HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering"

Transkript

1 HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010

2 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik Holst OPPDRAGSLEDER Marit Elveos OPPDRAGSNR. DOKUMENTNUMMER UTARBEIDET AV SIGN Marit Elveos DATO REVISJON FAGKONTROLLERT AV SIGN J03 Jostein Kjørstad ANTALL SIDER OG BILAG GODKJENT AV (oppdragsleder) SIGN 21 sider, 4 vedlegg Marit Elveos REV KOMMENTAR DATO UTARB. FAGKONTR GODKJENT J03 For godkjenning hos KLIF MEL MEL C02 For gjennomgang hos oppdragsgiver MEL JK MEL A01 Intern gjennomgang MEL JK MEL SAMMENDRAG Målsetningen for prosjektet er å avklare miljøtilstanden på eiendommen til Hammerfest Energi i Hammerfest kommune. Det foreligger et pålegg fra KLIF om å gjennomføre en miljøteknisk undersøkelse inkl. risiko- og tiltaksvurdering. Forurensning Det er ved prøvetakingen påvist forurensningsnivå tilsvarende i hovedsak tilstandsklasse 3-5 for tungmetallene arsen, kobber, bly og sink på grøntområdet utenfor Energihuset jf. prøvepunkt P3 og P4. I punkt P4 overskrider konsentrasjon av bly grensen for farlig avfall. I området mellom Energihuset og tomta for den første trafostasjon på eiendommen er det påvist forurensning av bly og PAH i stasjon P6, tilsvarende tilstandsklasse 3. I stasjon P10 er det påvist forurensning av bly i tilstandsklasse 3 og olje(c12-c35) tilsvarende klasse 4. Helse Med hensyn til menneskelig helse må de forurensede massene utenfor Energihuset fjernes. Vi har valgt å definere det aktuelle grøntområde ut fra arealbruk Boligformål da området vil være tilgjengelig for besøkende. På øvrige områder av eiendommen har vi definert området som industriområde. Forurenset jord i tilstandsklasse 4 kan bli liggende, både i toppjord og i dypereliggende jord, ut fra helsesynspunkt. Spredning De påviste forurensningene på plen utenfor Energihuset (P3 og P4) overskrider tillatte helsebaserte tilstandsklasse for planlagt arealbruk og må fjernes. Det ble ikke tatt utlekkingstest av torvlaget over murrestene fra den eldste trafostasjon. Risikoen for spredning er vurdert til å være minimal da forurensningene er bundet i torvlaget og konsentrasjon av olje i punktene nedstrøms(p5 og P6) område ikke overskrider tilstandsklasse 1. Tiltak Basert på helse anbefaler vi å skifte ut massene i øvre jordlag i området ved P3 og P4, dvs. hele arealet av grøntområdet utenfor Energihuset. Arealet utgjør ca 100 m 2. Alt av masser ned til fjell må fjernes. Totalt anslås mengdene til 100 m 3. Etter forurensningsforskriften, kapittel 2, må det utarbeides en tiltaksplan dersom det skal bygges ut på området og utbyggingen omfatter graving i de forurensede massene. Dette gjelder også fjerning av massene. Tiltaksplanen skal godkjennes av forurensningsmyndigheten før arbeidene starter opp.

3 1. INNLEDNING Bakgrunn og lokalisering 4 2. HISTORISKE OPPLYSNINGER Fase 1 - kartlegging 6 3. UTFØRTE UNDERSØKELSER Prøvetaking Analyser Resultater Grunnforhold - observasjoner Analyseresultater jordprøver Utlekkingstester Påviste forurensninger RISIKO - OG SPREDNINGSVURDERINGER Bakgrunn Risiko for menneskelig helse Spredningsvurdering OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEIDER REFERANSER 21 Vedlegg Vedlegg 1 - Løsmassebeskrivelse av gravesjakter Vedlegg 2 - Foto gravesjakter Vedlegg 3 - Analyseprotokoller fra kjemiske analyser av masser Vedlegg 4 - Tegning _J03 - prøvestasjoner

4 Oppdragsnr.: side 4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og lokalisering Norconsult er engasjert av Hammerfest Energi. Målsetningen for prosjektet er å avklare miljøtilstanden på eiendommene (Gnr./brnr. 24/339) til Hammerfest Energi i Hammerfest kommune. Det foreligger et pålegg fra KLIF om å gjennomføre en miljøteknisk undersøkelse inkl. risiko- og tiltaksvurdering. Eiendommen er vist på kart i figur 1 og 2. Det er gjennomført en innledende undersøkelse for å kartlegge evt. kilder til forurenset grunn på eiendommen. Kartleggingen er utført iht. SFT`s veileder 91:01 og inneholder gjennomgang av historiske data og kart, samt søk i databaser. Befaring av tomten utføres i forkant av prøvetakingen /1/. Prøvepunkter kan bli flyttet og justert som følge av nye observasjoner under befaringen. Arealet på eiendommen hele eiendommen er 7700 m 2. Mye av dette er fjell og bratte skråninger. Hammerfest Energi Figur 1. Geografisk plassering av lokaliteten til Hammerfest Energi.

5 Oppdragsnr.: side 5 43/ / / /94 43/94 43/721 Figur 2: Eiendommen til Hammerfest Energi, gnr./b.nr. 24/339.

6 Oppdragsnr.: side 6 2. HISTORISKE OPPLYSNINGER 2.1 Fase 1 - kartlegging 5. februar 1891 fikk Hammerfest by elektrisk strøm. Byen var den første i Nord-Europa som tok i bruk vannkraftteknologien for å produsere elektrisk energi. Kraftstasjon ble bygd på eiendommen ved elveutløpet til Storvatnet, der Hammerfest energi fortsatt har lokaler i dag. Hammerfest inkl. trafostasjon ble lagt i ruiner i Kraftstasjon ble bygd opp igjen etter krigen og den danner i dag rammen rundt besøks- og opplevelsessenter som Hammerfest Energi har fått etablert på eiendommen. Gamle kraftstasjoner med store kondensatorer og transformatorer har vært en av de viktigste kildene til forurensning av PCB i grunn og sediment. PCB-holdig olje ble brukt i transformatorer og var vanlig på tallet. Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, og i 1995 ble kondensatorer og transformatorer med PCB faset ut. Utfasingenfristen for små kondensatorer med PCB var 1. januar I tillegg kan vi finne PCB i gamle isolerglass, fugemasser, lim, maling, kabler, etc. Det er gjennomført en kartlegging av miljøgifter i Storvatnet, som ligger nedstrøms kraftstasjon. Kartleggingen har påvist forhøyede verdier av PCB, PAH og DDT i vann, sediment og fisk i Storvannet. Det er mistanke om at det er lokale og aktive kilder som er årsaken til de høye nivåene. Bombingen og etterfølgende brann i kraftstasjon, med risiko for brannrester og avfall på eiendommen, samt at kraftstasjon har vært i drift siden 1891, gir mistanke om forurensning av blant annet PCB i grunnen. SFT har i sitt pålegg pekt den ut som en sannsynlig kilde til PCBforurensing i Storvannet. Kraftstasjon og rørgate 1910 Kraftstasjon i ruiner 1945

7 Oppdragsnr.: side 7 Kraftstasjon (pil) 1963 Energihuset 2008 Figur 3: Bilder av kraftstasjon fra Bildene er fra Hammerfest historielag. Dagens trafostasjon ble bygget på siste halvdel av 60-tallet. Den inneholdt to trafoer, koblingsanlegg, kontrollrom og oppholdsrom. I dag står kun koblingsanlegget for 66kV igjen. Trafoene ble skiftet på 80- tallet. De ble da demontert for å ta ut kobberet og oljen ble samlet opp i tanker. Rundt år 2000 ble det satt inn nye trafoer i nytt tilbygg på oversiden for å forsyne Melkøya LNG. Det er tidligere ikke utført miljøtekniske undersøkelser på området til Hammerfest energi. Det er også blitt foretatt søk i SFTs database over eiendommer i Norge hvor forurensningsmyndigheten vet, eller har begrunnet mistanke om, at det kan være forurensninger i grunnen. Det er ikke registrert andre lokaliteter i nærheten av eiendommen.

8 Oppdragsnr.: side 8 3. UTFØRTE UNDERSØKELSER 3.1 Prøvetaking Prøvetakingen ble utført den 24.juni 2010 av Hammerfest Energi (graving) og Norconsult AS ved Marit Elveos. Det var lagt opp til å ta ut prøver med gravemaskin i 8 prøvepunkter (punkt 1-8). Prøvepunktene er valgt med utgangspunkt i resultatene fra den historiske kartleggingen og på steder hvor det er mulig å få tatt prøver. Under feltarbeidet måtte prøveplanen endres noe av følgende årsaker: P3 og P4 ble tatt ut med spade da det ikke var mulig å komme til med gravemaskin P5 ble flyttet nærmere P6. ekstra prøve (P10) ble tatt i tomta for gammel trafostasjon små justeringer på grunn av ny informasjon om kabler i grunnen Prøvepunktene er vist på vedlagt tegning E02 og på figur 4. Stasjon P1 - P4 er i front av Energihuset. P5 - P7 dekker området rundt bygget og tomten for den gamle trafostasjon. Brannrester fra bombingen i 1945 vil kunne være fylt på området. P8 tas som en referanseprøve på en del av eiendommen som er lite berørt av tidligere aktivitet rundt den gamle kraftstasjon. Totalt ble det tatt ut 21 prøver fra de 9 prøvepunktene, der 12 prøver ble analysert i første omgang. Det ble tatt blandeprøver over og under grunnvannsstanden der det var aktuelt, samt fra hvert løsmasselag ned til opprinnelig terreng eller fjell. Logg over prøvetakingspunkter er vist i vedlegg 1. I tillegg til jordprøvene ble det tatt ut materiale til utlekkingstest (ristetester L/S= 10) i tre prøvepunkt. Etter vurdering av analyseresultatene ble det gjort utlekkingstest av en prøve. Resultatene fra denne ligger til grunn for spredningsvurderingene. Prøvetakingen er utført etter KLIF`s veileder TA 2553/2009./7/

9 Oppdragsnr.: side 9 Figur 4: Prøvestasjoner 3.2 Analyser Jordprøvene ble analysert for 8 metaller, PAH, PCB, BTEX, og olje i alle prøvene. Av prøve (P3) ble det utført utlekkingstest. Analyseparametrene ble valgt med utgangspunkt i identifiserte kilder i kartleggingsfasen av prosjektet, og disse parametrene er dessuten typiske forurensninger funnet på områder med brannrester. Utlekkingstestene er utført for bruk ved en evt. risikovurdering, samt i forhold til krav til forhåndskarakterisering ved levering av masser til godkjent mottak for forurensede masser. Prøvene ble analysert av ALS. Analyseprotokoller fra kjemiske analyser av masser er lagt ved (vedlegg 2). 3.3 Resultater Grunnforhold - observasjoner Eiendommen til Hammerfest Energi er dekt med morenemasser i varierende tykkelse. Berggrunn består av metansandstein(skifer) jf. figur 2 nedenfor. Kartutsnitt er hentet fra databasen til Norges geologiske undersøkelser.

10 Oppdragsnr.: side 10 Figur 5: Utsnitt av kart over løsmasser og berggrunn på eiendommen til Hammerfest Energi Observasjonene under feltarbeidet er at det er stedvis et forholdsvis tynt lag med løsmasser over fjell. I sjakt P1 ble det observert et sjikt med tilførte masser i sjakten. I P3 og P4 er tatt i front av Energihuset i dag og det er fyllmasser over opprinnelig fjellknaus. Fyllmassene varierer fra 0,5 - ca. 1,0 m og består av brannrester og byggeavfall. Det var ingen lukt av olje i massene. I P5 ble det også observert noe bygningsrester av type teglstein. I de øvrige sjaktene ble det ikke observert avfallsrester. Masser til utlekkingstest ble tatt fra prøvesjakt 3 da det var et tydeligere lag av brannrester og byggerester enn i prøvesjakt 4. Analyseresultatene viste derimot at konsentrasjon av metaller var høyest i massene fra prøvesjakt 4.

11 Figur 6: Prøvesjakt P3 Oppdragsnr.: side 11

12 Oppdragsnr.: side 12 Figur 7: Prøvesjakt P4 Vedlegg 1 viser logg fra prøvetakingen med en mer detaljert karakterisering av grunnforholdene ved de respektive prøvetakingspunktene. Nivå for uttak av jordprøver er også angitt. Bilder fra samtlige prøvepunkt er vist i vedlegg Analyseresultater jordprøver Analyseresultatene fra jordprøvene fra eiendommen til Hammerfest energi er gjengitt i tabell 1. Resultatene er presentert sammen med KLIF`s normverdier /2/ og tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/7/. Se for øvrig vedlegg 3 for komplette analyseresultater.

13 Oppdragsnr.: side 13 Tabell 1: Analyseresultat av jordprøver fra området ved Hammerfest Energi - prøvepunkt P1-P8, P10 Parameter Enhet P1-b P2-b P3-a P3-b P4-a P4-b P5-b P6-a P6-b P7-b P8-b P10 Dybde m 0,2-0,8 0,1-0,5 0-0,3 0,3-0,9 0-0,1 0,1-0,5 0,2-0,9 0-0,10 0,1-0,9 0,4-1,0 0,7-1,5 0-0,1 Tørrstoff (E) % 79,6 84,3 93,9 70,1 49,8 69, ,8 80,7 83,7 83,9 49 Kliff`s grenseverdi As mg/kg TS 11 3,06 1,52 22, ,1 7,46 6,54 6,67 5,18 4,95 6,19 8 Cd mg/kg TS 0,21 <0.10 <0.10 0,75 0,85 1,81 <0.10 <0.10 0,21 <0.10 <0.10 <0.10 1,5 Cr mg/kg TS 29 27,8 8,57 17,8 20,3 24,4 37,6 35,4 37,3 27,6 26, Cu mg/kg TS 41,6 23, ,5 55,8 65, ,6 78,4 100 Hg mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,27 0,66 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 < Ni mg/kg TS 27, ,2 69,1 48,4 64, ,3 24,9 17,7 18,9 26,3 60 Pb mg/kg TS 29,7 13,2 12, , ,5 7, Zn mg/kg TS ,7 42, ,4 85, ,8 200 Sum PCB-7 mg/kg TS n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Naftalen mg/kg TS <0.010 <0.010 < ,036 0,025 0,094 <0.010 < ,018 <0.010 < ,017 0,8 Fluoren mg/kg TS <0.010 <0.010 < ,08 0,02 0,014 <0.010 < ,031 <0.010 < ,014 0,8 Fluoranten mg/kg TS 0,089 0,048 0,016 2,91 0,11 0,158 0,01 0,047 2,42 0,247 0,029 0,794 1 Benso(a)pyren^ mg/kg TS 0,031 0,019 < ,33 0,061 0,053 < ,019 0,554 0,081 < ,242 0,1 Sum PAH-16 mg/kg TS 0,523 0,279 0,055 16,5 1,07 1,14 0,024 0, ,4 0,132 4,11 2 Fraksjon >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 Fraksjon >C10-C12 mg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 30 Fraksjon >C12-C16 mg/kg TS <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 Fraksjon >C12-C35 mg/kg TS < Fraksjon >C16-C35 mg/kg TS < Tilstandsklasser iht. TA-2553 Tilstandsklasse 1 Meget god Tilstandsklasse 4 - Dårlig Tilstandsklasse 2 - God Tilstandsklasse 5 - Meget dårlig Tilstandsklasse 3 - Moderat Farlig avfall Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon Telefax

14 Oppdragsnr.: side Utlekkingstester Resultatene fra utlekkingstestene er presentert i tabell 2. Resultatene er vurdert i kapittel 4. Resultatet fra utlekkingstestene er kun analysert for tungmetaller da de utpekte seg med svært høye konsentrasjoner i massene. Tabell 2: Resultater fra utlekkingstestene Konsentrasjon utlekkingsvæske Parameter Enhet (P3-B) Tørrstoff før utvasking % 77,5 Mengde innveid g 175,2 Volum tilsatt ml 1699,8 ph 8,3 Ledningsevne µs/cm 117,2 Mengde utlekking (tilbakeregnet) mg/kg TS (P3-B) As µg/l 3,05 0,0305 Ba 80,3 0,802 Cd µg/l 0,0929 note Cr µg/l <0.5 < Cu µg/l 73 0,729 Hg µg/l <0.02 < Mo 5,82 0,0582 Ni µg/l 1,61 0,0161 Pb µg/l 17,1 0,171 Sb µg/l 1,68 0,0168 Se µg/l 0,632 0,00631 Zn µg/l 1, Påviste forurensninger Det er to av prøvepunktene (P3 og P4) som skiller seg ut med relativt høye forurensningsnivåer. Begge stasjonene ligger på plenarealet utenfor Energihuset. Området består av fjellgrunn og er fylt opp med masser i ca. 0,3-0,9 m tykkelse. I 2009 ble området opparbeidet og tilsådd for bruk som uteområde for Energihuset. Prøvene ble tatt som blandeprøve fra ulike lag i sjaktene. I massene fra prøvesjakt 4 (0,1-0,5 m) overskrider konsentrasjon av bly grenseverdien for farlig avfall. I øvre sjikt (0-0,1m) i samme punkt er massene i tilstandsklasse 5 (meget dårlig) mht. bly. I prøvesjakt 3 er massene fra sjikt 0,3-0,9 m i tilstandsklasse 5 mht. bly. Kobberinnholdet i begge sjaktene tilsvarer tilstandsklasse 4 (dårlig). Sinkinnholdet i sjakt 4 (0,1-0,5 m) tilsvarer også klasse 4. Andre parameter som uthever seg er arsen i klasse 3 i nedre sjikt i begge prøvesjakter. Tilstanden tilsvarer klasse 3 for olje(>c12-c35) i hele prøvesjakt 4 og i nedre sjikt i prøvesjakt P3. Ved prøvestasjon P10 er det påvist høyeste konsentrasjon av olje, tilsvarende tilstandsklasse IV. Prøven ble tatt som en overflateprøve fra område der den gamle trafostasjon var plassert.

15 Oppdragsnr.: side RISIKO - OG SPREDNINGSVURDERINGER 4.1 Bakgrunn Basert på de grunnundersøkelser som har blitt utført på området der Hammerfest Energi har sin virksomhet er det utført risiko- og spredningsvurderinger for de forurensede massene på tomten. Disse vurderingene er grunnlag for å vurdere om de forurensninger som er funnet i grunnen utgjør en risiko for menneskelig helse og om det foregår en uakseptabel spredning av forurensingene til elva og Storvatnet. (se kapittel 4.2 og 4.3). I eksisterende reguleringsplan er arealbruken for området regulert til industri. Det antas at Hammerfest Energi vil ha sin virksomhet på eiendommen også i fremtiden og at formålet ikke endres. Hammerfest Energi har etablert Energihuset i bygningen til den gamle kraftstasjonen som ble bygd opp etter krigen ved Storvannet. Energihuset i Hammerfest skal være et sted for undervisning, utstillinger, seminar og møter samt opplevelse tilknyttet energi, teknologi og miljø. Plenområdet utenfor Energihuset vil være et naturlig uteområde i forbindelse med besøk. Figur 8: Plenområde utenfor Energihuset. I forbindelse med risikovurderingen har vi valgt å legge til grunn følgende forutsetning: Da plenområdet utenfor Energihuset er tilgjengelig for skoler, bedrifter, mm i forbindelse med besøk velges området å behandles som boligområde iht. TA Innenfor arealbruken boligområde kommer også lekeplass, uteområde, gårdsplass og grønnstruktur. Øvrige områder utenfor Hammerfest energi vurderes ut fra formål industri.

16 Oppdragsnr.: side 16 Figur 9: Plen utenfor Energihuset vil være naturlig å bruke for besøkende og ansatte 4.2 Risiko for menneskelig helse Vi har brukt ny veileder TA-2553 Tilstandsklasser for forurenset grunn som grunnlag for å vurdere om forurensningene kan aksepteres til fremtidig arealbruk for området. Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av virkningen på menneskelig helse ved bruk av området. Iflg. ny veileder TA-2553 vil det for industriområde tillates tilstandsklasse 3 eller lavere i toppjord(< 1m). Tilstandsklasse 4 tillates altså ikke i toppjord, men kan aksepteres i dypereliggende(> 1 m), hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. I boligområder tillates tilstandsklasse 2 eller lavere i toppjord og tilstandsklasse 3 eller lavere i dypereliggende jord. Tilstandsklasse 4 kan tillates i dypereliggende jord dersom det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Ut fra et helsesynspunkt må alt av masser på plenområdet utenfor Energihuset fjernes da innholdet av kobber og bly er i henholdsvis klasse 4 og 5 og i et punkt overskrider blyforurensningen grensen for farlig avfall. Øvrige deler av området vurderes ut fra industriformål. Ved område rundt tomta for den eldste trafostasjon er det påvist forurensning av olje tilsvarende klasse 4. Prøvene ble tatt som en blandeprøve av torvlaget som ligger over murrestene. For eksisterende bruk (industriområder) kan forurenset jord i tilstandsklasse 4 bli liggende, både i toppjord og i dypereliggende jord, ut fra helsesynspunkt.

17 Oppdragsnr.: side Spredningsvurdering Utlekking via infiltrasjon av regnvann er det som bidrar til spredning av forurensning fra området. Det er ikke observert grunnvann under prøvetaking. Da forurensningene i massene utenfor Energihuset (P3 og P4) overskrider tillatte helsebaserte tilstandsklasse for planlagt arealbruk må massene fjernes. Vurdering av risiko for spredning fra dette området er ikke nødvendig men for å synliggjøre risikoen har vi likevel sammenlignet resultatene fra utlekkingstesten med følgende veiledere fra KLIF: Veileder for prioritering av grunnforurensningslokaliteter. Versjon 1.0, 2007 Sammenligning med KLIF`s klassifisering av miljøgifter i ferskvann (TA-1468/1997) samt PNEC-verdier I KLIF`s veileder for prioritering av grunnforurensningssaker er det i forbindelse med spredningsvurderingene satt opp grenseverdier for utlekking av prioriterte stoffer. Grenseverdiene ligger til grunn for vurderingen om grunnforurensningssaken skal ha høy eller lav prioritet for oppryddingstiltak. Tabell 3: Grenseverdi KLIF`s prioriteringsarbeid Parameter P3b Grenseverdi fra KLIF`s prioriteringsarbeid Nikkel (Ni) 1,61 1 Arsen (As) 3,05 1 Barium (Ba) 80,33 Bly (Pb) 17,1 1 Kadmium (Cd) 0,093 1 Krom (Cr) 0,5 10 Kobber (Cu) Kvikksølv (Hg) 0,02 0,1 Sink (Zn) 1,2 Nikkel, arsen, bly og kobber lekker ut fra massene og overskrider grenseverdien fra KLIF`s veileder.

18 Oppdragsnr.: side 18 I KLIF`s veileder for forurenset sediment er det angitt en fortynningsfaktor på 10 ved spredning fra land til sjø. Fortynningen gjelder i sjøen rett ved land. Vi har antatt en fortynning til elva på 10 ganger for konsentrasjonene i utlekkingstestene. Konsentrasjonene av forurensningene fra eiendommen etter fortynning i elva, er sammenlignet med KLIF`s klassifiseringssystem for miljøgifter i ferskvann /5/ og PNEC-verdier for ferskvann /6/. Se tabell 4. Tabell 4: Resultater fra konsentrasjonsberegninger etter fortynning i elv, basert på utlekkingstesten. Parameter Enhet P3 PNEC (ug/l) TA-1468/1997 kl II/III (ug/l) TA-1468/1997 Akutt toks. kl III/IV (ug/l) TA-1468/1997 Akutt toks. kl IV/V (ug/l) Nikkel (Ni) µg/l 0, , Arsen (As) µg/l 0,31 4 Bly (Pb) µg/l 1,71 0,41 1,2 2,5 5 Kadmium (Cd) µg/l 0,01 0,02 0,1 0,2 0,4 Krom (Cr) µg/l 0,05 4,7 3, Kobber (Cu) µg/l 7,30 0,05 1,5 3 6 Kvikksølv (Hg) µg/l 0,00 0,013 0,005 0,01 0,02 Sink (Zn) µg/l 0,12 0, # ikke analysert ip ikke påvist over deteksjonsgrensen Overskridelse av øvre grense for SFTs tilstandsklasse II er markert med gult (TA-1468/1997) Overskridelse av øvre grense for SFTs tilstandsklasse III er markert med oransje (TA-1468/1997) Overskridelse av øvre grense for SFTs tilstandsklasse IV er markert med rødt (TA-1468/1997) Overskridelse av PNEC-verdi er uthevet Beregningene viser at utlekking av bly og kobber ved P3 kan medføre henholdsvis akutt toksisitet (klasse III/IV) og omfattende akutt toksisitet (klasse IV/V) jf. tabell 4 ved utlekking til elva nedstrøms området. Effekten av et utslipp som er relativt lite, men konsentrert, og vil ha en lokal påvirkning på økosystemet i elva utenfor området. Elva har forholdsvis høy vannføring nedenfor eiendommen til Hammerfest Energi noe som vil bidra til at forurensningen raskt blir betydelig fortynnet. Ved området der den første trafostasjonen var lokalisert er det påvist oljeforurensning tilsvarende klasse 4 i en overflateprøve, P10. Prøven er tatt fra torvlaget som dekker murrestene. Det er ikke tatt utlekkingstest av massene og det er valgt å ikke gjennomføre risikovurdering ved bruk av KLIF`s regneark da spredningen antas å være liten og begrenset innenfor den gjenstående grunnmuren. Det er ikke påvist oljekonsentrasjoner som overskrider klasse 1 i prøvesjaktene P5, P6 og P7 som ligger rundt tomten. Det er derfor liten fare for spredning.

19 Oppdragsnr.: side OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEIDER Forurensning Det er ved prøvetakingen påvist forurensningsnivå tilsvarende i hovedsak tilstandsklasse 3-5 for tungmetallene arsen, kobber, bly og sink på grøntområdet utenfor Energihuset jf. prøvepunkt P3 og P4. I punkt P4 overskrider konsentrasjon av bly grensen for farlig avfall. I området mellom Energihuset og tomta for den første trafostasjon på eiendommen er det påvist forurensning av bly og PAH i stasjon P6, tilsvarende tilstandsklasse 3. I stasjon P10 er det påvist forurensning av bly i tilstandsklasse 3 og olje(c12-c35) tilsvarende klasse 4. Helse Med hensyn til menneskelig helse må de forurensede massene utenfor Energihuset (P3 og P4) fjernes. Vi har valgt å definere det aktuelle grøntområde ut fra arealbruk boligformål da området vil være tilgjengelig for mennesker i forbindelse med besøk i Energihuset. På øvrige områder av eiendommen har vi definert området som industriområde. For området ved den gamle trafostasjon er det påvist oljeforurensning, tilstandsklasse 4. Prøvene ble tatt som en blandeprøve av torvlaget som ligger over murrestene fra den gamle trafostasjon. For eksisterende bruk (industriområder) kan forurenset jord i tilstandsklasse 4 bli liggende, både i toppjord og i dypereliggende jord, ut fra helsesynspunkt. Spredning De påviste forurensningene ved stasjon P3 og P4 overskrider tillatte helsebaserte tilstandsklasse for planlagt arealbruk og må fjernes. Det er ikke tatt utlekkingstest av de oljeforurensede massene ved P10. Forurensningen antas å være bundet til torvlaget (10 cm) og spredningen er begrenset. Det er ikke påvist oljeforurensning over klasse 1 i stasjon P5 og P6, som ligger nedenfor den gamle trafotomta. Det er ikke påvist fare for spredning på øvrige områder på eiendommen. I Klif`s pålegg til Hammerfest Energi er det påpekt at det er mistanke om at PCB fra trafo- og kraftstasjon ved Storelva kan være en kilde til PCB-forurensningene i Storvannet. Det er analysert 12 prøver fra eiendommen og det er ikke påvist PCB i noen av prøven. Eiendommen anses ikke å være kilde for spredning av PCB til Storelva og Storvannet. Tiltak Basert på helse anbefaler vi å skifte ut massene i øvre jordlag i området ved P3 og P4, dvs. hele arealet av grøntområdet utenfor Energihuset. Arealet utgjør ca 100 m 2. Alt av masser ned til fjell må fjernes. Totalt anslås mengdene til 100 m 3. Det presiseres at plenområdet er anlagt rundt 1945 og det ble da plantet Sibirsk lerk i kanten av området. Hammerfest har sparsom naturlig vegetasjon og disse trærne er derfor av stor verdi for Hammerfest by. Vegetasjon på plenområdet utenfor Energihuset skal bevares og tiltak på området må gjøres med aktsomhet. Trærne er vist på bilde i figur 10.

20 Oppdragsnr.: side 20 Figur 10: Verdifull Sibirsk lerk plantet rundt Etter forurensningsforskriften, kapittel 2, må det utarbeides en tiltaksplan dersom det skal bygges ut på området og utbyggingen omfatter graving i de forurensede massene. Dette gjelder også fjerning av massene. Tiltaksplanen skal godkjennes av forurensningsmyndigheten før arbeidene starter opp.

21 Oppdragsnr.: side REFERANSER /1/ Statens forurensningstilsyn (1991): Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser, (SFT 91:01) /2/ Statens forurensingstilsyn (1999): Risikovurdering av forurenset grunn, (SFT 99:01) /3/ SFT (2009). Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) /4/ Statsbygg (2002). Revidert brukerveiledning for stedspesifikk risikovurdering av forurenset grunn på Fornebu. /5/ SFT(1997). Klassifisering av miljøgifter i ferskvann TA-1468/1997 /6/ SFT (2007). System for prioritering av grunnforurensningslokaliteter. Versjon 1.0 /7/ SFT (2009) - Tilstandsklasser for forurenset grunn, TA- 2553/2009

22 VEDLEGG 1 Løsmassebeskrivelser i gravesjakter

23 PRØVEPUNKT: P1 Metode: Dybde: Sjakting med gravemaskin 1,9 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P1A og P1B ble sendt 0-0,20 P1A Gress, jord, fin grus til analyse 0,2-0,8 P1B Fyllmasser, grus, sand noe stein. P1B ble analysert 0,8-1,9 P1C Stedlige masse, stein og sand. Fjell ved 1,9 m

24 PRØVEPUNKT: P2 Metode: Dybde: Sjakting med gravemaskin 1,3 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P2A og P2B ble sendt 0-0,10 P2A Vegetasjon til analyse 0,1-0,5 P2B Sand, grus, noe stein P2B ble analysert 0,5-1,3 P2C Fin sand. Fjell ved 1,3 m

25 PRØVEPUNKT: P3 Metode: Dybde: Graving med spade 0,9 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P3A, P3B ble sendt til 0-0,30 P3A Vegetasjon, jord, fin sand. analyse 0,3-0,9 P3B P3C (utlekkingstest) Grus og sand. Sjikt med brannrester fra ca. 0,5-0,9 m. Fjell ved 0,9 m P3C ble sent for utlekkingstest. Alle tre ble analysert

26 PRØVEPUNKT: P4 Metode: Dybde: Graving med spade 0,5 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P4A, P4B ble sendt til 0-0,10 P4A Vegetasjon, jord analyse. 0,10-0,5 P4B Fyllmasser: Jord, stein, tegelstein, glass. Tydelig brannrester i massene. Begge ble analysert Fjell ved 0,5 m

27 PRØVEPUNKT: P5 Metode: Dybde: Sjakting med gravemaskin 0,9 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P5A, P5B ble sendt til 0-0,20 P5A Vegetasjon, mold, tegelstein analyse 0,20-0,9 P5B P5C(utlekkingstest) Sand iblandet jord. Fjell ved 0,9 m P5B ble analysert

28 PRØVEPUNKT: P6 Metode: Dybde: Sjakting med gravemaskin 0,9 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P6A, P6B ble sendt til 0-0,10 P6A Fin sand og grus analyse 0,10-0,9 P6B P6C(utlekkingstest) Sand, grus, mørkere lommer med mold/jord. Fjell ved 0,9 m P6C ble sendt for utlekkingstest P6B ble analysert

29 PRØVEPUNKT: P7 Metode: Dybde: Sjakting med gravemaskin 1,0 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P7A, P7B ble sendt til 0-0,40 P7A Vegetasjon, jord analyse 0,40-1,0 P7B Sand, grus, P7B ble analysert Fjell ved 1,0 m

30 PRØVEPUNKT: P8 Metode: Dybde: Sjakting med gravemaskin 1,5 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P8A, P8B ble sendt til 0-0,40 P8A Jord, sand, mindre stein analyse 0,40-1,5 P8B Sand, grus, mye stein P8B ble analysert Fjell ved 1,5 m

31 PRØVEPUNKT: P10 Metode: Dybde: Uttak med spade 0,10 m Utført av: Marit Elveos, Norconsult Dato: Værforhold: Lett regn, +12 C Dypde Prøve Observasjoner Merknader Prøve P10 ble sendt til analyse 0-0,10 P10 Overflatejord, mold Murkant ved 0,10 m

32 VEDLEGG 2 Bilder av gravesjakt

33 Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 BILDER - HAMMERFEST ENERGI Område med fyllmasser av blant annet brannrester Energihuset - (Besøks- og opplevelsesenter) i tidligere kraftstasjon fra 1945 Murrester av kraftstasjon fra n:\510\03\ \6 bilder\mel1963d-fotobilag.doc

34 Oppdragsnr.: Side: 2 av 6 BILDER - HAMMERFEST ENERGI P10 P5 Figur 1: Området der den gamle trafostasjon var plassert. Overflateprøve, P10 ble tatt omtrent midt i stasjon. P5 er utenfor mur. P6 Figur 2: Prøvegrop, P6. Energihuset i bakgrunnen. n:\510\03\ \6 bilder\mel1963d-fotobilag.doc

35 Oppdragsnr.: Side: 3 av 6 BILDER - HAMMERFEST ENERGI Figur 3: Prøvegrop, P6. Mindre mengder byggrester i massene. P5 Figur 4: Prøvegrop, P5. Murrester fra kraftstasjon som ble sprengt i n:\510\03\ \6 bilder\mel1963d-fotobilag.doc

36 Oppdragsnr.: Side: 4 av 6 BILDER - HAMMERFEST ENERGI P3 Figur 5: Prøvegrop, P3. Fjell under 0,5-0,9 m med tilførte masser som er planert og tilsådd. Brannrester fra 0,5-0,9 m. n:\510\03\ \6 bilder\mel1963d-fotobilag.doc

37 Oppdragsnr.: Side: 5 av 6 BILDER - HAMMERFEST ENERGI P3 Dybde 0,5-0,9m: Lag med brannrester Figur 6: Tydelig lag med brannrester på plenområde P4 Figur 7: Prøvegrop P4. Brann- og bygningsrester på plenområde. n:\510\03\ \6 bilder\mel1963d-fotobilag.doc

38 Oppdragsnr.: Side: 6 av 6 BILDER - HAMMERFEST ENERGI Figur 8: Prøvegrop, P2. Ingen tegn til forurensning i sjakta. Figur 9: Prøvegrop, P1. Ingen tegn til forurensning i massene. n:\510\03\ \6 bilder\mel1963d-fotobilag.doc

39 VEDLEGG 3 Analyseresultater

40 From: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0277 Oslo. Tlf Faks To: Norconsult Ref: Marit Elveos Program: JORD Ordernumber: N ( ; Hammerfest Energi ) Report created: by morten.sandell ELEMENT SAMPLE P1-b jord P2-b jord P3-a jord P3-b jord P4-a jord P4-b jord P5-b jord P6-a jord P6-b jord P7-b jord P8-b jord P10 jord Tørrstoff (E) % 79,6 84,3 93,9 70,1 49,8 69, ,8 80,7 83,7 83,9 49 As mg/kg TS 11 3,06 1,52 22, ,1 7,46 6,54 6,67 5,18 4,95 6,19 Cd mg/kg TS 0,21 <0.10 <0.10 0,75 0,85 1,81 <0.10 <0.10 0,21 <0.10 <0.10 <0.10 Cr mg/kg TS 29 27,8 8,57 17,8 20,3 24,4 37,6 35,4 37,3 27,6 26,6 32 Cu mg/kg TS 41,6 23, ,5 55,8 65, ,6 78,4 Hg mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,27 0,66 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Ni mg/kg TS 27, ,2 69,1 48,4 64, ,3 24,9 17,7 18,9 26,3 Pb mg/kg TS 29,7 13,2 12, , ,5 7,3 184 Zn mg/kg TS ,7 42, ,4 85, ,8 PCB 28 mg/kg TS < < < < < < < < < < < < PCB 52 mg/kg TS < < < < < < < < < < < < PCB 101 mg/kg TS < < < < < < < < < < < < PCB 118 mg/kg TS < < < < < < < < < < < < PCB 138 mg/kg TS < < < < < < < < < < < < PCB 153 mg/kg TS < < < < < < < < < < < < PCB 180 mg/kg TS < < < < < < < < < < < < Sum PCB-7 mg/kg TS n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Naftalen mg/kg TS <0.010 <0.010 < ,036 0,025 0,094 <0.010 < ,018 <0.010 < ,017 Acenaftylen mg/kg TS <0.010 <0.010 < ,291 < ,011 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaften mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoren mg/kg TS <0.010 <0.010 < ,08 0,02 0,014 <0.010 < ,031 <0.010 < ,014 Fenantren mg/kg TS 0,052 0,014 0,011 0,821 0,099 0,16 0,014 0,016 0,679 0,093 0,019 0,317 Antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 < ,272 0,039 0,034 <0.010 < ,103 0,02 < ,03 Fluoranten mg/kg TS 0,089 0,048 0,016 2,91 0,11 0,158 0,01 0,047 2,42 0,247 0,029 0,794 Pyren mg/kg TS 0,076 0,039 0,014 2,86 0,096 0,117 < ,039 1,91 0,2 0,022 0,65 Benso(a)antracen^ mg/kg TS 0,039 0,028 < ,36 0,079 0,085 < ,024 0,947 0,106 < ,261 Krysen^ mg/kg TS 0,047 0,023 < ,04 0,113 0,089 < ,02 0,859 0,106 0,01 0,351 Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 0,086 0,048 0,014 1,92 0,164 0,166 < ,048 2,09 0,221 0,012 0,691 Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 0,026 0,014 < ,28 0,059 0,047 < ,014 0,402 0,063 0,01 0,271 Benso(a)pyren^ mg/kg TS 0,031 0,019 < ,33 0,061 0,053 < ,019 0,554 0,081 < ,242 Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 < ,184 0,01 <0.010 <0.010 < ,161 0,022 < ,055 Benso(ghi)perylen mg/kg TS 0,031 0,018 < ,03 0,151 0,07 < ,02 0,736 0,09 0,017 0,241 Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 0,046 0,028 < ,08 0,041 0,045 < ,032 1,14 0,146 0,013 0,176 Sum PAH-16 mg/kg TS 0,523 0,279 0,055 16,5 1,07 1,14 0,024 0, ,4 0,132 4,11 Bensen mg/kg TS < < < < < < < < < < < <0.0100

41 Toluen mg/kg TS <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 Etylbensen mg/kg TS <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 Xylener mg/kg TS < < < < < < < < < < < < Sum BTEX mg/kg TS n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Fraksjon C5-C6 mg/kg TS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 Fraksjon >C6-C8 mg/kg TS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 Fraksjon >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fraksjon >C10-C12 mg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 Fraksjon >C12-C16 mg/kg TS <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 Fraksjon >C12-C35 mg/kg TS < Fraksjon >C16-C35 mg/kg TS < Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information. For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the corresponding signed final report from ALS Laboratory Group Norway AS

42 From: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0277 Oslo. Tlf Faks To: Norconsult Ref: Marit Elveos Program: JORD Ordernumber: N ( ; Hammerfest Energi ) Report created: by Monica.bendiksen ELEMENT SAMPLE P3-C (Riste LS=10) Jord Tørrstoff før utvasking % 77,5 Mengde innveid g 175,2 Volum tilsatt ml 1699,8 ph 8,3 Ledningsevne (konduktivitet) µs/cm 117,2 As µg/l 3,05 Ba µg/l 80,3 Cd µg/l 0,0929 Cr µg/l <0.5 Cu µg/l 73 Hg µg/l <0.02 Mo µg/l 5,82 Ni µg/l 1,61 Pb µg/l 17,1 Sb µg/l 1,68 Se µg/l 0,632 Zn µg/l 28,5 Klorid (Cl-) mg/l 1,2 Fluorid (F-) mg/l <0.15 Sulfat (SO4) mg/l 9,5 DOC mg/l 13 Fenolindeks mg/l < Totalt løst stoff (TDS) mg/l 80 Beregnet utvasket mengde: As mg/kg TS 0,0305 Ba mg/kg TS 0,802 Cd mg/kg TS note Cr mg/kg TS < Cu mg/kg TS 0,729 Hg mg/kg TS < Mo mg/kg TS 0,0582 Ni mg/kg TS 0,0161 Pb mg/kg TS 0,171 Sb mg/kg TS 0,0168 Se mg/kg TS 0,00631 Zn mg/kg TS 0,285 Klorid (Cl-) mg/kg TS 12 Fluorid (F-) mg/kg TS <1.50 Sulfat (SO4) mg/kg TS 94,9 DOC mg/kg TS 130 Fenolindeks mg/kg TS < Totalt løst stoff (TDS) mg/kg TS 799 P3-C (Riste LS=10) Jord: Note: Utvasket mengde Cd: 0, mg/kg TS Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information. For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the corresponding signed final report from ALS Laboratory Group Norway AS

43 VEDLEGG 4 Kart med prøvestasjoner

44

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile RAPPORT INNLEDENDE STUDIE Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile Rapport nummer 13509130057-2 Rapportnavn: Innledende studie - Grev Wedelsplass, Drammen.

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Hellemyrhallen Kristiansand

Hellemyrhallen Kristiansand Kristiansand kommune Hellemyrhallen Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2013-05-13 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Lokalisering, avgrensning av tiltaksområdet og akseptkriterier

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Bunker Oil AS, Hammerfest. Miljøgeologisk undersøkelse. 1 1.2.2012 17 anbh ij eok. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Bunker Oil AS, Hammerfest. Miljøgeologisk undersøkelse. 1 1.2.2012 17 anbh ij eok. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: Miljøgeologisk undersøkelse bminit1 Rapport: 1. februar 2012 Bunker Oil AS, Hammerfest Oppdragsgiver: Bunker Oil AS Dato: 1.

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Torridal skole - Kristiansand

Torridal skole - Kristiansand Kristiansand kommune Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2014-09-22 Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 Innhold 1

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer