ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER"

Transkript

1 Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

2

3 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN RISIKOVURDERIN G GRUN N E OG DYPE OM RÅDE R Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Kvinnherad kommune Søknad om utfyll ing av masser Dokument nr.: M-rap-002 Filnavn: M-rap-002-Tilleggsutredning til søknad om utfylling av masser_kvinnherad kommune Revisjon 00 Dato Utarbeidet av Aud Helland Kontrollert av Tom Jahren Godkjent av Tom Jahren Beskrivelse Tilleggsutredning i forbindelse med søknad om utfylling over forurensede sedimenter. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER IN N H OLD 1. BAKGRUN N TILDEKKIN GSOM RÅDET VU RDERIN G AV RISIKO Risiko for bunnlevende organismer Risiko for spredning KOSTN YTTE VU RDERING KON KLUSJON Rambøll

5 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 5 (14) 1. BAKGRU N N Kvinnherad kommune planlegger å bygge ny kai i Rosendal havn. Samtidig skal det gjøres tiltak mot forurenset sjøbunn. Sjøbunnen i de grunne områdene inne ved kaiene er m er forurenset enn sedimentene på noe dypere vann. Tidligere undersøkelser og risikovurde ring tilsier at sedimentene ikke utgjør en risiko for human helse. Beregninger viser at sedime ntene i området ikke utgjør en risiko for økologiske effekter. Det er imidlertid en uakseptab el risiko for sedimentlevende dyr som eksponeres for porevannet i sedimentene. Risikoen er betydelig mindre i de ytre delene av havna enn inne ved kaiene. Basert på risikovurdering av hele området er det ti dligere anbefalt å dekke til sedimentene ut til 10 m vanndyp over et areal på ca m 2 (Helland og Helgestad 2011) (Figur 1). Kvinnherad kommune ønsker en vurdering av risiko forbundet med forurensningen inne ved kaiene i forhold til området lenger ut. Samt hvor stor gevinsten vil være av å dekke til ut til 10 m vanndyp i forhold til kun inne ved kaiene, vist i Figur 2 og Figur 3. Figur 1. Anbefalt tiltaksområde (markert rosa) ette r risikovurdering av sedimentene i havna (Helland og Helgestad 2011). Ramboll

6 6 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 2. TILD EKKIN GSOM RÅDE T Bygging av ny kai vil medføre en tildekking av sjøb unnen over et areal på m 2. Tildekking av sjøbunnen er vist i Figur 2, grønn linje og Figu r 3. Sjøbunnen som i dag ligger under eksisterende kai blir dekket til, samt et areal ute nfor ny kaifront. På det dypeste vil fyllingen gå ut til ca. 9 m vanndyp. -9m Figur 2. Snitt av ny kai i Rosendal havn (etter SWE CO dok nr RIB-12-N). Grønn linje markerer sjøbunn som vil bli tildekket ved utbyggingen, ut t il ca 9 m vanndyp. Figur 3. Planlagt utfyllingsområde (markert med rød linje) ved bygging av ny kai i Rosendal havn. Rambøll

7 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 7 (14) 3. VU RDE RIN G AV RISIKO Som nevnt innledningsvis har tidligere undersøkelse r vist at sedimentene i Rosendal havn ikke utgjør en risiko for human helse og ikke en uaksept abel risiko for økologien i området (Helland og Helgestad 2011). De tidligere undersøkelsene viste imidlertid at hele området samlet utgjør en uakseptabel risiko for spredning av metaller og org aniske miljøgifter og en uakseptabel risiko for sedimentlevende dyr. For å kunne vurdere risikoen forbundet med forurens et sjøbunn utenfor kaiene (2.300 m 2 ) i forhold til hele området, m 2, en forskjell på m 2 benyttes data fra tidligere prøvetaking fra respektive områder. Langs kaiene er det relativt tett med analyserte prøver (7 enkeltprøver + 1 blandprøve à 4 paralleller). I det utenforliggende området foreligger det 3 analyserte prøver à 4 paralleller). Antall prøver i begge områder tilfredsstiller anbefalingene gitt i Klifs veileder for risikovurdering (TA-2802/2011). Det er benyttet samme generelle parameter i de to risikovurderingene (jf Helland og Helgestad 2011) med unntak av sedimentarealet som blir påvirket av skipstrafikk. Det er antatt at begge om råder påvirkes av samme antall skipsanløp til og fra kaiene, men områdene som blir påvirket har ulike areal. 3.1 Risiko for bunnlevende organismer Som nevnt innledningsvis er det en uakseptabel risi ko for sedimentlevende dyr som eksponeres for porevannet i sedimentene. Risikovurdering i hen hold til Klifs veileder TA-2802/2011 viser at risikoen er betydelig mindre i de ytre delene av ha vna enn inne ved kaiene (jf Tabell 1 og Tabell 2). Eksempelvis overskrider konsentrasjonen av kobb er i porevann, PNECw (predicted no effect consentration) med 264 % innen ved kaiene. Det er i tillegg langt flere komponenter i porevannet utenfor kaiene som overskrider PNEC enn i porevannet i sedimentene på dypere vann, utenfor det planlagte utfyllingsområdet. Ramboll

8 8 (14) RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER Tabell 1. Beregnede porevannskonsentrasjoner for se dimenter inne ved kaiene i Rosendal havn Stoff C pv, maks C pv, middel Målt porevannskonsentrasjon C pv, maks C pv, middel Beregnet porevannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (ug/l) Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon overskrider PNEC w med: Arsen 2,72E-03 1,64E-03 ikke målt ikke målt 4,8-43 % -66 % Bly 1,64E-03 4,08E-04 ikke målt ikke målt 2,2-25 % -81 % Kadmium 1,62E-06 1,05E-06 ikke målt ikke målt 0,24-99 % -100 % Kobber 5,45E-03 2,33E-03 ikke målt ikke målt 0, % 264 % Krom totalt (III + VI) 2,83E-04 2,01E-04 ikke målt ikke målt 3,4-92 % -94 % Kvikksølv 7,70E-06 2,38E-06 ikke målt ikke målt 0, % -95 % Nikkel 4,24E-03 2,59E-03 ikke målt ikke målt 2,2 93 % 18 % Sink 2,89E-03 1,81E-03 ikke målt ikke målt 2,9 0 % -38 % Naftalen 9,05E-03 6,67E-03 ikke målt ikke målt 2,4 277 % 178 % Acenaftylen 9,70E-04 9,70E-04 ikke målt ikke målt 1,3-25 % -25 % Acenaften 1,49E-03 1,32E-03 ikke målt ikke målt 3,8-61 % -65 % Fluoren 1,15E-03 1,03E-03 ikke målt ikke målt 2,5-54 % -59 % Fenantren 4,04E-03 1,74E-03 ikke målt ikke målt 1,3 211 % 34 % Antracen 1,01E-03 4,51E-04 ikke målt ikke målt 0, % 310 % Fluoranten 1,10E-03 5,43E-04 ikke målt ikke målt 0, % 353 % Pyren 2,14E-03 1,06E-03 ikke målt ikke målt 0, % 4490 % Benzo(a)antracen 1,24E-04 6,39E-05 ikke målt ikke målt 0, % 433 % Krysen 1,35E-04 7,02E-05 ikke målt ikke målt 0,07 93 % 0 % Benzo(b)fluoranten 7,03E-05 3,65E-05 ikke målt ikke mål t 0, % 22 % Benzo(k)fluoranten 3,70E-05 2,08E-05 ikke målt ikke mål t 0, % -23 % Benzo(a)pyren 7,58E-05 3,73E-05 ikke målt ikke målt 0,05 52 % -25 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 2,40E-05 1,09E-05 ikke målt ikke målt 0, % 445 % Dibenzo(a,h)antracen 6,90E-06 4,34E-06 ikke målt ikke målt 0,03-77 % -86 % Benzo(ghi)perylen 4,60E-05 2,15E-05 ikke målt ikke målt 0, % 975 % PCB 28 2,48E-06 2,48E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 1,76E-06 1,10E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 5,95E-08 4,13E-08 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 2,46E-06 1,16E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 3,11E-07 1,42E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 1,29E-06 6,21E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 8,36E-06 5,54E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC DDT mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,001 Tributyltinn (TBT-ion) 1,76E-02 5,96E-03 ikke målt ikke målt 0, % % Maks Middel Rambøll

9 RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 9 (14) Tabell 2. Beregnede porevannskonsentrasjoner i sedi menter utenfor tiltaksområdet, i ytre del av Rosendal havn. Stoff C pv, maks C pv, middel Målt porevannskonsentrasjon C pv, maks C pv, middel Beregnet porevannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (ug/l) Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon overskrider PNEC w med: Arsen 6,36E-04 5,90E-04 ikke målt ikke målt 4,8-86,8 % -87,7 % Bly 1,03E-04 9,25E-05 ikke målt ikke målt 2,2-95,3 % -95,8 % Kadmium mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,24 Kobber 1,15E-03 8,88E-04 ikke målt ikke målt 0,64 79 % 39 % Krom totalt (III + VI) 2,00E-04 1,64E-04 ikke målt ikke målt 3,4-94 % -95 % Kvikksølv mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,048 Nikkel 2,26E-03 1,77E-03 ikke målt ikke målt 2,2 3 % -20 % Sink 1,14E-03 1,12E-03 ikke målt ikke målt 2,9-61 % -61 % Naftalen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 2,4 Acenaftylen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 1,3 Acenaften mangler data mangler data ikke målt ikke målt 3,8 Fluoren mangler data mangler data ikke målt ikke målt 2,5 Fenantren 5,87E-04 5,50E-04 ikke målt ikke målt 1,3-55 % -58 % Antracen 1,19E-04 1,07E-04 ikke målt ikke målt 0,11 8 % -2 % Fluoranten 1,57E-04 1,51E-04 ikke målt ikke målt 0,12 31 % 26 % Pyren 3,14E-04 3,07E-04 ikke målt ikke målt 0, % 1234 % Benzo(a)antracen 2,18E-05 2,01E-05 ikke målt ikke målt 0, % 68 % Krysen 2,53E-05 2,43E-05 ikke målt ikke målt 0,07-64 % -65 % Benzo(b)fluoranten 1,34E-05 1,24E-05 ikke målt ikke målt 0,03-55 % -59 % Benzo(k)fluoranten 7,62E-06 6,77E-06 ikke målt ikke målt 0, % -75 % Benzo(a)pyren 1,72E-05 1,41E-05 ikke målt ikke målt 0,05-66 % -72 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 3,33E-06 2,96E-06 ikke målt ikke målt 0, % 48 % Dibenzo(a,h)antracen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,03 Benzo(ghi)perylen 6,32E-06 5,75E-06 ikke målt ikke målt 0, % 187 % PCB 28 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 4,96E-07 4,96E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 7,54E-07 5,00E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 8,52E-08 5,73E-08 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 3,44E-07 2,28E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 1,68E-06 1,28E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC DDT mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,001 Tributyltinn (TBT-ion) 2,83E-03 1,88E-03 ikke målt ikke målt 0, % % Maks Middel Ramboll

10 10 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3.2 Risiko for spredning Det er uakseptabel risiko forbundet med spredningen av metaller og organiske miljøgifter fra sedimentene inne ved kaiene, men ikke fra sedimente ne på dypere vann utenfor utfyllingsområdet (jf Tabell 3 og Tabell 4). Dette viser at tildekking i det ytre området ikke er nødvendig i forhold til spredningsrisiko. Tabell 3. Beregnet spredning fra sedimentene ved ka iene i Rosendal havn. Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks Middel Beregnet total spredning (F diff + F org + F skip ) F tot, maks F tot, middel Arsen 18, , ,95E+01 1,17E+01 5,62E % -79 % Bly 12, , ,99E+01 7,44E+00 9,45E % -21 % Kadmium 0, , ,29E-02 1,49E-02 2,83E % -95 % Kobber 29, , ,87E+01 1,65E+01 1,46E % 13 % Krom totalt (III + VI) 1, , ,56E+00 2,53E+00 5,85E % -96 % Kvikksølv 0, , ,03E-01 3,20E-02 8,39E % -62 % Nikkel 20, , ,29E+01 1,40E+01 3,50E % -60 % Sink 19, , ,37E+01 2,11E+01 5,15E % -59 % Naftalen 57, , ,77E+01 4,25E+01 1,43E % -70 % Acenaftylen 5, , ,53E+00 5,53E+00 7,42E % -26 % Acenaften 8, , ,35E+00 7,40E+00 1,50E % -51 % Fluoren 6, , ,13E+00 5,47E+00 1,43E % -62 % Fenantren 20, , ,05E+01 8,80E+00 1,20E % -27 % Antracen 5, , ,14E+00 2,29E+00 6,04E % 279 % Fluoranten 5, , ,23E+00 2,57E+00 8,09E % 218 % Pyren 9, , ,98E+00 4,92E+00 2,86E % 72 % Benzo(a)antracen 0, , ,76E-01 2,97E-01 1,17E % 154 % Krysen 0, , ,16E-01 3,21E-01 9,98E % -68 % Benzo(b)fluoranten 0, , ,24E-01 1,69E-01 5,76E % -71 % Benzo(k)fluoranten 0, , ,70E-01 9,58E-02 5,15E % -81 % Benzo(a)pyren 0, , ,51E-01 1,73E-01 9,85E % -82 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 0, , ,35E-01 6,13E-02 4,07E % 51 % Dibenzo(a,h)antracen 0, , ,66E-02 2,31E-02 6,05E % -96 % Benzo(ghi)perylen 0, , ,09E-01 9,77E-02 3,98E % 145 % PCB 28 0, , ,72E-02 8,72E-02 PCB 52 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 101 0, , ,38E-01 8,61E-02 PCB 118 0, , ,82E-03 3,35E-03 PCB 138 0, , ,93E-01 9,11E-02 PCB 153 0, , ,56E-02 1,17E-02 PCB 180 0, , ,01E-01 4,88E-02 Sum PCB7 5,46E-01 3,26E-01 5,50E-01 3,28E-01 Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 F tot overskrider tillatt spredning med: DDT mangler data mangler data mangler data mangler data 1,99E-02 Tributyltinn (TBT-ion) 68, , ,87E+0 1 2,33E+01 1,16E % 101 % Maks Middel Rambøll

11 RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 11 (14) Tabell 4. Beregnet spredning av metaller og organis ke miljøgifter fra sedimentene utenfor tiltaksområdet, i ytre deler av Rosendal havn. Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks Middel Beregnet total spredning (F diff + F org + F skip ) F tot, maks F tot, middel Arsen 4, , ,31E+00 4,00E+00 5,33E % -92 % Bly 0, , ,05E+00 9,37E-01 5,11E % -82 % Kadmium mangler data mangler data mangler data mangler data 1,47E-01 Kobber 6, , ,65E+00 5,14E+00 1,19E % -57 % Krom totalt (III + VI) 0, , ,26E+00 1,03E+00 2,92E % -96 % Kvikksølv mangler data mangler data mangler data mangle r data 5,09E-02 Nikkel 11, , ,13E+01 8,88E+00 3,24E % -73 % Sink 7, , ,89E+00 8,79E+00 3,27E % -73 % Naftalen #VERDI! #VERDI! 1,50E-03 1,13E-03 1,42E % -100 % Acenaftylen #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 7,39E % -100 % Acenaften #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 1,49E % -100 % Fluoren #VERDI! #VERDI! 4,50E-04 3,75E-04 1,42E % -100 % Fenantren 2, , ,95E+00 2,77E+00 1,19E % -77 % Antracen 0, , ,00E-01 5,40E-01 5,99E-01 0 % -10 % Fluoranten 0, , ,27E-01 6,99E-01 7,97E-01-9 % -12 % Pyren 1, , ,44E+00 1,41E+00 2,84E % -50 % Benzo(a)antracen 0, , ,41E-02 8,68E-02 1,14E % -24 % Krysen 0, , ,09E-01 1,04E-01 9,82E % -89 % Benzo(b)fluoranten 0, , ,51E-02 5,08E-02 5,63E % -91 % Benzo(k)fluoranten 0, , ,13E-02 2,78E-02 5,04E % -94 % Benzo(a)pyren 0, , ,04E-02 5,79E-02 9,62E % -94 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 0, , ,40E-02 1,24E-02 3,82E % -68 % Dibenzo(a,h)antracen #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 5,74E % -100 % Benzo(ghi)perylen 0, , ,48E-02 2,25E-02 3,87E % -42 % PCB 28 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 52 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 101 0, , ,89E-02 3,89E-02 PCB 118 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 138 0, , ,89E-02 3,90E-02 PCB 153 0, , ,73E-03 4,53E-03 PCB 180 0, , ,68E-02 1,78E-02 Sum PCB7 1,31E-01 1,00E-01 1,31E-01 1,00E-01 Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 F tot overskrider tillatt spredning med: Maks Middel Ramboll

12 12 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 4. KOSTN YTTE VU RDE RIN G Kostnadene ved tildekking varierer alt avhengig av tilgang på masser og utleggingsmetode. Enhver utleggingsmetode gir geografiske variasjoner i dekklagtykkelse, noe som vil innvirke på kostnadene. I mangel av kjennskap til enhetspris fo r tildekkingsmasser og utleggingsmetode i Rosendal havn er det tatt utgangspunkt i en enhetsp ris på 100 kr/m 3 dekkmasse. For å få sammenlignbare tall legges de samme forutsetningene til grunn både for tildekking i det indre og det ytre området, som følger: En tildekking av m 2 i ytre del av havna med 30 cm masse medfører en te oretisk kostand på kr. Tilsvarende kostnad for kaiområdet blir kr. En måte å vurdere kostnader i forhold til nytte er å se kostnadene ved tiltak i forhold til mengden miljøgifter som bringes ut av sirkulasjon (fjernes fra det bioaktive laget). Beregnet lager av kobber, PAH-komponenter og TBT i de øvre 10 cm av sedimentene er vist i Tabell 5. Beregningene er basert på gjennomsnittskonsentrasjo nen av miljøgiftene i de øvre 10 cm av sedimentene (Helland og Helgestad 2011). Gjennomsni ttskonsentrasjonen av kobber, PAHkomponenter og TBT er tre til fire ganger høyere in ne ved kaiene enn i det ytre området. Dette fører til at lageret av de ulike komponentene innen for de to områdene er omtrent like stort (Tabell 5). Eksempelvis viser beregningene at det ligger lagret 35 kg kobber i det bioaktive laget i sedimentene i det ytre området, mens det i det indr e området, inne ved kaiene, ligger lagret 21 kg kobber (Tabell 5). Enhetskostnadene ved å bringe kobber ut av sirkulasjon fra det ytre området blir da kr/35kg = 8654 kr/kg og kg/21kg = 3297 kr/kg inne ved kaiene. Tabell 5. Lager av kobber, ulike PAH-komponenter og TBT i det bioaktive laget (0-10 cm) av sedimentene inne ved kaiene og i området utenfor (ytre område) i Rosendal havn. Ytre område: Ved kaiene: m2 2300m2 kg lagret kg lagret Kobber Antracen 0,058 0,056 Fluoranten 0,416 0,344 Pyren 0,344 0,272 Benzo(a)antracen 0,192 0,1 40 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,132 0,1 12 Benzo(ghi)perylen 0,112 0,096 Tributyltinn ( TBT-ion) 0,039 0,029 Rambøll

13 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 13 (14) Mengden PAH og TBT lagret i sedimentene er langt mi ndre enn mengden kobber. Enhetskostnadene ved fjerning av PAH og TBT blir derfor svært mye høyere enn for kobber (Figur 4). Siden lageret av miljøgifter er omtrent det sam me innenfor de to områdene, men det ytre området er mer enn 4 ganger så stort som inne ved kaiene, blir enhetskostnadene ved fjerning av de ulike komponentene tre til 4 ganger høyere i det ytre området sammenlignet med området ved kaiene (Figur 4). Det er ikke tatt hensyn til giftighet og tilgjengel ighet av de ulike stoffene, disse varierer fra stof f til stoff og gjenspeiles i risikovurderingen. Kobbe r har eksempelvis en høyere Kd-verdi (forholdstallet mellom kobber bundet i sedimentene og kobber løst i porevann) enn TBT, som betyr at kobber sitter hardere bundet og er mindre tilgjengelig enn TBT. I tillegg er effektgrensen (PNECw = predicted no effect concentr ation i vann) for kobber mye høyere enn for TBT (Figur 5). Dette betyr at selv om lageret av ko bber i kg er større enn TBT kan miljøgevinsten ved fjerning av TBT være større. Dette legitimerer en større enhetskostnad for TBT enn for kobber. Figur 4. Enhetskostnader (kr/kg) ved å fjerne ulike PAH-komponenter fra det bioaktive laget (0-10 cm) inne ved kaiene og i utenforliggende område (ytre område) i Rosendal havn. Ramboll

14 14 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER Figur 5. PNEC (Predicted No Effect Concentration) for ulike stoffer i vann (Klif TA-2802/2011). (Merk log-skala på y-aksen) 5. KON KLU SJON Uavhengig av giftighet og tilgjengelighet viser reg neeksemplene over at det er langt mer kostnadseffektivt (kostnad/lager) å dekke til sedim entene utenfor kaiene sammenlignet med tildekking i det ytre området. Tatt i betraktning at det ytre området ikke utgjør en risiko for spredning, og en betydelig mindre risiko for sedime ntlevende dyr enn området ved kaiene (lavere porevannskonsentrasjoner), ansees tildekking i det ytre området ikke å være nødvendig. Dette støttes av muligheten for naturlig restitusjon som er større i det ytre området enn området ved kaiene, siden området ved kaiene er mer utsatt for oppvirvling fra båttrafikk. Tiltaket utenfor kaiene anses som en god tiltaksløsning, både økonom isk og miljømessig. Blandprøven fra området utenfor eiendommen til Skål afjæro AS omfatter fire paralleller hvorav en av prøvene er tatt utenfor hovedkaia til Skålafj æro (punkt 14 i område 4 i Helland og Helgestad 2009) og de resterende tre (punkt 15, 16 og 17) mot øst inn mot kaia til Kvinnherad kommune. Blandprøven viste forhøyede konsentrasjone r av miljøgifter. Det er sannsynlig at prøven utenfor hovedkaia har en lavere konsentrasjo n av miljøgifter enn prøvepunktene lenger mot øst (punkt 15, 16 og 17), dette kunne analyser av enkeltprøvene i blandprøven bekreftet. At sedimentene utenfor hovedkaia sannsynligvis har er en lavere konsentrasjon enn sedimentene lenger øst er basert på visuelle observasjoner av sedimentene: prøven utenfor hovedkaia var mer lik prøvene i ytre del av havna og det var ikke syn lig avfall som i prøvepunktene lenger øst. Området mot øst, inn mot Kvinnherad kommunes kai, an ses derfor å omfattes av samme tiltaksbehov som skissert for Kvinnherad kommune. Om rådet utenfor hovedkaia til Skålafjæro AS antas å være sammenlignbart med området lenger ut, hvor tiltak ikke er nødvendig. Rambøll

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder (TA-2213/2006) Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder

Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder (TA-2213/2006) Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder 1 Forord Den foreliggende rapport er utarbeidet for Statens forurensningstilsyn av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved kontrakt

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1 Yme avslutningsplan YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I zll GT 200080-1 Program for konsekvensutredning Yme AVSLUTNINGSPLAN Mai 2000 Innholdsfortegnelse ls am m en d rag... side6 1. I B akgrunn... I... side6

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2013-03-03 REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

Referat. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop.

Referat. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop. Referat. Sted: Tuddal Høyfjellshotell. Dato: 23 03 2014 Kl: 1300. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop. Agenda: 1. Referat fra møte med ordfører og eiendomsskattesjef.

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer