Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV"

Transkript

1 NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON SAKSBEH Mads Trulssen, Nadja Andreassen KOPI ANSVARLIG ENHET 2013 Sør Samferdsel og infrastruktur SAMMENDRAG Multiconsult AS har utført geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging av nye forretningsog boligbygg på Bragernes i Drammen. Denne datarapporten beskriver resultater fra kjemisk analyse av 8 verifiserende jordprøver, som ble tatt av borleder under grunnundersøkelsene. Det er påvist forurensning opptil tilstandsklasse 4 i topplaget på området. Forurensning er hovedsakelig styrt av innhold av tungmetaller, og ser ut til å være knyttet til grunne fyllmasser, som inneholder rester etter rivning av tidligere bygninger på området. Underliggende lag av naturlig grunn (silt/leire) synes å være rent. Da det påvises forurensning høyere enn normverdier må det i henhold til forurensningsforskriften kap. 2 om "opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", utarbeides en tiltaksplan for gravearbeider i grunnen. Det må i tillegg påregnes supplerende jordprøvetaking etter at bygninger er fjernet. Vedlegg A Analyserapport fra Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Strømsø Torg Drammen Tlf multiconsult.no NO MVA

2 Bragernes Kvartalet, Drammen Miljøtekniske grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning I forbindelse med planlagt utbygging av nye forretnings- og boligbygg på Bragernes-kvartalet har Vestaksen Eiendom AS engasjert Multiconsult AS å utføre geotekniske grunnundersøkelser. I forbindelse med disse ble det også tatt jordprøver i 6 av geotekniske undersøkelsespunkter for å verifisere om det foreligger forurensning på eiendommen. Denne datarapporten beskriver forurensningstilstanden i de uttatte prøvene og vurderer om det blir behov for tiltak om håndtering av forurenset masse. 2 Områdebeskrivelse Undersøkelsesområdet ligger på nordsiden av Drammenselva, i Drammen sentrum (figur 1). Det aktuelle kvartalet er avgrenset av Rådhusgata i nord, Engene i sør, Amtmann Bloms gate i vest og Schwencke- gata i øst. Det er planer om å rive og utbygge store deler av det som har fått navnet Bragernes Kvartal. Tidligere er det revet bygninger på eiendommen, og i dag finnes bygninger av ulike aldre og stilarter. COWI har utført en miljøsaneringskartlegging for det aktuelle området «Miljøsaneringsbeskrivelse for fem bygg i Rådhusgata/Engene i Drammen» datert Kartlagte bygninger skal rives vår Figur 1. Rød sirkel viser beliggenheten av undersøkelsesområdet på Bragernes i Drammen (kart.finn.no). 3 Utførte undersøkelser Geotekniske undersøkelser ble utført mellom den 18. og 26. februar Det ble bl.a. tatt opp jordprøver ved naverboring i 6 av undersøkelsespunkter for å undersøke om grunnen på eiendommen kan være forurenset. Prøvetakingen ble utført av borleder fra Multiconsult. Miljøgeolog har vurdert overleverte jordprøvene deretter iht. lukt, sammensetning og synlig forurensning. Prøvepunktenes omtrentlige plassering er vist på figur 2, og jordprøvene er beskrevet i tabell 1. For nøyaktig plassering henvises det til borplanen i den geotekniske rapporten (tegning: RIG-TEG-001). Det ble til sammen tatt 8 jordprøver, ned til 2 m under terreng. I nedenstående tabell beskrives prøvenes innhold og prøvedybde RIGm-NOT april 2014 / Revisjon 00 Side 2 av 6

3 Bragernes Kvartalet, Drammen Miljøtekniske grunnundersøkelse multiconsult.no Tabell 1. Beskrivelse av jordmassene. Prøvepunkt Prøvenavn Prøvedybde Beskrivelse SK1 SK1a* 0,2-1 m SK3 SK3a 0-1 m SK5 SK6 SK5a SK5b SK6a SK6b 0,2-1 m 1-2 m 0,2-1 m 1-2 m SK8 SK8a 0,2-1 m SK9 SK9a 0,2-1 m Brun tørrskorpeleire, blandet finsand og jord. Ingen lukt eller synlig forurensning. Brune leirige fyllmasser med sand og grus og noe teglbiter (røde og gule). Ellers ingen lukt eller synlig tegn på forurensning. Mørkebrune leirige fyllmasser med sand og noe udefinert lukt. Noen teglbiter. Ellers ingen synlige tegn på forurensning. Mørkebrune leirige fyllmasser med sand; noen teglbiter (kan være innpresset fra topplaget). Ingen lukt eller synlig forurensning. Brune siltige fyllmasser med teglbiter, grus og jord. Ingen lukt eller synlig forurensning. Blå-grå siltige masser av antatt naturlig grunn. Ingen lukt eller synlig forurensning. Grå-brun tørrskorpeleire med trevirke. Noe rød grus innpresset fra overliggende bærelag. Ingen lukt eller synlig forurensning. Gulbrun sand med noe grus og trebiter. Ingen lukt eller synlig forurensning. *Analyserte prøver er fargelagt i henhold til tilstandsklasser i Miljødirektoratets TA SK1 SK6 SK8 SK3 SK9 SK5 Figur 2. Oversiktskart med prøvepunktplasseringer og forurensningstilstand jf. tabell 1 og 2, fargelagt i samsvar med Mdir-veileder TA-2553 for høyeste påviste tilstandsklasse av analyserte stoff. Indre sirkel representerer toppjorda (0-1 m) og ytre sirkel dypereliggende masser (> 1 m) Kartgrunnlag kart.finn.no RIGm-NOT april 2014 / Revisjon 00 Side 3 av 6

4 Bragernes Kvartalet, Drammen Miljøtekniske grunnundersøkelse multiconsult.no Ut fra massekarakteristikken under skovlboringen kan grunnforholdene generelt deles i to typer: Et øvre lag (mektighet 0,5-1 m) med siltige eller leirige fyllmasser eller omrørt naturlig grunn med noe bygningsrester i form av tegl, ellers lite innslag av bygningsrester. Underliggende antatt naturlig grunn med leire/silt, stedvis underliggende tørrskorpeleire Det er likevel varierende forhold når det gjelder lagtykkelse, - dybde og -utbredelse. For utfyllende beskrivelser av grunnforholdene henvises det til den geotekniske rapporten ( RIG-RAP-01). Til sammen 8 prøver ble sendt til kjemisk analyse ved eksternt laboratorium, ALS Laboratory Group AS, og ble analysert for totalinnhold av arsen og tungmetaller, polyklorerte bifenyler (PCB), tjærestoffer (PAH) og mineralolje (THC). De analyserte prøvene representerer både det øvre laget med fyllmasser og antatt naturlig grunn av leire. Det ble hovedsakelig valgt å analysere jordprøver fra 0-1 m under terreng, da forurensningspotensialet i underliggende naturlig grunn (leire) antas å være lite. 4 Analyseresultater 4.1 Generelt om tilstandsklasser Miljødirektoratets veileder TA-2553 (Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn) inneholder et klassifikasjonssystem der jord deles inn i 5 tilstandsklasser (TKL) etter påvist totalkonsentrasjon av miljøgifter. Inndelingen uttrykker hva som regnes som fra god til dårlig miljøtilstand i jord basert på teoretisk beregnet human helserisiko (jf. tabell 2). Jord med kjemisk innhold høyere enn TKL1 (høyere enn forurensningsforskriftens normer for ren jord) defineres som forurenset. Tabell 2. "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn", Miljødirektoratets veileder TA Tilstandsklasser TKL1 TKL2 TKL3 TKL4 TKL5 Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 4.2 Resultater Analyseresultatene er sammenstilt i tabell 3, der påviste konsentrasjoner er fargelagt i samsvar med TA-2553, jf. tabell 2. Komplett analyserapport finnes i vedlegg A. Det er påvist forurenset jord i alle undersøkte punkter. Hovedsakelig er tungmetallene bly og sink som utgjør forurensningsproblemet og er påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse TKL2 i SK1 og SK9, TKL3 i SK4 og TKL4 i SK3, SK5, SK6 og SK8. Små mengder av benzo(a)pyren er påvist i alle prøvepunktene (TKL2, TKL3 i et punkt). Olje er kun påvist like over normverdien i et punkt, mens sum-pah er påvist i TKL2 ved to lokaliteter. PCB er ikke påvist i de tre prøvene stikkprøvene som er analysert RIGm-NOT april 2014 / Revisjon 00 Side 4 av 6

5 Bragernes Kvartalet, Drammen Miljøtekniske grunnundersøkelse multiconsult.no Tabell 3. Kjemiske analyseresultater (mg/kg TS). Påviste konsentrasjoner er fargelagt i henhold til Miljødirektoratets, TA Prøve-navn SK1a SK3a SK5a SK5b SK6a SK6b SK8a SK9a Dybde 0,2-1m 0,2-1m 0,2-1m 1-2m 0,2-1m 1-2m 0,2-1m 0,2-1m Tørr-stoff i % 81,8 81,9 84,1 78,9 75, ,9 88,9 As (Arsen) <5 <5 <5 <5 <5 <5 5 <5 Cd (Kadmium) 0,26 0,17 1,9 0,58 1,4 <0.05 0,88 0,47 Cr (Krom) Cu (Kopper) Hg (Kvikksølv) 0,2 0,26 0,2 0,27 1 0,17 0,17 0,05 Ni (Nikkel) Pb (Bly) Zn (Sink) Sum PCB-7 n.d. n.d. i.a. i.a. n.d. i.a. i.a. i.a. Benso(a)-pyren 0,1 0,1 0,17 0,2 0,53 0,029 0,24 0,087 Sum PAH-16 1,23 1,34 1,93 2,14 6,35 0,356 1,66 1,01 Sum BTEX n.d. n.d. i.a. i.a. n.d. i.a. i.a. i.a. Olje (sum C12-35) < <10 <10 <10 65 TOC i % TS i.a. 1,2 i.a. i.a. i.a. 0,69 i.a. i.a. n.d.: ikke påvist 4.3 Vurdering av forurensningstilstand og behov for oppfølging COWI har utført miljøsaneringskartlegging «Miljøsaneringsbeskrivelse for fem bygg i Rådhusgata/Engene i Drammen» datert Der ble det funnet bl.a. sink og bly i hvitmaling på nabohusene, i puss på kjellervegger (av tegl) og i malt trevirke. Det ble også gjort funn av bly i de gamle ledningsskøytene. De analyserte jordprøver fra Multiconsults miljøgeologiske undersøkelse er tatt på stedet hvor det tidligere (<2003) har stått trehus, som ligner bygningene COWI har kartlagt. Funnet forurensning i topplaget sammenfaller godt med stoffkonsentrasjoner fra bygningsmasser. Det kan derfor antas at påvist jordforurensning i topplaget skyldes innblandet rester etter tidligere rivningsrester. PAH konsentrasjonene er lave, med mulig opphav fra atmosfærisk nedbør og/eller etter fyring i området, samt eksos fra bilparkering. Oljerester stammer antakelig fra mindre søl fra samme kilde (parkeringsvirksomhet). Det er registrert 1 nedgravd oljetank nord for pkt.6. Bygget vil bli revet våren 2014 og er beskrevet i COWIs miljøsaneringsrapport. Undersøkte jordprøver gir ingen indikasjon på at det forekommer/har forekommet oljelekkasje fra tanken til grunnen. Andre ev. gjenværende tanker på område er ikke kjent, og kan ev. påtreffes ved gravearbeid senere. Det er analysert naturlig grunn i 1 punkt (SK6b 1-2m), som indikerer at jordlaget under topplag av fyllmasser er rent for miljøgifter. Det er registrert et relativ lite mektig fyllmasselag - topplag. Det må derfor antas at det vil være naturlig grunn og dermed rene jordmasser under det meste av gjenstående bebyggelse på området. Det påpekes likevel at det kun er utført analyser ved 6 punkter og at det kan finnes uoppdaget forurensning på området RIGm-NOT april 2014 / Revisjon 00 Side 5 av 6

6 Bragernes Kvartalet, Drammen Miljøtekniske grunnundersøkelse multiconsult.no På bakgrunn av forurensningsgraden i de analyserte prøvene vil de planlagte grunnarbeidene være underlagt forurensningsforskriften kap. 2 med spesielle krav til håndtering av forurenset masse: Før anleggsarbeid som medfører terrenginngrep kreves det da at det utarbeides en tiltaksplan som redegjør for håndtering og disponering av forurenset gravemasse, samt risikovurdering av forurenset masse som blir liggende igjen på eiendommen. Det må påregnes supplerende prøvetaking når bygningsmasse er fjernet og i god tid før grunnarbeidene skal søkes om (IG). Tiltaksplanen skal godkjennes av lokal forurensningsmyndighet (Drammen kommune), senest i forbindelse med IG-søknad RIGm-NOT april 2014 / Revisjon 00 Side 6 av 6

7 VEDLEGG A Analyserapport ALS Laboratory Group AS

8 Side 1 (11) Multiconsult AS, avd. Geo Prosjekt Bragernes kvartal Nadja Andreassen Bestnr Avd. Miljøgeologi Registrert :20 Postboks 2345 Utstedt N-3003 Drammen Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn SK3a 0,2-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* 1.34 mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ

9 Side 2 (11) Deres prøvenavn SK3a 0,2-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum)* 36.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Tørrstoff (M) % 2 1 JIBJ TOC 1.2 % TS 2 1 JIBJ

10 Side 3 (11) Deres prøvenavn SK6a 0,2-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 JIBJ As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* 6.35 mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum)* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ

11 Side 4 (11) Deres prøvenavn SK6b 1-2m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As (Arsen) <5 mg/kg TS 3 1 JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 3 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 3 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 3 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 3 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 3 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 3 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 3 1 JIBJ Tørrstoff (M) % 2 1 JIBJ TOC 0.69 % TS 2 1 JIBJ

12 Side 5 (11) Deres prøvenavn SK5a 0,2-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 3 1 JIBJ As (Arsen) <5 mg/kg TS 3 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 3 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 3 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 3 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 3 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 3 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 3 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH-16* 1.93 mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 3 1 JIBJ

13 Side 6 (11) Deres prøvenavn SK5b 1-2m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 3 1 JIBJ As (Arsen) <5 mg/kg TS 3 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 3 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 3 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 3 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 3 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoren mg/kg TS 3 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 3 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 3 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH-16* 2.14 mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH carcinogene^* 1.08 mg/kg TS 3 1 JIBJ

14 Side 7 (11) Deres prøvenavn SK8a 0,2-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 3 1 JIBJ As (Arsen) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 3 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 3 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 3 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 3 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaften mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 3 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 3 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH-16* 1.66 mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH carcinogene^* 1.19 mg/kg TS 3 1 JIBJ

15 Side 8 (11) Deres prøvenavn SK9a 0,2-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 3 1 JIBJ As (Arsen) <5 mg/kg TS 3 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 3 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 3 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 3 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 3 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 3 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 3 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 3 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 3 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 3 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH-16* 1.01 mg/kg TS 3 1 JIBJ Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 3 1 JIBJ

16 Side 9 (11) Deres prøvenavn SK1a 0,2-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (M) % 1 1 JIBJ As (Arsen) <5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* 1.23 mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C35 (sum) <70 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 52 mg/kg TS 1 1 JIBJ Humusrensing* JIBJ

17 Side 10 (11) * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Normpakke (liten) for jord. Metode: Rapporteringsgrenser: Metaller: DS259/ICP Tørrstoff: DS 204 PCB-7: GC/MS/SIM PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: GC/MS/pentan Hydrokarboner: >C5-C6 GC/MS/SIM >C6-C35 REFLAB 1/VKI 2010 Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: 0,01-0,04 mg/kg TS Måleusikkerhet: Metaller: relativ usikkerhet 14 % Tørrstoff: relativ usikkerhet 10 % PCB-7: relativ usikkerhet 20 % PAH: relativ usikkerhet 40 % 2 Bestemmelse av TOC i jord Metode: Måleprinsipp: DS/EN ISO (uakkreditert) TOC bestemmes ved å måle TC og IC (TOC = TC - IC). TC Bestemmelse av TC foregår ved brenning av prøve ved 1100 ºC gjennom en katalysator, hvor all uorganisk og organisk materiale bli oksidert for å danne CO2. CO2 innholdet måles derretter i en IRdetektor. Rapporteringsgrenser: IC Bestemmelse av IC foregår ved å tilsette syre til prøven for derved å danne CO2 ved dekomponering av uorganisk komponenter. CO2 innholdet blir målt i samme IR-detektor. LOD 500 mg/kg TS 3 Bestemmelse av Soil pack 2 for jord Metode: Metaller: DS259/ICP Tørrstoff: DS 204 PAH: REFLAB 4:2008

18 Side 11 (11) Metodespesifikasjon Rapporteringsgrenser: Hydrokarboner: >C5-C6: GC/MS/SIM >C6-C35: REFLAB 1/VKI 2010 Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PAH: 0,01-0,04 mg/kg TS Måleusikkerhet: Metaller: relativ usikkerhet 14% Tørrstoff: relativ usikkerhet 10% PAH: relativ usikkerhet 40% 4 Humusrensing Metode: Måleprinsipp: Humusrensing Ekstra opprensing på florisil kolonne. JIBJ Godkjenner Jan Inge Bjørnengen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: Milana A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse 13.03.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro skal det etableres ny trapp mellom

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Tiltaksplan forurenset grunn 2016-6-6 RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN SAMMENDRAG Trondheim kommune planlegger å oppgradere parken i Ravelsveita, gnr/bnr

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan Miljøteknisk rapport 112868r2 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Overordnet tiltaksplan Dokumentnr: 112868r2 Dato:

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering RAPPORT St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn DATO / REVISJON: 06. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216664-RIGm-RAP-001

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer RAPPORT OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND Delområde 2-3 Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide Rapport nummer 1544480-2 Rapportnavn: Overordnet tiltaksplan, Øverland; Delområde 2-3 Golder Associates

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn RAPPORT «Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn OPPDRAGSGIVER Gilhusbukta Sjøgrunn AS EMNE SEDIMENTUNDERSØKELSER 2017, DATARAPPORT DATO / REVISJON: 24. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814864-RIGm-RAP-01 Denne rapporten

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND Vedlegg: F.10.2 KRISTIANSUND KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND FAGRAPPORT Dokumentinformasjon Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan ved Karihola,

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Dato: 30.3.2012 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Gnr./bnr. 95/415 Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS Rapportnummer: 11509130277-1 Distribusjon:

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Fra: leif.arne.hellvik@multiconsult.no[leif.arne.hellvik@multiconsult.no] Dato: 24.05.2017 14:05:02 Til: Tønnessen, Lasse Aase; FM Rogaland, Postmottak Kopi: lars.kolnes@eigersund.kommune.no Tittel: FW:

Detaljer

Vedlagt følger analyserapport fra ALS Laboratory Group AS for prøvene som ble tatt på Coop Rissa 18. mai 2016.

Vedlagt følger analyserapport fra ALS Laboratory Group AS for prøvene som ble tatt på Coop Rissa 18. mai 2016. Side 1 av 7 Fra: Rostad Grethe[Grethe.Rostad@rissa.kommune.no] Dato: 25.05.2016 10:11:59 Til: Postmottak Rissa kommune Tittel: VS: RE: Coop Rissa -----Opprinnelig melding----- Fra: olavkdah [mailto:olavkdah@alumni.ntnu.no]

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M !"#$%&'($)*+,-"'& ).!"#$%&'(&")#*+,#-%.//)01$2&)34 0#*5+ 41/*&'2)6&$-#55 7$2#5'8#8915 :;E)==G H1IJ-&5"8"#"J8+ GG =KB>B=G;< H#"#$#LL1$" 46M@NO4P

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6 Teknisk notat Til: Langvik og Bygdø Båtforening v/ Torstein Lange Larsen Kopi til: Dato: 2016-01-08 Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150834-01-TN Prosjekt: Langvik og Bygdø Båtforeninger Utarbeidet

Detaljer