikksølv, kobber, sink, krom, nikkel, kadmium og bly. I bekkesediment oppstrøms og nedstrøms Lyskasterverkstedet og prøver tatt rundt verkstedet tilsvarer innholdet av arsen, kvikksølv, kobber, sink, krom nikkel og kadmium tilstandsklasse 1 (meget god), med unntak for sink i P-2 (klasse 2, god). Innholdet av bly i prøvene P2, P-3A og P-4A tilsvarer tilstandsklasse-3 (Moderat). Prøvene fra bekkesedimentene oppstrøms og nedstrøms Lyskasterverkstedet (P-1 og P-6) gir ingen indikasjon på partikkelspredning av bly eller øvrige metaller via bekken. Innholdet av bly i overflatejord ved Lyskasterverkstedet tilsier at tomta ikke kan benyttes til boligformål uten at bly-forurenset jord dekkes til eller fjernes (se tabell 2 side 7). Toppjord med innhold av bly i tilstandsklasse-3 kan aksepteres om arealene benyttes til sentrumsområder, kontor og forretning eller industri og trafikkareal. I de to prøvene tatt fra tidligere opp-mudrede masser nede ved havna tilsvarer innholdet av metaller tilstandsklasse-1 (Meget god). Tabell 4. Tungmetaller i prøver fra overflatejord og bekkesediment (Blått=Klasse1,Grønt=2, Gult=3, Orange=4). Arsen Kvikksølv Kobber Sink Krom Nikkel Kadmium Bly Prøve Dybde As Hg Cu Zn Cr (tot) Ni Cd Pb Id. (m) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg P-0 0-0,5 1,90 0,006 4,60 21,00 13,00 8,40 0,02 3,10 P-1 0-0,3 1,90 0,00 3,70 26,00 10,00 8,10 0,04 14,00 P-2 0-0,3 3,70 0,11 36,00 500,00 14,00 16,00 0,46 220,00 P-3A 0-0,3 1,80 0,01 22,00 140,00 7,00 5,00 0,33 170,00 P-3B 0,3-0,5 1,40 0,01 26,00 110,00 9,70 6,40 0,32 100,00 P-4A 0-0,3 2,60 0,03 36,00 96,00 27,00 16,00 0,19 130,00 P-5A 0-0,3 2,50 0,04 30,00 100,00 15,00 11,00 0,34 99,00 P-6 0-0,3 1,1 0,006 4, ,2 0, Prøver tatt ved havna P-7 0-0,3 2,3 0, ,9 7,2 0,1 23 * P-8 0,69 <0,2 27, ,5 14,1 <0,1 21 *P-8, prøve tatt av Forsvarsbygg Futura Miljø. 4.3 Alifatiske hydrokarboner (olje) i prøver fra overflatejord Det er påvist innhold av olje tilsvarende tilstandsklasse-4 (Dårlig) i prøve P-2 og tilstandsklasse-3 (Moderat) i prøve P-3B, se tabell 5 neste side. I de øvrige prøver rundt verkstedet tilsvarer oljeinnholdet tilstandsklasse-2 (God) og tilstandsklasse-1 (meget god). Prøven fra bekkesedimentene nedstrøms Lyskasterverkstedet (P-6) viser et noe høyere oljeinnhold enn sedimentprøven tatt oppstrøms (P-1), henholdsvis 120 mg/kg nedstrøms og 24 mg/kg oppstrøms. Dette kan indikere en viss tilførsel fra verkstedstomta. Innholdet av olje i overflatejord ved Lyskasterverkstedet tilsier at tomta ikke kan benyttes til boligformål uten at oljeforurenset jord dekkes til eller fjernes (se tabell 2 side 7). Toppjord med innhold av olje i tilstandsklasse-4 kan aksepteres om arealene benyttes til industri og trafikkareal, såfremt det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Rissa kommune Asplan Viak AS

16 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 11 I de to prøvene tatt fra tidligere opp-mudrede masser nede ved havna (P-7 og P-8) tilsvarer innholdet av olje tilstandsklasse-1 (Meget god). Tabell 5. Olje i prøver fra overflatejord og bekkesediment (Blått=Klasse1,Grønt=2, Gult=3, Orange=4). Normverdi 10,00 50, Prøve Dybde Olje(C8-C10) Olje(C10-C12) Olje(C12-C35) Id. (m) mg/kg mg/kg mg/kg P-0 0-0,5 <5 <5 23 P-1 0-0,3 <5 <5 24 P-2 0-0,3 <5 9, P-3A 0-0,3 <5 <5 280 P-3B 0,3-0,5 <5 <5 486,0 P-4A 0-0,3 <5 <5 95 P-5A 0-0,3 <5 <5 126 P-6 0-0,3 <5 <5 120 Prøver tatt ved havna P-7 0-0,3 <5 <5 75 *P-8 0-0,3 <10 < PCB, PAH og BTEX i prøver fra overflatejord Innhold av PCB, sum PAH, PAH-forbindelsen Benzo(a)pyren og benzen tilsvarer tilstandsklasse-1 (Meget god) eller 2 (God) i prøver tatt både ved Lyskasterverkstedet og nede ved havna. I prøven fra bekkesedimentene oppstrøm Lyskasterverkstedet (P-1), er PCB, PAH, BTEX og benzen ikke påvist over laboratoriets deteksjonsgrenser. I prøven tatt nedstrøms (P-6) er det kun påvist sum PAH tilsvarende tilstandsklasse-1 (0,025 mg/kg), mens Benzo(a)pyren, PCB og benzen ikke er påvist over deteksjonsgrensen. Dette gir ingen indikasjon på partikkeltransport av PAH fra verkstedstomta. Tabell 6. PCB, PAH og BTEX i overflatejord og bekkesediment (Blått=Klasse1,Grønt=2, Gult=3, Orange=4). Prøve Dybde ΣPCB7 ΣPAH16 Benzo(a)pyren Benzen (BTEX) Id. (m) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg P-0 0-0,5 nd nd <0,01 <0,01 P-1 0-0,3 nd nd <0,01 <0,01 P-2 0-0,3 nd 2,40 0,13 <0,01 P-3A 0-0,3 0,03 0,77 0,05 <0,01 P-3B 0,3-0,5 0,13 1,70 0,13 <0,01 P-4A 0-0,3 0,01 0,85 0,05 0,01 P-5A 0-0,3 0,05 0,83 0,05 <0,01 P-6 0-0,3 nd 0,024 <0,01 <0,01 Prøver tatt ved havna P-7 0-0,3 0,0044 0,39 0,038 <0,01 *P-8 0-0,3 nd 1,90 0,14 <0,01 Rissa kommune Asplan Viak AS

17 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 12 5 SPREDNING VIA BUBEKKEN TIL HAVNA - VURDERING 5.1 Lyskasterverkstedet Prøven fra bekkesedimentene nedstrøms Lyskasterverkstedet (P-6) viser et noe høyere oljeinnhold enn sedimentprøven tatt oppstrøms (P-1), henholdsvis 120 mg/kg nedstrøms og 24 mg/kg oppstrøms. Dette kan indikere en viss tilførsel fra verkstedstomta. Prøvene gir imidlertid ingen indikasjon på partikkelspredning av bly eller øvrige metaller via bekken. I prøven fra bekkesedimentene oppstrøm Lyskasterverkstedet (P-1), er PCB, PAH, BTEX og benzen ikke påvist over laboratoriets deteksjonsgrenser. I prøven tatt nedstrøms (P-6) er det kun påvist sum PAH tilsvarende tilstandsklasse-1 (0,025 mg/kg), mens Benzo(a)pyren, PCB og benzen ikke er påvist over deteksjonsgrensen. Dette gir heller ingen indikasjon på partikkeltransport av PAH fra verkstedstomta. I jordprøver tatt ved Lyskasterverkstedet tilsvarer innholdet av PCB, sum PAH, PAHforbindelsen Benzo(a)pyren og benzen tilstandsklasse-1 (Meget god) eller 2 (God) vurdert ut fra helsebaserte tilstandsklasser, se tabell 6 forrige side (TA 2553/2009, [3]). I tabell 7 nedenfor er verdiene for PCB, Sum PAH og utvalgte PAH-forbindelser fra disse jordprøvene til orientering klassifisert etter tilstandsklasser for sedimenter (Miljødirektoratet, TA 2229/2007 [4]). Denne sammenligningen er relevant dersom jorda kan vaskes ut med overvann og sedimenteres i sjøen utenfor. Grenseverdier for Trinn 1 (økologisk risiko) fremgår nederst i tabellen (Miljødirektoratet, TA 2802/2011, [5]). Man ser da at selv om innholdet er lavt vurdert ut fra helsebaserte tilstandsklasser, så inneholder jordprøvene PAHforbindelser i tilstandsklasse IV (dårlig) og V(svært dårlig) når tilstandsklassene for sedimenter benyttes. Tabell 7. Til orientering: Jordprøver fra Lyskasterverkstedet klassifisert etter tilstandsklasser for sedimenter. Sum 7 PCB Sum PAH16 Benzo[a]pyren Benzo[a]antracen Benzo[ghi]perylen Indeno[1,2,3-cd]pyren Prøve Dyp(m) P-0 0-0,5 nd nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 *P-1 0-0,3 nd nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 P-2 0-0,3 nd 2,40 0,13 0,18 0,46 0,31 P-3A 0-0,3 0,03 0,77 0,05 0,058 0,19 0,078 P-3B 0,3-0,5 0,13 1,70 0,13 0,14 0,32 0,17 P-4A 0-0,3 0,01 0,85 0,05 0,08 0,039 0,027 P-5A 0-0,3 0,05 0,83 0,05 0,067 0,096 0,056 *P6 0-0,3 nd 0,024 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 I Bakgrunn >0,005 <0,3 <0,006 <0,0036 <0,018 <0,02 II God 0,005-0,017 0,3-2 0,006-0,42 0,0036-0,06 0,018-0,021 0,02-0,047 III Moderat 0,017-0, ,42-0,83 0,06-0,09 0,021-0,031 0,047-0,07 IV Dårlig 0,19-1, ,83-4,2 0,09-0,9 0,031-0,31 0,07-0,7 V Svært dårlig >1,9 >20 >4,2 >0,9 >0,31 >0,7 Grense trinn 1 0, ,42 0,06 0,021 0,047 *P-1 og P-2 er sedimentprøver fra bekken hhv. oppstrøms og nedstrøms verkstedet. Deler av arealet rundt lyskasterverkstedet er uten vegetasjonsdekke av betydning, se bilder i vedlegg 2. En viss partikkeltransport herfra er derfor mulig, selv om sedimentprøvene fra bekken ikke avdekket dette. Verkstedstomta ligger imidlertid 295 meter oppstrøms for utløpet Rissa kommune Asplan Viak AS

18 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 13 i sjøen, og partikkeltransport herfra utgjør etter vårt skjønn ingen stor trussel for sedimentene i havna. Påvist innhold av bly i tilstandsklasse-3 og olje i tilstandsklasse-3 og 4 i overflatejord ved Lyskasterverkstedet tilsier at tomta ikke kan omreguleres til boligformål eller kontor og forretning uten at forurenset plasseres under minimum 1 meter rene masser eller fjernes (se tabell 2, 4 og 5). I så fall elimineres risikoen for eventuell partikkeltransport av PAH til havnebassenget også. 5.2 Tidligere opp-mudrede masser ved havna I prøvene P-7 og P-8 tatt fra tidligere opp-mudrede masser nede ved havna tilsvarer innholdet av metaller, olje, benzen, PCB og sum PAH tilstandsklasse-1 (Meget god) ut fra helsebaserte tilstandsklasser, se tabell 4, 5 og 6. Arealene kan ut fra disse prøvene benyttes til boligformål uten at tiltak er nødvendig. Man kan imidlertid vurdere å ta noen flere prøver fra dette området. I tabell 8 nedenfor er verdiene for PCB, Sum PAH og utvalgte PAH-forbindelser fra disse jordprøvene klassifisert etter innhold i sedimenter (Miljødirektoratet, TA 2229/2007, [4]). Grenseverdier for Trinn 1 (økologisk risiko) fremgår nederst i tabellen (Miljødirektoratet, TA 2802/2011, [5]). Man ser da at selv om innholdet er meget lavt vurdert ut fra helsebaserte tilstandsklasser, så inneholder prøvene PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV (dårlig) når tilstandsklassene for sedimenter benyttes. For benzo(a)antracen og benzo(ghi)perylen er det påvist mer enn 2x grenseverdien for hhv. prøve P-8 og P-7. Prøve P-8 er tatt i skråningen mot sjøen ved utløpet av Bubekken. Sannsynligvis er både skråningen og flaten innenfor så godt dekket av vegetasjon (gress) at dette ikke medfører noe erosjonsproblem, men skråningen og oppfylte arealer ved sjøen kan utgjøre en potensiell forurensningsrisiko. Det anbefales derfor å vurdere om disse massene er sikret godt nok med hensyn til erosjon og partikkeltransport. Tabell 8. Prøver fra tidligere opp-mudrede masser klassifisert etter tilstandsklasser for sedimenter. Rissa kommune Asplan Viak AS

19 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes 14 6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Påvist Innhold av bly i tilstandsklasse-3 og olje i tilstandsklasse-3 og 4 i overflatejord ved Lyskasterverkstedet tilsier at tomta ikke uten videre kan omreguleres til boligformål eller kontor og forretning uten at forurenset jord plasseres under 1 meter rene masser eller fjernes (se tabell 2, 4 og 5). Såfremt dette er aktuelt bør det utføres en mer omfattende undersøkelse for bedre forståelse av forurensningssituasjonen og arealmessig omfang (flere prøver både arealmessig og mot dypet). I jordprøver tatt ved Lyskasterverkstedet tilsvarer innholdet av PCB, sum PAH, PAHforbindelsen benzo(a)pyren og benzen tilstandsklasse-1 (Meget god) eller 2 (God) vurdert ut fra helsebaserte tilstandsklasser. Selv om innholdet er lavt vurdert ut fra helsebaserte tilstandsklasser, så inneholder jordprøvene PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV (dårlig) og V(svært dårlig) når tilstandsklassene for sedimenter benyttes (til orientering). Deler av arealet rundt lyskasterverkstedet er uten vegetasjonsdekke av betydning. En viss partikkeltransport herfra er derfor mulig, selv om sedimentprøvene fra bekken ikke avdekket dette. Verkstedstomta ligger 295 meter oppstrøms for utløpet i sjøen, og partikkeltransport herfra utgjør etter vårt skjønn ingen stor trussel for sedimentene i havna. Så fremt arealene ut fra ny planlagt arealbruk (boligformål, kontor og forretning) tildekkes med rene masser eller fjernes, så elimineres risikoen for eventuell partikkeltransport av PAH til havnebassenget også. I prøvene P-7 og P-8 tatt fra tidligere opp-mudrede masser nede ved havna tilsvarer innholdet av metaller, olje, benzen, PCB og sum PAH tilstandsklasse-1 (Meget god) ut fra helsebaserte tilstandsklasser, se tabell 4, 5 og 6. Arealene kan ut fra disse prøvene eksempelvis benyttes til boligformål uten at tiltak er nødvendig. Man kan bør i så fall vurdere å ta noen flere prøver fra dette området. Selv om innholdet er meget lavt vurdert ut fra helsebaserte tilstandsklasser, så inneholder prøvene fra de tidligere opp-mudrede massene PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV (dårlig) når tilstandsklassene for sedimenter benyttes. Sannsynligvis er både skråningen og flaten innenfor så godt dekket av vegetasjon (gress) at dette ikke medfører noe problem, men skråningen og oppfylte arealer ved sjøen kan utgjøre en potensiell forurensningsrisiko. Det anbefales derfor å vurdere om disse massene er sikret godt nok med hensyn til erosjon og partikkeltransport. Rissa kommune Asplan Viak AS

20 VEDLEGG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Analyserapporter fra Eurofins, P1 til P7 og ALS (P8) Bilder fra prøvetakingspunkt, P1 til P7

21 Vedlegg 1: Analyserapporter fra Eurofins, P1 til P7 og ALS (P8)

22 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Asplan Viak AS Postboks TRONDHEIM Attn: Rolf Forbord Tlf: Fax: AR-13-MM EUNOMO Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Hysnes ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 19

23 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-0, 0-0,5 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % nd Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 19

24 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 84 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 19

25 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-1, 0-0,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % nd Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 19

26 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 84 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 19

27 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-2, 0-0,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2.4 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 19

28 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 79 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 19

29 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-3A, 0-0,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % 0.77 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 19

30 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 19

31 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-3B, 0,3-0,5 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1.7 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 19

32 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 19

33 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-4A, 0-0,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % % % % % % 86 30% % % % % % % % % % % % % % 0.85 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 19

34 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 19

35 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-5A, 0-0,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0.83 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 19

36 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 19

37 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-6, 0-0,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % < % % % Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 16 av 19

38 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff nd 66 % 12% NS Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 17 av 19

39 AR-13-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Rolf Forbord Prøvemerking: Hysnes P-7, 0-0,3 m Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Bensen Toluen Etylbensen m,p-xylen o-xylen Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % % % % 14 30% 61 30% % % % % % % % % % % % 0.39 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 18 av 19

40 AR-13-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % % 12% NS Kopi til: Ivar Asbjørn Fallmyr Sara Zambon Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 19 av 19

41 Rapport Side 1 (4) N GS8G0R1PCG Forsvarsbygg Prosjekt Harald Bjørnstad, Bestnr Futura Miljø Registrert PB 405 Sentrum Utstedt N-0103 Oslo Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn Hysnes_P24 Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 ERAN TOC % TS 1 1 ERAN ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

42 Rapport Side 2 (4) N GS8G0R1PCG Deres prøvenavn Hysnes_land Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 2 1 ERAN As ERAN Cd < ERAN Cr ERAN Cu ERAN Hg < ERAN Ni ERAN Pb ERAN Zn ERAN PCB 28 < ERAN PCB 52 < ERAN PCB 101 < ERAN PCB 118 < ERAN PCB 138 < ERAN PCB 153 < ERAN PCB 180 < ERAN Sum PCB-7* n.d. 2 1 ERAN Naftalen < ERAN Acenaftylen < ERAN Acenaften < ERAN Fluoren < ERAN Fenantren ERAN Antracen ERAN Fluoranten ERAN Pyren ERAN Benso(a)antracen^ ERAN Krysen^ ERAN Benso(b)fluoranten^ ERAN Benso(k)fluoranten^ ERAN Benso(a)pyren^ ERAN Dibenso(ah)antracen^ ERAN Benso(ghi)perylen ERAN Indeno(123cd)pyren^ ERAN Sum PAH-16* ERAN Bensen < ERAN Toluen < ERAN Etylbensen < ERAN Xylener < ERAN Sum BTEX* n.d. 2 1 ERAN Fraksjon C5-C6 < ERAN Fraksjon >C6-C8 < ERAN Fraksjon >C8-C10 < ERAN Fraksjon >C10-C12 <2 2 1 ERAN Fraksjon >C12-C16 <3 2 1 ERAN Fraksjon >C12-C35 (sum) ERAN Fraksjon >C16-C ERAN Cr6+ < ERAN Kromatogram: Humus kan ikke utelukkes. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

43 Rapport Side 3 (4) N GS8G0R1PCG * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av TOC ved IR-bestemmelse (Praha) Metode: Metode: CZ_SOP_D06_07_055 (basert på ISO 10694, modifisert og EN 13137/B, modifisert) Deteksjon og kvantifisering: IR Kvantifikasjonsgrenser: Tørking: Prøvene er blitt tørket ved 105 grader dersom ikke annet er bestilt og oppgitt i analyserapporten 2 Bestemmelse av Normpakke (liten). Metode: Metaller: ISO PCB-7: DIN del 2, EPA 8082 PAH: EPA 8270, 8131, 8091, ISO 6468 BTEX: EPA 624, 8260 >C5-C10: EPA 601, BCME >C10-C35: EN Deteksjon og kvantifisering: Metaller: ICP-AES PCB-7: GC-ECD eller GC-MS PAH: GC-MS BTEX: GC-MS >C5-C35: GC-FID (GC-MS kan bli benyttet på C5-C10) Kvantfiseringsgrenser: Metaller: 0,10-5,0 PCB-7: 0,0030 PAH-16: 0,050 Benzen: 0,010 BTEX: C5-C6: 7,0 >C6-C8: 7,0 >C8-C10: 10 >C10-C12: 2 >C12-C16: 3 >C12-C35: 13 >C16-C35: 10 3 Bestemmelse av Cr6+. Metode: US EPA 7199 og CSN EN Oppslutning: Alkalisk preparering etter US EPA 3060A Deteksjon og kvantifisering: IC med spektrofotometer (IC-SPC) Rapporteringsgrense: 0,06 ERAN Godkjenner Erlend Andresen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

44 Rapport Side 4 (4) N GS8G0R1PCG Underleverandør 1 Ceska Lipa Pardubice Bendlova 1687/7, Ceska Lipa V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Kopi sendt til: Forsvarsbygg, N-0103 Oslo, Norge. + Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

45 Rapport Side 1 (2) N HSCLXUR22X Forsvarsbygg Prosjekt Hysnes havn Arne Eriksen, Bestnr Ansattenr Registrert PB 405 Sentrum Utstedt N-0103 Oslo Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn Hysnes_land Sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L) 78.8 % 1 V CHLP Monobutyltinnkation µg/kg TS 1 C CHLP Dibutyltinnkation <1 µg/kg TS 1 C CHLP Tributyltinnkation µg/kg TS 1 C CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

46 Rapport Side 2 (2) N HSCLXUR22X * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: ISO 23161:2011 Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS CHLP Godkjenner Cheau Ling Poon C V Underleverandør 1 GC-ICP-MS Våtkemi Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Kopi sendt til: Forsvarsbygg, N-0103 Oslo, Norge. + Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

47 Vedlegg 2: Bilder fra prøvetakingspunkt, P1 til P7

48 P-0, Bakgrunnsverdi P-1, Bekkesediment, Bubekken oppstrøms verksted og demning

49 P-2, Sørøst for bygning/verksted P-3A, Nord for bygning/verksted

50 P-3B, Nord for bygning/verksted (samme punkt som 3A) P-4, Nordvest for bygning/verksted

51 P-5, Nordvest for bygning/verksted P-6, Bekkesediment, Bubekken nedstrøm verksted

52 P7, Grøntareal med tidligere oppmudret masse ved havna

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer