ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER"

Transkript

1 Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

2

3 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN RISIKOVURDERIN G GRUN N E OG DYPE OM RÅDE R Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Kvinnherad kommune Søknad om utfyll ing av masser Dokument nr.: M-rap-002 Filnavn: M-rap-002-Tilleggsutredning til søknad om utfylling av masser_kvinnherad kommune Revisjon 00 Dato Utarbeidet av Aud Helland Kontrollert av Tom Jahren Godkjent av Tom Jahren Beskrivelse Tilleggsutredning i forbindelse med søknad om utfylling over forurensede sedimenter. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER IN N H OLD 1. BAKGRUN N TILDEKKIN GSOM RÅDET VU RDERIN G AV RISIKO Risiko for bunnlevende organismer Risiko for spredning KOSTN YTTE VU RDERING KON KLUSJON Rambøll

5 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 5 (14) 1. BAKGRU N N Kvinnherad kommune planlegger å bygge ny kai i Rosendal havn. Samtidig skal det gjøres tiltak mot forurenset sjøbunn. Sjøbunnen i de grunne områdene inne ved kaiene er m er forurenset enn sedimentene på noe dypere vann. Tidligere undersøkelser og risikovurde ring tilsier at sedimentene ikke utgjør en risiko for human helse. Beregninger viser at sedime ntene i området ikke utgjør en risiko for økologiske effekter. Det er imidlertid en uakseptab el risiko for sedimentlevende dyr som eksponeres for porevannet i sedimentene. Risikoen er betydelig mindre i de ytre delene av havna enn inne ved kaiene. Basert på risikovurdering av hele området er det ti dligere anbefalt å dekke til sedimentene ut til 10 m vanndyp over et areal på ca m 2 (Helland og Helgestad 2011) (Figur 1). Kvinnherad kommune ønsker en vurdering av risiko forbundet med forurensningen inne ved kaiene i forhold til området lenger ut. Samt hvor stor gevinsten vil være av å dekke til ut til 10 m vanndyp i forhold til kun inne ved kaiene, vist i Figur 2 og Figur 3. Figur 1. Anbefalt tiltaksområde (markert rosa) ette r risikovurdering av sedimentene i havna (Helland og Helgestad 2011). Ramboll

6 6 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 2. TILD EKKIN GSOM RÅDE T Bygging av ny kai vil medføre en tildekking av sjøb unnen over et areal på m 2. Tildekking av sjøbunnen er vist i Figur 2, grønn linje og Figu r 3. Sjøbunnen som i dag ligger under eksisterende kai blir dekket til, samt et areal ute nfor ny kaifront. På det dypeste vil fyllingen gå ut til ca. 9 m vanndyp. -9m Figur 2. Snitt av ny kai i Rosendal havn (etter SWE CO dok nr RIB-12-N). Grønn linje markerer sjøbunn som vil bli tildekket ved utbyggingen, ut t il ca 9 m vanndyp. Figur 3. Planlagt utfyllingsområde (markert med rød linje) ved bygging av ny kai i Rosendal havn. Rambøll

7 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 7 (14) 3. VU RDE RIN G AV RISIKO Som nevnt innledningsvis har tidligere undersøkelse r vist at sedimentene i Rosendal havn ikke utgjør en risiko for human helse og ikke en uaksept abel risiko for økologien i området (Helland og Helgestad 2011). De tidligere undersøkelsene viste imidlertid at hele området samlet utgjør en uakseptabel risiko for spredning av metaller og org aniske miljøgifter og en uakseptabel risiko for sedimentlevende dyr. For å kunne vurdere risikoen forbundet med forurens et sjøbunn utenfor kaiene (2.300 m 2 ) i forhold til hele området, m 2, en forskjell på m 2 benyttes data fra tidligere prøvetaking fra respektive områder. Langs kaiene er det relativt tett med analyserte prøver (7 enkeltprøver + 1 blandprøve à 4 paralleller). I det utenforliggende området foreligger det 3 analyserte prøver à 4 paralleller). Antall prøver i begge områder tilfredsstiller anbefalingene gitt i Klifs veileder for risikovurdering (TA-2802/2011). Det er benyttet samme generelle parameter i de to risikovurderingene (jf Helland og Helgestad 2011) med unntak av sedimentarealet som blir påvirket av skipstrafikk. Det er antatt at begge om råder påvirkes av samme antall skipsanløp til og fra kaiene, men områdene som blir påvirket har ulike areal. 3.1 Risiko for bunnlevende organismer Som nevnt innledningsvis er det en uakseptabel risi ko for sedimentlevende dyr som eksponeres for porevannet i sedimentene. Risikovurdering i hen hold til Klifs veileder TA-2802/2011 viser at risikoen er betydelig mindre i de ytre delene av ha vna enn inne ved kaiene (jf Tabell 1 og Tabell 2). Eksempelvis overskrider konsentrasjonen av kobb er i porevann, PNECw (predicted no effect consentration) med 264 % innen ved kaiene. Det er i tillegg langt flere komponenter i porevannet utenfor kaiene som overskrider PNEC enn i porevannet i sedimentene på dypere vann, utenfor det planlagte utfyllingsområdet. Ramboll

8 8 (14) RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER Tabell 1. Beregnede porevannskonsentrasjoner for se dimenter inne ved kaiene i Rosendal havn Stoff C pv, maks C pv, middel Målt porevannskonsentrasjon C pv, maks C pv, middel Beregnet porevannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (ug/l) Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon overskrider PNEC w med: Arsen 2,72E-03 1,64E-03 ikke målt ikke målt 4,8-43 % -66 % Bly 1,64E-03 4,08E-04 ikke målt ikke målt 2,2-25 % -81 % Kadmium 1,62E-06 1,05E-06 ikke målt ikke målt 0,24-99 % -100 % Kobber 5,45E-03 2,33E-03 ikke målt ikke målt 0, % 264 % Krom totalt (III + VI) 2,83E-04 2,01E-04 ikke målt ikke målt 3,4-92 % -94 % Kvikksølv 7,70E-06 2,38E-06 ikke målt ikke målt 0, % -95 % Nikkel 4,24E-03 2,59E-03 ikke målt ikke målt 2,2 93 % 18 % Sink 2,89E-03 1,81E-03 ikke målt ikke målt 2,9 0 % -38 % Naftalen 9,05E-03 6,67E-03 ikke målt ikke målt 2,4 277 % 178 % Acenaftylen 9,70E-04 9,70E-04 ikke målt ikke målt 1,3-25 % -25 % Acenaften 1,49E-03 1,32E-03 ikke målt ikke målt 3,8-61 % -65 % Fluoren 1,15E-03 1,03E-03 ikke målt ikke målt 2,5-54 % -59 % Fenantren 4,04E-03 1,74E-03 ikke målt ikke målt 1,3 211 % 34 % Antracen 1,01E-03 4,51E-04 ikke målt ikke målt 0, % 310 % Fluoranten 1,10E-03 5,43E-04 ikke målt ikke målt 0, % 353 % Pyren 2,14E-03 1,06E-03 ikke målt ikke målt 0, % 4490 % Benzo(a)antracen 1,24E-04 6,39E-05 ikke målt ikke målt 0, % 433 % Krysen 1,35E-04 7,02E-05 ikke målt ikke målt 0,07 93 % 0 % Benzo(b)fluoranten 7,03E-05 3,65E-05 ikke målt ikke mål t 0, % 22 % Benzo(k)fluoranten 3,70E-05 2,08E-05 ikke målt ikke mål t 0, % -23 % Benzo(a)pyren 7,58E-05 3,73E-05 ikke målt ikke målt 0,05 52 % -25 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 2,40E-05 1,09E-05 ikke målt ikke målt 0, % 445 % Dibenzo(a,h)antracen 6,90E-06 4,34E-06 ikke målt ikke målt 0,03-77 % -86 % Benzo(ghi)perylen 4,60E-05 2,15E-05 ikke målt ikke målt 0, % 975 % PCB 28 2,48E-06 2,48E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 1,76E-06 1,10E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 5,95E-08 4,13E-08 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 2,46E-06 1,16E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 3,11E-07 1,42E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 1,29E-06 6,21E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 8,36E-06 5,54E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC DDT mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,001 Tributyltinn (TBT-ion) 1,76E-02 5,96E-03 ikke målt ikke målt 0, % % Maks Middel Rambøll

9 RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 9 (14) Tabell 2. Beregnede porevannskonsentrasjoner i sedi menter utenfor tiltaksområdet, i ytre del av Rosendal havn. Stoff C pv, maks C pv, middel Målt porevannskonsentrasjon C pv, maks C pv, middel Beregnet porevannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (ug/l) Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon overskrider PNEC w med: Arsen 6,36E-04 5,90E-04 ikke målt ikke målt 4,8-86,8 % -87,7 % Bly 1,03E-04 9,25E-05 ikke målt ikke målt 2,2-95,3 % -95,8 % Kadmium mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,24 Kobber 1,15E-03 8,88E-04 ikke målt ikke målt 0,64 79 % 39 % Krom totalt (III + VI) 2,00E-04 1,64E-04 ikke målt ikke målt 3,4-94 % -95 % Kvikksølv mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,048 Nikkel 2,26E-03 1,77E-03 ikke målt ikke målt 2,2 3 % -20 % Sink 1,14E-03 1,12E-03 ikke målt ikke målt 2,9-61 % -61 % Naftalen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 2,4 Acenaftylen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 1,3 Acenaften mangler data mangler data ikke målt ikke målt 3,8 Fluoren mangler data mangler data ikke målt ikke målt 2,5 Fenantren 5,87E-04 5,50E-04 ikke målt ikke målt 1,3-55 % -58 % Antracen 1,19E-04 1,07E-04 ikke målt ikke målt 0,11 8 % -2 % Fluoranten 1,57E-04 1,51E-04 ikke målt ikke målt 0,12 31 % 26 % Pyren 3,14E-04 3,07E-04 ikke målt ikke målt 0, % 1234 % Benzo(a)antracen 2,18E-05 2,01E-05 ikke målt ikke målt 0, % 68 % Krysen 2,53E-05 2,43E-05 ikke målt ikke målt 0,07-64 % -65 % Benzo(b)fluoranten 1,34E-05 1,24E-05 ikke målt ikke målt 0,03-55 % -59 % Benzo(k)fluoranten 7,62E-06 6,77E-06 ikke målt ikke målt 0, % -75 % Benzo(a)pyren 1,72E-05 1,41E-05 ikke målt ikke målt 0,05-66 % -72 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 3,33E-06 2,96E-06 ikke målt ikke målt 0, % 48 % Dibenzo(a,h)antracen mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,03 Benzo(ghi)perylen 6,32E-06 5,75E-06 ikke målt ikke målt 0, % 187 % PCB 28 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 4,96E-07 4,96E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 mangler data mangler data ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 7,54E-07 5,00E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 8,52E-08 5,73E-08 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 3,44E-07 2,28E-07 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 1,68E-06 1,28E-06 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC DDT mangler data mangler data ikke målt ikke målt 0,001 Tributyltinn (TBT-ion) 2,83E-03 1,88E-03 ikke målt ikke målt 0, % % Maks Middel Ramboll

10 10 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3.2 Risiko for spredning Det er uakseptabel risiko forbundet med spredningen av metaller og organiske miljøgifter fra sedimentene inne ved kaiene, men ikke fra sedimente ne på dypere vann utenfor utfyllingsområdet (jf Tabell 3 og Tabell 4). Dette viser at tildekking i det ytre området ikke er nødvendig i forhold til spredningsrisiko. Tabell 3. Beregnet spredning fra sedimentene ved ka iene i Rosendal havn. Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks Middel Beregnet total spredning (F diff + F org + F skip ) F tot, maks F tot, middel Arsen 18, , ,95E+01 1,17E+01 5,62E % -79 % Bly 12, , ,99E+01 7,44E+00 9,45E % -21 % Kadmium 0, , ,29E-02 1,49E-02 2,83E % -95 % Kobber 29, , ,87E+01 1,65E+01 1,46E % 13 % Krom totalt (III + VI) 1, , ,56E+00 2,53E+00 5,85E % -96 % Kvikksølv 0, , ,03E-01 3,20E-02 8,39E % -62 % Nikkel 20, , ,29E+01 1,40E+01 3,50E % -60 % Sink 19, , ,37E+01 2,11E+01 5,15E % -59 % Naftalen 57, , ,77E+01 4,25E+01 1,43E % -70 % Acenaftylen 5, , ,53E+00 5,53E+00 7,42E % -26 % Acenaften 8, , ,35E+00 7,40E+00 1,50E % -51 % Fluoren 6, , ,13E+00 5,47E+00 1,43E % -62 % Fenantren 20, , ,05E+01 8,80E+00 1,20E % -27 % Antracen 5, , ,14E+00 2,29E+00 6,04E % 279 % Fluoranten 5, , ,23E+00 2,57E+00 8,09E % 218 % Pyren 9, , ,98E+00 4,92E+00 2,86E % 72 % Benzo(a)antracen 0, , ,76E-01 2,97E-01 1,17E % 154 % Krysen 0, , ,16E-01 3,21E-01 9,98E % -68 % Benzo(b)fluoranten 0, , ,24E-01 1,69E-01 5,76E % -71 % Benzo(k)fluoranten 0, , ,70E-01 9,58E-02 5,15E % -81 % Benzo(a)pyren 0, , ,51E-01 1,73E-01 9,85E % -82 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 0, , ,35E-01 6,13E-02 4,07E % 51 % Dibenzo(a,h)antracen 0, , ,66E-02 2,31E-02 6,05E % -96 % Benzo(ghi)perylen 0, , ,09E-01 9,77E-02 3,98E % 145 % PCB 28 0, , ,72E-02 8,72E-02 PCB 52 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 101 0, , ,38E-01 8,61E-02 PCB 118 0, , ,82E-03 3,35E-03 PCB 138 0, , ,93E-01 9,11E-02 PCB 153 0, , ,56E-02 1,17E-02 PCB 180 0, , ,01E-01 4,88E-02 Sum PCB7 5,46E-01 3,26E-01 5,50E-01 3,28E-01 Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 F tot overskrider tillatt spredning med: DDT mangler data mangler data mangler data mangler data 1,99E-02 Tributyltinn (TBT-ion) 68, , ,87E+0 1 2,33E+01 1,16E % 101 % Maks Middel Rambøll

11 RISIKOVURDERIN G GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 11 (14) Tabell 4. Beregnet spredning av metaller og organis ke miljøgifter fra sedimentene utenfor tiltaksområdet, i ytre deler av Rosendal havn. Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks Middel Beregnet total spredning (F diff + F org + F skip ) F tot, maks F tot, middel Arsen 4, , ,31E+00 4,00E+00 5,33E % -92 % Bly 0, , ,05E+00 9,37E-01 5,11E % -82 % Kadmium mangler data mangler data mangler data mangler data 1,47E-01 Kobber 6, , ,65E+00 5,14E+00 1,19E % -57 % Krom totalt (III + VI) 0, , ,26E+00 1,03E+00 2,92E % -96 % Kvikksølv mangler data mangler data mangler data mangle r data 5,09E-02 Nikkel 11, , ,13E+01 8,88E+00 3,24E % -73 % Sink 7, , ,89E+00 8,79E+00 3,27E % -73 % Naftalen #VERDI! #VERDI! 1,50E-03 1,13E-03 1,42E % -100 % Acenaftylen #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 7,39E % -100 % Acenaften #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 1,49E % -100 % Fluoren #VERDI! #VERDI! 4,50E-04 3,75E-04 1,42E % -100 % Fenantren 2, , ,95E+00 2,77E+00 1,19E % -77 % Antracen 0, , ,00E-01 5,40E-01 5,99E-01 0 % -10 % Fluoranten 0, , ,27E-01 6,99E-01 7,97E-01-9 % -12 % Pyren 1, , ,44E+00 1,41E+00 2,84E % -50 % Benzo(a)antracen 0, , ,41E-02 8,68E-02 1,14E % -24 % Krysen 0, , ,09E-01 1,04E-01 9,82E % -89 % Benzo(b)fluoranten 0, , ,51E-02 5,08E-02 5,63E % -91 % Benzo(k)fluoranten 0, , ,13E-02 2,78E-02 5,04E % -94 % Benzo(a)pyren 0, , ,04E-02 5,79E-02 9,62E % -94 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 0, , ,40E-02 1,24E-02 3,82E % -68 % Dibenzo(a,h)antracen #VERDI! #VERDI! 3,00E-04 2,25E-04 5,74E % -100 % Benzo(ghi)perylen 0, , ,48E-02 2,25E-02 3,87E % -42 % PCB 28 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 52 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 101 0, , ,89E-02 3,89E-02 PCB 118 mangler data mangler data mangler data mangler data PCB 138 0, , ,89E-02 3,90E-02 PCB 153 0, , ,73E-03 4,53E-03 PCB 180 0, , ,68E-02 1,78E-02 Sum PCB7 1,31E-01 1,00E-01 1,31E-01 1,00E-01 Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 F tot overskrider tillatt spredning med: Maks Middel Ramboll

12 12 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 4. KOSTN YTTE VU RDE RIN G Kostnadene ved tildekking varierer alt avhengig av tilgang på masser og utleggingsmetode. Enhver utleggingsmetode gir geografiske variasjoner i dekklagtykkelse, noe som vil innvirke på kostnadene. I mangel av kjennskap til enhetspris fo r tildekkingsmasser og utleggingsmetode i Rosendal havn er det tatt utgangspunkt i en enhetsp ris på 100 kr/m 3 dekkmasse. For å få sammenlignbare tall legges de samme forutsetningene til grunn både for tildekking i det indre og det ytre området, som følger: En tildekking av m 2 i ytre del av havna med 30 cm masse medfører en te oretisk kostand på kr. Tilsvarende kostnad for kaiområdet blir kr. En måte å vurdere kostnader i forhold til nytte er å se kostnadene ved tiltak i forhold til mengden miljøgifter som bringes ut av sirkulasjon (fjernes fra det bioaktive laget). Beregnet lager av kobber, PAH-komponenter og TBT i de øvre 10 cm av sedimentene er vist i Tabell 5. Beregningene er basert på gjennomsnittskonsentrasjo nen av miljøgiftene i de øvre 10 cm av sedimentene (Helland og Helgestad 2011). Gjennomsni ttskonsentrasjonen av kobber, PAHkomponenter og TBT er tre til fire ganger høyere in ne ved kaiene enn i det ytre området. Dette fører til at lageret av de ulike komponentene innen for de to områdene er omtrent like stort (Tabell 5). Eksempelvis viser beregningene at det ligger lagret 35 kg kobber i det bioaktive laget i sedimentene i det ytre området, mens det i det indr e området, inne ved kaiene, ligger lagret 21 kg kobber (Tabell 5). Enhetskostnadene ved å bringe kobber ut av sirkulasjon fra det ytre området blir da kr/35kg = 8654 kr/kg og kg/21kg = 3297 kr/kg inne ved kaiene. Tabell 5. Lager av kobber, ulike PAH-komponenter og TBT i det bioaktive laget (0-10 cm) av sedimentene inne ved kaiene og i området utenfor (ytre område) i Rosendal havn. Ytre område: Ved kaiene: m2 2300m2 kg lagret kg lagret Kobber Antracen 0,058 0,056 Fluoranten 0,416 0,344 Pyren 0,344 0,272 Benzo(a)antracen 0,192 0,1 40 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,132 0,1 12 Benzo(ghi)perylen 0,112 0,096 Tributyltinn ( TBT-ion) 0,039 0,029 Rambøll

13 RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 13 (14) Mengden PAH og TBT lagret i sedimentene er langt mi ndre enn mengden kobber. Enhetskostnadene ved fjerning av PAH og TBT blir derfor svært mye høyere enn for kobber (Figur 4). Siden lageret av miljøgifter er omtrent det sam me innenfor de to områdene, men det ytre området er mer enn 4 ganger så stort som inne ved kaiene, blir enhetskostnadene ved fjerning av de ulike komponentene tre til 4 ganger høyere i det ytre området sammenlignet med området ved kaiene (Figur 4). Det er ikke tatt hensyn til giftighet og tilgjengel ighet av de ulike stoffene, disse varierer fra stof f til stoff og gjenspeiles i risikovurderingen. Kobbe r har eksempelvis en høyere Kd-verdi (forholdstallet mellom kobber bundet i sedimentene og kobber løst i porevann) enn TBT, som betyr at kobber sitter hardere bundet og er mindre tilgjengelig enn TBT. I tillegg er effektgrensen (PNECw = predicted no effect concentr ation i vann) for kobber mye høyere enn for TBT (Figur 5). Dette betyr at selv om lageret av ko bber i kg er større enn TBT kan miljøgevinsten ved fjerning av TBT være større. Dette legitimerer en større enhetskostnad for TBT enn for kobber. Figur 4. Enhetskostnader (kr/kg) ved å fjerne ulike PAH-komponenter fra det bioaktive laget (0-10 cm) inne ved kaiene og i utenforliggende område (ytre område) i Rosendal havn. Ramboll

14 14 (14) RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER Figur 5. PNEC (Predicted No Effect Concentration) for ulike stoffer i vann (Klif TA-2802/2011). (Merk log-skala på y-aksen) 5. KON KLU SJON Uavhengig av giftighet og tilgjengelighet viser reg neeksemplene over at det er langt mer kostnadseffektivt (kostnad/lager) å dekke til sedim entene utenfor kaiene sammenlignet med tildekking i det ytre området. Tatt i betraktning at det ytre området ikke utgjør en risiko for spredning, og en betydelig mindre risiko for sedime ntlevende dyr enn området ved kaiene (lavere porevannskonsentrasjoner), ansees tildekking i det ytre området ikke å være nødvendig. Dette støttes av muligheten for naturlig restitusjon som er større i det ytre området enn området ved kaiene, siden området ved kaiene er mer utsatt for oppvirvling fra båttrafikk. Tiltaket utenfor kaiene anses som en god tiltaksløsning, både økonom isk og miljømessig. Blandprøven fra området utenfor eiendommen til Skål afjæro AS omfatter fire paralleller hvorav en av prøvene er tatt utenfor hovedkaia til Skålafj æro (punkt 14 i område 4 i Helland og Helgestad 2009) og de resterende tre (punkt 15, 16 og 17) mot øst inn mot kaia til Kvinnherad kommune. Blandprøven viste forhøyede konsentrasjone r av miljøgifter. Det er sannsynlig at prøven utenfor hovedkaia har en lavere konsentrasjo n av miljøgifter enn prøvepunktene lenger mot øst (punkt 15, 16 og 17), dette kunne analyser av enkeltprøvene i blandprøven bekreftet. At sedimentene utenfor hovedkaia sannsynligvis har er en lavere konsentrasjon enn sedimentene lenger øst er basert på visuelle observasjoner av sedimentene: prøven utenfor hovedkaia var mer lik prøvene i ytre del av havna og det var ikke syn lig avfall som i prøvepunktene lenger øst. Området mot øst, inn mot Kvinnherad kommunes kai, an ses derfor å omfattes av samme tiltaksbehov som skissert for Kvinnherad kommune. Om rådet utenfor hovedkaia til Skålafjæro AS antas å være sammenlignbart med området lenger ut, hvor tiltak ikke er nødvendig. Rambøll

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Kommentarer til høringssvar Moss havn

Kommentarer til høringssvar Moss havn NOTAT Oppdrag Søknad om utfylling i Moss havn Kunde Moss havn Notat nr. [xx] Dato 2014-10-16 Til Roger Johansen Fra Aud Helland Kopi Ole Martinsen, Karsten Butenschøn Kommentarer til høringssvar Moss havn

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25 Rapport Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS Biologge AS Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Delrapport 4 Tiltaksplan 20081794-00-62-R 5. juli 2011 Prosjekt Prosjekt: Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Miljømål... 4 3. Vurdering av tiltaksomfanget... 5 3.1 Vurdering i forhold til kommunens miljømål... 5 3.2 Tiltaksomfang i forhold til utførte risikovurderinger...

Detaljer

Vedlegg 3. Beregnet til Kystverket. Dokument type Datarapport-rev01. Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET

Vedlegg 3. Beregnet til Kystverket. Dokument type Datarapport-rev01. Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET Vedlegg 3 Beregnet til Kystverket Dokument type Datarapport-rev01 Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET Revisjon 01 Dato

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT Oppdragsgiver Harstad Kommune Rapporttype Delrapport 12. Miljø 2011-02-13 TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT FORORD Rambøll og Akvaplan-niva har på vegne av Harstad kommune

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no A040950-2015-001

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg

Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg Seminar Miljøringen/Norsk Vannforening Trondheim 11-12. november 2014: Forurensning fra

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6319-2012. Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS.

RAPPORT L.NR. 6319-2012. Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS. RAPPORT L.NR. 6319-2012 Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326 Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 326 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til

Detaljer

TILTAKSPLAN ALCOA MOSJØEN HAVN. Utarbeidet av

TILTAKSPLAN ALCOA MOSJØEN HAVN. Utarbeidet av TILTAKSPLAN ALCOA MOSJØEN HAVN Utarbeidet av Mars 2015 FORORD Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Anchor QEA AS og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). DNV GL AS, Norconsult AB, og Norconsult

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST Oppdragsgiver Bjørn Bygg AS Rapporttype Miljøteknisk rapport og tiltaksplan 2011-11-11 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST STRANDPARKEN, HAMMERFEST 3 (27) MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Utkast til Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota

Utkast til Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota Rapportutkast Utkast til Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota TA 3001 2012 I samarbeid med: Bakgrunnsdokument for utarbeidelse

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Norsk vannforening og Miljøringen Onsdag 12. november 2014 Mari Moseid Prosjektleder NGI Prosjektfaser 2000 Sedimentundersøkelser 2002-2008 Pilotprosjekt,

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

FORURENSET SJØBUNN I VÅGEN OPPDATERT RISIKOVURDERING

FORURENSET SJØBUNN I VÅGEN OPPDATERT RISIKOVURDERING ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no BERGEN KOMMUNE FORURENSET SJØBUNN I VÅGEN OPPDATERT RISIKOVURDERING RAPPORT 2/69 OPPDATERT RISIKOVURDERING

Detaljer

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik.

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. NOTAT Oppdragsgiver: Ålvik vekst Oppdrag: 521539 Reguleringsplan industriområde Ålvik Del: Sedimentundersøkelse Dato: 2010-10-10 Skrevet av: Ola Nordal SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. Innhold 1.

Detaljer

07 2015 MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS TILTAKSPLAN FOR FORURENSET SJØBUNN I SØREVÅGEN, BERGEN

07 2015 MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS TILTAKSPLAN FOR FORURENSET SJØBUNN I SØREVÅGEN, BERGEN 07 2015 MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS TILTAKSPLAN FOR FORURENSET SJØBUNN I SØREVÅGEN, BERGEN ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no 07 2015 MARIN EIENDOMSUTVIKLING

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel RAPPORT LNR 5744-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Innhold 1. Innledning 6 2. Bakgrunnsinformasjon 9 2.1

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 986

Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 986 Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 986 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Undersøkelse av sediment i område for

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Nitriden, Arendal kommunale strabaser på baksiden av Sam Eydes medalje.

Nitriden, Arendal kommunale strabaser på baksiden av Sam Eydes medalje. Nitriden, Arendal kommunale strabaser på baksiden av Sam Eydes medalje. Miljøringens 20-årsjubileum, 20.-21. november 2013. Ragnhild Hammer, Klima- og miljørådgiver Arendal kommune Arendal kommune 43 459

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 11 KARTLEGGING AV MULIG FINANSIERING

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 11 KARTLEGGING AV MULIG FINANSIERING Oppdragsgiver Harstad Kommune Rapporttype Delrapport 11 2011-02-13 TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 11 KARTLEGGING AV MULIG FINANSIERING FORORD Rambøll og Akvaplan-niva har på vegne av Harstad kommune utarbeidet

Detaljer

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 13-KILDE- KARAKTERISERING

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 13-KILDE- KARAKTERISERING Oppdrag 1100023 Rapporttype Tiltaksplan. Miljø 2011-02-13 TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 13-KILDE- KARAKTERISERING 2-(17) 13-KILDE-KARAKTERISERING Oppdragsnr.: 1100023 Oppdragsnavn: Tiltaksplan Harstad havn

Detaljer

Dokumentasjon av tildekkingsmasser (morene): testing ihht TA2143-2005 (Norconsult 2013)

Dokumentasjon av tildekkingsmasser (morene): testing ihht TA2143-2005 (Norconsult 2013) Utfyllingssøknad Buøy [E03] Næringsområde Buøy og Anleggsveg i Bangarvågen Oppdragsnr.: 5111687 Dokument nr.: SHA_YM-038 Revisjon: D02 Vedlegg 3 Dokumentasjon av tildekkingsmasser (morene): testing ihht

Detaljer

NGU Rapport 2009.012. Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim

NGU Rapport 2009.012. Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim NGU Rapport 2009.012 Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE

GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE 27.03.2012 Miljøvurdering av grunnen i forbindelse med planlagt utbygging ved «Gruset» - Eigersund kommune. Utfør av Dr. Joar Øygard Hardanger Miljøsenter

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD

SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype rapport 2012-04-20 SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD FARLED INDRE OSLOFJORD 3 (78) SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD Oppdragsnr.: 1110630 Oppdragsnavn:

Detaljer

Bergen kommune Prosjekt Ren barnehagejord Sonja M. Skotheim og Viviann Sandvik Helsevernetaten

Bergen kommune Prosjekt Ren barnehagejord Sonja M. Skotheim og Viviann Sandvik Helsevernetaten Prosjekt Ren barnehagejord Sonja M. Skotheim og Viviann Sandvik Helsevernetaten Byrådsleders avdeling, s erfaringer med prosjektet 260 barnehager undersøkt i 2008-2009 (NIVA) Ca. 10 jordprøver i hver barnehage

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Pilotprosjektet i Trondheim havn Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Rapport nr.: 2003-015 Rev.: 01 Dato: 10.12.03 Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK,

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Hvorfor fokus på foruenset jord

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord RAPPORT L.NR. 5997-2010 Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Søndre Akershus kai 90HAV12 Katodisk beskyttelse

Søndre Akershus kai 90HAV12 Katodisk beskyttelse Søndre Akershus kai 90HAV12 Katodisk beskyttelse Søknad - deponering av betongavfall Søndre Akershus kai- Katodisk beskyttelse ved pigging/vannmeisling av betong 17. oktober 2014 Utgivelsesdato 17. oktober

Detaljer

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse 3 av fire nordmenn bor i byer/tettsteder Byer/tettsteder utgjør 1 % av landarealet Gjennom

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 OSLO MOTTATT 25MAR2014 FMOA Deres ref.: Vår ref: Dato: 14110174-1/CKP 24.03.2014 700112 Kyststi Solvik båtforening

Detaljer

Undersøkelser av forurenset sjøbunn rundt Stavanger havneområde i 2011

Undersøkelser av forurenset sjøbunn rundt Stavanger havneområde i 2011 Undersøkelser av forurenset sjøbunn rundt Stavanger havneområde i 2011 Stavanger kommune 2012.04.10 Stavanger. Fra venstre, bybrua, Skansekaien, Vågen, Blå Promenade og Gamle Stavangers trehusbebyggelse.

Detaljer

Veiutbygging i Hammerfest tiltaksplan for forurensede masser.

Veiutbygging i Hammerfest tiltaksplan for forurensede masser. Veiutbygging i Hammerfest tiltaksplan for forurensede masser. Akvaplan-niva AS Rapport: 6391-2 Forsidebilder: Rypefjord, Elvetun, Fuglenes, og gravearbeid for prøvetaking på Elvetun. Foto: Johnny Larsen

Detaljer

RAPPORT Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder

RAPPORT Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder M-241 2014 RAPPORT Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder KOLOFON Utførende institusjon NIVA og NGI Oppdragstakers prosjektansvarlig Adam Lillicrap Kontaktperson i miljødirektoratet Kristine Mordal

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Aktiviteter rundt VD Biologi Miljøgifter Norman Green, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Bilde: Ferdi Rizkiyanto 2011 Et av havets «sluk»

Detaljer