Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992"

Transkript

1 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

2

3

4 *** Denne siden er blank ***

5 INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1 INNLEDNING BAKGRUNN UTFØRTE UNDERSØKELSER LOKALITETER LOKALITET 8: BRENNING AV AMMUNISJON, FG NR , KLIF ID LOKALITET 10: MASTEDAMMEN NORD (ØSTØYA), FG NR , KLIF ID LOKALITET 11: TRINITOLSTØPERI 333 (ØSTØYA), KLIF ID LOKALITET 12: BAK BYGNING V/SNUPLASS (ØSTØYA) RESULTATER LOKALITET 8: BRENNING AV AMMUNISJON, FG NR , KLIF ID LOKALITET 10: MASTEDAMMEN NORD (ØSTØYA), FG NR , KLIF ID LOKALITET 11: TRINITOLSTØPERI 333 (ØSTØYA), KLIF ID LOKALITET 12: BAK BYGNING V/SNUPLASS (ØSTØYA) DISKUSJON FORSLAG TIL OPPFØLGING OG TILTAK KONKLUSJON REFERANSER VEDLEGG... 23

6 *** Denne siden er blank ***

7 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN I 2015 ble det, på Mellom- og Østøya i Horten kommune, gjennomført jordprøvetaking av 15 lokaliteter hvor det var mistanker om forurensning i grunnen. [1]. Det ble i rapporten konkludert med behov for supplerende undersøkelser av 4 lokaliteter for en avklaring og avgrensing av tiltaksområdet. Det henvises forøvrig til denne rapporten for historikk og naturverdier på øyene. Da det også ble gjort funn av hylser i sjø rett utenfor lokalitet 8, (Brenning av ammunisjon) ble det tatt sediment prøver i sjø rett utenfor denne lokaliteten. Resultatene fra denne undersøkelsen blir presentert i en egen rapport [5] Lokaliteter i FB sin kartbase har ID nr som starter med «FG». Noen av lokaliteter er også registrert i Miljødirektoratet sin database Grunnforurensning, og disse har et ID nr som starter med «Klif».. 2 UTFØRTE UNDERSØKELSER Feltarbeidet i 2016 ble utført i to omganger (se figur 1 og 2). Den 28.april 2016 ble det gjennomført miljøtekniske undersøkelser på land, samt at det ble tatt 1 sediment prøve. Det ble også benyttet XRF 1 - for detaljkartlegging av tungmetaller og da spesielt med hensyn på bly for avgrensning av tiltaksområdet. Den 6.juli ble det gjennomført en oppfølgende sediment prøvetaking (resultatene fra sediment undersøkelsen framstilles i egen rapport). Begge prøvetakingsrundene ble gjennomført av Tore Joranger og Harald Bjørnstad fra Futura miljø. Ved lokalitet 8 (Brenning av ammunisjon) ble det tatt 4 blandprøver og 4 stikkprøver der det tidligere var påvist mest forurensning. Blandprøver ble tatt for å avgrense området der det var antatt minst forurensning. Ved lokalitet 11 (trinitolstøperi v/bygn. 333) ble det tatt en blandprøve der det tidligere var utslipp fra bygning 333, ca 100 m fra bygning. Ved lokalitet 12 (bak bygning v/snuplasss) ble det tatt 4 blandprøver, 2 blandprøver fra 0-10 cm og 2 blandprøver fra cm (hhv indre og ytre ring). Ved lokalitet 10 (Mastedammen) ble det tatt en kontrollprøve og en blandprøve, begge fra 0-10 cm. Det ble også tatt en vannprøve i nordenden av Mastedammen, rett nedenfor deponi. Blandprøver foregikk ved at det ble tatt ut 10 stikk fra området hvor det var mistanke om forurensning i grunnen. Prøvene ble tatt med liten spade på hhv 0-10 cm og ned til cm. Prøvene ble blandet sammen ved at det først ble tatt en blandprøve av hver prøve grop, før alle 10 blandprøver ble omristet i en bøtte og det ble tatt ut en representativ prøve fra bøtta på ca 0,5 kg og forseglet i en rilsanpose. Jordprøvetakingen fra lokalitet 10 (Mastedammen deponi) ble gjennomført som en kontrollprøve ved at det ble brukt jordspyd for å ta ut enkeltprøver, der det tidligere var påvist forurensning, ned til ca 30 cm. Prøvetakingen tilfredsstiller Norsk Standard 2 samt veileder TA 2553/2009. Alle jord- og vannprøvene ble sendt inn til Eurofins for analyse samme dag, og jordprøvene ble siktet med sikt på 2 mm før uttak til analyse. Analysebevisene er vedlagt i vedlegg [A]. Alle analysene er akkreditert med unntak av sprengstoffanalysene. Vannprøven ble tatt direkte med flaske og har ikke blitt filtrert. 1 XRF=røntgenfluorisens måleinstrument 2 Norsk Standard Del 5, ISO

8 Det ble tatt GPS koordinater fra hver lokalitet og alle prøvetakingspunkter er avmerket i figur 1. Formålet for å gjennomføre en supplerende undersøkelse var å avklare hvorvidt det forekommer forurensede masser, avgrense ev tiltaksområde samt å bestemme type forurensninger. Det gis en nærmere beskrivelse av prøvetakingsområdet under kapittel 3. Figur 1: Kart viser Mellom- og Østøya m/markerte prøvetakingspunkter (mere detaljer kommer fram i kap 3).

9 3 LOKALITETER Alle lokaliteter prøvetatt i april 2016 er vist i figur 2. Figur 2: Viser alle de 4 lokalitetene med navn på prøvetakingspunktene 3.1 LOKALITET 8: BRENNING AV AMMUNISJON, FG NR , KLIF ID Lokaliteten befinner seg ved sjøen, øst på Mellomøya (se figur 3, og foto 1 og 2). I Forsvarsbyggs database står det at denne lokaliteten er på ca 245m 2 med en middels stor grad av usikkerhet. Da det ble målt høye verdier av tungmetaller i 2015, ble det besluttet å gå mere detaljert til verks med prøvetaking i 2016 for å avgrense området mht tiltak. FLO ryddet også området delvis for prosjektiler sommeren 2015 etter prøvetakingsrunden, men det er fremdeles rester av forbrent håndvåpenammunisjon i grunnen Forbrenningsovnen sto inne i bod på prøvetakingsdagen (2016), men det er planlagt å fjerne denne. Det ene området (30-40m 2) hvor prøvetakingen ble foretatt (foran og på sidene av forbrenningsovnen) var preget av grov grus og pukk i overflaten (ca 5-10 cm). Dette laget ble skrapet forsiktig til side for å komme til de finere massene under. Det var for øvrig skrint lag på cm ned til fjell i prøvetakingsområdet. Det andre området (ca 200m 2 bak forbrenningsovnen) var preget av jodholdige masser m/noe stein. Også her ble prøvene tatt ned til ca 20 cm.

10 Figur 3: Kartet viser 9 kartfestede prøvetakingspunkter ved lokalitet 8 (brenning av ammunisjon) Det ble analysert på metallene arsen, bly, kadmium, kobber, krom (3 og 6+), kvikksølv, nikkel, sink og fosfor. Samt BTEX (flyktige organiske forbindelser), PAH (polysykliske aromatiske forbindelser), PCB (klorerte bifenyl forbindelser), alifater (oljeforbindelser), dioksiner/furaner, fenoler/kresoler, DDT, VOC (flyktige organiske komponenter) og ftalater.

11 Foto 1: Fra lokalitet 8: Brenning av ammunisjon. Rød ring viser det mest forurensede området. Foto 2: Lokalitet 8: Brenning av ammunisjon (sett fra sjøen)

12 3.2 LOKALITET 10: MASTEDAMMEN NORD (ØSTØYA), FG NR , KLIF ID Lokaliteten er et område som ligger rett nedstrøms et gammelt deponi (Mastedammen deponi). Hovedavrenning er mot sør, dvs ned i Mastedammen. Det renner en bekk fra Mastedammen ut i Indre Horten Havn. Arealet av deponiet er oppgitt til 1387m 2. Det skal være deponert flere tusen meter med minekabler og det kan ikke utelukkes at det også kan være blindgjengere i deponiet. Fra Miljødirektoratet sin database står det i følgende utdrag: MASTEDAMMEN I nordøstenden av Mastedammen (i et våtmarksområde) ble det i 1945 opprettet en grovavfallsfylling. Utfylte masser består hovedsakelig av rene grovavfallsmasser slik som treavfall og stein, men det er også fylt ut bygningsrester og anslagsvis m med minekabler (kobber, armeringsstrømpe og plast). Det kan ikke utelukkes at det er ammunisjon i bunnen av fyllingen da det i 1945 ble utført sabotasje mot nærliggende ammunisjonsbunkere. Vannprøve ble tatt i dette punktet. Foto 3: Lokalitet 10: Mastedammen nord, kontrollprøve Det var behov for en avklarende prøvetaking da forrige runde viste verdier for sink rett i overkant av tilstandsklasse 3 (1300 mg/kg og grensen går ved 1000 mg/kg). Det ble tatt ut 1 stikkprøve og 1 blandprøve fra området, begge fra 0-10 cm. Arealet som prøvene ble tatt i var på ca 100 m 2 (Se fig.1 og fig. 2 for prøvepunkt). Det ble også tatt en vannprøve for å kunne påvise ev utlekking av tungmetaller og da fortrinnsvis sink fra deponiet. Massene var sterkt preget av oppfliset kvist og humus. Det ble analysert på metallene arsen, bly, kadmium, kobber, krom (3 og 6+), kvikksølv, nikkel og sink. Samt BTEX (flyktige organiske forbindelser), PAH (polysykliske aromatiske forbindelser), PCB (klorerte bifenyl forbindelser), og alifater (oljeforbindelser).

13 3.3 LOKALITET 11: TRINITOLSTØPERI 333 (ØSTØYA), KLIF ID Lokaliteten er området ved bygning 333 på Østøya. Denne lokaliteten er ikke tidligere registrert i Forsvarsbygg sin database, og har derfor ikke fått ett FG nummer. Det er heller ikke påvist forurensning her tidligere. Vi fikk påvist avløpsrør i skogen av kjentmann, ca 100 m fra bygningen. Da sprengstoff ofte blir vasket ut med avløpsvannet ble det tatt en blandprøve av jorda rundt avløpsrøret for analyse. Da det også var et lite bekkesig i området hvor avløpsrøret sto, ble det i tillegg tatt en vannprøve for sprengstoffanalyse. Området som ble prøvetatt var på ca 10m 2 (Se fig. 1 og fig. 2 for prøvepunkt). Forøvrig ble det brukt samme prøvetakingsprosedyre som tidligere beskrevet. Foto 4: Lokalitet 11: Fra trinitolstøperi bygn. 333 (Østøya) 3.4 LOKALITET 12: BAK BYGNING V/SNUPLASS (ØSTØYA) Lokaliteten er bak lager/verkstedbygning v/snuplass på Østøya (Ø4 på figur 2). Denne lokaliteten er ikke tidligere registrert i Forsvarsbygg sin database, og har derfor ikke fått ett FG nummer. Her har FLO ryddet sommeren Det ble fjernet en container, samt sand. (Det er ikke blitt opplyst om hva slags sand som har blitt fjernet). Det ble tatt ut 2 bland prøver fra hhv ytre og indre ring, fra 0-10 cm og 2 bland prøver fra cm (se foto 5 under). Det var tidligere påvist forhøyede verdier av sink (1100 mg/kg, tilstandsklasse 4) og PAH (55 mg/kg, tilstandklasse 4) og det var behov for å få en verifisering av resultatene før en ev anbefaling om tiltak.

14 Foto 5: Lokalitet 12: Bak bygning v/snuplass (Østøya). Røde ringer viser området for prøvetaking. Indre ring nærmest bygningen. Massene ved prøvetakingssted var jordholdige masser m/ stein, grus og noe oppfliset trevirke. For øvrig ble det brukt samme prøvetakingsprosedyre som tidligere beskrevet. Det ble analysert på metallene arsen, bly, kadmium, kobber, krom (3 og 6+), kvikksølv, nikkel og sink. Samt BTEX (flyktige organiske forbindelser), PAH (polysykliske aromatiske forbindelser), PCB (klorerte bifenyl forbindelser), og alifater (oljeforbindelser).

15 4 RESULTATER Resultatene for 2016 er framstilt under i tabell 1 (2016). Det er i denne tabellen ikke tatt med alle parametere det er analysert for pga lave verdier. Alle parametere for 2016 er for øvrig framstilt i analyserapportene fra Eurofins i vedlegg [A]. (Se referanse vedrørende tilstandsklassene [1], samt tabell 2 for tolkning av fargekoder). Se også tabell 3 hvor alle GPS koordinatene for lokalitetene er listet opp. Resultatene beskrives suksessivt for hver lokalitet fra delkapittel 4.1 til 4.4. Tabell 1: Resultater fra undersøkelsen i 2016 PrøveID Prøvereferanse X Y Alifater >C10-C12 (mg/kg TS) Alifater >C12- C16 (mg/kg TS) Alifater >C12-C35 (mg/kg TS) Alifater >C16- C35 (mg/kg TS) Alifater C5-C35 (mg/kg TS) Arsen (As) mg/kg TS) Bly (Pb) (mg/kg TS) Fosfor (P) (mg/kg TS) Kobber (Cu) (mg/kg TS) Kobber (Cu), filtrert (µg/l) Kvikksølv Benzo[a]pyren (Hg) (mg/kg TS) (mg/kg TS) Sum PAH Perklora 16 (mg/kg t (µg/l) TS) Sink (Zn), Sink (Zn) filtrert (mg/kg TS) (µg/l) Ø3 Ø3 (bygg 333) Ø10 (0-10) K Ø10 Mastedammen (0-10) K Ø10 (0-10) B Ø10 Mastedammen (0-10) B Ø12 ytre ring (0-10) B Ø12 Bak bygning, ytre ring (0-10)B Ø12 ytre ring (10-30) B Ø12 Bak bygning, ytre ring (10-30)B Ø12 indre ring (0-10) B Ø12 Bak bygning,indre ring (0-10)B Ø12 Bak bygning,indre Ø12 indre ring (10-20) B ring (10-20)B Ø 10 Mastedammen Ø 10 Mastedammen ,9 17 M8-1 M < 5, ,273 0, M8-2 M8-2 Er < 5,0 < 5,0 nd < 10 nd 7, ,020 0, M8-3 M8-3 På Gress < 5,0 < 5,0 nd < 10 nd 2, ,025 0, M8-4 M M8-5 M < 5,0 < 5,0 nd < 10 nd 5, ,207 < 0, M8-6 M ,041 0, M8-7 M M8-8 M M8-Sed.1 < 5,0 < 5, , ,094 0, Tot org karbon (TOC % TS) Merknader til tabell 1: 1) mg/kg er jordprøver 2) ug/l er vannprøve tatt fra Mastedammen og fra bygning 333 3) Sort farge er spesialavfall dvs over tilstandsklasse 5 (kolonne for bly og kobber) 4) Se figurene 1,2,3,4 og 5 for prøvepunkter

16 Tabell 3: GPS koordinater for prøvepunkter i 2016 Lokalitet Prøvereferanse Prove_ID Type X Y Lok 8 M8-1(Brenning av M8-1) Jord ammunisjon) Lok 8 M8-2 Er 83 M8-2 Jord Lok 8 M8-3 På Gress M8-3 Jord Lok 8 M8-4 M8-4 Jord Lok 8 M8-5 M8-5 Jord Lok 8 M8-6 M8-6 Jord Lok 8 M8-7 M8-7 Jord Lok 8 M8-8 M8-8 Jord Lok 10 Ø 10 Mastedammen Ø 10 Mastedam- Vann men Lok 11 Ø3 (bygg 333) Ø3 Vann Lok 12 Jord Ø4 Bak bygning v/snuplass Ø4 Bak bygning indre ring

17 4.1 LOKALITET 8: BRENNING AV AMMUNISJON, FG NR , KLIF ID I 2015 ble det gjort funn over tilstandsklasse 5 (farlig avfall) av følgende metaller: bly ( mg/kg), kobber ( mg/kg) og sink ( mg/kg). Det var også et lag med fosfor på stedet, målt til 2200 mg/kg, samt utslag på dioksiner/furaner (tilstandsklasse 3), da det høyst sannsynlig er blitt brent klorholdige forbindelser av ukjent opphav. I 2016 ble det i 2 prøvepunkter (M8-1 og M8-6) gjort funn av bly og kobber over tiltstandsklasse 5 (spesialavfall). I prøvepunkt M8-1 var det spesielt høye verdier av bly ( mg/kg) og kobber ( mg/kg). I dette prøvepunktet ble det også gjort funn av sink (8100 mg/kg) i tilstandsklasse 4. I prøvepunkt M8-6 ble det gjort funn av olje i tilstandsklasse 5 (det var også kraftig oljelukt fra prøven). Kilden til oljen er sannsynligvis fyringsolje til forbrenningsovnen. Det ble også gjenfunnet høye verdier av fosfor i flere prøver. Kilden til fosfor er sannsynligvis fra sporlys ammunisjon. Det er tatt en rekke XRF-målinger (figur 4). Resultatene sammenfaller godt med jordprøvene hvor blyforurensningen stort sett er foran og på siden av forbrenningsovnen. Figur 4: Lokalitet 8: Brenning av ammunisjon. Analyser fra hhv XRF og lab i mg/kg bly. Resultatene er framstilt med fargekoder (se tegnforklaring i figur og tabell 2). Blå firkant markerer tiltaksareal. Brun firkant i midten er forbrenningsovnen.

18 4.2 LOKALITET 10: MASTEDAMMEN NORD (ØSTØYA), FG NR , KLIF ID I 2005 ble det gjort funn av bly (150 mg/kg) og kobber (340 mg/kg) i tilstandsklasse 3, samt sink (1300 mg/kg) i tilstandsklasse 4. Det ble også gjort funn av PCB7 (0,53 mg/kg), som er like over tilstandsklasse 3 (grensen er 0,5 mg/kg). I 2016 ble det i et prøvepunkt av åtte gjort funn av sink (1500 mg/kg) i tilstandsklasse 4. I vannprøven fra den nordligste delen av Mastedammen ble det gjort funn av sink (17 ug/l) i tilstandsklasse II [6]. 4.3 LOKALITET 11: TRINITOLSTØPERI 333 (ØSTØYA), KLIF ID Denne lokaliteten ble prøvetatt mht sprengstoffrester i jord og vann fra bekkesig. Det ble kun gjort funn av perklorat på 16,3 µg/l i en vannprøve (ikke akkreditert). Da vi ikke har grenseverdier for perklorat i Norge ble det foretatt et Google søk. I USA er det en anbefalt grenseverdi på 0,7 µg/kg kroppsvekt pr dag. Dvs at en person på 50 kg kan få i seg en daglig dose på 35 µg uten at det er noen fare. En konsentrasjon på 16,3 µg/l skal dermed ikke utgjøre noen fare for human helse. 4.4 LOKALITET 12: BAK BYGNING V/SNUPLASS (ØSTØYA) I 2015 ble det påvist forhøyede verdier av sink (1100 mg/kg) i tilstandsklasse 4, samt forhøyede verdier av PAH (55mg/kg), også i tilstandsklasse 4. I 2016 ble det tatt flere blandprøver og det ble gjort funn av PAH i tilstandsklasse 4 (69 mg/kg) i indre ring, dvs langs med bygning fra cm dyp. Det var for øvrig akseptable verdier for sink (290 mg/kg) i 2016 (Se foto 5 for lokalisering av hhv indre og ytre ring). 5 DISKUSJON Det er i denne rapporten tatt utgangspunkt i tilstandsklasser for forurenset grunn [2], tilstandsklasser for eksplosiver [4], samt den nye veilederen fra Miljødirektoratet [6] for klassifisering av vann. Dersom arealbruken i fremtiden endres må det gjøres en ny vurdering av akseptabelt nivå på forurensning. Det kan ikke utelukkes at det finnes flere områder med forurenset grunn på øyene som ikke er kartlagt, men som kan dukke opp ved befaring eller ev vegetasjonsrydding. Dagens arealbruk medfører restriksjoner på ferdsel i området og medfører dermed begrenset mulighet for menneskelig eksponering av forurensninger. (Iht veilederen for tilstandsklasser og forurenset grunn (TA-2553/2009)). Tabell 4 viser sammenhengen mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp. Tilstandsklassene dekker ikke krav til dyrkningsjord og jord brukt til matproduksjon. Hvilke krav som stilles til slik jord avgjøres av landbruksmyndigheten. Heller ikke skog, utmark, friluftsområder, fritidsbebyggelse og verneområder er plassert i noen tilstandsklasse. For disse kategoriene må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hva som er en riktig plassering. I vurderingen bør det være avgjørende hvordan området skal brukes og hvor stor eksponering dette utgjør for mennesket. Uregulerte friområder inne i en by/tettsted bør settes i samme kategori som sentrumsområder. I en blandet regulering vil det være den mest følsomme arealbruken som vil være utslagsgivende. Det forutsettes at det er dagens arealbruk (LNF-område båndlagt til øvingsområde for Forsvaret med restriksjoner på ferdsel) som er gjeldende mht anbefaling i forhold til tiltak og oppfølging.). Dagens bruk innebærer ingen eksponering av forurensninger mot barn og svært begrenset eksponering mot forsvarets ansatte. Basert på gjel-

19 dende arealbruk vil øyene her vurderes under kategorien «sentrumsområder, kontor og forretning», hvor forurensningsnivå fra tilstandsklasse 3 eller lavere er akseptabelt. Tilstandsklasser for eksplosiver (Voie et al. 2010a) har blitt brukt som utgangspunkt til å vurdere eksplosivforurensning. På lokaliteter med eksplosivrester har vi utvist faglig skjønn mht anbefaling av tiltak. Alle lokalitetene er merket av på kart (figur 2). Sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser (TK) Tabell 4: Viser sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser (TK) i ulike dyp fra TA- 2553/2009.Planlag t arealbruk Tilstandsklasse i toppjord (< 1m) Tilstandsklasse i dypereliggende jord (> 1m) Boligområder Sentrumsområder, kontor og forretning Industri og trafikkareal Tilstandsklasse 2 eller lavere. Jord til dyrkning ved boliger og grønne barnehager: Her må jord som brukes til dyrkning av grønnsaker tilfredsstille tilstandsklasse 1 for stoffene PCBsum7, PAHsum16, benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbenzen. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 3 eller lavere. For stoffene alifater C8-C10 og C10-C12, benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mhp. Spredning og avgassing kan dokumentere at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.

20 5.1 FORSLAG TIL OPPFØLGING OG TILTAK Lokalitet 8 (Brenning av ammunisjon): De forurensede massene med grus og sand fjernes foran forbrenningsovnen (se figur 4 for tiltaksareal). Dette er et område på ca m 2 ned til ca 0,3 m og vil utgjøre ca 9-12 m 3. Grov stein i topplaget sorteres ut og legges tilbake. Det må lages en tiltaksplan ihht forurensningsloven som må godkjennes av miljømyndighet før tiltaket gjennomføres. Lokalitet 10 (Mastedammen): Det er gjort funn av sink i tilstandsklasse 4 i blandprøve for jord, men vannprøven viser sinknivå tilsvarende tilstandsklasse 3. Deponiet ligger tett inntil Mastedammen og inneholder sannsynligvis blindgjengere. Som tiltak anbefales det å overvåke deponiet mht utlekking av tungmetaller og det bør derfor utarbeides et overvåkingsprogram for deponiet. Dette med fokus på Mastedammen som er en svært viktig biotop i området. Lokalitet 11 (Trinitolstøperi v/bygn 333) Det er ikke behov for tiltak eller overvåking av denne lokaliteten med dagens arealbruk. Ved endret arealbruk må ny kartlegging gjennomføres. Lokaliet 12 (Bak bygning v/snuplass) Det anbefales å grave bort de forurensede massene i den indre ringen langs med bygning med bakgrunn i PAH i tilstandsklasse 4. Dette er et område på ca m 2 og ca 2 m bredt ned til 30 cm. Dette vil da utgjøre en masse på ca 6-9 m 3. De bortkjørte massene erstattes med rene masser. Det må lages en tiltaksplan ihht forurensningsloven som må godkjennes av miljømyndighet før tiltaket gjennomføres. Tabell 5 (under) oppsummerer anbefalt oppfølging av alle lokalitetene fra undersøkelsene i 2015 og Hva som skal fjernes på lokalitet 2 (Blåsesand) og Lokalitet 4 (Trinitolstøperi) er skissert i [1].

21 Tabell 5: Oppsummert anbefalt oppfølging av alle lokalitetene for undersøkelsene gjennomført i 2015 og Lokalitet Ingen oppfølging 1 Avfalls plass 2 X Overvåking Tiltak 2 Blåsesand X 3 Trinitolstøperi v/ 381 X 4.1 Trinitolstøperi v/ 381 (kum) 4.2 Trinitolstøperi v/ 381 (mellom bygn) X X 5 Sand i skogen X 6 Avfallsplass (Mellomøya) X 7 Avallsplass (Mellomøya) X 8 Brenning av ammunisjon X 9 Avfallsfylling øst (Østøya) X 10 Mastedammen nord X 11 Trinitolstøperi v/333 (Østøya) X 12 Bak bygn. v/snuplass (Østøya) X 13 v/morelltre (Østøya) X 14 Bak FFI bygn. (Østøya) X 15 Tidligere ryddet sandblåseverksted X

22 6 KONKLUSJON Ut fra undersøkelsene 2015 og 2016 så kan det konkluderes følgende; På 9 av de undersøkte lokalitetene er det ikke behov for tiltak. På 5 lokaliteter er det behov for tiltak eller overvåking. Behov for tiltak: På lokalitet 2 er det behov for tiltak ved å fjerne resterende blåsesand i grunnen (se ref [1]) På lokalitet 4 er det behov for tiltak ved å fjerne TNT-forurenset jord (se ref [1]) På lokalitet 8 (brenning av ammunisjon) er det behov for å fjerne forurenset masse på ca 9-12 m 3. På lokalitet 10 (Mastedammen Østøya) er det behov for overvåking av deponiet mht utlekking av tungmetaller. På lokalitet 12 (Bak bygning v/snuplass, Østøya) er det behov for tiltak ved å grave bort ca 6-9 m 3 med PAH forurenset masse. Det er relativt mindre inngrep tiltakene er forbundet med, men da det er gjengrodd flere steder må det lages en plan for skånsom ferdsel for å utføre tiltakene. Da det må utarbeides en tiltaksplan for tiltakene, vil denne adressere disse forholdene nærmere.

23 REFERANSER [1] Mellom- og Østøya, Miljøtekniske grunnundersøkelser av 15 lokaliteter, Bjørnstad Harald, Forsvarsbygg miljø, Rapport nr 2016/870. [2] Tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009, utgitt av Miljødirektoratet. [3] Trinitolstøperiet Mellomøya, Horten. Karakterisering av TNT-forurenset jord fra Mellomøya, Horten T. Eggen, Jordforsk [4] Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydding og avhending av skytebaner og øvingsfelt, Voie et al, FFI, [5] Supplerende sediment undersøkelser på Mellomøya, Joranger Tore, Forsvarsbygg miljø, Rapp.nr. 2017/954. [6] Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. Veileder M-608, Miljødirektoratet, 2016.

24 VEDLEGG [A] Analysebevis fra Eurofins

25 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Forsvarsbygg Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Attn: Harald Bjørnstad ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: SO Mellomog Østøya Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: Ø3 (bygg 333) Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode d) Fosfor (P) 760 mg/kg TS 30 20% NS EN ISO d) Tørrstoff 66.7 % 0.1 5% EN a) 1,3,5,7-Tetranitro-oktahydro-1,3,5,7-tetrazocin <0.1 mg/kg tv 0.1 ISO (draft version) a) 1,3,5-Trinitrobenzen <0.1 mg/kg tv 0.1 ISO (draft version) a) 1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3,5-triazin (RDX) <0.1 mg/kg tv 0.1 ISO (draft version) a) 1,3-Dinitrobenzen <0.1 mg/kg tv 0.1 ISO (draft version) a) 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) <0.1 mg/kg tv 0.1 ISO (draft version) a) 2,4-Dinitrotoluen <0.1 mg/kg tv 0.1 ISO (draft version) a) 2-Amino-4,6-dinitrotoluen <0.1 mg/kg tv 0.1 ISO (draft version) a) 4-Amino-2,6-dinitrotoluen <0.1 mg/kg tv 0.1 ISO (draft version) b)* Conductivity (Eluat) b)* Konduktivitet/ledningsevne 219 µs/cm 1% EN / EN b)* Temperature of measurement of conductivity 19.3 C EN / EN b)* b)* b)* Hydrotimetric potential (ph) (Eluat) Redox potential (ph) Måletemperatur (ph) 19 C 7.6 5% EN ISO / EN EN ISO / EN a) Nitroglyserin <0.5 mg/kg tv 0.5 ISO (draft version) a) N-metyl-N-2,4,6-tetranitroanilin (Tetryl) <0.5 mg/kg tv 0.5 ISO (draft version) b)* Perklorat 0.2 mg/kg TS 0.05 Internal Method calculation e)* Perklorat 16.3 µg/l 5 EN ISO Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 19

26 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: Ø10 Mastedammen (0-10) K Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 15 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 210 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 290 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 1500 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) Tørrstoff 51.0 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) 2.5 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: Ø10 Mastedammen (0-10) B Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 35 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 240 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 300 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 800 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) Tørrstoff 20.2 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) 5.0 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 19

27 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: Ø12 Bak bygning, ytre ring (0-10)B Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 6.3 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 56 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 47 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 300 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PAH(16) d) Naftalen 0.15 mg/kg TS % ISO mod d) Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaften 0.57 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoren 0.55 mg/kg TS % ISO mod d) Fenantren 4.2 mg/kg TS % ISO mod d) Antracen 0.96 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten 7.5 mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 5.5 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen 3.5 mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen 3.9 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 4.7 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten 1.6 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren 2.8 mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren 1.2 mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen 0.59 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen 1.1 mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 39 mg/kg TS 25% ISO mod d) Tørrstoff 80.4 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) < 0.90 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 19

28 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: Ø12 Bak bygning, ytre ring (10-30)B Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 5.5 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 40 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 53 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 280 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PAH(16) d) Naftalen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaften 0.43 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoren 0.41 mg/kg TS % ISO mod d) Fenantren 4.0 mg/kg TS % ISO mod d) Antracen 1.1 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten 7.2 mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 5.4 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen 3.8 mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen 3.9 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 4.9 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten 1.7 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren 3.3 mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren 1.7 mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen 0.59 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen 1.5 mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 40 mg/kg TS 25% ISO mod d) Tørrstoff 78.2 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) < 0.90 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 19

29 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: Ø12 Bak bygning,indre ring (0-10)B Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 5.7 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 110 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 86 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 360 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PAH(16) d) Naftalen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaften 0.40 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoren 0.35 mg/kg TS % ISO mod d) Fenantren 3.4 mg/kg TS % ISO mod d) Antracen 0.90 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten 5.7 mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 4.1 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen 2.9 mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen 3.0 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 3.7 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten 1.4 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren 2.5 mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren 1.1 mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen 0.38 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen 0.99 mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 31 mg/kg TS 25% ISO mod d) Tørrstoff 77.2 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) < 0.90 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 19

30 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: Ø12 Bak bygning,indre ring (10-20)B Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 2.7 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 66 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 62 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 290 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PAH(16) d) Naftalen 0.31 mg/kg TS % ISO mod d) Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaften 1.0 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoren 1.00 mg/kg TS % ISO mod d) Fenantren 9.5 mg/kg TS % ISO mod d) Antracen 2.2 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten 13 mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 9.5 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen 6.1 mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen 6.7 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 7.3 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten 2.7 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren 4.7 mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren 2.0 mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen 0.88 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen 1.7 mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 69 mg/kg TS 25% ISO mod d) Tørrstoff 84.1 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) < 0.90 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Avløpsvann Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: Ø 10 Mastedammen Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode ph målt ved 23 +/- 2 C NS-EN ISO Konduktivitet/ledningsevne 19.8 ms/m % NS-EN ISO 7888 Turbiditet 0.67 FNU % NS-EN ISO 7027 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 11 mg/l % NS EN 1484 d) Bly (Pb), filtrert ICP-MS µg/l % NS EN ISO d) Kobber (Cu), filtrert ICP-MS 1.9 µg/l % NS EN ISO d) Sink (Zn), filtrert ICP-MS 17 µg/l % NS EN ISO d) Antimon (Sb), filtrert ICP-MS 0.10 µg/l % NS EN ISO d) Jern (Fe), filtrert ICP-MS 51 µg/l % NS EN ISO d) Kalsium (Ca), filtrert 20 mg/l % NS EN ISO Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 19

31 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode d) Arsen (As) 79 mg/kg TS % NS EN ISO d) Bly (Pb) mg/kg TS % NS EN ISO d) Kadmium (Cd) 4.1 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) mg/kg TS % NS EN ISO d) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO d) Nikkel (Ni) 14 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 8100 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB 101 d) PCB 118 d) PCB 153 d) PCB 138 d) PCB 180 d) Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaftylen d) Acenaften d) Fluoren d) Fenantren mg/kg TS % ISO mod d) Antracen d) Fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Pyren mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen d) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 0.28 mg/kg TS 25% ISO mod d) BTEX d) Benzen d) Toluen d) Etylbenzen d) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 d) o-xylen d) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 d) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A d) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 19

32 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î d) Alifater >C12-C16 16 mg/kg TS 5 30% SPI 2011 d) Alifater >C16-C35 44 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 60 mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C35 60 mg/kg TS 20 Intern metode Totalt organisk karbon (TOC) 1.9 % TS % Internal Method 1 d) Krom (Cr) 30 mg/kg TS % NS EN ISO d) Fosfor (P) 1700 mg/kg TS 30 20% NS EN ISO d) Tørrstoff 86.5 % 0.1 5% EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 19

33 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode d) Arsen (As) 7.1 mg/kg TS % NS EN ISO d) Bly (Pb) 310 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kadmium (Cd) 0.21 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 700 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO d) Nikkel (Ni) 8.8 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 450 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB 101 d) PCB 118 d) PCB 153 d) PCB 138 d) PCB 180 d) Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen d) Acenaftylen d) Acenaften d) Fluoren d) Fenantren mg/kg TS % ISO mod d) Antracen d) Fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Pyren mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen d) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 0.31 mg/kg TS 25% ISO mod d) BTEX d) Benzen d) Toluen d) Etylbenzen d) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 d) o-xylen d) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 d) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A d) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 19

34 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î d) Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 d) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Totalt organisk karbon (TOC) 2.7 % TS % Internal Method 1 d) Krom (Cr) 8.2 mg/kg TS % NS EN ISO d) Fosfor (P) 1200 mg/kg TS 30 20% NS EN ISO d) Tørrstoff 88.7 % 0.1 5% EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 19

35 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode d) Arsen (As) 2.6 mg/kg TS % NS EN ISO d) Bly (Pb) 23 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 68 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO d) Nikkel (Ni) 11 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 200 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB 101 d) PCB 118 d) PCB 153 d) PCB 138 d) PCB 180 d) Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen d) Acenaftylen d) Acenaften d) Fluoren d) Fenantren mg/kg TS % ISO mod d) Antracen mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten 0.23 mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 0.23 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen 0.11 mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen 0.17 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 0.22 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 1.3 mg/kg TS 25% ISO mod d) BTEX d) Benzen d) Toluen d) Etylbenzen d) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 d) o-xylen d) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 d) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A d) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 19

36 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î d) Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 d) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Totalt organisk karbon (TOC) 3.1 % TS % Internal Method 1 d) Krom (Cr) 8.3 mg/kg TS % NS EN ISO d) Fosfor (P) 1200 mg/kg TS 30 20% NS EN ISO d) Tørrstoff 83.4 % 0.1 5% EN Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 8.3 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 140 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 120 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 340 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB 101 d) PCB 118 d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) Sum 7 PCB mg/kg TS 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen d) Acenaftylen d) Acenaften d) Fluoren d) Fenantren mg/kg TS % ISO mod d) Antracen d) Fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Pyren mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 0.11 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 0.60 mg/kg TS 25% ISO mod d) Tørrstoff 80.9 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) < 0.90 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 19

37 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-5 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode d) Arsen (As) 5.5 mg/kg TS % NS EN ISO d) Bly (Pb) 130 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kadmium (Cd) 0.91 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 140 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO d) Nikkel (Ni) 5.6 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 340 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) Sum 7 PCB mg/kg TS 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen d) Acenaftylen d) Acenaften d) Fluoren d) Fenantren d) Antracen d) Fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Pyren mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen d) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten d) Benzo[a]pyren d) Indeno[1,2,3-cd]pyren d) Dibenzo[a,h]antracen d) Benzo[ghi]perylen d) Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod d) BTEX d) Benzen d) Toluen d) Etylbenzen d) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 d) o-xylen d) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 d) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A d) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 19

38 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î d) Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 d) Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Totalt organisk karbon (TOC) 4.5 % TS % Internal Method 1 d) Krom (Cr) 4.5 mg/kg TS % NS EN ISO d) Fosfor (P) 3100 mg/kg TS 30 20% NS EN ISO d) Tørrstoff 83.8 % 0.1 5% EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 19

39 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-6 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode d) Arsen (As) 29 mg/kg TS % NS EN ISO d) Bly (Pb) 8200 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kadmium (Cd) 1.7 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) mg/kg TS % NS EN ISO d) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO d) Nikkel (Ni) 16 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB 101 d) PCB 118 d) PCB 153 d) PCB 138 d) PCB 180 d) Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaften mg/kg TS % ISO mod d) Fluoren 0.15 mg/kg TS % ISO mod d) Fenantren 0.22 mg/kg TS % ISO mod d) Antracen 0.15 mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten 0.15 mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 0.32 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen 0.12 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen d) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 1.6 mg/kg TS 25% ISO mod d) BTEX d) Benzen d) Toluen d) Etylbenzen d) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 d) o-xylen d) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 d) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) Alifater >C8-C mg/kg TS 3 35% LidMiljö.0A d) Alifater >C10-C mg/kg TS 5 30% SPI 2011 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 19

40 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î d) Alifater >C12-C mg/kg TS 5 30% SPI 2011 d) Alifater >C16-C mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C mg/kg TS 20 Intern metode Totalt organisk karbon (TOC) 1.9 % TS % Internal Method 1 d) Krom (Cr) 16 mg/kg TS % NS EN ISO d) Fosfor (P) 1400 mg/kg TS 30 20% NS EN ISO d) Tørrstoff 89.6 % 0.1 5% EN Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-7 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 9.8 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 53 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 46 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 160 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB 101 d) PCB 118 d) PCB 153 d) PCB 138 d) PCB 180 d) Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen d) Acenaftylen d) Acenaften d) Fluoren d) Fenantren 0.10 mg/kg TS % ISO mod d) Antracen mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten 0.17 mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 0.13 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen 0.10 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 0.12 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 0.92 mg/kg TS 25% ISO mod d) Tørrstoff 88.5 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) < 0.90 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 16 av 19

41 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-8 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Totalt organisk karbon (TOC) 9.4 % TS % Internal Method 1 d) Bly (Pb) 92 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 42 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 250 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) Sum 7 PCB mg/kg TS 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaftylen mg/kg TS % ISO mod d) Acenaften mg/kg TS % ISO mod d) Fluoren mg/kg TS % ISO mod d) Fenantren 0.45 mg/kg TS % ISO mod d) Antracen mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten 2.3 mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 2.0 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen 1.4 mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen 1.5 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 2.3 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten 0.75 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren 1.3 mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.79 mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen 0.28 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen 0.71 mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 14 mg/kg TS 25% ISO mod d) Tørrstoff 74.7 % 0.1 5% EN d)* Antimon (Sb) < 0.90 mg/kg TS 0.9 SS / ICP-MS Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 17 av 19

42 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: Harald Bjørnstad Prøvemerking: M8-Sed.1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode d) Arsen (As) 2.9 mg/kg TS % NS EN ISO d) Bly (Pb) 130 mg/kg TS % NS EN ISO d) Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO d) Kobber (Cu) 130 mg/kg TS % NS EN ISO d) Krom (Cr) 11 mg/kg TS % NS EN ISO * Krom 3 (beregnet) 11 mg/kg TS Kalkulering d) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO d) Nikkel (Ni) 14 mg/kg TS % NS EN ISO d) Sink (Zn) 94 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO d) Fosfor (P) 640 mg/kg TS 30 20% NS EN ISO d) PCB(7) d) PCB 28 d) PCB 52 d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) PCB mg/kg TS % ISO mod d) Sum 7 PCB mg/kg TS 25% ISO mod d) PAH(16) d) Naftalen d) Acenaftylen d) Acenaften d) Fluoren d) Fenantren mg/kg TS % ISO mod d) Antracen mg/kg TS % ISO mod d) Fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Pyren 0.11 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[b]fluoranten 0.13 mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod d) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % ISO mod d) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod d) Sum PAH(16) EPA 0.73 mg/kg TS 25% ISO mod d) Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A d) Tørrstoff 77.0 % 0.1 5% EN d) Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 d) Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 16 mg/kg TS 8 Intern metode d) Alifater >C16-C35 16 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 d) Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 18 av 19

43 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂT_j{Î Alifater C5-C35 16 mg/kg TS 20 Intern metode d) Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A d) BTEX d) Benzen d) Toluen d) Etylbenzen d) m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 d) o-xylen d) Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 c) Krom VI(Cr6+) c) Krom VI (Cr6+) < 0.5 mg/kg tv 0.5 EN Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling), Vorgebirgsstrasse 20, D-50389, Wesseling b)* Eurofins Analyses pour l'environnement France (S1), 5, rue d'otterswiller, F-67700, Saverne c) DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf d)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping d) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping e)* Eurofins IPL Est (Maxeville), Rue Lucien Cuenot, Site Saint-Jacques II, BP 51005, F-54521, Maxeville cedex Kopi til: Postmottak Tore Joranger Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 19 av 19

44 Forsvarsbygg Futura/

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Rekvirent: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten EBY-saksnr.: DMR-saksnr.: 16/2023 16-0054 Dato: 26. februar 2017 DMR Miljø og Geoteknikk

Detaljer