ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER"

Transkript

1 Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

2

3 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN RISIKOVURDERIN G GRUN N E OG DYPE OM RÅDE R Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Kvinnherad kommune Søknad om utfyll ing av masser Dokument nr.: M-rap-002 Filnavn: M-rap-002-Tilleggsutredning til søknad om utfylling av masser_kvinnherad kommune Revisjon 00 Dato Utarbeidet av Aud Helland Kontrollert av Tom Jahren Godkjent av Tom Jahren Beskrivelse Tilleggsutredning i forbindelse med søknad om utfylling over forurensede sedimenter. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER IN N H OLD 1. BAKGRUN N TILDEKKIN GSOM RÅDET VU RDERIN G AV RISIKO Risiko for bunnlevende organismer Risiko for spredning KOSTN YTTE VU RDERING KON KLUSJON Rambøll

5 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 5 (14) 1. BAKGRU N N Kvinnherad kommune planlegger å bygge ny kai i Rosendal havn. Samtidig skal det gjøres tiltak mot forurenset sjøbunn. Sjøbunnen i de grunne områdene inne ved kaiene er m er forurenset enn sedimentene på noe dypere vann. Tidligere undersøkelser og risikovurde ring tilsier at sedimentene ikke utgjør en risiko for human helse. Beregninger viser at sedime ntene i området ikke utgjør en risiko for økologiske effekter. Det er imidlertid en uakseptab el risiko for sedimentlevende dyr som eksponeres for porevannet i sedimentene. Risikoen er betydelig mindre i de ytre delene av havna enn inne ved kaiene. Basert på risikovurdering av hele området er det ti dligere anbefalt å dekke til sedimentene ut til 10 m vanndyp over et areal på ca m 2 (Helland og Helgestad 2011) (Figur 1). Kvinnherad kommune ønsker en vurdering av risiko forbundet med forurensningen inne ved kaiene i forhold til området lenger ut. Samt hvor stor gevinsten vil være av å dekke til ut til 10 m vanndyp i forhold til kun inne ved kaiene, vist i Figur 2 og Figur 3. Figur 1. Anbefalt tiltaksområde (markert rosa) ette r risikovurdering av sedimentene i havna (Helland og Helgestad 2011). Ramboll

6 6 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 2. TILD EKKIN GSOM RÅDE T Bygging av ny kai vil medføre en tildekking av sjøb unnen over et areal på m 2. Tildekking av sjøbunnen er vist i Figur 2, grønn linje og Figu r 3. Sjøbunnen som i dag ligger under eksisterende kai blir dekket til, samt et areal ute nfor ny kaifront. På det dypeste vil fyllingen gå ut til ca. 9 m vanndyp. -9m Figur 2. Snitt av ny kai i Rosendal havn (etter SWE CO dok nr RIB-12-N). Grønn linje markerer sjøbunn som vil bli tildekket ved utbyggingen, ut t il ca 9 m vanndyp. Figur 3. Planlagt utfyllingsområde (markert med rød linje) ved bygging av ny kai i Rosendal havn. Rambøll

7 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 7 (14) 3. VU RDE RIN G AV RISIKO Som nevnt innledningsvis har tidligere undersøkelse r vist at sedimentene i Rosendal havn ikke utgjør en risiko for human helse og ikke en uaksept abel risiko for økologien i området (Helland og Helgestad 2011). De tidligere undersøkelsene viste imidlertid at hele området samlet utgjør en uakseptabel risiko for spredning av metaller og org aniske miljøgifter og en uakseptabel risiko for sedimentlevende dyr. For å kunne vurdere risikoen forbundet med forurens et sjøbunn utenfor kaiene (2.300 m 2 ) i forhold til hele området, m 2, en forskjell på m 2 benyttes data fra tidligere prøvetaking fra respektive områder. Langs kaiene er det relativt tett med analyserte prøver (7 enkeltprøver + 1 blandprøve à 4 paralleller). I det utenforliggende området foreligger det 3 analyserte prøver à 4 paralleller). Antall prøver i begge områder tilfredsstiller anbefalingene gitt i Klifs veileder for risikovurdering (TA-2802/2011). Det er benyttet samme generelle parameter i de to risikovurderingene (jf Helland og Helgestad 2011) med unntak av sedimentarealet som blir påvirket av skipstrafikk. Det er antatt at begge om råder påvirkes av samme antall skipsanløp til og fra kaiene, men områdene som blir påvirket har ulike areal. 3.1 Risiko for bunnlevende organismer Som nevnt innledningsvis er det en uakseptabel risi ko for sedimentlevende dyr som eksponeres for porevannet i sedimentene. Risikovurdering i hen hold til Klifs veileder TA-2802/2011 viser at risikoen er betydelig mindre i de ytre delene av ha vna enn inne ved kaiene (jf Tabell 1 og Tabell 2). Eksempelvis overskrider konsentrasjonen av kobb er i porevann, PNECw (predicted no effect consentration) med 264 % innen ved kaiene. Det er i tillegg langt flere komponenter i porevannet utenfor kaiene som overskrider PNEC enn i porevannet i sedimentene på dypere vann, utenfor det planlagte utfyllingsområdet. Ramboll

8 8 (14) RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER Tabell 1. Beregnede porevannskonsentrasjoner for se dimenter inne ved kaiene i Rosendal havn Stoff C pv, maks C pv, middel Målt porevannskonsentrasjon C pv, maks C pv, middel Beregnet porevannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (ug/l) Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon overskrider PNEC w med: Arsen 2,72E-03 1,64E-03 ikke målt ikke målt 4,8-43 % -66 % Bly 1,64E-03 4,08E-04 ikke målt ikke målt 2,2-25 % -81 % Kadmium 1,62E-06 1,05E-06 ikke målt ikke målt 0,24-99 % -100 % Kobber 5,45E-03 2,33E-03 ikke målt ikke målt 0, % 264 % Krom totalt (III + VI) 2,83E-04 2,01E-04 ikke målt ikke målt 3,4-92 % -94 % Kvikksølv 7,70E-06 2,38E-06 ikke målt ikke målt 0, % -95 % Nikkel 4,24E-03 2,59E-03 ikke målt ikke målt 2,2 93 % 18 % Sink 2,89E-03 1,81E-03 ikke målt ikke målt 2,9 0 % -38 % Naftalen 9,05E-03 6,67E-03 ikke målt ikke målt 2,4 277 % 178 % Acenaftylen 9,70E-04 9,70E-04 ikke målt ikke målt 1,3-25 % -25 % Acenaften 1,49E-03 1,32E-03 ikke målt ikke målt 3,8-61 % -65 % Fluoren 1,15E-03 1,03E-03 ikke målt ikke målt 2,5-54 % -59 % Fenantren 4,04E-03 1,74E-03 ikke målt ikke målt 1,3 211 % 34 % Antracen 1,01E-03 4,51E-04 ikke målt ikke målt 0, % 310 % Fluoranten 1,10E-03 5,43E-04 ikke målt ikke målt 0, % 353 % Pyren 2,14E-03 1,06E-03 ikke målt ikke målt 0, % 4490 % Benzo(a)antracen 1,24E-04 6,39E-05 ikke målt ikke målt 0, % 433 % Krysen 1,35E-04 7,02E-05 ikke målt ikke målt 0,07 93 % 0 % Benzo(b)fluoranten 7,03E-05 3,65E-05 ikke målt ikke mål t 0, % 22 % Benzo(k)fluoranten 3,70E-05 2,08E-05 ikke målt ikke mål t 0, % -23 % Benzo(a)pyren 7,58E-05 3,73E-05 ikke målt ikke målt 0,05 52 % -25 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 2,40E-05 1,09E-05 ikke målt ikke målt 0, % 445 % Dibenzo(a,h)antracen 6,90E-06 4,34E-06 ikke målt ikke målt 0,03-77 % -86 % Benzo(ghi)perylen 4,60E-05 2,15E-05 ikke målt ikke målt 0, % 975 % PCB 28 2,48E-06 2,48E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 1,76E-06 1,10E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 5,95E-08 4,13E-08 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 2,46E-06 1,16E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 3,11E-07 1,42E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 1,29E-06 6,21E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 8,36E-06 5,54E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC DDT mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,001 Tributyltinn (TBT-ion) 1,76E-02 5,96E-03 ikke målt ikke målt 0, % % Maks Middel Rambøll

9 RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 9 (14) Tabell 2. Beregnede porevannskonsentrasjoner i sedi menter utenfor tiltaksområdet, i ytre del av Rosendal havn. Stoff C pv, maks C pv, middel Målt porevannskonsentrasjon C pv, maks C pv, middel Beregnet porevannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (ug/l) Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon overskrider PNEC w med: Arsen 6,36E-04 5,90E-04 ikke målt ikke målt 4,8-86,8 % -87,7 % Bly 1,03E-04 9,25E-05 ikke målt ikke målt 2,2-95,3 % -95,8 % Kadmium mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,24 Kobber 1,15E-03 8,88E-04 ikke målt ikke målt 0,64 79 % 39 % Krom totalt (III + VI) 2,00E-04 1,64E-04 ikke målt ikke målt 3,4-94 % -95 % Kvikksølv mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,048 Nikkel 2,26E-03 1,77E-03 ikke målt ikke målt 2,2 3 % -20 % Sink 1,14E-03 1,12E-03 ikke målt ikke målt 2,9-61 % -61 % Naftalen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 2,4 Acenaftylen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 1,3 Acenaften mangler data mangler data ikke målt ikke målt 3,8 Fluoren mangler data mangler data ikke målt ikke målt 2,5 Fenantren 5,87E-04 5,50E-04 ikke målt ikke målt 1,3-55 % -58 % Antracen 1,19E-04 1,07E-04 ikke målt ikke målt 0,11 8 % -2 % Fluoranten 1,57E-04 1,51E-04 ikke målt ikke målt 0,12 31 % 26 % Pyren 3,14E-04 3,07E-04 ikke målt ikke målt 0, % 1234 % Benzo(a)antracen 2,18E-05 2,01E-05 ikke målt ikke målt 0, % 68 % Krysen 2,53E-05 2,43E-05 ikke målt ikke målt 0,07-64 % -65 % Benzo(b)fluoranten 1,34E-05 1,24E-05 ikke målt ikke målt 0,03-55 % -59 % Benzo(k)fluoranten 7,62E-06 6,77E-06 ikke målt ikke målt 0, % -75 % Benzo(a)pyren 1,72E-05 1,41E-05 ikke målt ikke målt 0,05-66 % -72 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 3,33E-06 2,96E-06 ikke målt ikke målt 0, % 48 % Dibenzo(a,h)antracen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,03 Benzo(ghi)perylen 6,32E-06 5,75E-06 ikke målt ikke målt 0, % 187 % PCB 28 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 4,96E-07 4,96E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 7,54E-07 5,00E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 8,52E-08 5,73E-08 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 3,44E-07 2,28E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 1,68E-06 1,28E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC DDT mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,001 Tributyltinn (TBT-ion) 2,83E-03 1,88E-03 ikke målt ikke målt 0, % % Maks Middel Ramboll

10 10 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3.2 Risiko for spredning Det er uakseptabel risiko forbundet med spredningen av metaller og organiske miljøgifter fra sedimentene inne ved kaiene, men ikke fra sedimente ne på dypere vann utenfor utfyllingsområdet (jf Tabell 3 og Tabell 4). Dette viser at tildekking i det ytre området ikke er nødvendig i forhold til spredningsrisiko. Tabell 3. Beregnet spredning fra sedimentene ved ka iene i Rosendal havn. Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks Middel Beregnet total spredning (F diff + F org + F skip ) F tot, maks F tot, middel Arsen 18, , ,95E+01 1,17E+01 5,62E % -79 % Bly 12, , ,99E+01 7,44E+00 9,45E % -21 % Kadmium 0, , ,29E-02 1,49E-02 2,83E % -95 % Kobber 29, , ,87E+01 1,65E+01 1,46E % 13 % Krom totalt (III + VI) 1, , ,56E+00 2,53E+00 5,85E % -96 % Kvikksølv 0, , ,03E-01 3,20E-02 8,39E % -62 % Nikkel 20, , ,29E+01 1,40E+01 3,50E % -60 % Sink 19, , ,37E+01 2,11E+01 5,15E % -59 % Naftalen 57, , ,77E+01 4,25E+01 1,43E % -70 % Acenaftylen 5, , ,53E+00 5,53E+00 7,42E % -26 % Acenaften 8, , ,35E+00 7,40E+00 1,50E % -51 % Fluoren 6, , ,13E+00 5,47E+00 1,43E % -62 % Fenantren 20, , ,05E+01 8,80E+00 1,20E % -27 % Antracen 5, , ,14E+00 2,29E+00 6,04E % 279 % Fluoranten 5, , ,23E+00 2,57E+00 8,09E % 218 % Pyren 9, , ,98E+00 4,92E+00 2,86E % 72 % Benzo(a)antracen 0, , ,76E-01 2,97E-01 1,17E % 154 % Krysen 0, , ,16E-01 3,21E-01 9,98E % -68 % Benzo(b)fluoranten 0, , ,24E-01 1,69E-01 5,76E % -71 % Benzo(k)fluoranten 0, , ,70E-01 9,58E-02 5,15E % -81 % Benzo(a)pyren 0, , ,51E-01 1,73E-01 9,85E % -82 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 0, , ,35E-01 6,13E-02 4,07E % 51 % Dibenzo(a,h)antracen 0, , ,66E-02 2,31E-02 6,05E % -96 % Benzo(ghi)perylen 0, , ,09E-01 9,77E-02 3,98E % 145 % PCB 28 0, , ,72E-02 8,72E-02 PCB 52 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 101 0, , ,38E-01 8,61E-02 PCB 118 0, , ,82E-03 3,35E-03 PCB 138 0, , ,93E-01 9,11E-02 PCB 153 0, , ,56E-02 1,17E-02 PCB 180 0, , ,01E-01 4,88E-02 Sum PCB7 5,46E-01 3,26E-01 5,50E-01 3,28E-01 Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 F tot overskrider tillatt spredning med: DDT mangler data mangler data mangler data mangler data 1,99E-02 Tributyltinn (TBT-ion) 68, , ,87E+0 1 2,33E+01 1,16E % 101 % Maks Middel Rambøll

11 RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 11 (14) Tabell 4. Beregnet spredning av metaller og organis ke miljøgifter fra sedimentene utenfor tiltaksområdet, i ytre deler av Rosendal havn. Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks Middel Beregnet total spredning (F diff + F org + F skip ) F tot, maks F tot, middel Arsen 4, , ,31E+00 4,00E+00 5,33E % -92 % Bly 0, , ,05E+00 9,37E-01 5,11E % -82 % Kadmium mangler data mangler data mangler data mangler data 1,47E-01 Kobber 6, , ,65E+00 5,14E+00 1,19E % -57 % Krom totalt (III + VI) 0, , ,26E+00 1,03E+00 2,92E % -96 % Kvikksølv mangler data mangler data mangler data mangle r data 5,09E-02 Nikkel 11, , ,13E+01 8,88E+00 3,24E % -73 % Sink 7, , ,89E+00 8,79E+00 3,27E % -73 % Naftalen #VERDI! #VERDI! 1,50E-03 1,13E-03 1,42E % -100 % Acenaftylen #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 7,39E % -100 % Acenaften #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 1,49E % -100 % Fluoren #VERDI! #VERDI! 4,50E-04 3,75E-04 1,42E % -100 % Fenantren 2, , ,95E+00 2,77E+00 1,19E % -77 % Antracen 0, , ,00E-01 5,40E-01 5,99E-01 0 % -10 % Fluoranten 0, , ,27E-01 6,99E-01 7,97E-01-9 % -12 % Pyren 1, , ,44E+00 1,41E+00 2,84E % -50 % Benzo(a)antracen 0, , ,41E-02 8,68E-02 1,14E % -24 % Krysen 0, , ,09E-01 1,04E-01 9,82E % -89 % Benzo(b)fluoranten 0, , ,51E-02 5,08E-02 5,63E % -91 % Benzo(k)fluoranten 0, , ,13E-02 2,78E-02 5,04E % -94 % Benzo(a)pyren 0, , ,04E-02 5,79E-02 9,62E % -94 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 0, , ,40E-02 1,24E-02 3,82E % -68 % Dibenzo(a,h)antracen #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 5,74E % -100 % Benzo(ghi)perylen 0, , ,48E-02 2,25E-02 3,87E % -42 % PCB 28 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 52 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 101 0, , ,89E-02 3,89E-02 PCB 118 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 138 0, , ,89E-02 3,90E-02 PCB 153 0, , ,73E-03 4,53E-03 PCB 180 0, , ,68E-02 1,78E-02 Sum PCB7 1,31E-01 1,00E-01 1,31E-01 1,00E-01 Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 F tot overskrider tillatt spredning med: Maks Middel Ramboll

12 12 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 4. KOSTN YTTE VU RDE RIN G Kostnadene ved tildekking varierer alt avhengig av tilgang på masser og utleggingsmetode. Enhver utleggingsmetode gir geografiske variasjoner i dekklagtykkelse, noe som vil innvirke på kostnadene. I mangel av kjennskap til enhetspris fo r tildekkingsmasser og utleggingsmetode i Rosendal havn er det tatt utgangspunkt i en enhetsp ris på 100 kr/m 3 dekkmasse. For å få sammenlignbare tall legges de samme forutsetningene til grunn både for tildekking i det indre og det ytre området, som følger: En tildekking av m 2 i ytre del av havna med 30 cm masse medfører en te oretisk kostand på kr. Tilsvarende kostnad for kaiområdet blir kr. En måte å vurdere kostnader i forhold til nytte er å se kostnadene ved tiltak i forhold til mengden miljøgifter som bringes ut av sirkulasjon (fjernes fra det bioaktive laget). Beregnet lager av kobber, PAH-komponenter og TBT i de øvre 10 cm av sedimentene er vist i Tabell 5. Beregningene er basert på gjennomsnittskonsentrasjo nen av miljøgiftene i de øvre 10 cm av sedimentene (Helland og Helgestad 2011). Gjennomsni ttskonsentrasjonen av kobber, PAHkomponenter og TBT er tre til fire ganger høyere in ne ved kaiene enn i det ytre området. Dette fører til at lageret av de ulike komponentene innen for de to områdene er omtrent like stort (Tabell 5). Eksempelvis viser beregningene at det ligger lagret 35 kg kobber i det bioaktive laget i sedimentene i det ytre området, mens det i det indr e området, inne ved kaiene, ligger lagret 21 kg kobber (Tabell 5). Enhetskostnadene ved å bringe kobber ut av sirkulasjon fra det ytre området blir da kr/35kg = 8654 kr/kg og kg/21kg = 3297 kr/kg inne ved kaiene. Tabell 5. Lager av kobber, ulike PAH-komponenter og TBT i det bioaktive laget (0-10 cm) av sedimentene inne ved kaiene og i området utenfor (ytre område) i Rosendal havn. Ytre område: Ved kaiene: m2 2300m2 kg lagret kg lagret Kobber Antracen 0,058 0,056 Fluoranten 0,416 0,344 Pyren 0,344 0,272 Benzo(a)antracen 0,192 0,1 40 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,132 0,1 12 Benzo(ghi)perylen 0,112 0,096 Tributyltinn ( TBT-ion) 0,039 0,029 Rambøll

13 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 13 (14) Mengden PAH og TBT lagret i sedimentene er langt mi ndre enn mengden kobber. Enhetskostnadene ved fjerning av PAH og TBT blir derfor svært mye høyere enn for kobber (Figur 4). Siden lageret av miljøgifter er omtrent det sam me innenfor de to områdene, men det ytre området er mer enn 4 ganger så stort som inne ved kaiene, blir enhetskostnadene ved fjerning av de ulike komponentene tre til 4 ganger høyere i det ytre området sammenlignet med området ved kaiene (Figur 4). Det er ikke tatt hensyn til giftighet og tilgjengel ighet av de ulike stoffene, disse varierer fra stof f til stoff og gjenspeiles i risikovurderingen. Kobbe r har eksempelvis en høyere Kd-verdi (forholdstallet mellom kobber bundet i sedimentene og kobber løst i porevann) enn TBT, som betyr at kobber sitter hardere bundet og er mindre tilgjengelig enn TBT. I tillegg er effektgrensen (PNECw = predicted no effect concentr ation i vann) for kobber mye høyere enn for TBT (Figur 5). Dette betyr at selv om lageret av ko bber i kg er større enn TBT kan miljøgevinsten ved fjerning av TBT være større. Dette legitimerer en større enhetskostnad for TBT enn for kobber. Figur 4. Enhetskostnader (kr/kg) ved å fjerne ulike PAH-komponenter fra det bioaktive laget (0-10 cm) inne ved kaiene og i utenforliggende område (ytre område) i Rosendal havn. Ramboll

14 14 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER Figur 5. PNEC (Predicted No Effect Concentration) for ulike stoffer i vann (Klif TA-2802/2011). (Merk log-skala på y-aksen) 5. KON KLU SJON Uavhengig av giftighet og tilgjengelighet viser reg neeksemplene over at det er langt mer kostnadseffektivt (kostnad/lager) å dekke til sedim entene utenfor kaiene sammenlignet med tildekking i det ytre området. Tatt i betraktning at det ytre området ikke utgjør en risiko for spredning, og en betydelig mindre risiko for sedime ntlevende dyr enn området ved kaiene (lavere porevannskonsentrasjoner), ansees tildekking i det ytre området ikke å være nødvendig. Dette støttes av muligheten for naturlig restitusjon som er større i det ytre området enn området ved kaiene, siden området ved kaiene er mer utsatt for oppvirvling fra båttrafikk. Tiltaket utenfor kaiene anses som en god tiltaksløsning, både økonom isk og miljømessig. Blandprøven fra området utenfor eiendommen til Skål afjæro AS omfatter fire paralleller hvorav en av prøvene er tatt utenfor hovedkaia til Skålafj æro (punkt 14 i område 4 i Helland og Helgestad 2009) og de resterende tre (punkt 15, 16 og 17) mot øst inn mot kaia til Kvinnherad kommune. Blandprøven viste forhøyede konsentrasjone r av miljøgifter. Det er sannsynlig at prøven utenfor hovedkaia har en lavere konsentrasjo n av miljøgifter enn prøvepunktene lenger mot øst (punkt 15, 16 og 17), dette kunne analyser av enkeltprøvene i blandprøven bekreftet. At sedimentene utenfor hovedkaia sannsynligvis har er en lavere konsentrasjon enn sedimentene lenger øst er basert på visuelle observasjoner av sedimentene: prøven utenfor hovedkaia var mer lik prøvene i ytre del av havna og det var ikke syn lig avfall som i prøvepunktene lenger øst. Området mot øst, inn mot Kvinnherad kommunes kai, an ses derfor å omfattes av samme tiltaksbehov som skissert for Kvinnherad kommune. Om rådet utenfor hovedkaia til Skålafjæro AS antas å være sammenlignbart med området lenger ut, hvor tiltak ikke er nødvendig. Rambøll

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Kommentarer til høringssvar Moss havn

Kommentarer til høringssvar Moss havn NOTAT Oppdrag Søknad om utfylling i Moss havn Kunde Moss havn Notat nr. [xx] Dato 2014-10-16 Til Roger Johansen Fra Aud Helland Kopi Ole Martinsen, Karsten Butenschøn Kommentarer til høringssvar Moss havn

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25 Rapport Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS Biologge AS Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev.

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT

BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Rapport 2013-03-04 BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT MILJØGIFTBUDSJETT 3 (35) BORG 1 RØSVIKREN M ILJØGIFTBUDSJETT N A Oppdragsnr.: 1110438 Oppdragsnavn:

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER 17.11.2015 PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER ROM Eiendom AS - Brakerøya MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: ROM Eiendom AS v/ Lise Kristin Sunsby Rapportnummer 0850910005-6

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Delrapport 4 Tiltaksplan 20081794-00-62-R 5. juli 2011 Prosjekt Prosjekt: Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Detaljer

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Vedlegg 3. Beregnet til Kystverket. Dokument type Datarapport-rev01. Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET

Vedlegg 3. Beregnet til Kystverket. Dokument type Datarapport-rev01. Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET Vedlegg 3 Beregnet til Kystverket Dokument type Datarapport-rev01 Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET Revisjon 01 Dato

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

T6 Pt h; Vi viser til avtale om å foreta utvidede miljøtekniske undersøkelser for området øst for verftet (Gaddevågen).

T6 Pt h; Vi viser til avtale om å foreta utvidede miljøtekniske undersøkelser for området øst for verftet (Gaddevågen). ESl'El.'.lN Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Njøsav. 2 6863 Leikanger Attn. Gøsta Hagenlund/Torun Hønsi O1/115 "40 HT). T6 Pt h; Deres ref.: 2007/2730-472 Vår ref.: Anders Myklebust Florø,

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Miljømål... 4 3. Vurdering av tiltaksomfanget... 5 3.1 Vurdering i forhold til kommunens miljømål... 5 3.2 Tiltaksomfang i forhold til utførte risikovurderinger...

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Hydro Sunndals kaiområde

Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Hydro Sunndals kaiområde RAPPORT L.NR. 6305-2012 Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Hydro Sunndals kaiområde Foto: T. Bakke Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43 81 www.smigruppen.no Org.nr. NO 992 152 265 Risikovurdering Slora, søndre del

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften

Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften Vannmiljøkonferansen 2012 Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften 28. mars 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Miljøgifter Prioriterte stoffer i

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT Oppdragsgiver Harstad Kommune Rapporttype Delrapport 12. Miljø 2011-02-13 TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT FORORD Rambøll og Akvaplan-niva har på vegne av Harstad kommune

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no A040950-2015-001

Detaljer

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden 2014 Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Frokostmøte, 24. mars 2015 1 Fiskeundersøkelse Kort om bakgrunn for undersøkelsen Kostholdsråd Prøveinnsamling

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1

GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 Oppdragsgiver Trondheim Havn IKS Rapporttype Datarapport 2015-2-6 GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 2 (17) GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG

HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG Risikovurdering og tiltaksplan for forurensede sedimenter Prosjektnummer 5175347 Klif ID: 1624021 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ Forside: bilde tatt av Forsvarsbygg

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Hammerfest kommune - Undersøkelser og risikovurdering av forurenset grunn og sjøsedimenter

Hammerfest kommune - Undersøkelser og risikovurdering av forurenset grunn og sjøsedimenter Hammerfest kommune - Undersøkelser og risikovurdering av forurenset grunn og sjøsedimenter Akvaplan-niva AS Rapport: 6391-01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg

Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg Seminar Miljøringen/Norsk Vannforening Trondheim 11-12. november 2014: Forurensning fra

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

TILTAKSPLAN ALCOA MOSJØEN HAVN. Utarbeidet av

TILTAKSPLAN ALCOA MOSJØEN HAVN. Utarbeidet av TILTAKSPLAN ALCOA MOSJØEN HAVN Utarbeidet av Mars 2015 FORORD Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Anchor QEA AS og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). DNV GL AS, Norconsult AB, og Norconsult

Detaljer

NOTAT 2. oktober 2014

NOTAT 2. oktober 2014 NOTAT 2. oktober 2014 Til: Fra: COWI Bergen NIVA v/sigurd Øxnevad Prosjekt nr: O-14249, journal nr: 1415/14 Biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimenter fra Puddefjorden i Bergen. Test utført med børstemark

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember Vanndirektivet og kostholdsråd Vanndirektivet Anno 1886 Anno 2008 Hovedmålet er å oppnå og beholde god økologisk og kjemisk status Les mer på: http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=35082

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6319-2012. Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS.

RAPPORT L.NR. 6319-2012. Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS. RAPPORT L.NR. 6319-2012 Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering 1 Målet med arbeidet "Målet med arbeidet er å skaffe tilstrekkelig kunnskap om miljøgifter

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

SEDIMENTER I BODØ HAVN RISIKOVURDERING OG TILTAKSPLAN

SEDIMENTER I BODØ HAVN RISIKOVURDERING OG TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Risikovurdering Dato 2015-03-30 SEDIMENTER I BODØ HAVN RISIKOVURDERING OG TILTAKSPLAN SEDIMENTER I BODØ HAVN RISIKOVURDERING OG TILTAKSPLAN Oppdragsnummer: 1350002747

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326 Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 326 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

Hvordan fungere de nye EQSène. Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar,

Hvordan fungere de nye EQSène. Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar, Hvordan fungere de nye EQSène Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar, 11.11.14 Bakgrunn Vanndriektivets artikkel 16: Vedta spesielle tiltak for stoffer el. Stoffgrupper som utgjør vesentlig

Detaljer