GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER"

Transkript

1 PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER ROM Eiendom AS - Brakerøya MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: ROM Eiendom AS v/ Lise Kristin Sunsby Rapportnummer

2 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA SAMMENDRAG Golder Associates har på oppdrag for Rom Eiendom AS utført prøvetaking av sedimenter, samt risiko- og tiltaksvurderinger av forurensede sedimenter, etter pålegg fra Miljødirektoratet (datert 8. oktober Hensikten med undersøkelsene var å identifisere om det er pågående utlekking av forurensning fra land, å vurdere risikoen av en ev. utlekking, samt om det er behov for oppfølgende tiltak knyttet til den ev. forurensningen. Undersøkelsene viser at det fortsatt foreligger forurensning i sedimentene, og for flere av PAH-forbindelsene er konsentrasjonen høyere enn før tiltaket på land ( Det er utført totalt tre stedsspesifikke risikovurderinger for å belyse effekten av tiltakene på land. Fra undersøkelsene i 2015 er det utført en risikovurdering for resultatene fra de øvre 0-10 cm av sedimentene, og en risikovurdering for de øvre 0-5 cm av sedimentene for å kunne vurdere om risikoen er økende eller avtagende i dagens situasjon. Det er også utført en risikovurdering basert på undersøkelsene fra 2008, før tiltak, for sammenligningsgrunnlag. Den utførte risikovurderingen fra 2015 (0-10 cm viser at det er risiko for human helse, økologiske effekter, samt spredning knyttet til de forurensede sedimentene. Risikovurderingen for de øverste 0-5 cm av sedimentene viser at risikoen er avtagende. Risikovurderingene viser også at det er en høyere risiko forbundet med enkelte av forurensningene i sedimentene i dag sammenlignet med i På bakgrunn av dette er det anbefalt å utføre tiltak i de forurensede sedimentene for å redusere fremtidig eksponering og spredning av forurensning til et akseptabelt nivå. Foreliggende rapport beskriver aktuelle tiltaksmetoder for gjennomføring av tiltak i sedimentene, og anbefaler tildekking som tiltaksmetode. Før ev. tiltak igangsettes må det utarbeides en tiltaksplan for arbeidene som må godkjennes av forurensningsmyndigheten Rapport nr i

3 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Referanse og kontaktperson hos oppdragsgiver: ROM Eiendom AS v/ Lise Kristin Sunsby Prosjektleder: Vidar Ellefsen, tlf.: , e-post: Saksbehandler: Eli Smette Laastad Sign.: Kvalitetssikring: Vidar Ellefsen Sign.: Rapport nr ii

4 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Innholdsregister 1.0 INNLEDNING OMRÅDEBESKRIVELSE FELTARBEID GENERELT OM MILJØDIREKTORATETS TILSTANDSKLASSER RESULTATER RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER GJENNOMFØRING OG BEGRENSNINGER Trinn Trinn RESULTATER FRA RISIKOVURDERINGEN Trinn 1 risikovurdering Trinn 2 risikovurdering Risiko for spredning fra sedimenter Risiko for human helse Risiko for økosystemet Oppsummering av risikovurderingen Trinn Trinn MILJØMÅL VURDERING AV BEHOV FOR TILTAK AKTUELLE TILTAKSLØSNINGER Nullalternativet Mudring Tildekking ANBEFALT TILTAKSMETODE OG TILTAKSAREAL KONKLUSJON REFERANSER Rapport nr iii

5 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG VEDLEGG 1 Kart med oversikt og tilstandsklassifisering av prøvepunktene VEDLEGG 2 Utvalgte bilder fra prøvetakingen VEDLEGG 3 Analyserapporter VEDLEGG 4 Stedsspesifikke inngangsparametere VEDLEGG 5 Fullstendige risikovurderingstabeller for prøvene fra 2015 (0-10 cm VEDLEGG 6 Fullstendige risikovurderingstabeller for prøvene fra 2015 (0-5 cm VEDLEGG 7 Fullstendige risikovurderingstabeller for prøvene fra 2008 (0-10 cm VEDLEGG 8 Anbefalt tiltaksareal for opprydding i forurensede sedimenter Rapport nr iv

6 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA 1.0 INNLEDNING NSB hadde et større impregneringsverk på Brakerøya fra 1911 og fram til Virksomheten førte til at eiendommen ble sterkt forurenset med kreosot og olje. Det har vært utført flere miljøtekniske grunnundersøkelser både på land og i sedimentene utenfor, og det har blitt påvist blant annet metaller og olje, men PAH ble vurdert til å være den dominerende forurensningen. Det har vært gjennomført en større opprydding av forurensning på land. Tiltaket startet i 2009 og ble avsluttet i 2012 /1/. I forkant av tiltaket ble det utført prøvetaking med hensikt å kartlegge status før tiltak i jord, grunnvann, sedimenter og sjøvann, og en oversiktsrapport ble utarbeidet for å samle alle utførte undersøkelser med resultater /2/. Det ble utført prøvetaking av sedimentene i 1994, 2004 og I etterkant av oppryddingen på land har det blitt utført årlig overvåkning av miljøtilstanden i grunnvann, sjø og sedimenter, og prøvetaking av sedimentene i 2012 og 2013 viste en økning i konsentrasjonen av flere PAHforbindelser sammenlignet med resultatene fra tidligere /5, 6/. Miljødirektoratet påla på dette grunnlag ROM Eiendom (brev datert 8. oktober 2014 å identifisere om det var pågående utlekking av forurensning fra land, å vurdere risikoen av en ev. utlekking samt å utarbeide tiltaksplan. I 2014 gjennomførte Golder Associates (Golder på oppdrag fra ROM Eiendom nye undersøkelser i sedimentene for å identifisere om det er pågående utlekking fra land eller om de påvist økte PAHkonsentrasjonene i 2012 og 2013 kunne skyldes utslipp i fm tiltaksgjennomføringen. Resultatene viste en markant nedgang i prøvepunktet nærmest land der de høyeste konsentrasjonene var påvist, men en liten økning i prøvepunktet rett utenfor. PAH-konsentrasjonene i sedimentene i disse to prøvepunktene var tilsvarende tilstandsklasse V iht. Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i sedimenter /8/. I de resterende prøvepunktene var konsentrasjonene betydelige lavere, i tilstandsklasse II og tilsvarende konsentrasjonene påvist i sedimentene ved tidligere undersøkelser. Golder har i 2015 utført en ny runde med prøvetaking av sedimentene, samt toksisitetstester, for å kunne utføre en risiko- og tiltaksvurdering for de forurensede sedimentene i samsvar med pålegget fra Miljødirektoratet. 2.0 OMRÅDEBESKRIVELSE Det aktuelle sjøområdet (gnr./bnr. 113/1166 ligger nedstrøms det tidligere impregneringsverket på Brakerøya i Drammen kommune, på kommunegrensa til Lier kommune. Bukta utgjør ca m 2, med en dybde på opptil3,5 m. Langsmed bukta er det tilrettelagt for tur- og fritidsbruk med etablering av gangstier og det er anlagt en badestrand på den østlige bredden av bukta. Her er det lagt ut duk og påfylt med rene sandmasser. Bukta har god vannutskiftning med vannmassene i Drammensfjorden. Området er vist på kart i Figur 1. Området er registrert som en viktig naturtype (deltaområde i Miljødirektoratets naturbase /9/ Rapport nr

7 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Figur 1 Oversiktskart over lokaliteten på Brakerøya i Drammen. 3.0 FELTARBEID Golder utførte prøvetaking av sedimentene 20. mai Det ble benyttet dykker fra Buskerud dykkerservice til å hente opp sedimentprøvene. Det var sol og lettskyet med lite vind, og noe lett regn midt på dagen. Temperaturen lå mellom C. Sedimentprøvene ble tatt som kjerneprøver av de øverste 10 cm av sedimentene i syv stasjoner. Det ble tatt fire paralleller fra hver stasjon, blandet sammen til en prøve. Fra hver kjerne ble prøvene fordelt i sjiktene 0-2 cm, 2-5 cm og 5-10 cm. Det ble også tatt ut sediment fra alle stasjonene i en blandprøve for toksisitetstester og helsedimenttest. Plassering av prøvetakingsstasjonene er vist i Figur 2, samt i vedlegg 1. Prøvestasjonene er de samme som har vært prøvetatt tidligere, med to unntak. Etter ønske fra Miljødirektoratet ble det inkludert en ekstra stasjon, BRA8, mellom stasjon BRA 5 og BRA 6 for å bedre kartlegge ev. spredning av PAH utover i bukta. BRA 8 erstattet stasjon BRA 1 som ble ansett som mindre viktig i den sammenhengen. Sedimentene består av medium faste sedimenter, grå- og brunfargede sedimenter, med noen svarte partier med siltig sand. Det var ingen lukt av massene, og det ble ikke observert oljeskimmer eller fett på prøverørene. Et utvalg av bilder fra prøvetakingen er vist i vedlegg 2. Prøvene ble levert til ALS Laboratory Group for analyse av sum PAH16 og sum PCB 7. Porevannets toksisitet ble undersøkt ved veksthemmingstest med den marine kiselalgen Skeletonema costatum og dødelighetstest med den benthiske, marine hoppekrepsen Tisbe battagliai. Helsedimenttesten er utført på krepsdyret Corophium volutator Rapport nr

8 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Arbeidene er utført iht. Miljødirektoratets veileder TA 2229/2007 «Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment, Miljødirektoratets veileder TA2802/2011 «Veileder for risikovurdering av forurenset sediment», samt Golders integrerte kvalitetssystem. 4.0 GENERELT OM MILJØDIREKTORATETS TILSTANDSKLASSER Miljødirektoratet har utarbeidet et klassifiseringssystem for metaller og organiske miljøgifter i sjøvann og marine sedimenter (TA-2229/2007, vist i Tabell 1 /8/. Systemet deler sjøvann og forurenset sediment inn i 5 forskjellige tilstandsklasser, avhengig av påvist konsentrasjon av utvalgte miljøgifter. Systemet er basert på effekter, og klassegrensene representerer en forventet økende grad av økologiske effekter på organismer i sjøvann eller sediment. Øvre grense i klasse I («bakgrunn» tilsvarer øvre grense for hva som er anslått som referansenivåer for de enkelte miljøgiftene, mens konsentrasjoner av miljøgifter i klasse V («svært dårlig» vil kunne gi omfattende akutttoksiske effekter. Øvre grense for klasse II er i hovedsak i samsvar med Vannrammedirektivets miljøkvalitetsstandarder, og kriteriene for beregning av «Predicted No Effect Concentration» (PNEC for henholdsvis sjøvann og sedimenter. Grenseverdiene er vist i Tabell 2. I henhold til Miljødirektoratets veileder skal analyseresultater fra sedimentundersøkelser sammenstilles mot tilstandsklassene for miljøgifter i vann og sediment (TA-2229/2007. Tabell 1 Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i vann og sediment (TA-2229/2007 /8/ Rapport nr

9 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 2 Grenseverdiene for Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i vann og sediment (TA- 2229/2007 /8/. Prøvenavn/ Element I Meget god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig Tørrstoff Grenseverdier - Tilstandsklasser Naftalen (µg/kg < >2000 Acenaftylen (µg/kg < >850 Acenaften (µg/kg < >3600 Fluoren (µg/kg < >5100 Fenantren (µg/kg < >2300 Antracen (µg/kg < >1000 Fluoranthen (µg/kg < >2600 Pyren (µg/kg < >5600 Benzo[a]antracen (µg/kg < >900 Chrysen (µg/kg < >560 Benzo[b]fluoranten (µg/kg < >4900 Benzo[k]fluoranten (µg/kg < >4800 Benzo(apyren (µg/kg < >4200 Indeno[123cd]pyren (µg/kg < >700 Dibenzo[ah]antracen (µg/kg < >12000 Benzo[ghi]perylen (µg/kg < >310 PAH16 1 (µg/kg < > PCB7 2 (µg/kg < > RESULTATER Analyseresultatene fra prøvetakingen i 2015 (0-10 cm er sammenstilt mot Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i sedimenter, og er vist i Tabell 3 på s. 6. Resultatene er også vist på kart i Figur 2 på s. 5. og i vedlegg 1. Resultatene viser at det er påvist PAH16 tilsvarende tilstandsklasse V i stasjon BRA7 og PAHenkeltforbindelser tilsvarende tilstandsklasse V i stasjon BRA 5, samt i blandprøvene fra alle stasjonene som ble tatt ut til toksisitetstester og helsedimenttest. PAH16 er påvist tilsvarende tilstandsklasse IV i stasjon BRA 5, samt i blandprøvene fra alle stasjonene tatt ut til toksisitetstester og helsedimenttest. PAH16 er påvist tilsvarende tilstandsklasse III i stasjon BRA 8 og i tilstandsklasse II i stasjon BRA 2, BRA 3, BRA 4 og BRA 6. PCB 7 er påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III i stasjonene BRA 3 og BRA 4, samt i prøvene til toksisitetstestene og helsedimenttesten. Prøven fra stasjon BRA 7, helt innerst i bukta, skiller seg ut som den klart mest forurensede. Det observeres en klar avtagende gradient utover i bukta, da de påviste konsentrasjonene i BRA 5 er betydelig lavere enn de i BRA 7, og konsentrasjonene i BRA 8 er klart lavere enn de i BRA 5. I stasjonene BRA 2, BRA 4 og BRA 6 påvises det kun forurensning tilsvarende tilstandsklasse II, med unntak av én PAH-forbindelse i tilstandsklasse III i BRA 2, og PCB 7 i tilstandsklasse III i BRA Rapport nr

10 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Det er påvist olje i alle stasjonene, men det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for oljeforbindelser i sedimenter. Sammenlignet med resultatene fra 2008, før tiltak, er det påvist en reduksjon i oljekonsentrasjonene i sedimentene. Resultatene er vist i Tabell 4 på s. 7. Analyserapporter er lagt ved som vedlegg 3. Figur 2 Oversiktskart over stasjonene prøvetatt i 2015, vist med høyeste påviste tilstandsklasse, sammenlignet med Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset sediment /8/ Rapport nr

11 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 3 Analyseresultater fra sedimentprøvetakingen på Brakerøya i 2015, sammenstilt mot Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset sediment /8/. Prøvenavn/ Element BRA 2, 0-10 cm sediment BRA 3, 0-10 cm sediment BRA 4, 0-10 cm sediment BRA 5, 0-10 cm sediment BRA 6, 0-10 cm sediment BRA 7, 0-10 cm sediment BRA 8, 0-10 cm sediment Brakerøya toks. Sediment Brakerøya helsed. Sediment Tørrstoff 59,09 74,84 73,36 55,49 59,17 62,63 48,71 52,7 43,9 Naftalen (µg/kg 13,1 17,9 13,0 70,4 14,8 685,6 48,0 88,0 62,0 Acenaftylen (µg/kg Acenaften (µg/kg 20,8 85,1 24,2 184,1 13,8 4327,6 35, Fluoren (µg/kg 10, , ,9 5800,8 51, Fenantren (µg/kg 49,7 186, , ,2 72, Antracen (µg/kg 18,4 53,4 14,5 417,7 18, , Fluoranthen (µg/kg 90, ,4 3104, , Pyren (µg/kg 74,6 222,2 78,5 1984,3 81,4 9794,6 489, Benzo[a]antracen (µg/kg 29,8 76,6 20,9 483,9 36,2 2690,2 165, Chrysen (µg/kg 22,9 78,4 22,3 316,1 31,6 2075,8 153, Benzo[b]fluoranten (µg/kg 47,4 95,9 28,9 214, , Benzo[k]fluoranten (µg/kg 14,6 36,2 8,4 85,9 20,2 508,4 39, Benzo(apyren (µg/kg 30, ,1 111, ,1 78, Indeno[123cd]pyren (µg/kg 13,4 28,2 6 34, , Dibenzo[ah]antracen (µg/kg 5 7,7 5 9,5 5 58, Benzo[ghi]perylen (µg/kg 23,5 33,6 9,9 32, , PAH16 1 (µg/kg PCB7 2 (µg/kg i.p. 65,7 28,8 6,68 0,72 10,09 6, Rapport nr

12 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 4 Analyseresultater av olje fra sedimentprøvetakingen på Brakerøya i 2015, vist i mg/kg. Miljødirektoratet har ikke utarbeidet tilstandsklasser for olje i sedimenter Rapport nr

13 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA 6.0 RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER GJENNOMFØRING OG BEGRENSNINGER En stedsspesifikk risikovurdering av forurensede sedimenter bedømmer risiko for spredning og eksponering fra forurensede sedimenter i deres nåværende tilstand. Risikovurderingen er utført i henhold til Miljødirektoratets veileder «Risikovurdering av forurenset sediment», TA-2802/2011 med tilhørende regneark (TA-2802_regneark_rev6.xls /10/. Det er utført en risikovurdering basert på undersøkelsene utført i 2015, samt en risikovurdering basert på undersøkelsene fra 2008, før tiltak. Fra undersøkelsene i 2015 er det utført en risikovurdering for resultatene fra de øvre 0-10 cm av sedimentene, og en risikovurdering for de øvre 0-5 cm av sedimentene. Analyseresultatene er da vektet i % for intervallene 0-2 cm (vektet hhv. 20 % og 40 %, 2-5 cm (vektet hhv. 30 % og 60 % og 5-10 cm (vektet hhv. 50 % og 0 %. Dette er utført for å kunne se på den ev. historiske spredningen, og sammenligne resultatene. Fra undersøkelsene i 2008 er det utført en risikovurdering for resultatene fra de øvre 0-10 cm. I henhold til Miljødirektoratets veileder skal hver prøvestasjon for områder grunnere enn 20 m maksimalt representere et areal på m 2 sjøbunn, og for områder dypere enn 20 m kan hver stasjon maksimalt representere et areal på m 2. Alle prøvene er her tatt på grunnere områder enn 20 m, og hver prøve representerer et areal på ca m 2. Prøveantallet anses som tilstrekkelig for gjennomføring av en risikovurdering av forurensede sedimenter. For de prøvene der det ikke er påvist forurensning over rapporteringsgrensen for analysemetoden har halve rapporteringsverdien blitt benyttet i risikovurderingen. 6.1 Trinn 1 Risikovurderingens Trinn 1 er en enkel klassifisering hvor de påviste miljøgiftkonsentrasjonene og toksisitet av sedimentet sammenlignes med Miljødirektoratets grenseverdier for økologiske effekter ved kontakt med sedimentet. Grenseverdien for Trinn 1 i risikoveilederen tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III i Miljødirektoratets veileder «Klassifisering av miljøgifter i vann og sediment», TA-2229/2007, vist i Tabell 1. Trinn 1 omhandler kun risiko for økologiske effekter og ikke risiko for human helse. Veilederen angir at et område kan «friskmeldes» dersom gjennomsnittskonsentrasjonen for miljøgiftene i alle prøvene (minst 5 er lavere enn grenseverdiene, ingen enkeltkonsentrasjoner er høyere enn to ganger grenseverdien eller høyere enn grenseverdien mellom tilstandsklasse III og IV for stoffet, og toksisitetstestene tilfredsstiller grenseverdiene gitt i veilederen. Da «bedømmes risikoen fra sedimentet som ubetydelig og tiltak er ikke nødvendige. Dersom grenseverdiene overstiges må man gå videre til Trinn 2». Veilederen gir en oversikt over anbefalt minimumsliste av fysiske, kjemiske og toksikologiske parametere for å karakterisere sedimentprøver i forundersøkelser til Trinn 1 i risikovurderingen. Den anbefalte minimumslisten, samt begrensninger ved risikovurderingens Trinn 1 er vist i Tabell 5 på s Rapport nr

14 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 5 Informasjonsbehov og begrensninger ved risikovurderingens Trinn 1 /10/. Gruppe Parameter Begrensning Fysisk karakterisering Vanninnhold, innhold av silt (<2µm og leire (< 63 µm Det er kun de 9 prøvene fra 2015 som er analysert for fysisk karakterisering Tungmetaller Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn, Ni, As Ikke aktuelt Ikke-klorerte organiske forbindelser Enkeltforbindelsene I PAH16 Analysert i prøvene fra 2008 og 2015 Klorerte organiske forbindelser Enkeltkongenene i PCB 7 Analysert i prøvene fra 2008 og 2015 Andre analyseparametere TOC, TBT Det er kun de 9 prøvene fra 2015 som er analysert for TOC. TBT er ikke aktuelt. Toksisitetstester Skeletonema, Tisbe og Crassostrea (porevann DR CALUX (ekstrakt Skeletonema og Tisbe er utført. DR CALUX ikke aktuelt 6.2 Trinn 2 Risikovurderingens Trinn 2 er mer omfattende og har som mål å fastslå om risikoen for skade på miljø eller helse forbundet med sedimentene er akseptabel eller ikke. I Trinn 2 bedømmes den risikoen sedimentene utgjør i forhold til miljømål og tilhørende akseptkriterier for et område. Trinn 2 er delt i tre uavhengige vurderinger: «Risiko for spredning av miljøgifter vurderes ut fra beregnet miljøgifttransport fra sediment til vannmassene via diffusjon og bioturbasjon, oppvirvling primært som følge av skipstrafikk og opptak i organismer og spredning gjennom næringskjeden.» «Risiko for human helse vurderes ut fra aktuelle transportveier til mennesker etter hvordan et sedimentområde brukes; havnevirksomhet, rekreasjon, fangst av sjømat osv. Den viktigste eksponeringsveien er via konsum av fisk og skalldyr, men inntak av og kontakt med sediment og vann er også tatt med der det kan ha betydning ved rekreasjon og bading.» «Risiko for økosystemet vurderes ut fra beregnede konsentrasjoner av miljøgifter som organismer i vann og sediment eksponeres for sammenliknet med relevante grenseverdier for effekter. Resultatene av toksisitetstestene fra Trinn 1 og helsedimenttesten i Trinn 2 legges også til grunn.» Tolkningen av resultatene skal gjøre det mulig å skille sedimentområdene som utgjør akseptabel risiko (tiltak ikke nødvendig fra de som det må planlegges tiltak for. Uakseptabel risiko fører ikke nødvendigvis til at tiltak må gjøres, men som minimum at tiltaksvurdering gjennomføres. Informasjonsbehov for gjennomføring av Trinn 2 risikovurdering med begrensninger er vist i Tabell 6 på s. 10. De stedsspesifikke inngangsparameterne er vedlagt i vedlegg Rapport nr

15 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 6 Informasjonsbehov for gjennomføring av risikovurdering Trinn 2 med begrensninger. Fysiske forhold Merknad Begrensninger Vanndyp Bunnareal Bunnareal grunnere enn 20 m Potensial for oppvirvling, volumberegninger Beregninger av samlet fluks, volumberegninger Beregning av oppvirvling fra skipspropeller Beregnet fra kart Beregnet fra kart Ingen regulære skipsanløp Kornfordeling Beregning av oppvirvling 9 prøver fra 2015 er analysert for kornfordeling <2 µm Oppholdstid av vannet i bassenget Beregning av miljøgiftskonsentrasjoner i vannet og risiko for økologiske effekter Sjablongverdi typisk for norske fjorder Skipstrafikkdata Beregning av oppvirvling Ingen regulære skipsanløp Kjemiske forhold Merknad Begrensninger Miljøgifter i sediment (fra trinn 1 TBT og tungmetaller ikke aktuelt Organisk innhold Det er kun de 9 prøvene fra 2015 som er analysert for TOC. Biologiske forhold Merknad Begrensninger Toksisitetstester (fra trinn 1 Helsedimenttest Skeletonema og Tisbe er utført. DR CALUX ikke aktuelt Utført på Corophium volutator 7.0 RESULTATER FRA RISIKOVURDERINGEN Det er utført tre risikovurderinger basert på resultatene fra sedimentprøvetakingen i 2008 (øvre 0-10 cm av sedimentet og 2015 (en for de øvre 0-10 cm av sedimentet, og en for de øvre 0-5 cm av sedimentet. I resultatdelen vises en forenklet utgave av resultattabellene fra alle de tre risikovurderingene, mens de fullstendige resultattabellene er lagt ved som vedlegg 5-7. Resultatene fra de tre utførte risikovurderingene sammenlignes fortløpende i resultatdelen. For nærmere beskrivelse av metoder og bakgrunn for beregninger og vurderinger vises det til veilederen og bakgrunnsdokumentet TA 2803/2011 /10/. 7.1 Trinn 1 risikovurdering Risikovurderingens Trinn 1 har bestått i å sammenligne miljøgiftkonsentrasjonene påvist i sedimentene med Miljødirektoratets grenseverdier for økologiske effekter ved kontakt med sedimentet. I Tabell 7 på s. 11 er analyseresultatene sammenlignet med grenseverdier for Trinn 1 i veilederen for prøvene fra 2015 (0-10 cm, 2015 (0-5 cm og 2008 (0-10 cm. Tabellen viser antall ganger de målte sedimentkonsentrasjonene overskrider grenseverdiene for gjennomsnittsverdier for alle parametere Rapport nr

16 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 7 Målte sedimentkonsentrasjoner sammenlignet med Trinn 1 grenseverdier, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm, 2015 (0-5 cm og 2008 (0-10 cm. Stoff Trinn 1 grenseverdi (mg/kg Målt sedimentkonsentrasjon i forhold til trinn 1 grenseverdi (antall ganger: 2015 (0-10 cm 2015 (0-5 cm 2008 (0-10 cm Middel Naftalen 0,29 Acenaftylen 0,033 Acenaften 0,16 4,10 1,68 Fluoren 0,26 3,44 1,49 Fenantren 0,5 6,27 2,21 Antracen 0,031 37,16 21,89 1,81 Fluoranten 0,17 17,71 7,35 1,98 Pyren 0,28 6,58 2,8 Benzo(aantracen 0,06 8,85 4,25 1,82 Krysen 0,28 1,49 Benzo(bfluoranten 0,24 1,22 Benzo(kfluoranten 0,21 Benzo(apyren 0,42 Indeno(1,2,3-cdpyren 0,047 1,08 Dibenzo(a,hantracen 0,59 Benzo(ghiperylen 0,021 2,68 1,45 2,14 Sum PCB7 0,017 1,59 1,15 2,04 Resultatene fra 2015 (0-10 cm fra de målte sedimentkonsentrasjonene viser at gjennomsnittskonsentrasjonen for de fleste av PAH-forbindelsene, samt PCB 7 overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sedimentet. Overskridelsen er størst for PAH-forbindelsene antracen og fluoranten (faktor hhv. 37 og 17. Sammenlignet med resultatene fra 2008 er det flere PAH-forbindelser som overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sedimentet i 2015 (0-10 cm enn i 2008, med høyere overskridelser enn før tiltak. For PCB 7 er det lavere overskridelser i 2015 (0-10 cm enn i Sammenlignes resultatene fra 2015 er det flere PAH-forbindelser som overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sedimentet i prøvene fra 0-10 cm enn i prøvene fra 0-5 cm. Det samme gjelder for PCB 7. Sedimentene fra 5-10 cm nivå har således høyere forurensningsgrad enn sedimentene fra 0-5 cm. Forholdet mellom den høyest observerte verdien for alle parameterne (C sed, maks og medianverdien (C sed, middel gir en indikasjon på variasjonen i konsentrasjonene. Dersom denne verdien er < 2 viser det at datasettet er rimelig representativt for området. I dette tilfellet er forholdet > 2 for alle parameterne (med ett unntak for prøvene fra 2015 (0-10 cm, vist i Tabell 8 på side 12, og det tyder på at det er prøver i datasettet som indikerer hotspots. Stasjon BRA 7 peker seg ut som spesielt forurenset av alle PAH-forbindelsene, og er en tydelig «hotspot» for området. Basert på overskridelsene i Trinn 1 risikovurderingen kan ikke området friskmeldes, og en Trinn 2 risikovurdering er gjennomført Rapport nr

17 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 8 Kontroll av homogenitet, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm Målt sedimentkonsentrasjon Kontroll av homogenitet Stoff Antall prøver C sed, max (mg/kg C sed, middel (mg/kg C sed, max / C sed, median (Verdi større enn 2 kan tyde på inhomogenitet/ hotspot Naftalen 9 6,86E-01 1,13E-01 14,3 Acenaftylen 9 2,90E-02 9,74E-03 5,8 Acenaften 9 4,33E+00 6,55E-01 50,9 Fluoren 9 5,80E+00 8,95E-01 85,3 Fenantren 9 2,08E+01 3,13E ,5 Antracen 9 6,28E+00 1,15E+00 77,8 Fluoranten 9 1,65E+01 3,01E+00 23,0 Pyren 9 9,79E+00 1,84E+00 20,0 Benzo(aantracen 9 2,69E+00 5,31E-01 16,3 Krysen 9 2,08E+00 4,17E-01 13,5 Benzo(bfluoranten 9 1,34E+00 2,92E-01 14,0 Benzo(kfluoranten 9 5,08E-01 1,14E-01 12,9 Benzo(apyren 9 9,07E-01 1,98E-01 11,6 Indeno(1,2,3-cdpyren 9 1,51E-01 4,15E-02 5,3 Dibenzo(a,hantracen 8 5,86E-02 1,58E-02 9,2 Benzo(ghiperylen 9 1,67E-01 5,63E-02 5,1 PCB ,62E-02 4,20E-03 6,6 PCB ,77E-03 2,72E-03 5,8 PCB ,24E-03 2,87E-03 4,2 PCB ,15E-03 1,88E-03 2,8 PCB ,45E-02 6,23E-03 3,4 PCB ,13E-02 5,48E-03 2,8 PCB ,44E-03 3,69E-03 2,0 7.2 Trinn 2 risikovurdering Miljødirektoratets beregningsverktøy (TA-2802_regneark_rev 6 er benyttet for å utføre en stedsspesifikk Trinn 2 risikovurdering. For flere av parameterverdiene, som inngår i beregningene i Trinn 2, ble sjablongverdiene i veilederen erstattet av stedsspesifikke verdier for området, oppsummert i Tabell 9 på s Rapport nr

18 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 9 Stedsspesifikke parametere brukt i Trinn 2 risikovurderingen Parameter Sjablong-verdi Anvendt verdi Begrunnelse TOC 1 3,7 Gjennomsnitt av prøvene (9 stk. fra 2015 Sedimentareal i bassenget, m 2 ingen standard Beregnet fra kart Vannvolumet over sedimentet, m 3 ingen standard Beregnet fra kart Oppholdstid til vannet i bassenget, år ingen standard 0,02 Sjablongverdi typisk for norske fjorder Antall skipsanløp per år ingen standard 0 Ingen regulære skipsanløp Mengde oppvirvlet sediment per anløp, kg ingen standard 150 Satt inn verdi fra faktaboks 6 i veileder Sedimentareal påvirket av oppvirvling, m 2 ingen standard 0 Ingen regulære skipsanløp Fraksjon suspendert = sedimentfraksjon < 2µm ingen standard 0,05 Tatt fra siktekurve (dersom 5 % er mindre enn 2 µm, er f = 0, Risiko for spredning fra sedimenter Spredning av miljøgifter fra sedimentet til vannmassene skjer ved følgende prosesser: Transport av oppløste stoffer via porevannet (diffusjon, adveksjon og bioturbasjon Transport av stoffer som er bundet til sedimentpartikler (oppvirvling/erosjon Transport av miljøgifter gjennom næringskjeden Det finnes ikke grenseverdier for spredning av miljøgifter, bare for konsekvenser av spredningen gjennom forringelse av vannkvaliteten og risiko for økosystemet og human helse. I risikoveilederen sammenlignes spredningen med tilsvarende spredning fra et sediment som akkurat tilfredsstiller Trinn 1 grenseverdiene. Beregnet spredning via de tre overnevnte transportveiene er vist i Tabell 10 på s. 14. Tabellen viser miljøgiftflukser (mg/m 2 /år for hvert stoff. Spredningen skal ifølge veilederen beregnes separat for det totale området, og delområdene som påvirkes/ikke påvirkes av skipstrafikk. I dette tilfellet er det ingen regulære skipsanløp i området, og resultatene er derfor ikke påvirket av denne faktoren, og resultatene er dermed kun vist for «beregnet spredning inkludert skipsoppvirvling». Tabell 10 viser at middel beregnet spredning for så godt som alle PAH-forbindelsene overskrider grenseverdien for «tillatt spredning» for prøvene fra 2015 (0-10 cm, mens det er lavere og færre overskridelser når risikovurderingen baseres på sedimenter fra 0-5 cm dybde. Som for trinn 1 risikovurderingen viser dette at sedimentene fra 5-10 cm nivå har høyere forurensningsgrad enn sedimentene fra 0-5 cm. Veilederen anbefaler å utføre enkle kontroller på om beregnet spredning er sannsynlig. Fluksberegninger ut av sedimentet kan benyttes til å anslå hvor lang tid det vil ta og tømme lageret av miljøgifter (fra det bioaktive laget med denne spredningen. Dersom fluksberegningene er i riktig størrelsesorden skal kontrollberegningene vise en tømmetid på minimum 8-10 år. Lave tømmetider (< 5 år tilsier at Trinn 2 overestimerer spredningen eller at sedimentet tilføres miljøgifter. En overestimering eller tilførsel av miljøgifter synes å være tilfelle for de fleste av PAH-forbindelsene, samt flere av PCB-kongenerne. To av de tyngre PAH-forbindelsene har en tømmetid på rundt 15 år, og to av PCB-kongenerne har en tømmetid på rundt år. Dette tilsier at fluksberegningene trolig er i riktig størrelsesorden for disse stoffene. Tømmetidene er vist i Tabell 11 på s Rapport nr

19 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 10 Beregnet spredning (mg/m 2 /år totalt fra sedimentene, og faktor for overskridelse av total spredning i forhold til et sediment som tilfredsstiller grenseverdiene for Trinn 1, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm, 2015 (0-5 cm og 2008 (0-10 cm. Stoff Spredning (Ftot dersom Csed er lik grenseverdi for trinn 1 (mg/m2/år Ftot i forhold til tillatt spredning (antall ganger: 2015 (0-10 cm 2015 (0-5 cm 2008 (0-10 cm Middel Naftalen 1,42E+02 Acenaftylen 7,38E+00 Acenaften 1,49E+01 3,94 1,39 Fluoren 1,42E+01 3,45 1,28 Fenantren 1,19E+01 6,92 2,09 Antracen 5,98E-01 40,59 20,5 1,97 Fluoranten 7,94E-01 33,73 11,99 3,76 Pyren 2,83E+00 10,54 3,84 1,57 Benzo(aantracen 1,13E-01 23,7 9,76 4,88 Krysen 9,77E-01 4,7 2,22 1,13 Benzo(bfluoranten 5,59E-01 4,23 2,06 1,36 Benzo(kfluoranten 5,00E-01 1,88 1,01 Benzo(apyren 9,55E-01 1,64 Indeno(1,2,3-cdpyren 3,74E-02 3,1 1,7 3,79 Dibenzo(a,hantracen 5,64E-01 Benzo(ghiperylen 3,83E-02 9,42 4,36 7,52 Sum PCB Rapport nr

20 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 11 Anslått tid det tar å tømme sedimentet for et stoff, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm. Tiden det tar å tømme sedimentet for gitt stoff, t tom (år Stoff Max Middel Naftalen 0,1 0,1 Acenaftylen 0,2 0,2 Acenaften 0,5 0,5 Fluoren 0,8 0,8 Fenantren 1,7 1,7 Antracen 2,2 2,2 Fluoranten 5,1 5,1 Pyren 2,8 2,8 Benzo(aantracen 9,1 9,1 Krysen 4,1 4,1 Benzo(bfluoranten 5,6 5,6 Benzo(kfluoranten 5,5 5,5 Benzo(apyren 5,8 5,8 Indeno(1,2,3-cdpyren 16,3 16,3 Dibenzo(a,hantracen 13,5 13,5 Benzo(ghiperylen 7,1 7,1 PCB 28 0,6 0,6 PCB 52 0,3 0,3 PCB 101 2,4 2,4 PCB ,6 23,6 PCB 138 3,6 3,6 PCB ,9 35,9 PCB 180 6,9 6,9 Det er også utført beregninger av samlet årlig transport av miljøgiftene ut av sedimentet, for prøvene fra 2015 (0-10 cm. Dette er vist i Tabell 12 på s. 16. Generelt er transporten av miljøgifter svært lav. Den største transporten er for PAH-forbindelsen Fenantren, som er på ca. 1,15 kg/år. Ellers er transporten av alle de andre PAH-forbindelsene og PCB-kongenerne på <1 kg/år Rapport nr

21 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 12 Total årlig transport (kg/år av miljøgifter fra sedimentene Stoff Naftalen 0,66 Acenaftylen 0,03 Acenaften 0,8 Fluoren 0,68 Fenantren 1,15 Antracen 0,3 Pyren 0,4 Benzo(aantracen 0,04 Krysen 0,06 Benzo(bfluoranten 0,03 Benzo(kfluoranten 0,01 Benzo(apyren 0,02 Indeno(1,2,3-cdpyren 0,002 Dibenzo(a,hantracen 0,007 Benzo(ghiperylen 0,005 PCB 28 0,004 PCB 52 0,005 PCB 101 0,0008 PCB 118 0,00005 PCB 138 0,001 PCB 153 0,0001 PCB 180 0,0003 Sum PCB7 0,01 U tot middel (kg/år Dominerende spredningsmekanismer for spredning av PAH og PCB er vist grafisk i Figur 3 på s. 17. Spredningen av de letteste PAH-forbindelsene skjer hovedsakelig via diffusjon fra sedimentene (F diff blå søyler, mens de tyngre PAH-forbindelsene og PCB-kongenerne spres hovedsakelig gjennom næringskjeden (F org gul. Ettersom det er ingen regulære skipsanløp i området (og derfor ikke lagt inn i de stedsspesifikke parameterne, er dette heller ikke en aktuell spredningsmekanisme Rapport nr

22 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Figur 3 Prosentvis fordeling av spredningsmekanismer for de ulike miljøgiftene, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm Risiko for human helse Human helserisiko må vurderes ut fra relevante eksponeringsveier for det aktuelle risikoområdet; fangst av fisk og skalldyr, oralt inntak og hudkontakt med sediment og vann osv. Dette benyttes for å beregne en livstidseksponering som sammenlignes med grenseverdiene angitt som maksimal akseptabel risiko for human helse. Siden mennesker blir utsatt for miljøgifter på mange måter, er det lagt til grunn at ikke mer enn 10 % av den totale eksponeringen et menneske utsettes for, kommer fra sedimentene. Konsum av fisk og skalldyr og rekreasjonskontakt med sedimentet vil variere fra sted til sted i landet. Det kan derfor være ønskelig å anslå nærmere hvor mye lokal sjømat utgjør av totalt matkonsum og hvor ofte det bades i området. Når det gjelder bukta på Brakerøya, er det tidligere industriområdet i dag tilrettelagt for rekreasjon og bading. Følgende eksponeringsveier er derfor inkludert: Oralt inntak av sediment Oralt inntak av overflatevann Oralt inntak av partikulært materiale Inntak av fisk og skalldyr Hudkontakt med sediment Hudkontakt med overflatevann Rapport nr

23 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 13 på s.18 viser beregnet total livstidseksponering sammenlignet med grenseverdier for human risiko, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm, 2015 (0-5 cm og 2008 (0-10 cm. Resultatene for 2015 (0-10 cm viser at den gjennomsnittlige beregnede livtidsdosen for omtrent halvparten av PAH-forbindelsene og PCB 7 overskrider grenseverdien for human risiko. Spesielt PAH-forbindelsen benzo(apyren og PCB 7 har en stor overskridelse av den gjennomsnittlige beregnede livtidsdosen, med overskridelser på henholdsvis over 2100 og 1200 ganger. Sammenlignet med resultatene fra 2008 er det flere PAH-forbindelser som overskrider grenseverdiene for human risiko i 2015 (0-10 cm, med høyere overskridelser enn før tiltak. Det samme gjelder for PCB 7. Sammenlignes resultatene fra 2015 er det færre PAH-forbindelser (med lavere overskridelser som overskrider grenseverdiene for human risiko i prøvene fra 0-10 cm enn i prøvene fra 0-5 cm. Det samme gjelder for PCB 7. Fordelingen mellom de ulike eksponeringsveiene (for prøvene fra 2015 (0-10 cm, illustrert i Figur 4 på s. 19, viser at den dominerende eksponeringen til alle de aktuelle miljøgiftene skjer gjennom konsum av lokal sjømat. Tabell 13 Beregnet total livstidseksponering (mg/kg/dag og faktor for overskridelse i forhold til grenseverdier for human risiko, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm, 2015 (0-5 cm og 2008 (0-10 cm. Stoff Grense for human risiko, MTR/TDI 10 % (mg/kg/d Beregnet total livs-tidsdose i forhold til MTR 10 % (antall ganger: 2015 (0-10 cm 2015 (0-5 cm 2008 (0-10 cm Middel Naftalen 4,00E-03 Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren 4,00E-03 20,65 6,24 1,09 Antracen 4,00E-03 5,88 2,97 Fluoranten 5,00E-03 12,32 4,38 1,37 Pyren Benzo(aantracen 5,00E-04 15,03 6,19 3,1 Krysen 5,00E-03 2,76 1,31 Benzo(bfluoranten Benzo(kfluoranten 5,00E-04 5,85 2,83 3,13 Benzo(apyren 2,30E , ,47 960,29 Indeno(1,2,3-cdpyren 5,00E-04 Dibenzo(a,hantracen Benzo(ghiperylen 3,00E-03 Sum PCB7 2,00E , , , Rapport nr

24 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Figur 4 Prosentvis fordeling av eksponeringsveier for risiko for human helse, basert på gjennomsnittlige konsentrasjoner for barn, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm Risiko for økosystemet Økosystemet kan påvirkes av miljøgifter på ulike måter, og risikoen vurderes som følgende: Bedømme risiko for effekter på biota, av direkte kontakt med sedimentet. Dette gjøres ved å sammenligne målte sedimentkonsentrasjoner og målte eller beregnede porevannskonsentrasjoner med grenseverdiene mellom Miljødirektoratets Klasse II og III for henholdsvis marine sedimenter og sjøvann. I tillegg vurderes resultatene fra toksisitetstester, helsedimenttester og bioakkumuleringstester. Bedømme risiko for effekter på organismer i vannmassene over sedimentet på grunnlag av estimerte miljøgiftkonsentrasjoner i vannet, i forhold til grenseverdiene for Miljødirektoratets Klasse II og III for sjøvann. Toksisitetstestene av porevann skal også være en del av vurderingsgrunnlaget. Grenseverdiene som brukes har som prinsipielt mål å beskytte 95 % av artene i et økosystem selv ved lengre eksponering. Ettersom 95 % - målet ikke kan verifiseres for andre enn de stoffene der virkningen på et stort antall arter er kjent, og grenseverdiene er utledet uten å ta hensyn til eventuelle samvirkende effekter mellom stoffene, er det viktig å få direkte mål på om miljøgiftene i sedimentet virkelig gir effekter. Gjennomføringen av en helsedimenttest gir grunnlaget for direkte bedømmelse av risikoen for den samlede virkningen av forurensningsstoffene for de organismene som har vedvarende kontakt med sedimentet. Risiko basert på konsentrasjoner og på resultater fra toksisitetstester må derfor veies mot hverandre. Ettersom det ikke er målt porevannskonsentrasjoner i sedimentene fra Brakerøya, viser Tabell 14 på s. 20 kun de beregnede porevannskonsentrasjonene for 2015 (0-10 cm sammenlignet med grenseverdier for økologisk risiko. Resultatene viser at de beregnede gjennomsnittskonsentrasjonene i porevann overskrider grenseverdien for økologisk risiko for mer enn halvparten av alle PAH-forbindelsene. Overskridelsene varierer fra relativt beskjedne overskridelser av grenseverdiene med faktorer fra 2 og opp mot 10 ganger, mens et par PAH-forbindelser overskrider grenseverdien med nærmere 15 og 30 ganger, og PAHforbindelsen pyren skiller seg ut med den høyeste overskridelsen på over 113 ganger. Dette viser at Rapport nr

25 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA sedimentene utgjør en uakseptabel risiko for effekter på sedimentlevende organismer. Det er ikke utarbeidet PNEC-verdier for PCB. Sammenlignet med resultatene fra 2008 er det flere PAH-forbindelser som overskrider grenseverdiene for økologisk risiko i porevannet i 2015 (0-10 cm, med høyere overskridelser enn før tiltak. Sammenlignes resultatene fra 2015 er det færre PAH-forbindelser (med lavere overskridelser som overskrider grenseverdiene for økologisk risiko i porevannet i prøvene fra 0-5 cm enn i prøvene fra 0-10 cm. Tabell 14 Beregnede porevannskonsentrasjoner av miljøgifter, samt faktor for overskridelse av grenseverdien for toksiske effekter i sjøvann (PNEC w. PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm, 2015 (0-5 cm og 2008 (0-10 cm. Stoff Grense-verdi for økologisk risiko, PNECw (mg/l Beregnet porevannskonsentrasjon i forhold til PNECw (antall ganger: 2015 (0-10 cm 2015 (0-5 cm 2008 (0-10 cm Middel Naftalen 2,40E-03 3,01 1,6 1,34 Acenaftylen 1,30E-03 Acenaften 3,80E-03 2,32 Fluoren 2,50E-03 2,92 1,09 Fenantren 1,30E-03 8,77 2,65 Antracen 1,10E-04 30,95 15,63 1,5 Fluoranten 1,20E-04 14,47 5,14 1,61 Pyren 2,30E ,29 41,27 16,85 Benzo(aantracen 1,20E-05 7,36 3,03 1,52 Krysen 7,00E-05 1,25 Benzo(bfluoranten 3,00E-05 Benzo(kfluoranten 2,70E-05 Benzo(apyren 5,00E-05 Indeno(1,2,3-cdpyren 2,00E-06 Dibenzo(a,hantracen 3,00E-05 Benzo(ghiperylen 2,00E-06 2,29 1,06 1,83 Sum PCB7 mangler PNEC mangler PNEC mangler PNEC Tabell 15 på s. 21 viser de beregnede sjøvannskonsentrasjonene sammenlignet med grenseverdi for økologisk risiko, for prøvene fra 2015 (0-10 cm, 2015 (0-5 cm og 2008 (0-10 cm. Resultatene viser at det kun er den beregnede gjennomsnittskonsentrasjonen for de to PAH-forbindelsene antracen og pyren som overskrider PNEC, med en faktor på hhv. ca. 2 og 7. Ut fra dette utgjør sedimentene en risiko for toksiske effekter på organismene i vannsøylen grunnet disse to PAH-forbindelsene.. Sammenlignet med resultatene fra 2008 er det flere PAH-forbindelser som overskrider grenseverdiene for økologisk risiko i sjøvannet i 2015 (0-10 cm, med høyere overskridelser enn før tiltak. Sammenlignes resultatene fra 2015 er det færre PAH-forbindelser (med lavere overskridelser som overskrider grenseverdiene for økologisk risiko i sjøvannet i prøvene fra 0-5 cm enn i prøvene fra 0-10 cm Rapport nr

26 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tabell 15 Beregnede sjøvannskonsentrasjoner av miljøgifter, samt faktor for overskridelse av grenseverdien for toksiske effekter i sjøvann (PNECw. PNECw tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III, vist for prøvene fra 2015 (0-10 cm, 2015 (0-5 cm og 2008 (0-10 cm. Grense-verdi Beregnet til sjøvannskonsentrasjon i forhold Stoff for økologisk PNECw (antall ganger: risiko, 2015 (0-10 cm 2015 (0-5 cm 2008 (0-10 cm PNECw (mg/l Middel Naftalen 2,40E-03 Acenaftylen 1,30E-03 Acenaften 3,80E-03 Fluoren 2,50E-03 Fenantren 1,30E-03 Antracen 1,10E-04 2,01 1,02 Fluoranten 1,20E-04 Pyren 2,30E-05 6,73 2,45 1,00 Benzo(aantracen 1,20E-05 Krysen 7,00E-05 Benzo(bfluoranten 3,00E-05 Benzo(kfluoranten 2,70E-05 Benzo(apyren 5,00E-05 Indeno(1,2,3-cdpyren 2,00E-06 Dibenzo(a,hantracen 3,00E-05 Benzo(ghiperylen 2,00E-06 Sum PCB7 mangler PNEC mangler PNEC mangler PNEC Porevannets toksisitet ble i 2015 undersøkt ved veksthemmingstest med den marine kiselalgen Skeletonema costatum og dødelighetstest med den benthiske, marine hoppekrepsen Tisbe battagliai. Det er også utført en helsedimenttest som viser % dødelighet av krepsdyret Corophium volutator. Toksisitetstester og helsedimenttest ble ikke utført i Tabell 16 viser målt økotoksisitet, og resultatene viser at testene på Skeletonema costatu og Tisbe battagliai overstiger grenseverdi for økotoksisitet med hhv. 7 og 5 ganger. Helsedimenttesten viser at det kun er 2 % dødelighet, hvor 20 % er grenseverdi for økotoksisitet, altså ingen overskridelse. Tabell 16 Målt økotoksisitet sammenlignet med trinn 1 og trinn 2 grenseverdier, vist for prøvene fra Målt økotoks Grenseverdi for økotoksisitet Målt økotoksistet i forhold til grenseverdi (antall ganger: Parameter Maks Middel Maks Middel Porevann, Skeletonema (TU 7 7 1,0 7,00 7,00 Porevann, Tisbe battagliai (TU 5 5 1,0 5,00 5,00 Porevann, Crassostrea gigas (TU ikke målt ikke målt 1,0 Organisk ekstrakt, DRCalux/EROD (TEQ i ng/kg ikke målt ikke målt TEQ < 50 ng/kg Helsedimenttest, Arenicola marina (% dødelighet ikke målt ikke målt 20 % Helsedimenttest, Corophium volutator (% dødelighet % 0,10 0, Rapport nr

27 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA 7.3 Oppsummering av risikovurderingen Oppsummeringen synliggjør resultatene fra risikovurderingen av prøvene fra 2015 (0-10 cm Trinn 1 Resultatene fra Trinn 1 viser at gjennomsnittskonsentrasjonene for de fleste av PAH-forbindelsene, samt PCB7 overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sedimentet (Tabell 7 s. 11. Resultatene viser at sammenlignet med risikovurderingen utført for miljøgiftkonsentrasjonene påvist i 2008 er tilstanden i sedimentene noe forverret (Tabell 7 på s. 11, med de mest forurensede sedimentene i nivå 5-10 cm dybde Trinn 2 Beregnet spredning (maksimums- og middelkonsentrasjoner viser overskridelse av akseptkriterier for de fleste PAH-forbindelsene. Fluksberegningene ansees å ikke være representative for de fleste av PAH-forbindelsene, samt flere av PCB-kongenerne, da de beregnede tømmetidene er på ca. 5 år. Dette kan skyldes at beregningsverktøyet overestimerer spredningen (at stoffene har en sterkere binding til sedimentet enn det som tas høyde for eller at sedimentet tilføres miljøgifter (ved for eksempel resedimentering. Total årlig transport av miljøgifter fra sedimentet viser at det er størst utlekking fra sedimentene av PAH-forbindelsen fenantren (ca. 1 kg/år. Dominerende spredningsmekanisme for de letteste PAH-forbindelsene er via diffusjon, mens de tyngre PAH-forbindelsene og PCB-kongenerne hovedsakelig spres gjennom næringskjeden. Beregnet total livstidseksponering for omtrent halvparten av PAH-forbindelsene og PCB 7 overskrider grenseverdien for human risiko. For tre andre PAH-forbindelser er den kun den maksimale beregnede livstidsdosen som overskrider grenseverdien for human risiko. For alle de aktuelle miljøgiftene er det inntak av lokal sjømat som er den dominerende eksponeringsveien. Beregnede porevannskonsentrasjoner (maksimums- og middelskonsentrasjoner for over halvparten av PAH-forbindelsene overskrider grenseverdi for økologisk risiko (PNECw-verdier. Beregnet sjøvannskonsentrasjon (middelkonsentrasjon for to PAH-forbindelser overskrider grenseverdi for økologisk risiko (PNECw. Økotokstestene på Skeletonema costatum og Tisbe battagliai overskrider grenseverdi for økotoksisitet med hhv. 7 og 5 ganger. Helsedimenttesten på Corophium volutator viser ingen overskridelse av grenseverdi for økotoksisitet. Ettersom det er påvist høyere konsentrasjoner av PAH-forbindelsene i sedimentene i 2015 enn i 2008, er risikoen for spredning, risikoen for human helse og risikoen for økosystemet gjennomgående høyere for PAH-forbindelsene i 2015 sammenlignet med Det motsatte er tilfelle for PCB 7, der det er påvist lavere konsentrasjoner i 2015 sammenlignet med 2008, og dermed er risikoen forbundet med PCB 7 lavere i 2015 enn i Det er påvist lavere konsentrasjoner av PAH-forbindelsene og PCB-kongenerne i sedimentene i de øvre 0-5 cm i 2015 enn i prøvene fra 0-10 cm i Tilsvarende er risikoen for spredning, risikoen for human helse og risikoen for økosystemet gjennomgående lavere for PAH-forbindelsene og PCBkongenerne i de øvre 0-5 cm av sedimentene enn i de dypereliggende sedimentene Rapport nr

28 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA 8.0 MILJØMÅL Fastsettelse av miljømål er nødvendig ved planlegging og gjennomføring av tiltak for opprydding i forurensede sedimenter. Miljømål skal beskrive den miljø- og helsemessige tilstand som man ønsker å oppnå i området. Miljømålene bør være mest mulig kvantitative for å kunne bedømme måloppnåelse. Ettersom bukta på Brakerøya er en del av Drammensfjorden er det naturlig å se til miljømålene for prosjektet «Ren Drammensfjord» i planleggingen av et ev. tiltak. De fastsatte miljømålene for «Ren Drammensfjord» er: Delmål: 1. Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke medføre helserisiko ved bading i Drammensfjorden. 2. Det skal være trygt å spise fiskekjøtt fra lokale fiskearter. 3. Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke medføre skader på lokalt plante og dyreliv. Langsiktige mål: Forurensede bunnsedimenter skal ikke hindre rekreasjon og friluftsliv, havnedrift, båtliv eller fritidsfiske Forurensede sedimenter og aktiviteter i indre Drammensfjord skal ikke føre til langsiktige, negative effekter på økosystemet 9.0 VURDERING AV BEHOV FOR TILTAK De utførte stedsspesifikke risikovurderingene viser at miljømålene er overskredet, og det er behov for å gjennomføre miljøbeskyttende tiltak. Utførte risikovurderinger viser at risikoen for spredning, risikoen for human helse og risikoen for økosystemet gjennomgående er høyere i 2015 sammenlignet med Det ses en forbedring av tilstanden i sedimentet fra 2014 til 2015, men fortsatt påvises PAH-konsentrasjoner i sedimentene tilsvarende tilstandsklasse V /7/. Stasjon BRA 7, helt innerst i bukta, peker seg ut som mest forurensede, da halvparten av PAHforbindelsene, har konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse V (Tabell 3. De påviste konsentrasjonene viser så en avtagende gradient utover i bukta, med et klart skille mellom stasjon BRA 8 (PAH i tilstandsklasse III og IV og stasjon 6 (PAH i tilstandsklasse I og II. Helsedimenttesten gir svar på den virkelige økologiske risikoen for økosystemet, ettersom resultatene er basert på hva som faktisk er biotilgjengelig for opptak i organismene, samt ev. samvirkende effekter av miljøgiftene i sedimentet. Resultatene viser ingen overskridelse av grenseverdi for toksiske effekter. Dette betyr at den virkelige økologiske risikoen er mindre enn hva som indikeres i Trinn 1. Selv om den virkelige økologiske risikoen er mindre enn hva som først indikeres i Trinn 1, er risikoen for human helse og spredning fra sedimentene fortsatt reell, og på bakgrunn av den vurderte risikoen og overskridelser av de fastsatte miljømålene for området anbefales det å gjennomføre tiltak i sedimentene på Brakerøya. Den naturlige forbedringen som er dokumentert antas ikke å være tilstrekkelig til at miljømålene kan oppfylles, og det anbefales derfor å gjennomføre aktive miljøbeskyttende tiltak AKTUELLE TILTAKSLØSNINGER Veileder for Håndtering av sedimenter (TA-2960/2012 /11/ beskriver aktuelle tiltak for opprydding av forurenset sjøbunn, og saksgang og regelverk. Vurdering av de alternative tiltaksløsningene er presentert nedenfor Rapport nr

29 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA 10.1 Nullalternativet Nullalternativet innebærer at det ikke utføres aktive tiltak i sedimentene, men at den naturlige restitusjonen overvåkes. For å oppnå en forbedring i sedimentet må det skje en naturlig forbedring av sjøbunnen ved tilførsel av nye og rene masser fra land (overvannsledninger/overflater, primærproduksjon i vannsøylen (algeoppblomstring eller avsetning av materialet fra luften. Foreliggende rapport viser at forurensningsgraden i de øvre 0-5 cm av sedimentet er lavere enn i prøvene fra 0-10 cm av sedimentet, som betyr en bedring av tilstanden. Det samme viser sammenligning av prøvene fra 2015 med prøvene fra I forbindelse med prosjektet «Ren Drammensfjord» har NGI og Norconsult målt sedimentasjonshastigheten ved en stasjon i nærheten av området ved Brakerøya til å være 5 mm/år (2013 og 12,4 mm/år (2014. Basert på at de sedimenterende massene ikke overskrider miljømålene mht. forurensningsgrad vil en naturlig forbedring i de øverste 10 cm i sedimentet ta mellom 8 og 20 år Mudring Ved gjennomføring av mudring fjernes de forurensede sedimentene fra sjøbunnen, og leveres til et godkjent deponi. Utfordringer med mudring er knyttet til spredning av forurensing under tiltaket, og det kan være vanskelig å oppnå tiltaksmålet pga. rekontaminering. I noen tilfeller må mudring utføres flere ganger, og det kan medføre en høyere kostnad. Det er også behov for en disponeringsløsning for de massene som mudres, og dette øker også kostnadene for denne typen tiltak. Mudring kan utføres som sugemudring eller grabbmudring. Sugemudring Sugemudring er en god og nøyaktig mudremetode og utføres enten hydraulisk eller som en kombinasjon av en mekanisk og hydraulisk metode. Sedimentene suges opp fra bunnen til mudringsfartøyet, og avhengig av utstyr og avstand til land, kan massene enten pumpes til lekter eller direkte opp på land til avvanning. Metoden medfører håndtering av større mengder vann sammen med mudringsmassene enn tradisjonell grabbmudring. Sugemudring er i utgangspunktet en noe dyrere metode enn grabbmudring, men nøyaktigheten er større, så sannsynligheten for å ta opp et mer «riktig» volum forurenset sediment er større. Sugemudring fører også generelt til mindre oppvirvling av forurenset sediment enn grabbmudring. Grabbmudring Grabbmudring er en mer unøyaktig metode enn sugemudring, og metoden er helt mekanisk. Det benyttes enten en grabb hengende i vaier eller på en fast gravemaskinarm. Det kan også benyttes en tradisjonell gravemaskin med skuff. Metoden sprer mer forurensning under oppgraving av massene, enn ved sugemudring, og det kreves derfor en god overvåkning av forurensningsspredningen og utsetting av siltgardiner. Metoden tilfører mindre vann til sedimentene enn sugemudring, og det er normalt et mindre behov for avvanning av massene, enn ved sugemudring Tildekking Tildekking av forurenset sediment innebærer at rene masser legges ut på sjøbunnen for å redusere utlekking til vannmassene og opptak av miljøgifter i organismer. Tildekking må skje med tildekkingsmasser som tilfredsstiller Miljødirektoratets tildekkingsveileder (TA-2143/2005 /12/. Det er flere måter å legge ut masser på, enten fra lekter med en kontrollert spredning av masser, eller masser kan pumpes ned på bunnen ved bruk av sugemudringsutstyr. Tildekkingen kan også utføres med forskjellig tykkelse av forskjellige typer masser med ulike egenskaper. Tildekking av forurensede masser kan kreve at tiltaket overvåkes i en periode etter gjennomført tiltak. Det må også tas hensyn til ev. behov for reparasjoner og utbedringer av tildekkingslagene der det kan være båttrafikk Rapport nr

30 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA 11.0 ANBEFALT TILTAKSMETODE OG TILTAKSAREAL Som miljøbeskyttende tiltak i sedimentene på Brakerøya anbefales det tildekking av de forurensede sedimentene. Området er egnet for tildekking da de siste undersøkelsene viser en forbedring av forurensningstilstanden i de øvre 0-5 cm av sedimentet, sammenlignet med tilstanden dypere i sedimentet. Sedimentasjonshastigheten i området er målt til mellom 5 mm/år og 12,4 mm/år, og med tildekking som tiltaksmetode vil den naturlige sedimenteringen fremskyndes betraktelig. Ettersom det er ingen/liten båtaktivitet i bukta, og ingen manøvrering av større båter eller skip, som vil kunne virvle opp tildekkingsmassene, støtter dette opp om tildekking som metode. Mudring som tiltaksalternativ er best egnet i de tilfellene det er behov for å fjerne masser for å opprettholde seilingsdybde eller i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Mudring er også en betydelig mer kostbar tiltaksmetode enn tildekking. Det er hovedsakelig i stasjon BRA 7 og BRA 5 det er påvist høye PAH-konsentrasjoner, og som utløser behovet for tiltak i området. I stasjon BRA 8 er det påvist betydelig lavere konsentrasjoner av forurensning, men området rundt denne stasjonen anbefales inkludert i tiltaksarealet ettersom det ligger nærmest den anlagte badestranden. I stasjonene BRA 3 og BRA 4 er det påvist PCB-forurensning som ikke stammer fra det tidligere impregneringsverket, men som trolig har opphav fra naboeiendommen, og de er derfor ikke inkludert i det anbefalte tiltaksarealet. Anbefalt tiltaksareal er på ca m 2 og er vist i Figur 5, samt i vedlegg 8. Figur 5 Anbefalt tiltaksområde for opprydding i forurensede sedimenter på Brakerøya Rapport nr

31 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA 12.0 KONKLUSJON På bakgrunn av utført stedsspesifikk risikovurdering anbefales det å gjennomføre tiltak i sedimentene. Anbefalt tiltaksmetode er tildekking av de forurensede sedimentene i et 3500 m 2 stort område. Før igangsettingen av en tiltaksgjennomføring må det utarbeides en tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn som blant annet beskriver valg av tiltaksmetode, hva som skal iverksettes av kontroll og overvåkning og en fremdriftsplan for tiltaksgjennomføringen. Tiltaksplanen skal i forkant av oppstart av tiltaksarbeidene godkjennes av forurensningsmyndigheten, i dette tilfellet Miljødirektoratet. Det kan også være behov for å sende tiltaksplanen på høring Rapport nr

32 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA 13.0 REFERANSER 1. Golder Associates, ROM Eiendom Brakerøya. Sluttrapport for opprydding av forurensninger i grunnen. Rapportnr.: Golder Associates, ROM Eiendom Brakerøya. Status før tiltak. Rapportnr.: Sweco, ROM Eiendom. Overvåkning av tiltaksarbeider i forurenset grunn ved Brakerøya. Årsrapport, Sweco, ROM Eiendom. Overvåkning av tiltaksarbeider i forurenset grunn ved Brakerøya. Årsrapport, Sweco, ROM Eiendom. Overvåkning av tiltaksarbeider i forurenset grunn ved Brakerøya. Årsrapport, Sweco, ROM Eiendom. Overvåkning av tiltaksarbeider i forurenset grunn ved Brakerøya. Årsrapport, Golder Associates, Teknisk notat, videoinspeksjon, sedimentprøver og vannprøver nov Miljødirektoratet, Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sedimenter (TA- 2229/ Miljødirektoratet, naturbase Miljødirektoratet, Veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2802/ Miljødirektoratet, Veileder for håndtering av sedimenter (TA.2960/ Miljødirektoratet, Tildekkingsveileder (TA2143/ Rapport nr

33 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG 1 - OVERSIKTSKART OVER PLASSERING AV PRØVETAKINGSSTASJONENE, VIST MED HØYESTE PÅVISTE TILSTANDSKLASSE, SAMMENSTILT MOT MILJØDIREKTORATETS TILSTANDSKLASSER FOR MILJØGIFTER I SEDIMENTER Rapport nr

34 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG 2 UTVALG AV BILDER FRA SEDIMENTPRØVETAKINGEN I Rapport nr

35 Rapport nr SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA

36 Rapport nr SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA

37 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG 3 ANALYSERAPPORTER Rapport nr

38 + 3 # 5! 8 9 : ; < = > 9 > A B B C?? A D E D D F G H I J K L M M G N O P Q J M L R C S L S T = < = 9 U A B V B W H O R X J Q Q J ` > a < b 9 c = d e f W O J _ I G X C g K P h J K i j P k 9 < = l @ B Y G X Q J Z P Q P \ C A? ^ K P X X J _ \ G K Z J m n o p q r s o t r s u v w s n x y z { z } { ~ z ƒ ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««± ² š ³ š š µ ¹ º» ² ³ ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Æ º ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ»» Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È É º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± º É ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Å ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í º Æ ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í» ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È» ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¼ Ö Ø { ~ z z Ù z Ú ~ { Ä z Ú z Û ³ Ü Ö Ý Þ { ß Ý à z { z ¼ á Ö z Û â Ö Ù Ý ~ { Ù ã z ä Ù å  ٠z Ä Ä à z Ý Ù ã Ä Ú å  z Ú z { æ ² y z Ú Ú z  à z Ù Û z { Ù Ù z } { ~ z { å Û z z Þ { Û { z ² ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

39 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ Õ ² Ï Ç š š µ ¹ º Õ ± ² ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å ± Å š ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ É Å Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± º É ± ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ Æ Å ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Å ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ Æ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Õ É ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Æ º ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í Å ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Æ º ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È ± É Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È º Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

40 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ ˆ º Š Œ Ž Š Œ z { š Ï œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Å Å ² ³ Ç š š µ ¹ º Å ² ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Õ Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Æ Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º ± Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± º» Æ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º Å º Ï Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ É ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í Æ É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Æ º ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º É ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

41 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ Æ ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ ± Ï ² Ï ³ š š µ ¹ ± É ² š ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Æ š ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± ± Õ º š Ï ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Æ š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ» ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Å ² š Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ º Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Õ ² Ê š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í» º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í» ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Õ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Õ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í ± É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È º ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ ± ± ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È º Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

42 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ Æ ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ Å» Ï ² Ï š š µ ¹ ±» ² š ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Æ š ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ ± Õ š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È ± Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± º Õ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Æ Õ š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º Æ ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ Õ ± ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Õ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ ± ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ Å ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ Æ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ ± ± ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í É» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í É Å ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í º º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í ± Å ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í» ± ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Æ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Æ Å ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È º Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È ± É Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Æ º º ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º ± É ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» ± ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ»» É ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Å Å ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

43 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ Æ ˆ º Š Œ Ž Š Œ z { š ³ œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ ± Ï ² Ï ³ š š µ ¹ É ± ² š Ç ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º» ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å º ± Ï ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ Å ³ Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È Õ ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± Å É š Ç ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Æ ± š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ ± ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ É Æ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Å» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ É ² Ê ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ º É ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Å ² š Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í Õ Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í É Æ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Æ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Æ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í» ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È º Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» º Æ º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» º º ² Ê Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ º ± º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» º ² Ï š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È» Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

44 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ ± ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š Ê œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ º º Ï ² Ç š š µ ¹ Å ² š ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Æ ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ É Æ Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È É Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± Æ Æ Ç ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º» Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ» ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ º Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Õ º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Õ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í Å ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Æ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í º Æ ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È ± ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È º Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ À Å Æ Š Æ É ² Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Å Æ ˆ Š Å ± Õ ² Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Á Š ± ² Ï š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

45 + 3 # 5! 2 y z { z } { ~ z ƒ ± ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š Ç œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ ± Æ Ï ² Ï Ç š š µ ¹ Å ² š ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Æ» š ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± Æ Æ Ç ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º Æ Õ Ï š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Æ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ» Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í Õ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Æ º ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í º º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í º Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È ± º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Æ Õ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Æ É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È º Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ À Å Æ Š» ± ² Ê Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Å Æ ˆ Š Å» Õ ² Ç Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Á Š» ² Ï š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

46 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ ± ˆ º Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ Æ Õ Ï ² Ï š š µ ¹ º ² š ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å É» ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± ± É š Ï ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Å ³ Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ» ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Æ É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Õ Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Å ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È Æ Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Õ ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º ± ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» º Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ º Å ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Õ» ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È ±» Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ À Å Æ Š º» Õ š ² Ç Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Å Æ ˆ Š Õ Õ» ³ ² Ê Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Á Š Æ ± ² Ï š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

47 + 3 # 5! % y z { z } { ~ z ƒ ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Æ º ² š š µ ¹ º É º ² Ê ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å š ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Å É š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º Õ ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± ± Õ º š Ï ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Æ ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ ± ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ Æ» ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ Æ ² ³ š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ º Å» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í ±» ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í ± É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Õ ± ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Õ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í Æ» ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Å ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Æ ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È É Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Æ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Æ ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

48 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ É ² š š µ ¹ º Õ ² Ï ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Å š ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º ± Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º ± Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± Æ Õ Ç ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º» Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ» Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ º ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Æ» É ² š š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ º Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Æ º É ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Õ Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í Å Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È º» Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

49 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ ˆ º Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««² š š µ ¹ º ² ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º ± š ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å É Å Ê ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ Õ Õ Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È Æ Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± Õ Ê ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Æ Æ» š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ É É ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Æ º ² š Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Æ º Å ² Ç Ï ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ Õ Å ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ» š ² ³ Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Æ Õ º š ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í É Æ ² ³ š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í Õ Æ ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Æ Õ É ² š š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í º» ± ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Å ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È º Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Æ» ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ ± ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» ± º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

50 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ Å ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š Ï œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««± ² ³ š š µ ¹ º ± ² š ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å» š ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Æ º Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º Æ Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± Æ Å ³ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º Å Ï Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ ± ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ ± Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ Å º ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ º Õ ² Ï ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í É º ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í Å É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í É Æ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Æ Å ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í Õ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ» ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Æ» Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Æ Å ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Æ Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

51 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ Å ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ ± ² Ï Ê š š µ ¹ º Æ Æ ² ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å º Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± ³ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Æ ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ Æ ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í Å ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í ±» ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È º Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

52 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ Å ˆ º Š Œ Ž Š Œ z { š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Å É ² Ç Ê š š µ ¹ É ² š Ê ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å» É ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Å Ï Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º Õ º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± º Õ º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º»» Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ œ «Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ ª Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ Œ œ Œ º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â œ Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ ª œ Œ ± Å ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ž Œ Æ Õ ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Î ž Ÿ Œ Í ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Å ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š Ì Ô ˆ º Å È Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ø â Ø { ~ z Ù z z Ä Ú { z { Ú z Û ½ Þ Ù z Ú Ú z Ä å Ä Ä ² ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

53 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ Õ ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š ³ œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««± Å ² Ç š š µ ¹ Å ² Ï ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È Æ Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± ± Õ š Ï ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ±» Ê Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ Æ Õ ² ³ š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ º Æ ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Æ Õ ± ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Õ º º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ º Õ É ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º Æ ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Õ» Æ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í ±» º ² š Ï Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í ± É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Æ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í Æ» ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í É ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º ± ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Õ º ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ º Õ ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» ± ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

54 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ Õ ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š Ê œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««º ² š š š µ ¹ º Å º ² ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º ± š ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Æ» É š š ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ Æ ± š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È Æ Õ É Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± ± º º š ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± ± š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ ± ± ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ Å Å ² ³ Ç Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Æ» Õ š ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ º º ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ Å Õ š ² Ê Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º Å ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Å ± Å š ² Ç Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í º»» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í º Õ Æ ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í É ± ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Æ Å ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í Õ Æ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Æ º ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ É É ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í» º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È ± Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È» Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Æ º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Å Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

55 + 3 # 5! 2 y z { z } { ~ z ƒ Õ ˆ º Š Œ Ž Š Œ z { š Ç œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ Õ Ï ² Ê š š µ ¹ Å É ² š Ï ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º» Æ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å É º º ³ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ ± Õ š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È Å Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± ± ³ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± É Å š ³ Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ º º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ Õ º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ É º Æ ² ³ Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Æ ± Å š ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ» É ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ Å ³ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ º ± Ï ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í ± Å š ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í É ² Ê Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í º» É ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Õ º» ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í º ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í» Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Æ É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Æ Õ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Õ Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

56 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ» ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š Ï œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««± Õ Õ ² Ê Ç š š µ ¹ º Õ ² ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Æ Å š ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º» Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± Æ Õ Ç ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± º ± Æ Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ Æ ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ º Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º» Æ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ º Æ» ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Õ ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í É ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Å» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Å ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È Õ ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Õ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ À Å Æ Š º É ² Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Å Æ ˆ Š É ± Æ Ç ² Ï Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Á Š Æ É ² Ï Ï š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

57 % + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ» ˆ Š Œ Ž Š Œ z { š Ï š œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««É ² Ê š š µ ¹ º» ² ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å º É ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Å Æ Ï Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º Õ ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± É ± Ê ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ º ± ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ É ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ ± Å ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ É Å ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ º» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ º º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Æ º ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í ± ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Å ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È Æ º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È» Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Æ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È É Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ À Å Æ Š» ² Ê Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Å Æ ˆ Š É ± Ç ² Ï Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Á Š ² Ï š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

58 + 3 # 5! y z { z } { ~ z ƒ» ˆ º Š Œ Ž Š Œ z { š Ï œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««± Õ» ² Ç š š µ ¹ º ² ¼ ½ š š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å ±» ³ ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ Å ± ³ Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È» É Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± º É ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Æ º Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ë œ «œ Œ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ œ «Œ ± Å ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª Œ Å É ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ Œ œ Œ Õ º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ œ Œ»» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ ¾ ª œ Œ Õ ± ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ž Œ ± Õ Æ ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ž Ÿ Œ Í º Æ º ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Á º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô ˆ º Å È º É Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È ± º Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ» Æ ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º Æ ± ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Ì ¹ º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Š Ì ¹ ˆ Õ È Õ ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ À Å Æ Š» ² Ê Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Å Æ ˆ Š É ± Ç ² Ï Ï š µ Î ª Ÿ Œ Ÿ Œ Á Š º ² Ï š µ ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

59 + 3 # 5! y z { z } { ~ z œ Œ ž œ ª Ÿ Œ Ž Š Œ z { š Ï œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««Õ ² š Ç š š â ¹ º º ² ¼ ½ š š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å» š ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º» ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º É Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ± Å Õ š ³ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± ±» ³ Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ë œ «œ Œ»» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ œ «ž Œ º ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ œ «Œ Å Æ ² š Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ ª Œ É É ² Ç Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ Œ œ Œ Õ É ² Ê Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â œ Œ ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ ª œ Œ Æ» ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ž Œ º É ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Å Õ ² š Ç ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Î ž Ÿ Œ Í Å ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í ± º Å ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í º Å Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í» Õ ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í ± ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Å Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š Ì Ô ˆ º Å È º ± Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹» Æ ± ² š Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º Æ» º º Å ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º Æ º º Æ ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º»» ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š Ì ¹ ˆ Õ È Æ» Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ùà z ¼ ã } å Ä { z } Þ Þ Ä Þ { { z } Þ Û z { z { Ú å Ù Ú { Ù å Â Þ {  å Ä Ú z { å Ù z ä Ú Þ { Ã Ä Þ } Þ Ú æ Ý z Ú ² ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

60 + 3 # 5! y z { z } { ~ z œ Œ ž œ Œ Ÿ Œ Œ Ž Š Œ z { š Ï Ï œ ž Ÿ Œ ƒ Œ Ÿ œ Œ Ÿ Ž Œ Œ Œ Œ ª Œ «Ž Ÿ ª ««± Æ É ² š š â ¹ º Æ ² ¼ ½ š š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Á Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ º Å Å š ² Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ º Å ˆ ¹ Æ º Õ É Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š À ¹ º ˆ ¹ Æ È º» Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ Æ ˆ ¹ ±» º Ï ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ œ Ÿ ª À ¹ º ˆ ¹ ± Å» Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ë œ «œ Œ Å ² š Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ œ «ž Œ º º ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ œ «Œ ± ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ ª Œ Õ» Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ Œ œ Œ ² ³ š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â œ Œ º Å ² ³ ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â ¾ ª œ Œ Æ ± ² Ç š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ž Œ º É ² ³ š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í Å º ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Î ž Ÿ Œ Í ± É ± ² š Ï Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª Ð «ª œ Œ Í Æ Å ² š š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª «ª œ Œ Í º ± Æ ² Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª œ Ñ ž Œ Í ² ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ò Ž Ð Œ Ÿ ª œ œ œ Œ Í º Å ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Œ Ÿ ª Ž Ñ Œ ž Œ º É ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ó Œ ª º Æ Ñ ž Œ Í Å ² š ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š Ì Ô ˆ º Å È º Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š Ì Ô œ Ž ª Œ Œ Í È Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹» Æ» ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º º Æ º ² š Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º º» Á Æ Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º Æ» Õ ² Ç Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º Æ Õ ² Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ì ¹ º» ± ± ² š Ê Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Š Ì ¹ ˆ Õ È Å Â Ã Ä Â ¼ ½ š â Ùà z ¼ ã } å Ä { z } Þ Þ Ä Þ { { z z } Þ Û z { z { Ú å Ù Ú { Ù å Â Þ {  å Ä Ú z { å Ù z ä Ú Þ { Ã Ä Þ } Þ Ú æ Ý z Ú ² ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

61 ó + 3 Ø æ # 5! z Ú Ú z { } { z Ú z { å Û å Ä z { z { Ä Ä { z Û å Ú z { Ú Ù ã z ² ² Û ² z Ú ã { å Ä Ä z } ß å Ú ² à z Ú ã { å Ä Ä z Ù ã z { { Ú ² z Ú ã { å Û { z z ² z Ú ã { Ú ~ { { z z ² Œ ª Œ Ÿ Ñ Œ Ÿ Ž «Ž œ Ÿ ª š Œ Ÿ Œ Š Š Œ Ÿ Œ œ ¹ Œ Ó ƒ ˆ Ð Œ Ÿ Œ Š Š Œ Ÿ Œ µ z Ú Þ Û z µ Þ Û å Ý å z { Ú á ½ š Ç Ï Þ Â Þ Û å Ý å z { Ú š š ³ µ ß Ù z } { å å } } á } } Þ { Ú z { å   { z z { š µ ß Ù z å Ä Ä z { z Ú Œ Ÿ Œ Š Š Œ Ÿ Œ œ ž ª œ Ð ª Œ À ¹ º ˆ ¹ ± µ z Ú Þ Û z Ö ½ š Ï Ç µ ß Ù z } { å å } } Ö á y } } Þ { Ú z { å   { z z { Ö š Ö š Â Ã Ä Â ¼ ½ Ö š Ö š Â Ã Ä Â ¼ ½ Ö š Ö š Â Ã Ä Â ¼ ½ Ö Ö Ï Â Ã Ä Â ¼ ½ µ ß Ù z å Ä Ä z { z Ú z Ú z z Ù z Ø â š Þ Â Ø Ö ³ µ z Ú Þ Û z Ø â š Ö ½ á ½ Ï Ê Ø Ö ³ Ø Ê Ê y á Ê Ï ³ Û z Ù Ä Ú { Ä à Þ Ø â š â z Ä Ø Ö ³ z Ú Þ Ã z Ä y z Ú z Ä à Þ Þ Â Ä Ú å Ý å z { å Â Ø â š Ö µ ½ y Ø Ö ³ Ö Ö y Ú Þ Ä Þ Ù Þ z { z Û Ù å Ä } Þ Ù { å Ú z Ú Ú å Ý å Ä à Þ Â { z z { Ø â š š š Â Ã Ä Â ¼ ½ Ø Ö ³ Â Ã Ä Â ¼ ½ ² Ï Þ { Ú ~ { { z Ù z!!! µ z Ú Þ Û z Ö " ½ y { Ä à Þ z { ½ Û ä! æ ½ å Ù Ú ä! z å { z ä! æ ³ # ª Œ Œ â â z Þ Ä Ù Û µ µ Þ å Þ å  z Œ Œ Œ œ $ š { Ù å Â Ù Þ { Ú Þ { å ½ Þ { Ú Þ { ã { Þ } ½ Ö % z z } Ù å ² { ² Þ â { Ý ě Ç Ã Ø { ¼ à z Ä Ä å Þ Ä Ù å z { å Â Û { z ½ Ù Þ { Ú Þ { å z { & Ú Ý ~ { z Û z Ú z Ä å Ä z z Ú ä å z ½ Þ { Ú Þ { ã { Þ } æ z Ù Ù z { z Ä Ú z { Ú Ù Þ { Ú Þ { å ä Û z { Ù z z { Û ~ { æ ² ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

62 + 3 # 5! Œ Œ Œ œ $ Ö z Ä å } z Û Ù Þ š Ê ³ à ³ Ï ³ Ö z Ä å } Ø { Û å z ' à å Ç Ø { Û å z Ä Ä { z Û å Ú z { å Â Ö % z { z Û å Ú Ú å Þ á Ú å Ú Ú z Ù { ² š š ² Þ Ú Ä Ú ½ Þ { Ú Þ { ã { Þ } Þ {  z Ý Þ { ã Ú Ú z { Ù å  z { z å Ý Þ { à Þ µ ß Ù z å Ä Ä z { z Ú z  å Þ z Ú å Û z Ú ß Ù z å Ä Ä z { z Ú ä z Ú Ú z { Û z Ý å å à Þ å ( Ù Ú å Þ Þ Ý z { z z Ú Û Ú å Û z Ú Þ Ú z z } { z å Þ Þ Ý z { Ú å Ú ã å z { z z Ú + Ö µ š Ê Ö Þ { { z Ú z Û z { å Þ š æ z { z  z Ú z Û z Û z Ä å Â Ý Ä Ú Þ { } ß Þ z Þ Â å { z Ú Ä Þ Ý å Û z å Ú z { Ù } ß Þ Ù Â Ç ² µ ß Ù z å Ä Ä z { z Ú Ý { Û z { Ù z z { Û ~ { z {  å Þ Ý Ú z Þ z Ú å Û z Ú å Ä Ä z { z Ú z { z  z Ú z Û Û z Ä å Â Ý Ä Ú Þ { ² Þ { ã Ú Ú z { Ù å  z { z å Ý Þ { à Þ Ä Þ Ú Ä Ú Ù Þ { Ú Þ { å z Ú ² y z z { } } Þ { Ú z Ý ß { Ä Â à z  å å å z Ù z Ú Þ å Ä Ä z Ú Ý ~ { z Û z Ù Þ { Ú Þ { å } ß Ý Þ { ß Û { Ä { å Ý Ú Ù å Â Â Þ Û Ä à z Ú z Ú ² Â ß z Û z Ù Þ { Ú Þ { å z Ú { å Ý Þ { å Û z Ù z z Û Þ } } Û {  z Ä Ú z Ù Ù } { Þ Û Ä Ú Ä Ú Ù Þ Â z Ù Ù z { ß {, z å Û z,,, ² Ù Â Ù Þ Ù ² Þ y z Û å  å Ú Ù Ú å  z { Ú Ø y Ý å Ù { z } { z z Ú z { z { Û z Þ } } { å z Ù å  z { } } Þ { Ú z ² z Ú z Ù Ù z Ú Ä { å Ý Ú z { z { ß z Þ Ä Þ } å z { ² ( '& ' ' / $ & ( '& ' ' / # ' & 7! 6 # $ % &! " ' # ' ( 1 #, # - % % #. 0 4 ( 1 2 ç è é é ê ë ì í î ï é ð ñ ò ó ô û ü ý þ ÿ þ ý þ ÿ ÿ þ ü ÿ ü ü ü ò ö ò ô ó ø ó ö ø ù ú õ õ

63 : ; < = A B C D E B D E A A C D F C G H I J K L M N O O I P Q R S L O N T E U N U V? >? ; W? A B C D E B X E A B Y J Q T Z L S S L b > c ; d? e f g Y Q L ` K I Z E h M R i L M j k R l ; >? B X E B B B D [ I Z S L \ R S R X B ] E ^ B C A _ M R Z Z L ` ] I M \ L n o p q r s t p u s t v w x t o y z { { } ~ { ƒ ˆ Š Œ Ž Š { š œ ž Ÿ Œ Œ Ÿ Š Š Š Š Š ˆ Š Ž Œ ª «œ œ ± ² ³ Š «Š Œ Š Œ ª Œ Œ µ ƒ ž œ œ ± ² ³ Ž Ÿ Š ª «œ ± ² ³ Š «Š Œ Š Œ ª Œ Ž Ÿ Š µ ƒ ž œ ± ² ³ z { { } ~ { ƒ ˆ Ÿ Œ Ž Š { š œ ž Ÿ Œ Œ Ÿ Š Š Š Š Š ˆ Š Ž ¹ ª «Ÿ Š Š º» ¼ ¼ { ½ ¾ À { Á œ ±  à ¹ ª «Ÿ Š Š Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä } { { ¼ ½ Å œ ±  à Š «Š Œ Š Œ ª Œ ¹ ª «Ÿ Š Š œ ±  à ( '& + ' ' " 7 0 " + 8 "! ", # & " - ". '& + ' ' / ' & + " 9 # $ % & ' 1 ' 2 $ $ $ $ 6 $ 6 Ç È É É Ê Ë Ì Í Î Ï É Ð Ñ Ò Ó Ô Û Ü Ý Þ ß à á Þ â ã Ý ä Þ å æ ß ß Þ ç è é ê Ü ë ß ì í æ Ü î ï Ü é è æ Ü ç ä é ð Ò Ö Ñ Ò Ó Ø Ñ Ù Ø Ú Ö Õ Õ

64 Ó $ ñ { Á Á { ~ { Á { ¾ ¼ ¾ ò { { ò ò { ¼ ¾ Á { Á ½ ó } { Å Å ¼ Å { Á ó ¾ ò ò { ~ ô ¾ } Á Å õ { Á ó ¾ ò ò { ½ ó } { Á Å ö { Á ó ¾ ¼ { { Å { Á ó } Á { { Å Š Œ ª Œ Œ Æ œ ² { } Á { { ½ } { ¾ } { Á Á ½ ¾ ¾ ¾ ~ ø { ù À ø ~ ~ { ò { ~ } ú û { Á ø ¼ { ù ü ø { ú ý þ ÿ œ š š Á { ¼ { ½ ø Á ø ¾ ý ü } { Á ¾ ¾ } { Á ½ ø Á ø ¾ z Å Å ø ò ø Á ø ¾ { ² { } Á { { ½ } { ÿ ò { ½ { Á ø { ø } Á Á ¾ ~ ø { ù ¾ Á ¾ ½ { { ò } Á ú û { Á ø ¼ { ù ü ø { ú ý þ ÿ œ Á { ¼ { ½ ø Á ø ¾ ý ü } { Á ¾ ¾ } { Á ½ ø Á ø ¾ z Å Å ø ò ø Á ø ¾ { { ½ } { ¼ ¾ { Á Á { } Á { ¼ ø ø ~ À ¾ ø ½ Á Á ø ù ò { ~ } ¼ ó { Á ú û { Á ø ¼ { ý þ ÿ z œ š Á { ¼ { ½ ø Á ø ¾ ý ü } { Á ¾ ¾ } { Á ½ ø Á ø ¾ z Å Å ø ò ø Á ø ¾ { µ Æ ±  à ± ½ { ¼ à ¼ { } { ± ² ³ { { ¾ { ² ò ò Ÿ «ˆ œ à } ½ ¾ ½ ø Á ø ¾ ý ² à ½ { } { ÿ Á { œ œ ü ¾ { { ó } ò ½ ¼ ø ò ½ ¾ } { ¾ ¼ { ² à ½ ø Á ø ¾ { ý ¾ ½ ¼ { } À { ¾ z ¾ ½ { ¾ œ œ ¾ ½ ¼ { } À { ¾ { ½ } { ò ¾ À {! " # $ % # { ¾ { & # ' # ( ( { ½ ý ² { ò { ½ } Á + +, -. " # -. / ( 0! " %. +, -. / ( à ò ò { ¼ ¾ Á { ¾ ý z à ò ò } { ¾ } Á { ¾ } Å z ü œ œ œ 1 ø Á ò Á à ÿ ø Á ø ó ø ~ ø { ø ó Á Á { ½ ¾ { { ¾ ø } ø z { { ~ ~ ø Á { ô ò { ¾ } ¾ } ¾ À { ½ À { Á ø ¾ ò ò { Á { ¼ { ½ ø Á ø ¾ ~ ô ø À ô ¼ À } ò ¾ Á ½ ¾ ø ¼ ò { Á { Á Å Á { ¼ { Á { ò ¾ } ò { À { Á ù ¾ { à ÿ ø Á ø ó ø ~ ú { ½ ½ { { ò } Á { Á ½ ø Á ø ¾ ù ¼ { ½ { { ¼ ú Å ( '& + ' ' " 7 0 " + 8 "! ", # & " - ". '& + ' ' / ' & + " 9 # $ % & ' 1 ' 2 $ $ $ $ 6 $ 6 Ç È É É Ê Ë Ì Í Î Ï É Ð Ñ Ò Ó Ô Û Ü Ý Þ ß à á Þ â ã Ý ä Þ å æ ß ß Þ ç è é ê Ü ë ß ì í æ Ü î ï Ü é è æ Ü ç ä é ð Ò Ö Ñ Ò Ó Ø Ñ Ù Ø Ú Ö Õ Õ

65 Ã ô { ¼ { ½ ø Á ø ¾ { Á } } ¾ ø ¾ ¼ { ½ } { { ¼ ø ~ ~ ¼ } { ò Á { ½ ½ ~ ø ¼ ò Á ò Á ½ ø { ½ ½ { ô 2 { } ¾ ¼ { Å ½ } ½ ø ½ Å ø z { ¼ ¾ ¾ Á ½ Á } ¾ { Á ü z ¾ ½ { ~ { } { Á { { ¼ { ø ~ ~ ¾ { ½ ¾ { ~ ~ ø Á { Å ± { Á { ½ ½ { Á } ò ¾ Á { { ô } { } ø ò ø ~ ¾ { Å ( '& + ' ' " 7 0 " + 8 "! ", # & " - ". '& + ' ' / ' & + " 9 # $ % & ' 1 ' 2 $ $ $ $ 6 $ 6 Ç È É É Ê Ë Ì Í Î Ï É Ð Ñ Ò Ó Ô Û Ü Ý Þ ß à á Þ â ã Ý ä Þ å æ ß ß Þ ç è é ê Ü ë ß ì í æ Ü î ï Ü é è æ Ü ç ä é ð Ò Ö Ñ Ò Ó Ø Ñ Ù Ø Ú Ö Õ Õ

66

67

68

69

70 ! " # $ " % & ' ( "! " # + ' $, - $. / : ; < ; = A ; B B C 1 D E F G H I 7 = > J 1 K L M 1 I N O 4 P K } ˆ ˆ Š x Š Œ p Ž w x y z { W x ƒ { W T S y Q { T S } ~ } ~ } ~ Q R R S T U V W X Q R R S T U V W Y Q R R S T U V S R Q R R S T U V Z R Q R R S T U V Z V [ [ \ [ [ ] [ [ ^ [ _ ^ [ ` [ a b c ` ] d [ \ e e d e _ ` \ d f g _ \ d ^ ^ _ ` d ` g a h c ` d e _ ` d ] f f d e g f d ] i g d [ [ a h c i e d \ f i ] d \ f \ \ d ] [ ^ e d ` \ ^ e d _ ] a h c f ` d ] i ` ] d e e _ ] d \ g _ d ] i [ d ] ` ± ² ³ µ ± ² ³ µ ± ² ³ ± ± ² ³ ± ² ³ j p m k l q š 7 P 2 D PJ D P D N D P 2 œ L 1 ž 1 D P D P D N D P 2 œ 4 7 D 1 š 3 PŸ Ÿ š 7 K P 5 2 Ÿ š 7 K P 5 2 Ÿ š C š 7 K P 5 2 B B 9 C š P O ž 1 D P 1 6 P 2 œ 1 L 5 3 = 5 L 1 š Ÿ š 7 K P 5 2 D š P Ÿ š 5 L 1 Ÿ š 7 K P 5 2 B B 9 C O 4 7 D 1 š I 7 š P K 4 1 D PJ J 1 š N D P 2 œ 4 P ª N P 3 3 P D I 1 š D P š 7 K P 5 2 D l m «p = p p N Ÿ š D N š k l m n l m m l o l k p k l q r s b t u V v W

71 Q! " # $ " % & ' ( "! " # + ' $, - $. / : ; < ; = A ; B B C 1 D E F G H I 7 = > J 1 K L M 1 I N O 4 P K } ˆ ˆ Š x Š Œ p Ž w x y z { W x ƒ { W T S y Q { T S } ~ } ~ } ~ R R S T U V Z W [ ` _ a b c _ ] d i [ a h c g d [ ^ a h c ^ e d _ i a h c [ d \ g ± ² ³ µ j p m k l q š 7 P 2 D PJ D P D N D P 2 œ L 1 ž 1 D P D P D N D P 2 œ 4 7 D 1 š 3 PŸ Ÿ š 7 K P 5 2 Ÿ š 7 K P 5 2 Ÿ š C š 7 K P 5 2 B B 9 C š P O ž 1 D P 1 6 P 2 œ 1 L 5 3 = 5 L 1 š Ÿ š 7 K P 5 2 D š P Ÿ š 5 L 1 Ÿ š 7 K P 5 2 B B 9 C O 4 7 D 1 š I 7 š P K 4 1 D PJ J 1 š N D P 2 œ 4 P ª N P 3 3 P D I 1 š D P š 7 K P 5 2 D l m «p = p p N Ÿ š D N š j k l m n l m m l o l k p k l q r s b t u W v W

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG 4 STEDSSPESIFIKKE INNGANGSPARAMETERE GENERELLE PARAMETERE Grunnleggende sedimentparametere Anvendt verdi TOC 1 1,4 Bulkdensitet til sedimentet, ρ sed [kg/l] 0,8 0,8 Porøsitet, ε 0,7 0,7 Korreksjonsfaktor Generelle områdeparametere Anvendt verdi Sedimentareal i bassenget, A sed [m 2 ] ingen standard Vannvolumet over sedimentet, V sed [m 3 ] ingen standard Oppholdstid til vannet i bassenget, t r [år] ingen standard 0,02 Begrunnelse Snitt av prøver 2015 (0-5 cm For å ende opp med mg/m2/år for spredning ved biodiffusjon Begrunnelse Målt fra kart (ved ytterste prøvepunkt Beregnet fra kart Sjablongverdi typisk for norske fjorder SPREDNING Parametere for transport via biodiffusjon, F diff Anvendt verdi Tortuositet, τ 3 3 Faktor for diffusjonshastighet pga bioturbasjon, a Diffusjonslengde, Δx [cm] 1 1 Parametere for oppvirvling fra skip, F skip Anvendt verdi Antall skipsanløp per år, N skip ingen standard 0 Trasélengde for skipsanløp i sedimentareal påvirket av oppvirvling, T [m] Mengde oppvirvlet sediment per anløp, m sed [kg] ingen standard 150 Sedimentareal påvirket av oppvirvling, A skip [m 2 ] ingen standard 0 Fraksjon suspendert f susp = sedimentfraksjon < 2µm ingen standard 0,05 Parametere for transport via organismer, F org Anvendt verdi Mengde organisk karbon i bunnfauna biomasse OC cbio [g/g] 0,25 0,25 Organisk karbontilførsel til sedimentet utenfra, OC sed [g/m 2 /år] Fraksjon av organisk karbon som ikke omsettes, d [g/g] 0,47 0,47 Organisk karbon omsatt (respirert i sedimentet, OC resp [g/m 2 /år] Konverteringsfaktor fra våtvekt til tørrvekt for C bio 5 5 Parametere for å beregne tømming av stofflageret i det bioaktive laget, t tom Sjablongverdi Sjablongverdi Sjablongverdi Sjablongverdi Sjablongverdi Sjablongverdi Anvendt verdi Mektighet av bioturbasjonsdyp, d sed (mm/m Tetthet av vått sediment, ρ vv (kg/l 1,3 1,3 Fraksjon tørrvekt av vått sediment 0,35 0,35 Begrunnelse Begrunnelse Ingen regulære skipsanløp Lengste innseilingstrasé i sedimentareal påvirket av oppvirvling, dvs. i sedimentareal < 20 m dypt Sett inn verdi fra faktaboks 6 i veileder Ingen regulære skipsanløp Tas fra siktekurve (dersom 5 % er mindre enn 2 µm, er f = 0,05 Begrunnelse Faktor for å konvertere BCF fisk som er på våtvektsbasis til C bio på tørrvektsbasis. Tørrvekt av biologisk materiale er typisk 1/5 av våtvekt. Begrunnelse Rapport nr

95 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA HUMAN HELSE Generelle parametere (gjelder for både barn og voksen Anvendt verdi Absorpsjonsfaktor, af 1 1 Matriksfaktor, mf 0,15 0,15 Innhold partikulært materiale i vann [kg/l] 0, ,00003 Kontaminert fraksjon, KF f 0,5 0,5 Generelle parametere (ulike for barn og voksen Sjablongverdi Sjablongverdi voksen Sjablongverdi barn Anvendt verdi voksen Anvendt verdi barn Kroppsvekt, KV [kg] Parametere for oralt inntak av sediment, DEI sed Sjablongverdi voksen Sjablongverdi barn Anvendt verdi voksen Anvendt verdi barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,ised [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sediment, Di sed [kg/d] 0, ,001 0, ,001 Parametere for inntak av overflatevann, DEI sv Sjablongverdi voksen Sjablongverdi barn Anvendt verdi voksen Anvendt verdi barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,isv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sjøvann, Di sv [l/d] 0,05 0,05 0,05 0,05 Parametere for inntak av partikulært materiale, DEI pm Sjablongverdi voksen Sjablongverdi barn Anvendt verdi voksen Anvendt verdi barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,ipm [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sjøvann, Di sv [l/d] Se inntak av overflatevann. Parametere for hudkontakt med sediment, DEH sed Sjablongverdi voksen Sjablongverdi barn Anvendt verdi voksen Anvendt verdi barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsed [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Hudareal for eksponering med sediment, HA sed [m 2 ] 0,28 0,17 0,28 0,17 Hudhefterate for sediment, HAD sed [kg/m 2 ] 0,0375 0,0051 0,0375 0,0051 Hudabsorpsjonsrate for sediment HAB sed [1/timer] 0,005 0,010 0,005 0,01 Eksponeringstid hud med sediment, ET sed [timer/d] Parametere for hudkontakt med vann, DEH sv Sjablongverdi voksen Sjablongverdi barn Begrunnelse Anvendt verdi voksen Anvendt verdi barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Hudareal for eksponering med sediment, HA sv [m 2 ] 1,80 0,95 1,8 0,95 Eksponeringstid hud med sjøvann, ET sv [timer/d] Sjablongverdi voksen verdi barn verdi voksen verdi barn Sjablong- Anvendt Anvendt Parametere for eksponering via inntak av fisk/skalldyr, IEI f Daglig inntak av fisk og skalldyr, DI f [kg v.v./d] 0,138 0,028 0,138 0,028 Begrunnelse Begrunnelse Begrunnelse Begrunnelse Begrunnelse Begrunnelse Begrunnelse Rapport nr

96 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG 5 FULLSTENDIGE RISIKOVURDERINGSTABELLER FOR PRØVENE FRA 2015 (0-10 CM Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1 grenseverdier Stoff Målt sedimentkonsentrasjon i Trinn 1 grenseverdi forhold til trinn 1 grenseverdi (antall ganger: (mg/kg C sed, max C sed, middel (mg/kg (mg/kg Maks Middel Målt sedimentkonsentrasjon Antall prøver Naftalen 9 0,6856 0, ,29 2,36 0,39 Acenaftylen 9 0,029 0, ,033 0,88 0,30 Acenaften 9 4,3276 0, ,16 27,05 4,10 Fluoren 9 5,8008 0, ,26 22,31 3,44 Fenantren 9 20,8022 3, ,50 41,60 6,27 Antracen 9 6,284 1,1519 0, ,71 37,16 Fluoranten 9 16,54 3,0112 0,17 97,29 17,71 Pyren 9 9,7946 1,8417 0,28 34,98 6,58 Benzo(aantracen 9 2,6902 0, ,06 44,84 8,85 Krysen 9 2,0758 0, ,28 7,41 1,49 Benzo(bfluoranten 9 1,338 0, ,24 5,58 1,22 Benzo(kfluoranten 9 0,5084 0, ,21 2,42 0,54 Benzo(apyren 9 0,9071 0, ,42 2,16 0,47 Indeno(1,2,3-cdpyren 9 0,1508 0,0415 0,047 3,21 0,88 Dibenzo(a,hantracen 8 0,0586 0, ,59 0,10 0,03 Benzo(ghiperylen 9 0,167 0, ,021 7,95 2,68 PCB , , PCB , , PCB , , PCB , , PCB , , PCB ,0113 0,00548 PCB , , Sum PCB7 8 6,85E-02 2,71E-02 0,017 4,03 1,59

97 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.2a: Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning" Stoff Beregnet spredning inkludert skipsoppvirvling (F diff + F org + F skip F tot, maks (mg/m 2 /år F tot, middel (mg/m 2 /år Spredning (F tot dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 (mg/m 2 /år F tot i forhold til tillatt spredning (antall ganger: Maks Middel Naftalen 2,85E+02 4,68E+01 1,42E+02 2,01 0,33 Acenaftylen 5,96E+00 2,00E+00 7,38E+00 0,81 0,27 Acenaften 3,88E+02 5,88E+01 1,49E+01 26,01 3,94 Fluoren 3,17E+02 4,88E+01 1,42E+01 22,36 3,45 Fenantren 5,47E+02 8,24E+01 1,19E+01 45,92 6,92 Antracen 1,32E+02 2,43E+01 5,98E ,46 40,59 Fluoranten 1,47E+02 2,68E+01 7,94E ,28 33,73 Pyren 1,59E+02 2,98E+01 2,83E+00 56,04 10,54 Benzo(aantracen 1,35E+01 2,67E+00 1,13E ,01 23,70 Krysen 2,29E+01 4,59E+00 9,77E-01 23,41 4,70 Benzo(bfluoranten 1,08E+01 2,36E+00 5,59E-01 19,38 4,23 Benzo(kfluoranten 4,21E+00 9,40E-01 5,00E-01 8,42 1,88 Benzo(apyren 7,17E+00 1,57E+00 9,55E-01 7,51 1,64 Indeno(1,2,3-cdpyren 4,22E-01 1,16E-01 3,74E-02 11,26 3,10 Dibenzo(a,hantracen 1,97E-01 5,31E-02 5,64E-01 0,35 0,09 Benzo(ghiperylen 1,07E+00 3,61E-01 3,83E-02 27,92 9,42 PCB 28 1,16E+00 3,02E-01 PCB 52 1,15E+00 3,56E-01 PCB 101 1,20E-01 5,52E-02 PCB 118 7,99E-03 3,62E-03 PCB 138 1,83E-01 7,90E-02 PCB 153 1,43E-02 6,95E-03 PCB 180 4,94E-02 2,45E-02 Sum PCB7 2,68E+00 8,27E-01

98 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.3: Beregnet total livstidseksponering sammenlignet med MTR/TDI 10 % Stoff Beregnet total livstidsdose DOSE maks (mg/kg/d DOSE middel (mg/kg/d Grense for human risiko, MTR/TDI 10 % (mg/kg/d Beregnet total livstidsdose i forhold til MTR 10 % (antall ganger: Maks Middel Naftalen 2,15E-02 3,53E-03 4,00E-03 5,38 0,88 Acenaftylen 2,28E-03 7,68E-04 Acenaften 2,11E-01 3,20E-02 Fluoren 2,18E-01 3,36E-02 Fenantren 5,48E-01 8,26E-02 4,00E ,05 20,65 Antracen 1,28E-01 2,35E-02 4,00E-03 32,09 5,88 Fluoranten 3,38E-01 6,16E-02 5,00E-03 67,64 12,32 Pyren 3,11E-01 5,85E-02 Benzo(aantracen 3,80E-02 7,51E-03 5,00E-04 76,10 15,03 Krysen 6,88E-02 1,38E-02 5,00E-03 13,76 2,76 Benzo(bfluoranten 3,37E-02 7,34E-03 Benzo(kfluoranten 1,31E-02 2,92E-03 5,00E-04 26,17 5,85 Benzo(apyren 2,23E-02 4,87E-03 2,30E , ,59 Indeno(1,2,3-cdpyren 1,32E-03 3,62E-04 5,00E-04 2,63 0,72 Dibenzo(a,hantracen 6,14E-04 1,66E-04 Benzo(ghiperylen 3,34E-03 1,13E-03 3,00E-03 1,11 0,38 PCB 28 3,39E-03 8,79E-04 PCB 52 3,58E-03 1,11E-03 PCB 101 3,77E-04 1,73E-04 PCB 118 2,50E-05 1,13E-05 PCB 138 5,76E-04 2,48E-04 PCB 153 4,51E-05 2,18E-05 PCB 180 1,56E-04 7,73E-05 Sum PCB7 8,14E-03 2,52E-03 2,00E , ,13

99 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.4: Beregnet/målt porevannskonsentrasjon sammenlignet med PNEC w PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III C pv, maks (mg/l C pv, middel (mg/l Beregnet porevannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (mg/l Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon i forhold til PNEC w (antall ganger: Stoff Maks Middel Naftalen 4,39E-02 7,21E-03 2,4E-03 18,31 3,01 Acenaftylen 9,29E-04 3,12E-04 1,3E-03 0,71 0,24 Acenaften 5,82E-02 8,81E-03 3,8E-03 15,31 2,32 Fluoren 4,74E-02 7,31E-03 2,5E-03 18,96 2,92 Fenantren 7,57E-02 1,14E-02 1,3E-03 58,23 8,77 Antracen 1,86E-02 3,40E-03 1,1E ,82 30,95 Fluoranten 9,54E-03 1,74E-03 1,2E-04 79,49 14,47 Pyren 1,39E-02 2,61E-03 2,3E ,51 113,29 Benzo(aantracen 4,47E-04 8,83E-05 1,2E-05 37,27 7,36 Krysen 4,35E-04 8,72E-05 7,0E-05 6,21 1,25 Benzo(bfluoranten 1,37E-04 2,99E-05 3,0E-05 4,57 1,00 Benzo(kfluoranten 5,33E-05 1,19E-05 2,7E-05 1,98 0,44 Benzo(apyren 9,09E-05 1,98E-05 5,0E-05 1,82 0,40 Indeno(1,2,3-cdpyren 5,36E-06 1,48E-06 2,0E-06 2,68 0,74 Dibenzo(a,hantracen 2,50E-06 6,75E-07 3,0E-05 0,08 0,02 Benzo(ghiperylen 1,36E-05 4,59E-06 2,0E-06 6,80 2,29 PCB 28 3,31E-05 8,60E-06 mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 1,46E-05 4,53E-06 mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 1,53E-06 7,05E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 1,02E-07 4,62E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 2,35E-06 1,01E-06 mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 1,84E-07 8,90E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 6,34E-07 3,15E-07 mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 5,25E-05 1,53E-05 mangler PNEC mangler PNEC Tab.5: Målt økotoksisitet sammenlignet med trinn 1 og trinn 2 grenseverdier Målt økotoks Grenseverdi for økotoksisitet Målt økotoksistet i forhold til grenseverdi (antall ganger: Parameter Maks Middel Porevann, Skeletonema (TU 7 7 1,0 7,00 7,00 Porevann, Tisbe battagliai (TU 5 5 1,0 5,00 5,00 Porevann, Crassostrea gigas (TU ikke målt ikke målt 1,0 Organisk ekstrakt, DRCalux/EROD (TEQ i ng/kg ikke målt ikke målt TEQ < 50 ng/kg Helsedimenttest, Arenicola marina (% dødelighet ikke målt ikke målt 20 % Helsedimenttest, Corophium volutator (% dødelighet % 0,10 0,10 Maks Middel

100 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.6: Beregnet og målt sjøvannskonsentrasjon sammenlignet med PNEC w PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III C sv, maks (mg/l Beregnet sjøvannskonsentrasjon Grenseverdi for sjøvannskonsentrasjon i Beregnet økologisk forhold til PNEC w risiko, (antall ganger: PNEC w (mg/l (mg/l Maks Middel C sv, middel Stoff Naftalen 3,61E-03 5,93E-04 2,4E-03 1,50 0,25 Acenaftylen 6,82E-05 2,29E-05 1,3E-03 0,05 0,02 Acenaften 4,19E-03 6,35E-04 3,8E-03 1,10 0,17 Fluoren 3,24E-03 5,00E-04 2,5E-03 1,30 0,20 Fenantren 4,92E-03 7,41E-04 1,3E-03 3,79 0,57 Antracen 1,21E-03 2,21E-04 1,1E-04 10,97 2,01 Fluoranten 5,66E-04 1,03E-04 1,2E-04 4,72 0,86 Pyren 8,23E-04 1,55E-04 2,3E-05 35,77 6,73 Benzo(aantracen 2,44E-05 4,81E-06 1,2E-05 2,03 0,40 Krysen 2,37E-05 4,75E-06 7,0E-05 0,34 0,07 Benzo(bfluoranten 6,97E-06 1,52E-06 3,0E-05 0,23 0,05 Benzo(kfluoranten 2,71E-06 6,05E-07 2,7E-05 0,10 0,02 Benzo(apyren 4,62E-06 1,01E-06 5,0E-05 0,09 0,02 Indeno(1,2,3-cdpyren 2,55E-07 7,03E-08 2,0E-06 0,13 0,04 Dibenzo(a,hantracen 1,19E-07 3,19E-08 3,0E-05 0,00 0,00 Benzo(ghiperylen 6,48E-07 2,18E-07 2,0E-06 0,32 0,11 PCB 28 1,66E-06 4,30E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 6,68E-07 2,08E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 6,49E-08 2,98E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 4,32E-09 1,95E-09 mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 9,26E-08 3,99E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 7,24E-09 3,51E-09 mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 2,34E-08 1,16E-08 mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 2,52E-06 7,24E-07 mangler PNEC mangler PNEC

101 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG 6 FULLSTENDIGE RISIKOVURDERINGSTABELLER FOR PRØVENE FRA 2015 (0-5 CM Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1 grenseverdier Stoff Målt sedimentkonsentrasjon i Trinn 1 grenseverdi forhold til trinn 1 grenseverdi (antall ganger: (mg/kg C sed, max (mg/kg C sed, middel (mg/kg Maks Middel Målt sedimentkonsentrasjon Antall prøver Naftalen 7 0,3612 0, ,29 1,25 0,24 Acenaftylen 7 0,016 0, ,033 0,48 0,22 Acenaften 7 1,6452 0, ,16 10,28 1,68 Fluoren 7 2,4716 0, ,26 9,51 1,49 Fenantren 7 7,0044 1, ,50 14,01 2,21 Antracen 7 4,478 0, , ,45 21,89 Fluoranten 7 6,88 1,2488 0,17 40,47 7,35 Pyren 7 4,1892 0, ,28 14,96 2,80 Benzo(aantracen 7 1,3204 0, ,06 22,01 4,25 Krysen 7 1,2016 0, ,28 4,29 0,82 Benzo(bfluoranten 7 0,786 0,1662 0,24 3,28 0,69 Benzo(kfluoranten 7 0,2988 0, ,21 1,42 0,31 Benzo(apyren 7 0,5642 0, ,42 1,34 0,29 Indeno(1,2,3-cdpyren 6 0,0906 0, ,047 1,93 0,56 Dibenzo(a,hantracen 7 0,0302 0, ,59 0,05 0,02 Benzo(ghiperylen 7 0,109 0,0304 0,021 5,19 1,45 PCB , , PCB , , PCB , , PCB ,0033 0, PCB , , PCB , , PCB , , Sum PCB7 7 5,41E-02 1,96E-02 0,017 3,18 1,15

102 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.2a: Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning" Stoff Beregnet spredning inkludert skipsoppvirvling (F diff + F org + F skip F tot, maks (mg/m 2 /år F tot, middel (mg/m 2 /år Spredning (F tot dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 (mg/m 2 /år F tot i forhold til tillatt spredning (antall ganger: Maks Middel Naftalen 1,29E+02 2,50E+01 1,42E+02 0,91 0,18 Acenaftylen 2,82E+00 1,29E+00 7,38E+00 0,38 0,18 Acenaften 1,26E+02 2,07E+01 1,49E+01 8,47 1,39 Fluoren 1,16E+02 1,81E+01 1,42E+01 8,17 1,28 Fenantren 1,58E+02 2,49E+01 1,19E+01 13,25 2,09 Antracen 8,08E+01 1,23E+01 5,98E ,27 20,50 Fluoranten 5,24E+01 9,52E+00 7,94E-01 66,06 11,99 Pyren 5,81E+01 1,09E+01 2,83E+00 20,54 3,84 Benzo(aantracen 5,68E+00 1,10E+00 1,13E-01 50,49 9,76 Krysen 1,13E+01 2,17E+00 9,77E-01 11,61 2,22 Benzo(bfluoranten 5,45E+00 1,15E+00 5,59E-01 9,76 2,06 Benzo(kfluoranten 2,12E+00 4,55E-01 5,00E-01 4,24 0,91 Benzo(apyren 3,82E+00 8,30E-01 9,55E-01 4,00 0,87 Indeno(1,2,3-cdpyren 2,17E-01 6,36E-02 3,74E-02 5,80 1,70 Dibenzo(a,hantracen 8,70E-02 2,70E-02 5,64E-01 0,15 0,05 Benzo(ghiperylen 5,99E-01 1,67E-01 3,83E-02 15,62 4,36 PCB 28 1,19E+00 2,60E-01 PCB 52 1,07E+00 3,11E-01 PCB 101 6,24E-02 3,01E-02 PCB 118 5,44E-03 2,90E-03 PCB 138 8,50E-02 3,76E-02 PCB 153 6,22E-03 3,59E-03 PCB 180 2,66E-02 1,28E-02 Sum PCB7 2,44E+00 6,58E-01

103 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.3: Beregnet total livstidseksponering sammenlignet med MTR/TDI 10 % Stoff Beregnet total livstidsdose DOSE maks (mg/kg/d DOSE middel (mg/kg/d Grense for human risiko, MTR/TDI 10 % (mg/kg/d Beregnet total livstidsdose i forhold til MTR 10 % (antall ganger: Maks Middel Naftalen 9,72E-03 1,89E-03 4,00E-03 2,43 0,47 Acenaftylen 1,08E-03 4,96E-04 Acenaften 6,89E-02 1,13E-02 Fluoren 7,97E-02 1,25E-02 Fenantren 1,58E-01 2,50E-02 4,00E-03 39,55 6,24 Antracen 7,84E-02 1,19E-02 4,00E-03 19,60 2,97 Fluoranten 1,21E-01 2,19E-02 5,00E-03 24,12 4,38 Pyren 1,14E-01 2,13E-02 Benzo(aantracen 1,60E-02 3,09E-03 5,00E-04 32,01 6,19 Krysen 3,41E-02 6,53E-03 5,00E-03 6,83 1,31 Benzo(bfluoranten 1,69E-02 3,58E-03 Benzo(kfluoranten 6,59E-03 1,41E-03 5,00E-04 13,18 2,83 Benzo(apyren 1,19E-02 2,58E-03 2,30E , ,47 Indeno(1,2,3-cdpyren 6,77E-04 1,98E-04 5,00E-04 1,35 0,40 Dibenzo(a,hantracen 2,71E-04 8,42E-05 Benzo(ghiperylen 1,87E-03 5,21E-04 3,00E-03 0,62 0,17 PCB 28 3,46E-03 7,58E-04 PCB 52 3,34E-03 9,71E-04 PCB 101 1,95E-04 9,44E-05 PCB 118 1,71E-05 9,09E-06 PCB 138 2,67E-04 1,18E-04 PCB 153 1,95E-05 1,13E-05 PCB 180 8,39E-05 4,04E-05 Sum PCB7 7,38E-03 2,00E-03 2,00E , ,49

104 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.4: Beregnet/målt porevannskonsentrasjon sammenlignet med PNEC w PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III Stoff Beregnet porevannskonsentrasjon C pv, maks (mg/l C pv, middel (mg/l Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (mg/l Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon i forhold til PNEC w (antall ganger: Maks Middel Naftalen 1,98E-02 3,85E-03 2,4E-03 8,27 1,60 Acenaftylen 4,40E-04 2,02E-04 1,3E-03 0,34 0,16 Acenaften 1,90E-02 3,10E-03 3,8E-03 4,99 0,82 Fluoren 1,73E-02 2,72E-03 2,5E-03 6,92 1,09 Fenantren 2,18E-02 3,45E-03 1,3E-03 16,81 2,65 Antracen 1,13E-02 1,72E-03 1,1E ,11 15,63 Fluoranten 3,40E-03 6,17E-04 1,2E-04 28,34 5,14 Pyren 5,08E-03 9,49E-04 2,3E ,88 41,27 Benzo(aantracen 1,88E-04 3,64E-05 1,2E-05 15,68 3,03 Krysen 2,16E-04 4,12E-05 7,0E-05 3,08 0,59 Benzo(bfluoranten 6,91E-05 1,46E-05 3,0E-05 2,30 0,49 Benzo(kfluoranten 2,69E-05 5,76E-06 2,7E-05 1,00 0,21 Benzo(apyren 4,85E-05 1,05E-05 5,0E-05 0,97 0,21 Indeno(1,2,3-cdpyren 2,76E-06 8,08E-07 2,0E-06 1,38 0,40 Dibenzo(a,hantracen 1,11E-06 3,43E-07 3,0E-05 0,04 0,01 Benzo(ghiperylen 7,61E-06 2,12E-06 2,0E-06 3,80 1,06 PCB 28 3,38E-05 7,42E-06 mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 1,36E-05 3,96E-06 mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 7,97E-07 3,85E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 6,96E-08 3,70E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 1,09E-06 4,81E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 7,97E-08 4,60E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 3,42E-07 1,65E-07 mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 4,98E-05 1,25E-05 mangler PNEC mangler PNEC Tab.5: Målt økotoksisitet sammenlignet med trinn 1 og trinn 2 grenseverdier Målt økotoks Grenseverdi for økotoksisitet Målt økotoksistet i forhold til grenseverdi (antall ganger: Parameter Maks Middel Porevann, Skeletonema (TU 7 7 1,0 7,00 7,00 Porevann, Tisbe battagliai (TU 5 5 1,0 5,00 5,00 Porevann, Crassostrea gigas (TU ikke målt ikke målt 1,0 Organisk ekstrakt, DRCalux/EROD (TEQ i ng/kg ikke målt ikke målt TEQ < 50 ng/kg Helsedimenttest, Arenicola marina (% dødelighet ikke målt ikke målt 20 % Helsedimenttest, Corophium volutator (% dødelighet % 0,10 0,10 Maks Middel

105 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.6: Beregnet og målt sjøvannskonsentrasjon sammenlignet med PNEC w PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III Stoff C sv, maks (mg/l C sv, middel Beregnet sjøvannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (mg/l Beregnet sjøvannskonsentrasjon i forhold til PNEC w (antall ganger: (mg/l Maks Middel Naftalen 1,63E-03 3,16E-04 2,4E-03 0,68 0,13 Acenaftylen 3,23E-05 1,48E-05 1,3E-03 0,02 0,01 Acenaften 1,37E-03 2,23E-04 3,8E-03 0,36 0,06 Fluoren 1,18E-03 1,86E-04 2,5E-03 0,47 0,07 Fenantren 1,42E-03 2,24E-04 1,3E-03 1,09 0,17 Antracen 7,37E-04 1,12E-04 1,1E-04 6,70 1,02 Fluoranten 2,02E-04 3,66E-05 1,2E-04 1,68 0,31 Pyren 3,02E-04 5,64E-05 2,3E-05 13,11 2,45 Benzo(aantracen 1,03E-05 1,98E-06 1,2E-05 0,85 0,17 Krysen 1,18E-05 2,25E-06 7,0E-05 0,17 0,03 Benzo(bfluoranten 3,51E-06 7,42E-07 3,0E-05 0,12 0,02 Benzo(kfluoranten 1,36E-06 2,93E-07 2,7E-05 0,05 0,01 Benzo(apyren 2,46E-06 5,34E-07 5,0E-05 0,05 0,01 Indeno(1,2,3-cdpyren 1,31E-07 3,85E-08 2,0E-06 0,07 0,02 Dibenzo(a,hantracen 5,24E-08 1,63E-08 3,0E-05 0,00 0,00 Benzo(ghiperylen 3,62E-07 1,01E-07 2,0E-06 0,18 0,05 PCB 28 1,69E-06 3,71E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 6,23E-07 1,81E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 3,37E-08 1,63E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 2,94E-09 1,57E-09 mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 4,29E-08 1,90E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 3,14E-09 1,81E-09 mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 1,26E-08 6,09E-09 mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 2,41E-06 5,97E-07 mangler PNEC mangler PNEC

106 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG 7 FULLSTENDIGE RISIKOVURDERINGSTABELLER FOR PRØVENE FRA 2008 (0-10 CM Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1 grenseverdier Stoff Målt sedimentkonsentrasjon i Trinn 1 grenseverdi forhold til trinn 1 grenseverdi (antall ganger: (mg/kg C sed, max (mg/kg C sed, middel (mg/kg Maks Middel Målt sedimentkonsentrasjon Antall prøver Naftalen 7 0,05 0,05 0,29 0,17 0,17 Acenaftylen 7 0,02 0,02 0,033 0,61 0,61 Acenaften 7 0,078 0,054 0,16 0,49 0,34 Fluoren 7 0,099 0,057 0,26 0,38 0,22 Fenantren 7 0,4 0,165 0,50 0,80 0,33 Antracen 7 0,118 0,056 0,031 3,81 1,81 Fluoranten 7 0,68 0, ,17 4,00 1,98 Pyren 7 0,57 0,274 0,28 2,04 0,98 Benzo(aantracen 7 0,239 0, ,06 3,98 1,82 Krysen 7 0,217 0, ,28 0,78 0,36 Benzo(bfluoranten 7 0,204 0,094 0,24 0,85 0,39 Benzo(kfluoranten 7 0,089 0, ,21 0,42 0,29 Benzo(apyren 7 0,189 0, ,42 0,45 0,21 Indeno(1,2,3-cdpyren 7 0,133 0, ,047 2,83 1,08 Dibenzo(a,hantracen 7 0,05 0,05 0,59 0,08 0,08 Benzo(ghiperylen 7 0,077 0,045 0,021 3,67 2,14 PCB ,015 0, PCB ,0068 0, PCB ,0087 0, PCB ,0081 0,0041 PCB ,0146 0, PCB ,0156 0, PCB ,011 0, Sum PCB7 7 7,98E-02 3,46E-02 0,017 4,69 2,04

107 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.2a: Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning" Stoff Beregnet spredning inkludert skipsoppvirvling (F diff + F org + F skip F tot, maks (mg/m 2 /år F tot, middel (mg/m 2 /år Spredning (F tot dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 (mg/m 2 /år F tot i forhold til tillatt spredning (antall ganger: Maks Middel Naftalen 2,08E+01 2,08E+01 1,42E+02 0,15 0,15 Acenaftylen 4,11E+00 4,11E+00 7,38E+00 0,56 0,56 Acenaften 6,99E+00 4,84E+00 1,49E+01 0,47 0,32 Fluoren 5,40E+00 3,11E+00 1,42E+01 0,38 0,22 Fenantren 1,05E+01 4,34E+00 1,19E+01 0,88 0,36 Antracen 2,49E+00 1,18E+00 5,98E-01 4,16 1,97 Fluoranten 6,05E+00 2,99E+00 7,94E-01 7,62 3,76 Pyren 9,23E+00 4,44E+00 2,83E+00 3,26 1,57 Benzo(aantracen 1,20E+00 5,50E-01 1,13E-01 10,66 4,88 Krysen 2,39E+00 1,11E+00 9,77E-01 2,45 1,13 Benzo(bfluoranten 1,65E+00 7,61E-01 5,59E-01 2,95 1,36 Benzo(kfluoranten 7,37E-01 5,04E-01 5,00E-01 1,47 1,01 Benzo(apyren 1,49E+00 7,11E-01 9,55E-01 1,56 0,74 Indeno(1,2,3-cdpyren 3,72E-01 1,42E-01 3,74E-02 9,93 3,79 Dibenzo(a,hantracen 1,68E-01 1,68E-01 5,64E-01 0,30 0,30 Benzo(ghiperylen 4,93E-01 2,88E-01 3,83E-02 12,87 7,52 PCB 28 1,08E+00 4,70E-01 PCB 52 8,88E-01 5,08E-01 PCB 101 1,67E-01 7,07E-02 PCB 118 1,56E-02 7,89E-03 PCB 138 1,85E-01 7,19E-02 PCB 153 1,98E-02 8,03E-03 PCB 180 7,30E-02 2,95E-02 Sum PCB7 2,43E+00 1,17E+00

108 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.3: Beregnet total livstidseksponering sammenlignet med MTR/TDI 10 % Stoff Beregnet total livstidsdose DOSE maks (mg/kg/d DOSE middel (mg/kg/d Grense for human risiko, MTR/TDI 10 % (mg/kg/d Beregnet total livstidsdose i forhold til MTR 10 % (antall ganger: Maks Middel Naftalen 1,57E-03 1,57E-03 4,00E-03 0,39 0,39 Acenaftylen 1,58E-03 1,58E-03 Acenaften 3,81E-03 2,64E-03 Fluoren 3,72E-03 2,14E-03 Fenantren 1,05E-02 4,35E-03 4,00E-03 2,64 1,09 Antracen 2,41E-03 1,14E-03 4,00E-03 0,60 0,29 Fluoranten 1,39E-02 6,87E-03 5,00E-03 2,78 1,37 Pyren 1,81E-02 8,70E-03 Benzo(aantracen 3,38E-03 1,55E-03 5,00E-04 6,76 3,10 Krysen 7,19E-03 3,33E-03 5,00E-03 1,44 0,67 Benzo(bfluoranten 5,13E-03 2,36E-03 Benzo(kfluoranten 2,29E-03 1,57E-03 5,00E-04 4,58 3,13 Benzo(apyren 4,65E-03 2,21E-03 2,30E ,81 960,29 Indeno(1,2,3-cdpyren 1,16E-03 4,42E-04 5,00E-04 2,32 0,88 Dibenzo(a,hantracen 5,24E-04 5,24E-04 Benzo(ghiperylen 1,54E-03 8,99E-04 3,00E-03 0,51 0,30 PCB 28 3,14E-03 1,37E-03 PCB 52 2,77E-03 1,59E-03 PCB 101 5,25E-04 2,22E-04 PCB 118 4,89E-05 2,47E-05 PCB 138 5,82E-04 2,26E-04 PCB 153 6,22E-05 2,52E-05 PCB 180 2,30E-04 9,29E-05 Sum PCB7 7,36E-03 3,54E-03 2,00E , ,19

109 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.4: Beregnet/målt porevannskonsentrasjon sammenlignet med PNEC w PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III Stoff Beregnet porevannskonsentrasjon C pv, maks (mg/l C pv, middel (mg/l Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (mg/l Målt eller beregnet porevannskonsentrasjon i forhold til PNEC w (antall ganger: Maks Middel Naftalen 3,21E-03 3,21E-03 2,4E-03 1,34 1,34 Acenaftylen 6,41E-04 6,41E-04 1,3E-03 0,49 0,49 Acenaften 1,05E-03 7,26E-04 3,8E-03 0,28 0,19 Fluoren 8,09E-04 4,66E-04 2,5E-03 0,32 0,19 Fenantren 1,46E-03 6,00E-04 1,3E-03 1,12 0,46 Antracen 3,49E-04 1,65E-04 1,1E-04 3,17 1,50 Fluoranten 3,92E-04 1,94E-04 1,2E-04 3,27 1,61 Pyren 8,06E-04 3,88E-04 2,3E-05 35,06 16,85 Benzo(aantracen 3,97E-05 1,82E-05 1,2E-05 3,31 1,52 Krysen 4,54E-05 2,11E-05 7,0E-05 0,65 0,30 Benzo(bfluoranten 2,09E-05 9,64E-06 3,0E-05 0,70 0,32 Benzo(kfluoranten 9,34E-06 6,38E-06 2,7E-05 0,35 0,24 Benzo(apyren 1,89E-05 9,00E-06 5,0E-05 0,38 0,18 Indeno(1,2,3-cdpyren 4,73E-06 1,80E-06 2,0E-06 2,36 0,90 Dibenzo(a,hantracen 2,14E-06 2,14E-06 3,0E-05 0,07 0,07 Benzo(ghiperylen 6,27E-06 3,66E-06 2,0E-06 3,14 1,83 PCB 28 3,07E-05 1,34E-05 mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 1,13E-05 6,46E-06 mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 2,14E-06 9,03E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 1,99E-07 1,01E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 2,37E-06 9,21E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 2,53E-07 1,03E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 9,38E-07 3,79E-07 mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 4,79E-05 2,23E-05 mangler PNEC mangler PNEC

110 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Tab.6: Beregnet og målt sjøvannskonsentrasjon sammenlignet med PNEC w PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III Stoff C sv, maks (mg/l C sv, middel Beregnet sjøvannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (mg/l Beregnet sjøvannskonsentrasjon i forhold til PNEC w (antall ganger: (mg/l Maks Middel Naftalen 2,63E-04 2,63E-04 2,4E-03 0,11 0,11 Acenaftylen 4,71E-05 4,71E-05 1,3E-03 0,04 0,04 Acenaften 7,56E-05 5,23E-05 3,8E-03 0,02 0,01 Fluoren 5,53E-05 3,18E-05 2,5E-03 0,02 0,01 Fenantren 9,46E-05 3,90E-05 1,3E-03 0,07 0,03 Antracen 2,27E-05 1,08E-05 1,1E-04 0,21 0,10 Fluoranten 2,33E-05 1,15E-05 1,2E-04 0,19 0,10 Pyren 4,79E-05 2,30E-05 2,3E-05 2,08 1,00 Benzo(aantracen 2,17E-06 9,92E-07 1,2E-05 0,18 0,08 Krysen 2,48E-06 1,15E-06 7,0E-05 0,04 0,02 Benzo(bfluoranten 1,06E-06 4,89E-07 3,0E-05 0,04 0,02 Benzo(kfluoranten 4,74E-07 3,24E-07 2,7E-05 0,02 0,01 Benzo(apyren 9,62E-07 4,57E-07 5,0E-05 0,02 0,01 Indeno(1,2,3-cdpyren 2,25E-07 8,59E-08 2,0E-06 0,11 0,04 Dibenzo(a,hantracen 1,01E-07 1,01E-07 3,0E-05 0,00 0,00 Benzo(ghiperylen 2,99E-07 1,75E-07 2,0E-06 0,15 0,09 PCB 28 1,54E-06 6,69E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 52 5,18E-07 2,96E-07 mangler PNEC mangler PNEC PCB 101 9,05E-08 3,82E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 118 8,42E-09 4,26E-09 mangler PNEC mangler PNEC PCB 138 9,35E-08 3,63E-08 mangler PNEC mangler PNEC PCB 153 9,99E-09 4,05E-09 mangler PNEC mangler PNEC PCB 180 3,47E-08 1,40E-08 mangler PNEC mangler PNEC Sum PCB7 2,29E-06 1,06E-06 mangler PNEC mangler PNEC

111 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA VEDLEGG 8 KART OVER ANBEFALT TILTAKSAREAL FOR OPPRYDDING I FORURENSET SEDIMENT PÅ BRAKERØYA

112 SEDIMENTUNDERSØKELSE BRAKERØYA Våre verdier Integritet Vi er ærlige, pålitelige, etiske og troverdige i vårt arbeid og i våre relasjoner. Fremragenhet Vi etterstreber fremragende tekniske løsninger og tjenester for våre kunder og kolleger. Samarbeid Vi er et samarbeidende fellesskap som aktivt deler kunnskap og erfaringer til nytte for våre kunder. Omsorg Vi respekterer og bryr oss om hverandre, kundene, samfunnet og miljøet der vi bor og arbeider. Eierskap Vi er stolte av arbeidet vi utfører for våre kunder, og føler personlig ansvar for selskapets utvikling og fremgang.

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER

HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER Oppdragsgiver Hammerfest kommune Rapporttype Miljøteknisk rapport 2013-01-10 HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER 2 (39) HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter

Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter RAPPORT L.NR. 5833-2009 Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter Barbubukt Tromøysundet Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Veileder RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT

Veileder RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT Veileder RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT 2230 2007 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, problemeiere, konsulenter og andre.

Detaljer

RAPPORT L.NR Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker

RAPPORT L.NR Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker RAPPORT L.NR. 6197-2011 Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Kystverket v. Hilde Dolva Fra: Norconsult v. Gunn Lise Haugestøl Dato: 2011-06-06 Resultat av ny prøvetaking av sedimentet utenfor Langesund Bad, mai 2011 Bakgrunn På oppdrag fra Kystverket er det

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren Vedlegg 11 NOTAT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32 Dato 24-10-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren 1. Bakgrunn På oppdrag for Kystverket

Detaljer

Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien

Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien RAPPORT L.NR. 5600-2008 Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien Risikovurdering trinn 2 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25 Rapport Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS Biologge AS Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev.

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Miljøundersøkelser sjøbunnssedimenter. Datarapport og risikovurdering forurenset sediment. Kystverket Nordland, havne- og farvannsavdelingen

Miljøundersøkelser sjøbunnssedimenter. Datarapport og risikovurdering forurenset sediment. Kystverket Nordland, havne- og farvannsavdelingen R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bodø havn Rapport: Oppdragsgiver: Datarapport og risikovurdering forurenset sediment Kystverket Nordland, havne- og farvannsavdelingen Dato: 31. januar 2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak Teknisk notat Til: Trondheim kommune v/ Silje Salomonsen Kopi til: Dato: 2017-01-31 Rev.nr. / Rev.dato: 2 / 2017-05-12 Dokumentnr.: 20130339-73-TN Prosjekt: Renere Havn Prosjektleder: Mari Moseid Utarbeidet

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Forurensingsstatus i Bergen havn

Forurensingsstatus i Bergen havn Forurensingsstatus i Bergen havn Oddmund Soldal, Ane Moe Gjesdal og Edana Fedje 1 Gjennomført arbeid Sedimentkartlegging, tiltaksplan fase I og II (COWI, NGI, NIVA, Univ. i Bergen, Høgskulen i Sogn og

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Rapport_ NOAH AS. OPPDRAG Gilhusbukta - Forurensede sedimenter. EMNE Risiko- og tiltaksvurdering. DOKUMENTKODE RIGm-RAP-005-REV00

Rapport_ NOAH AS. OPPDRAG Gilhusbukta - Forurensede sedimenter. EMNE Risiko- og tiltaksvurdering. DOKUMENTKODE RIGm-RAP-005-REV00 Rapport_ NOAH AS OPPDRAG Gilhusbukta - Forurensede er EMNE Risiko- og tiltaksvurdering DOKUMENTKODE 123017-RIGm-RAP-005-REV00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

RAPPORT L.NR propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark

RAPPORT L.NR propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark RAPPORT L.NR. 6280-2012 Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Justering av søknad om mudring og deponering av masser

Justering av søknad om mudring og deponering av masser Oppdragsnr.:5146957 Justering av søknad om mudring og deponering av masser Sammendrag Søknad om mudring og deponering ved Langgrunn i Horten må justeres som følge av at det må mudres mer enn først antatt

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

Oppdragsgiver. Kystverket. Rapporttype. Risikovurdering MYRE HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Oppdragsgiver. Kystverket. Rapporttype. Risikovurdering MYRE HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Risikovurdering 2011-08-22 MYRE HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE 3 (41) MYRE HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43 81 www.smigruppen.no Org.nr. NO 992 152 265 Risikovurdering Slora, søndre del

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT BCKV og ODS ODS ODS

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT BCKV og ODS ODS ODS BERGEN KOMMUNE MILJØFAGLIG PRIORITERING AV DELOMRÅDER I RENERE PUDDEFJORD ADRESSE COWI AS Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Risikovurdering av forurenset sjøbunn

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Miljøvernavdelingen SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder opplyser om vedtak fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Varsel om pålegg om tiltaksplan for forurenset sjøbunn - Nogva Svolvær AS - Vågan

Varsel om pålegg om tiltaksplan for forurenset sjøbunn - Nogva Svolvær AS - Vågan Nogva Svolvær AS svolver@nogva.no Saksb.: Trine Moland/Marit Torsvik e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no fmnomat@fylkesmannen.no Tlf: 75531550/75531638 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 21.12.2017 Deres

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 23.11.2015 2014/892-4 461.5 Deres dato Deres ref. Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling i

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Kommentarer til høringssvar Moss havn

Kommentarer til høringssvar Moss havn NOTAT Oppdrag Søknad om utfylling i Moss havn Kunde Moss havn Notat nr. [xx] Dato 2014-10-16 Til Roger Johansen Fra Aud Helland Kopi Ole Martinsen, Karsten Butenschøn Kommentarer til høringssvar Moss havn

Detaljer

BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT

BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Rapport 2013-03-04 BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT MILJØGIFTBUDSJETT 3 (35) BORG 1 RØSVIKREN M ILJØGIFTBUDSJETT N A Oppdragsnr.: 1110438 Oppdragsnavn:

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr. Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Notatnr.: Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5122650 Til: Norconsult Molde Fra: Norconsult /Gaute Rørvik Salomonsen

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Tiltaksplanen skal sendes Fylkesmannen innen 1. september 2017.

Tiltaksplanen skal sendes Fylkesmannen innen 1. september 2017. Deres ref.: Vår dato: 06.03.2017 Geir Gausland Vår ref.: 2017/156 Arkivnr.: 472 Buøy Invest AS Sendes bare som e-post. Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

HAMMERFEST HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENT- UNDERSØKELSE

HAMMERFEST HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENT- UNDERSØKELSE Beregnet til Hammerfest kommune Dokument type Rapport Dato 2009-10-02 HAMMERFEST HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENT- UNDERSØKELSE MILJØTEKNISK SEDIMENT-UNDERSØKELSE 2 Revisjon 00 Dato 2009-10-02 Utført av Tom

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE Beregnet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dokument type Datarapport Dato Juli, 2017 Tilleggsdokument til søknad om tillatelse til mudring RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE RAMME GÅRD,

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

NOTAT Vå r ref.: OKL-02344 Da to: 12. juli 2016 Miljøundersøkelser Molo Nord, Åmøy havn i Rennesøy kommune 1 INNLEDNING På forespørsel fra Åmøy havn v/andreas Kleppe har Ecofact foretatt miljøundersøkelser

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1

GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 Oppdragsgiver Trondheim Havn IKS Rapporttype Datarapport 2015-2-6 GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 2 (17) GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER,

Detaljer

Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag

Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag 20110218-00-2-R 31. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Havn Dokumentnr.: 20110218-00-2-R Dokumenttittel: Drammen Havn - Vurdering av

Detaljer

HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG

HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG Risikovurdering og tiltaksplan for forurensede sedimenter Prosjektnummer 5175347 Klif ID: 1624021 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ Forside: bilde tatt av Forsvarsbygg

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering 1 Målet med arbeidet "Målet med arbeidet er å skaffe tilstrekkelig kunnskap om miljøgifter

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Bergen kommune Boks Bergen Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2459

Bergen kommune Boks Bergen Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2459 Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 08.01.2015 Deres ref.: 201325051-19 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2459 Saksbehandler: Vanja Alling Kollevågen avfallsdeponi Tilbakemelding på tiltaksplan

Detaljer