RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12"

Transkript

1 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-002

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 2 av 14

3 RAPPORT OPPDRAG Kløfta sendestasjon DOKUMENTKODE RIGm-RAP-002 EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) OPPDRAGSLEDER Gunnar Olstad KONTAKTPERSON Kjetil Alstad UTARBEIDET AV Aina Marie Nordskog KOORDINATER SONE: UTM33 ØST: NORD: ANSVARLIG ENHET 1013 Oslo Miljøgeologi GNR./BNR./SNR. 18 / 13 / Ullensaker SAMMENDRAG Forsvarsbygg planlegger sanering av forurenset grunn på eiendommen til den nedlagte Kløfta sendestasjon, i Ullensaker kommune. I forbindelse med de planlagte arbeidene har Multiconsult AS på oppdrag fra Forsvarsbygg utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. I mai 2014 utførte Multiconsult en fase 2 miljøteknisk grunnundersøkelse med jordprøvetakning og kjemisk analyse av jordprøver (rapport nr RIGm-RAP-001). Undersøkelsen viste at det på deler av eiendommen var forurensede masser. Forurenset grunn på eiendommen skal saneres slik at Miljødirektoratets gjeldende akseptkriterier for arealbruk boligformål oppfylles (TA-2553/2009). I henhold til akseptkriteriene skal gjenværende toppjordmasser (fra 0-1 meters dyp) ikke overskride tilstandsklasse 2, og dypereliggende masser (>1 meters dyp) skal ikke overskride tilstandsklasse 3. All jord på eiendommen som er forurenset over akseptkriteriene skal fjernes og leveres til godkjent mottak og i henhold til forurensningsgrad. For toppjord gjelder dette masser ved de undersøkte prøvegropene PG2, PG3, PG4, PG6 og PG8 lokalisert nordøst og sentralt på eiendommen. Disse massene er forurenset i tilstandsklasse 3-5 (over klasse 5 for olje i PG3). For dypereliggende masser er det ikke påvist overskridelse av akseptkriteriene, og det er ikke behov for sanering. Det er grovt estimert at volum masser som må fjernes ved de tre prøvepunktene PG2, PG3 og PG8 vil utgjøre omlag m 3. Volum masser ved PG4 og PG6 er usikkert, ettersom utstrekningen av fyllmassene rundt disse punktene må avgrenses ved sanering. Graveinstruks er beskrevet i vedlegg B, og gir en beskrivelse av hvordan gravearbeidene på eiendommen skal utføres, og av massehåndtering. Gravearbeidene må følges opp av en miljøgeolog, samt at det skal tas sluttprøver og utarbeides sluttdokumentasjon for den utførte saneringen av forurenset grunn Tiltaksplan A. M. Nordskog Gunnar Olstad Gunnar Olstad REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nedre Skøyen vei 2 Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Tlf multiconsult.no NO MVA

4 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Områdebeskrivelse Historikk og dagens situasjon Fremtidig bruk av eiendommen Forurensningssituasjon Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser Utførte miljøtekniske grunnundersøkelser Miljømål for området Akseptkriterier for arealbruk bolig Tiltak Planlagt tiltak Krav til gravearbeider og disponering av masser Overflateavfall Vurdering av risiko for forurensningsspredning som følge av terrenginngrep Beredskap, kontroll og overvåkning Sikkerhetsopplegg for personell Sluttrapportering Forurensningssituasjonen etter tiltak Faglige kvalifikasjoner Oppsummering av tiltaksplanen Tegninger Tiltaksområder Vedlegg Vedlegg A Vedlegg B Miljøteknisk rapport RIGm-RAP-001 Graveinstruks RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 4 av 14

5 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning Multiconsult AS er engasjert av Forsvarsbygg for å utarbeide en miljøteknisk tiltaksplan i forbindelse med planlagt sanering av forurenset grunn på Kløfta sendestasjon, i Ullensaker kommune. Multiconsult har i mai 2014 utført en fase 2 miljøteknisk grunnundersøkelse av eiendommen som påviste forurenset grunn på deler av tomten (rapport nr RIGm-RAP-001). Rapporten foreligger i vedlegg A. Eiendommen er planlagt solgt, og det planlegges å sanere forurenset grunn på tomten iht. kravene for arealbruk bolig i Miljødirektoratets veileder (TA-2553/2009). Denne tiltaksplanen for planlagte gravearbeider er utarbeidet på bakgrunn av påvist forurensning på eiendommen. I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 er det krav om tiltaksplan for gravearbeider ved terrenginngrep på områder hvor det er påvist forurensning over Miljødirektoratets normverdier. Tiltaksplanens formål er at eventuell forurenset grunn ikke medfører en uakseptabel helse- og miljørisiko for omgivelsene, verken under planlagte terrenginngrep eller i framtiden. 2 Områdebeskrivelse 2.1 Historikk og dagens situasjon Eiendommen (gnr/bnr 18/13) i Gamleveien 32 er lokalisert sørvest for Kløfta sentrum i Ullensaker kommune. Kløfta sendestasjon har vært benyttet som radiosendestasjon siden den ble etablert av den tyske hær i Televerket drev radiosendestasjonen en kort periode etter krigen, fra , frem til Forsvaret overtok den rundt Forsvaret har siden drevet aktivitet i forbindelse med sendestasjonen på eiendommen. Den nedlagte sendestasjonen består i dag av 8 bygninger, disse er vist på flyfoto i figur 1. Lengst mot nord er det to garasjer, i tillegg er det en garasje mot øst. Det største bygget på eiendommen er et teknisk lager, og rett øst for dette ligger et aggregathus og en vannbunker. Selve radiostasjonen ligger mot sørvest, og består av et lite hus med nedgang til en undergrunns bunker. Det er også et sveiseverksted mot sørøst. Ingen av byggene er lenger i bruk, men Forsvarskommando Sør-Norge fjernstyrer i dag kortbølgesenderen (oppgitt i verditakst av del av eiendommen, dokument nr , datert september 2013). Det har tidligere stått et bolighus i den sørlige enden av den største parkeringsplassen som er lokalisert i øst. Dette har blitt revet mellom 2008 og Det totale arealet av eiendommen er i følge eiendomsmatrikkelen i underkant av m 2. Nærmeste resipient er bekken Gislebekken som ligger ca. 200 meter mot øst. Ca. 300 meter mot vest er det en tilførselsbekk til elva Leira, Leira ligger ca. 1,2 km vest for eiendommen. Eiendommen har relativt flatt terreng, med skog i nordvest, sør og øst. Det er fire mindre parkeringsplasser og fire korte veistrekker med asfaltdekke, og det resterende området består av gressdekke. Fra eiendomsgrensa i vest er det et svakt fall mot Leira. Løsmassene består i hovedsak av et tynt dekke av humusholdig matjord over tørrskorpeleire/leire. Massene har lav permeabilitet. Dybde til grunnvann er ukjent RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 5 av 14

6 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 3 Forurensningssituasjon Nord Figur 1: Flyfoto over Kløfta sendestasjon fra 2013, eiendomsgrensa er markert med blått (kartgrunnlag fra Geodata). 2.2 Fremtidig bruk av eiendommen Fremtidig arealbruk for eiendommen er ikke bestemt, og avhenger av kommunens regulering og fremtidig kjøpers planer. Forurensningssituasjonen vurderes i denne rapporten ut i fra den potensielt mest sårbare brukergruppen av eiendommen, som vil være beboere. Veilederens tillatte akseptkriterier for toppjord (0-1 m) og dypereliggende jord (>1 m) ved ulike typer arealbruk er beskrevet i kapittel Forurensningssituasjon 3.1 Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser Miljødirektoratet har i veileder TA-2553/2009 fastsatt tilstandsklasser for forurenset grunn for lettere å kunne klassifisere forurensningsgraden, og å vurdere tiltaksbehovet ut ifra arealbruk og innhold av miljøgifter i jord. Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av mulig virkning på menneskers helse, og gir uttrykk for hva som regnes som god eller dårlig miljøtilstand (se tabell 1). Tabell 1: Fargekoder for klassifisering av helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009). Tilstandsklasse Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Øvre grense styrt av Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Grense for farlig avfall RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 6 av 14

7 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 3 Forurensningssituasjon Tilstandsklasse 1 representerer jord uten målbart innhold av eller med så lave konsentrasjoner av miljøgifter at det ikke utgjør noen risiko for helse eller miljø. Normverdiene for forurenset grunn defineres av grensen mellom klasse 1 og klasse 2. Dersom forurensningsnivå er over øvre grense i tilstandsklasse 1 må det i henhold til forurensningsforskriftens kap. 2, utarbeides en tiltaksplan dersom det skal graves på eiendommen. 3.2 Utførte miljøtekniske grunnundersøkelser Forsvarsbygg utførte i november 2013 en innledende miljøundersøkelse på området, med hensikt å avdekke hvorvidt historisk bruk av eiendommen gir grunn til mistanke om forurenset grunn (notat FSTN Kløfta). Undersøkelsen ga mistanke om forurensning rundt fem ulike kildeområder, på resten av eiendommen er det ikke mistanke om forurensning. I mai 2014 utførte Multiconsult en miljøteknisk grunnundersøkelse med jordprøvetakning som avdekket forurenset grunn (vedlegg A). Det ble utført prøvegraving med gravemaskin i 13 prøvegroper på eiendommen, samt fjernet en 3 m 3 dieseltank og tatt kontrollprøver i tankgropa. Totalt 20 jordprøver ble analysert for innhold av olje, tungmetaller, PAH, PCB og/eller bensen. Analyseresultatene er vurdert mot Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553/2009), og resultatene er vist for tungmetaller i tabell 2, og olje, PAH, PCB og bensen i tabell 3. Høyeste påviste tilstandsklasse i hvert prøvepunkt er vist i figur 2. Nord Figur 2: Høyeste påviste tilstandsklasse i de 14 undersøkte prøvepunktene på Kløfta sendestasjon. Små sirkler viser toppjord (0-1 m), og store sirkler viser dypereliggende masser (> 1 m). Det ble i hovedsak undersøkt i områder hvor den innledende undersøkelsen ga mistanke om forurensning. I nordøst ved prøvegropene PG1-PG6 var det mistanke om forurensning fra en forbrenningsovn, samt to hauger med mulige fyllmasser. Ved PG7 og PG8 var det mistanke om RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 7 av 14

8 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 3 Forurensningssituasjon forurensning fra en nedgravd dieseltank. Ved PG9-PG12 og PG14 ble det undersøkt for fyllmasser, og ved PG13 ble det undersøkt for avfall/fyllmasser under terrengoverflaten. Undersøkelsen viste at massene på området i hovedsak består av < 0,5 meter humusholdig matjord over tørrskorpeleire/leire. På den nordøstlige delen av området ble det imidlertid påvist forurensede fyllmasser ned til maksimalt 1 meters dyp i tre prøvegroper (PG3, PG4 og PG6), og ned til maksimalt to meters dyp i en prøvegrop (PG2). I prøvegrop PG1 ble det kun påvist innhold av olje (C12-C35) i tilstandsklasse 3 i dypereliggende masser (1-1,2 meter), det er sannsynlig at dette skyldes at høyt humusinnhold har hatt påvirkning på analysen. Det ble også påvist svak overflateforurensing i fire prøvegroper (PG8, PG10, PG11 og PG13) på andre deler av eiendommen (se figur 2). Den mest forurensede prøvegropen er PG3. Forurensning av olje ved PG3 er i et tynt jord- og gressdekke på en betongplate. Betongplaten kan også inneholde forurensing, men det er lite sannsynlig at forurensning har spredt seg under platen da det er snakk om askerester og rester av drivstoff etter forbrenning i forbrenningsovnen eller på selve platen. Tabell 2: Innhold av tungmetaller () i prøver av jord vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser (angitt med fargekoder). TUNGMETALLER Prøvenavn Dybde (m) Massetype Arsen Kadmium Krom Kobber Kvikksølv Nikkel Bly Sink PG Brun finkornet sand 2,9 <0, , PG ,2 Svart humusholdig jord <3,4 <0,27 6,7 7,8 0,15 7, PG ,9 Brun humusholdig jord 100 1, , PG2-2 0,9-1 Brun sand 4,5 1, , PG2-3 1,3-1,5 Brun humusholdig jord 4,1 0, , PG2-4 1,5-1,6 Tørrskorpeleire <2,5 <0,2 13 3,6 <0,01 8,9 5,7 20 PG3 0-0,2 Askejord m/drivstofflukt 4, , PG4 0-0,6 Brun humusholdig jord 3,0 1, , PG ,6 Brun sand 4,8 0, , PG ,5 Svart humusholdig jord 2,7 0, , PG8 0-0,3 Brun humusholdig jord 2,7 0, , PG10 0-0,4 Brun humusholdig jord 3,1 0, , PG11 0-0,3 Brun humusholdig jord 2,8 0, , PG12-1 0,15-0,35 Brun sand <2,4 <0, , PG12-2 0,35-0,4 Svarte masser <2,5 0,34 6,9 4,7 0,06 4, PG13 0-0,4 Brun humusholdig jord 2,6 0, , Tilstandsklasse 1 <8 <1,5 <50 <100 <1 <60 <60 < RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 8 av 14

9 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 4 Miljømål for området Tabell 3: Innhold av olje, PAH, PCB og bensen () i prøver av jord vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser (angitt med fargekoder). PAH, OLJE, PCB OG BENSEN Prøvenavn Dybde (m) Massetype C8-C10 C10-C12 C12-C35 Benso(a)pyren PAH-16 PCB7 Bensen PG Brun finkornet sand <5 < ,068 <0,5 i.a. i.a. PG ,2 Svart humusholdig jord <5 < ,047 0,61 i.a. i.a. PG ,9 Brun humusholdig jord <5 < ,061 0,76 0,28 0,0067 PG2-2 0,9-1 Brun sand <5 < ,28 3,6 0,013 <0,003 PG2-3 1,3-1,5 Brun humusholdig jord <5 < ,38 4,7 0,006 <0,003 PG2-4 1,5-1,6 Tørrskorpeleire <5 <10 44 <0,03 <0,5 <0,002 <0,003 PG3 0-0,2 Askejord m/drivstofflukt < , ,1 PG4 0-0,6 Brun humusholdig jord <5 < ,33 5,1 0,083 <0,003 PG ,6 Brun sand <5 <10 <20 0,03 <0,5 <0,002 <0,003 PG ,5 Svart humusholdig jord <5 < ,15 1,7 0,0026 <0,003 PG ,5 Brun sand <5 <10 <20 i.a. i.a. i.a. <0,003 PG ,5 Brun sand <5 <10 <20 i.a. i.a. i.a. <0,003 PG ,5 Brun sand <5 <10 <20 i.a. i.a. i.a. <0,003 PG ,5 Brun sand <5 <10 <20 i.a. i.a. i.a. <0,003 PG8 0-0,3 Brun humusholdig jord <5 < ,54 8 i.a. i.a. PG10 0-0,4 Brun humusholdig jord <5 < ,13 1,6 i.a. i.a. PG11 0-0,3 Brun humusholdig jord <5 < <0,03 <0,5 i.a. i.a. PG12-1 0,15-0,35 Brun sand <5 <10 <20 <0,03 <0,5 i.a. i.a. PG12-2 0,35-0,4 Svarte masser <5 < <0,03 <0,5 i.a. i.a. PG13 0-0,4 Brun humusholdig jord <5 < <0,03 <0,5 0,0094 <0,003 Tilstandsklasse 1 <10 <50 <100 <0,1 <2 <0,01 <0, ,5 8 0,5 0, , , i.a. = prøven ikke analysert for gjeldende forbindelse - = pga forstyrrelser fra andre stoff i prøven kunne laboratoriet ikke gi resultat for PCB. 12 av de til sammen 20 analyserte jordprøvene hadde innhold av miljøgifter over Miljødirektoratets normverdier (tilstandsklasse 1). De to prøvene med sterkest forurensning var PG2-1 og PG3. Den ene av prøvene (PG3) hadde innhold av forurensning over tilstandsklasse 5 for olje, samt tilstandsklasse 2-5 for tungmetaller, PAH og bensen. Den andre prøven (PG2-1) hadde innhold av tungmetaller i tilstandsklasse 4 og olje og PAH i tilstandsklasse 2. De resterende ti forurensede prøvene var svakt forurenset i tilstandsklasse Miljømål for området Fremtidig arealbruk for eiendommen er ikke bestemt, men eiendommen skal saneres til arealbruk bolig. Forurensningssituasjonen vurderes ut i fra den potensielt mest sårbare brukergruppen av eiendommen, som vil være beboere. Det overordnede målet for eiendommen er å få et godt ytre miljø med tanke på planlagt arealbruk. Det defineres følgende miljømål: RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 9 av 14

10 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 4 Miljømål for området 1. Restforurensninger i grunnen skal ikke utgjøre noen helserisiko for mennesker eller dyr som oppholder seg ute eller innendørs på området. 2. Restforurensninger i grunnen skal ikke kunne spres til eiendommer nedstrøms, eller til nærliggende resipient og forringe vannkvaliteten der. 4.1 Akseptkriterier for arealbruk bolig For arealbruk «bolig» angis det i veilederen at forurensningskonsentrasjoner inntil tilstandsklasse 2 eller lavere kan aksepteres i øvre jordlag (0-1 m), og forurensning inntil tilstandsklasse 3 i dypereliggende jord (>1 m). I dypereliggende jord (> 1 m) kan det også aksepteres forurensning inntil tilstandsklasse 4 dersom en risikovurdering av human helse og spredning kan dokumentere at risikoen er akseptabel (se tabell 4). Det utføres ikke en stedsspesifikk risikovurdering av human helse og spredning i denne tiltaksplanen. De planlagte arbeidene vil derfor forholde seg til de generelle kriteriene for boligformål, hhv. tilstandsklasse 2 og 3. Tabell 5 inneholder en oversikt over de endelige akseptkriteriene for eiendommen (henholdsvis tilstandsklasse 2 og 3). Tabell 4: Akseptert forurensningsnivå/tilstandsklasser ved arealbruk bolig (TA 2553/2009). Dybde i jordprofil Toppjord (0-1 meter) Dypereliggende masser (>1 meter) Tillatt tilstandsklasse Tilstandsklasse 2 eller lavere Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 4 kan aksepteres dersom risikovurdering med hensyn til spredning og avgassing kan dokumentere at det er forsvarlig. Tabell 5: Endelige akseptkriterier for eiendommen angitt i (TA 2553/2009). Stoff 0-1 m dybde (tilstandsklasse 2) <1 m dybde (tilstandsklasse 3) Arsen Bly Kadmium Kvikksølv 2 4 Kobber Sink Krom (III) Nikkel Benzen 0,015 0,04 Alifater C8-C Alifater >C10-C Alifater >C12-C Benso(a)pyren 0,5 5 PAH RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 10 av 14

11 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 5 Tiltak 5 Tiltak 5.1 Planlagt tiltak Det er planlagt å utføre en sanering av eiendommen for å kunne tilfredsstille kravene til arealbruk bolig i Miljødirektoratets veileder. Ut i fra utført miljøteknisk grunnundersøkelse er omtrentlige områder hvor forurensede masser må fjernes tegnet inn på kart, se tegning nr Da utstrekningen av forurensningen ikke er kjent, er ikke avgrensningen av delområdene endelige. Ved de tre prøvepunktene PG2, PG3 og PG8 er det anslått m 3 masser som må leveres til godkjent deponi og i henhold til forurensningsgrad (tabell 6). Volum masser ved PG4 og PG6 er usikkert, og utstrekningen av fyllmassene rundt disse punktene må avgrenses med prøvetakning ved sanering. I volumberegningene er det ikke tatt hensyn til utsortering av avfall eller store steiner. Det presiseres av volumanslagene er usikre. Tabell 6: Anslått areal og volum av forurensing. Område Dybdeintervall (m) Omtrentlig areal (m 2 ) Omtrentlig volum (m 3 ) PG PG3 0-0, PG4 0-0,6 Usikkert Usikkert PG6 0-0,5 Usikkert Usikkert PG8 0-0, Det må utføres supplerende prøvetakning på den nordøstlige delen av området for å avgrense utstrekningen av forurensede fyllmasser. Ved PG2 er det snakk om fjerning av en haug med fyllmasser fra 0-1 meters dyp. Denne haugen stikker over terrengoverflaten, og er dekket av kvister og skrot. Ved PG3 er forurensing som skal fjernes begrenset til området oppå betongplaten. Ved PG8 er det ikke observert noen spesifikk kilde til overflateforurensningen, og den antas å være av svært begrenset omfang. Gravingen for sanering vil foregå i dybdeintervallet 0 til maksimalt 1 meter, og kommer trolig ikke til å berøre grunnvann. Det er derfor lite sannsynlig at det blir behov for lensing. 5.2 Krav til gravearbeider og disponering av masser Graveinstruksen er gjengitt i vedlegg B, og gir veiledning til entreprenører om graving, sortering, mellomlagring med mer. Graving i forurenset grunn må følge følgende graveplan: All graving skal skje forsiktig, slik at det ikke oppstår fare for spredning av forurensning. Asfalt og evt. rester av betong skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for gjenbruk. Alle forurensede masser som skal graves opp og kjøres bort fra eiendommen skal leveres til godkjent mottak for forurensede masser og i henhold til forurensningsgrad. Fyllmasser på den nordøstlige delen av området (rundt PG2-PG4) og masser ved PG6 og PG8 er forurensede i tilstandsklasse 3-5 (over klasse 5 for olje i PG3). Entreprenør skal på forhånd ha inngått avtale med mottaker(e) om levering i henhold til dokumentert forurensningsgrad/ tilstandsklasse for massene RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 11 av 14

12 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 5 Tiltak Forurensning i tilstandsklasse over 5 for olje ved PG3 ligger i et tynt jord- og gressdekke på en betongplate. Jord- og gressdekket må skrapes av platen. Fraksjoner med kornstørrelse over 50 mm, samt naturlig avsatte leirmasser uten tegn til forurensning er å betrakte som rene masser og kan disponeres fritt. Eventuelle forekomster av søppel, som glass, jernskrot, asfalt, trevirke, samt tegl og betong skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for aktuell avfallsfraksjon, med mindre dette utgjør små mengder og massene skal til godkjent mottak. Dersom det påtreffes evt. nedgravde oljetanker under gravearbeidene må miljøgeolog kontaktes for nærmere undersøkelser. Dersom det påtreffes masser med lukt eller tegn til sterk forurensning må miljøgeolog kontaktes for nærmere undersøkelser. 5.3 Overflateavfall I skogsområdet i nordvest ligger det avfall som knuste eternittplater og impregnert treverk på bakken. Det ble gravd en prøvegrop i dette området (PG13), og det var avfall i massene fra 0-0,4 meters dyp. Det ble ikke påvist forurensning over akseptkriteriene for toppjord. Nordøst på området (ved betongplaten) ligger det en liten haug med knust betong og flere telestolper, og i skogsområdet i sør står det et gammelt delvis revet plankegjerde som kan bestå av impregnert trevirke. Alt overflateavfall skal fjernes i forbindelse med saneringen, og avfallet må leveres til godkjent mottak. 5.4 Vurdering av risiko for forurensningsspredning som følge av terrenginngrep Under utgraving vil eksponering av eventuelle forurensede masser kun vare i en kort periode, og arbeiderne vil derfor kun bli eksponert for forurensningen i en begrenset periode. Det forutsettes at anleggsarbeiderne følger standard HMS- rutiner med blant annet heldekkende klær. HMS er entreprenørs ansvar. Eventuelt lensevann må tas hånd om på en måte som hindrer uheldig påvirkning av vassdrag/resipient. Miljørisikoen ved terrenginngrepet er vurdert som liten ut fra historikk/tidligere arealbruk og grunnforhold. Ved uforutsette situasjoner må Multiconsult kontaktes for å vurdere om det er behov for tiltak. 5.5 Beredskap, kontroll og overvåkning Miljøgeolog fra Multiconsult skal være tilstede på oppstartsmøte med entreprenør for å gjennomgå kravene i tiltaksplanen og avtale videre oppfølging. Entreprenør er ansvarlig for tilkalling av miljøgeolog dersom det avdekkes uforutsett forurensning. Entreprenør skal ha nødvendig beredskap for å oppdage og stanse forurensningsspredning, samt fjerne og/eller begrense virkningen av akutt forurensning. Eksempler på beredskap er pumpesystem for lensevann og tilgjengelighet av oppsugningsmateriale som eksempelvis Zugol. Det skal tas sluttprøver for å dokumentere at gjenværende masser ikke overskrider akseptkriteriene. Dersom observasjoner i felt ikke tilsier noe annet, vil prøvene analyseres for tungmetaller, olje og PAH, og evt. PCB. Resultater fra sluttprøvetakningen skal dokumenteres i sluttrapporten. 5.6 Sikkerhetsopplegg for personell Ved graving i forurensede masser skal god personlig hygiene utøves. Hendene skal alltid vaskes før spising. Tilsølt hud skal for sikkerhets skyld vaskes. Forøvrig antas det ikke å være behov for spesielle RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 12 av 14

13 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 5 Tiltak forholdsregler ut fra den forurensning som forventes. Det påpekes likevel at HMS er entreprenørens ansvar. Før feltarbeid skal det utarbeides en HMS plan og sikker jobb analyser (SJA). Følgende verneutstyr skal brukes av personell ved oppgraving i/sortering av sterkt forurensede masser: Kjeledress/jakke og bukse av tettvevd stoff. Vernebriller. Støvmaske, dersom det forekommer støvdannelse. Dersom det oppstår kraftig lukt benyttes maske med filter for organiske stoffer. Kuttresistente arbeidshansker, av olje/kjemikalieresistent materiale ved oljeforurensning. 5.7 Sluttrapportering Etter at arbeidene/tiltaket er avsluttet skal det utarbeides en sluttrapport for utførte gravearbeider som skal sendes til kommunen for godkjenning. Sluttrapporten skal inneholde følgende: Beskrivelse av hvilke grunn- og tiltaksarbeider som er gjennomført Dokumentasjon for disponering av alle gravemasser som kjøres vekk fra eiendommen (for eksempel veielapper eller tilsvarende fra godkjente mottak) Hvorvidt det har foreligget avvik fra tiltaksplanen Resultater fra supplerende undersøkelser Sluttrapporten skal utarbeides av den miljøgeolog som har vært tilstede under gravearbeidene. Sluttrapport skal sendes kommunen for behandling. 5.8 Forurensningssituasjonen etter tiltak Det planlagte tiltaket omfatter fjerning av masser forurenset over akseptkriteriene for arealbruk bolig. Dette vil medføre en forbedring av miljøtilstanden på eiendommen. Sluttrapporten vil beskrive forurensningssituasjonen etter tiltak. 5.9 Faglige kvalifikasjoner Denne tiltaksplanen er utarbeidet av Multiconsult AS, som er et godkjent foretak, jfr. forskrift av 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak med ansvarsrett og foretak med særlig faglig kompetanse Oppsummering av tiltaksplanen Forurensingsforskriften (FOR ) kapittel 2 «Opprydning i forurenset grunn ved byggeog gravearbeider» inneholder blant annet krav om at det skal utarbeides en tiltaksplan dersom Miljødirektoratets normverdier er overskredet. I tabell 7 er de 7 punktene i forurensningsforskriften som omfattes av 2-6 presentert RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 13 av 14

14 Kløfta sendestasjon Tiltaksplan for forurenset grunn multiconsult.no 5 Tiltak Tabell 7: Oppsummering av tiltaksplanen. Punkt i 2-6 Kortfattet beskrivelse Kapittel Redegjørelse for undersøkelser som er foretatt Redegjørelse for fastsatte akseptkriterier Vurdering av risiko for forurensingsspredning som følge av terrenginngrepet Redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres, samt tidsplan for dette Redegjørelse for hvordan forurenset masse skal disponeres Redegjørelse for kontrolltiltak Dokumentasjon av at tiltaksgjennomføringen blir utført av godkjente foretak Det er gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse med jordprøvetakning i 14 prøvepunkt. Det er påvist forurensede masser over miljødirektoratets normverdi. Akseptkriterier er fastsatt i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Risiko for spredning av forurensning som følge av tiltaket er ansett som meget liten så lenge tiltaksplanen følges. Eiendommen skal saneres til å tilfredsstille kravene til arealbruk bolig. Saneringen er planlagt utført i løpet av Alle masser som er forurenset over akseptkriteriene for arealbruk bolig skal leveres til godkjent mottak. Masser som har lavere innhold av forurensning enn disse akseptkriteriene skal ikke fjernes. Kontrolltiltak vil bli utført av Multiconsult i samarbeid med entreprenøren. Hovedentreprenøren vil ha det overordnede ansvar. Multiconsult utarbeider sluttrapport og vedlegg B RIGm-RAP juli 2014 / 00 Side 14 av 14

15 Tegninger 003 Tiltaksområder

16 Tegnforklaring Eiendomsgrense PG13!( ð Fjerning av overflateavfall PG14 ð PG10!( ð PG8!( PG7 ð ð!( PG9 ð PG1!( ð PG6!( ð Må avgrenses ved sanering Må avgrenses ved sanering PG4!( ð PG3!( ð PG5!( ð!( ð PG2 Fjerning av overflateavfall Fyllmasser som må avgrenses Tiltaksområder Tilstandsklasse Toppjord (0-1 m)!( Tilstandsklasse 1!( Tilstandsklasse 2!( Tilstandsklasse 3!( Tilstandsklasse 4!( Tilstandsklasse 5 Dypereliggende (>1 m)!( Tilstandsklasse 1!( Tilstandsklasse 2!( Tilstandsklasse 3!( Tilstandsklasse 4!( Tilstandsklasse 5 PG12!( ð PG11!( ð ð Ikke analysert prøve Fjerning av mulig impregnert plankegjerde 0 12, Meter Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. Original format Fag A3 GEO TILTAKSOMRÅDER Tegningens filnavn RIGm-TEG-003 Underlagets filnavn Kartgrunnlag fra Geodata FORSVARSBYGG KLØFTA SENDESTASJON MILJØTEKNISK TILTAKSPLAN Dato 30. juni 2014 Oppdrag nr Konstr./Tegnet AIMN Tegning nr. 003 Målestokk 1:500 Kontrollert GO Godkjent GO Rev. 00

17 Vedlegg A Miljøteknisk rapport RIGm-RAP-001

18 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/8 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO / REVISJON: 9. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

19 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 2 av 16

20 RAPPORT OPPDRAG Kløfta sendestasjon DOKUMENTKODE RIGm-RAP-001 EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) OPPDRAGSLEDER Gunnar Olstad KONTAKTPERSON Kjetil Alstad UTARBEIDET AV Aina Marie Nordskog KOORDINATER SONE: UTM33 ØST: NORD: ANSVARLIG ENHET 1013 Oslo Miljøgeologi GNR./BNR. 18 / 13 / Ullensaker SAMMENDRAG Multiconsult AS har på oppdrag fra Forsvarsbygg utført en miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) på den nedlagte Kløfta sendestasjon i Ullensaker kommune. Det er utført prøvegraving med gravemaskin i 13 prøvegroper på eiendommen, samt fjernet en 3 m 3 dieseltank og tatt kontrollprøver i tankgropa. Totalt 20 jordprøver ble analysert for innhold av olje, tungmetaller, PAH, PCB og/eller bensen. Analyseresultatene er vurdert mot Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553/2009). Undersøkelsen viste at massene på området i hovedsak består av < 0,5 meter humusholdig matjord over tørrskorpeleire/leire. På den nordøstlige delen av området ble det imidlertid påvist forurensede fyllmasser ned til maksimalt 1 meters dyp i tre prøvegroper (PG3, PG4 og PG6), og ned til maksimalt to meters dyp i en prøvegrop (PG2). Det ble også påvist svak overflateforurensing i fire prøvegroper (PG8, PG10, PG11 og PG13) på andre deler av eiendommen. Fremtidig arealbruk for eiendommen er ikke bestemt, og avhenger av kommunens regulering og fremtidig kjøpers planer. For å vurdere forurensningssituasjonen på eiendommen er det tatt utgangspunkt i akseptkriterier for den mest sensitive arealbruk som er «boligområde» i Miljødirektoratets veileder (TA-2553/2009). På den nordøstlige delen av eiendommen er det påvist fyllmasser forurenset av tungmetaller, olje, PAH, PCB og bensen i tilstandsklasse 2-5 (over klasse 5 for olje i PG3). På denne delen av området er det påvist overskridelse av øvre tillatte tilstandsklasse (tilstandsklasse 2) for toppjord (0-1 meter) ved arealbruk «bolig» i de fire prøvegropene PG2, PG3, PG4 og PG6. Det er i tillegg påvist overskridelse av øvre tillatte tilstandsklasse for toppjord i prøvegrop PG8 lokalisert sentralt på eiendommen. For dypereliggende masser er det ikke overskridelse av øvre tillatte tilstandsklasse (tilstandsklasse 3) i noen av de analyserte jordprøvene fra de undersøkte prøvegropene. Da det er påvist overskridelse av Miljødirektoratets normverdier, må det i henhold til forurensningsforskriften (Kap 2) ved eventuelt terrenginngrep på eiendommen utarbeides en tiltaksplan for fremtidige gravearbeider Datarapport - miljøteknisk grunnundersøkelse A. M. Nordskog G. Olstad G. Olstad REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nedre Skøyen vei 2 Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Tlf multiconsult.no NO MVA

21 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Områdebeskrivelse og grunnforhold Oppsummering av innledende undersøkelse (Forsvarsbygg 2013) Utførte undersøkelser Resultater Observasjoner Klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i jord Resultater av kjemiske analyser av jordprøver Vurdering av forurensningssituasjonen Forurensningssituasjon ved mindre sensitiv arealbruk Konklusjon Tegninger Plassering av prøvepunkt 002 Forurensningssituasjon 10 Sjaktprofiler PG1-PG14 Vedlegg Vedlegg A Analysevedlegg fra ALcontrol Laboratories Vedlegg B Notat FSTN Kløfta, Forsvarsbygg, RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 4 av 16

22 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning Multiconsult AS er engasjert av Forsvarsbygg til å utføre en fase 2 miljøteknisk grunnundersøkelse på den nedlagte Kløfta sendestasjon i Ullensaker kommune. Undersøkelsesområdet har gnr./bnr. 13/18, og adresse Gamleveien 32. Forsvarsbygg har i november 2013 utført en innledende miljøundersøkelse på området, med hensikt å avdekke hvorvidt tidligere bruk av eiendommen gir grunn til mistanke om forurenset grunn (notat FSTN Kløfta, se vedlegg B). Undersøkelsen ga mistanke om forurensning blant annet på grunn av en forbrenningsovn, en nedgravd drivstofftank og mistanke om fyllmasser. Multiconsult har derfor utført en fase 2 grunnundersøkelse. Denne omfattet prøvetakning av massene på eiendommen, og vurdering av kjemiske analyseresultater i henhold til Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553/2009). Denne rapporten inneholder en beskrivelse av undersøkelsesområdet og grunnforholdene, resultater fra den utførte grunnundersøkelsen og en vurdering av forurensningssituasjonen. 2 Områdebeskrivelse og grunnforhold Eiendommen i Gamleveien 32 er lokalisert sørvest for Kløfta sentrum i Ullensaker kommune, som vist i figur 1. Flyfoto over Kløfta sendestasjon er vist i figur 2, eiendomsgrensa er markert med blått. Det går et metallgjerde rundt hele eiendommen, som krysser eiendommen vest for den største parkeringsplassen som vist i figur 3. Forsvarets aktivitet i forbindelse med radiostasjonen har i hovedsak foregått innenfor dette gjerdet. På eiendommen er det i dag 8 bygninger, disse er nummerert og navngitt i figur 3. Lengst mot nord er det to garasjer (0007 og 0008), i tillegg er det en garasje mot øst (0002). Det største bygget på eiendommen er et teknisk lager (0005), og rett øst for dette ligger et aggregathus (0006) og en vannbunker (0009). Selve radiostasjonen (0004) ligger mot sørvest, og består av et lite hus med nedgang til en undergrunns bunker. Det er også et sveiseverksted mot sørøst (0003). Ingen av byggene er lenger i bruk, men Forsvarskommando Sør- Norge fjernstyrer i dag kortbølgesenderen (oppgitt i verditakst av del av eiendommen, dokument nr , datert september 2013). Det har tidligere stått et bolighus (0001) i den sørlige enden av den største parkeringsplassen som vist i figur 3, dette har blitt revet mellom 2008 og Det totale arealet av eiendommen er i følge eiendomsmatrikkelen i underkant av m 2. Nærmeste resipient er bekken Gislebekken som ligger ca. 200 meter mot øst. Ca. 300 meter mot vest er det en tilførselsbekk til elva Leira, Leira ligger ca. 1,2 km vest for eiendommen (se figur 1). Eiendommen har relativt flatt terreng, med skog i nordvest, sør og øst. Det er fire mindre parkeringsplasser og fire korte veistrekker med asfaltdekke, og det resterende området består av gressdekke. Fra eiendomsgrensa i vest er det et svakt fall mot Leira. I grøften som følger hele eiendomsgrensen langs jordet mot nord ble det under befaring av eiendommen observert stillestående vann. Dette drenerer trolig mot Leira. I følge informasjon fra NGUs kartdatabaser og geologiske kart, består berggrunnen i området av diorittisk til granittisk gneis, og løsmassene over berggrunn består av elveavsetninger. Rett vest for eiendommen er det oppgitt at det er tykk havavsetning som består av leire. Dette stemmer overens med feltobservasjonene for løsmassene på det undersøkte området, som i hovedsak bestod av et tynt dekke av humusholdig matjord over tørrskorpeleire/leire RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 5 av 16

23 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse og grunnforhold Leira Nord Gislebekken Figur 1: Oversiktskart over Kløfta, det aktuelle området er markert med rød sirkel (kartgrunnlag fra Geodata). Nord Figur 2: Flyfoto over Kløfta sendestasjon fra 2013, eiendomsgrensa er markert med blått (kartgrunnlag fra Geodata) RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 6 av 16

24 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 3 Oppsummering av innledende undersøkelse (Forsvarsbygg 2013) Figur 3: Bygningsoversikt for eiendommen fra Oppsummering av innledende undersøkelse (Forsvarsbygg 2013) I den innledende miljøundersøkelsen utført på området av Forsvarsbygg i november 2013 (notat FSTN Kløfta, se vedlegg B), er det konkludert med fem mulige forurensningskilder. 1. En tidligere nedgravd dieseltank av stål i tilknytning til aggregathuset. Denne ståltanken ble fjernet i nyere tid og erstattet med en 3 m 3 GUP tank. Ståltanken hadde det rustet hull i, noe som kan ha medført lekkasje RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 7 av 16

25 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 4 Utførte undersøkelser 2. En forbrenningsovn nordøst på eiendommen som har vært benyttet til forbrenning av arkiv (sist brukt i 2001). 3. Aggregathuset hvor det er benyttet diesel. 4. En tidligere nedgravd 6 m 3 fyringsoljetank av stål som ble byttet ut med en gasstank i Mistanke om fyllmasser i nærheten av bunkeren/radiostasjonen. 4 Utførte undersøkelser For en miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendom med et areal på omtrent m 2, med punktkilder med kjent lokalisering og antatt den mest følsomme arealbruken «bolig», anbefaler Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 undersøkelse i hele 66 punkter. Veilederen anbefaler at prøvetakningspunktene konsentreres rundt kildeområdene, og at områdene utenom bør kontrolleres med systematisk prøvetakning. Ut i fra Forsvarsbygg sin innledende undersøkelse (vedlegg B), er det mistanke om forurensning rundt fem ulike kildeområder, på resten av eiendommen er det ikke mistanke om forurensning. På bakgrunn av dette ble det vurdert å være tilstrekkelig å utføre en orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse på området, med undersøkelse i 14 prøvepunkter. Plasseringen av prøvepunktene ble konsentrert rundt kildeområdene, og ved befaringen ble ytterligere behov for prøvetakning vurdert. Ved evt. terrenginngrep på et senere tidspunkt, kan kommunen stille krav til ytterligere prøvetakning. Det ble utført en befaring av eiendommen den 24. mars Det var sol, ca. 5 grader og ikke snø på eiendommen. Befaringen ble utført av miljøgeolog Aina Marie Nordskog fra Multiconsult sammen med miljørådgiver Kjetil Alstad og eiendomsmegler Erlend Eidem Settemsdal fra Skifte eiendom. Under befaringen ble hele det inngjerdede området og alle byggene på eiendommen (unntatt den nordøstligste garasjen som var låst) visuelt inspisert med tanke på mulige forurensningskilder. Basert på befaringen og den innledende undersøkelsen utført av Forsvarsbygg i 2013 ble det bestemt hvilke områder som skulle undersøkes under den miljøtekniske grunnundersøkelsen. Det ble også avgjort at drivstofftanken ved aggregathuset skulle fjernes samtidig med undersøkelsen på området. På den skogkledde delen av eiendommen mot sør og mot Gamleveien i øst er det ikke mistanke om at det har foregått forurensende aktiviteter. Kabelpåvisning med Geomatikk på eiendommen ble utført den 25. mars. Miljøteknisk grunnundersøkelse ble utført den 26. og 27. mars 2014, i rundt 0 grader og opphold eller regn/sludd. Det ble gravd totalt 14 prøvegroper (inkludert tankgropa) for undersøkelse av massene og jordprøvetakning. Plassering av prøvegropene er vist i figur 4 og i tegning nr I nordøst ved prøvegropene PG1-PG6 var mistanke om forurensning fra forbrenningsovnen, samt to hauger med mulige fyllmasser. Ved PG7 og PG8 var det mistanke om forurensning fra den nedgravde dieseltanken. Ved PG9-PG12 og PG14 ble det undersøkt for fyllmasser, og ved PG13 ble det undersøkt for avfall/fyllmasser under terrengoverflaten. Totalt 20 jordprøver ble levert til kjemisk analyse hos ALcontrol Laboratories. Av disse ble 9 analysert for olje, PAH, tungmetaller og PCB, 7 for olje, PAH og tungmetaller og 4 ble analysert kun for olje RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 8 av 16

26 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 5 Resultater Nord Figur 4: Prøveplan som viser plassering av de 14 undersøkte prøvepunktene. Hoveddelen av prøvepunktene ble plassert i områder med mistanke om forurensing. 5 Resultater 5.1 Observasjoner Under befaringen av bygningsmassen på eiendommen ble det observert noe gammelt søl av drivstoff på betonggulvene i de to undersøkte garasjene, og i aggregathuset. Det var også drivstofflukt i aggregathuset. Det anses ikke som sannsynlig at det har foregått søl av store mengder drivstoff i garasjene som kan ha ført til spredning av drivstoff fra disse byggene. Det er ikke hensiktsmessig å undersøke under betonggulvene eller ta analyseprøve av betonggulv i garasjene og aggregathuset dersom det ikke skal rives/fjernes. Det ble observert påfyllings- og lufterør til den nedgravde drivstofftanken rett nord for aggregathuset. Det var denne tanken som ble fjernet samtidig med utførelse av miljøtekniske grunnundersøkelser. Tanken var en 3 m 3 GUP tank for diesel benyttet til strømaggregat. Det var litt restprodukt av diesel på tanken som ble fjernet av sugebil. I Forsvarsbygg sitt notat for innledende undersøkelser er det opplyst at det tidligere har vært en dieseltank av stål i denne tankgropa, som det hadde rustet hull i. På veggen til aggregathuset er det et skilt merket «Dieselolje l», og det er sannsynlig at ståltanken har vært en 10 m 3 tank. Ved fjerning av GUP tanken ble det ikke observert tegn til forurensning i tankgropa (PG7), men det ble tatt jordprøver av masser som har ligget rundt og under tanken. Det ble i tillegg gravd en grop ca RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 9 av 16

27 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 5 Resultater to meter nord for tankgropa (PG8) for å se etter tegn på spredning av drivstoff. I denne gropa var det ikke tegn til spredning, og det ble påtruffet leire på 0,3 meters dyp. Det ble observert at det var en nedgravd gasstank på det sørøstlige hjørnet av det største bygget (teknisk lager, se figur 4). Det er opplyst i Forsvarsbygg sitt notat for innledende undersøkelser på området at det tidligere har vært en fyringsoljetank av stål i den samme tankgropa, som ble byttet ut i Det har ikke fremkommet informasjon om at fyringsoljetanken skal ha vært lekk, og det anses som sannsynlig at eventuell lekkasje fra fyringsoljetanken ble ryddet opp under tankskiftet som er utført av Forsvarsbygg i Det var ikke forsvarlig å utføre prøvegraving nært gasstanken eller dens tilførselsrør med hensyn på eventuell eksplosjonsfare. Under gravearbeidene for den miljøtekniske grunnundersøkelsen på den nordøstlige delen av eiendommen, ved PG1 og PG2, ble det bekreftet at det var fyllmasser. Det viste seg også å være fyllmasser fra 0 til ca. 0,6 meter i PG4, PG5 og PG6, og antagelig er det et tynt lag av fyllmasser på hele den nordøstlige delen av området. Det var ikke fyllmasser i PG9 lokalisert nærmere aggregathuset (se figur 4). Det ble påtruffet en betongplate ca. 10 cm under gressdekket ved prøvegrop PG3. Betongplaten er ca. 4 x 8 meter, og forbrenningsovnen er plassert på denne platen (se figur 5). Rett bak forbrenningsovnen var det rester av aske og forbrent materiale, som ble prøvetatt (overflateprøve PG3). Figur 5: Deler av den avdekte betongplaten lokalisert ved PG3. Platen er rett under gressdekket, og forbrenningsovnen står på platen. I de resterende prøvegropene (PG9-PG14) ble det påtruffet tørrskorpeleire maksimalt 0,5 meter under terreng. I PG9, PG10 og PG14 var det tilsynelatende stedegne masser av brun humusholdig jord fra 0 til <0,5 meters dyp. I PG11 var det en del rester av kull fra 0-0,3 meters dyp, i PG12 var det fyllmasser fra 0-0,4 meters dyp og i PG13 var det avfall i massene fra 0-0,4 meters dyp. For detaljert beskrivelse av prøvegropene (PG1-PG14) vises det til sjaktprofiler, tegning nr RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 10 av 16

28 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 5 Resultater Avfall/overflateforurensning: I skogsområdet i nordvest ligger det avfall som knuste eternittplater og impregnert treverk på bakken. Nordøst på området ligger det en liten haug med knust betong og flere telestolper, og i skogsområdet i sør står det et gammelt delvis revet tregjerde som kan bestå av impregnert trevirke. Forsvarsbygg planlegger å fjerne alt dette. 5.2 Klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i jord For å kunne klassifisere forurensningsgrad i jord, har Miljødirektoratet (tidligere Klif) fastsatt helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, basert på konsentrasjon av miljøgifter. Dette er beskrevet i Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009. Tilstandsklassene gir utrykk for hvilke nivåer av miljøgifter som aksepteres i jord ved ulik arealbruk. Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av mulig virkning på menneskers helse. Tilstandsklassene er ment å brukes til å avklare hvor mye forurensning som kan tillates å ligge igjen på et område der det skal foretas terrenginngrep (ved å grave eller fylle opp), og er ikke ment som grenseverdier for å kreve oppryddingstiltak. Normverdiene for forurenset grunn er grenseverdien mellom klasse 1 og 2, og tilstandsklasse 1 representerer nivåer som ikke anses å utgjøre noen risiko for helse eller miljø. Dersom forurensningsnivå er over øvre grense i tilstandsklasse 1 må det i henhold til forurensningsforskriftens kap. 2, utarbeides en tiltaksplan dersom det skal graves på eiendommen. Jord med innhold av miljøgifter som overskrider klasse 5 er definert som farlig avfall. Fargekodene for de ulike tilstandsklassene er vist i tabell 1. Tabell 1: Fargekoder for klassifisering av helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009). Tilstandsklasse Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Øvre grense styrt av Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Grense for farlig avfall Fremtidig arealbruk for eiendommen er ikke bestemt, og avhenger av kommunens regulering og fremtidig kjøpers planer. Forurensningssituasjonen vurderes i denne rapporten ut i fra den potensielt mest sårbare brukergruppen av eiendommen, som vil være beboere. Veilederens tillatte tilstandsklasser for toppjord (0-1 m) og dypereliggende jord (>1 m) ved ulike typer arealbruk er oppgitt i tabell 2. For arealbruk «bolig» angis det i veilederen at forurensningskonsentrasjoner inntil tilstandsklasse 2 eller lavere kan aksepteres i øvre jordlag (0-1 m), og forurensning inntil tilstandsklasse 3 i dypereliggende jord (>1 m). I dypereliggende jord (>1 m) kan det også aksepteres forurensning inntil tilstandsklasse 4 dersom en risikovurdering av human helse og spredning kan dokumentere at risikoen er akseptabel. Ved mindre sensitiv arealbruk enn boligområde kan det aksepteres inntil tilstandsklasse 3 i både toppjord og dypereliggende masser. Dersom en risikovurdering kan dokumentere at det er forsvarlig med hensyn til human helse, spredning og avgassing kan også høyere tilstandsklasser aksepteres i dypereliggende masser for arealbruk «sentrumsområder, kontor og forretning», og både i toppjord og dypereliggende masser for arealbruk «industri og trafikkareal» RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 11 av 16

29 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 5 Resultater Tabell 2: Akseptert forurensningsnivå/tilstandsklasser ved ulik arealbruk (TA 2553/2009). Planlagt arealbruk Boligområde Sentrumsområder, kontor og forretning Industri og trafikkareal Tillatt tilstandsklasse i toppjord (0-1 meter) Tilstandsklasse 2 eller lavere Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 4 kan aksepteres dersom risikovurdering med hensyn til spredning og avgassing kan dokumentere at det er forsvarlig. Tillatt tilstandsklasse i dypereliggende jord (>1 meter) Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 4 kan aksepteres dersom risikovurdering med hensyn til spredning og avgassing kan dokumentere at det er forsvarlig. Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 5 kan aksepteres dersom risikovurdering med hensyn til human helse og spredning kan dokumentere at det er forsvarlig. Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 5 kan aksepteres dersom risikovurdering med hensyn til human helse og spredning kan dokumentere at det er forsvarlig. 5.3 Resultater av kjemiske analyser av jordprøver Innholdet av tungmetaller (syv metaller + arsen) samt organiske miljøgifter i de analyserte jordprøvene er vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser for jord (TA-2553/2009). Resultater for tungmetaller er vist i tabell 3, og resultater for olje, PAH, PCB og bensen er vist i tabell 4. Forurensningssituasjonen er også vist på tegning nr For komplette analyserapporter vises det til vedlegg A RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 12 av 16

30 Tilstandsklasse Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 5 Resultater Tabell 3: Innhold av tungmetaller () i prøver av jord vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser (angitt med fargekoder). TUNGMETALLER Prøvenavn Dybde (m) Massetype Arsen Kadmium Krom Kobber Kvikksølv Nikkel Bly Sink PG Brun finkornet sand 2,9 <0, , PG ,2 Svart humusholdig jord <3,4 <0,27 6,7 7,8 0,15 7, PG ,9 Brun humusholdig jord 100 1, , PG2-2 0,9-1 Brun sand 4,5 1, , PG2-3 1,3-1,5 Brun humusholdig jord 4,1 0, , PG2-4 1,5-1,6 Tørrskorpeleire <2,5 <0,2 13 3,6 <0,01 8,9 5,7 20 PG3 0-0,2 Askejord m/drivstofflukt 4, , PG4 0-0,6 Brun humusholdig jord 3,0 1, , PG ,6 Brun sand 4,8 0, , PG ,5 Svart humusholdig jord 2,7 0, , PG8 0-0,3 Brun humusholdig jord 2,7 0, , PG10 0-0,4 Brun humusholdig jord 3,1 0, , PG11 0-0,3 Brun humusholdig jord 2,8 0, , PG12-1 0,15-0,35 Brun sand <2,4 <0, , PG12-2 0,35-0,4 Svarte masser <2,5 0,34 6,9 4,7 0,06 4, PG13 0-0,4 Brun humusholdig jord 2,6 0, , <8 <1,5 <50 <100 <1 <60 <60 < I fire av prøvegropene (PG2-PG4 og PG6) mot nordøst på eiendommen ble det påvist innhold av tungmetaller innenfor tilstandsklasse 2-5. I prøven PG2-1 fra 0-0,9 meters dyp i prøvegrop PG2 er det påvist forurensning av tungmetaller i tilstandsklasse 2 til 4. I denne prøvegropa er det i tillegg påvist innhold av sink rett innenfor tilstandsklasse 2 i prøven PG2-3 fra 1-1,5 meters dyp. I overflateprøven av askejord i prøvegrop PG3 er det påvist forurensning av tungmetaller i tilstandsklasse 2-5. I prøver fra 0-0,6 meters dyp i prøvegropene PG4 og PG6 er det påvist innhold av tungmetaller i tilstandsklasse 2 og/eller 3. Ellers på eiendommen er det kun påvist tungmetaller i to av prøvegropene (PG10 og PG13). I begge disse prøvegropene er det påvist innhold at sink i tilstandsklasse 2 i prøver fra 0-0,4 meters dyp. I prøvegrop PG10 som er lokalisert helt inntil teknisk bygg, kan dette ha sammenheng med tilførsel av sink fra takrenner på bygget. I prøvegrop PG13 skyldes innholdet av sink trolig avfall i massene RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 13 av 16

31 Tilstandsklasse Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 5 Resultater Tabell 4: Innhold av olje, PAH, PCB og benzen () i prøver av jord vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser (angitt med fargekoder). PAH, OLJE, PCB OG BENZEN Prøvenavn Dybde (m) Massetype C8-C10 C10-C12 C12-C35 Benso(a)pyren PAH-16 PCB7 Bensen PG Brun finkornet sand <5 < ,068 <0,5 i.a. i.a. PG ,2 Svart humusholdig jord <5 < ,047 0,61 i.a. i.a. PG ,9 Brun humusholdig jord <5 < ,061 0,76 0,28 0,0067 PG2-2 0,9-1 Brun sand <5 < ,28 3,6 0,013 <0,003 PG2-3 1,3-1,5 Brun humusholdig jord <5 < ,38 4,7 0,006 <0,003 PG2-4 1,5-1,6 Tørrskorpeleire <5 <10 44 <0,03 <0,5 <0,002 <0,003 PG3 0-0,2 Askejord m/drivstofflukt < , ,1 PG4 0-0,6 Brun humusholdig jord <5 < ,33 5,1 0,083 <0,003 PG ,6 Brun sand <5 <10 <20 0,03 <0,5 <0,002 <0,003 PG ,5 Svart humusholdig jord <5 < ,15 1,7 0,0026 <0,003 PG ,5 Brun sand <5 <10 <20 i.a. i.a. i.a. <0,003 PG ,5 Brun sand <5 <10 <20 i.a. i.a. i.a. <0,003 PG ,5 Brun sand <5 <10 <20 i.a. i.a. i.a. <0,003 PG ,5 Brun sand <5 <10 <20 i.a. i.a. i.a. <0,003 PG8 0-0,3 Brun humusholdig jord <5 < ,54 8 i.a. i.a. PG10 0-0,4 Brun humusholdig jord <5 < ,13 1,6 i.a. i.a. PG11 0-0,3 Brun humusholdig jord <5 < <0,03 <0,5 i.a. i.a. PG12-1 0,15-0,35 Brun sand <5 <10 <20 <0,03 <0,5 i.a. i.a. PG12-2 0,35-0,4 Svarte masser <5 < <0,03 <0,5 i.a. i.a. PG13 0-0,4 Brun humusholdig jord <5 < <0,03 <0,5 0,0094 <0,003 1 <10 <50 <100 <0,1 <2 <0,01 <0, ,5 8 0,5 0, , , i.a. = prøven ikke analysert for gjeldende forbindelse - = pga forstyrrelser fra andre stoff i prøven kunne laboratoriet ikke gi resultat for PCB. I prøvegrop PG1 er det påvist innhold at olje i tilstandsklasse 3 i prøven av svart humusholdig jord (PG1-2) fra 1-1,2 meters dyp. Siden denne prøven kun har innhold av olje (C12-C35), kan høyt innhold av humus ha vært utslagsgivende faktor for overskridelse av normverdien i denne prøven. I de samme fire prøvegropene (PG2-PG4 og PG6) som det ble påvist innhold av tungmetaller over normverdi (lokalisert mot nordøst på eiendommen), ble det også påvist innhold av olje, PAH, PCB og/eller bensen innenfor tilstandsklasse 2-5 (over klasse 5 i PG3). I prøvegrop PG2 er det påvist innhold av olje, benso(a)pyren, PAH og PCB i tilstandsklasse 2 i prøver (PG2-1 og PG2-2) fra 0-1 meters dyp, og i prøver ned til 1,5 meters dyp (PG2-3). Underliggende leire (prøve PG2-4) er ren. I overflateprøven av askejord i prøvegrop PG3 er det påvist innhold av olje over tilstandsklasse 5 (betegnes da som farlig avfall), bensen i tilstandsklasse 4 og PAH i tilstandsklasse RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 14 av 16

32 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 6 Konklusjon I prøvegropene PG4 og PG10-PG13 er det påvist innhold av olje, benso(a)pyren, PAH og/eller PCB i tilstandsklasse 2 i prøver fra 0 til < 0,6 meters dyp. I prøvegropene PG6 og PG8 er det påvist innhold at olje, benso(a)pyren, og/eller PAH tilstandsklasse 2-3 fra 0 til maksimalt 0,5 meters dyp. Ingen av jordprøvene fra prøvegrop PG7 (tankgropa) har forurensning av olje eller bensen. 5.4 Vurdering av forurensningssituasjonen Som nevnt i kapittel 5.2 er tilstandsklasse 2 øvre tillatte tilstandsklasse for toppjord (0-1 meter) ved mest følsom arealbruk «bolig» (se tabell 3). For dypereliggende masser tillates inntil tilstandsklasse 3. Toppjord (0-1 meters dyp) På den nordøstlige delen av eiendommen er det påvist fyllmasser forurenset av tungmetaller, olje, PAH, PCB og benzen i tilstandsklasse 2-5 (over klasse 5 for olje i PG3). På denne delen av området er det påvist overskridelse av øvre tillatte tilstandsklasse for toppjord (0-1 meter) ved arealbruk «bolig» i prøvegropene PG2, PG3, PG4 og PG6. Det ble påvist særlig sterk overflateforurensning i PG3. Siden forurensingen i dette punktet ligger på betongplaten, vil det ikke være stor grad av spredning til omkringliggende eller dypereliggende masser. Forurensningen kan fjernes ved å skrape av hele gressdekket på betongplaten. Dette må leveres til deponi som tar i mot masser med aktuell forurensningsgrad. I prøvegropene PG1, PG5, PG7 og PG10-PG13 er det er det ikke påvist overskridelse av tilstandsklasse 2 for toppjord (0-1 meter). Det er imidlertid forurensing av benso(a)pyren i tilstandsklasse 3 i overflatejord (0-0,3 meters dyp) i prøvegrop PG8. I dette punktet er det derfor overskridelse av den øvre tillatte tilstandsklassen for toppjord ved arealbruk «bolig». Dypereliggende masser (>1 meters dyp) For dypereliggende masser er det ikke overskridelse av øvre tillatte tilstandsklasse i noen av de analyserte jordprøvene fra de undersøkte prøvegropene. I prøvegrop PG1 kan påvist innhold av olje (C12-C35) i tilstandsklasse 3 i dypereliggende masser (1-1,2 meter) skyldes at høyt humusinnhold har hatt påvirkning på analysen. Det er uansett ikke overskridelse av øvre tillatte tilstandsklasse for dypereliggende masser i dette punktet. Da det ikke ble observert tegn til forurensning eller påvist oljeforurensede masser i tankgropa (PG7), har trolig en eventuell lekkasje blitt ryddet opp ved masseutskiftning under tankskifte fra den rustede ståltanken til GUP tank. Ut i fra eiendommens grunnforhold, med i hovedsak et tynt dekke av matjord over tørrskorpeleire/leire, er det generelt lav sannsynlighet for spredning av vannløselig forurensning i de naturlige massene i grunnen Forurensningssituasjon ved mindre sensitiv arealbruk Ettersom fremtidig arealbruk for eiendommen ikke er bestemt, kan mindre sensitiv arealbruk være aktuelt på eiendommen (se tabell 2). Da vil det kunne tillates inntil tilstandsklasse 3 i både toppjord (0-1 m) og dypereliggende masser (>1 m). Ved mindre sensitiv arealbruk vil derfor overskridelse av øvre tillatte tilstandsklasse for toppjord begrense seg til prøvegropene PG2 og PG RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 15 av 16

33 Kløfta sendestasjon Miljøteknisk grunnundersøkelse multiconsult.no 6 Konklusjon 6 Konklusjon Fase 2 miljøtekniske grunnundersøkelser viste at fyllmasser fra 0-1 meters dyp på den nordøstlige delen av eiendommen, samt overflatejord (fra 0 til maksimalt 0,5 meters dyp) i prøvegropene PG8, PG10, PG11 og PG13, må regnes som forurenset. Massene inneholder stoffer definert som miljøgifter over Miljødirektoratets normverdier (grenseverdien mellom tilstandsklasse 1 og 2) for forurenset grunn. Da det er blitt påvist overskridelse av Miljødirektoratets normverdier, må det i henhold til forurensningsforskriften (Kap 2) ved eventuelt terrenginngrep på eiendommen utarbeides en tiltaksplan for fremtidige gravearbeider RIGm-RAP mai 2014 / 00 Side 16 av 16

34 Tegninger

35 Tegnforklaring Eiendomsgrense Garasjer ð Prøvegrop PG13 ð PG14 ð PG10 ð Teknisk lager PG8 ð ð PG9 PG7 ð Aggregathus PG1 ð ð PG4 ð ð PG3 ð PG2 ð PG6 PG5 Radiostasjon Vannbunker Garasje PG12 ð PG11 ð Sveiseverksted Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. Original format Fag A3 GEO PLASSERING AV PRØVEPUNKT Tegningens filnavn RIGm-TEG-001 Underlagets filnavn Kartgrunnlag fra Geodata FORSVARSBYGG KLØFTA SENDESTASJON MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Dato 25. april 2014 Oppdrag nr Konstr./Tegnet AIMN Tegning nr. 001 Målestokk 1:700 Kontrollert GO Godkjent GO Rev. 00

36 Tegnforklaring Tilstandsklasse Toppjord (0-1 m)!( Tilstandsklasse 1!( Tilstandsklasse 2!( Tilstandsklasse 3!( Tilstandsklasse 4 PG13!( ð PG14 ð PG10!( ð PG8!( PG7 ð ð!( PG9 ð PG1!( ð PG6!( ð PG4!( ð PG3!( ð PG2 PG5!( ð!( ð!( Tilstandsklasse 5 Dypereliggende (>1 m)!( Tilstandsklasse 1!( Tilstandsklasse 2!( Tilstandsklasse 3!( Tilstandsklasse 4!( Tilstandsklasse 5 ð Ikke analysert prøve PG12!( ð PG11!( ð Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. Original format Fag A3 GEO FORURENSNINGSSITUASJON Tegningens filnavn RIGm-TEG-002 Underlagets filnavn Kartgrunnlag fra Geodata FORSVARSBYGG KLØFTA SENDESTASJON MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Dato 25. april 2014 Oppdrag nr Konstr./Tegnet AIMN Tegning nr. 002 Målestokk 1:600 Kontrollert GO Godkjent GO Rev. 00

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bårliskogen bofellesskap - forprosjekt DOKUMENTKODE 127454-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Brønstad KONTAKTPERSON Leif Kirkholm SAKSBEHANDLER

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Fredrikstad kommune EMNE DATO / REVISJON: 3. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK VURDERING AV POTENSIELL GRUNNFORURENSNING OG RADON

KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK VURDERING AV POTENSIELL GRUNNFORURENSNING OG RADON NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11.

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. Rapport_ TAG Arkitekter AS OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. september 2013 DOKUMENTKODE 813795-RIG-RAP-001 FOREØPIG Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Torridal skole - Kristiansand

Torridal skole - Kristiansand Kristiansand kommune Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2014-09-22 Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 Innhold 1

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Tiltaksplan for forurenset grunn

Tiltaksplan for forurenset grunn Hå kommune Tiltaksplan for forurenset grunn Hå sjukeheim GNR/BNR 21/264,265 Fjerning av oljetank mm. 2015-03-26 OPPDRAGSNR.: 5151549 E01 2015-02-26 Til godkjenning hos forurensningsmyndighet, Hå kommune

Detaljer

Campus Ås, Samlokaliseringsprosjektet. EKSTERNT NOTAT Graveinstruks ved sanering av tankgroper

Campus Ås, Samlokaliseringsprosjektet. EKSTERNT NOTAT Graveinstruks ved sanering av tankgroper Prosjekt: Campus Ås, Samlokaliseringsprosjektet Tittel: EKSTERNT NOTAT Graveinstruks ved sanering av tankgroper Dokumentnummer: PGCAas-RIGm-ENOT-101 Til: Statsbygg Bakgrunn for notatet: Sanering av gammel

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Slottsplassen Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport og tiltaksplan Link arkitektur AS Dato: 05. november 2012 Oppdrag /

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Hellemyrhallen Kristiansand

Hellemyrhallen Kristiansand Kristiansand kommune Hellemyrhallen Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2013-05-13 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Lokalisering, avgrensning av tiltaksområdet og akseptkriterier

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2 Til: Fra: Ringsaker kommune Norconsult AS v/ Jørn-Morten Dahl Dato/rev.: 2015-10-28 Kopi til: Notat 000-111 Grunnforurensningssituasjon innenfor tiltaksområdet til E2 Innledning Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Forurenset grunn Spredning og kartlegging. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forurenset grunn Spredning og kartlegging. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Forurenset grunn Spredning og kartlegging Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Hva og hvor? Spredning Hvorfor kartlegge? Miljøgifter og forurenset grunn Forurenset

Detaljer

Pålegg om opprydding i forurenset grunn ved Harstad tankanlegg

Pålegg om opprydding i forurenset grunn ved Harstad tankanlegg ESSO Norge AS Grenseveien 6 4313 SANDNES Oslo, 7.11.2013 Att: Zakariassen, Vidar Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2524 Saksbehandler: Kristoffer Glosli Bergland Pålegg om

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3 Oppdragsgiver: Oppdrag: 537324-01 Detaljreguleringsplan Zoarbakken 4 Dato: 31.01.17 Skrevet av: Nina Lønmo/Simen Berger Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

Grave- og massehåndteringsplan

Grave- og massehåndteringsplan Hemne kommune Grave- og massehåndteringsplan Bugen verftspark 2013-11-06 E04 2013-11-06 For godkjennelse hos miljømyndighet Robin Bråtveit C03 2013-09-09 Kommentar fra oppdragsgiver Robin Bråtveit B02

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser RAPPORT E6 Hvam-Gardermoen N. OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Foreløpig rapport - Sammenstilling av grunnundersøkelser E6 Skedsmovollen - Grankrysset DATO

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hva skjer med forurensede masser på avfallsmottak?

Hva skjer med forurensede masser på avfallsmottak? Hva skjer med forurensede masser på avfallsmottak? Raus Effektiv Nyskapende Ilona Hellerud Robert Tarasz Bodø, 14.11.2014 Velkommen til Kommuneseminar 11. november 2014, Bodø Hva skjer med forurensede

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017 Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal Miljøringens temamøte, 8.-9. november 2017 Anne Kristine Søvik Multiconsult Norge AS - i samarbeid med Naomi Paulsen og Silje Skarsten Statens vegvesen

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Barneskole Brekstad OPPDRAGSGIVER Ørland kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 23. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417612-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved DATO / REVISJON: 27.august 2014 DOKUMENTKODE: 217213-RIVA-RAP- 001_Overvannshåndtering

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer