RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet"

Transkript

1 RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R. Johnsen og Erik Røyeng Prosjekt ID/ rapport no: B /1, v1 Lokalitet: Oleon Scandinavia AS, Sandefjord, Sandefjordsfjorden. Dato: Prosjektleder (Biologge AS): Rapport utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Distribusjon: Tom R. Hansen Tore Hjartland Tore Lundh Tore Lundh KONFIDENSIELL

2 Sammendrag Statens Forurensningstilsyn (SFT) har, 15. juni 2009, pålagt Oleon Scandinavia AS å gjennomfare undersøkelser, risiko og tiltaksvurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag til sjø og sjøbunn. Hensikten med pålegget er å få avklart i hvilken grad den normale havnevirksomheten medfarer spredning av miljøgifter og om det er behov for å iverksette avbøtende tiltak. Det ble i desember 2007 foretatt en screening av forurensningstilstanden der det ble tatt 6 sedimentprøver i sedimentene (Biologge 2008). Analysene viste da at det var tungmetaller og organiske forurensninger i sedimentene. Det er nå blitt gjennomført supplerende sedimentundersøkelser, turbiditets og strømmålinger, samt risikovurderinger. Det ble nå funnet svært høye konsentrasjoner av enkelte tungmetaller, ganske høye konsentrasjoner av PAH og PCB, og svært høye konsentrasjoner av TBT. Det er lite som tyder på at de høye TBTkonsentrasjonene som er funnet over hele området, skal stamme fra bedriftens virksomhet. I det videre arbeidet med en helhetlig tiltaksplan for Sandefjord havn bør denne TBT problematikken ses på i sammenheng. Oleon Scandinavia AS (Oleon) og Pronova BioPharma Norge AS (Pronova) er naboer, har tilnærmet like bunnforhold, samt tilnærmet lik type skipsanløp. Det ble derfor besluttet å se på de to områdene i sammenheng i risikovurderingene. Hensikten med målingene har vært å avdekke om båttrafikken ved kaiene medfører oppvirvling av forurenset sediment og risikoen forbundet med de forurensede sedimentene utenfor kaiene til de to bedriftene. Konklusjonene fra undersøkelsen er (DNV 2009): Undersøkelsen av propelloppvirvling indikerer ingen oppvirvling av sediment i forbindelse med ankomst og avgang til kaien til Oleon. [ ] Resultatene indikerer [ ] at heller ikke skipstrafikken ved kaiene til Pronova medfører oppvirvling av forurenset sediment. Sedimentet i området utgjør en risiko for negativ økologisk effekter i området. Risikoanalysen indikerer en uønsket spredning fra områdene på grunn av utlekking av miljøgifter fra sedimentene (diffusjon) og det er en risiko for negativ effekt på human helse gjennom konsum av fisk og skalldyr. For noen metaller er oralt inntak av sediment også en relativt betydelig eksponeringsvei [med hensyn] til human helse. [ ] [Det er] rimelig å anta at inntak av fisk og skalldyr fra fjorden er den viktigste eksponeringsmekanismen både for metaller og organiske forbindelser. S ide 2

3 Innhold 1 Bakgrunn Oppdragsbeskrivelse Områdebeskrivelse Feltarbeid og prøveinnsamling Innsamling og prosessering av sedimentprøver Prøvelokaliteter Innsamling og prosessering av prøver Analyseprogram Analyseresultater av sedimenterprøver Sedimentprøver Totalt organisk innhold (TOC) og kornfordeling Metaller Polyaromatiske hydrokarboner (ΣPAH) Polyklorerte bifenyler (ΣPCB) Tributyltin (TBT) Risikovurdering Referanser Analyserapporter Bakgrunn Oleon Scandinavia AS (Oleon) i Sandefjord produserer estere, basert på fettsyrer, som hovedsakelig brukes i kosmetikk. Oleon har to kaier for skipsanløp, en dypvannskai og en lengre kai med mindre dybde. Begge kaianlegg har jevnlige skipsanløp, til sammen ett annenhver uke. Oleon har foretatt undersøkelser av forurensningsforholdene i grunnen, og har foretatt en screening av forurensningssituasjonen i sedimentene (Biologge, 2008). Denne screeningen viste at sedimentene var delvis forurenset av metaller og sterkt forurenset av organiske miljøgifter. Den 2. desember 2008 sendte SFT et varsel om pålegg om undersøkelser, og Oleon svarte på dette varselet den 23. januar Den 15.juni 2009 mottok Oleon et pålegg om undersøkelser, risiko og tiltaksvurderinger av forurensningsbidrag fra industrihavner ved Oleon Scandinavia AS. Hensikten med pålegget var å få avklart i hvilken grad den normale havnevirksomheten medfører spredning av miljøgifter og om det er behov for å iverksette avbøtende tiltak. 2 Oppdragsbeskrivelse Målsetningen med oppdraget er å kartlegge forurensningssituasjonen i hele området som er påvirket av skipsoppvirvling, vurdere risiko, inkludert oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter fra sjøbunnen som følge av dagens båttrafikk, samt vurdere om fremtidig planlagt aktivitet kan føre til økt risiko, vurdere behov for tiltak og eventuelt beskrive disse. S ide 3

4 Følgende aktiviteter har vært inkludert i prosjektgjennomføringen: Gjennomføre supplerende undersøkelser av forurensningssituasjonen i sedimentene Gjennomføre turbiditetsmålinger for å måle oppvirvling av sedimenter ved skipsanløp Gjennomføre strømmålinger Risikovurderinger Arbeidet er planlagt og gjennomført i henhold til følgende veiledere fra SFT: TA 1979/2004: Veileder for håndtering av forurensede masser TA Klassifisering av miljøgifter i vann og sediment TA Risikovurdering av forurenset sediment 3 Områdebeskrivelse Oleon ligger på østsiden i indre del av Sandefjordsfjorden, mellom Pronova BioPharma (i nord) og industriområdet Vera (i sør). Allerede i 1934 ble det startet industri i dette området ved etablering av Sandar Fabrikker som herdet og raffinerte hvalolje. I 1939 ble Jahres Kjemiske Fabrikker AS etablert, og det ble produsert fettalkoholsulfater fra spermhvalolje. I 1966 fusjonerte Jahres Kjemiske Fabrikker og Sandar Fabrikker til Jahres Fabrikker AS. På 1990 tallet ble fabrikken oppdelt og solgt, og eies i dag av henholdsvis Pronova BioPharma og Oleon Scandinavia. Råstoffene til industrien på området til Oleon Scandinavia har alltid vært olje fra hval eller fisk som er bearbeidet til ulike fettsyrer og fettsyrederivater deriblant estere til kosmetikk og polymerindustrien (Miljøbistand 2003). 4 Feltarbeid og prøveinnsamling 4.1 Innsamling og prosessering av sedimentprøver Prøvetaking ble utført av Biologge AS (Tom R. Hansen) med assistanse av dykkere fra Arne Rød & Co oktober Det var stille vær Prøvelokaliteter Totalt ble det samlet inn prøver fra 6 lokaliteter i sjøområdet utenfor Oleon. Prøvelokalitetene ble valgt med utgangspunkt i de tidligere gjennomført undersøkelsene av sedimentene (BIOLOGGE 2008). I Figur 1, er prøvelokalitetene tegnet inn sammen med de foregående prøvelokalitetene og prøvelokalitetene hos Pronova, og i Tabell 1er lokalitetenes posisjoner angitt. S ide 4

5 Figur 1 Prøvelokaliteter, Oleon og Pronova(Kart fra DNV) Tabell 1: Prøvelokalitetenes posisjoner Lokalitet Posisjon (WGS 84) X Y O O O O O Forrige lokaliteter O ,0 O ,5 O ,0 O ,0 O ,0 O ,5 Vanndybde (m) S ide 5

6 4.1.2 Innsamling og prosessering av prøver Det ble tatt ut 3 kjerneprøver fra hver lokalitet ved å penetrere et akrylrør (indre diameter ca. 6 cm) ned i sedimentet med assistanse fra en dykker. Tabell 2: Prøveoversikt for hver lokalitet. Grabbprøve (~0 15 cm) Kjerneprøver 0 10 cm cm 30+ cm Lokalitet Antall replikater ID Antall replikater ID ID ID OL7 3 OL7A OL7B i.a OL7C i.a OL8 3 OL8A OL8B i.a OL8C i.a OL9 3 OL9A OL9B i.a OL9C i.a OL10 3 OL10A OL10B i.a OL10C i.a OL11 3 OL11A OL11B i.a OL11C i.a OL12 3 OL12A OL12B i.a OL12C i.a Tidligere Prøver Lokalitet Grabbprøve (~0 15 cm) Kjerneprøver (~ 0 30 cm) Antall replikater ID Antall replikater ID O1 3 GO1 3 KO1 i.a O2 3 GO2 3 KO2 i.a O3 3 GO3 3 KO3 i a O4 3 GO4 3 KO4 i.a O5 3 GO5 3 KO5 i.a O6 3 GO6 3 KO6 i.a i.a = ikke analysert. For hver lokalitet ble kjerneprøvene prosessert på følgende måte: Hver av de tre kjernene ble delt inn tre sjikt: 0 10 cm, 10 30cm og 30+ cm. For hvert sjikt ble de 3 replikatene blandet til en homogen prøve, og fra blandeprøven ble det tatt ut en representativ prøve som ble overført til egnede sedimentglass og merket i.h.t Tabell 2. Prosesseringen ble gjort på Biologges sedimentlaboratorium på Vera av Tom R. Hansen og Tore Hjartland fra Biologge AS. Prøvene i sjikt 0 10cm ble oppbevart mørkt og kjølig, og ble sendt til analysering i.h.t analyseprogram oktober Prøvene fra sjikt 10 30cm og sjikt 30+cm, ble fryst ned for eventuelle senere analyser Analyseprogram Med utgangspunkt i SFTs veileder (TA 1979/2004), ble samtlige 6 prøver analysert for følgende miljøgifter/ parametere: Tinnorganiske forbindelser, derav tributyltinn, TBT ΣPAH 16: polyaromatiske hydrokarboner, sum av 16 spesifiserte forbindelser ΣPCB 7: polyklorerte bifenyler, sum av 7 spesifiserte forbindelser Metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) Totalt tørrstoff Kornfordeling, % < 63 µm Totalt glødetap Totalt organisk karbon (organisk innhold) Prøvene ble sendt til Biologges faste leverandør av kjemiske analyser som per tiden er Eurofins Norge. S ide 6

7 5 Analyseresultater av sedimenterprøver 5.1 Sedimentprøver I dette avsnittet er sedimentresultatene for kjerneprøvene sammenlignet mot SFTs gjeldende klassifiseringssystem av sedimenttilstand med hensyn på metaller og organiske miljøgifter (SFT, TA ). Et utdrag fra klassifiseringstabellen er vist i Tabell 3. Tabell 3: Utdrag fra SFTs tabell om Klassifisering av miljøgifter i vann og sediment, (TA ) Tilstandsklasse Parameter Enhet I II III IV V Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært dårlig Metaller Arsen, As mg/kg TS < >580 Bly, Pb mg/kg TS < >720 Kadmium, Cd mg/kg TS < >140 Kobber, Cu mg/kg TS < >220 Krom, Cr mg/kg TS < >59000 Kvikksølv, Hg mg/kg TS < >1.6 Nikkel, Ni mg/kg TS < >840 Sink, Zn mg/kg TS < >4500 PAH Naftalen µg/kg TS < >2000 Acenaftylen µg/kg TS < >850 Acenaften µg/kg TS < >3600 Fluoren µg/kg TS < >5100 Fenantren µg/kg TS < >2300 Antracen µg/kg TS < >1000 Fluoranthen µg/kg TS < >2600 Pyren µg/kg TS < >5600 Benzo[a]antracen µg/kg TS < >900 Chrysen µg/kg TS < >560 Benzo[b]fluoranten µg/kg TS < >4900 Benzo[k]fluoranten µg/kg TS < >4800 Benzo(a)pyren µg/kg TS < >4200 Indeno[123cd]pyren µg/kg TS < >700 Dibenzo[ah]antracen µg/kg TS < >12000 Benzo[ghi]perylen µg/kg TS < >310 PAH 16 µg/kg TS < >20000 PCB 7 µg/kg TS < >1900 TBT 1 µg/kg TS <1 < >0.032 TBT 2 µg/kg TS < >100 1) Effektbasert 2) Forvaltningsmessig S ide 7

8 Siden prøvetakingen i desember 2007 har Klassifiseringssystem blitt oppdatert, og analysene av prøvene fra den gangen har blitt reklassifisert iht. det nye klassifiseringssystemet. Resultatene blir presentert tabellsform Totalt organisk innhold (TOC) og kornfordeling Tabell 4: Resultater for totalt organisk innhold, TOC, og kornfordeling Parameter Prøvepunkt OL7A OL8A OL9A OL10A OL11A OL12A TOC % 4,5 4,8 3,7 2,3 2,5 4,9 Total tørrstoff % Kornstørrelse Fraksjon <2μm % (v/v) TS 26,1 28,1 21,4 16,6 14,9 18,1 Kornstørrelse Fraksjon <63μm % (v/v) TS 57,9 57,3 61,7 53,8 58,5 56,1 Forrige prøver Parameter Prøvepunkt GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 TOC % 1,44 6,29 4 4,77 4,58 2,53 Total tørrstoff % 72, ,4 54,5 44,5 48,3 Kornstørrelse Fraksjon <2μm % (v/v) TS Kornstørrelse Fraksjon <63μm % (v/v) TS 8,6 16,2 22,6 13, , Metaller Tabell 5: Resultater for metaller. Fargekoden angir SFTs tilstandsklasse I. Alle resultatene er i mg/kg TS Parameter Prøvepunkt OL7A OL8A OL9A OL10A OL11A OL12A As , Pb Cd 1,7 1,8 1,8 0,68 0,88 1,2 Cr Cu Hg 1,1 4 1,8 0,61 2,1 3,3 Ni Zn Forrige prøver Parameter Prøvepunkt GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 As 6, Pb Cd 0,26 0,69 0,8 1,1 1,4 0,41 Cr Cu Hg 0,15 0,25 0,47 0,84 3,8 0,31 Ni Zn S ide 8

9 For metallene arsen, kadmium og krom tilfredsstiller konsentrasjonene SFTs tilstandsklasse I og II (bakgrunn, god) i alle de analyserte prøvene. Bly har forhøyede konsentrasjoner i 11 av 12 analyserte prøver, tilsvarende SFTs tilstandsklasse III, IV og V (moderert til svært dårlig). Konsentrasjonen av bly er høyest ved OL9 og GO4. For kvikksølv finner man forhøyede konsentrasjoner ved 7 av 12 prøvepunkt tilsvarende SFTs tilstandsklasse III, IV og V (moderert til svært dårlig), de øvrige prøvene har konsentrasjoner tilsvarende SFTs tilstandsklasse II: moderat forurenset. For sink tilsvarer konsentrasjonen i alle prøvene SFTs tilstandsklasse I og II, unntatt for O4 og OL9. Ved O4 er konsentrasjonen mangedobbelt høyere enn ved de øvrige lokalitetene, og konsentrasjonen tilsvarer SFTs tilstandsklasse V: svært dårlig (Tabell 4). Nikkelkonsentrasjonene varierer i SFTs tilstandsklasse I til IV Polyaromatiske hydrokarboner (ΣPAH) Som Tabell 6 viser, så er konsentrasjonene for ΣPAH tilsvarende SFTs tilstandsklasse III: moderat, i 8 av de 12 analyserte prøvene og klasse IV: dårlig i 3 av de 12 prøvene. I tabellen ser man at ΣPAH konsentrasjonen ved OL8, OL9 og O2 er ca. 2 3 ganger høyere enn i de andre prøvene (ca μg/kg TS mot ca μg/kg TS). S ide 9

10 Tabell 6: Prøveresultater Polyaromatiske hydrokarboner (ΣPAH16). Alle resultatene er i μg/kg TS Parameter Prøvepunkt OL7A OL8A OL9A OL10A OL11A OL12A ΣPAH B(a)P Acenaften Acenaftylen Antracen Benzo[a]antracen Benzo[b]fluoranten Benzo[ghi]perylen Benzo[k]fluoranten Dibenzo[a,h]antracen Fenantren Fluoranten Fluoren Indeno[1,2,3 cd]pyren Krysen/Trifenylen Naftalen Pyren Forrige prøver Parameter Prøvepunkt GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 PAH B(a)P Acenaften Acenaftylen Antracen Benzo[a]antracen Benzo[b]fluoranten Benzo[ghi]perylen Benzo[k]fluoranten Dibenzo[a,h]antracen Fenantren Fluoranten Fluoren Indeno[1,2,3 cd]pyren Krysen/Trifenylen Naftalen Pyren S ide 10

11 5.1.4 Polyklorerte bifenyler (ΣPCB) Ved O1 tilsvarer ΣPCB konsentrasjonen SFTs tilstandsklasse II: moderat forurenset. Ved de øvrige 11 lokalitetene er ΣPCB konsentrasjonene forhøyet, tilsvarende SFTs tilstandsklasse III og IV: moderat og dårlig. Tabell 7: Prøveresultater Polyklorerte Bifenyler (ΣPCB7). Alle resultatene er i μg/kg TS Parameter Prøvepunkt OL7A OL8A OL9A OL10A OL11A OL12A PCB PCB 28 5,6 43 4,7 < 0,5 1,5 5,1 PCB ,7 8,7 16 PCB PCB PCB PCB PCB Forrige prøver Parameter Prøvepunkt GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 PCB PCB 28 <1 <1 <1 <1 2 <1 PCB 52 <1 1,9 4,8 2,1 6,3 1,8 PCB 101 1,2 3,6 8,8 7,8 7,7 4,6 PCB ,2 6,4 4,4 7,8 4,1 PCB 138 1,4 3,5 9,3 11 6,7 5,5 PCB 153 1,8 4, ,3 7 PCB 180 <1 2,5 6,4 9,1 4,5 3, Tributyltin (TBT) Det er generelt svært høye konsentrasjoner i det undersøkte området, tilsvarende SFTs tilstandsklasse IV og V: dårlig til svært dårlig. O1 skiller seg ut ved at konsentrasjonene her er langt lavere (men fremdeles i klasse IV), enn ved de øvrige lokalitetene. Tabell 8: Prøveresultater Tributyltinn (TBT). Alle resultatene er i μg/kg TS Parameter Prøvepunkt OL7A OL8A OL9A OL10A OL11A OL12A TBT Forrige prøver Parameter Prøvepunkt GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 TBT 35, , Det er lite som tyder på at de høye TBT konsentrasjonene som er funnet over hele området, skal stamme fra bedriftens virksomhet. I det videre arbeidet med en helhetlig tiltaksplan for Sandefjord havn bør denne TBT problematikken ses på i sammenheng. S ide 11

12 6 Risikovurdering Det Norske Veritas, DNV fikk i oppdrag av Biologge å gjennomføre en risikovurdering av området, med spesiell fokus på spredning av forurensede sedimenter fra propelloppvirvling ved skipsanløp til og fra kai. I og med at Oleon Scandinavia og Pronova Biopharma ligger ved siden av hverandre, har svært like dybdeforhold, og anløp av svært like typer skip, ble det besluttet å se på disse to områdene i sammenheng. Det er gjennomført strøm og turbiditetsmålinger i området utenfor kaiene til Oleon Scandinavia AS og Pronova BioPharma Norge AS. Det er også gjennomført en risikoanalyse (trinn 1 og 2) av sedimentet utenfor kaiene til de to bedriftene. Hensikten med målingene har vært å avdekke om båttrafikken ved kaiene medfører oppvirvling av forurenset sediment og risikoen forbundet med de forurensede sedimentene utenfor kaiene til de to bedriftene. Konklusjonene fra undersøkelsen er (DNV 2009): Undersøkelsen av propelloppvirvling indikerer ingen oppvirvling av sediment i forbindelse med ankomst og avgang til kaien til Oleon Scandinavia AS. Det er bare målt på en båt så konklusjonen må betraktes som usikker. Allikevel representerer båten en typisk båt, mhp. størrelse og dypgående, som ankommer kaiene til både Oleon og Pronova. Det er ikke gjort tilsvarende målinger utenfor Pronova, da det ikke var noen båttrafikk her i måleperioden. Det er i størrelsesorden 50 % mindre båttrafikk til Pronova enn Oleon. Båttrafikken til Pronova er ellers sammenliknbar, med hensyn på båtstørrelse og dypgang, med båttrafikken til Oleon. Resultatene indikerer derfor at heller ikke skipstrafikken ved kaiene til Pronova medfører oppvirvling av forurenset sediment. Sedimentet i området utgjør en risiko for negativ økologisk effekter i området. Risikoanalysen indikerer en uønsket spredning fra områdene på grunn av utlekking av miljøgifter fra sedimentene (diffusjon) og det er en risiko for negativ effekt på human helse gjennom konsum av fisk og skalldyr. For noen metaller er oralt inntak av sediment også en relativt betydelig eksponeringsvei i forhold til human helse. I Sandefjordsfjorden er det imidlertid få aktiviteter av en slik art (f.eks. bading) som tilsier at oralt inntak av sedimenter er en betydelig eksponeringsvei. Det drives en del fiske men det er også kostholdsråd. Allikevel er det rimelig å anta at inntak av fisk og skalldyr fra fjorden er den viktigste eksponeringsmekanismen både for metaller og organiske forbindelser. Risikoanalysen er gjennomført på bakgrunn av målte sedimentkonsentrasjoner av utvalgte miljøgifter. Det er ikke gjennomført stedspesifikke målinger som anbefalt i SFTs risikoveileder (TA ). Mer stedsspesifikke målinger som eksempelvis porevannskonsentrasjoner og konsentrasjoner i vann m.m. vil bidra til at usikkerheten i denne risikoanalysen reduseres. Toksisitetstester vil også være viktig for å undersøke om sedimentet faktisk er giftig eller ikke. S ide 12

13 7 Referanser DNV 2009, Rapportnr , Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS BIOLOGGE 2008, B /1: Batymetrisk kartlegging og miljøteknisk undersøkelse av sedimentet utenfor Oleon Scandinavia AS, Sandefjord SFT 2004, TA 1979/2004: Veileder for håndtering av forurensede sedimenter SFT 2007, TA : Klassifisering av miljøgifter i vann og sediment SFT 2007, TA : Risikovurdering av forurenset sediment S ide 13

14 Analyserapporter S ide i

15 S ide ii

16 S ide iii

17 S ide iv

18 S ide v

19 S ide vi

20 S ide vii

21 S ide viii

22 S ide ix

23 S ide x

24 S ide xi

25 S ide xii

26 S ide xiii

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25 Rapport Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS Biologge AS Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev.

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER 17.11.2015 PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER ROM Eiendom AS - Brakerøya MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: ROM Eiendom AS v/ Lise Kristin Sunsby Rapportnummer 0850910005-6

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering 1 Målet med arbeidet "Målet med arbeidet er å skaffe tilstrekkelig kunnskap om miljøgifter

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden. Sandefjord Kommune

DET NORSKE VERITAS. Rapport Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden. Sandefjord Kommune DET NORSKE VERITAS Rapport Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden Sandefjord Kommune Rapportnr.: 2010-0714/DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Rev. 01, 2011-06-14 DET NORSKE VERITAS Rapport for

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-009 Prosjekt nr: O-07117 Prosjektleder: Mona Weideborg Medarbeidere:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember Vanndirektivet og kostholdsråd Vanndirektivet Anno 1886 Anno 2008 Hovedmålet er å oppnå og beholde god økologisk og kjemisk status Les mer på: http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=35082

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

NOTAT 2. oktober 2014

NOTAT 2. oktober 2014 NOTAT 2. oktober 2014 Til: Fra: COWI Bergen NIVA v/sigurd Øxnevad Prosjekt nr: O-14249, journal nr: 1415/14 Biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimenter fra Puddefjorden i Bergen. Test utført med børstemark

Detaljer

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326 Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 326 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Furustrand Camping AS Adresse:Tareveien 11,

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Pilotprosjektet i Trondheim havn Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Rapport nr.: 2003-015 Rev.: 01 Dato: 10.12.03 Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK,

Detaljer

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden 2014 Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Frokostmøte, 24. mars 2015 1 Fiskeundersøkelse Kort om bakgrunn for undersøkelsen Kostholdsråd Prøveinnsamling

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA)

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) MILJØUNDERSØKELSE Sammenstilling av analyseresultatene August 2010 Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Miljøundersøkelse

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato Vår referanse 03.12.2007 2007/3953 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Agnes Bjellvåg Bjørnstad 32266818 470 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100

Detaljer