Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport"

Transkript

1 Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr Rapport nr

2

3 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri AS & Co ønsker å utvikle del av Trofi-eiendommen på tomta Stakkevollveien 55 i Tromsø. Eiendommen planlegges benyttet til kontor og forretningslokaler. Utviklingsplanene medfører utfylling i sjø. Rambøll Norge AS har utført geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser på land og i sjø. De miljøtekniske undersøkelsene omfatter uttak av jordprøver på land og opptak av sedimentprøver i sjø. Et utvalg av prøvene er sendt til kjemiske analyse. Rapporten inneholder resultater fra innledende miljøtekniske grunnundersøkelser på land og i sjø. Resultater fra de kjemiske analysene er vurdert i forhold til SFTs normverdier for mest følsom arealbruk /1/ og SFTs tilstandsklasser for sedimenter /2/. Land Kjemiske analyser viser konsentrasjoner av tungmetaller (As, Cr, Cu og Zn), PAH, B(a)P og hydrokarboner/olje (C 12 -C 35 ), som overskrider norsk norm. Overskridelsene er i all hovedsak knyttet til fyllmassene på området. I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal det ved overskridelse av SFTs normverdier utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn før terrenginngrep kan iverksettes. Tiltaksplanen skal beskrive håndtering og disponeringsløsninger for forurenset grunn, og skal godkjennes av kommunen før igangsettingstilltelse kan gis. Sjø Analyseresultatene viser konsentrasjoner av PAH, B(a)P og TBT som overskrider SFTs tilstandsklasse 1 (bakgrunnsnivå). De største overskridelsene er knyttet til TBT, hvor halvparten av prøvene klassifiseres som meget sterkt forurenset (tilstandsklasse V). For overskridelser i sjø skal det utarbeides en risikovurdering i forhold til aktuelle tiltak i sedimenter. 3 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

4 Innhold 1. Orientering Prosjekt...5 Oppdrag Rapportens innhold Områdebeskrivelse/historikk Undersøkelser Feltundersøkelser...6 Innmåling av punkter Kjemiske analyser Resultater Grunnforhold Kjemiske analyser Kommentar Referanser Tegninger Tegn.nr. Rev.nr. Tittel Målestokk 301 Oversiktskart 1: Situasjonsplan 1:1 000 Vedlegg 1. Profilbeskrivelser 2. Analyserapporter fra Eurofins 3. Analyseresultater sammenstilt med SFTs normverdier for mest følsom arealbruk 4. Analyseresultater sammenstilt med SFTs tilstandsklasser for sedimenter 4 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

5 1. Orientering 1.1 Prosjekt K/S Tromsø Fiskeindustri AS & Co, som er en del av Odd Berg Gruppen, ønsker å utvikle del av Trofi-eiendommen på tomta Stakkevollveien 55 i Tromsø. Eiendommen planlegges benyttet til kontor og forretningslokaler. Utviklingsplanene medfører utfylling i sjø. Planlagt utbyggingsområde er vist på kart, tegning Oppdrag Rambøll Norge AS har på oppdrag for K/S Tromsø Fiskeindustri AS & Co, utført geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser på land og i sjø. De miljøtekniske undersøkelsene omfatter uttak av jordprøver på land og opptak av sedimentprøver i sjø. Et utvalg av prøvene er sendt til kjemiske analyse. Geotekniske undersøkelser er presentert i notat G-not Rapportens innhold Rapporten inneholder resultater fra innledende miljøtekniske grunnundersøkelser på land og i sjø. Resultater fra de kjemiske analysene er vurdert i forhold til SFTs normverdier for mest følsom arealbruk /1/ og SFTs tilstandsklasser for sedimenter /2/. 1.4 Områdebeskrivelse/historikk Stakkevollveien 55 er lokalisert mellom sentrum og Universitetet i Tromsø. Planområdet har et areal på ca m 2. Tomta avgrenses av eksisterende vei (Stakkevollveien) i vest, sjøen i øst og tilgrensende tomter i sør og nord. Sør for tomta ligger Bjørn Eiendom AS, et område som blant annet fungerer som trelasthavn. Nord for tomta, utenfor planområdet, driver KS Tromsø Fiskeindustri AS & CO produksjon av fiskefor til marin yngel, samt produksjon av marine ingredienser. Prøvetakingsområdet består i dag av to store lagerbygg. Det ene bygget har vært lager for fiskemel, mens det andre bygget har fungert som reservedel-lager. Begge byggene er planlagt revet. 5 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

6 2. Undersøkelser 2.1 Feltundersøkelser Feltundersøkelsene omfatter undersøkelser på land og i sjø. Undersøkelsene på land omfatter sjaktegraving i tilsammen 5 punkter (M1-M5). I hver sjakt er det er tatt ut en representativ blandprøve, minimum en prøve pr meter. I sjakter med visuelt ulike lag ble det tatt ut flere prøver. Undersøkelsene i sjø omfatter opptak av sedimentprøver i fire stasjoner (3, 4, 7 og 8). Prøvene er tatt opp med grabb fra flåterigg. En blandprøve fra hver stasjon er sammenstillt av fire enkeltprøver tatt i tilfeldige posisjoner innenfor arealet for stasjonen. Prøvepunktene er vist på situasjonsplan, tegning 302. Undersøkelsene er utført i henhold til retningslinjer gitt i Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser /3/. 2.2 Innmåling av punkter Prøvepunktene på land er målt inn på grunnlag av kart og nærliggende bygninger. 2.3 Kjemiske analyser Det er utført kjemiske analyser på 10 jordprøver og 4 sedimentprøver, totalt 14 prøver. Jordprøver Analyseprogrammet for jordprøvene omfatter følgende parametere: Tungmetallene arsen (As), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium (Cd), sink (Zn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), inkludert benso(a)pyren (B(a)P) Polyklorerte bifenyler (PCB) Bensen, toluen, etylbensen og xylen (BTEX) Olje (C5-C10, C10-C12, C12-C35) En prøve (M2-1) er analysert for et utvidet analyseprogram, som i tillegg til parameterene over omfatter: Flyktige klorerte hydrokarboner Klorbensener Cyanid (CN) Pesticider (DDT og Lindan) Klorfenoler (pentaklorfenol) Deteksjonsgrensene for THC, PAH og PCB i denne prøven er imidlertid hevet på grunn av for liten prøvemengde. Sedimentprøver Analyseprogrammet for sedimentprøvene omfatter følgende parametre: Tungmetallene arsen (As), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium (Cd), sink (Zn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg) Tributyltinn (TBT) PAH PCB 6 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

7 Totalt organisk karbon (TOC) Kornfordeling Analysene er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, som er akkreditert for alle utførte analyser. Fullstendige analyserapporter fra Eurofins er gitt i vedlegg 2. 7 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

8 3. Resultater 3.1 Grunnforhold Terrenget på tomta er i all hovedsak dekket av asfalt, med unntak av området i ytterkant mot sjø (steinfylling) og området rundt punkt M1 (vegetasjonsdekke). I miljøtekniske grunnundersøkelser er det registrert fyllmasser ned til 1,5-2 m under terreng. Fyllmassene består i all hovedsak av sand-, grus- og leiremasser, med innslag av teglrester, filtdukrester og treverk. Geoteknisk sondering på land viser fylling av antatt stein og grus i øvre lag, med en mektighet på 2-4,6 m. I punktene M3, M4 og M5 er det registrert vann/sjø i sjakta ved 1,5 m. I punkt M2 er det regisert fjæresand, med innslag av skjell, ved 1,7 m. Geoteknisk sondering og prøvetaking i sjø viser siltig leire med kalkkonkresjoner de øverste 2 meterne, over morene og fjell. Morenelaget har en tykkelse på ca 1,5 meter. Sedimentprøvene (3, 4, 7 og 8) består hovedsakelig av koraller og skjell, med tilslag av sand/silt. Profilbeskrivelser er gjengitt i vedlegg Kjemiske analyser Analyseresultatene for jord og sedimenter er sammenstilt med henholdsvis SFTs normverdier for mest følsom arealbruk (norsk norm) i vedlegg 3 og SFTs tilstandsklasser for sedimenter i vedlegg 4. Land Kjemiske analyser viser konsentrasjoner av tungmetaller (As, Cr, Cu og Zn), PAH, B(a)P og olje/hydrokarboner (C 12 -C 35 ) som overskrider norsk norm. I punkt M1 er det påvist konsentrasjoner av tungmetaller og hydrokarboner (510 mg/kg) høyere enn norsk norm 0-0,3 m under terreng (matjordlag). I fyllmassene i punkt M2, M3 og M4 er det påvist forhøyede verdier av tungmetaller, PAH og B(a)P. Størst konsentrasjon av PAH (7,2 mg/kg) og B(a)P (0,6 mg/kg) er påvist i fyllmassene i punkt M4. I punkt M3 er det i tillegg til tungmetaller og PAH påvist forhøyede verdier av hydrokarboner (240 mg/kg). På grunn av at deteksjonsgrensen for hydrokarboner (250 mg/kg) i prøve M2-1 (0,5-1,7 m under terreng) er høyere enn normverdien (100 mg/kg), kan ikke forhøyede verdier i dette sjiktet utelukkes. I punkt M5 er det påvist forhøyede verdier av hydrokarboner (320 mg/kg) i fyllmasser 1-2 m under terreng. Sjø I henhold til SFTs veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sedimenter /2/ er påviste konsentrasjoner av tungmetaller fra samtlige prøvestasjoner lavere enn grenseverdiene for tilstandsklasse I (bakgrunnsnivå). Unntak er Cd i blandprøve fra stasjon 7, hvor påvist konsentrasjon (0,6 mg/kg) ligger innenfor SFTs tilstandsklasse II (moderat forurenset). Konsentrasjoner av PAH og/eller B(a)P er påvist høyere enn grenseverdiene for tilstandsklasse I i tre av punktene (3,7 og 8). Disse prøvene klassifiseres som moderat forurenset (klasse II). 8 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

9 Analyseresultatene viser også forhøyede verdier av TBT i alle prøver, med høyest konsentrasjon i prøve 7 (1,9 mg/kg). To av prøvene (3 og 7) klassifiseres som meget sterkt forurenset (tilstandsklasse V). 9 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

10 4. Kommentar I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal det ved overskridelse av SFTs normverdier utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn før terrenginngrep kan iverksettes. Tiltaksplanen skal beskrive håndtering og disponeringsløsninger for forurenset grunn, og skal godkjennes av kommunen før igangsettingstilltelse kan gis. For overskridelser i sjø skal det utarbeides en risikovurdering i forhold til aktuelle tiltak i sedimenter. 10 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

11 5. Referanser /1/ Statens forurensningstilsyn (1999): Risikovurdering av forurenset grunn, SFTveiledning 99:01A /2/ Statens forurensningstilsyn (2007): Veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2230). /3/ Statens forurensningstilsyn (1991): Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser, SFT-veiledning 91:01A 11 Stakkevollveien 55, Tromsø - Miljøtekniske grunnundersøkelser - Oppdragsnr.: Arkiv ref: M:\2008 Oppdr\Geo\ Stakkevollveien 55, Tromsø\7-PROD\M-Miljo \DOK\Rapporter\M-rap doc

12

13

14 Vedlegg 1 Profilbeskrivelser

15 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: M1 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,30 Humus Vegetasjonsdekke 0,30 1,00 Fyllmasse Omrørt leire, innslag av sand og silt 1,00 2,00 Fyllmasse Omrørt leire, med innslag av sand og grus. Stedvise lag av silt. Ved 1,5 m: fjell i deler av sjakta.

16 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: M2 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,05 Asfalt 0,05 0,50 Stein Bærelag med stein/grus Grus 0,50 1,70 Leire Omrørt leire, innslag av grus og teglstein 1,70 2,30 Sand Fjæresand, skjell. 2,30 2,80 Leire Vann i bunn av sjakt.

17 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: M3 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,10 Asfalt 0,10 0,50 Stein Bærelag. Store steiner/grus. Grus 0,50 1,50 Fyllmasse Sand, grus, leire, med innslag av teglstein, filtduk, treverk. Vann i bunn av sjakt.

18 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: M4 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,10 Asfalt 0,10 0,40 Stein Bærelag. Mindre stein enn i M3 0,40 1,50 Fyllmasse Sand og grus, med innslag av leire, filtduk, treverk og materialrester. Vann i bunn av sjakt

19 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: M5 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Sand Store steiner. Innslag av matjord. Grus Stein 1,00 2,00 Sand Samme som sjiktet over. Vann i bunn av sjakt. Grus Stein

20 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: 3 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sedimentprøve Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,20 Koraller og skjell med tilslag av sand/silt

21 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: 4 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sedimentprøve Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,00 Koraller og skjellrester

22 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: 7 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sedimentprøve Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,20 Koraller og skjell med tilslag av sand/silt

23 Profilbeskrivelse Oppdrag: TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Profilnr.: 8 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sedimentprøve Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,20 Koraller og skjell med tilslag av sand/silt

24 Vedlegg 2 Analyserapporter fra Eurofins

25 Eurofins Norge Postboks 6166 Etterstad N-0602 Oslo Telefon : (+47) Foretaksnr.: NO Rambøll Norge AS, Trondheim Registernr.: Mellomila 79 Kundenr.: N-7493 TRONDHEIM Ordrenr.: Referanse: Att.: Elisabet Bostrøm Mott. dato: ANALYSERAPPORT ms Rekvirent...: Rambøll Norge AS, Trondheim, Mellomila 79 N-7493 TRONDHEIM Prøvested...: Stakkevollveien 55, Tromsø Prøvetype...: Jord Prøvetaking...: Prøvetaker...: EBM/OER Kundeopplysninger: Side: 1 av 6 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Deteks. RSD Prøvemerking: M1-1 M1-2 M1-3 M2-1 Enheter grense Metoder (%) Tørrstoff % MK Aromatiske hydrokarboner Benzen <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Toluen <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Etylbenzen <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 o-xylen <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 m+p-xylen <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Tot. hydrokarboner(benzen-c35) Benzen-C10 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg ts. 5.0 MK2001-GC/FID 12 C10-C12 <10 <10 <10 mg/kg ts. 10 MK2001-GC/FID 12 C12-C16 <10 <10 <10 <100 mg/kg ts. 10 MK2001-GC/FID 12 C16-C <25 <25 <250 mg/kg ts. 25 MK2001-GC/FID 12 Sum (C12-C35) # mg/kg ts. MK2001-GC/FID 12 Sum (Benzen-C35) 510 # # mg/kg ts. MK2001-GC/FID 12 PAH- forbindelser Naftalen < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Acenaftylen < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Acenaften < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fluoren < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fenantren < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Antracen < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fluoranten 0.16 < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Pyren 0.15 < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(a)antracen < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Krysen/Trifenylen < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(b+j+k)fluoranten 0.16 < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(a)pyren < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Indeno(1,2,3-cd)pyren < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Dibenzo(a,h)antracen < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhet. < : mindre enn. i.p.: ikke påvist. > : større enn. i.m.: ikke målbart. # : ingen av parametrene er påvist. Prøveresultatene gjelder utelukkende for de(n) undersøkte prøven(e). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prøvelaboratoriets skriftlige godkjennelse.

26 Eurofins Norge Postboks 6166 Etterstad N-0602 Oslo Telefon : (+47) Foretaksnr.: NO Rambøll Norge AS, Trondheim Registernr.: Mellomila 79 Kundenr.: N-7493 TRONDHEIM Ordrenr.: Referanse: Att.: Elisabet Bostrøm Mott. dato: ANALYSERAPPORT ms Rekvirent...: Rambøll Norge AS, Trondheim, Mellomila 79 N-7493 TRONDHEIM Prøvested...: Stakkevollveien 55, Tromsø Prøvetype...: Jord Prøvetaking...: Prøvetaker...: EBM/OER Kundeopplysninger: Side: 2 av 6 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Deteks. RSD Prøvemerking: M1-1 M1-2 M1-3 M2-1 Enheter grense Metoder (%) Benzo(g,h,i)perylen < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Sum 16 PAH (16 EPA) 1.0 # # # mg/kg ts. MK2004-GC/MS 12 Polyklorerte bifenyler (PCB) PCB nr. 28 < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 52 < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 101 < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 118 < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 138 < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 153 < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 180 < < < <0.050 mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 Sum 7 PCB # # # # mg/kg ts. MK2004-GC/MS 15 Utført av Eurofins Miljø A/S under DANAK akkr.nr 168 Arsen (As) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Bly (Pb) mg/kg ts. 3.0 DS259/SM3120ICP 15 Kadmium (Cd) 0.29 < mg/kg ts DS259/SM3120ICP 15 Krom (Cr) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Kobber (Cu) mg/kg ts. 1.7 DS259/SM3120ICP 15 Kvikksølv (Hg) 0.13 <0.01 <0.01 mg/kg ts SM3112AASco.vap 15 Nikkel (Ni) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Sink (Zn) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhet. < : mindre enn. i.p.: ikke påvist. > : større enn. i.m.: ikke målbart. # : ingen av parametrene er påvist. Prøveresultatene gjelder utelukkende for de(n) undersøkte prøven(e). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prøvelaboratoriets skriftlige godkjennelse.

27 Eurofins Norge Postboks 6166 Etterstad N-0602 Oslo Telefon : (+47) Foretaksnr.: NO Rambøll Norge AS, Trondheim Registernr.: Mellomila 79 Kundenr.: N-7493 TRONDHEIM Ordrenr.: Referanse: Att.: Elisabet Bostrøm Mott. dato: ANALYSERAPPORT ms Rekvirent...: Rambøll Norge AS, Trondheim, Mellomila 79 N-7493 TRONDHEIM Prøvested...: Stakkevollveien 55, Tromsø Prøvetype...: Jord Prøvetaking...: Prøvetaker...: EBM/OER Kundeopplysninger: Side: 3 av 6 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Deteks. RSD Prøvemerking: M2-2 M2-3 M3-1 M4-1 Enheter grense Metoder (%) Tørrstoff % MK Aromatiske hydrokarboner Benzen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Toluen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Etylbenzen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 o-xylen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 m+p-xylen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Tot. hydrokarboner(benzen-c35) Benzen-C10 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg ts. 5.0 MK2001-GC/FID 12 C10-C12 <10 <10 <10 <10 mg/kg ts. 10 MK2001-GC/FID 12 C12-C16 <10 <10 <10 <10 mg/kg ts. 10 MK2001-GC/FID 12 C16-C35 49 < mg/kg ts. 25 MK2001-GC/FID 12 Sum (Benzen-C35) 49 # mg/kg ts. MK2001-GC/FID 12 PAH- forbindelser Naftalen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Acenaftylen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Acenaften < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fluoren < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fenantren 0.23 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Antracen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fluoranten 0.26 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Pyren 0.21 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(a)antracen 0.13 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Krysen/Trifenylen 0.18 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(b+j+k)fluoranten 0.27 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(a)pyren 0.14 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.11 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Dibenzo(a,h)antracen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(g,h,i)perylen 0.12 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhet. < : mindre enn. i.p.: ikke påvist. > : større enn. i.m.: ikke målbart. # : ingen av parametrene er påvist. Prøveresultatene gjelder utelukkende for de(n) undersøkte prøven(e). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prøvelaboratoriets skriftlige godkjennelse.

28 Eurofins Norge Postboks 6166 Etterstad N-0602 Oslo Telefon : (+47) Foretaksnr.: NO Rambøll Norge AS, Trondheim Registernr.: Mellomila 79 Kundenr.: N-7493 TRONDHEIM Ordrenr.: Referanse: Att.: Elisabet Bostrøm Mott. dato: ANALYSERAPPORT ms Rekvirent...: Rambøll Norge AS, Trondheim, Mellomila 79 N-7493 TRONDHEIM Prøvested...: Stakkevollveien 55, Tromsø Prøvetype...: Jord Prøvetaking...: Prøvetaker...: EBM/OER Kundeopplysninger: Side: 4 av 6 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Deteks. RSD Prøvemerking: M2-2 M2-3 M3-1 M4-1 Enheter grense Metoder (%) Sum 16 PAH (16 EPA) 1.8 # mg/kg ts. MK2004-GC/MS 12 Polyklorerte bifenyler (PCB) PCB nr. 28 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 52 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 101 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 118 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 138 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 153 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 180 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 Sum 7 PCB # # # # mg/kg ts. MK2004-GC/MS 15 Utført av Eurofins Miljø A/S under DANAK akkr.nr 168 Arsen (As) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Bly (Pb) mg/kg ts. 3.0 DS259/SM3120ICP 15 Kadmium (Cd) 0.20 < mg/kg ts DS259/SM3120ICP 15 Krom (Cr) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Kobber (Cu) mg/kg ts. 1.7 DS259/SM3120ICP 15 Kvikksølv (Hg) 0.06 < mg/kg ts SM3112AASco.vap 15 Nikkel (Ni) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Sink (Zn) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhet. < : mindre enn. i.p.: ikke påvist. > : større enn. i.m.: ikke målbart. # : ingen av parametrene er påvist. Prøveresultatene gjelder utelukkende for de(n) undersøkte prøven(e). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prøvelaboratoriets skriftlige godkjennelse.

29 Eurofins Norge Postboks 6166 Etterstad N-0602 Oslo Telefon : (+47) Foretaksnr.: NO Rambøll Norge AS, Trondheim Registernr.: Mellomila 79 Kundenr.: N-7493 TRONDHEIM Ordrenr.: Referanse: Att.: Elisabet Bostrøm Mott. dato: ANALYSERAPPORT ms Rekvirent...: Rambøll Norge AS, Trondheim, Mellomila 79 N-7493 TRONDHEIM Prøvested...: Stakkevollveien 55, Tromsø Prøvetype...: Jord Prøvetaking...: Prøvetaker...: EBM/OER Kundeopplysninger: Side: 5 av 6 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Deteks. RSD Prøvemerking: M5-1 M5-2 Enheter grense Metoder (%) Tørrstoff % MK Aromatiske hydrokarboner Benzen <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Toluen <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Etylbenzen <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 o-xylen <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 m+p-xylen <0.10 <0.10 mg/kg ts MK2001-GC/FID 10 Tot. hydrokarboner(benzen-c35) Benzen-C10 <5.0 <5.0 mg/kg ts. 5.0 MK2001-GC/FID 12 C10-C12 <10 <10 mg/kg ts. 10 MK2001-GC/FID 12 C12-C16 <10 <10 mg/kg ts. 10 MK2001-GC/FID 12 C16-C mg/kg ts. 25 MK2001-GC/FID 12 Sum (Benzen-C35) mg/kg ts. MK2001-GC/FID 12 PAH- forbindelser Naftalen < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Acenaftylen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Acenaften < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fluoren < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fenantren < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Antracen < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fluoranten mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Pyren mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(a)antracen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Krysen/Trifenylen mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(b+j+k)fluoranten mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(a)pyren mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Dibenzo(a,h)antracen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(g,h,i)perylen mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhet. < : mindre enn. i.p.: ikke påvist. > : større enn. i.m.: ikke målbart. # : ingen av parametrene er påvist. Prøveresultatene gjelder utelukkende for de(n) undersøkte prøven(e). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prøvelaboratoriets skriftlige godkjennelse.

30 Eurofins Norge Postboks 6166 Etterstad N-0602 Oslo Telefon : (+47) Foretaksnr.: NO Rambøll Norge AS, Trondheim Registernr.: Mellomila 79 Kundenr.: N-7493 TRONDHEIM Ordrenr.: Referanse: Att.: Elisabet Bostrøm Mott. dato: ANALYSERAPPORT ms Rekvirent...: Rambøll Norge AS, Trondheim, Mellomila 79 N-7493 TRONDHEIM Prøvested...: Stakkevollveien 55, Tromsø Prøvetype...: Jord Prøvetaking...: Prøvetaker...: EBM/OER Kundeopplysninger: Side: 6 av 6 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Deteks. RSD Prøvemerking: M5-1 M5-2 Enheter grense Metoder (%) Sum 16 PAH (16 EPA) mg/kg ts. MK2004-GC/MS 12 Polyklorerte bifenyler (PCB) PCB nr. 28 < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 52 < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 101 < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 118 < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 138 < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 153 < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 180 < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 Sum 7 PCB # # mg/kg ts. MK2004-GC/MS 15 Utført av Eurofins Miljø A/S under DANAK akkr.nr 168 Arsen (As) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Bly (Pb) mg/kg ts. 3.0 DS259/SM3120ICP 15 Kadmium (Cd) mg/kg ts DS259/SM3120ICP 15 Krom (Cr) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Kobber (Cu) mg/kg ts. 1.7 DS259/SM3120ICP 15 Kvikksølv (Hg) mg/kg ts SM3112AASco.vap 15 Nikkel (Ni) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Sink (Zn) mg/kg ts. 1.0 DS259/SM3120ICP 15 Analysekommentarer: Deteksjonsgrensene for THC, PAH og PCB for prøven merket "M2-1" er hevet p.g.a liten prøvemengde. Vedlegg: Analyserapport fra Eurofins Analytico. Tegnforklaring: 05. januar 2009 RSD : Relativ Analyseusikkerhet. < : mindre enn. i.p.: ikke påvist. > : større enn. i.m.: ikke målbart. # : ingen av parametrene er påvist. Solveig Fagerli Solveig Fagerli Kontaktperson Prøveresultatene gjelder utelukkende for de(n) undersøkte prøven(e). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prøvelaboratoriets skriftlige godkjennelse. Kvalitetssikring

31 Eurofins Norge Postboks 6166 Etterstad N-0602 Oslo Telefon : (+47) Foretaksnr.: NO Rambøll Norge AS, Trondheim Registernr.: Mellomila 79 Kundenr.: N-7493 TRONDHEIM Ordrenr.: Referanse: Att.: Elisabet Bostrøm Mott. dato: ANALYSERAPPORT ms Rekvirent...: Rambøll Norge AS, Trondheim, Mellomila 79 N-7493 TRONDHEIM Prøvested...: Stakkevollveien 55, Tromsø Prøvetype...: Sediment Prøvetaking...: Prøvetaker...: EBM/OER Kundeopplysninger: Side: 1 av 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Deteks. RSD Prøvemerking: Enheter grense Metoder (%) Tørrstoff % MK PAH- forbindelser Naftalen < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Acenaftylen < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Acenaften < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fluoren < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fenantren < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Antracen < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Fluoranten 0.12 < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Pyren mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(a)antracen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Krysen/Trifenylen mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(b+j+k)fluoranten mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(a)pyren < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Dibenzo(a,h)antracen < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg ts MK2004-GC/MS 12 Sum 16 PAH (16 EPA) mg/kg ts. MK2004-GC/MS 12 Polyklorerte bifenyler (PCB) PCB nr. 28 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 52 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 101 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 118 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 138 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 153 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 PCB nr. 180 < < < < mg/kg ts MK2004-GC/MS 15 Sum 7 PCB # # # # mg/kg ts. MK2004-GC/MS 15 Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhet. < : mindre enn. i.p.: ikke påvist. > : større enn. i.m.: ikke målbart. # : ingen av parametrene er påvist. Prøveresultatene gjelder utelukkende for de(n) undersøkte prøven(e). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prøvelaboratoriets skriftlige godkjennelse.

32 Eurofins Norge Postboks 6166 Etterstad N-0602 Oslo Telefon : (+47) Foretaksnr.: NO Rambøll Norge AS, Trondheim Registernr.: Mellomila 79 Kundenr.: N-7493 TRONDHEIM Ordrenr.: Referanse: Att.: Elisabet Bostrøm Mott. dato: ANALYSERAPPORT ms Rekvirent...: Rambøll Norge AS, Trondheim, Mellomila 79 N-7493 TRONDHEIM Prøvested...: Stakkevollveien 55, Tromsø Prøvetype...: Sediment Prøvetaking...: Prøvetaker...: EBM/OER Kundeopplysninger: Side: 2 av 2 Analyseperiode...: Analysekommentarer: Vedlegg 1: Kornfordeling, Multiconsult avd. Noteby. Vedlegg 2: Tungmetaller, TBT og TOC, AnalyCen AS. Tegnforklaring: 08. januar 2009 RSD : Relativ Analyseusikkerhet. < : mindre enn. i.p.: ikke påvist. > : større enn. i.m.: ikke målbart. # : ingen av parametrene er påvist. Solveig Fagerli Solveig Fagerli Kontaktperson Prøveresultatene gjelder utelukkende for de(n) undersøkte prøven(e). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prøvelaboratoriets skriftlige godkjennelse. Kvalitetssikring

33

34

35

36

37 Vedlegg 3 Analyseresultater sammenstilt med SFTs normverdier for mest følsom arealbruk

38 TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Utskriftsdato: Analyseresultater sammenstilt med SFTs normverdier Analyseresultater - Jord Side 1 av 1 As Cr Cu Cd Ni Pb Zn Hg PAH BaP C5-C10 C10-C12 C12-C35 PCB Profilnr. Norsk norm Dybde [m] Analyse-ID mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg M1 0,00-0,30 M1-1 4, , ,13 1 0,08 < 5 < i.p. M1 0,30-1,00 M < 0, ,3 27 < 0,01 i.p. < 0,005 < 5 < 10 < 25 i.p. M1 1,00-2,00 M1-3 3, , ,5 34 < 0,01 i.p. < 0,005 < 5 < 10 < 25 i.p. M2 0,50-1,70 M2-1 3, < 0,3 22 8,9 91 < 0,05 i.p. < 0,05 < 1,2 < 100 < 250 i.p. M2 1,70-2,30 M2-2 3,6 8, ,2 6, ,06 1,8 0,14 < 5 < i.p. M2 2,30-2,80 M2-3 3, < 0, ,1 38 < 0,01 i.p. < 0,005 < 5 < 10 < 25 i.p. M3 0,50-1,50 M3-1 4, , ,19 5,1 0,51 < 5 < i.p. M4 0,40-1,50 M , ,06 7,2 0,6 < 5 < i.p. M5 0,00-1,00 M5-1 2, , ,03 0,27 0,039 < 5 < i.p. M5 1,00-2,00 M5-2 1, , ,7 50 0,01 0,075 0,0058 < 5 < i.p. 2 mg/kg 0,1 mg/kg 7 mg/kg 30 mg/kg 100 mg/kg 0,01 mg/kg < gr.verdi > gr.verdi > 4 x gr.verdi > 10 x gr.verdi Norm benyttet i rapporten: Norsk norm 2002

39 TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Utskriftsdato: Analyseresultater sammenstilt med SFTs normverdier Analyseresultater - Jord Side 1 av 1 Xylen Monoklor bensen Bensen Toluen Etylbensen 1,2-diklorbensen 1,3-diklorbensen 1,4-diklorbensen Diklormetan Triklormetan Trikloreten Tetrakloreten 1,2-1,1,1- dikloretantrikloretan Profilnr. Norsk norm ,005 0,5 0,5 0,5 - Dybde [m] Analyse-ID mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 0,5-0,5 mg/kg mg/kg mg/kg M1 0,00-0,30 M1-1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 M1 0,30-1,00 M1-2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 M1 1,00-2,00 M1-3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 M2 0,50-1,70 M2-1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,02 M2 1,70-2,30 M2-2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 M2 2,30-2,80 M2-3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 M3 0,50-1,50 M3-1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 M4 0,40-1,50 M4-1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 M5 0,00-1,00 M5-1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 M5 1,00-2,00 M5-2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,06 mg/kg 0,01 mg/kg 0,01 mg/kg 0,03 mg/kg 0,003 mg/kg 0,1 mg/kg < gr.verdi > gr.verdi > 4 x gr.verdi > 10 x gr.verdi Norm benyttet i rapporten: Norsk norm 2002

40 TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Utskriftsdato: Analyseresultater sammenstilt med SFTs normverdier Analyseresultater - Jord Side 1 av 1 Profilnr. 1,2,3-1,2,4-1,3, ,2,3,4,- triklorbensen triklorbensen triklorbensen triklorben tetraklorb Norsk norm ,2 - sen - ensen - Dybde [m] Analyse-ID mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Heksaklor Pentaklor bensen bensen 0,03 0,1 0,04 mg/kg mg/kg mg/kg DDT Lindan Pentaklorfenol M2 0,50-1,70 M2-1 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,001 < 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 1 0,001 mg/kg 0,005 mg/kg CN 1 mg/kg < gr.verdi > gr.verdi > 4 x gr.verdi > 10 x gr.verdi Norm benyttet i rapporten: Norsk norm 2002

41 Vedlegg 4 Analyseresultater sammenstilt med SFTs tilstandsklasser for sedimenter

42 TROFI-tomta. Stakkevollvegen 55, Tromsø. Utskriftsdato: Analyseresultater sammenstilt med tilstandsklasser for sedimenter Analyseresultater - Sediment Side 1 av 1 As Cr Cu Cd Ni Pb Zn Hg PAH BaP PCB TBT Tilstandsklasse for sedimenter ,25 30 Profilnr. Dybde [m] Analyse-ID mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ,15 mg/kg mg/kg mg/kg 3 0,00-0,20 3 5, ,17 3, ,023 0,96 0,096 i.p. 0,42 4 0,00-0,20 4 2,2 3,7 3,9 0,055 2,2 1,7 13 0,0042 0,018 < 0,005 i.p. 0,01 7 0,00-0,20 7 8, , ,029 1,3 0,082 i.p. 1,9 8 0,00-0,20 8 3, < 0,065 7, ,013 0,15 0,013 i.p. 0,04 0,3 mg/kg 0,006 mg/kg 0,005 mg/kg 0,001 mg/kg Tilstandsklassifisering I II III IV V Forurensningsgrad ubetydelig/lite moderat markert sterkt meget sterkt

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse i Alnabruområdet Et forprosjekt

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M !"#$%&'($)*+,-"'& ).!"#$%&'(&")#*+,#-%.//)01$2&)34 0#*5+ 41/*&'2)6&$-#55 7$2#5'8#8915 :;E)==G H1IJ-&5"8"#"J8+ GG =KB>B=G;< H#"#$#LL1$" 46M@NO4P

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Situasjonsbeskrivelse...4 2.1 mrådebeskrivelse...4 2.2 Historikk...6 2.2.1 Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer