Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:"

Transkript

1 NOTAT Referanse: N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: Resultater fra sedimentprøvetaking, Koksabukta Innledning I forbindelse med etablering av en ny badestrand i Koksabukta, på Fornebu i Bærum kommune, skal det fylles på noe sand på sjøbunnen rett utenfor strandlinjen (ca 100 x 5 meter). Golder Associates AS (Golder) har fått i oppdrag av Ida Arkitekter AS/OBOS å gjennomføre prøvetaking av sedimentene i det aktuelle området. Hensikten er å klargjøre forurensningssituasjonen i sjøbunnen. Områdebeskrivelse Området ligger i indre del av Koksabukta på Fornebu, se figur 1. Figur 1: Oversiktskart (Finn.no), og utsnitt fra situasjonsplanen (Bærum kommune). Prøvepunkter for delprøver er markert på kartet. Golder Associates AS Tomtegata 80, 3012 Drammen Org. nr Tlf: Golder Associates: Arbeider i Afrika, Asia, Australasia, Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika

2 Resultater fra sedimentprøvetaking, Koksabukta N1 Feltarbeid Feltarbeidet ble utført av Golder v/ Tonje Krokaas 27. mai Været var pent, med lite vind og ca. 20 C. Sedimentprøvetakingen ble utført ved å vade ut i vannet. Prøvene ble tatt med Ekmannsgrabb. Vanndybden varierte mellom 0-1m. Iht. Miljødirektoratets veileder TA 2802 «Risikovurdering av forurenset sedimenter» bør det tas blandprøver fra min 3 sedimentstasjoner ved utfylling av små arealer. Hver blandprøve skal bestå av min 4 delprøver. En stasjon kan maksimalt representere m 2 bunn. Dette arealet tilsvarer ca. 500 m 2. Det ble derfor tatt ut én blandprøve, bestående av 4 delprøver, fordelt over tiltaksområdet. Delprøvene ble tatt fra det øvre, biologisk aktive laget av sedimentet (øvre 5 cm av sedimentet). Alle delprøvene besto av siltig materiale, med innslag av gyttje, tang og blåskjell. Prøvene luktet «friskt» sjø/saltvann, og det var ingen anoksisk eller vond lukt fra prøvene. Blandprøven ble sendt til analyse hos ALS Laboratory Group. Prøvene ble analysert for et bredt spekter av forurensningskomponenter (tungmetaller, PCB, PAH, olje, og TBT), i tillegg til vanninnhold, kornstørrelse og TOC (totalt organisk karbon). Plasseringen av prøvepunktene er vist i Figur 1. Figur 2: Bilder fra prøvetakingen Generelt om Miljødirektoratets tilstandsklasser Miljødirektoratet har utarbeidet et klassifiseringssystem for metaller og organiske miljøgifter i marine sedimenter (TA-2229/2007), vist i Tabell 1. Systemet deler forurenset sediment inn i 5 forskjellige tilstandsklasser, avhengig av påvist konsentrasjon av utvalgte miljøgifter. Systemet er basert på effekter, og klassegrensene representerer en forventet økende grad av økologiske effekter på organismer i sediment. Øvre grense i klasse I («bakgrunn») tilsvarer øvre grense for hva som er anslått som referansenivåer for de enkelte miljøgiftene, mens konsentrasjoner av miljøgifter i klasse V («svært dårlig») vil kunne gi omfattende akutt-toksiske effekter. Øvre grense for klasse II er i hovedsak i samsvar med Vannrammedirektivets miljøkvalitetsstandarder, og kriteriene for beregning av «Predicted No Effect Concentration» (PNEC) for sedimenter. Tabell 1: Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset sediment (TA-2229/2007). Golder Associates AS 2/4

3 Resultater fra sedimentprøvetaking, Koksabukta N1 Analyseresultater Analyseresultatene er sammenstilt mot Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i sediment (TA- 2229/2007). Av tungmetaller ble det påvist nikkel i tilstandsklasse III. Det ble også påvist konsentrasjoner av enkeltforbindelser av PAH 16 i tilstandsklasse III- og IV, mens PAH 16 foreligger i tilstandsklasse II. Det er også påvist TBT (tributyltinn) i tilstandsklasse IV. Analyserapporten fra ALS ligger vedlagt. Tabell 2: Analyseresultater, sammenstilt mot Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i sediment (TA- 2229/2007). Parameter Benevning Pr 1 Tørrstoff (G) % 31,4 Vanninnhold % 68,6 Kornstørrelse <63 µm % TS 67 Kornstørrelse <2 µm % TS 10,9 TOC % TS 4,3 As (Arsen) mg/kg TS 7,2 Pb (Bly) mg/kg TS 22 Cu (Kopper) mg/kg TS 48 Cr (Krom) mg/kg TS 68 Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,5 Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.10 Ni (Nikkel) mg/kg TS 54 Zn (Sink) mg/kg TS 161 Naftalen µg/kg TS <50 Acenaftylen µg/kg TS <20 Acenaften µg/kg TS <50 Fluoren µg/kg TS <50 Fenantren µg/kg TS <50 Antracen µg/kg TS 33 Fluoranten µg/kg TS 150 Pyren µg/kg TS 120 Benso(a)antracen^ µg/kg TS 88 Krysen^ µg/kg TS 59 Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 120 Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 52 Benso(a)pyren^ µg/kg TS 85 Dibenso(ah)antracen^ µg/kg TS <50 Benso(ghi)perylen µg/kg TS 130 Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 160 Sum PAH-16 µg/kg TS 997 Sum PAH carcinogene^ µg/kg TS 564 PCB 28 µg/kg TS 1,2 PCB 52 µg/kg TS 1,4 PCB 101 µg/kg TS 1,6 PCB 118 µg/kg TS 2,7 PCB 138 µg/kg TS 1,6 PCB 153 µg/kg TS 2 PCB 180 µg/kg TS <1 Sum PCB-7 µg/kg TS 10,5 Monobutyltinnkation µg/kg TS 18 Dibutyltinnkation µg/kg TS 39 Tributyltinnkation µg/kg TS 25 Golder Associates AS 3/4

4 Resultater fra sedimentprøvetaking, Koksabukta N1 Vurderinger og konklusjon Generelt sett tilsvarer tungmetallkonsentrasjonene i sedimentet «god tilstand», med unntak av nikkel, som er påvist i tilstand «moderat» (tilstandsklasse III). De fleste PAH-komponentene tilsvarer også «god tilstand», men noen av komponentene er påvist i «moderat til dårlig tilstand» (tilstandsklasse III og IV). Det er også påvist TBT tilsvarende «dårlig tilstand» (tilstandsklasse IV). Den påviste forurensningen skiller seg ikke ut fra det man normalt kan forvente å finne i byområder og båthavner/marinaer. Tildekking av det aktuelle området vil redusere faren for framtidig oppvirvling, spredning og eksponering av forurensning. For å unngå spredning i tiltaksfasen kan det benyttes siltgardin i forbindelse med oppfyllingen. Denne må tilpasses dybdeforholdene på stedet, og forankres godt mot bunn. Golder Associates AS Kajsa Onshuus Prosjektleder Vedlegg: 1 Analyserapport fra ALS Golder Associates AS 4/4

5 Side1(5) Registrert :43 Golder Associates AS Utstedt Kajsa Onshuus Prosjekt IDA-Koksa-sedimentprøver Bestnr Tomtegata 80 N-3012 Drammen Norge Analyse av sediment Deres prøvenavn K1 sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (G) 31.4 % 1 1 ERAN Vanninnhold* 68.6 % 1 1 ERAN Kornstørrelse <63 μm 67.0 %TS 1 1 JIBJ Kornstørrelse <2 μm 10.9 %TS 1 1 JIBJ TOC 4.3 %TS 1 1 ERAN Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 ERAN Acenaftylen <0.020 mg/kg TS 1 1 ERAN Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 ERAN Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 ERAN Fenantren <0.050 mg/kg TS 1 1 ERAN Antracen mg/kg TS 1 1 ERAN Fluoranten mg/kg TS 1 1 ERAN Pyren mg/kg TS 1 1 ERAN Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 ERAN Krysen^ mg/kg TS 1 1 ERAN Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 ERAN Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 ERAN Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 ERAN Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 1 1 ERAN Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 ERAN Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 ERAN Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 ERAN Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 ERAN PCB mg/kg TS 1 1 ERAN PCB mg/kg TS 1 1 ERAN PCB mg/kg TS 1 1 ERAN PCB mg/kg TS 1 1 ERAN PCB mg/kg TS 1 1 ERAN PCB mg/kg TS 1 1 ERAN PCB 180 < mg/kg TS 1 1 ERAN Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 ERAN As (Arsen) mg/kg TS 1 1 ERAN Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 ERAN Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 ERAN Cu (Kopper) 48 mg/kg TS 1 1 ERAN Hg (Kvikksølv) <0.10 mg/kg TS 1 1 ERAN ALS Laboratory Group AS Web: E-post: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen

6 Side2(5) Deres prøvenavn K1 sediment Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 ERAN Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 ERAN Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 ERAN Monobutyltinnkation μg/kg TS 2 1 ERAN Dibutyltinnkation μg/kg TS 2 1 ERAN Tributyltinnkation μg/kg TS 2 1 ERAN ALS Laboratory Group AS Web: E-post: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen

7 Side3(5) * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: DIN ISO Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % TS Bestemmelse av Kornfordeling (<2 μm og<63μm) Metode: DIN Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO ,05 %TS Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: Ekstraksjon: Rensing: Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD Aceton/heksan med Soxhlet eller SE SiOH-kolonne om nødvendig GC/MSD 0,050 mg/kg TS Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: Aceton/heksan/sykloheksan med Soxhlet eller SE Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD 0,1 μg/kg TS Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED 1 μg/kg TS Bestemmelse av tungmetaller Metode: Deteksjon og kvantifisering: DIN EN ISO (E29) Plasme-emisjonsspektrometri (ICP-AES) ALS Laboratory Group AS Web: E-post: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen

8 Side4(5) Metodespesifikasjon Pb 1 mg/kg TS Cd 0,1 mg/kg TS Cr 1 mg/kg TS Cu 1 mg/kg TS Ni 1 mg/kg TS Hg 0,1 mg/kg TS Zn 1 mg/kg TS As 1 mg/kg TS 2 Bestemmelse av Sedimentpakke-del 2. Tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN ISO Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED 1 μg/kg TS ERAN JIBJ Godkjenner Erlend Andresen Jan Inge Bjørnengen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland Lokalisering av andre GBA laboratorier: Hildesheim Gelsenkirchen Freiberg Hameln: Hamburg: Akkreditering: Daimlerring 37, Hildesheim Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen Meißner Ring 3, Freiberg Brekelbaumstraße 1, Hameln Goldschmidstraßse 5, Hamburg DAkks, registreringsnr. D-PL Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Web: Dokumentet er godkjent Jan-Inge Bjornengen E-post: og digitalt signert av

9 Side5(5) Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS Web: E-post: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

RAPPORT. Prøvetaking og kartlegging av miljøgifter i sedimenter utenfor Peterson, Moss SEDIMENTUNDERSØKELSE

RAPPORT. Prøvetaking og kartlegging av miljøgifter i sedimenter utenfor Peterson, Moss SEDIMENTUNDERSØKELSE SEDIMENTUNDERSØKELSE Prøvetaking og kartlegging av miljøgifter i sedimenter utenfor Peterson, Moss Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS RAPPORT Rapportnummer 09509130019-5 Rapportnavn: Golder Associates

Detaljer

Rapport N Revidert rapport som erstatter tidligere rapport med samme nummer. Endringer i resultater er angitt med skyggelagte rader.

Rapport N Revidert rapport som erstatter tidligere rapport med samme nummer. Endringer i resultater er angitt med skyggelagte rader. Side 1 (5) N1616794 25X6P3I3FDL Mottatt dato 2016-10-28 Promitek as Utstedt 2016-11-14 Kirsten Kleveland Bachetomta næringspark Lierstr N-3400 Lier Norge Prosjekt Bestnr Svene Pukkverk Revidert rapport

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Sedimentrapport 13061AJ

Sedimentrapport 13061AJ Sedimentrapport 13061AJ Arne Rød & Co AS Sedimentundersøkelse ifm. søknad om mudre- og dumpetillatelse Einar Staff, Dalsveien (Gnr/Bnr: 19/117) i Dalskilen Tjøme kommune Sammendrag: I forbindelse med søknad

Detaljer

Fossing Tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt Holding AS DATARAPPORT, SEDIMENTUNDERSØKELSE RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fossing Tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt Holding AS DATARAPPORT, SEDIMENTUNDERSØKELSE RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fossing Tresliperi OPPDRAGSGIVER Fossing Storsmolt Holding AS EMNE DATARAPPORT, SEDIMENTUNDERSØKELSE DATO / REVISJON: 04.09.17/00 DOKUMENTKODE: 814962-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

Memo to: Memo No: Helene Mathisen From: Øyvind Fjukmoen Date: Copied to: [Copied to]

Memo to: Memo No: Helene Mathisen From: Øyvind Fjukmoen Date: Copied to: [Copied to] Memo to: Memo No: 184630-3 Helene Mathisen From: Øyvind Fjukmoen Date: 2018-08-30 Copied to: [Copied to] Prep. By: Øyvind Fjukmoen Prøvetaking av skjell og sedimenter NOAH, Mai 2018 Oppsummering DNV GL

Detaljer

Fossing Tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt Holding AS DATARAPPORT, SUPPLERENDE SEDIMENTUNDERSØKELSE RIGm-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fossing Tresliperi RAPPORT. Fossing Storsmolt Holding AS DATARAPPORT, SUPPLERENDE SEDIMENTUNDERSØKELSE RIGm-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fossing Tresliperi OPPDRAGSGIVER Fossing Storsmolt Holding AS EMNE DATARAPPORT, SUPPLERENDE SEDIMENTUNDERSØKELSE DATO / REVISJON: 18.10.17/00 DOKUMENTKODE: 814962-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier.

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier. Oppdragsnr.: 5180740 NOTAT Oppdragsgiver: Hamar kommune Dokumentnr.: RIM-03 Versjon: J01 Til: Fra: Hamar kommune v/ Reidar Aas, Marthe-Lise Søvik Dato 2018-03-09 Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset

Detaljer

Sedimentundersøkelse Sjøparken

Sedimentundersøkelse Sjøparken RAPPORT Sedimentundersøkelse Sjøparken OPPDRAGSGIVER Agnes Utvikling AS EMNE Sedimentundersøkelse DATO / REVISJON: 15. november 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 10207785-RIGm-RAP-02 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Tidligere tømmerlager, Peterson, Moss MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS

RAPPORT. Tidligere tømmerlager, Peterson, Moss MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS 23.8.2013 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Tidligere tømmerlager, Peterson, Moss Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS RAPPORT Rapportnummer 09509130019-4 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, TIDLIGERE

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E

DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E Oppdragsgiver Vikna Kommune Rapporttype Datarapport 201 1-05 - 0 4 DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E MILJØU NDERSØKELSE KRÅKØY, VIKNA KOM MUNE 3 ( 7 ) DATARAPPORT MILJØUN DERSØKELSE

Detaljer

Senjahopen, utdyping og utfylling

Senjahopen, utdyping og utfylling RAPPORT Senjahopen, utdyping og utfylling OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 22. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712406-RIGm-RAP-002 Denne rapporten

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD

SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD Beregnet til Kystverket Dokument type Miljøteknisk rapport Dato Oktober, 2014 SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD Revisjon

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

Gilhusbukta Forurensede sedimenter

Gilhusbukta Forurensede sedimenter M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gilhusbukta Forurensede sedimenter Datarapport 123017-RIGm-Rap002-Rev01 NOAH AS Dato: 24. november 2012 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren Vedlegg 11 NOTAT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32 Dato 24-10-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren 1. Bakgrunn På oppdrag for Kystverket

Detaljer

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn RAPPORT «Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn OPPDRAGSGIVER Gilhusbukta Sjøgrunn AS EMNE SEDIMENTUNDERSØKELSER 2017, DATARAPPORT DATO / REVISJON: 24. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814864-RIGm-RAP-01 Denne rapporten

Detaljer

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Vannområde Horten-Larvik Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 2017-01-20 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 Sedimentundersøkelse

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 12. oktober Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 12. oktober Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 27. oktober 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-528-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Haakon VII's gate 4, Trondheim

Haakon VII's gate 4, Trondheim Haakon VII's gt 4 KS Haakon VII's gate 4, Trondheim Miljøtekniske grunnundersøkelser 2014-10-06 Oppdragsnr.: 5144487 Oppdragsnr.: 5144487 Dokument nr.: 5144736-RIM-01 Miljøtekniske grunnundersøkelser Revisjon:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse Trønder Energi AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Vestbyen Transformatorstasjon Gnr/Bnr: 402/5 Trondheim kommune Oppdragsnr.: 5173487 Dokumentnr.: 5173487-RIM-01 Versjon: D01 2018-01-04 Oppdragsnr.: 5173487

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport MULTICONSULT Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Områdeskildring... 3 3. Utførte undersøkingar... 4 3.1 Feltarbeid prøvetaking...

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6 Teknisk notat Til: Langvik og Bygdø Båtforening v/ Torstein Lange Larsen Kopi til: Dato: 2016-01-08 Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150834-01-TN Prosjekt: Langvik og Bygdø Båtforeninger Utarbeidet

Detaljer

Beregnet til Kystverket. Dokument type Miljørapport. Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN

Beregnet til Kystverket. Dokument type Miljørapport. Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN Beregnet til Kystverket Dokument type Miljørapport Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN ÅLESUND FLATHOLMEN Revisjon 001 Dato 2014/01/07 Utført av Hans Olav O. Sømme Kontrollert av Tom Jahren Godkjent av

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune

Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune RAPPORT Reguleringsplan Ullvaren, Namsos kommune OPPDRAGSGIVER Ullvaren Eiendom AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 3. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416951-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er

Detaljer

DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E

DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E Oppdragsgiver Vikna Kommune Rapporttype Datarapport 2010-12 - 01 DATAR AP PORT MI LJØ UN DERSØKELSE KRÅKØ Y, VI KN A KOMMUN E 4 ( 9) MILJØU NDERSØKELSE KRÅKØY, VIKNA KOMMUNE SAM M ENDRAG Rambøll har

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET INNHOLD. 1 Innledning Formål med undersøkelsen 2

UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET INNHOLD. 1 Innledning Formål med undersøkelsen 2 STENA RECYCLING AS UTVIDET OVERVÅKNING - BEKK NEDSTRØMS STENA RECYCLING AUSENFJELLET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Formål

Detaljer

MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA

MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA NOVEMBER 2013 JERNBANEVERKET/MALVIK KOMMUNE MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA HOMMELVIKBUKTA RAPPORT A039511-4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com

Detaljer

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Til: Fra: Bergmesteren Raudsand AS Norconsult AS Dato 2018-09-06 Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Bakgrunn Bergmesteren Raudsand AS har mottatt mange høringsuttalelser fra ulike aktører

Detaljer

Fra: leif.arne.hellvik@multiconsult.no[leif.arne.hellvik@multiconsult.no] Dato: 24.05.2017 14:05:02 Til: Tønnessen, Lasse Aase; FM Rogaland, Postmottak Kopi: lars.kolnes@eigersund.kommune.no Tittel: FW:

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Tiltaket er kostnadsberegnet til 50 millioner inkludert nye seilingsmerker i innseilingen.

Tiltaket er kostnadsberegnet til 50 millioner inkludert nye seilingsmerker i innseilingen. NORDLAND Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Ved Solveig Margrethe Bergseng Lakså Deres ref Vår ref 2014/122 Arkiv nr Saksbehandler Victoria Windstad Dato 04.1014 Søknad om tillatelse til mudring

Detaljer

Mjøsparken. Ringsaker kommune. Miljøteknisk sedimentundersøkelse Båthavna og Skibladnerbrygga

Mjøsparken. Ringsaker kommune. Miljøteknisk sedimentundersøkelse Båthavna og Skibladnerbrygga Ringsaker kommune Mjøsparken Miljøteknisk sedimentundersøkelse Båthavna og Skibladnerbrygga Oppdragsnr.: 5161063 Dokumentnr.: 000-009 Versjon: E02 2017-12-20 Oppdragsgiver: Ringsaker kommune Oppdragsgivers

Detaljer

Kjøpmannsgata 13, Trondheim

Kjøpmannsgata 13, Trondheim RAPPORT OPPDRAGSGIVER Huitfeldtbrygga AS EMNE DATO / REVISJON: 20. desember 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10203566-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

Vedlegg 3 Analyseresultater fra sedimentundersøkelse i Sørfjorden indre del, mars 2018

Vedlegg 3 Analyseresultater fra sedimentundersøkelse i Sørfjorden indre del, mars 2018 Vedlegg 3 Analyseresultater fra sedimentundersøkelse i Sørfjorden indre del, mars 2018 Notat Vurdering av analyseresultat etter prøvetaking av sediment i havnebasseng i Odda Prøvetaking av sediment: Det

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG VIKTIG! Før skjemaet fylles ut anbefaler vi at De leser veilederen vår til søkere, som kan lastes ned fra nettsidene til Fylkesmannen (https://www.fylkesmannen.no/more-og-romsdal/miljoog-klima/forureining/mudring-dumping-og-utfylling).

Detaljer

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune DATO 16.9.2014 PROSJEKT nr. 14509130084-1rev TIL Kavringen AS v/ Paul Støp KOPI FRA Golder Associates AS v/ida Kristine Buraas E-POST ida.buraas@golder.no Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport

Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport 20110489-9-R 6. mars 2014 Rev. nr.: 01 Prosjekt Prosjekt: Mudring ved Revierkaia Dokumentnr.: 20110489-9-R Dokumenttittel: Overvåking

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE GARTNERITOMT LINNÈSTRANDA 39

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE GARTNERITOMT LINNÈSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS Rapporttype Miljøteknisk vurdering 2010-09-06 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE GARTNERITOMT LINNÈSTRANDA 39 GARTNERITOMT LINNÈSTRANDA 392 (14) MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE GARTNERITOMT

Detaljer

Vannprøvetaking ved. Svene Pukkverk 2017 SVENE PUKKVERK

Vannprøvetaking ved. Svene Pukkverk 2017 SVENE PUKKVERK Vannprøvetaking ved Svene Pukkverk 2017 SVENE PUKKVERK 8. NOVEMBER 2017 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Prøvetaking 3 3 Analyser og grenseverdier 6 4 Resultater og vurdering av utslipp 7 4.1 PAH 8 4.2 Tungmetaller

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen SØKNAD OM TILTAK I SJØ 1. Generell informasjon: a) Tiltakshaver: Navn: Arne Helleland Adresse: E-post: Tauvågen, 4120 Tau Ansvarlig søker, Ørjan Høllesli; oh@sklangeland.no

Detaljer

"N:\515\22\5152222\BIM\Konstruksjon\Arkfil\Betong alternativ\\k1b-001.dwg - FrSyl - Plottet: 2017-02-02, 16:37:24 - LAYOUT = K1B-001 - XREF = Senkekasser_form, Tårn, Søyler, 5152222-oversikt Alt_Betong

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

HAFTOR JOHNSENSGATE 36

HAFTOR JOHNSENSGATE 36 SARPSBORG KOMMUNE HAFTOR JOHNSENSGATE 36 PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 28. SEPTEMBER 2015, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge

Detaljer

Prosjekt Ren havn Hammerfest

Prosjekt Ren havn Hammerfest RAPPORT Prosjekt Ren havn Hammerfest OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune EMNE Supplerende miljøundersøkelser av sjøbunnsediment i delområde C og D DATO / REVISJON: 31. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 712956-RIGm-RAP-003

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Kollektivfelt Klemetsrud Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Almenna Dato: 17. Oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 1 23915 / RIGm-001-rev01

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Resultater i µg/kg MORO. E-post: Tel:

Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Resultater i µg/kg MORO. E-post: Tel: Side 1 (10) Mottatt dato 2016-12-27 Framtiden i våre hender Utstedt 2017-02-03 Hanne Gustavsen Fredensborgveien 24G 0177 Oslo Prosjekt Bestnr Analyse av produkter Swix Glider N00475200 Resultater i µg/kg

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

Statens vegvesen. Rv 13 Ryfast - Søknad om tilleggsfylling ved Solbakk - Entreprise E02

Statens vegvesen. Rv 13 Ryfast - Søknad om tilleggsfylling ved Solbakk - Entreprise E02 Statens vegvesen Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Mona Bue / 92637406 15/218961-5 17.01.2017

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Lakselv lufthavn RAPPORT. Avinor AS. Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment OPPDRAGSGIVER EMNE

Lakselv lufthavn RAPPORT. Avinor AS. Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lakselv lufthavn OPPDRAGSGIVER Avinor AS EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 4. juli 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713684-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Beskrivelse av undersøkelsesområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Beskrivelse av undersøkelsesområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Vannkanten DOKUMENTKODE 713328-RIGm-NOT-001 EMNE Miljøgeologisk undersøkelse, sjøbunnsedimenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Thomas Nystad AS OPPDRAGSLEDER Kristine Hasle Johnsen KONTAKTPERSON

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse NOTAT OPPDRAG Brånås avfallsdeponi DOKUMENTKODE 20150367-00- RIM-NOT-004 EMNE og slam i friluftsområde TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Skedsmo kommune OPPDRAGSLEDER Siri Nesbakken KONTAKTPERSON Tor

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Utfylling Ytre Langnes DOKUMENTKODE 713852-RIGm-NOT-001 EMNE Supplerende undersøkelser, avgrensningsprøver TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier

Detaljer

Molo Reipå RAPPORT. Reipå Knuseri AS. Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Molo Reipå RAPPORT. Reipå Knuseri AS. Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Molo Reipå OPPDRAGSGIVER Reipå Knuseri AS EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 14. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713798-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Haakon VIIs gate 14, Trondheim

Haakon VIIs gate 14, Trondheim RAPPORT Haakon VIIs gate 14, Trondheim OPPDRAGSGIVER Haakon VIIs gate 14 A/S EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 14. september 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 417803 RIGm RAP 001_rev01 Denne rapporten

Detaljer

RAPPORT. Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR R REV.NR. 0 /

RAPPORT. Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR R REV.NR. 0 / RAPPORT Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR. 20150318-01-R REV.NR. 0 / 2015-07-02 Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten

Detaljer

Klubben næringspark RAPPORT. Lenvik kommune. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Klubben næringspark RAPPORT. Lenvik kommune. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Klubben næringspark OPPDRAGSGIVER Lenvik kommune EMNE Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter DATO / REVISJON: 15. november 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 10200307-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse 13.03.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro skal det etableres ny trapp mellom

Detaljer

Silkestrå Abbediengen Hegdehaugen Bislett Ullern Homansbyen Uranienborgparken Briskeby SKØYEN Bestum Sjølyst Frøyas Gimle Have Vækerø Skarpsnoparken Frogner Frognerkilen Bestumkilen Killingen Hasle Freiaparken

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer