Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk"

Transkript

1 Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig forstand). Nedenfor er det beskrevet hvilke krav som er satt til dokumentasjon av massene som leveres til Franzefoss Pukk for å sikre dette. DOKUMENTASJONSKRAV Definisjoner Jord- og gravemasser: Rene masser defineres iht. til forurensningsforskriften, kap. 2 som: Masser (jord, grus, sand etc.) med konsentrasjoner lavere enn normverdier for mest følsomt arealbruk. Normverdier (se også Vedlegg 1). I Trondheim og Melhus kommune har Franzefoss fått aksept for noe høyere grenser grunnet naturlig forhøyede bakgrunnsverdier. Disse fremgår av vedlegg 1. Betong og tegl: Betong og tegl, uten forurensninger, regnes som rene masser. Det gjøres oppmerksam på at betong med maling, puss eller fugemasser, glasert tegl og tegl fra piper kan innholde forurensninger. Massene må ha forurensninger under normverdiene (se definisjon av jord- og gravemasser ovenfor) for å defineres som rene. I tillegg må massene være fri fra innblanding av annet avfall (gips, plast, jord etc.) Asfalt: Tjæreasfalt defineres som farlig avfall og kan ikke tas imot på Franzefoss sine anlegg (jfr. avfallsforskriften, kap 11, vedlegg 1). Franzefoss tar heller ikke imot oljegrus og lignende produkter. Kontroll før levering Dokumentasjon: Før vi kan motta masser, skal det fremlegges dokumentasjon på at massene er rene. Krav til dokumentasjon er beskrevet nedenfor. I tillegg skal alle masser ha referanse til hvor de har opprinnelse, og hvilken type masser det er. Egenerklæringsskjema (TQM id 10711) må leveres sammen med dokumentasjonen. Jord, sand, leire, gravemasser: Dokumentasjonen av jordmasser kan være på følgende former: 1. Tiltaksplan for forurensede masser. 2. Hvis tiltaksplan ikke finnes må det gjennomføres en vurdering av om det er grunn til å tro at massene er forurenset. Kommer massene fra bykjerne, industritomt, bensinstasjon etc.? a. Hvis det er grunn til å tro at massene kan være forurenset må det tas representative prøver. Analyserapporter må fremlegges før mottak aksepteres :53:29 Side 1 av 5

2 Aktuell analyse kan være en enklere screeningpakke med tungmetaller, olje, PAH, PCB og BTEX, men dette må tilpasses potensielle forurensninger på stedet hvor massene er gravd opp. b. Hvis det ikke er grunn til å tro at massene er forurenset må dette dokumenteres med en kortere skriftlig vurdering. Betong: Eksempelvis betong med maling, puss eller fugemasse må testes for PCB (før 1980) og tungmetaller (før 1970). Dersom det foreligger en miljøsaneringsbeskrivelse som tilsier at massene er rene er dette tilstrekkelig dokumentasjon. Tegl: Eksempelvis glasert tegl før 1970 må prøvetas for tungmetaller. Tegl fra pipe må prøvetas for PAH. Asfalt: Franzefoss stiller i utgangspunktet ikke krav til prøvetaking av asfalt, men egenerklæringsskjema må fylles ut hvor man forplikter seg til at det ikke leveres tjæreasfalt, oljegrus eller lignende produkter. VED LEVERING PÅ MOTTAKET Det er kun lov å levere masser når anlegget er bemannet. Det kan mot en ekstra kostnad avtales levering utenom normale åpningstider. Dersom Franzefoss skal stå for henting av massene på byggeplassen må massene være klargjort for lasting. Ventetid vil medføre merkostnader for kunden. Alle masser som tas imot skal registreres over vekt ved innkjøring. Franzefoss forbeholder seg retten til å automatfotografere lass/biler ved ankomst. Dokumentasjon av at massene er rene arkiveres sammen med vektkvitteringene på anlegget. Ved manglende dokumentasjon må lasset avvises eller settes i karantene frem til at tilstrekkelig dokumentasjon er fremlagt. Alle regler for HMS skal overholdes. Sikkerhet ved tippsted er i denne sammenhengen spesielt viktig. Dersom det ved levering oppstår mistanke om forurensning er det viktig at lasset tippes på egen plass, slik at de kan kontrolleres og eventuelt bearbeides videre uten å komme i kontakt med de rene massene. Leverandør skal også varsle anlegget. Det blir i tillegg foretatt en visuell kontroll av massene med jevne mellomrom for å sjekke at det kun er levert rene masser. Ved mistanke om forurensninger tas det ut stikkprøver av leverte masser. Dersom feil eller mangler oppdages kontaktes kunden. Kunden skal da fjerne feilleverte masser selv. Dersom kunden ikke fjerner massene umiddelbart, vil Franzefoss Pukk selv forestå fjerning og levering til egnet mottak. Arbeid og øvrige kostnader faktureres da kunden. Analysekostnader viderefaktureres også kunden :53:29 Side 2 av 5

3 KONTAKTOPPLYSNINGER Franzefoss bistår gjerne dersom du trenger hjelp med disse vurderingene. Ved spørsmål vedrørende innhold av forurensinger i massene, ta kontakt med fagsjef Miljø Ida Nilsson, eller Sist endret: : Lagt til krav til asfalt Lagt til krav om at massene skal være klargjort før henting på byggeplass :53:29 Side 3 av 5

4 Vedlegg 1: Normverdier Stoff Normverdier (mg/kg) Snittverdier per lass i Trondheim og Melhus (mg/kg) Maksverdier i Trondheim og Melhus (mg/kg) Metaller: Arsen 8 8 Bly (uorganisk) Kadmium 1,5 1,5 2,25 Kvikksølv 1 1 1,5 Kobber Sink Krom (tot) Krom (VI) Nikkel Cyanid fri 1 PCB: 7PCB 0,01 0,01 0,015 PAH-forbindelser : 16 PAH Naftalen 0,8 Fluoren 0,8 Fluoranten 1 Pyren 1 Benso(a)pyren 0,1 BTEX: Benzen 0,01 Toluen 0,3 Etylbenzen 0,2 Xylen 0,2 Alifatiske hydrokarboner: Alifater C5-C6 7 Alifater > C6-C8 7 Alifater > C8-C10 10 Alifater > C10-C12 50 Alifater > C12-C Fenoler og klorfenoler: Fenol 0,1 Sum mono,di,tri,tetra klorfenol 0,06 Pentaklorfenol 0, :53:29 Side 4 av 5

5 Stoff Normverdier (mg/kg) Tilsetningsstoffer til bensin og oljeprodukter: MTBE 0,2 Tetraetylbly 0,001 Bromerte flammehemmere: PBDE-99 0,08 PBDE-209 0,002 PFOS-forbindelser: PFOS 0,1 Ftalater: Di(2-etylheksyl)ftalat 2,8 Dioksiner/furaner 0,00001 Klorerte pesticider: Lindan 0,001 DDT 0,04 Klorerte benzener: Monoklorbenzen 0,03 1,2-diklorbenzen 0,1 1,4-diklorbenzen 0,07 1,2,4-triklorbenzen 0,05 1,2,3-triklorbenzen 0,01 1,3,5-triklorbenzen 0,01 1,2,4,5-tetraklorbenzen 0,05 Pentaklorbenzen 0,1 Heksaklorbenzen 0,01 Flyktige halogenerte hydrokarboner: Diklormetan 0,06 Triklormetan 0,02 Trikloreten 0,1 Tetraklormetan 0,02 Tetrakloreten 0,01 1,2-dikloretan 0,01 1,2-dibrometan 0,004 1,1,1-trikloretan 0,1 1,1,2-trikloretan 0, :53:29 Side 5 av 5

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

ANALYSEKATALOG 2012 FORURENSET GRUNN. www.alcontrol.no I SAMARBEIDE MED

ANALYSEKATALOG 2012 FORURENSET GRUNN. www.alcontrol.no I SAMARBEIDE MED ANALYSEKATALOG 2012 FORURENSET GRUNN I SAMARBEIDE MED www.alcontrol.no OM SELSKAPET ALcontrol AB Svenske ALcontrol AB er en del av ALcontrol Laboratories et av Europas ledende analyseselskaper med høykvalifiserte

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3

Detaljer

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri Veiledning Veiledning til egenrapportering for landbasert industri TA 2877 2012 Forord Alle norske bedrifter som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, og alle bedrifter

Detaljer

Søknadom utslippstillatelse

Søknadom utslippstillatelse Søknadom utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter Utfylt skjema skal sendessft i 7 eksemplarer. Seveiledningenfor utfylling av de enkelte rubrikkene. I de flestetilfeller vil det værenødvendigå

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Forslag til Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Mai 2006 1 INNHOLD 1 Utfordringene 3 2 Målsetning for arbeidet 4 2.1 Mål 2.2 Bakgrunn for målene 3 Helsemyndighetenes

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP)

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3 Tillatelse etter forurensningsloven til Valdres Metall AS for etablering og drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak av avfall på Rebneskogen, Vestre Slidre kommune Tillatelsen er gitt

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen Tidsbegrenset tillatelse for Bø Miljøstasjon SA til behandling av jordmasser etter forurensningsloven, Bø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA PROSJEKT NR:14171 Frøystadtunet UTFØRT : MSc. Bygg, Javad Darvishi STED / DATO: Oslo 21.08.14 SIDER INKL. VEDLEGG: 47 + 7 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Lunner kommune OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : Eiendom og Infrastruktur

Detaljer

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord NGU Rapport 007.019 Forslag til tilstandsklasser for jord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 9 16 0 RAPPORT Rapport nr.: 007.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 12/438-2 / IRAHOM 25.01.2013

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 12/438-2 / IRAHOM 25.01.2013 Fylkesmannen i Rogaland v/marit S. Bendixsen Deres ref.: Vår ref.: Dato: 12/438-2 / IRAHOM 25.01.2013 510528 Grødaland biogassanlegg, søknad om utslippstillatelse Vedlagt oversendes utsilppssøknad for

Detaljer

Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen

Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2454 Veg- og trafikkfaglig senter

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

for Molde lufthavn, Årei

for Molde lufthavn, Årei øszz't Møre og Romsdal fylke Utslippstillatelse etter forurensningsloven for Molde lufthavn, Årei Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11

Detaljer