Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd"

Transkript

1 Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall sider: 23 Entreprise: SMS 5 Østfoldbanen VL, Sandbukta Moss - Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Produsent : Produsent dok.no: Erstatning for: Erstattet av: Prosjekt: Sandbukta-Moss-Såstad Dokument-/tegningsnummer: Revisjon: Parsell: 00 SMS-00-A B Drifts dokument-/tegningsnummer: Revisjon drift:

2 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 2 av 23 SMS-00-A B INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn og beliggenhet Tidligere undersøkelser Geologiske og hydrogeologiske forhold UTFØRTE ARBEIDER Miljøteknisk grunnundersøkelse Beskrivelse av jordprofilet Vurderingsgrunnlag Vurderingskriterier for PAH-forbindelser med foreslått normverdi FORURENSNINGSSITUASJONEN Resultater fra de kjemiske analysene Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk TILTAKSPLAN Miljømål HÅNDTERING AV MASSER OG VANN VED GJENNOMFØRING AV TILTAKET Håndtering av forurenset masse Håndtering av vann ved gjennomføring av tiltaket Risiko for spredning under gravearbeider Kontroll og overvåkning ved gjennomføring av tiltak RAPPORTERING Sluttrapport for masser Vannrensing og vannbehandling REFERANSER FIGURER Figur 1 Oversiktsbilde over tiltaksområdet. Kilde: ArcGIS... 5 Figur 2 Oversiktskart over type løsmasser innenfor tiltaksområdet (merket med rødt). Tiltaksområdet er preget av fyllmasser (grå farge i kartet). Kilde: 6 Figur 3 Oversikt over prøvepunkter for VA arbeider og ny tilkomstvei. Gridavstand er 50 m Figur 4 Viser påvist forurensning. Punktene er markert med farge tilsvarende høyeste tilstandsklasse påvist i prøvene. Gridavstand er 50m

3 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 3 av 23 SMS-00-A B TABELLER Tabell 1 Oversikt over prøvepunkt/navn, dyp og type masser for prøvene som er tatt ut i området mars Tabell 2 Oversikt over prøvepunkt/navn, dyp, og beskrivelse for prøvene som er tatt ut i området i januar Tabell 3 Miljødirektoratets tilstandsklasser (TK) for forurenset grunn (iht. TA 2553/2009), med vurderingsgrad oppgitt i mg/kg TS Tabell 4 Aksepterte tilstandsklasser iht. arealbruk (s = spredning, h= helse) Tabell 5 Foreslåtte normverdier for PAH-forbindelser og Rambøll Swecos forslag til justering av foreslåtte normverdier Tabell 6 Sammenligning av av analyseresultater for jordprøver med normverdier, foreslåtte normverdier, justerte foreslåtte normverdier og tilstandsklassene gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Prøvene er fra stasjonsområdet syd VEDLEGG Vedlegg 1 Analyseresultater fra ALS Laboratory Group AS... 23

4 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 4 av 23 SMS-00-A B SAMMENDRAG Rambøll Sweco gjennomførte miljøtekniske grunnundersøkelser ved området for den planlagte tilkomstveien, anleggsgrop og for VA- arbeidene den 14. og 15. mars 2016 og den 9. januar Det ble utført prøvetaking fra 3 prøvepunkter i mars 2016 og 7 prøvepunkter i januar Massene bestod generelt av grus, leire og sand, samt noe pukk og silt. Det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi og foreslått normverdi/justert foreslått normverdi i 20 av de undersøkte prøver ved undersøkelsen utført av Sweco/Rambøll. I de resterende seks prøver er konsentrasjonen av samtlige stoff under normverdi, og disse betraktes derfor som rene. Analyseresultatet viser at massene i hovedsak er forurenset av tunge oljekomponenter (C12-C35), benzo(a)pyren og PAH-forbindelser. Ved fire prøvepunkter (49, FS4, FS5 og FS11) ble det funnet lett forurensing av metaller i tilstandsklasse 2, ved tre prøvepunkter (FS4, FS5 og FS11) ble det funnet sink i tilstandsklasse 3 og ved et punkt (FS11) ble det funnet arsen, bly kobber og sink i tilstandsklasse 3. I hovedsak er det de to øverste meterne som er mest forurenset, med unntak fra masser i prøvepunkter 37, 49, FS4, FS8 of FS11 der den samme forurensningen (>tilstandsklasse 2) i toppjorden også finnes på mellom 2-4 m dybde. Ved to prøvepunkter (37 og 49) ble det funnet forurensing i tilstandsklasser 4 og 5. Det antas at den største delen av de utgravde gravemassene for adkomstvei, anleggsgrop og VAgrøft skal transporteres ut av eiendommen. Massene som er forurenset må leveres til godkjent deponi. Mottak med kortest mulig transportavstand og som gir lavest utslipp av klimagasser bør prioriteres. Utbredelsen av forurensningen i tilstandsklasse 4 og 5 bør avgrenses gjennom supplerende prøver for deretter levers til godkjent deponi. Utbredelsen av forurensningen i tilstandsklasse 2 og 3 bør avgrenses gjennom supplerende prøver for deretter levers til godkjent deponi. Masser som overskrider foreslått normverdi må levers til godkjent deponi. Rene masser disponeres fritt i tiltaksområdet. Søppel og byggavfall skal skilles ut fra massene, sorteres og leveres til godkjent mottak. Metallavfall skal sorteres ut og leveres godkjent gjenvinningsanlegg. Matavfallkan utgjøre en ressurs.

5 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 5 av 23 SMS-00-A B INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og beliggenhet Rambøll Sweco(RS ANS) har gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn for de områder som vil bli berørt av adkomstvei, elektrokabler og VA- arbeider i forbindelse med forberedende arbeider i prosjektet med etablering av den nye jernbanetraséen Sandbukta-Moss-Såstad, i Moss kommune. Beliggenheten til tiltaksområdet er vist i Figur 1. Det vises til tegninger SMS-20-Q-33038, SMS-20-Q-33039, SMS-20-Q-33040, SMS- 20-Q for full oversikt over prosjekterte tiltak i tiltaksområdet. Figur 1 Oversiktsbilde over tiltaksområdet. Kilde: ArcGIS I hovedsak er tiltaksområdet i dag regulert til havneområde med lagringsplass/lassplass for containere. Gravetiltaket vil omfatte utgraving av ca. 3 meter dyp grøft for en VA-trasé, samt graving i forbindelse med fjerning av en oljefylt 11 kv strømkabel og en gammel nettstasjon/trafo. Det vil i

6 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 6 av 23 SMS-00-A B tillegg bli gravearbeider i forbindelse med etablering av ny føringsvei for høyspent og en ny midlertidig nettstasjon i syd-enden av kabeltraséen for høyspent. Det vil også være graving i forbindelse med omlegging av kabeltraséer som krysser dagens spor og midlertidig spor. 1.2 Tidligere undersøkelser Lokaliteten Moss stasjon er undersøkt i av Multiconsult i forbindelse med vurdering av hensetningsspor, og det er utarbeidet en sluttrapport i januar 2013 (Moss hensetting- Grunnforurensning, datert 22. januar 2013). Undersøkelsen viser forurensning i tilstandsklasse 2-3 av olje og kreosot i øvre lag. Dypere lag ble ikke undersøkt. Det ble også utført en orienterende grunnundersøkelse i havneområdet i juni 2015 av Rambøll Sweco forbindelse med planleggingsarbeider av nye Moss stasjon. Undersøkelsen viser at massene langs eksisterende jernbanetrase er sterkt til meget sterkt forurenset av både organiske forbindelser og tungmetaller. I Miljødirektoratets register over områder med forurenset grunn ( er Moss havn registrert som en lokalitet med mistanke om forurensning. Lokaliteten er også registrert i den landsdekkende kartleggingen av «Spesialavfall i deponier og Forurenset grunn» i 1990, som et «deponi» med mistanke om forurensing av diverse organiske og uorganiske forurensninger. 1.3 Geologiske og hydrogeologiske forhold Løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), se Figur 2, viser at tiltaksområdet (merket med rød omriss) er preget av fyllmasser (grå farge i kartet). N Figur 2 Oversiktskart over type løsmasser innenfor tiltaksområdet (merket med rødt). Tiltaksområdet er preget av fyllmasser (grå farge i kartet). Kilde:

7 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 7 av 23 SMS-00-A B I henhold til NGUs berggrunnskart ( består berggrunnen i tiltaksområdet av fin- til middelskornet granittisk gneis. Radonaktsomhets kart ( viser at radonaktsomhetsgraden er registrert fra moderat til lav. Det er ikke registrert energibrønn i tiltaksområdet ( 2 UTFØRTE ARBEIDER 2.1 Miljøteknisk grunnundersøkelse Rambøll Sweco gjennomførte miljøtekniske grunnundersøkelser ved området for den planlagte tilkomstveien og for VA- arbeidene den 14. og 15. mars 2016 og den 9. januar En oversikt over prøvepunkter på området er gitt i Figur 3.

8 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 8 av 23 SMS-00-A B Figur 3 Oversikt over prøvepunkter for VA arbeider og ny tilkomstvei. Gridavstand er 50 m.

9 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 9 av 23 SMS-00-A B Eiendommen ble prøvetatt iht. NS (kvalitet, Prøvetaking, del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter) og Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553/2009). Prøvepunktene ble valgt ut med tanke på å oppnå en representativ oversikt over forurensningssituasjonen på området. Alle prøvene ble tatt ved hjelp av borerigg og naverbor. I hvert prøvepunkt ble det tatt ut representative blandprøver for hvert sjikt i hver meter. Der det var mulig ble det boret og tatt ut prøver ned til fire meter. Totalt ble det sendt 92 prøver til analyse. Oversikt over sjakter, type masser, prøvedyp og prøvenummerering er gitt i Tabell 1. Samtlige prøver ble analysert med hensyn på åtte metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de organiske parameterne olje (THC), monosykliske aromatiske hydrokarboner (BTEX), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Dette er de vanligste forekommende miljøgiftene i forurenset grunn. Analyseresultatene vurderes iht. veilederen for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553/2009). 2.2 Beskrivelse av jordprofilet Det ble utført prøvetaking fra tre prøvepunkter i mars 2016 og syv prøvepunkter i januar Massene bestod generelt av grus, leire og sand, samt noe pukk og silt. Tabell 1 Oversikt over prøvepunkt/navn, dyp og type masser for prøvene som er tatt ut i området mars Prøvepkt/navn Dyp (m) Beskrivelse av masser Kommentar Fyllmasse Store steinblokker (>50 mm) Sandig silt Siltig leire Hardt pakket Fin homgen siltig leire Blåleire Sandig fyllmasse Fyllmasser Lukt av kreosot. Svarte masser Sandig fyllmasse Murbruk i massene Fyllmasser Lukt av kreosot. Svarte masser. Tabell 2 Oversikt over prøvepunkt/navn, dyp, og beskrivelse for prøvene som er tatt ut i området i januar Prøvepkt/navn Dyp (m) Type masse Prøvedyp (m) Prøvenummer FS1 0-1,6 Stein / pukk 0-1 FS1 0-1m Stein, hardt lag på 1,6m. STOPP 1-2 FS1 1-2m FS2 0-1 Forboring med 57mm borestang gjennom stien / pukk. Brudd i 0-1 FS2 0-1m

10 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 10 av 23 SMS-00-A B Prøvepkt/navn Dyp (m) Type masse Prøvedyp Prøvenummer (m) gjengetapp. STOPP FS3 0-1,2 Stein / pukk / finstoff 0-1 FS3 0-1m Hardt lag på 1,2m. STOPP 1-2 FS3 1-2m 80 cm stein / pukk, 20 cm tørrskorpeleire 0-1 FS4 0-1m FS4 0-4 Grå leire. Grunnvann 2m? 1-2 FS4 1-2m Blå leire med tre fliser 2-3 FS4 2-3m Blå leire med tre fliser 3-4 FS4 3-4m FS5 0-1,5 10 cm asfalt, pukk. 80 cm fyllmasser med pukk / stein 0-1 FS5 0-1m Grus, stein. Hardt lag 1,5m. STOPP 1-2 FS5 1-2m Fyllmasser med pukk / stein 0-1 FS8 0-1m 20 cm fyllmasser, 80 cm leire 1-2 FS8 1-2m FS cm fyllmasser med flis / grus, 80 cm våt leire 2-3 FS8 2-3m 10 cm flisig grus, 80 cm våt leire 3-4 FS8 3-4m 5 cm asfalt, 80 cm grus / stein 0-1 FS11 0-1m Fyllmasser med stein / grus / FS trevirke 1-2 FS11 1-2m Mettet silt 2-3 FS11 2-3m Grus / sand 3-4 FS11 3-4m 2.3 Vurderingsgrunnlag Analyseresultatene er vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553/2009). Tilstandsklassene (TK) er gjengitt i Tabell 3. Masser hvor det påvises konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 1 anses som rene. Forurensningsforskriften legger ingen begrensninger på disponering av rene masser. Masser som er påvirket av menneskelige aktiviteter, som fyllmasser, gravemasser fra byområder ol, bør likevel ikke brukes i hager, barnehager og andre følsomme områder uten en nærmere vurdering. Masser med konsentrasjoner av ulike forbindelser over tilstandsklasse 1 anses som forurenset, og ved transport ut av eiendommen må slike masser leveres godkjent deponi. Hvis konsentrasjonene skyldes naturlige, geologiske forhold, regnes massene likevel som rene, og kan i prinsippet disponeres fritt på områder med tilsvarende naturlige forhøyde verdier.ved gjenbruk av forurensede masser på egen eiendom må konsentrasjonene i henhold til ovennevnte veileder vurderes i henhold til arealbruk som vist i Tabell 4. Det aktuelle området er i hovedsak vurdert med en arealbruk tilsvarende «industri og trafikk» i Tabell 3. På østre siden av nåværende jernbanetrasé er området derimot vurdert med en arealbruk tilsvarende sentrumsområder i tabell 3. Dette vil si at for den største delen av tiltaksområdet er masser med konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 3 akseptert til gjenbruk på eiendommen i sjiktet 0-1 m og masser i tilstandsklasse 4 kan ligge igjen eller omdisponeres dersom det utføres en risikovurdering med tanke på spredning av forurensning til nærliggende resipienter. I masser

11 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 11 av 23 SMS-00-A B dypere enn 1 meter under terreng kan også tilstandsklasse 5 ligge igjen dersom en risikovurdering med tanke på spredning og helse tillater dette. For området øst for nåværende jernbanetrasé er det akseptert med gjenbruk av masser med konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 3 i sjiktet 0-1 m. I masser dypere enn 1 meter under terreng kan masser innen tilstandsklasse 3 ligger igjen, og masser i tilstandsklasse 4 kan ligge igjen eller omdisponeres dersom det utføres en risikovurdering med tanke på spredning av forurensing til nærliggende resipienter. I masser dypere enn 1 meter under terreng kan også tilstandsklasse 5 ligge igjen dersom en risikovurdering med tanke på spredning og helse tillater dette. Tabell 3 Miljødirektoratets tilstandsklasser (TK) for forurenset grunn (iht. TA 2553/2009), med vurderingsgrad oppgitt i mg/kg TS Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Øvre grense styres av Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå som anses å være farlig avfall Arsen (As) < Bly (Pb) < Kadmium (Cd) < 1,5 1, Krom, total (Cr) < Krom, (Cr 6+ ) < Kobber (Cu) < Kvikksølv (Hg) < Nikkel (Ni) < Sink (Zn) < THC, C8-C10 < THC, C10-C12 < THC, C12-C35 < Benso(a)pyren < 0,1 0,1 0,5 0, Sum 16 PAH < Bensen <0,01 0,01 0,015 0,015 0,04 0,04 0,05 0, Sum 7 PCB < 0,01 0,01 0,5 0, Tabell 4 Aksepterte tilstandsklasser iht. arealbruk (s = spredning, h= helse) Arealbruk Toppjord (< 1 m) Dypere jord (> 1 m) Boligområder, barnehager og skoler 2 eller lavere 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) Sentrumsområder, kontorer og parkeringsarealer Industri og trafikk 3 eller lavere 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 5 etter risikovurdering (h og s) 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 5 etter risikovurdering (h og s)

12 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 12 av 23 SMS-00-A B Vurderingskriterier for PAH-forbindelser med foreslått normverdi Det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for alle stoffer med fastsatt normverdi. For PAHforbindelsene unntatt naftalen, fluoren, fluoranten, pyren og benzo[a]pyren er det heller ikke fastsatt normverdier. Aquateam har foreslått normverdier for disse forbindelsene i sin rapport fra 2007 "Oppdatering av bakgrunnsdata og forslag til nye normverdier for forurenset grunn" (Aquateam, 2007). I Miljødirektoratets risikoberegningsverktøy, som benyttes til helse- og spredningsvurderinger, er disse foreslåtte normverdiene benyttet. De foreslåtte normverdiene er svært strenge for noen av PAH-forbindelsene grunnet høy usikkerhetsfaktor som følge av et mangelfullt datagrunnlag. Det er derfor ofte overskridelser av disse i masser som ellers er rene. Benzo[a]pyren, som har en fastsatt normverdi, anses som svært giftig grunnet karsinogen effekt (kreftfremkallende). I forbindelse med bakgrunnsarbeidet til Miljødirektoratets veileder TA- 2553/2009 (Miljødirektoratet, 2009) ble normverdien til benzo[a]pyren foreslått justert opp fra ideell verdi på 0,06 mg/kg til 0,2 mg/kg, da 0,06 mg/kg ble ansett som svært lavt i forhold til lite forurenset jord i Norge. Normverdien for benzo[a]pyren er nå fastsatt til 0,1 mg/kg. De foreslåtte normverdiene for benzo[a]antracen, krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3- cd]pyren og dibenzo[a,h]antracen er ikke justert på samme måte. Rambøll Sweco mener derfor at de foreslåtte normverdiene brukt i beregningsverktøyet er for strenge. Canadiske myndigheter (Canadian Council of the Ministers of Environment, 1999) benytter generelt strenge normverdier sammenlignet med Norge og andre europeiske land. De har imidlertid normverdier for benzo[a]antracen, krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten og indeno[1,2,3-cd]pyren tilnærmet lik den norske normverdien for benzo[a]pyren på 0,1 mg/kg. Rambøll Sweco mener dette er tilstrekkelig grunnlag for å justere de foreslåtte normverdiene opp til 0,1 mg/kg for disse enkeltkomponentene. I denne rapporten benytter Rambøll Sweco 0,1 mg/kg som justert foreslått normverdi ved vurdering av nevnte forbindelser og foreslåtte normverdier fra Aquateam (Aquateam, 2007) for resterende PAH-forbindelser uten fastsatt normverdi (Tabell 5). Tabell 5 Foreslåtte normverdier for PAH-forbindelser og Rambøll Swecos forslag til justering av foreslåtte normverdier. Stoff Foreslåtte normverdier Justerte normverdier (mg/kg) (mg/kg) Acenaftalen 0,8 ikke justert Acenaften 0,8 ikke justert Fenantren 0,8 ikke justert Antracen 0,8 ikke justert Benzo[a]antracen 0,03 0,1 Krysen 0,03 0,1 Benzo[b]fluoranten 0,01 0,1 Benzo[k]fluoranten 0,09 0,1 Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,05 0,1 Dibenzo[a,h]antracen 0,05 0,1 Benzo[g,h,i]perylen 0,1 ikke justert

13 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 13 av 23 SMS-00-A B FORURENSNINGSSITUASJONEN 3.1 Resultater fra de kjemiske analysene Det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi og foreslått normverdi/justert foreslått normverdi i 20 av de undersøkte prøver ved undersøkelsen utført av Rambøll Sweco. I henhold til analyseresultatene er det påvist forurensning i følgene prøver. Følgende er en oppsummering av høyeste tilstandsklasse i hvert nivå. Farger tilsvarer TK (tilstandsklasse) i tabell 3: - 33 o 1-2m: oljeforurensning (>C12-35) i TK 2-37 o 0-1m: PAH i TK 2 o 1-4m: PAH og Benzen i TK 5-49 o 0-1m: arsen, sink og PAH i TK 2 o 1-4m: oljeforurensning (>C8-C10, >C12-35) i TK 2 - FS3 o 0-1m: oljeforurensning (>C12-35) i TK 3 o 1-1,3m: PCB, PAH og oljeforurensning (>C12-35) i TK 2 - FS4 o 0-0,8m: PAH og oljeforurensning (>C12-35) i TK 2 o 1-2m: sink i TK 3 o 2-3m: sink, PCB, PAH og oljeforurensning (>C12-35) i TK 2 o 3-4m: PAH i TK 3 - FS5 o 0-1m: oljeforurensning (>C12-35) i TK 3 o 1-1,5m: sink, PAH og oljeforurensning (>C12-35) i TK 3 - FS8 o 0-1m: PAH og oljeforurensning (>C12-35) i TK 3 o 1-2m: oljeforurensning (>C12-35) i TK 3 o 2-3m: PAH i TK 2 o 3-4m: oljeforurensning (>C12-35) i TK 2 - FS11 o 0-1m: kobber i TK 3 o 1-2m: arsen, bly, kobber, sink, PAH og oljeforurensning (>C12-35) i TK 3 o 2-3m: PAH i TK 2 o 3-4m: PAH i TK 3 I de resterende seks prøver er konsentrasjonen av samtlige stoff under normverdi, og disse betraktes derfor som rene. Resultatene er presentert i Tabell 6. Fullstendig analyserapport er gitt i Vedlegg 1. For stoffer med fastsatt tilstandsklasse er disse fargekodet i henhold til Miljødirektoratets tilstandsklasser. For stoffer som ikke har fastsatt tilstandsklasse eller kun foreslått normverdi/justert foreslått normverdi er overskridelser av normverdi vist som uthevet lilla skrift i Tabell 6.

14 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 14 av 23 SMS-00-A B Tabell 6 Sammenligning av av analyseresultater for jordprøver med normverdier, foreslåtte normverdier, justerte foreslåtte normverdier og tilstandsklassene gitt i Miljødirektoratets veileder TA- 2553/2009. Prøvene er fra stasjonsområdet syd. Tilstandsklasse 1 Tilstandsklasse 4 Under normverdi <0,010 (under deteksjonsgrense) Tilstandsklasse 2 Tilstandsklasse 5 Over normverdi * Foreslått normverdi Tilstandsklasse 3 Farlig avfall Ikke påvist (n.d.) **Justert foreslått normverdi Prøve Antall prøver over det. Totalt antall prøver 33, , , , , , , 1-4 Stoff Benevning/ normverdi mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg (mg/kg) Arsen Bly Kadmium 1,5 5 7 <0.05 0,12 0,96 0,06 <0.05 0,29 0,88 Kvikksølv <0.01 0,07 0,3 0,05 0,01 0,04 0,3 Kobber Sink Krom totalt Nikkel Σ7 PCB 0, n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Σ16 PAH ,133 5, ,633 0,068 5,08 35,7 Naftalen 0, ,011 0,067 0,8 0,012 < ,024 7,4 Acenaftylen* 0,8 5 7 < , ,015 < ,07 0,15 Acenaften* 0,8 3 7 < ,019 2,1 <0.010 <0.010 < ,2 Fenantren* 0, ,012 0, ,024 < ,096 8,8 Antracen* 0,8 5 7 < ,16 8,9 0,021 < ,067 1,9 Fluoren 0,8 4 7 < ,025 3,9 <0.010 < ,011 1,8 Fluoranten ,012 0, ,085 < ,9 3,9 Pyren ,016 0, ,072 < ,72 2,7 Benzo[a]antracen* 0,1 ** 5 7 < , ,026 < ,37 1 Krysen* 0,1 ** 6 7 0,024 0, ,061 < ,52 1,1 Benzo[b]fluoranten* 0,1 ** 7 7 0,016 0, ,088 0,011 0,63 1,1 Benzo[k]fluoranten* 0,1 ** 6 7 < , ,073 0,01 0,37 1 Benzo[a]pyren 0, ,012 0, ,052 0,022 0,49 1 Indeno[1,2,3-cd]pyren* 0,1 ** 6 7 < ,35 8,5 0,047 0,011 0,32 0,64 Dibenzo[a,h]antracen* 0,1 ** 6 7 0,011 0,11 2,9 0,016 < ,16 0,24 Benzo[g,h,i]perylen* 0, ,019 0,39 7,7 0,041 0,014 0,33 0,74 Benzen 0, <0.010 < ,061 <0.010 <0.010 < ,016 Toluen 0,3 2 7 <0.010 < ,048 <0.010 <0.010 < ,06 Etylbenzen 0,2 1 7 <0.010 < ,026 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Xylen 0,2 2 7 <0.010 < ,18 <0.010 <0.010 < ,48 Alifater > C5-C <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 Alifater > C8-C <10 <10 <10 <10 <10 <10 98 Alifater >C10-C <10 <10 19 <10 <10 < Alifater >C12-C n.d. n.d

15 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 15 av 23 SMS-00-A B Stoff Prøve Benevning/ normverdi (mg/kg) FS1 0-1m FS2 0-1m FS3 0-1m FS3 1-1,3m FS4 0-0,8m FS4 0,8-1m FS4 0-1m (1-2) FS4 2-3m FS4 3-4m FS5 0-1m mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Arsen 8 <0.5 < ,2 1,4 2 5,9 Bly Kadmium 1,5 <0.05 0,15 <0.05 <0.05 <0.05 0,15 <0.05 0,09 <0.05 0,8 Kvikksølv 1 <0.01 <0.01 <0.01 0,06 0,03 0,04 0,01 0,02 0,05 0,44 Kobber Sink Krom (III) 50 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Krom (VI) 2 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Krom totalt ,4 27 Nikkel Cyanid fri 1 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Σ7 PCB 0,01 0,0092 n.d. n.d. 0,0153 0,0068 n.d. n.d. 0,0158 n.d. 0,0717 Σ16 PAH 2 0,466 0,406 0,816 1,96 2,3 0,106 0,118 4,82 15,8 4,96 Naftalen 0,8 < ,012 < ,034 0,09 < ,027 0,19 0,39 0,073 Acenaftylen* 0,8 <0.010 <0.010 < ,044 0,028 <0.010 < ,014 0,018 0,085 Acenaften* 0,8 0,01 0,014 < ,03 0,074 0,012 0,019 0,12 0,44 0,036 Fenantren* 0,8 0,063 0,021 0,038 0,12 0,22 0,02 0, ,7 0,33 Antracen* 0,8 0,014 <0.010 < ,1 0,079 <0.010 < ,16 0,97 0,13 Fluoren 0,8 <0.010 <0.010 < ,022 0,06 <0.010 < ,12 0,57 0,064 Fluoranten 1 0,072 0,041 0,074 0,25 0,3 0,022 0,021 1,1 3 0,71 Pyren 1 0,054 0,036 0,095 0,26 0,29 0,015 0,019 0,77 2,1 0,64 Benzo[a]antracen* 0,1 ** 0,014 0,015 0,041 0,13 0,16 <0.010 < ,22 0,79 0,39 Krysen* 0,1 ** 0,021 0,024 0,058 0,12 0,16 <0.010 < ,28 0,82 0,36 Benzo[b]fluoranten* 0,1 ** 0,059 0,066 0,15 0,25 0,26 0,016 0,014 0,36 1 0,72 Benzo[k]fluoranten* 0,1 ** 0,026 0,033 0,05 0,074 0,082 <0.010 < ,16 0,37 0,23 Benzo[a]pyren 0,1 0,037 0,041 0,086 0,18 0,16 0,021 < ,11 0,77 0,48 Indeno[1,2,3-cd]pyren* 0,1 ** 0,027 0,027 0,071 0,13 0,11 <0.010 < ,083 0,32 0,27 Dibenzo[a,h]antracen* 0,1 ** 0,033 0,025 0,023 0,038 0,041 <0.010 < ,035 0,12 0,1 Benzo[g,h,i]perylen* 0,1 0,036 0,051 0,13 0,18 0,19 <0.010 < ,098 0,4 0,34 Benzen 0,01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Toluen 0,3 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,014 0,017 Etylbenzen 0,2 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,019 <0.010 Xylen 0,2 <0.010 <0.010 < ,013 0,011 <0.010 < ,016 0,026 0,034 Alifater > C5-C8 7 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 Alifater > C8-C10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Alifater >C10-C12 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Alifater >C12-C

16 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 16 av 23 SMS-00-A B Stoff Prøve Benevning/ normverdi (mg/kg) FS5 1-1,5m FS8 0-1m FS8 1-2m FS8 2-3m FS8 3-4m FS11 0-1m FS11 1-2m FS11 2-3m FS11 3-4m mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Arsen 8 7,7 1,4 2,9 6 0,7 1, Bly Kadmium 1,5 1 0,12 0,27 <0.05 <0.05 0,52 <0.05 <0.05 <0.05 Kvikksølv 1 0,46 0,12 0,13 0,02 <0.01 0,06 0,22 0,02 0,16 Kobber , Sink Krom (III) 50 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Krom (VI) 2 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Krom totalt , Nikkel , Cyanid fri 1 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Σ7 PCB 0,01 0,0834 n.d. 0,01 0,0056 0,0071 0,0102 0,022 0,003 0,0095 Σ16 PAH 2 19,9 13,5 1,86 8,33 1,2 5,26 31,8 2,46 10,5 Naftalen 0,8 0,063 0,15 0,02 0,077 0,025 0,072 0,15 0,039 0,1 Acenaftylen* 0,8 0,17 0,085 0,022 0,049 0,011 0,072 0,72 0,04 0,17 Acenaften* 0,8 0,3 0,11 0,034 0,17 0,026 0,023 0,087 0,066 0,037 Fenantren* 0,8 0,47 1,9 0,38 1,7 0,19 0,39 2,1 0,19 1,3 Antracen* 0,8 0,25 0,31 0,074 0,3 0,045 0,12 0,49 0,073 0,21 Fluoren 0,8 0,15 0,24 0,058 0,21 0,04 0,025 0,16 0,036 0,089 Fluoranten 1 1,3 2,8 0,37 1,8 0,24 0,85 6,6 0,43 2 Pyren 1 3,1 2,1 0,28 1,3 0,2 0,74 4,7 0,38 1,6 Benzo[a]antracen* 0,1 ** 1,9 0,99 0,1 0,45 0,056 0,43 2,3 0,16 0,65 Krysen* 0,1 ** 1,6 0,91 0,1 0,43 0,06 0,39 2,3 0,15 0,67 Benzo[b]fluoranten* 0,1 ** 3,5 1,2 0,14 0,63 0,1 0,69 4,1 0,3 1,2 Benzo[k]fluoranten* 0,1 ** 1,3 0,43 0,049 0,26 0,041 0,26 1,7 0,11 0,4 Benzo[a]pyren 0,1 2,4 0,86 0,096 0,4 0,062 0,49 2,7 0,2 0,84 Indeno[1,2,3-cd]pyren* 0,1 ** 1,4 0,52 0,051 0,21 0,036 0,26 1,4 0,11 0,47 Dibenzo[a,h]antracen* 0,1 ** 0,42 0,19 0,02 0,076 0,015 0,093 0,54 0,041 0,16 Benzo[g,h,i]perylen* 0,1 1,6 0,7 0,062 0,27 0,056 0,35 1,8 0,13 0,6 Benzen 0,01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Toluen 0,3 0,021 0,01 0,016 0,026 0,031 0,016 0,033 <0.010 <0.010 Etylbenzen 0,2 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Xylen 0,2 0,058 0,048 0,044 0,2 0,041 0,03 0,14 < ,017 Alifater > C5-C8 7 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 Alifater > C8-C10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Alifater >C10-C12 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Alifater >C12-C Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk Forurensningssituasjonen er vist i figur 4. Prøvepunktene er markert med farge etter høyeste tilstandsklasse av prøveparametere funnet i massene iht. Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn.

17 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 17 av 23 SMS-00-A B Figur 4 Viser påvist forurensning. Punktene er markert med farge tilsvarende høyeste tilstandsklasse påvist i prøvene. Gridavstand er 50m. Analyseresultatet viser at massene i hovedsak er forurenset av tunge oljekomponenter (C12-C35), benzo(a)pyren og PAH-forbindelser. Ved fire prøvepunkter (49, FS4, FS5 og FS11) ble det funnet lett forurensing av metaller i tilstandsklasse 2, ved tre prøvepunkter (FS4, FS5 og FS11) ble det funnet sink i tilstandsklasse 3 og ved et punkt (FS11) ble det funnet arsen, bly kobber og sink i tilstandsklasse 3. I hovedsak er det de to øverste meterne som er mest forurenset, med unntak fra masser i prøvepunkter 37, 49, FS4, FS8 of FS11 der den samme forurensningen (>tilstandsklasse 2) i toppjorden også finnes på mellom 2-4 m dybde. Ved to prøvepunkter (37 og 49) ble det funnet forurensing i tilstandsklasser 4 og 5. For detaljert oversikt over forurensningstilstanden for hver meter henvises det til følgene tegninger i Vedlegg 2: 0-1 m: SMS-20-Q m: SMS-20-Q m: SMS-20-Q m: SMS-20-Q I henhold til akseptable tilstandsklasser for ulike arealbruk gitt i Tabell 4 kan masser med konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 3 aksepteres til gjenbruk innenfor større delen av tiltaksområdet i sjiktet 0-1 m og masser i tilstandsklasse 4 kan ligge igjen eller omdisponeres dersom det utføres en risikovurdering med tanke på spredning av forurensning til nærliggende resipienter.

18 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 18 av 23 SMS-00-A B I masser dypere enn 1 meter under terreng kan også tilstandsklasse 5 ligge igjen dersom en risikovurdering med tanke på spredning og helse tillater dette. For den del av tiltaksområdet som er vurdert med en arealbruk for «sentrumsområder» gjeller at det er akseptert med gjenbruk av masser med konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 3 i sjiktet 0-1 m. I masser dypere enn 1 meter under terreng kan masser innen tilstandsklasse 3 ligge igjen, og masser i tilstandsklasse 4 kan ligge igjen eller omdisponeres dersom det utføres en risikovurdering med tanke på spredning av forurensing til nærliggende resipienter. I masser dypere enn 1 meter under terreng kan også tilstandsklasse 5 ligge igjen dersom en risikovurdering med tanke på spredning og helse tillater dette. Det antas her at den største delen av gravemassene skal kjøres ut av området. Ved transport av masser ut av eiendommen må massene leveres til et godkjent deponi. Det antas at massene i tilstandsklasse 5 ved punkt 37 og 49 har utstrekninger tilsvarende de nærmeste prøvepunktene med lavere tilstandsklasse. Det anbefales å sette inn supplerende punkter i dette området for å avgrense massene i tilstandsklasse 5.

19 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 19 av 23 SMS-00-A B TILTAKSPLAN 4.1 Miljømål Miljømål for tiltakene er: Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukere av området, verken under anleggsarbeid eller i ettertid.forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann, overflatevann, resipient eller til omkringliggende områder f. eks ved støving. 5 HÅNDTERING AV MASSER OG VANN VED GJENNOMFØRING AV TILTAKET 5.1 Håndtering av forurenset masse Det antas at den største delen av de utgravde gravemassene for adkomstvei og VA-grøft skal transporteres ut av eiendommen. Massene må leveres til godkjent deponi. Mottak med kortest mulig transportavstand og som gir lavest utslipp av klimagasser bør prioriteres. Massene innen tilstandsklasse 2-3 må leveres godkjent deponi, se Figur 4. Det vises til tegning SMS-20-D for nøyaktig plassering av tilkomstveien i Strandgata. Utbredelsen av forurensningen i tilstandsklasse 5 ved prøvepunkt 37 og 49 bør avgrenses gjennom supplerende prøver for å avgrense mengden masse som skal levers til godkjent deponi. Stein med diameter > 5 cm fri for finstoff anses som rene og kan disponeres fritt, på tomten eller eksterne tomter. Det anbefales derfor at massene solles for å skille ut stein > 5 cm i diameter dersom dette viser seg teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Søppel og byggavfall skal skilles ut fra massene, sorteres og leveres til godkjent mottak. Metallavfall skal sorteres ut og leveres godkjent gjenvinningsanlegg og kan utgjøre en ressurs. 5.2 Håndtering av vann ved gjennomføring av tiltaket Bane NOR har utarbeidet følgende dokument: Utslippssøknad for Verlebukta ( ), saksnummer Miljøoppfølgningsplan for forberedende arbeider (SMS-00-Q-33020) Tiltaksplanen stasjonsområdet nord må benyttes sammen med utslippssøknaden og miljøoppfølgningsplanen. 5.3 Risiko for spredning under gravearbeider Ved mellomlagring av forurenset masse på eiendommen må dette gjøres på tett underlag, eks. asfalt, med barkavsperring for å hindre avrenning. Avrenning fra massene skal samles opp og renses i henhold til rensekravene satt i denne rapporten. Massene må tildekkes under lagring. Det

20 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 20 av 23 SMS-00-A B vil tas nødvendige forholdsregler for at forurenset masse ikke spres innenfor eiendommen eller til andre eiendommer. Mellomlagrede masser vil gjerdes inn for å forhindre uvedkommende adgang. Det vil ikke være aktuelt å mellomlagre massene utenfor eiendommens grenser. Alt søl og spill som kan tenkes å oppstå ved gravearbeidene må ivaretas på en sikker måte som hindrer forurensingspredning. Transport av forurenset masse skal foregå på en slik måte at det ikke er fare for at massen kan spres langs vei. Det må ikke støve eller renne vann under transporten. Det er liten risiko for spredning av forurenset støv som vil påvirke de som utfører graving eller oppholder seg i området under utgravingene. Hvis det treffes på uforutsett forurensning under gravearbeidene (søppel, tanker, lukt, visuelt eller lignende) skal gravearbeidene stoppes midlertidig og miljørådgiver kontaktes for vurdering av forurensningen. 5.4 Kontroll og overvåkning ved gjennomføring av tiltak Tiltaksplanen stasjonsområdet syd forelegges, inkludert dens formål og rammer, for entreprenør og de som skal utføre arbeidene. Formål og rammer gjøres kjent ved at tiltaksplanen oversendes skriftlig, samt at gjennomføringen diskuteres med utførende personell og representant for entreprenør. Tiltaksplanen fremlegges/forklares av en miljørådgiver på et oppstartsmøte. Det bør sikres at entreprenør innarbeider nødvendige rutiner for å sikre at forurensede masser ikke spres og blandes med de rene. Det må dokumenteres at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak, i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35, med fokus på faglig kompetanse. Før gravearbeidene settes i gang, utpekes en faglig kvalifisert person (Miljøgeolog) som vil være tilgjengelig under arbeidene for å kunne vurdere eventuelle uforutsette avvik i forhold til den antatte forekomst av forurensninger. Vedkommende skal påse at tiltaksplanen for arbeidene følges og at arbeidene dokumenteres i tilstrekkelig grad. Vedkommende skal også prøveta massene for etterkontroll. Utførende skal levere lasslister for all masse ut av tiltaksområdet og hvilken tilstandsklasse som er levert til hvilket deponi. Miljøgeologen skal utarbeide en sluttrapport som beskriver tiltaket, etterkontroll, overvåkning samt rapportering av overvåkning. Det antas at det ikke vil være behov for overvåking etter at tiltakene er gjennomført.

21 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 21 av 23 SMS-00-A B RAPPORTERING 6.1 Sluttrapport for masser Entreprenør er ansvarlig for at det blir utarbeidet sluttrapport fra tiltaket, med beskrivelser og dokumentasjon av hvordan masser ble avgrenset, håndtert og eventuelle sluttprøver håndtert og analysert. Sluttrapport og eventuelle supplerende analyser som utføres av miljøgeolog. Sluttrapporten skal leveres kommunen senest 3 måneder etter at tiltakene er avsluttet, og forurensningssituasjonen skal innrapporteres til Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Sluttrapporten vil oppsummere: En redegjørelse for gjennomført tiltak Hvor mye masse som er gravd ut Hvor mye masser som evt. er omdisponert lokalt Hvor mye masser som er levert som forurensede masser Hvor massene er levert Dokumentasjon på mottatt forurenset masse fra deponiet Dokumentasjon på gjenværende masser på stedet etter gjennomført tiltak Eventuelle uønskede hendelser 6.2 Vannrensing og vannbehandling Bane NOR har utarbeidet følgende dokument: Utslippssøknad for Verlebukta ( ), saksnummer Miljøoppfølgningsplan for forberedende arbeider (SMS-00-Q-33020) Sluttrapport for tiltaksplan stasjonsområdet syd skal utarbeides med hensyn på utslippssøknaden og miljøoppfølgningsplanen.

22 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 22 av 23 SMS-00-A B REFERANSER Publikasjoner Multiconsult (2013). Sluttrapport Moss Hensetting grunnforurensning Rambøll Sweco(2015). Forurenset grunn- Orienterende undersøkelse Helland A. m. fl. (2016). Rambøll - Tildekking av forurenset sjøbunn i Moss havn Revidert forslag til overvåkingsplan. Smit m. fl. (2016). Environmental Risk Management System, Report «The derivation of a PNEC water for weighting agents in drilling mud» M.G.D Smit, K.I.E. Holthaus, N.B.H.M. Kaag, R.G. Jak). Lover og forskrifter Avfallsforskriftens Kap 11: Farlig avfall Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009. Norsk Standard, NS , kap. 5.3 (kvalitet, Prøvetaking, del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter). Miljødirektoratet Rapport M-241/ Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder Nettsider Miljødirektoratets register over områder med forurenset grunn. Tilgjengelig fra: Miljødirektoratet (MD), Løsmassekart. Tilgjengelig fra: Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Sjøkart. Tilgjengelig fra Statens kartverk (2016),

23 Sandbukta-Moss-Såstad Tiltaksplan stasjonsområdet syd Side: Dok.n Rev.: Dato 23 av 23 SMS-00-A B Vedlegg 1 Analyseresultater fra ALS Laboratory Group AS

24 Side 1 (20) N MCBIXDMMNU Mottatt dato Sweco Norge Utstedt Sara Lindgren Prosjekt IC MOSS Bestnr Nr: P.B. 400, Fornebuveien 11 N-1327 Lysaker Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn 25, 0-1+1,2 N Tørrstoff (DK) % 1 1 HABO As (Arsen) 1 1 mg/kg TS 1 1 HABO Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 HABO Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 HABO Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 HABO Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 HABO Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 HABO Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 HABO Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 HABO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 HABO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Naftalen mg/kg TS 1 1 HABO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fenantren mg/kg TS 1 1 HABO Antracen mg/kg TS 1 1 HABO Fluoranten mg/kg TS 1 1 HABO Pyren mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 HABO Krysen^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 HABO Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 HABO Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 HABO Sum PAH-16* 1.45 mg/kg TS 1 1 HABO Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Fax: og digitalt signert av

25 Side 2 (20) N MCBIXDMMNU Deres prøvenavn 25, 0-1+1,2 N Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Prøvepreparering Ja 2 1 HABO PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Fax: og digitalt signert av

26 Side 3 (20) N MCBIXDMMNU Deres prøvenavn 25, N Tørrstoff (DK) % 1 1 HABO As (Arsen) 3 1 mg/kg TS 1 1 HABO Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 HABO Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 HABO Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 HABO Hg (Kvikksølv) <0.01 mg/kg TS 1 1 HABO Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 HABO Pb (Bly) 3 2 mg/kg TS 1 1 HABO Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 HABO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 HABO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fluoranten mg/kg TS 1 1 HABO Pyren mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 HABO Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Prøvepreparering Ja 2 1 HABO PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Fax: og digitalt signert av

27 Side 4 (20) N MCBIXDMMNU Deres prøvenavn 24, N Tørrstoff (DK) % 1 1 HABO As (Arsen) 2 1 mg/kg TS 1 1 HABO Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 HABO Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 HABO Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 HABO Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 HABO Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 HABO Pb (Bly) 9 2 mg/kg TS 1 1 HABO Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 HABO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 HABO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Naftalen mg/kg TS 1 1 HABO Acenaftylen mg/kg TS 1 1 HABO Acenaften mg/kg TS 1 1 HABO Fluoren mg/kg TS 1 1 HABO Fenantren mg/kg TS 1 1 HABO Antracen mg/kg TS 1 1 HABO Fluoranten mg/kg TS 1 1 HABO Pyren mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 HABO Krysen^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 HABO Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 HABO Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 HABO Sum PAH-16* 11.5 mg/kg TS 1 1 HABO Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 HABO Sum >C12-C35* 340 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 HABO Prøvepreparering Ja 2 1 HABO PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Fax: og digitalt signert av

28 Side 5 (20) N MCBIXDMMNU Deres prøvenavn 24, N Tørrstoff (DK) % 1 1 HABO As (Arsen) 3 1 mg/kg TS 1 1 HABO Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 HABO Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 HABO Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 HABO Hg (Kvikksølv) <0.01 mg/kg TS 1 1 HABO Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 HABO Pb (Bly) 3 2 mg/kg TS 1 1 HABO Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 HABO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 HABO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Naftalen mg/kg TS 1 1 HABO Acenaftylen mg/kg TS 1 1 HABO Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fenantren mg/kg TS 1 1 HABO Antracen mg/kg TS 1 1 HABO Fluoranten mg/kg TS 1 1 HABO Pyren mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 HABO Krysen^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 HABO Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 HABO Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 HABO Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 HABO Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Prøvepreparering Ja 2 1 HABO PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Fax: og digitalt signert av

29 Side 6 (20) N MCBIXDMMNU Deres prøvenavn 38, 0-1 N Tørrstoff (DK) % 1 1 HABO As (Arsen) 4 1 mg/kg TS 1 1 HABO Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 HABO Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 HABO Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 HABO Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 HABO Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 HABO Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 HABO Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 HABO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 HABO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 HABO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Naftalen mg/kg TS 1 1 HABO Acenaftylen mg/kg TS 1 1 HABO Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Fenantren mg/kg TS 1 1 HABO Antracen mg/kg TS 1 1 HABO Fluoranten mg/kg TS 1 1 HABO Pyren mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 HABO Krysen^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 HABO Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 HABO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 HABO Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 HABO Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 HABO Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 HABO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 HABO Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 HABO Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 HABO PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Fax: og digitalt signert av

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer RAPPORT OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND Delområde 2-3 Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide Rapport nummer 1544480-2 Rapportnavn: Overordnet tiltaksplan, Øverland; Delområde 2-3 Golder Associates

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND Vedlegg: F.10.2 KRISTIANSUND KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND FAGRAPPORT Dokumentinformasjon Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan ved Karihola,

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

JORDAL IDRETTSPARK INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN

JORDAL IDRETTSPARK INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Hille Melbye Arkitekter AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dato 2015-09-04 JORDAL IDRETTSPARK INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer