Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan"

Transkript

1 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags nr /A Dokument nr 1 Revisjonsnr 1 Utgivelsesdato Utarbeidet Øyvind Weholt Kontroll: Arve Misund

2 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 4 2 Mulige kilder til forurensning 4 3 Kartleggings- og prøvetakingsstrategi 6 4 Analyseprogram 6 5 Prøvetaking 6 6 Beskrivelse av grunnen basert på borekjerner 9 7 Analyseresultater 10 8 Risikovurdering Miljømål og akseptkriterier Trinn 1: Vurdering i forhold til normverdier Trinn 2: Vurdering i forhold til helsebaserte tilstandsklasser Trinn 2: Vurdering i forhold til spredningsrisiko Konklusjon 14 9 Vurdering av tiltak Tiltaksplan Beskrivelse av masser Oppgraving av forurensede masser Disponering av oppgravede masser Mellomlagring av forurenset masse Kontroll og overvåkning under og etter terrenginngrepet Transport til eksternt mottak Tilkjøring av masser Sluttrapport Referanser 16 Bilagsfortegnelse Vedlegg: Vedlegg A Beskrivelse av prøvepunkter Vedlegg B Analyseverdier

3 Sammendrag Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 3 Det er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse av trasé for bygging av utvidet rv 110 Ørebekk- Simo i Fredrikstad kommune Det er boret 18 prøvepunkter hvor det er tatt ut jordprøver til analyse Arealbruken kan karakteriseres som trafikkareal iht Klifs veileder TA-2553/2009 Det er funnet forurensede masser i 11 av prøvepunktene, dvs hvor konsentrasjonen av ulike forbindelser overskred grensen for normverdiene eller tilstandsklasse 1 Risikovurderingen konkluderer med at det ikke er problemer med spredning av forurensning i massene, noe som innebærer at tilstandsklasse 4 kan aksepteres Det ble ikke påvist overskridelser av dette akseptkriteriet i noen av prøvene Masser som graves opp og som tilfredsstiller kravet til tilstandsklasse 4 kan benyttes innenfor planområdet Hvis det senere skulle påvises masser som overskrider tilstandsklasse 4, må disse fjernes og leveres godkjent mottaksanlegg Masser som overskrider normverdiene, dvs tilstandsklasse 1, og som ikke kan anvendes innenfor tiltaksområdet, må leveres godkjent mottak Det er utarbeidet en tilaksplan som grunnlag for gjennomføring av gravearbeidet, hvor det er beskrevet krav til håndtering av forurenset masse, inklusiv kontroll og disponering av slike masser

4 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 4 1 Innledning I forbindelse med bygging av utvidet rv 110 fra 2 til 4 felts fra Ørebekk til Simo i Fredrikstad har COWI AS gjennomført en kartlegging av forurensninger i grunnen innenfor den planlagte veitraséen Den aktuelle strekningen er ca 1,4 km lang Det er forutsatt at undersøkelsen skal være forankret i kravene i kap 2 i forurensningsforskriften, "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og anleggsarbeider" /1/, samt de metoder og retningslinjer som er knyttet til forskriften Dette innebærer at resultatet av kartleggingen vil være grunnlag for en risikovurdering og en tiltaksplan 2 Mulige kilder til forurensning Som bakgrunn for lokalisering av prøvepunkter har COWI før kartleggingen ble påbegynt utført en vurdering av tidligere og eksisterende kilder til hva som kan ha forårsaket forurensninger av grunnen i traseen Området fra rundkjøringen ved Mascot til Shellstasjonen på Ørebekk er grøntområder, og det er ikke kjent at det har vært forurensende aktiviteter på strekningen Shellstasjonen på Ørebekk og tidligere bensinstasjon ved rundkjøringen til Gressvik ble ansett som potensielle kilder til forurensning, Langs traséen etter kryssing av Seutelva mot Simokrysset har det foregått ulik type næringsvirksomhet gjennom tidene, og det er fortsatt noe virksomhet som er berørt av traséen Det er imidlertid uklart hva som eventuelt kan ha bidratt til forurensning av grunnen fra disse aktivitetene Området ble derfor gitt prioritet i kartleggingen, med en prøvetaking som var noe tettere enn traséen på Ørebekk-siden Den siste sterkningen mot Simokrysset har ikke hatt kjent virksomhet som tyder på forurensning, men kan være påvirket av biltrafikk Generelt for hele strekningen gjelder dessuten at det kan ha vært tilført masser som har vært forurenset utenfra, samt at toppjord kan ha blitt påvirket av forurensning fra biltrafikk Planområdet er vist med grønn skravur på fig 1

5 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 5 Fig 1 Planområdet Grønn skravur

6 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 6 3 Kartleggings- og prøvetakingsstrategi I Klifs veileder til Kap 2 i forurensningsforskriften, TA 2553/2009 /2/er det beskrevet strategi og metodikk for prøvetaking for å bestemme tilstandsklasser for forurenset grunn Planlagt arealbruk og størrelse på arealet styrer antall prøver som skal tas på et område som skal utbygges Veilederen beskriver også hvor dypt prøven skal tas, og hvordan de skal fordeles på området, avhengig av kunnskap om forurensningssituasjonen Siden det aktuelle prosjektet er en lengre veitrase har vi funnet veilederens angivelse av prøvestrategi som lite aktuell Plassering av prøvepunkter ble derfor gjort ut fra en innledende kartlegging av mulige kilder til forurensning, både fra tidligere og nyere tid, inklusiv dagens situasjon, slik det er beskrevet i Kap 2 Målsetningen har vært å få en tilstrekkelig oversikt over mulige områder som kan være forurenset og som må håndteres iht kap 2 i forurensningsforskriften Basert på dette utgangspunktet ble det bestemt å ta prøver fra 18 punkter langs traséen Siden det ble antatt at det flere steder kunne være vanskelig å grave i massene, ble det bestemt at prøvetakingen skulle gjøres ved hjelp av borerigg Fig 2 viser plassering av prøvepunktene 4 Analyseprogram Basert på informasjon om tiltaksområdet og den usikkerhet som foreligger om eventuelle kilder, ble det bestemt å velge en analysepakke som vi mener ville gi et tilfredsstilende og representativt bilde av forurensningene: 8 metaller (As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn) PAH-16 Alifater (hydrokarboner/oljeforbindelser, THC) BTEX PAH PCB 5 Prøvetaking Kartleggingen ble gjennomført Borearbeidet ble utført av Multiconsult AS Boredybde var forutsatt ned til naturlige og tette masser (leire) Prøvene ble tatt som blandprøver fra skovlbor, se bilde 1 Prøven ble tatt som blandprøver i sjikt som ble funnet relevant, noe som innebærer at det ikke ble tatt prøver av masser som var åpenbart rene, som grusige eller sandige masser Det ble heller ikke tatt prøver av leire som ble karakterisert som naturlige masser Der det ble observert noe som indikerte forurensning i massene, som tegl, flis etc, ble det lagt vekt på å ta prøve av disse Prøvene ble blandet godt i bøtte, før de ble emballert i rilsanposer Prøvene ble oppbevart i kjøleskap før de ble sendt til laboratoriet Kart med sjaktepunkter er vist på fig 2 Koordinater for prøvepunkter er gitt i tabell 1

7 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 7 Bilde 1 Borekjerne for prøvetaking

8 8 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Ørebekk Miljøteknisk grunnundersøkelse P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P10B P11 P11A P12 P13 P14 P15 P16 P17 Fig 2 Kart som viser prøvepunkter

9 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 9 Tabell 1 Koordinater for prøvepunkter Prøve nr Koordinater P1 32 V P2 32 V P3 32 V P4 32 V P5 32 V P6 32 V P8 32 V P9 32 V P10 32 V P10B 32 V P11 32 V P11A 32 V P12 32 V P13 32 V P14 32 V P15 32 V P16 32 V P17 32 V Beskrivelse av grunnen basert på borekjerner Detaljerte observasjoner gjort for de ulike borepunkter er vist på skjema i vedlegg A Borekjernene viste at det er kort avstand til leire, og at overdekning varierte fra cm, mest sannsynlig dominert av tilkjørte masser Det er derfor forutsatt at eventuelle forurensninger utelukkende finnes i massene over leirsjiktet Toppdekket besto for det meste av sand og grus, bortsett fra noen steder (B1, B2, B4) hvor det var "matjord" Tydelig tegn på tilkjørte masser ble funnet noen steder, hvor det ble observert bla mindre rester av tegl og annet avfall (B11, B12) Det ble ikke observert grunnvann i noen borepunkter

10 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 10 Bilde 2: Boring på området med bensinstasjon på Ørebekk 7 Analyseresultater Analysene er utført av Eurofins AS Resultater for de viktigste parameterne med markering av verdier som overskrider normverdiene er vist i tabell 2 Disse tilsvarer grensene for tilstandsklasse 1, dvs "rene" masser Klifs veileder 2553/2009 /2/ beskriver helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn som vist under Tabell 2 illustrerer også jordkvalitet i de ulike sjakter iht tilstandsklassene Fullstendige analyseresultater foreligger i vedlegg B Tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009 /2/ Tilstandsklasse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig

11 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 11 Tabell 2 Analyseresultater av jordprøver sammenlignet med normverdier (mg/kg) Prøve nr As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Sum PAH (16) Benzo(a) pyren BTEX Alifater- Sum C12-35 PCB (7) B1 4,7 18 0, , ,010 <0,01 ip 44 0,0033 B2 2,1 23 0,079 7,9 16 0, ,14 0,011 ip 79 0,0066 B3 8,0 18 0, , ,028 <0,01 ip 97 ip B4 2, , , ,51 0,035 0, ,062 B5 1,4 6,1 0,024 5,8 8,5 0,0057 3,4 40 0,48 0,026 ip 330 ip B6 1,1 5,7 0,020 4,1 12 <0, ,1 33 ip <0,01 ip 59 ip B8 4,6 23 0, , ,37 0,034 ip 60 0,0027 B9 6,5 43 0, ,0525 9,7 95 0,59 0,054 ip 44 0,0087 B10 4, , , ,6 0,28 0, ,17 B10B 6, , , ,2 0,33 0, ,025 B11 9, , , ,7 0,23 0, ,014 B11A , , ,1 0, ,066 B12 6,5 44 2, , ,5 0,35 ip 370 0,044 B13 3,5 25 1,2 20 6,2 0, ,072 <0,01 ip 40 0,087 B14 5,5 50 0, , ,3 0,10 0, ,014 B15 4,3 37 0, , ,54 0,043 ip 54 0,0081 B16 3,9 47 0, , ,19 0,020 ip 61 0,0088 B17 4,8 95 0, , ,38 0,048 ip 26 0,0016 Normverdier - /1/ ,01 Analysene viser at det er påvist overskridelser av normverdiene i 12 av 18 prøver Tre av disse viste tilstandsklasse 4, og fem lå i tilstandsklasse 3 8 Risikovurdering 81 Miljømål og akseptkriterier Det er forutsatt at hele traséen kan kategoriseres som trafikkareal, altså at den skal brukes som kjøreareal Iht Klifs veileder TA 2553/2009 skal jordmasser på arealer som skal anvendes til industri og trafikkareal tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel For masser som ligger dypere enn 2 m kan også tilstandsklasse 5 aksepteres hvis det ikke er sprednings- eller helserisiko Disse kriteriene vil således være førende for hva som kan aksepteres av forurensning i grunnen 82 Trinn 1: Vurdering i forhold til normverdier Som vist i tabell 2 overskrider flere prøver normverdier for en eller flere parametere Dette innebærer at det må utføres en stedsspesifikk risikovurdering Masser som graves opp fra forurensede områder og som skal transporteres ut av tiltaksområdet må leveres til godkjent mottak

12 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse Trinn 2: Vurdering i forhold til helsebaserte tilstandsklasser Som angitt over har Klifs veileder angitt helsebaserte akseptverdier for trafikkarealer Det aktuelle prosjektet faller således inn under denne type arealbruk' Tilstandsklasser og akseptverdier som kreves for den aktuelle arealbrukskategori er vist i tabell 3 Tabell 2 og figur 3 illustrerer tilstandsklasser for de ulike sjaktepunkter Siden all forurenset masse ligger i toppjord (<1m), er det ikke aktuelt å vurdere risiko knyttet til masser som ligger dypere Klifs veileder angir at tilstandsklasse 3 er akseptabel uten videre vurdering Tilstandsklasse 4 kan tillates hvis det kan dokumenteres at spredningsrisiko er akseptabel Tabell 3 Relevante arealbrukskategori og akseptkriterier (0-1m) Arealbrukskategori Tilstandsklasse Akseptverdier, klasse 3 mg/kg TS i toppmasse (<1m) Trafikkarealer (kjørevei) 3 eller lavere forutsatt at risiko Arsen (As): <50 av spredning er akseptabel 4 Sink (Zn): <1000 hvis risikovurdering av spredning Bly (Pb): <300 er akseptabel Kopper (Cu): <1000 Kvikksølv (Hg): <4 PAH-16: <50 Benzo(a)pyren: <5 Alifater (THC <12-35): <600 PCB-7: <1 Akseptverdier, klasse 4 mg/kg TS i toppmasse (<1m) Arsen (As): <600 Sink (Zn): <5000 Bly (Pb): <700 Kopper (Cu): <8500 Kvikksølv (Hg): <10 PAH-16: <150 Benzo(a)pyren: <15 Alifater (THC <12-35): <2000 PCB-7: <5

13 13 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Ørebekk Miljøteknisk grunnundersøkelse P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P10B P11 P11A P12 P13 P14 P15 P16 P17 Fig 3 Prøvepunkter med karakterisering av tilstandsklasser

14 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 14 Tabell 4 viser sjakter hvor tilstandsklasse 3 er overskredet, og for hvilke parameter Tabell 4 Prøver med verdier som overskrider tilstandsklasse 3 Sjakt nr P10B P11 P11A Bly (Pb) Alifater Fig 3 illustrerer også hvor de høyeste forurensningene er funnet Det sees at utelukkende området ved prøvepunkt 10 og 11 overskrider tilstandsklasse 3 Det er her funnet "oljeforbindelsen"/diesel (alifater) i 2 prøver og overskridelse av bly i 1 av prøvene Dette er i et område hvor også sannsynligheten for forurensninger ble ansett som størst Iht Klifs veileder innebærer dette at masser i den øverste meteren fra disse områdene må fjernes, med mindre det kan dokumenteres at det ikke foreligger en spredningsrisiko 84 Trinn 2: Vurdering i forhold til spredningsrisiko I området hvor det er påvist tilstandsklasse 4 ble det observert tette masser (leire) på ca cm Dette er naturlige masser med lav permeabilitet som anses som lite eller ikke forurenset Området med tilstandsklasse 4 er svært begrenset For alifater ble det funnet overskridelser i 2 punkter For bly utelukkende i 1 punkt Resipient for eventuell spredning er Seutelva Det ble ikke påtruffet grunnvann over leirlaget Det anses som lite sannsynlig at det kan skje en utvasking av det øvre laget med avrenning langs leirhorisonten under nedbør Basert på disse begrensningene anses det åpenbart at risiko knyttet til spredning til Seutelva ikke utgjør en miljørisiko En mer omfattende risikovurdering er derfor ikke funnet påkrevet 85 Konklusjon Basert på ovenstående risikovurdering er det konkludert med at tilstandsklasse 4 kan aksepteres for masser i det aktuelle traseområdet 9 Vurdering av tiltak Risikovurderingen viser at det finnes forurensede masser (> tilstandsklasse 1) flere steder innenfor traseen Hvis masser skal fjernes og tramsportes ut av området vil de ikke kunne disponeres fritt utenfor området, men må leveres godkjent mottak for denne type masser Mest aktuelt mottak er anlegget til BRØAS AS på Øra Mengde masse som må leveres mottaket er avhengig av mengde overskuddsmasser Masser som oppfyller kravet til tilstandsklasse 4 vil kunne disponeres innenfor traseen

15 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan 101 Beskrivelse av masser Gravemassene i det aktuelle området kan inndeles som følger: 1 Rene masser 2 Forurensende masser: 2a Masser med konsentrasjoner som ikke overskrider tilstandsklasse 4 2b Masser med konsentrasjoner som overskrider tilstandsklasse 4 3 Avfall/skrot Rene masser Masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1 kan fritt disponeres utenfor tiltaksområdet Masser med kornstørrelse > ca 50 mm og som ikke er synlig forurenset, kan eventuelt sorteres ut og anses som rene Dvs at stein kan separeres fra når den er blandet med jord Grus, pukk, kult kan anses som rene masser hvis de ikke er blandet med jord Forurensede masser Forurensede masser som ikke overskrider tilstandsklasse 4 kan anvendes innenfor tiltaksområdet Hvis det skulle påvises masser som ligger over tilstandsklasse 4, må disse fjernes og transporteres til godkjent mottak Avfall Avfall som finnes i gravemassene skal sorteres ut på stedet og leveres kommunalt deponi eller relevant mottak 102 Oppgraving av forurensede masser Oppgraving Hvis uforutsette situasjoner skulle oppstå, hvor det oppdages forurensede masser av en type som ikke tidligere er påvist i kartleggingen, skal gravearbeidet stoppes og ansvarlig miljøkoordinator varsles Vann i graveområdet Forurensningsnivået i massene er ansett som lavt Det anses derfor ikke at spredning av forurensning ved kontakt med vann er et problem En skal imidlertid så langt som mulig unngå å grave direkte i forurenset masse under sterk nedbør 103 Disponering av oppgravede masser Masser kan disponeres på følgende måte: 1 Transport til godkjent mottak Dette skal skje med alle masser som overskrider kriteriene for tilstandsklasse 1 og som ikke kan anvendes innenfor planområdet 2 Disponering internt på området I dette tilfelle må det kontrolleres at massene ikke overskrider tilstandsklasse 4

16 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse Mellomlagring av forurenset masse Hvis det er behov for mellomlagring av masser skal dette skje på bestemt opparbeidet plass Massene skal lagres slik at det ikke medfører spredning av forurensning i forbindelse med nedbør For å unngå dette skal lagerplassen være tildekket med duk/membran som skiller massene fra naturlig grunn Det skal være beredskap for å tildekke massene ved nedbør 105 Kontroll og overvåkning under og etter terrenginngrepet Kontroll av masser kan være aktuelt ifb med følgende: Transport til eksternt mottak Internt bruk av forurenset masse innenfor planområdet Tilførsel av eksterne masser 1051 Transport til eksternt mottak Kontrollprøver av masser som skal transporteres ut av området vil bli gjort i den grad dette kreves av mottaksplass for massene Kontroll utføres iht spesielt utarbeidet prosedyrer 1052 Tilkjøring av masser Hvis det skulle være behov for å tilføre jordmasser til området, må de tilfredsstille kravene til rene masser, dvs oppfyller normverdiene i vedlegg 1 i kap 2 i forurensningsforskriften /1/ 11 Sluttrapport Etter avslutning av gravearbeidene og bortkjøring av forurenset masse skal det utarbeides en sluttrapport som dokumenter at tiltaksplanen er fulgt Veiesedler skal tas vare på fra ekstern mottaksplass og gjelde som dokumentasjon ved sluttkontroll av leverte masser 12 Referanser /1/ Forurensningsforskriften, /2/ Hansen, HJ og Danielsberg, A 2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Rapport Klif-veileder TA 2553/2009, 28 s

17 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 17 VEDLEGG A Beskrivelse av prøvepunkter

18 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 18 Oppdrag: Miljøkartlegging Rv 110 Ørebekk-Simo Metode: Boring Pkt nr: B1 Dybde Prøvedyp, cm Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-20 Matjord >20 Leire 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

19 Metode: Boring Pkt nr: B2 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 19 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-70 Matjord, trolig påfylte masser 0,5 m >70 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

20 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 20 Metode: Pkt nr: B3 Boring Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m Asfalt 0-30 Pukk og subbus >30 Leire 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

21 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 21 Metode: Pkt nr: B4 Boring Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-50 Matjord 0,5 m 60 Dreneringslag, 10 cm 70 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

22 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 22 Metode: Pkt nr: B5 Boring Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-70 Sand og grus 0,5 m 80 Asfalt: 10 cm Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

23 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 23 Metode: Pkt nr: B6 Boring Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-50 Sand og grus 0,5 m 50 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m

24 Metode: Pkt nr: B8 Boring Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 24 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-70 Sand og grus 0,5 m 70 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

25 Metode: Boring Pkt nr: B9 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 25 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-40 Sand og grus 0,5 m 40 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

26 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 26 Metode: Boring Pkt nr: B10 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-40 Sand og grus 0,5 m 40 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

27 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 27 Metode: Boring Pkt nr: B10B Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-40 Sand og grus 0,5 m 40 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

28 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 28 Metode: Boring Pkt nr: B11 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-30 Sand, grus Knust tegl 0,5 m 60 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

29 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 29 Metode: Boring Pkt nr: B11A Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-20 Flis (brent?), organisk, grus, sand 20 Leire 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

30 Metode: Boring Pkt nr: P12 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 30 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-60 Sand, grus 0,5 m 60 Leire, noe tegl, flis i øvre sjikt 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

31 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 31 Metode: Boring Pkt nr: B13 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-40 Sand 0,5 m 40 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

32 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 32 Metode: Boring Sjakt nr: B14 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-70 Sand, grus 0,5 m 70 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

33 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 33 Metode: Boring Pkt nr: B15 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-50 Sand, grus 0,5 m 50 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

34 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 34 Metode: Boring Pkt nr: B16 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-80 Jord, sand, grus 0,5 m 80 Leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

35 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 35 Metode: Boring Pkt nr: P17 Dybde Beskrivelse Kommentar/beskrivelse av prøven 0,0 m 0-50 Jord blandet med sans 0,5 m 50 Siltig leire 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

36 Vedlegg B Analyseresultater Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 36

37 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 37

38 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 38

39 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 39

40 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 40

41 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 41

42 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 42

43 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 43

44 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 44

45 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 45

46 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 46

47 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 47

48 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 48

49 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 49

50 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 50

51 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 51

52 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 52

53 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 53

54 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 54

55 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 55

56 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 56

57 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 57

58 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 58

59 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 59

60 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 60

61 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 61

62 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 62

63 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 63

64 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 64

65 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 65

66 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 66

67 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 67

68 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 68

69 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 69

70 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 70

71 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 71

72 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 72

73 Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 73

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3 Oppdragsgiver: Oppdrag: 537324-01 Detaljreguleringsplan Zoarbakken 4 Dato: 31.01.17 Skrevet av: Nina Lønmo/Simen Berger Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile RAPPORT INNLEDENDE STUDIE Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile Rapport nummer 13509130057-2 Rapportnavn: Innledende studie - Grev Wedelsplass, Drammen.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017 Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal Miljøringens temamøte, 8.-9. november 2017 Anne Kristine Søvik Multiconsult Norge AS - i samarbeid med Naomi Paulsen og Silje Skarsten Statens vegvesen

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Tiltaksplan for forurenset grunn

Tiltaksplan for forurenset grunn Hå kommune Tiltaksplan for forurenset grunn Hå sjukeheim GNR/BNR 21/264,265 Fjerning av oljetank mm. 2015-03-26 OPPDRAGSNR.: 5151549 E01 2015-02-26 Til godkjenning hos forurensningsmyndighet, Hå kommune

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering

1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering Interesse for samarbeidsprosjekter? Eilen Arctander Vik, PhD 1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering Miljørisikovurdering Felles arealspesifikke retningslinjer (normverdier) Felles metodikk for

Detaljer

Fagerholt Barneskole. Miljø-Teknisk-Vurdering Del av gnr. 37/134 Kristiansand

Fagerholt Barneskole. Miljø-Teknisk-Vurdering Del av gnr. 37/134 Kristiansand Fagerholt Barneskole Miljø-Teknisk-Vurdering Del av gnr. 37/134 Kristiansand RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 891485 09.12.2013 Kunde: Kristiansand Eiendom Fagerholt Barneskole gnr. 37/134 Fagerholt

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2...

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2... Oppdragsgiver: Malvik kommune Oppdrag: 524528 Prosjekt 4506 Hommelvik RA Dato: 2014-04-03 Skrevet av: Fjorden Kvalitetskontroll: Forbord HOMMELVIK RENSEANLEGG - FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Tomtealternativ

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Aust-Agder Jernmalmgruber AS Postboks 1701 Stoa 4857 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/5229 / FMAAINO 16.12.2013 PÅLEGG

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Reguleringsformål... 4 4. Tidligere utførte undersøkelser... 4

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Vanja Alling, seksjon for avfall og grunnforurensning Nytt fra forurenset grunn Faktaark, veiledere og forskrifter Oppdarterte faktaark og veileder

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE

SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE NOVEMBER 2016 GEILO 770 AS SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norway TLF +47 02694 WWW

Detaljer

STAVANGER DPS/LASSATJERN MILJØTEKNISK GRUNN- UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN

STAVANGER DPS/LASSATJERN MILJØTEKNISK GRUNN- UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Stavanger Universitetssykehus Rapporttype Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 2012-05-04 STAVANGER DPS/LASSATJERN MILJØTEKNISK GRUNN- UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET

Detaljer

Trondheim kommune Utbyggingsenheten. Lade skole - Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

Trondheim kommune Utbyggingsenheten. Lade skole - Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn Miljøenheten Trondheim kommune Utbyggingsenheten N- Vår saksbehandler Camilla Østerlie Borgersen Vår ref. 15/47677/ K23 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato 02.10.2015 Lade skole - Godkjenning av tiltaksplan

Detaljer

Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage

Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage RAPPORT LNR 5676-2008 Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage Meldal Kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

E6 Jaktøyen - Sentervegen

E6 Jaktøyen - Sentervegen E6 Jaktøyen - Sentervegen Håndtering og gjenbruk av forurensede masser Hege Mentzoni Grønning, NGI Innledning Kort om prosjektet E6 Jaktøyen-Sentervegen Miljøtekniske grunnundersøkelser Spesielle krav

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN

RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN ADDRESS COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkka 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE

Detaljer