C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler."

Transkript

1 P! #" %$& & &')(%* " -*..0/ :9- ;<; = 4AA. B;.!/ 6 ; - BEF %G 6 >A 6.0IJ!/ K MLN.?QP)R7SUTATVAẄ YX >Z0 7? J[!A 62\ ] L.?QP^RBSUTBV`_aWYR +$ bdcfegihbdk lmelyno^p)orq ctsbdhle!c nvuwe!lycxc y{z ct }g{kw~bdhbdcwgikxlycxc 7>UWPEU 7 XB A AX ;<?QP) AVP A `TP I Z2? K 6G&4 ;Z0 Y. ;B B? ; #4B.0. EU MG). EU. - ; 3:4A6 EU? - 7EF? > ƒm F Qˆ Š Aˆ ˆ 7 5 A Š 2 A!Ž! ` Š`Ỹˆ Ž ŒY š : A A A Y 7œ ˆ Š : A žaœÿ ` YŠ 2Š Š š`š ` 7Ž -2/ 6 J3 7?? 6 X7RPEU 7 %X7 7 YXP y ^ ^ª «ik 62. ;<;B?&EF Ev -2- } \ A >7 6- > d EF - Z 47%L!.K 47. B? U±:² ³ -24 E -2K - µ - 6-3:]A62-2. K ;. P^ 4 > K ;. P 3:4A6 P $ ¹)º» K 6 K <-2. EF. \ > 9<? - -*.? -*. \ - ; \ ]? >7 35/ ; - Z 4A ¼ ± ² ½ A³ºf± X ¾ À ³ Â Ã Ä Å<ÆÈ0ÄÉ ÊÌË ÂÎÍ ÏA ÑMÒ $ -.!¼ ± ² ½ A³r 6# 4A6 EU 62. P)Ó#7 a 683:4A6 A Y. > ÕÔ ²Ö* 7 عº» ÚÙ Û Ò >7 FI 6 EF. - ;B 4AK 6.04A6 Ü Ý -24 E - B 6 6.? 47\ - 6 B \? Ý 4 >a< -.!¼ ± ²½ Y³8 ;<;B 6 >7 35/ ; - Z 4AK 6.04A6»Ü Ý = 3:4A6 A A. > - A 6 ÕÔ Ý Ö* #A Þ¹ºß P > /.aü Ý ¼ ± ² ½ A³ L àò á 6 > J4 > -Aâ 3:4A6 A Y.0 > - A 6 Ô ² Ö* 4 > Ô Ý Ö* 4 > / - ;<;B 62I. ±Qäå² ³* 4 >}±5ä Ý ³Î L 4 >a< -.#K 624 / ;... 4a/ 62I. ç P A ÒY. 3:]A62-*..^K 6*. ;<;7? 6«356 éèê U±:² ³)º» Bë L<4 > -. E K /? - 6 U\ 7 >A? - - ; 47 -*. Y.L -.«3:4A6 7 Y.0 > }Ô Ý ÖÎì 7. ¹ 6«/ I >7 > ¹ P $ -.4 > -Yâ 6 >7 6 \ A >7? - - ; 4A -*. Y.L<4 >8µ ÔYí Ö*ì%± )â 6%\ > 9? - -*. 6š¼ ±:²½ A³ -24 E \ - ; ³ P = 4 > -Yâ Ô ²&Ö ì -24 E 3:/ ; - Z 4A ¹ P Ò!Y. -Yâ î.åk 62. ;<;7 v L EF ï\ A >7 6- >ð Ḱ 4B. 7?. v± ²M³º vñ ² = Y.0 > - A 6 Ô ²&Ö*ì+½ Ô Ý Ö*ì 4 > ÔAí 3??. ±5EF - 7EFEF \ > 9? - -*.? -2. ¼ ± ² ½ A³ -04 E 4 A 3:4A6 ³ P

2 Ü + ( K ½ K Ẍ y ^ ^ é.? ; EF EU -2- \ A >7 6- >U 47/? 4 E \K 47. v± 7³«º Ä 7À0 ç Y Y rº 7À ç 2Ä x. -2/ I >7 >A Ú I 6 4 >7 6? > >A ß *9-*. EF. I 6? ]A-2 >7 6}K)â 3:4A6 EU ±½ ³"! ±# A³2 ½ 6 ;B? 35/ ; - Z 47 ±$<½ M³«6 >A Y.? K /? -047K % EF >A 7 6 ç '& ± &)( ³ LN4 >*! ±# A³r 6? ]7-0 >a 6 7?? > >A ç XB - EF. 32 ;. A K B?. ( /.. ± 7³/0! ±# A³«º í! ±# A³ ½ è! ± º» A³)º» ëq½ 4.'. ± 7³º ÑMÒ $ - 7 d -.2. >F.3:/ ; - Z 4A ç '& ± &)( ³ X " ( ±# A³! ±# 7³ º 5 ±67 A 7X8 ³2Ä Å:9Π<; Ë 4 >=! ±# 7³ º 5 Ä Å9Π<; Ë 47K K 3 9?? 66 7?? > >A v #I I - - & ºx 4 > & º 7 6 í 3:4A6\ >A>7? ]A-2 >7 BP!è Ó A.G)&4AY.0624?? 6r3:]A62-2..!N º>58 Ä Å:9Π<; Ë B TB A X 4 >! º>5 L EF - 7EFEU 6 >A >A Ä Å:9Π<; Ë Û Ò 4 E < ;B? 35/ ; - Z 4A 6 ; \ 60/ ;B ±<½ M³«ºE rºgf BBÀ & º» ½ 4 >. 6 4A6Î.04 > 4A 3:/ ; - Z 47 6 ±½ ³ 3:4A6 & º A½ 3 P ; - ½ 4 > <I Å ± - 7>. 3:4A6 EU? 6 ;³ L?? 6 B? º K S 7ÀML ºGK S 7À :NP Ü Y½ Ü Ó# 4A6* ½S ½ 4 > <I Å <\A96-4A6*.04 > 4A 7? ÙT 6? VU 6 ; 4 E \ - Z 47 4 >W <I ÅN P =? VU 6 ; 4 E \ - Z 47 P $ - ; -0K? >W 64A6*.04 > 4A 7? L 7 a â Y. > A 6 ;<? X 4 >YP S 7À ²? S 7À XB ( X ë

3 Ü L = º! $ º = Ù = º! º! ³ Sa àò =4A6. 6 >7 B â.i 6 < )â Fµ > 4A B? 4A62\. 6L +.? >.06 Ý -*. 6G! º ±# 7³ N ½ ±# 7³ ½ ±# A³ ½ ±# 7³ 60\. 7? 6 }4 EF; 6 > \ -2. E. B; - 4 >!" EF I -*9dK)â a.#k? ;B 7; - 4 > I? 6.0. Ù ( Ü ( $'& (& Ü U 6 I.0-7 ;.04A6Ĺ 4 > \.06 B;.? VU 6 ; 4 E \ - Z 47 # º%$ ( $'& =4A6 6!I 4A6*3:4A64 > -Yâ.2. F 6 Ý 4760\. 7?±:EU & º `³ 4 > K)â B -. I 6&- BEFEU *) -24 E.06 Ý 4760\. 7? P ;B 7; - J 6 4A62\. ï604b. - Z 47-2-*9 EFEU.06 - ; EF I -*9dK)â YÙ è Ó A.G $ ² ( $ & º # Ü +APêë ÒY.. 4A6 EF 6 > - ; 4A -*. Y >75 6 B ;m. - ½ ½ 4 > EF 6*. F± -? ; A 476 EF 6*.-.0. ³ P K -2- B 3:4A6*. > \? 6 Ô ½0² Ö^º%. 0/ º{S?Y á. 6 7;.!4762\. 7? 2 F 6 ±Q 43 3ß ³ =4A6 6^/. 6 > > ± /.3:6 -*9 EFEU.06 >A - ; - 4 > ³ I 4A6*3:4A683:4A6 A Y. > - 7 6* Ô Ö > Ô Ö65(7rE å â U 6? ; </??QP $ -. Ô ²&Ö65(7«ºGW8Y F Ò ".!3:6 6-2/?.. K ;. PM ; < -. -*9 EUEF.06 - ;B 4A62\. B? K ;B > - 9 >Y. A ² B; - P I? ;7 6. > K ;7 6<:4760\. 7? - ( 9 F Ù I? ;B 6.0 > K ;B 6<:F4760\. 7? ( 9 F 6 á. 6 7;.!-Yâ 4A62\. B? 6 "3 º - ( F 6 4A-^ = 4 º - ( F 6 ± 4A-^ = 3ß 4 > À>3 3 ÀéP ri? ;B 6. >A 6 K ;7 6;: 9 ± ( - U = - U ³ ½ = U4760\. 7? Ù? Ò $ -.å.? -*. ½ 4 6 4A6 EF 62. ± - ½ ½ 4 > 6 ³ÌP \. 7? ½ 4 6â K <\ 6*.a4A6*.04 > 47 7?.? P v;b Õ4 > -Yâ }>Z ]A6 -å4a6*.04 > 4A 7? <\Y9<6-7 K -2- &B 7? > 4 > P $ )4A6*. 4 > 47 B? E < MA? >7 6 4A- 4A-

4 Side 4 av 4 ppgave 3. a) Gitt følgende forbindelse: Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler. b) et er vist at amidgruppen -N- er plan. Forklar dette ut fra kemisk bindingsteori og ved help av en passende tegning. c) Sett opp IUPA-navn for: d) Gitt følgende Fischerproeksoner: i) Angi hvilke av de gitte konfigurasonene som er enantiomere og diastereomere. Begrunn. ii) va dannes ved fullstendig oxidason av. iii) Angi kiraliteten for. i R/S-systemet og vis hvordan du resonnerer.

5 ³ v ¹ ts s c y š ž y y Ê ˆ ž ˆ! "#" ;:<:< ABE F GAI=0B 6 G;J $#%'&)(*%++.-0/243 KMLNQPRTSULVXWYLYZ[]\^Ù _bac8uedfzesgzqlyz[hp;ued^cnqlidfc ƒ cgdz_bdp;sgp S8dfac2df 'k lnm4oqp r xzy t#lhuwv s m{2o }l v ~ ~ kv mo; nk l op l' o ˆ c' nk l' ošp l Œƒ Ž9 o \IRQPP LYZhS8df[hcg\IWd^c _ c2lypevd \ c.aezqlpevhd ± ² v Šµ. œ¹º¼» E E p¾½ Y Y pïî šœ Ÿ ; n p ' zž šœ Ÿ ; n p Œ t À ¹hº» ¹ p Î ¹ º¼È¼»QÈ ¹ º» ÂÑ fé 6'ÒeÓy pâ pëê Y p ª w«y y Ãfy y Ä Ä y Æ y ÆÃfy på º¼È̺»QÈÍ» ¹ Ô Õh p}ö Î Ò *? Ó ÕwØÚÙ y Æ Ä

6 NMENKLATUR AV PLYFUNKSJNELLE RGANISKE FRBINELSER. Navnsetting av enkle hydrokarboner og monofunksonelle grupper har få vanskeligheter fordi basisreglene for deres navnsetting er logiske og lett å forstå. Problemer dukker ofte opp i forbindelse med navnsetting av polyfunksonelle forbindelser. Skal forbindelsen under betraktes som en ester? et alken eller et aldehyd? en er selvfølgelig alle tre men forbindelsen har bare et navn som er korrekt: Fenyl 4-oxo-but-2- enoat. Regler for navnsetting av organiske forbindelser: Ethvert navn til en polyfunksonell organisk forbindelse består av fire deler:.endelse som viser viktigste funksonelle gruppe. 2.ovedskelett som viser størrelsen på hovedkeden eller ringen. 3.Forstavelser som viser plassering av substituentene på hovedkeden eller ringen. 4.Numerering som indikerer substituentenes plassering på hovedkeden eller ringen.

7 . Endelse - funksonell gruppe prioritet. Et polyfunksonelt organisk molekyl kan inneholde mange forskellige funksonelle grupper. Men i navnsetting velges kun en endelse. et eneste unntaket fra denne regelen er ved navnsetting av forbindelser med dobbel- eller trippelbindinger. vordan velges riktig endelse? e funksonelle gruppene er delt i to klasser hovedgrupper og underordnede grupper (fr. tabellen bak). ovedgruppene settes enten som forstavelse eller endelse mens underordnede grupper settes bare som forstavelse. Innen hovedgruppene er det fastsatt et prioriteringsmønster der den viktigste funksonelle gruppe settes som endelse. 2. ovedskelettet. en lengste sammenhengende karbonkede som har flest funksonelle grupper settes som hovedskelett 3. Forstavelse. et siste trinnet vil nå vre å identifisere og numerere alle substituentene i keden eller ringen. Substituentene inkluderer alle alkylgruppene og alle funksonelle grupper unntatt den funksonelle gruppen som er gitt i endelsen. 4. Numerering. Etter at endelsen og hovedskelettet er funnet vil neste trinn vre å identifisere og numerere alle substituentene. Ved numerering taes først hensyn til den viktigste funksonelle gruppe dernest til den nest viktigste osv. (fr. tabell bak) 2

8 a vt a g e n d e p r i o ri t e t Funksonelle grupper satt opp etter avtagende prioritet. ovedgruppe Funksonell gruppe Forstavelse Endelse Karboksylsyre karboksy- -syre Syreanhydrid -syreanhydrid Ester R R -oat eller -at Syrehalider X X halokarbonyl- -oylhalid Amid N 2 N 2 amido- -amid Nitril N N cyano- -nitril Aldehyd okso- -al Keton okso- -on Thiol Amin N 2 amino- -amin Imin Alken Alkyn S merkapto- -thiol N imino- -imin -en -yn 5 Alkan -an Underordnede grupper (har ingen prioritert rekkefølge) Eter alid Nitro -F -l -Br -I N 2 Alkohol hydroksy- -ol alkoksy- halo- nitro- 3

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Statens Vegvesen Region Nord Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Kartlegging av søppelplass, Skjervøy kommune Planlegging ny fylkesveg 866 Langbakken 2014-01-31 Oppdragsnr.:

Detaljer

Marie-Jose Brossard-Jurkovich

Marie-Jose Brossard-Jurkovich à 161 EX /FA/EG Û Û Û Û Û Û q Û q y y v» 161 EX/FA/EG Û 1. v 2001 5 2126 2. v 12 Andree Lawrey Marie-Jose Brossard-Jurkovich Sebastien Surun Habit Abou Sakr t Diana Cistovaite ½ F.R.Mkandawire y Abdellatif

Detaljer

0 5 & # 5 0 5 6 5.. ! # %! & (% ) % + 3 % / / 5!!87/ (92) 9:., 5 88 ( ;< 2) +, % 4!( <

0 5 & # 5 0 5 6 5.. ! # %! & (% ) % + 3 % / / 5!!87/ (92) 9:., 5 88 ( ;< 2) +, % 4!( < ! # %! & (% ) % & +, %. / 0 1 2 3 + 3% 4 & 0 5 & #5 0 5 6 5.. 0 7 & / / 5!!87/ (92) 9:., 588 (;

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 19. august 2010 Tid for eksamen: 14:30-17:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 20.05.2014 Tid: 12:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial.

Detaljer

15.1.2015 TILTAKSPLAN. Bråset, Røyken. Sendt til: Røyken Eiendom v/ Bård Rasch Hansen RAPPORT. Rapportnummer 1450910198-1

15.1.2015 TILTAKSPLAN. Bråset, Røyken. Sendt til: Røyken Eiendom v/ Bård Rasch Hansen RAPPORT. Rapportnummer 1450910198-1 RAPPORT TILTAKSPLAN Bråset, Røyken Sendt til: Røyken Eiendom v/ Bård Rasch Hansen Rapportnummer 1450910198-1 SAMMENDRAG Røyken Eiendom planlegger å etablere svømmehall på det Bråset deponi, som er benyttet

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2398780 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 241/04 (06.01) A61K 31/49 (06.01) A61P 2/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.26 (80)

Detaljer

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng,

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng, I I I I ~ høgskolen i oslo I Emne: INSTRUMENTET J, ANALYSE ra-ruppe( r) I.3KB EksamensoppgaveJL I Antall side! består av: forsiden): 9- Tillatte hjelpemidler: I Emnekode SO 458 K Dato: 14.12.05 (inkl.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238132 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 413/12 (06.01) A01N 43/80 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ØGSKLEN I SØR-TRØNDELAG INSTITUTT FR NÆRINGSMIDDELFAG Kand.nr. Fagnavn: rganisk- og næringsmiddelkjemi Fagnummer: F130N Eksamensdato: 14.05.2002 Kl. 09.00-14.00 Klasse(r): 1N. Vekttall: 3 Faglærer(e):

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre)

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Geir Aamodt Magne Aldrin

Geir Aamodt Magne Aldrin 1 Geir Aamodt Magne Aldrin 2!#"%$'&(#)*,+ Denne manualen beskrive virkemåten, installasjon, formater og resultater til et programmet som er utviklet for å beregne ÅDT. Programmet består av to deler. I

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG INSTITUTT FOR NÆRINGSMIDDELFAG Kand.nr. Fagnavn: Organisk kjemi og næringsmiddelkjemi Fagnummer: FO130N Eksamensdato: 22.05.00 Kl. 09.00-14.00 Klasse(r): 1 N. Vekttall: 3 Faglærere:

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Piperazinforbindelse representert ved Formel (I), hvori R1 er C1-6 alkyl;

Piperazinforbindelse representert ved Formel (I), hvori R1 er C1-6 alkyl; 1 PATENTKRAV 1. Piperazinforbindelse representert ved Formel (I), hvori R1 er C1-6 alkyl; R2 er hydroksy, C1-6 alkyl som kan ha én eller flere substituenter, -(C=O)-N(R3) (R4) eller -(C=O)-OR; R3 og R4

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

v : T, kan bare ha verdi av typen T. n =0 slyfes alltid parentesene. Typet uttrykkssprak type representerer en verdimengde. variabel, deklarert funksjon, herunder karakteriseres syntaktisk ved a angi navn

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

2!"#$ % &'"#$#$( % " )*#+, -/ 0$132 4650879;:=

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2368890 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 403/14 (06.01) C07D 401/14 (06.01) C07D 417/14 (06.01) A61K 31/402 (06.01) A61K 31/4178 (06.01) A61K 31/4184

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming 0-!%12%3+&/!%& :%'2+&/!%& #$!%&'$!())*+,&-.% 9%4-')%$!%&'&% #$!%&'$!())0++!?@!!!"!!:((;+)!0+(!%%!+ %%4-!12%560/(!'&+)7-%!+18&'& /&-!&+) #4-!12%! 9%4-')%$!%&'&% #$!%&'/!+!$'!&!=!&:'/C&+)!'& ;++'+(!.%! '(56#!-%A+/-%!+18&'&

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 2 Lys 2 6 12 6 Andre organiske forbindelser 2 Vi får de organiske forbindelsene vi trenger fra planter eller fra dyr som har spist planter. Figurer kapittel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

KAPITEL 9. STEREOKJEMI.

KAPITEL 9. STEREOKJEMI. KAPITEL 9. STEREOKJEMI. 1. ENANTIOMERE OG DET TETRAEDERISKE KARBONATOMET. T65, T66, T67 Når fire ulike grupper er bundet til et karbonatom er to forskjellige plasseringer mulig. Disse to måtene å plassere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 33-UKE 39: Vitenskap og miljø Forklare betydningen av å se etter sammenhenger

Detaljer

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler:

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler: Massespektrometri I massespektrometri separeres ioner i en masseanalysator (massefilter) på grunnlag av forholdet mellom ionenes masse og ladning. Dette forholdet kalles ionenes massetall. Massetallet

Detaljer

Patentkrav. IA eller. 1. Forbindelse med formelen. hvor

Patentkrav. IA eller. 1. Forbindelse med formelen. hvor 1 Patentkrav 1. Forbindelse med formelen IA eller R 1 er hydrogen eller fenyl, eventuelt substitutert med halogen, CN eller C1-7- alkoksy eller C1-7-alkoksy substituert med halogen; R 3 er hydrogen eller

Detaljer

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº. Nummer 1 Mars årgang. Karneval+ Side 2. Foto:Oddveig Forfot

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº. Nummer 1 Mars årgang. Karneval+ Side 2. Foto:Oddveig Forfot ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº Nummer 1 Mars 2013 51. årgang Karneval+ º ª ª ª Side 2 Foto:Oddveig Forfot 2 Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Stoksund og Åfjord kirkelige

Detaljer

:-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Formelsamline

:-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Formelsamline I høgskolen i oslo I Emne: I INSTRUMEELL ANAL y r Gruppe(r): i3ka,?kb I Eksamensoppgaven Antall sider i består av: forsiden): 6 :-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5 Faglig veileder:

Detaljer

(11) NO/EP 2242759 B1. (12) Oversettelse av europeisk patentskrift. (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(11) NO/EP 2242759 B1. (12) Oversettelse av europeisk patentskrift. (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224279 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 498/ (06.01) A61K 31/37 (06.01) A61P 11/06 (06.01) A61P 11/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Forelesningsnotater i Kjemisk fysikk

Forelesningsnotater i Kjemisk fysikk Institutt for fysikk, NTNU FY1006 Innføring i kvantefysikk TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Vår 2009 Forelesningsnotater i Kjemisk fysikk Mars og april, 2009 Dette er et sammendrag av forelesningene

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

TKJ4111: Kap. 10 del 4: Reaksjoner med frie-radikaler som mellomprodukt

TKJ4111: Kap. 10 del 4: Reaksjoner med frie-radikaler som mellomprodukt TKJ4111: Kap. 10 del 4: eaksjoner med frie-radikaler som mellomprodukt C&SB kap. 10 del 4: Versjon: 11.09.2014 Forelesning: Bård elge off C&SB,Kap 10, del 4 1 O O O adikal kjemi: Kjemisk nytte: Polymerisering

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2155747 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/04 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/4985 (2006.01) A61K 31/519 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01)

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344486 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 417/14 (06.01) A61K 31/427 (06.01) A61K 31/43 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/4709 (06.01) A61P 1/00

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Tverrpolitisk liste for A

Tverrpolitisk liste for A KOMMUN6 2, P.AM- 2015 G

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ORGANISK KJEMI LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI (TOTAL 91p) Onsdag 3. juni 2009 Tid: kl. 9.00-13.00 Oppgave 1.

Detaljer

Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere

Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere Dette er deltidsstudier knyttet til Kompetanse for kvalitet en nasjonal strategi for videreutdanning av lærere. Formål Studiet skal bidra til å gi

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 249682 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 487/04 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 3/00 (06.01) A61P 43/00 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACETAMOL. Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering.

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACETAMOL. Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering. LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAETAML Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering. Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003

Detaljer

Repetisjon. Atomer er naturens minste byggesteiner. Periodesystemet ordner grunnstoffene i 18 grupper. Edelgasstruktur og åtteregelen

Repetisjon. Atomer er naturens minste byggesteiner. Periodesystemet ordner grunnstoffene i 18 grupper. Edelgasstruktur og åtteregelen 423 Atomer er naturens minste byggesteiner Atom: Atomet er den minste delen av et grunnstoff som fortsatt har de kjemiske egenskapene til grunnstoffet. Atomet består av en positivt ladd atomkjerne. Rundt

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº. Ÿ±º ± ªÆ ø ª ;ƪ ª ªÆªˇ

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº. Ÿ±º ± ªÆ ø ª ;ƪ ª ªÆªˇ ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº Nummer 3 Juni 2013 51. årgang Ÿ±º ± ªÆ ø ª ;ƪ ª ªÆªˇ Foto: Arne Hugdal 2 Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Stoksund og Åfjord kirkelige

Detaljer

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº

ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº ª ª æ øº ±Æ Õ ±µ º ± [ ±Æº u ª ± æ Æ ª ± ª ø Ù ± ÔÎÙ Î Nummer 4 September 2014 52. årgang 2 Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Menighetsblad for Stoksund og Åfjord Stoksund og Åfjord kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) versettelse av europeisk patentskrift (11) /EP 2280973 B1 (19) GE (1) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) A61K 31/39 (2006.01) A61K 31/41 (2006.01) A61K 31/4188 (2006.01) A61K 31/702 (2006.01) A61P 31/12

Detaljer

1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I):

1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I): 1 PATENTKRAV 1. 1H-indazol-3-karboksamidforbindelse som har den følgende generelle formelen (I): 2 der R a og R a, like eller ulike hverandre, er et hydrogenatom, et halogenatom, en hydroksygruppe, en

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 40/12 (06.01) A61K 31/404 (06.01) A61P 3/00 (06.01) A61P 2/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 1 Kalkulus Kapittel 1 Oppgave 1. a) en funksjon b) en funksjon c) ikke en funksjon d) ikke en funksjon Oppgave 2. a) 12,1 b) 4 c)

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) versettelse av europeisk patentskrift (11) /EP 2215092 B1 (19) RGE (51) Int. C07D 495/04 (2006.01) A61K 31/519 (2006.01) A61P 11/00 (2006.01) C07D 519/00 (2006.01) Patentstyret (21) versettelse publisert

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Side 1 for Vurdering Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Eksamen kjemi2 våren 2013 Del 1 Oppgave 1 O har -2, K har +1, til sammen (-2)*3+1=-5, altså har Cl +5, alternativ C Fullstendig forbrenning: kun

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR

BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

I Oksidasjon av alkoholer

I Oksidasjon av alkoholer Skrevet av: T. Alexander Lystad, 3AF Skrevet: 02.09.04 Fag: 3KJ Utført av: T. Alexander Lystad, 3AF Utført: 3.08.04 I ksidasjon av alkoholer Problemstillinger Hvilke av de utleverte alkoholene oksideres

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 THÔNG TIN Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 Thông tin quan tro ng cho ba n la ngươ i se bo phiê u Tiê ng Viê t Vietnamesisk Nga y bâ u cư la 14.09. Nhơ giâ y tơ tuỳ thân! Bâ

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon

Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon 1 13.11.03 1. Molekylstruktur VSEPR modellen Elektronparene (bindende eller ikke-bindende) vil prøve å være så lang

Detaljer

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. Enkel destillasjonsoppsats. termometer.

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. Enkel destillasjonsoppsats. termometer. Figur s. 118 Enkel destillasjonsoppsats termometer vann ut vann inn kjøler 1 0 3 2 varmekilde oppsamling (destillat) Figur s. 119 110 Temperatur ( C) 100 enkel destillasjon 90 80 fraksjonert destillasjon

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Tittel : KOSMETISK BRUK AV INHIBITORER AV TYROSINASE

Tittel : KOSMETISK BRUK AV INHIBITORER AV TYROSINASE 1 Tittel : KOSMETISK BRUK AV INHIBITORER AV TYROSINASE Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en kosmetisk fremgangsmåte for lysning av hud, omfattende anvendelsen av sammensetninger

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer