ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet

2 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE Ref Oppdragsnummer: Oppdragsnavn: Roan kommune Undersøkelse av kjemisk tilstand i vannforekomster Dokumentnummer: 001 Filnavn: M-Rap Miljøtekniske Undersøkelser Roan Kommune.Docx Revisjon 00 Dato 2017/11/17 Utarbeidet av Tony Helmersen Johansen Kontrollert av Aud Helland Godkjent av Aud Helland Beskrivelse Miljøteknisk sedimentundersøkelse med tilstandsvurdering Sammendrag Rissa kommune har bedt Rambøll Norge AS gjennomføre miljøtekniske sedimentundersøkelser for to valgte delområder innenfor vannforekomstene « C Roan havn» og « C Kråkøysundet». Undersøkelsen er ment som en innledende kartlegging av tilstanden til vannforekomstene. Sedimentprøver har blitt samlet opp fra tre utvalgte sedimentstasjoner fra hvert delområde, seks sammenlagt, og analysert for et utvalg kjemiske og fysiske parametere, i henhold til krav spesifisert i veilederne M-409/2015 Risikovurdering av forurenset sediment og M-608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. Resultatene fra de miljøtekniske sedimentundersøkelsene viste kobber innenfor tilstandsklasse IV ved Roan havn (R2). TBT ble påvist innenfor tilstandsklasse IV for samtlige prøvestasjoner ved Roan havn. Det ble påvist forhøyede PAH- og TBT-verdier ved Kråkøysundet, innenfor tilstandsklasse IV. Da det har blitt påvist forurensning vil videre kartlegging av vannforekomstene være hensiktsmessig for å få et helhetlig bilde over forurensningssituasjonen langs kysten av Roan kommune. Vår leveranse Sedimenter Klassifisering Miljøgifter Rissa kommune Rambøll Mellomila 79 PB 9420 Sluppen N-7493 Trondheim T F

3 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse FORORD Rambøll har på oppdrag for Rissa kommune utført sedimentprøvetaking for å kartlegge mulig forurensning ved Ringskjærvika (Roan havn) og Kråkøysundet i Roan kommune. Kontaktperson i Rissa kommune er Ingrid Hjorth og miljøteknisk rådgiver i Rambøll for dette oppdraget er Tony Helmersen Johansen. Skipper Odd Inge Viken og Ole Arnold Eian fra Roan kommune har assistert med prøvetakingen.

4 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn Områdebeskrivelse og historikk Kilder til forurensning Myndighetskrav Kartlegging av miljøtilstand i sedimenter Risikovurdering av sedimenter 7 2. MATERIALE OG METODE Prøvetaking Fysiske og kjemiske analyser Usikkerheter og ansvarsforhold 9 3. RESULTATER OG VURDERING Beskrivelse av bunn- og grunnforhold Kornfordeling og totalt organisk karbon Analyseresultater Roan havn Kråkøysundet TBT KONKLUSJON REFERANSER 13 TEGNING Tegning nr. Rev.nr. Tittel Målestokk M Oversiktskart 1: M102-A 00 Situasjonsplan 1: M102-B 00 Situasjonsplan 1: VEDLEGG Vedlegg 1 Feltnotater Vedlegg 2 Analyserapport fra Eurofins

5 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 1 av INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Rissa kommune, ansvarlig for vannforekomstene langs Roan kommune, har bedt om en tilstandsvurdering av sedimentene ved Roan havn, del av Ringskjærvika, og ved lakseslakteriet på Kråkøysundet. Grunnlaget for kartlegging av miljøtilstanden i vannforekomster er oppført i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) [1], med hjemmel i forurensningsloven [2], plan- og bygningsloven [3] og Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) [4]. Formålet med vannforskriften er «å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene». EUs rammedirektiv for vann (direktiv 2000/60/EF, vanndirektivet) er implementert i Norge gjennom vannforskriften [5]. Vanndirektivet legger grunnlaget for en helhetlig og samordnet forvaltning av ulike typer vannforekomster i EU for å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vann [6]. Vanndirektivet har som mål at alt kystvann i Norge skal ha god kjemisk tilstand innen Vannforskriften inneholder føringer for utarbeidelse av regionale forvaltningsplaner med tiltaksprogrammer som skal sikre at miljømålene blir overholdt. Miljømål for overflatevann er at tilstanden skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand jf. vannforskriften 4. Klassifiseringen av økologisk og kjemisk tilstand skal ta utgangspunkt i Vedlegg V og Vedlegg VIII. Kjemisk tilstand kan kun være «god» eller «ikke god» og settes ut i fra konsentrasjoner av prioriterte og prioriterte farlige stoffer i vann, biota eller sediment som fremgår i vedlegg VIII, hvor konsentrasjoner over miljøkvalitetsstandardene tilsier dårlig kjemisk tilstand. Tilstand settes etter «verste styrerprinsippet». Miljøgifter som ikke er listet opp i vedlegg VIII er såkalte vannregionspesifikke stoffer, og skal inngå i klassifisering av økologisk tilstand. Når det gjelder sedimenter er miljøkvalitetsstandarder for prioriterte miljøgifter i vannforekomster oppført i Vedlegg VIII del C, og omfatter 45 kjemiske forbindelser. På bakgrunn av vanndirektivets mål har Rissa kommune engasjert Rambøll for å utføre sedimentundersøkelser i de aktuelle områdene for å avdekke mulig forurensning. En slik kartlegging av forurensning langs Norges vannforekomster er nødvendig for å kunne få en oversikt over hvilke forekomster som behøver tiltak for å nå vanndirektivets mål. 1.2 Områdebeskrivelse og historikk Roan havn i Ringskjærvika er lokalisert nordvest for Roan sentrum i Roan kommune, og ligger ca. 85 km nord for Trondheim sentrum i luftlinje. Kråkøysundet ligger ved Hongsand, rundt 10 km kjøring sørvest for Roan sentrum. Et oversiktskart over områdene er vist i Figur 1. Detaljkart for hvert område er vist i Figur 2. Roan havn er del av vannforekomsten « C Roan havn» som har et areal på m 2. Kråkøysundet er del av vannforekomsten « C Kråkøysundet» som har et areal på m 2. I samarbeid med Rissa kommune har et delområde blitt valgt ut i hver vannforekomst som skal tilstandsvurderes. Begge delområdene er på m 2 og ligger ved relevant infrastruktur (havneanlegg og lakseslakteri). Figur 3 og Figur 4 viser flyfoto fra 1971 og 2013 fra Roan havn og Kråkøysundet. Begge områdene har utviklet seg i stor grad siden Ved Roan havn ble det bygget en molo med vei mellom 1971 og 2000 som gjorde det mulig å benytte øya like utenfor fastlandet som del av havneanlegget. Ved Kråkøysundet startet Kråkøy Slakteri AS opp i 1973 og er i full drift som lakseslakteri. I tillegg finnes det i dag en småbåthavn på området [7].

6 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 2 av 19 Figur 1. Oversiktskart Roan kommune. Røde piler viser områder hvor det er utført sedimentprøvetaking 2017, Ringskjærvika i nord og Kråkøysundet i sør. Detaljkart er vist i Figur 2. Kilde: Norgeskart

7 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 3 av 19 Figur 2. Detaljkart over områdene som ønskes tilstandsvurdert av Rissa kommune. Roan havn i Ringskjærvika observeres på det øverste kartet og Kråkøysundet på det nederste. Punktdybder er oppgitt i kartet som viser Roan havn, mens kartet over Kråkøysundet viser dybdekonturer. Kilde: Kystverket

8 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 4 av Figur 3. Flyfoto av Roan havn i 1971 (øverst) og i 2013 (nederst). Kilde: Norge i bilder.

9 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 5 av Figur 4. Flyfoto av Kråkøysundet i 1971 (øverst) og i 2013 (nederst). Kilde: Norge i bilder.

10 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 6 av Kilder til forurensning Industri, skipstrafikk, bebyggelse, avløpssystemer og forurenset grunn kan føre til utslipp av en rekke ulike miljøgifter til hav- og kystområder [9]. Metaller som blant annet kvikksølv, kobber eller bly, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og organiske tinnforbindelser som tributyltinnforbindelser (TBT) er typiske miljøgifter i sedimenter i disse områdene. Miljøgifter som slippes ut i sjøen avsettes ofte i sedimentene, som betegner løsmassene på sjøbunnen. Sedimentene består av ulike andeler sand, silt, leire, grus og organisk materiale, avhengig av kildematerialet og avsetningsforholdene. Forurenset sjøbunn utgjør en viktig kilde til spredning av miljøgifter til vannforekomstene ved utlekking til vann, opptak i organismer som kommer i kontakt med sedimentene eller oppvirvling på grunn av skipstrafikk eller naturlige strømningsforhold. I tillegg til konsentrasjonen av ulike miljøgifter i sedimentene, vil fysiske parametere som sammensetningen av sedimentene (innhold av silt og leire) være viktig ettersom miljøgiftene binder seg til små partikler. Innhold av organisk materiale (totalt organisk karbon, TOC) og hvor sterkt miljøgifter binder seg til dette er også av stor betydning. Hvis konsentrasjonen av miljøgifter er høy, men partiklene er store og innhold av organisk materiale er lav, kan dette føre til høy utlekking til omkringliggende vann. Dette vil være fordi miljøgiftene ikke er godt bundet til sedimentet. Mange ulike miljøgifter vil typisk være til stede i forurensede sedimenter. Giftigheten til sedimentene kan skyldes miljøgifter som ikke er inkludert blant de kjemiske stoffene det analyseres for i en risikovurdering. Samvirkende effekter av flere ulike forbindelser kan også forekomme, slik at sedimentene kan medføre toksiske effekter selv om hver enkeltforbindelse er under gjeldende grenseverdi. Toksisitetstester kan avdekke sedimentenes faktiske samlede toksisitet. 1.4 Myndighetskrav Kartlegging av miljøtilstand i sedimenter Grenseverdier og klassegrenser for både prioriterte miljøgifter iht. vannforskriften samt vannregionspesifikke stoffer i sedimenter er oppført i Veileder M-608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota [10]. Det er utarbeidet et klassifiseringssystem der de ulike stoffene klassifiseres som klasse I-V basert på konsentrasjon i sediment, se Tabell 1 og 2. Konsentrasjoner under grensen mellom klasse I og II i klassifiseringssystemet representerer bakgrunnsverdier. For klasse II og III tilsvarer de øvre grensene miljøkvalitetsstandardene i Vanndirektivet, henholdsvis AA-EQS (grenseverdien for kroniske effekter ved langtidseksponering) og MAC-EQS (grenseverdien for akutte toksiske effekter ved korttidseksponering). Øvre grense for klasse IV representerer mer omfattende akutt toksisitet. Tilstandsklasse II God regnes som tilfredsstillende for sjøbunn. Tabell 1. Klassifiseringssystem for vann og sediment i henhold til Veileder M-608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota [10]. Klasse I Bakgrunn II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig Toksiske effekter Bakgrunnsnivå Ingen Kroniske ved langtidseksponering Akutte ved korttidseksponering Omfattende Øvre grense Bakgrunn AA-QS a, PNEC b MAC-QS c, PNECakutt PNECakutt * AF d a) AA-QS = «Annual Average Quality Standards» (årlige gjennomsnittlige kvalitetsstandarder; grenseverdien for kroniske effekter ved langtidseksponering) b) PNEC = «Predicted No Effect Concentration» c) MAC-QS = Maximum Acceptable Concentration Quality Standards (maksimale akseptable konsentrasjonskvalitetsstandarder; grenseverdien for akutte toksiske effekter ved korttidseksponering) d) AF = «Assessment Factor» (sikkerhetsfaktor)

11 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 7 av Risikovurdering av sedimenter Dersom grenseverdier for kjemisk tilstand i sedimentet overskrides, bør det gjennomføres en risikovurdering av sedimentet for å vurdere om sedimentet utgjør en risiko for menneske og miljø og spredning til omgivelsene, før tiltak vurderes. Miljødirektoratets veileder M-409/2015 Risikovurdering av forurenset sediment [8] inneholder føringer for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment i fjord- og kystområder inkludert prosedyrer for prøvetaking. Mer detaljert informasjon om prøvetaking ved undersøkelser finnes i Veileder for håndtering av sedimenter M- 350/2015 [11]. En risikovurdering som tar for seg risiko med hensyn på mennesker er kun nødvendig dersom forurensningen krever tiltak, eller tiltak allerede er planlagt (mudring, utfylling). Tabell 2. Oversikt over analyseparametere som skal inkluderes som minimum i forundersøkelser i henhold til Veileder M-409/2015 Risikovurdering av forurenset sediment [8], med grenser for tilstandsklasse I-V for de kjemiske parameterne fra Veileder M-608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota [10]. Klasse Gruppe Parameter Enhet I II III IV V Hg mg/kg TS 0,05 0,52 0,75 1,45 > 1,45 Cd mg/kg TS 0,2 2, > 157 Pb mg/kg TS Tungmetaller Cu mg/kg TS > 147 Cr mg/kg TS Zn mg/kg TS > 6690 Ni mg/kg TS > 533 As mg/kg TS > 580 Naftalen µg/kg TS > 8769 Acenaftylen µg/kg TS 1, > 8500 Acenaften µg/kg TS 2, > Fluoren µg/kg TS 6, > Fenantren µg/kg TS 6, > Antracen µg/kg TS 1,2 4, > 295 Fluoranten µg/kg TS > 2000 Ikke-klorerte organiske forbindelser Pyren µg/kg TS 5, > 8400 Benzo(a)antracen µg/kg TS 3, > Krysen µg/kg TS 4, > 2800 Benzo(b)fluoranten µg/kg TS > Benzo(k)fluoranten µg/kg TS > 7400 Benzo(a)pyren µg/kg TS > Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/kg TS > 2300 Dibenzo(a,h)antracen µg/kg TS > 2730 Klorerte organiske forbindelser Andre analyseparametere Fysiske parametere Benzo(g,h,i)perylen µg/kg TS > 1400 Sum PCB7 µg/kg TS - 4, > 430 Tributyltinn (TBT)* µg/kg TS - 0,002 0,016 0,032 > 0,032 TOC % TS Vanninnhold % w/w Siltinnhold (< 63 µm) % TS Leireinnhold (< 2 µm) % TS *Ettersom grensene for økologiske effekter for TBT er svært lave, gjøres vurderinger opp mot forvaltningsgrenseverdien på 35 µg/kg iht. veileder M-409. Videre i rapporten benyttes mg/kg, og forvaltningsgrensen rapporteres som 0,035 mg/kg

12 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 8 av MATERIALE OG METODE Rambøll har gjennomført en miljøteknisk sedimentundersøkelse med prøvetaking av sedimenter i Roan havn og ved lakseslakteriet på Kråkøysundet. Risikovurdering av forurenset sediment er utført i henhold til kravene i veileder M-409/2015 og M-608/2016. Kun trinn 1 av risikovurderingen har blitt utført. 2.1 Prøvetaking Miljødirektoratets veileder M-409 Risikovurdering av forurenset sediment, 2015, setter krav til prøvetaking fra 3 sedimentstasjoner når arealet er under m 2. Videre sier veilederen at toksisitetsstest kan sløyfes når man utfører en trinn 1 risikovurdering [8]. Innenfor begge områdene har et delareal på m 2 blitt valgt ut, og 3 sedimentstasjoner er plassert. 6 prøver er planlagt sendt til analyse slik at tilstanden til områdene kan vurderes. Prøver ble tatt fra tre utvalgte sedimentstasjoner innenfor begge områdene, i henhold til Veileder M-409/2015 som spesifiserer at hver stasjon kan representere maksimalt m 2 sjøbunn og minimumskravet er tre stasjoner for områder mindre enn m 2. Oversiktskart over områdene er vist i tegning M101, mens sedimentstasjonene er markert på situasjonskart i tegning M102-A og M102-B. Stasjonene ble målt inn med håndholdt GPS. Sedimentprøvetaking ble utført av miljøteknisk rådgiver fra Rambøll i samarbeid med Ole Arnold Eian fra Roan kommune, Ingrid Hjorth fra Rissa kommune og båtfører Odd Inge Viken den 18. september i Prøvene ble hentet opp med en 1000 cm 2 van veen grabb fra båt. Fra hver prøvestasjon ble de øvre 10 cm av sedimentet hentet opp fra fire parallelle grabbkast, og det ble laget én blandprøve fra hver stasjon. Blandprøvene ble pakket i diffusjonstette rilsanposer. I tillegg ble det laget én blandprøve i 10L bøtte fra hvert område for potensiell gjennomføring av toksisitetstest. Hver 10 L bøtte besto av prøvemateriale fra de tre sedimentstasjonene på området. Prøvetakingslogg er vist i Vedlegg 1. Alle prøver ble oppbevart mørkt og kaldt fram til forsendelse til laboratorium. Prøvene hentet opp ved Roan havn ble kalt R1, R2 og R3, mens prøvene hentet opp ved Kråkøysundet ble kalt K1, K2 og K3. Vanndybdene ved hver prøvestasjon varierte fra 6 til 17 m, der presise dybder fra hver stasjon er oppgitt i Tabell 3, samt Vedlegg Fysiske og kjemiske analyser Prøvene ble sendt til det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norge for analyse av kjemiske og fysiske parametere. Det ble analysert for minimumslisten av parametere som skal testes på prøver for å kunne karakterisere sedimentet, i henhold til Veileder M-409/2015: Tungmetaller: Kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), kobber (Cu), krom (Cr), sink (Zn), nikkel (Ni) Metalloider: Arsen (As) Ikke-klorerte organiske forbindelser: Enkeltforbindelsene i sum PAH 16 (se Tabell 2 for liste over enkeltforbindelser) Klorerte organiske forbindelser: Enkeltkongenere i sum PCB 7 Andre analyseparametere: Totalt organisk karbon (TOC), TBT Fysiske parametere: Vanninnhold, innhold av silt (< 63 µm), innhold av leire (< 2 µm) Kjemiske analyseresultater er sammenstilt med grensene gitt i klassifiseringssystemet for vann og sediment, i henhold til veilederne M-409/2015 og M-608/2016.

13 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 9 av Usikkerheter og ansvarsforhold Rambøll har utført de miljøtekniske sedimentundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Den foreliggende rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på området er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvetakingsstasjoner og fysiske og kjemiske analyser av sedimentprøvene. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved framtidige tiltak avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten. Vurderinger av risiko forbundet med TBT kan være problematisk ettersom disse forbindelsene er svært giftige og dermed har lave grenser; grensen mellom tilstandsklasse II og III er satt så lavt som 0, mg/kg TS. De lave grensene medfører vanskeligheter med kjemiske analyser og hyppige overskridelser. Ettersom det er vanskelig å gjennomføre tiltak rettet mot kildene til TBT og TBT er funnet i høye konsentrasjoner de fleste steder langs kysten, foreligger forvaltningsgrensen betydelig høyere. Forvaltningsgrensen er satt til 0,035 mg/kg TS, som ifølge Veileder M- 409/2015 fortsatt kan benyttes i risikovurderingen. I utgangspunktet er generelle toksisitetstester påkrevd som del av en trinn 1-risikovurdering, men i henhold til Veileder M-409/2015 kan toksisitetstester utelates for områder mindre enn m 2. Toksisitetstester kan avdekke mulige gifteffekter av kjemiske forbindelser som ikke inngår i det oppsatte analyseprogrammet eller samvirkende effekter av flere ulike stoffer. Det tas derfor forbehold om at de undersøkte sedimentene potensielt kan inneholde denne typen giftighet.

14 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 10 av RESULTATER OG VURDERING Resultater for fysiske og kjemiske analyser av sedimentprøvene tatt fra til sammen seks sedimentstasjoner, tre ved Roan havn og tre ved Kråkøysundet, er sammenstilt med grensene for tilstandsklasse I-V i henhold til Veileder M-409/2015, M-608/2016 og TA-2229/2007 i Tabell 3. Kopi av fullstendig analyserapport fra Eurofins Norge med alle resultater, metoder og usikkerhet finnes i Vedlegg Beskrivelse av bunn- og grunnforhold I all hovedsak inneholdt materialet fra prøvestasjonene sandige masser. Unntaksvis inneholdt sedimentet fra prøvestasjon R3 i hovedsak silt og leire (63,4 %). Bunnforholdene var varierende, der prøvestasjon R2 befant seg på et område med mye bart berg som gjorde det vanskelig å få opp nok prøvemateriell. Ettersom stasjonen lå ved selve havneanlegget, kan båttrafikk ha virvlet bort sedimentet. Dette førte til flere tomme kast og en liten forflytning ble utført (10-20 m fra originalt oppsatt sted) for å finne et sted med løsmasser. Prøvematerialet var av bløt karakter, der noen av prøvepunktene inneholdt sammenkittet sand. Flere av kastene ga sediment med H 2S lukt. Dette ble spesielt observert ved R3, der hovedbestanddelen av materialet var silt og leire. Prøvetakingslogg er vist i Vedlegg Kornfordeling og totalt organisk karbon Tabell 3 viser kornfordeling og innhold av totalt organisk karbon (TOC) i prøvene fra stasjonene R1, R2, R3, K1, K2 og K3. Andel finstoff (partikler mindre enn 63 µm) i prøvene varierer, der andel finstoff er gjennomgående høyere ved Roan havn enn ved Kråkøysundet. Laveste prosentandel finstoff ble observert ved prøvestasjon K1 på Kråkøysundet (14,1%), mens høyeste ble observert ved prøvestasjon R3 ved Roan havn (63,4%). TOC-innholdet i prøvene er relativt lave. Innhold av TOC i sedimentet indikerer forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene. Lavt innhold av organiske materiale tyder på liten tilførsel og eller gode forhold for nedbrytning med høyt oksygeninnhold i sedimentet. Hydrofobiske organiske miljøgifter bindes lett til organiske partikler. Lavt TOCinnhold kan derfor innebære at organiske miljøgifter ikke er godt bundet til sedimentene. Laveste TOC-verdi er observert ved R2 (1,1%), mens høyeste TOC-verdi er observert ved R3 og K3 (2,5%). Dybder for prøvetaking ved hver stasjon er oppgitt i Tabell Analyseresultater Konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentprøver er sammenstilt med grenseverdier angitt i Miljødirektoratets veileder for klassifisering av tilstand sedimenter, M-608, og TA-2229/2007. M-608 og TA-2229/2007 angir fem tilstandsklasser basert på forurensningsgrad i sedimentet (tilstandsklasse I - V). Vedlegg 2 inneholder fullstendig analyserapport for prøvene R1, R2, R3, K1, K2 og K3. Analyseresultatene sammenstilt i henhold til veileder M-608 og TA-2229/2007 for alle stasjonene er vist i Tabell 3 nedenfor. Merk at resultatene er gitt i mg/kg. Klassifisering av TBT utføres etter verdier oppgitt i TA-2229/2007, men i risikosammenheng benyttes den konstante verdien 0,035 mg/kg fra M-409/2015 inntil videre. Tegning M102A og B viser situasjonsplan over sedimentstasjonene og er fargelagt etter høyeste forurensningsgrad, der A viser oversikt over Roan havn i Ringskjærvika, mens B viser Kråkøysundet.

15 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 11 av 19 Tabell 3. Resultater av analyser av sedimentprøver fra stasjonene R1, R2, R3, K1, K2 og K3 ved Roan havn og lakseslakteriet på Kråkøysundet, sammenstilt med grenser for tilstandsklasse I-V som definert i Veileder M-608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota og Veileder TA- 2229/2007 Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter Roan havn Analyseresultatene viser at sedimentene i Roan havn er forurenset av kobber (kun én stasjon R2) tilsvarende tilstandsklasse IV. Øvrige analyserte metaller forekommer i lave konsentrasjoner i alle prøver. Sedimentene ved stasjon R3 er forurenset av Antracen, tilsvarende tilstandsklasse III. Ellers er konsentrasjonen av øvrige PAH-komponenter lave i sedimentene. Konsentrasjonen av TBT er høy og tilnærmet lik i alle prøver og tilsvarer tilstandsklasse IV (forvaltningsmessig) eller V (toksisitetsbasert). PCB er ikke detektert i prøvene.

16 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 12 av Kråkøysundet Sedimentene ved Kråkøysundet er ikke forurenset av metaller, da de er innenfor tilstandsklasse II. Antracen er påvist innenfor tilstandsklasse IV ved samtlige prøvestasjoner på Kråkøysundet. Videre er benzo[b]fluoranten og indeno[123cd]pyren påvist innenfor tilstandsklasse IV ved K2 og K3. Pyren og benzo[a]antracen er påvist innenfor tilstandsklasse III ved alle stasjonene. De resterende PAH-forbindelsene er innenfor tilstandsklasse II og bidrar derfor ikke til påvist forurensning. TBT er også påvist, men under forvaltningsverdien på 0,035 mg. PCB er ikke detektert i prøvene TBT Ifølge Miljødirektoratets veileder M-409/2015 er TBT ansett som et landsomspennende miljøproblem det er vanskelig å bli kvitt. Ettersom TBT er moderat nedbrytbart i sediment vil sedimentene betegnes som forurenset av TBT hvis grenseverdien på 0, mg/kg legges til grunn. Videre sier veilederen at det er til liten nytte å gjennomføre sedimenttiltak bare på grunn av TBT da vi enda ikke har kontroll over kildene til TBT i det marine miljøet. Grenseverdi på 0,035 mg TBT/kg for risikovurdering Trinn 1 er derfor gjeldende inntil videre. Funn av TBT er ikke overraskende, da både Roan havn og Kråkøysundet er utsatt for mye båttrafikk. Man ser at de høyeste TBT-verdiene fra hvert område ble påvist ved R2 og K3, altså ved hoveddelen av havneanlegget på Roan havn, og ved småbåthavna på Kråkøysundet. 4. KONKLUSJON Prøvetatte sedimenter fra alle stasjonene klassifiseres i tilstandsklasser høyere enn II (forurensningsgrad «god») i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter, og er dermed å anse som forurenset. Funn av TBT i vannforekomstene er ikke uventet, da TBT i mange år var den viktigste forbindelsen i bunnstoff og har lang levetid i sediment. Funn av kobber i tilstandsklasse IV ved R2 kan også til dels forklares av kobbers rolle som bunnstoff i dagens produkter. Et naturlig steg videre for Rissa kommune vil være å utvide kartleggingen, da forurensning ble oppdaget ved begge vannforekomstene. Dette vil gi mer informasjon om forurensningssituasjonen og hvor langt den strekker seg. Utførelse av en «Trinn 2 risikovurdering» ved Roan havn og Kråkøysundet kan også være aktuelt. «Trinn 2» tar for seg risiko knyttet til human helse og inkluderer blant annet vurdering av aktuelle transportveier til mennesker, samt risiko for spredning av miljøgifter til vannmassene via diffusjon og bioturbasjon. Utførelse av toksisitetstest kan også belyse reell forurensningsgrad på områdene, altså om forurensningen er skadelig for biota. Eventuelle tiltak for å bedre tilstanden kan planlegges når et mer helhetlig bilde av vannforekomstene foreligger.

17 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse Side 13 av REFERANSER [1] Klima- og miljødepartementet, Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) FOR , [Online]. Tilgjengelig fra: [2] Klima- og miljødepartementet, Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), Lovdata, [Online]. Tilgjengelig fra: [3] Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) LOV , [Online]. Tilgjengelig fra: [4] Olje- og energidepartementet, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) LOV , [Online]. Tilgjengelig fra: [5] Vannportalen, Vanndirektivet, [Online]. Tilgjengelig fra: [6] The European Parliament and the European Council, EUR-Lex Directive 2000/60/EC, [Online]. Tilgjengelig fra: [7] Måsøval Fiskeoppdrett AS, Kråkøy Slakteri AS, [Online]. Tilgjengelig fra: [8] Miljødirektoratet, Veileder M-409/2015 Risikovurdering av forurenset sediment, [Online]. Tilgjengelig fra: [9] Miljødirektoratet, Miljøstatus.no Forurenset sjøbunn, [Online]. Tilgjengelig fra: [10] Miljødirektoratet, Veileder M-608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota, [Online]. Tilgjengelig fra: [11] Miljødirektoratet, Veileder M-350 Håndtering av sedimenter, [Online]. Tilgjengelig fra:

18 Oppdrag nr: Målestokk: 1:50000 Status: Roan kommune MTGU Rissa kommune Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b Sluppen Mellomila 79, N-7493 Trondheim BVN TOJO TOJO Rev Dato Tekst Utarb Kontr Godkj OVERSIKTSKART A UTM-ref (Euref89): B Tegning nr: M101 Rev:

19 Tilstandsklasser iht M-608/ Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig og TA-2229/ BVN TOJO TOJO REV. DATO ENDRING TEGN KONTR GODKJ TEGNINGSSTATUS Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b Sluppen Mellomila 79, N-7493 Trondheim TLF: FAX: OPPDRAG Roan kommune MTGU OPPDRAGSGIVER Rissa kommune INNHOLD SITUASJONSPLAN Ringskjærvika (Roan havn) Grabbprøve OPPDRAG NR MÅLESTOKK 1:1000 BLAD NR. AV TEGNING NR. M102A REV.

20 Tilstandsklasser iht M-608/ Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig og TA-2229/ BVN TOJO TOJO REV. DATO ENDRING TEGN KONTR GODKJ TEGNINGSSTATUS Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b Sluppen Mellomila 79, N-7493 Trondheim TLF: FAX: OPPDRAG Roan kommune MTGU OPPDRAGSGIVER Rissa kommune INNHOLD SITUASJONSPLAN Kråkøysundet Grabbprøve OPPDRAG NR MÅLESTOKK 1:1000 BLAD NR. AV TEGNING NR. M102B REV.

21 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse VEDLEGG 1 FELTNOTATER

22 Prøvetaking Miljø Oppdr. Navn: Oppdr. Nr.: Stasjon Dato: UTM-sone: UTM-X: UTM-Y: Roan kommune - kjemisk tilstand i vannforekomster Prøvetaker: TOJO R1 Utstyr: Van veen grabb cm kl. 10:30 Vanndybde (m) Værforhold Sol, noen vindkast, stille sjø Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve Lukt: Ingen spesiell (sjølukt) Farge: Brun med hvite skjellrester Konsistens: Kornete, bløt sand Annet: Skjellrester, skjell, mark Lagdeling: Lukt: Ingen spesiell Farge: Grå med hvite skjellrester Konsistens: Kornete, bløt sand Annet: Skjellrester, skjell, mark Lagdeling: Lukt: H 2 S Farge: Grå Konsistens: Bløtt, litt klebrig Annet: Tang Lagdeling: Mye tang (sjøgress) i sandig silt, silt Lukt: Ingen spesiell Farge: Grå Konsistens: Kornete, bløt, litt klebrig Annet: Skjellrester, skjell, mark Lagdeling: Rambøll Side 1 av 6

23 Prøvetaking Miljø Oppdr. Navn: Oppdr. Nr.: Stasjon Dato: UTM-sone: UTM-X: UTM-Y: Roan kommune - kjemisk tilstand i vannforekomster Prøvetaker: TOJO R2 Utstyr: Van veen grabb cm kl. 08:30 Vanndybde (m) 6,5 32 Overskyet oppholdsvær, stille sjø. Litt Værforhold vind ved kast Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve Lukt: Ingen spesiell (sjø og tang) Farge: Sort Konsistens: Mye stein, bløte, løse masser Annet: Skjell Lagdeling: Sammenblandet Lukt: Ingen spesiell (sjø og tang) Farge: Grå Konsistens: Bløt, sammensatt Annet: Lagdeling: Lukt: Ingen spesiell (sjø og tang) Farge: Grå Konsistens: Bløt, sammensatt Annet: Sjøgress, skjell, stein Lagdeling: Mudder, silt Lukt: Svak H 2 S lukt Farge: Grå/sort Konsistens: Bløt, blanding av løse og sammensatte masser Annet: Skjell Lagdeling: Kommentar: Krevende punkt der mange kast ble nødvendig. Antatt berggrunn innenfor stasjon Rambøll Side 2 av 6

24 Prøvetaking Miljø Oppdr. Navn: Oppdr. Nr.: Stasjon Dato: UTM-sone: UTM-X: UTM-Y: Roan kommune - kjemisk tilstand i vannforekomster Prøvetaker: TOJO R3 Utstyr: Van veen grabb cm kl. 09:45 Vanndybde (m) 7, Værforhold Sol, litt vind, rolig sjø Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve Lukt: H 2 S Farge: Grå Konsistens: Bløt og klebrig Annet: Lagdeling: Silt, leire Lukt: H 2 S Farge: Grå Konsistens: Bløt og klebrig Annet: Stein Lagdeling: Silt (mudder), leire Lukt: H 2 S Farge: Grå Konsistens: Bløt og klebrig Annet: Stein Lagdeling: Silt (mudder), leire Lukt: H 2 S Farge: Grå Konsistens: Bløt og klebrig Annet: Stein Lagdeling: Silt (mudder), leire Rambøll Side 3 av 6

25 Prøvetaking Miljø Oppdr. Navn: Oppdr. Nr.: Stasjon Dato: UTM-sone: UTM-X: UTM-Y: Roan kommune - kjemisk tilstand i vannforekomster Prøvetaker: TOJO K1 Utstyr: Van veen grabb cm kl. 12:00 Vanndybde (m) Værforhold Sol, litt vind, relativt rolig sjø Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve Lukt: Ingen spesiell Farge: Brunskjær, grå Konsistens: Bløt fjæresand m/ knust skjell, sammensatt Annet: Stein, skjell Lagdeling: Lukt: Svak H 2 S lukt, tanglukt Farge: Brunskjær, grå Konsistens: Bløt fjæresand m/ knust skjell, sammensatt Annet: Skjell, stein Lagdeling: Lukt: Ingen spesiell Farge: Brunskjær, grå Konsistens: Bløtt, løst Annet: Diverse organismer (slangestjerne), tang, stein, skjell Lagdeling: Lukt: Svak H 2 S lukt i den siltige delen Farge: Brunskjær, grå Konsistens: Bløt sand, sammensatt Annet: Skjell, stein, litt grus Lagdeling: Sand, sandig silt Rambøll Side 4 av 6

26 Prøvetaking Miljø Oppdr. Navn: Oppdr. Nr.: Stasjon Dato: UTM-sone: UTM-X: UTM-Y: Roan kommune - kjemisk tilstand i vannforekomster Prøvetaker: TOJO K2 Utstyr: Van veen grabb cm kl. 11:30 Vanndybde (m) 16, Værforhold Sol, vind, noen bølger Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve Lukt: Ingen spesiell (sjølukt) Farge: Brun/grå Konsistens: Bløt sand, sammensatt Annet: Skjell (store og små), tang, mark Lagdeling: Lukt: Ingen spesiell (sjølukt) Farge: Brun/grå Konsistens: Bløt sand, sammensatt Annet: skjell (store og små), tang, mark, stein Lagdeling: Lukt: Ingen spesiell (sjølukt) Farge: Brun/grå Konsistens: Bløt sand, sammensatt Annet: Skjell (store og små), tang, mark Lagdeling: Lukt: Ingen spesiell (sjølukt) Farge: Brun/grå Konsistens: Bløt sand, sammensatt Annet: Skjell (store og små), tang, mark Lagdeling: Rambøll Side 5 av 6

27 Prøvetaking Miljø Oppdr. Navn: Oppdr. Nr.: Stasjon Dato: UTM-sone: UTM-X: UTM-Y: Roan kommune - kjemisk tilstand i vannforekomster Prøvetaker: TOJO K3 Utstyr: Van veen grabb cm kl. 12:50 Vanndybde (m) 11, Værforhold Sol, svak vind, rolig sjø Kast nr. Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve Lukt: Ingen spesiell Farge: Brunskjær, grå Konsistens: Bløt sand, sammensatt Annet: Skjell, tang Lagdeling: Lukt: Ingen spesiell Farge: Brunskjær, grå Konsistens: Bløt sand, sammensatt Annet: Litt skjell, tang Lagdeling: Lukt: Svak H 2 S lukt (tidvis) Farge: Brunskjær, grå Konsistens: Bløt sand, sammensatt Annet: Mark, diverse skjell Lagdeling: Lukt: Ingen spesiell Farge: Brunskjær, grå Konsistens: Bløt sand, litt klebrig Annet: Tang, skjell Lagdeling: Sand, klebrig siltig sand Rambøll Side 6 av 6

28 Miljøteknisk Sedimentundersøkelse VEDLEGG 2 ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS

29 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: Fax: Rambøll Norge AS Mellomila TRONDHEIM Attn: Tony Helmersen Johansen AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Sedimentprøver (EOL ) ANALYSERAPPORT Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: TOJO Prøvemerking: R1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode c) Arsen (As) 5.6 mg/kg TS % NS EN ISO c) Bly (Pb) 8.1 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kadmium (Cd) 0.23 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kobber (Cu) 13 mg/kg TS % NS EN ISO c) Krom (Cr) 18 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod c) Nikkel (Ni) 12 mg/kg TS % NS EN ISO c) Sink (Zn) 37 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO c) PCB(7) c) PCB 28 c) PCB 52 c) PCB 101 c) PCB 118 c) PCB 153 c) PCB 138 c) PCB 180 c) Sum 7 PCB nd c) PAH(16) c) Naftalen c) Acenaftylen c) Acenaften c) Fluoren c) Fenantren mg/kg TS % c) Antracen c) Fluoranten mg/kg TS % c) Pyren mg/kg TS % c) Benzo[a]antracen mg/kg TS % c) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % c) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 12 AR-001 v 141

30 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î c) Benzo[k]fluoranten c) Benzo[a]pyren mg/kg TS % c) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % c) Dibenzo[a,h]antracen c) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % c) Sum PAH(16) EPA 0.19 mg/kg TS a) Tributyltinn (TBT) 46 µg/kg tv % Kalkulering a) Tributyltinn (TBT) - Sn 19 µg/kg tv 1 40% Internal Method 2085 b) Kornstørrelse <2µm b) Kornstørrelse <2 µm 1.6 % TS 1 Internal Method 6 b) Kornstørrelse <63µm b) Kornstørrelse < 63 µm 21.2 % TS 0.1 Internal Method 6 TOC kalkulert Totalt organisk karbon kalkulert 2.4 % TS 12% Intern metode c) Tørrstoff 60.9 % 0.1 5% EN c) Total tørrstoff glødetap 4.2 % TS % EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 12 AR-001 v 141

31 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: TOJO Prøvemerking: R2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode c) Arsen (As) 6.0 mg/kg TS % NS EN ISO c) Bly (Pb) 16 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kadmium (Cd) 0.18 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kobber (Cu) 94 mg/kg TS % NS EN ISO c) Krom (Cr) 24 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod c) Nikkel (Ni) 19 mg/kg TS % NS EN ISO c) Sink (Zn) 88 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO c) PCB(7) c) PCB 28 c) PCB 52 c) PCB 101 c) PCB 118 c) PCB 153 c) PCB 138 c) PCB 180 c) Sum 7 PCB nd c) PAH(16) c) Naftalen c) Acenaftylen c) Acenaften c) Fluoren c) Fenantren c) Antracen c) Fluoranten mg/kg TS % c) Pyren mg/kg TS % c) Benzo[a]antracen c) Krysen/Trifenylen c) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % c) Benzo[k]fluoranten c) Benzo[a]pyren mg/kg TS % c) Indeno[1,2,3-cd]pyren c) Dibenzo[a,h]antracen c) Benzo[ghi]perylen c) Sum PAH(16) EPA mg/kg TS a) Tributyltinn (TBT) 56 µg/kg tv % Kalkulering a) Tributyltinn (TBT) - Sn 23 µg/kg tv 1 40% Internal Method 2085 b) Kornstørrelse <2µm b) Kornstørrelse <2 µm 2.8 % TS 1 Internal Method 6 b) Kornstørrelse <63µm Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 12 AR-001 v 141

32 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î b) Kornstørrelse < 63 µm 33.1 % TS 0.1 Internal Method 6 TOC kalkulert Totalt organisk karbon kalkulert 1.1 % TS 12% Intern metode c) Tørrstoff 74.4 % 0.1 5% EN c) Total tørrstoff glødetap 1.9 % TS % EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 12 AR-001 v 141

33 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: TOJO Prøvemerking: R3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode c) Arsen (As) 6.0 mg/kg TS % NS EN ISO c) Bly (Pb) 15 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kadmium (Cd) 0.25 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kobber (Cu) 31 mg/kg TS % NS EN ISO c) Krom (Cr) 35 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod c) Nikkel (Ni) 25 mg/kg TS % NS EN ISO c) Sink (Zn) 79 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO c) PCB(7) c) PCB 28 c) PCB 52 c) PCB 101 c) PCB 118 c) PCB 153 c) PCB 138 c) PCB 180 c) Sum 7 PCB nd c) PAH(16) c) Naftalen c) Acenaftylen c) Acenaften c) Fluoren c) Fenantren mg/kg TS % c) Antracen mg/kg TS % c) Fluoranten mg/kg TS % c) Pyren mg/kg TS % c) Benzo[a]antracen mg/kg TS % c) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % c) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % c) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % c) Benzo[a]pyren mg/kg TS % c) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % c) Dibenzo[a,h]antracen c) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % c) Sum PAH(16) EPA 0.39 mg/kg TS a) Tributyltinn (TBT) 46 µg/kg tv % Kalkulering a) Tributyltinn (TBT) - Sn 19 µg/kg tv 1 40% Internal Method 2085 b) Kornstørrelse <2µm b) Kornstørrelse <2 µm 5.7 % TS 1 Internal Method 6 b) Kornstørrelse <63µm Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 12 AR-001 v 141

34 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î b) Kornstørrelse < 63 µm 63.4 % TS 0.1 Internal Method 6 TOC kalkulert Totalt organisk karbon kalkulert 2.5 % TS 12% Intern metode c) Tørrstoff 62.7 % 0.1 5% EN c) Total tørrstoff glødetap 4.4 % TS % EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 12 AR-001 v 141

35 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: TOJO Prøvemerking: K1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode c) Arsen (As) 3.5 mg/kg TS % NS EN ISO c) Bly (Pb) 6.6 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kadmium (Cd) 0.22 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kobber (Cu) 48 mg/kg TS % NS EN ISO c) Krom (Cr) 9.8 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod c) Nikkel (Ni) 5.6 mg/kg TS % NS EN ISO c) Sink (Zn) 34 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO c) PCB(7) c) PCB 28 c) PCB 52 c) PCB 101 c) PCB 118 c) PCB 153 c) PCB 138 c) PCB 180 c) Sum 7 PCB nd c) PAH(16) c) Naftalen c) Acenaftylen c) Acenaften mg/kg TS % c) Fluoren mg/kg TS % c) Fenantren mg/kg TS % c) Antracen mg/kg TS % c) Fluoranten 0.20 mg/kg TS % c) Pyren 0.15 mg/kg TS % c) Benzo[a]antracen mg/kg TS % c) Krysen/Trifenylen mg/kg TS % c) Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % c) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % c) Benzo[a]pyren mg/kg TS % c) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % c) Dibenzo[a,h]antracen c) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % c) Sum PAH(16) EPA 0.91 mg/kg TS a) Tributyltinn (TBT) 16 µg/kg tv % Kalkulering a) Tributyltinn (TBT) - Sn 6.4 µg/kg tv 1 40% Internal Method 2085 b) Kornstørrelse <2µm b) Kornstørrelse <2 µm 1.4 % TS 1 Internal Method 6 b) Kornstørrelse <63µm Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 12 AR-001 v 141

36 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î b) Kornstørrelse < 63 µm 14.1 % TS 0.1 Internal Method 6 TOC kalkulert Totalt organisk karbon kalkulert 1.9 % TS 12% Intern metode c) Tørrstoff 67.8 % 0.1 5% EN c) Total tørrstoff glødetap 3.4 % TS % EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 12 AR-001 v 141

37 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: TOJO Prøvemerking: K2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode c) Arsen (As) 3.0 mg/kg TS % NS EN ISO c) Bly (Pb) 7.3 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kadmium (Cd) 0.16 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kobber (Cu) 12 mg/kg TS % NS EN ISO c) Krom (Cr) 12 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod c) Nikkel (Ni) 7.9 mg/kg TS % NS EN ISO c) Sink (Zn) 30 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO c) PCB(7) c) PCB 28 c) PCB 52 c) PCB 101 c) PCB 118 c) PCB 153 c) PCB 138 c) PCB 180 c) Sum 7 PCB nd c) PAH(16) c) Naftalen c) Acenaftylen c) Acenaften mg/kg TS % c) Fluoren mg/kg TS % c) Fenantren 0.20 mg/kg TS % c) Antracen mg/kg TS % c) Fluoranten 0.31 mg/kg TS % c) Pyren 0.25 mg/kg TS % c) Benzo[a]antracen 0.15 mg/kg TS % c) Krysen/Trifenylen 0.11 mg/kg TS % c) Benzo[b]fluoranten 0.16 mg/kg TS % c) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % c) Benzo[a]pyren 0.12 mg/kg TS % c) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % c) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % c) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % c) Sum PAH(16) EPA 1.6 mg/kg TS a) Tributyltinn (TBT) 14 µg/kg tv % Kalkulering a) Tributyltinn (TBT) - Sn 5.6 µg/kg tv 1 40% Internal Method 2085 b) Kornstørrelse <2µm b) Kornstørrelse <2 µm 1.7 % TS 1 Internal Method 6 b) Kornstørrelse <63µm Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 12 AR-001 v 141

38 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î b) Kornstørrelse < 63 µm 22.8 % TS 0.1 Internal Method 6 TOC kalkulert Totalt organisk karbon kalkulert 2.3 % TS 12% Intern metode c) Tørrstoff 67.7 % 0.1 5% EN c) Total tørrstoff glødetap 4.0 % TS % EN Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 12 AR-001 v 141

39 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sedimenter Prøvetaker: TOJO Prøvemerking: K3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode c) Arsen (As) 3.7 mg/kg TS % NS EN ISO c) Bly (Pb) 7.7 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kadmium (Cd) 0.16 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kobber (Cu) 13 mg/kg TS % NS EN ISO c) Krom (Cr) 12 mg/kg TS % NS EN ISO c) Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod c) Nikkel (Ni) 8.6 mg/kg TS % NS EN ISO c) Sink (Zn) 30 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO c) PCB(7) c) PCB 28 c) PCB 52 c) PCB 101 c) PCB 118 c) PCB 153 c) PCB 138 c) PCB 180 c) Sum 7 PCB nd c) PAH(16) c) Naftalen c) Acenaftylen c) Acenaften c) Fluoren mg/kg TS % c) Fenantren 0.18 mg/kg TS % c) Antracen mg/kg TS % c) Fluoranten 0.32 mg/kg TS % c) Pyren 0.25 mg/kg TS % c) Benzo[a]antracen 0.14 mg/kg TS % c) Krysen/Trifenylen 0.11 mg/kg TS % c) Benzo[b]fluoranten 0.17 mg/kg TS % c) Benzo[k]fluoranten mg/kg TS % c) Benzo[a]pyren 0.12 mg/kg TS % c) Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % c) Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS % c) Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % c) Sum PAH(16) EPA 1.6 mg/kg TS a) Tributyltinn (TBT) 23 µg/kg tv % Kalkulering a) Tributyltinn (TBT) - Sn 9.4 µg/kg tv 1 40% Internal Method 2085 b) Kornstørrelse <2µm b) Kornstørrelse <2 µm 1.5 % TS 1 Internal Method 6 b) Kornstørrelse <63µm Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 12 AR-001 v 141

40 AR-17-MM EUNOMO Í%R5vÂÂdYp#Î b) Kornstørrelse < 63 µm 21.5 % TS 0.1 Internal Method 6 TOC kalkulert Totalt organisk karbon kalkulert 2.5 % TS 12% Intern metode c) Tørrstoff 65.6 % 0.1 5% EN c) Total tørrstoff glødetap 4.4 % TS % EN Utførende laboratorium/ Underleverandør: a) Eurofins Environment A/S (Vejen), Ladelundvej 85, DK-6600, Vejen DS EN ISO/IEC DANAK 168, b) Eurofins Analyses pour l'environnement France (S1), 5, rue d'otterswiller, F-67700, Saverne DS EN ISO/IEC DANAK 168, c) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, Kopi til: Miljø Trondheim Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 12 AR-001 v 141

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 23.11.2015 2014/892-4 461.5 Deres dato Deres ref. Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling i

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

A P P O R. Rådgivende Biologer AS Ny E16 og jernbane Arna - Stanghelle. Risikovurdering av sedimenter

A P P O R. Rådgivende Biologer AS Ny E16 og jernbane Arna - Stanghelle. Risikovurdering av sedimenter R Ny E16 og jernbane Arna - Stanghelle A P P O R Risikovurdering av sedimenter T Rådgivende Biologer AS 2428 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Ny E16 og jernbane Arna Stanghelle. Risikovurdering

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass RAPPORT L.NR. 6883-2015 Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE Beregnet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dokument type Datarapport Dato Juli, 2017 Tilleggsdokument til søknad om tillatelse til mudring RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE RAMME GÅRD,

Detaljer

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Miljøgifter i vanndirektivet Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning I vannforskriften klassifiseres miljøgifter etter to systemer Prioriterte stoffer Fastsettes av EU Vannregionspesifikke stoffer Bestemmes

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vannforskriften Status Utfordringer Forventninger Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vanndirektivet og vannforskriften Hvor er vi i dag Kjemi i vannforskriften- Endringer på trappen EU`s rammedirektiv

Detaljer

NOTAT Vå r ref.: OKL-02344 Da to: 12. juli 2016 Miljøundersøkelser Molo Nord, Åmøy havn i Rennesøy kommune 1 INNLEDNING På forespørsel fra Åmøy havn v/andreas Kleppe har Ecofact foretatt miljøundersøkelser

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften

Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften Vannmiljøkonferansen 2012 Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften 28. mars 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Miljøgifter Prioriterte stoffer i

Detaljer

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Kurs i miljøtilstand 21. oktober 2009 Bård Nordbø SFT Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer