Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:"

Transkript

1 RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 2 av 20

3 RAPPORT OPPDRAG Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: DOKUMENTKODE EMNE Miljøgeologisk rapport TILGJENGELIGHET Åpen RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Torill Utheim KONTAKTPERSON Øyvind Moberg Larsen UTARBEIDET AV Kristine Hasle KOORDINATER SONE: 33 ØST: NORD: ANSVARLIG ENHET 4013 Tromsø Miljøgeologi GNR./BNR. 58 / 717, 483 Harstad SAMMENDRAG Statens vegvesen planlegger å etablere en rundkjøring i krysset ved Riksvei 83 (RV.83) og Margrethe Jørgensens vei, samt ved krysset RV.83 og veien inn ved Rema 1000, i Harstad kommune. Multiconsult er engasjert som rådgiver i miljøgeologi, geoteknikk og ingeniørgeologi for prosjektet. De miljøgeologiske undersøkelsene ble utført i mars 2014, for begge områdene. Prøvetakingen ble utført ved hjelp av skovlboring med Multiconsults borerigg. Det ble samlet inn jordprøver fra fem skovlpunkt ved Margrethe Jørgensens vei og to skovlpunkt ved «Rema 1000 krysset». Det ble observert en del avfall som jern, plast, teglstein og glass. Ved «Rema 1000 krysset» ble det i tillegg observert husholdningsavfall i jordmassene. Skovlinga ble avsluttet i enten hardt lagrede, grove eller antatt rene masser. Ti jordprøver ble kjemisk analysert for innhold av tungmetaller, oljeforbindelser, PAH 16, PCB 7 og BTEX. To av jordprøvene ble i tillegg analysert for TOC. Analyseresultatene er sammenlignet med Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset jord (TA- 2553/2009). Resultatene fra foreliggende undersøkelser har påvist forurensning av tungmetaller, PCB 7, PAH 16, B(a)p, bensen og oljeforbindelser mellom tilstandsklasse 2 og 5 for Margrethe Jørgensens vei og mellom tilstandsklasse 2 og 4 for «Rema 1000 krysset». Det understrekes at undersøkelsen er basert på stikkprøver. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes områder med lokalt høyere konsentrasjoner enn det som er påvist i denne undersøkelsen. Da det er påvist masser med konsentrasjoner over normverdien må det i henhold til forurensningsforskriften utarbeides en tiltaksplan før det kan graves i massene. Tiltaksplanen skal blant annet inneholde en oversikt over utførte undersøkelser samt en vurdering av risiko for forurensningsspredning i forbindelse med gravearbeidet. I tillegg skal tiltaksplanen omfatte en beskrivelse av planlagt disponering av gravemassene og forslag til dokumentasjon på utført arbeid (sluttkontroll). Tiltaksplanen må godkjennes av kommunen før arbeidet kan settes i gang. Under tiltaket med oppgraving av masser i området vest for Margrethe Jørgensens vei og i området nord for «Rema 1000 krysset», skal miljøgeolog være tilstede under gravearbeidene. På grunn av nærhet til kabler og rør i grunnen, var ikke disse områdene tilgjengelig for undersøkelse Miljøgeologisk rapport Kristine Hasle Iselin Johnsen Elin O. Kramvik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Fiolvegen 13 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf multiconsult.no NO MVA

4 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Områdebeskrivelse Margrethe Jørgensens vei «Rema 1000 krysset» Historikk Utførte undersøkelser Feltarbeid Laboratorieundersøkelser Resultater Feltregistreringer Margrethe Jørgensens vei «Rema 1000 krysset» Analyseresultater Margrethe Jørgensens vei «Rema 1000 krysset» Vurdering Margrethe Jørgensens vei «Rema 1000 krysset» Videre arbeider Referanser Vedlegg A Analysebevis, ALS Laboratory Group Norge AS RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 4 av 20

5 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 1 Innledning Statens vegvesen planlegger å etablere en rundkjøring i krysset ved Riksvei 83 (RV.83) og Margrethe Jørgensens vei samt ved krysset RV.83 og veien inn ved Rema 1000, i Harstad kommune. Multiconsult AS er engasjert som rådgiver i miljøgeologi, geoteknikk og ingeniørgeologi for prosjektet, og har i den forbindelse utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. I forbindelse med etablering av rundkjøring ved Margrethe Jørgensens vei, er det planlagt å skifte ut masser langs traséen for nye vann- og avløpsrør. Gravedybde blir rundt 2-3 m under terreng. Øst for «Rema 1000 krysset» er det planlagt å grave ut masser for å lage en undergang i forbindelse med etablering av rundkjøring. Undergangen skal graves ned til kote 0. De miljøgeologiske undersøkelsene ved Margrethe Jørgensens vei og «Rema 1000 krysset» ble utført i mars Foreliggende rapport omhandler de utførte miljøundersøkelsene med vurdering av analyseresultater. 2 Områdebeskrivelse Terrengoverflaten består hovedsakelig av asfalt ved Margrethe Jørgensens vei, og ved «Rema 1000 krysset» består overflaten av asfalt, vegetasjon, sand, grus og stein. Dette er permeable masser (asfalt kan være sprukket opp), slik at nedbør og overflatevann kan renne gjennom sprekker og drenere nedover i massene, og ut i resipienten (Seljestadbukta). Årlig nedbør i Harstad er 850 mm i året [1], noe som gir relativt moderat infiltrering av nedbør i grunnen. 2.1 Margrethe Jørgensens vei Det aktuelle området langs Margrethe Jørgensens vei er blant annet regulert til vei og industriformål. Langs Margrethe Jørgensens vei er det både industribygg og kontor/forretninger. Området ved Margrethe Jørgensens vei hvor det skal legges nye vann- og avløpsrør er ca m 2. Terrenget er relativt flatt, men faller mot øst ved RV.83. For nærmere lokalisering vises det til figur «Rema 1000 krysset» Området ved «Rema 1000 krysset» er regulert til forretning/kontor/industri samt garasjeanlegg/ bensinstasjon. På østsiden av RV.83, ved «Rema 1000 krysset», er terrengoverflaten i området både asfaltert og dekket av vegetasjon. Det aktuelle området øst for «Rema 1000 krysset» hvor det skal etablere en ny undergang, er ca m 2. Området består av en bakke opp fra RV.83 til en parkeringsplass. Nord for parkeringsplassen faller terrenget ned til omtrent samme nivå som RV.83. Dette området er brukt til lager for stålindustrien. For nærmere lokalisering vises det til figur RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 5 av 20

6 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no «Rema 1000 krysset» Seljestadfjæra Figur 1: Oversiktskart av området ved Margrethe Jørgensens vei og «Rema 1000 krysset». Områdene som er undersøkt, er markert med svarte sirkler. Seljestadfjæra i øst. (kilde: 3 Historikk Begge lokalitetene ligger i et område som er fylt ut over tidligere sjøbunn. Opprinnelig strandlinje er vist i figur 2. Området utenfor strandlinjen ble tidligere brukt som deponi mellom 1950 og 1974 [2]. Det ble deponert både husholdningsavfall og næringsavfall, og sannsynlig farlig avfall fra industri. For mer detaljer vises det til rapport fra Sweco [2]. Etter endt deponi er avfallsfyllinga fylt opp med sand, grus og stein. I dag går blant annet RV.83 over deler av avfallsfyllingen. Industribygg, kontor- og butikklokaler er bygd på avfallsfyllingen. Seljestadfjæra er i dag fylt ut, og i forbindelse med prosjektet «Ren Harstad havn» er det etablert et kaiområde der, Ved eiendommen til Byggmakker Per Strand, som ligger nord for Margrethe Jørgensens vei, ble det i 2005 utført miljøgeologiske undersøkelser [3]. Området har tidligere vært brukt av Danielsen Skraphandel. I følge Miljødirektoratet har Danielsen Skraphandel lagret transformatorer, fat med oljeholdig innhold, samt bilbatterier på området. I grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet står eiendommen oppført som forurenset, men akseptabelt forurenset med dagens areal- og RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 6 av 20

7 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no resipientbruk. To av de nærmeste analyserte prøvene (ST1 og ST2 i figur 2) fra undersøkelsen i 2005, er tatt med i en vurdering i denne rapporten (kapittel 6). Vest for RV.83 ved Rema 1000 utførte Multiconsult grunnundersøkelser i 2005 [4]. Området ligger på den gamle avfallsfyllingen. Avfallsfyllinga ble tildekket av fyllmasser. I figur 2 er det undersøkte området vist med rød ring. Det ble samlet inn jordprøver fra tre prøvegroper. Jordprøvene ble analysert for tungmetaller og organiske miljøgifter. Analyseresultatene viste påvist innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter i tilstandsklasse 2 eller lavere. ST1 og ST2 er med i vurderingen i foreliggende rapport. Område som ble undersøkt av Multiconsult i Høyeste konsentrasjon var i tilstandsklasse 2. Figur 2: Oversiktskartet viser opprinnelig strandlinje, og tidligere analyser fra undersøkelser utført av Sweco[2]. Området som ble undersøkt i 2005 av Multiconsult [4] er markert med rød ring. ST1 og ST2, som er med i vurderingen i foreliggende rapport, er markert med blå ring RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 7 av 20

8 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 4 Utførte undersøkelser Feltarbeidet er utført i samsvar med prosedyrer blant annet gitt i Miljødirektoratets veiledning TA- 2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn [5], veiledning 99:01 Risikovurdering av forurenset grunn [6] og 91:01 Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser [7], NS-ISO «Jordkvalitet Prøvetaking del 5: Veileder for framgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter», 2006 [8] samt Multiconsults interne retningslinjer. 4.1 Feltarbeid Miljøundersøkelsen ble utført 4. mars 2014, ved hjelp av skovlboring med Multiconsults borerigg. Miljøgeolog fra Multiconsult AS var til stede under prøvetakingen. Det var opphold, noe vind og rundt 2 C under feltarbeidet. Det var planlagt åtte skovlpunkt langs Margrethe Jørgensens vei og fire skovlpunkt ved «Rema 1000 krysset». I undersøkelsesområdet land Margrethe Jørgensens vei var det vann- og avløpsrør og andre kabler i grunn. Minimumsavstand for å bore ved rør og kabler er 2 m. Av den grunn ble undersøkelsesomfanget redusert fra åtte til fem skovlpunkt i dette området. Figur 3 viser de undersøkte områdene med plassering av prøvepunkt. I det nordlige området ved «Rema 1000 krysset» var det opprinnelig planlagt å bore i to punkt. På grunn av rør og kabler i grunnen utgikk disse borepunktene. I den sørlige delen av området ble det utført prøvetaking i to punkt. Det ble totalt samlet inn 25 jordprøver i 0,4-1 m intervaller fordelt på de syv skovlpunktene. Prøvene ble beskrevet med hensyn til lukt, misfarging, struktur og lignende. For å hindre tap av flyktige forbindelser ble prøvemateriale umiddelbart pakket inn i luft- og diffusjonstette rilsanposer. Prøvene ble oppbevart i fryser til de ble sendt til laboratoriet for kjemisk analyse. Øvrige prøver som ikke er sendt til analyse, oppbevares nedfrosset hos Multiconsult AS i Tromsø i inntil 3 mnd. etter utsendelse av rapporten for eventuelle supplerende analyser RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 8 av 20

9 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no Figur 3: Plassering av skovlpunkt SK.1 til SK.7 er inntegnet. 4.2 Laboratorieundersøkelser Til sammen ti jordprøver er kjemisk analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel og sink), samt de organiske parameterne polyklorerte bifenyler (PCB 7 ), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH 16 ), olje (alifatene C 8 -C 10, C 10 -C 12 og C 12 -C 35 ) og benzen, toluen, etylbenzen og xylener (BETX). I tillegg er to prøver fra SK.6 og SK.7 analysert for totalt organisk karbon (TOC). Alle prøvene er analyserte hos ALS Laboratory Group som er akkreditert for denne typen analyser RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 9 av 20

10 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 5 Resultater Analyseresultatene fra ALS Laboratory Group foreligger i sin helhet i vedlegg A. 5.1 Feltregistreringer Plassering av skovlpunktene er vist i figur 3. Skovlpunktene er tatt ut med GPS, Trimble Survey Controller. Koordinatene og kotehøyder er vist i tabell 1 og 2, og er gitt i Euref UTM sone 33. Dybder i rapportens tekst refererer til dybde under terrengoverflate Margrethe Jørgensens vei For SK.1 til SK.5 er koordinater, prøvedybde, hvilke prøver som er analysert samt en beskrivelse av de ulike typer masser er gitt i tabell RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 10 av 20

11 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no Tabell 1: viser koordinater til skovlpunktene, prøvedybde, analyserte prøver samt beskrivelse av jordmassene, for SK.1 til SK5. Punkt Nord Øst Kotehøyde Prøvedybde Analyserte prøver Beskrivelse av jordmassene SK ,27 1,5 m 0-1 m SK ,26 0,4 m - SK ,28 4 m SK ,33 4 m SK ,73 4 m 0-1 m 2-3 m 3,5-4 m 0-1 m 2-3 m 0-1 m 2-3 m Overflaten består av asfalt. 0-1,5 m: Fyllmasser av sand, grus og noe stein. Tørre masser. Ingen lukt av olje. Stans i grove/harde masser. Overflaten består av asfalt. 0-0,4 m: Fyllmasser av sand og grus. Ingen lukt av olje. Stans i grovere/harde masser. Overflaten består av asfalt. 0-1 m: brun løs sand med noe grus. Ingen lukt av olje. 1-2 m: Hardere masser av brun sand med grus og noe stein. Avfall som teglstein, glass, jern, trevirke, stålspon. Ingen lukt av olje. 2-3 m: Svarte masser av sand og grus, med lukt av olje. Mest konsentrert mellom 2,2 og 2,8 m. Under 2,8 m var det skjellsand. 3-3,5 m: Fyllmasser som sand og grus. Avfall som teglstein. Ingen lukt av olje. 3,5 m-4 m: silt og leire, bløte masser. Ingen lukt av olje. Ingen avfall. Stans i naturlige leir/siltmasser. Overflaten består av asfalt. 0-1 m: brun løs sand, ingen registrert lukt eller observert avfall. 1-2 m: Hardere masser med brun sand og grus. Enkelte partier med mørkere sand og grus. Ingen lukt av olje. Avfall som teglstein. 2-3 m: Fyllmasser som over, men ved 2,5 m mer bløtere finere sand. Lukt av H 2 S. Ved 2,8 m mer mørke/svarte fyllmasser med lukt av olje. 3-4 m: Skjellsand. Stans i naturlige sandmasser. Overflaten består av asfalt. 0-1 m: brun sand, grus og noe stein. Ved 0,7m, hardere og lysere sandige masser. Det ble ikke observert avfall eller registrert lukt. 1-2 m: Harde fyllmasser av rødbrun sand og grus. Avfall som wire, glass, porselen, tegl, tre, jern. Ingen lukt av olje. 2-3 m: samme som ved 1-2 m. 3-4: Skjellsand over leire/siltlag. Stans i naturlige sand og silt/leire. Typiske jordmasser fra SK.1 til SK.5 er vist i figur 4 til figur 7. Området ved SK.1 og SK.2 er utfylt med løs sand og grus (figur 4), over tidligere sjøbunn. Mens SK.3 til SK.5 er oppfylt med diverse fyllmasser som sand, grus og stein (figur 5) over tidligere sjøbunn (figur 6). I SK.3 til SK.5 ble det observert silt/leire (antatt tidligere sjøbunn) mellom 3 og 3,5 m dybde. Det ble observert svarte masser (figur 8) og registrert lukt av oljeforbindelser ved SK.3 (2-3 m). I SK.4 (2-3 m) ble det registret svakere lukt av oljeforbindelser RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 11 av 20

12 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no Figur 4: viser typiske sandige fyllmasser i området ved SK.1 og SK2. Figur 5: viser typiske fyllmasser i området (SK.3 til SK.5) med masser fra sand og grus. Her fra SK.3. Figur 6: viser skjellsand fra tidligere sjøbunn, fra SK.4 (3-4 m) Figur 7: viser svarte masser med lukt av olje i SK.3 (2-3 m) RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 12 av 20

13 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no «Rema 1000 krysset» For SK.6 og SK.7 er koordinater, prøvedybde, hvilke prøver som er analysert samt en beskrivelse av de ulike typer masser er gitt i tabell 2. Tabell 2: viser koordinater til skovlpunktene, prøvedybde, analyserte prøver samt beskrivelse av jordmassene, for SK.6 og SK.7. Punkt Nord Øst Kotehøyde Prøve dybde Analyserte prøver Beskrivelse av jordmassene SK ,42 4 m 1-2 m SK ,44 3,8 m 1-2 m Overflaten består av sand, grus og stein med vegetasjon. 0-1 m: Løse sandmasser ned til ca. 0,2 m, deretter harde sandmasser (tele?) Avfall som tegl, glass, trevirke, tau. Ingen lukt av olje. 1-2 m: mørkebrune sandige fyllmasser med grus. Lukt av diesel ned til 1,4 m. Rundt 1,4 m ble det observert sand, grus iblandet husholdningsavfall, som melkekartong, plastposer, plast og annet søppel. Det ble registrert sterk råtten søppellukt. 2-4 m. Samme type fyllmasser som over med husholdningsavfall. Stans ved harde/grove masser. Overflaten består av sand, grus og stein med vegetasjon. 0-1 m: Sandige fyllmasser med grus. Harde masser (tele?) fra 0,2 m til 0,5 m. 2-3,8 m: Fyllmasser av sand og grus iblandet husholdnings-avfall. Sterk lukt av råtten husholdningsavfall. Stans i harde/grove masser. Topplaget består av fyllmasser som sand, grus og stein (figur 8). I SK.6 og SK.7 er det tidligere fylt opp med husholdningsavfall iblandet sand og grus (figur7), over tidligere sjøbunn. I SK.6 (1-2 m) ble det registret svak lukt av oljeforbindelser, men ingen observasjon av svarte masser. For SK.6 og SK.7 var prøvedybden på hhv. 4 m og 3,8 m. Skovlingen ble avsluttet i harde og grovere masser. Typiske jordmasser fra SK.6 og SK.7 er vist i figur 8 og figur RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 13 av 20

14 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no Figur 8: viser topplaget (0-1 m) ved SK.6 og SK.7. Her fra SK.6. Figur 9: viser typisk husholdningsavfall fra SK.6 og SK Analyseresultater I Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [5] er jord delt inn i 5 tilstandsklasser ut i fra forurensningsgrad, se tabell 3. I veilederen benyttes tilstandsklasser som verktøy for å vurdere forurensningstilstanden i jordmassene. Inndelingen gir et uttrykk for hva forurensningsmyndighetene regner som god eller dårlig miljøtilstand, og bygger på en generell risikovurdering av human helse. Øvre grense i klasse 1 (meget god) tilsvarer normverdien for ren jord, og utgjør ikke noen risiko for helse eller miljø. Øvre grense i klasse 5 (svært dårlig) tilsvarer grensen for farlig avfall. De ulike tilstandsklassene gir også føringer for hvilke nivåer av miljøgifter i jord som kan aksepteres ved ulik arealbruk. Det er definert tre ulike arealbrukskategorier; boligområder, sentrumsområder, kontor og forretning, og industri og trafikkareal. Arealbrukskategoriene relaterer seg til hva det aktuelle området er regulert til. I områder med mindre følsom arealbruk, som for eksempel industri- og forretningsområder vil det kunne aksepteres grunn med høyere forurensningsgrad enn for områder med boliger og lekeplasser. Tabell 3: Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand. Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Øvre grense styres av Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå over øvre grense anses for å være farlig avfall RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 14 av 20

15 Organiske miljøgifter Tungmetaller Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no Analyseresultatene er sammenlignet med Miljødirektoratets tilstandsklasser i tabell 4. Det er benyttet samme fargekoder som i tabell 3. Figur 10 viser prøvepunktene, markert med fargen til den høyeste påviste tilstandsklassen uavhengig av type miljøgift i toppjord (0-1 m) og dypereliggende jord (>1m). Tabell 4: Analyseresultatene for tungmetaller i mg/kg tørrstoff, og sammenliknet med Miljødirektoratets tilstandsklasser i tabell 3. TOC er gitt i %. «Rema 1000 Prøver Margrethe Jørgensens vei krysset SK.1 (0-1 m) SK.3 (0-1 m) SK.3 (2-3 m) SK.3 (3,5-4 m) SK.4 (0-1 m) SK.4 (2-3 m) SK.5 (0-1 m) SK.5 (2-3 m) SK.6 (1-2 m) SK.7 (1-2 m) Arsen Kadmium Krom Kobber Kvikksølv Nikkel Bly Sink PCB 7 PAH 16 B(a)p* Bensen C 8 -C 10 C 10 -C 12 <5 < <5 29 <5 5 <5 <5 <0.05 <0.05 3,1 0,11 0,07 1,6 0,3 1,2 <0.05 < ,02 0,02 0,69 0,01 0,04 0,24 0,21 0,11 0,02 0, i.p. 0,0074 i.p. i.p. i.p. 0,0105 i.p. 0,0136 i.p. 0,0507 i.p. 0,444 8,42 0,072 7,42 44,5 1,28 2,76 0,413 0,886 < ,033 0,71 < ,63 2,8 0,099 0,19 < ,079 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,016 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <10 <10 24 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 C 12 -C 35 n.d TOC % ,4 0,77 < = mindre enn deteksjonsgrensen i.p.= ikke påvist - = ikke analysert * = B(a)p anses for å være den mest karsinogene av de 16 PAH-forbindelsene Margrethe Jørgensens vei Toppjord, 0-1 m Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i toppjord ved SK.1 og SK.3 ikke overstiger tilstandsklasse 1 (meget god miljøtilstand). Dette samsvarer med observasjoner i felt. Toppjorden i SK.1 og SK.2 besto av samme type sandige maser, slik at miljøtilstanden for toppjord i SK.1 vurderes å være representativ for SK.2. For SK.4 er det påvist B(a)p i tilstandsklasse 3 og PAH 16 i tilstandsklasse 2, og resten av parameterne i tilstandsklasse RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 15 av 20

16 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no For SK.5 er det påvist bly i god miljøtilstand (tilstandsklasse 2), mens resten av de analyserte parameterne er i tilstandsklasse 1. Dypereliggende jord, >1 m Det er ikke analysert dypere prøver fra SK.1 og SK.2. I SK.3 (2-3 m) er det påvist oljeforbindelser (C 12 -C 35 ) i tilstandsklasse 5, mens er det påvist tungmetaller som arsen, kobber, bly og sink, og oljeforbindelser (C 10 -C 12 ) i tilstandsklasse 4. I tilstandsklasse 3 er det påvist nikkel, PAH 16, B(a)p og oljeforbindelser (C 8 -C 10 ). Resten av parameterne er i tilstandsklasse 2 eller lavere. Under feltarbeidet ble det observert vart misfarging og lukt av oljeforbindelser i disse massene. For SK.3 (3,5-4 m) er det påvist god miljøtilstand (tilstandsklasse 2) eller bedre for både tungmetaller og organiske miljøgifter. SK.4 (2-3) har påvist sink i tilstandsklasse 4, mens arsen, krom, kobber, PAH 16, B(a)p og bensen er påvist i tilstandsklasse 3. Resten av de analyserte parameterne er i tilstandsklasse 2 eller bedre. SK.5 (2-3 m) har kun påvist sink i tilstandsklasse 3, resten av parameterne er i tilstandsklasse 2 eller lavere «Rema 1000 krysset» Toppjord, 0-1 m Det er ikke analysert i toppjord for SK.6 og SK.7. Disse massene er tildekkingslag for den gamle avfallsfyllinga som ble avviklet rundt Dypereliggende jord, >1 m Det er påvist oljeforbindelser i tilstandsklasse 4 i SK.6 (1-2 m), resten av parameterne er i tilstandsklasse 1. Det er et lavt innhold av TOC på 2,4 %. Her var det registrert lukt av oljeforbindelser, samt observert husholdningsavfall i massene. For SK.7 (0-1 m) er det påvist PCB 7 i tilstandsklasse 2, resten av parameterne er i tilstandsklasse 1. Det er et lavt innhold av TOC på 0,77 %. Her var det ikke registrert lukt av oljeforbindelser, men det ble observert husholdningsavfall i massene RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 16 av 20

17 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no Figur 10: Prøvegropene er markert med fargen til den høyeste påviste tilstandsklassen uavhengig av type miljøgifter for toppjord (0-1 m) og dypereliggende jord (>1 m) RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 17 av 20

18 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 6 Vurdering Masser i tilstandsklasse 1 er rene iht. Miljødirektoratets veileder TA [5]. Rene massene kan disponeres fritt utenfor tiltaksområdet. Iht. veileder TA-2553/2009 kan masser i tilstandsklasse 3 gjenbrukes på områder med arealbruk som industri og trafikkareal, uten at det gjennomføres en risikovurdering. Forurensing i tilstandsklasse 4 og 5 kan omdisponeres på tiltaksområde dypere enn 1 m dersom en risikovurdering kan dokumentere dette. Overskuddsmasser med forurensningsgrad i tilstandsklasse 2 og høyere må kjøres til godkjent deponi. 6.1 Margrethe Jørgensens vei På grunn av kabler og rør er alle skovlpunktene enten sør (SK.1 og SK.2) eller nord (SK.3, SK.4 og SK.5) for planlagt grøft. Området vest for SK.5 og mot RV.83 er ikke undersøkt på grunn av kabler og rør i grunn. Dette området er iht. Sweco [2] ikke er den del av søppeldeponiet. Av erfaring vil det antas at disse massene, som ligger opp til tett trafikkert vei (RV.83) være lett forurenset byjord. Dersom disse massene skal gjenbrukes på tiltaksområdet må disse prøvetas. Dersom det blir påvist forurensing over tilstandsklasse 3 må massene kjøres til godkjent deponi. Dersom massene i den planlagte grøfta som går nordøst for SK.1 og SK.2 har tilsvarende sandmasser som SK.1 og SK.2, kan disse sandmassene disponeres fritt utenfor tiltaksområdet iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [5]. Dette gjelder i tillegg toppjord (0-1 m) for SK.3, hvor ingen av de analyserte parameterne oversteg tilstandsklasse 1. Disse massene er karakterisert som rene, og kan disponeres fritt utenfor tiltaksområdet. I 2005 ble det utført en miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendommen til Byggmakker Per Strand [3]. Analyseresultatene viste at miljøtilstanden i de sørligste prøvepunktene (ST.1 og ST.2 i figur 2) var god (tilstandsklasse 2). Disse to punktene er øst for SK.3 og nordvest for SK.1 og SK.2. Analyseresultatene fra SK.3 (3,5-4 m), SK.4 (0-1 m) og SK.5 (0-1 m) har påvist forurensning i tilstandsklasse 3 eller lavere, og kan enten omdisponeres på tiltaksområde eller fraktes til godkjent deponi, iht. TA Analyseresultatene fra SK.3 (2-3 m), SK.4 (2-3 m) og SK.5 (2-3 m) har påvist forurensning i tilstandsklasse 5 eller lavere, og må fraktes til godkjent deponi, dersom en risikovurdering ikke tilsier at massene kan omdisponeres. 6.2 «Rema 1000 krysset» I 2005 ble området ved Rema 1000, vest for RV.83, undersøkt for miljøgifter i grunnen [4]. Toppjord (0-1 m) ble analysert for tungmetaller og organiske miljøgifter. Det er antatt at disse fyllmassene ved Rema 1000 er tilsvarende toppjord ved SK.6 og SK.7, da toppjord for begge områdene ligger over det samme avfallsdeponiet. Analyseresultatene fra de tidligere jordprøvene viser innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter i tilstandsklasse 2, og det er antatt at tilsvarende type forurensning er lik i toppjord for SK.6 og SK.7. Det antas derfor at innholdet av miljøgifter i topplaget (0-1 m) er over normverdi. Disse massene kan gjenbrukes på området, eller kjøres til godkjent deponi dersom det blir overskuddsmasser RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 18 av 20

19 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no Massene som inneholder husholdningsavfall må kjøres til godkjent deponi. Dette er inhomogene masser, som vil ha ulike grad av forurensing. Analyseresultatene fra SK.6 og SK.7 har påvist konsentrasjoner av tungmetaller i tilstandsklasse 2 og organiske miljøgifter (C 12 -C 35 ) i tilstandsklasse 4. Det er i tillegg for SK.6 og SK.7 blitt analysert for total organisk karbon (TOC). Det var et relativt lavt innhold av TOC i begge prøvene, hhv. på 2,4 og 0,77 %. Området nord for SK.7 er ikke undersøkt på grunn av kabler og rør. Men det antas at disse massene er tilsvarende som for SK.6 og SK.7. Disse massene må dermed kjøres til godkjent deponi. Deponimottaket vil selv avgjøre om det skal gjennomføres en utlekkingstest av oppgravde forurensede masser og husholdningsavfall. Dette bør avtales med mottak før oppgraving av massene. 7 Videre arbeider Det understrekes at undersøkelsen er basert på stikkprøver, og hver prøve representerer kun seg selv. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes områder med lokalt høyere konsentrasjoner enn det som er påvist i denne undersøkelsen. Mottaket vil antakeligvis gjennomføre en analyse av blandprøver fra husholdningsavfallet. Dette bør avtales på forhånd. Resultatet fra foreliggende undersøkelser viser påvist forurensning av tungmetaller, PCB 7, PAH 16, B(a)p, bensen og oljeforbindelser opp i tilstandsklasse 5 for Margrethe Jørgensens vei og opp i tilstandsklasse 4 for «Rema 1000 krysset». I henhold til TA , kan masser i tilstandsklasse 3 gjenbrukes på område uten at det gjennomføres en risikovurdering. Forurensede overskuddsmasser, i tilstandsklasse 2 eller mer, skal kjøres til godkjent deponi. Da det er påvist masser med konsentrasjoner over normverdien må det iht. forurensningsforskriften utarbeides en tiltaksplan før det kan graves i massene. Tiltaksplanen skal blant annet inneholde en oversikt over utførte undersøkelser samt en vurdering av risiko for forurensningsspredning i forbindelse med gravearbeidet. I tillegg skal tiltaksplanen omfatte en beskrivelse av planlagt disponering av gravemassene og forslag til dokumentasjon på utført arbeid (sluttkontroll). Tiltaksplanen må godkjennes av kommunen før arbeidet kan settes i gang. Under oppgraving av masser vest for SK.5 (Margrethe Jørgensens vei) og nord for SK.7 («Rema 1000 krysset»), skal en miljøgeolog være tilstede. Disse områdene er ikke er undersøkt, på grunn av nærhet til kabler og rør RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 19 av 20

20 Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: Miljøgeologisk rapport multiconsult.no 8 Referanser [1] Det norske meteorologiske institutt, [2] Sweco Norge AS, Miljøundersøkelser ved nedlagte avfallsdeponier i Harstad Seljestadfjæra og Russevika, [3] Akvaplan-Niva rapport nr. APN Undersøkelser av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad, [4] Multiconsult avd. Noteby, rapport nr , «Miljøtekniske grunnundersøkelser, Dekkmasser», [5] Miljødirektoratets veileder, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009. [6] Miljødirektoratets veiledning 99:01 Risikovurdering av forurenset grunn. [7] Miljødirektoratets veiledning 91:01 Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser. [8] NS-ISO Jordkvalitet Prøvetaking del 5:Veileder for framgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter, RIGm-RAP april 2014 / 00 Side 20 av 20

21 Vedlegg A Analysebevis

22 Rapport Side 1 (13) N LRJ1EI32S2 Multiconsult AS -Tromsø Prosjekt harstadpakken Kristine Hasle Bestnr Avd Geo Registrert :04 Fiolveien 13 Utstedt N-9016 Tromsø Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn SK.1 (0-1 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) 11 2 mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

23 Rapport Side 2 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.1 (0-1 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

24 Rapport Side 3 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.3 (0-1 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) 11 2 mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* 64.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

25 Rapport Side 4 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.3 (2-3 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* 8.42 mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

26 Rapport Side 5 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.3 (3,5-4 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) 8 2 mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* 100 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

27 Rapport Side 6 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.4 (0-1 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) 14 2 mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* 7.42 mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* 23.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

28 Rapport Side 7 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.4 (2-3 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* 44.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* 220 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

29 Rapport Side 8 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.5 (0-1 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* 1.28 mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* 37.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

30 Rapport Side 9 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.5 (2-3 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* 2.76 mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* 37.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

31 Rapport Side 10 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.6 (1-2 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) 10 2 mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 28 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 52 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 101 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 118 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 138 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 153 < mg/kg TS 1 1 CAFR PCB 180 < mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* 627 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

32 Rapport Side 11 (13) N LRJ1EI32S2 Deres prøvenavn SK.7 (1-2 m) jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 CAFR As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 CAFR Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 CAFR Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CAFR Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CAFR Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 CAFR Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CAFR Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CAFR Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR PCB mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 CAFR Naftalen mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Acenaften mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoren mg/kg TS 1 1 CAFR Fenantren mg/kg TS 1 1 CAFR Antracen mg/kg TS 1 1 CAFR Fluoranten mg/kg TS 1 1 CAFR Pyren mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Krysen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 CAFR Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 CAFR Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 CAFR Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 CAFR Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 CAFR Etylbensen mg/kg TS 1 1 CAFR Xylener mg/kg TS 1 1 CAFR Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C12-C35 (sum)* 73.0 mg/kg TS 1 1 CAFR Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 CAFR ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

33 Rapport Side 12 (13) N LRJ1EI32S2 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Normpakke (liten) for jord. Metode: Rapporteringsgrenser: Metaller: DS259/ICP Tørrstoff: DS 204 PCB-7: GC/MS/SIM PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: GC/MS/pentan Hydrokarboner: >C5-C6 GC/MS/SIM >C6-C35 REFLAB 1/VKI 2010 Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: 0,01-0,04 mg/kg TS Måleusikkerhet: Metaller: relativ usikkerhet 14 % Tørrstoff: relativ usikkerhet 10 % PCB-7: relativ usikkerhet 20 % PAH: relativ usikkerhet 40 % CAFR Godkjenner Camilla Fredriksen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: Milana A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

34 Rapport Side 13 (13) N LRJ1EI32S2 Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

35 Rapport Side 1 (2) N MJH489JRR3 Multiconsult AS -Tromsø Prosjekt harstadpakken Kristine Hasle Bestnr Avd Geo Registrert :49 Fiolveien 13 Utstedt N-9016 Tromsø Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn SK.6 (1-2 m). jord Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign TOC 2.4 % TS 1 1 JIBJ Deres prøvenavn SK.7 (1-2 m). jord Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign TOC 0.77 % TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

36 Rapport Side 2 (2) N MJH489JRR3 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av TOC i jord Metode: DS/EN ISO Måleprinsipp: TOC bestemmes ved å måle TC og IC (TOC = TC - IC). TC Bestemmelse av TC foregår ved brenning av prøve ved 1100 ºC gjennom en katalysator, hvor all uorganisk og organisk materiale bli oksidert for å danne CO2. CO2 innholdet måles derretter i en IRdetektor. Rapporteringsgrenser: IC Bestemmelse av IC foregår ved å tilsette syre til prøven for derved å danne CO2 ved dekomponering av uorganisk komponenter. CO2 innholdet blir målt i samme IR-detektor. LOD 500 mg/kg TS JIBJ Godkjenner Jan Inge Bjørnengen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: Milana A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Bunker Oil AS, Hammerfest. Miljøgeologisk undersøkelse. 1 1.2.2012 17 anbh ij eok. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Bunker Oil AS, Hammerfest. Miljøgeologisk undersøkelse. 1 1.2.2012 17 anbh ij eok. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: Miljøgeologisk undersøkelse bminit1 Rapport: 1. februar 2012 Bunker Oil AS, Hammerfest Oppdragsgiver: Bunker Oil AS Dato: 1.

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk NOTAT OPPDRAG HSI Harstad DOKUMENTKODE 711932-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak ANSVARLIG ENHET 4010 Tromsø Geo Felles KONTAKTPERSON Lars Andre Uttakleiv FAG Miljøgeologi

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

5 Teknisk vedlegg. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune 11.09.2015. Plan-ID: 2146 Mo i Rana. blå arkitektur landskap ab.

5 Teknisk vedlegg. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune 11.09.2015. Plan-ID: 2146 Mo i Rana. blå arkitektur landskap ab. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune Plan-ID: 2146 5 Teknisk vedlegg 11.09.2015 Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune Plan-ID: 2146 Mo i Rana Forslagsstiller: Planlegger:

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Larvik kommune, kommunalteknikk

Larvik kommune, kommunalteknikk A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Larvik kommune, kommunalteknikk Miljøteknisk grunnundersøkelse Bukta, Stavern RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 169160 20/12/2011

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST Oppdragsgiver Bjørn Bygg AS Rapporttype Miljøteknisk rapport og tiltaksplan 2011-11-11 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST STRANDPARKEN, HAMMERFEST 3 (27) MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Kreosotforurensning under båthallen på Nygården, Malvik

Kreosotforurensning under båthallen på Nygården, Malvik RAPPORT Kreosotforurensning under båthallen på Nygården, Malvik OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket EMNE Sluttrapport for håndtering av forurenset grunn DATO / REVISJON: 2. mai 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 415257-RIGm-RAP-003

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Problembeskrivelse...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid...3 3.2 Analyser...4 4. Områdebeskrivelse...4 4.1 Henvisninger...4 4.2 Beliggenhet...4 4.3 Historikk...4

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Slottsplassen Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport og tiltaksplan Link arkitektur AS Dato: 05. november 2012 Oppdrag /

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene Kartlegging av grunnforhold August 2011 STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE

GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE 27.03.2012 Miljøvurdering av grunnen i forbindelse med planlagt utbygging ved «Gruset» - Eigersund kommune. Utfør av Dr. Joar Øygard Hardanger Miljøsenter

Detaljer

KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK VURDERING AV POTENSIELL GRUNNFORURENSNING OG RADON

KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK VURDERING AV POTENSIELL GRUNNFORURENSNING OG RADON NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND

JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2012 UMOE

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

RIM1. Notat ,... 1. Innledning. 2. Avklaringsbehov. Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010

RIM1. Notat ,... 1. Innledning. 2. Avklaringsbehov. Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010 ... UL.T.CONSU... T,... Notat RIM1 Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010 Emne: Redegjørelse for grunnundersøkelser ved OppdLnr.: 120444 DrakaIHolmen Til: Fylkesmannen i Buskerud,

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE 712690-RIGm-NOT-008 EMNE Risikovurdering Grunne 18.2 og 18.3 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Nadja

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

Harstad kommune. Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad. Rapport

Harstad kommune. Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad. Rapport Harstad kommune Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad Rapport SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 129170-1 129170 15.11.05 Oppdragsnavn:

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Situasjonsbeskrivelse...4 2.1 mrådebeskrivelse...4 2.2 Historikk...6 2.2.1 Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

H: Skifte Eiendom. Skoglund leir, Narvik kommune Dalhaug tankanlegg, Bardu kommune Sluttrapport: Overvåking av miljøsituasjon på Skoglund og Dalhaug

H: Skifte Eiendom. Skoglund leir, Narvik kommune Dalhaug tankanlegg, Bardu kommune Sluttrapport: Overvåking av miljøsituasjon på Skoglund og Dalhaug («to Forsvars bygg No,~consultage ' -i». *.» x x d'.:~ wáf; '. -~«,' ' :É» 'av H. f» f V ', l ll.}.~ «f»u»x. ar-, «W f: :_«z *3_.. m.,i í~ «_t Skoglund leir, Narvik kommune Dalhaug tankanlegg, Bardu kommune

Detaljer

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse i Alnabruområdet Et forprosjekt

Detaljer

Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse

Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse 2013089909R 9. juli 2014 0 Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: Dokumentnr.: Dato: 9. juli 2014 Rev. nr./rev. dato:

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel RAPPORT LNR 5744-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Innhold 1. Innledning 6 2. Bakgrunnsinformasjon 9 2.1

Detaljer

Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Miljçkartlegging, risikovurdering og ti l- taksplan - avfalls fylling ved Nedre Jegersbergvann 15.10.

Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Miljçkartlegging, risikovurdering og ti l- taksplan - avfalls fylling ved Nedre Jegersbergvann 15.10. Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Miljçkartlegging, risikovurdering og ti l- taksplan - avfalls fylling ved Nedre Jegersbergvann (Klif id.nr.: 1001051) 15.10.2013 FBSE-2012/15 Tittel: Prosjektnummer:

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer