Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer"

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland LEIAR Arvid Ole Refvik Torunn Johansen NESTLEIAR MEDLEM Grete Marit Veka Maraas MEDLEM SP Trude Miland Helland MEDLEM Varamedlemar Funksjon Representerer Trygve Petter Eiken VARA Inga Helene Skumsnes VARA Ole Anders Haukeland VARA Vigdis Røen Leirvik VARA AP Vigdis Tislevoll VARA Eva Pernille Tufteland leiar Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan signatur. 1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 31/18 Godkjenning av møteinnkalling PS 32/18 Godkjenning av saksliste PS 33/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet PS 34/18 Orienteringssaker PS 35/18 Oppsummering av eldredagen 2018 PS 36/18 Ymse 2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Godkjenning av møteinnkalling Utval sak Utval Møtedato 31/18 Eldrerådet Bakgrunn: Godkjenning av møteinnkalling. Vurdering: Eldrerådet godkjenner møteinnkalling til møtet Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 3

4 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: Godkjenning av saksliste SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 32/18 Eldrerådet Bakgrunn: Godkjenning av saksliste for møtet Vurdering: Eldrerådet godkjenner sakslista for møtet Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 4

5 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Godkjenning av møteprotokoll frå møtet Utval sak Utval Møtedato 33/18 Eldrerådet Vedlegg: Møteprotokoll frå møtet Bakgrunn: Godkjenning av protokoll. Vurdering: Eldrerådet godkjenner møteprotokoll frå møtet Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 5

6 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Torunn Johansen Grete Marit Veka Maraas LEIAR NESTL MEDL MEDL SP Forfall: Namn Funksjon Representerer Trude Miland Helland MEDL Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Frå administrasjonen møtte: Namn Bente Bjelland Anne Økland Stilling Kultur- og informasjonssjef Helse- og sosialsjef Aksel Ytrenes (Seniornett) Eva Pernille Tufteland Leiar Marianne Ytrearne sekretær Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan signatur 6 1

7 Saksnr Innhald PS 24/18 Godkjenning av møteinnkalling PS 25/18 Godkjenning av saksliste for møtet PS 26/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet PS 27/18 Orienteringssaker PS 28/18 Brosjyre om eldrerådet i Fitjar PS 29/18 Eldredagen 2018 PS 30/18 Ymse Lukket 7 2

8 PS 24/18 Godkjenning av møteinnkalling Eldrerådet godkjenner møteinnkalling til møtet Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet hadde ingen merknader til innkallinga og godkjente denne. Vedtak: Eldrerådet godkjente møteinnkallingen til dagens møte. PS 25/18 Godkjenning av saksliste for møtet Eldrerådet godkjenner sakslista for møtet Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet godkjente sakslista for dagens møte. Vedtak: Eldrerådet godkjente sakslista. PS 26/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet Eldrerådet godkjenner møteprotokoll frå møtet Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet godkjente møteprotokollen frå møtet den Vedtak: Eldrerådet godkjente møteprotokollen frå førre møte. 8 3

9 PS 27/18 Orienteringssaker Eldrerådet tak orienteringssakene til vitande. Behandling i Eldrerådet : Ordførar Wenche Tislevoll kunne ikkje møte til dagens møte. Ho hadde innkalla Askel Ytrenes som informerte om Seniornett. Kultur- og informasjonssjef Bente Bjelland orienterte om den kulturelle spaserstokken. Søknadsfrist er 1. september. Det blei satt møte Dei som møtte var Bente Bjelland, Wenche Tislevoll, Ellinor Austad Bergesen frå Frivilligsentralen, Johannes Nesbø frå Seniorsenteret. Representant frå eldrerådet demensforeninga kunne ikkje møte. Søknad blir utarbeida og sendt innan fristen. Helse- og sosialsjef Anne Økland informerte om ombygging og ventelister. Leiar Eva Pernille Tufteland referte frå Eldrerådsamlinga på Tysnes. Eldrerådet hadde ingen merknader til referatet frå Fylkeseldrerådet. Vedtak: Eldrerådet tek orienteringssakene til vitande. PS 28/18 Brosjyre om eldrerådet i Fitjar Saka blir lagt fram utan tilråding. Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet godkjente siste utkast til brosjyre. Brosjyra skal introduserast på Eldredagen. Sekretær kopierer opp brosjyrer til utdeling. Vedtak: Eldrerådet godkjenner utkast til brosjyre. 9 4

10 PS 29/18 Eldredagen 2018 Saka blir lagt fram utan tilråding. Behandling i Eldrerådet : Fordeling av oppgåver på Eldredagen. Torunn Johansen og Inga Helene Skumsnes sel billetter. Torunn Johansen kjøper inn blomar og sjokolade til dei som underholder. Arvid Ole Refvik kontakter Fitjar fjordhotell ang. gavekort på komlemiddag. Torunn Johansen tar kontakt med Rema Fitjar og Larsen multihandel for gevinster. Sekretær kopierer opp songhefter og plakater. Vedtak: Saka blir lagt fram utan tilråding. PS 30/18 Ymse Behandling i Eldrerådet : Representanten Grete Marit Veka Maraas har sendt inn spørsmål til rådmann og ordførar ang. adresser i kommunen: «Korleis kan det ha seg at naudetatane ikkje har rett namn/adresse på vegar i Fitjar? Ynskjer at spørsmål og svar, vert lagt som meldingsak, evt info til fyrste møte i utvala, formannskap og kommunestyre.» Rådmannen har sendt spørsmålet vidare til brann- og driftsjef Tore Nesbø med beskjed om å sende svaret til sekretær som formidlar dette vidare til eldrerådet. Sangstund: Det jobbast fortsatt med å få i gang «Songstund på institusjonane, seier representanten Grete Marit Veka Maraas. Prosjektet manglar ein koordinator og ein vil spørre «Frivilligsentralen» om dei kan bidra. Apotek: Eldrerådet ynskjer å få i stand apotek i Fitjar og ber ordførar undersøkja igjen. Beredskap for heimebuande brukarar: Leiar Eva Pernille la fram spørsmål om beredskapsplan for heimebuande brukarar i kommunen. 10 5

11 Sekretær har fått svar frå rådmann: Kommunen har ikkje planar spesifikt for eldre. Men vi har planar for evakueringssenter, og vi har rutiner for håndtering av ekstremvær som er ein del av ROS analysen. Vedtak: 11 6

12 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Orienteringssaker Utval sak Utval Møtedato 34/18 Eldrerådet Vedlegg: Møteprotokoll frå Fylkeseldrerådet i Hordaland Bakgrunn: Samarbeid med Fitjar vidaregåande skule og Turlaget om «Aktive saman». Guro Betten og Toralf Røen er invitert til møtet. Helse- og sosialsjef Anne Økland orienterer om budsjett for 2019 og innverknader for brukarar av kommunale tenester. Referat frå Fylkeseldrerådet Vurdering: Eldrerådet tek orienteringssakene til vitande. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 12

13 ! " # $ % & ' " ( ) " & ( * +, -. ( ) /! ( 0 * 1 / * ( / 6 7 # 8 9 : ; ; ; < = 8 > : ; ; 6? A B A = = C? 7 D = 7 E 6 0 C F G ; D G # ; = D = 7 B F G ; > # 8 G D = C H 9 B H I H D J < D 8 ; = 9? G = D = 7 B > K > 8 L D = E H > B H > I? " * & /! ( M / 6 7 # 8 9 : ; ; ; N O ; ; B D K Q 8 ; 9 : ; ; ; < 8 ; A : = N O ; P ;? 7 K = & ' " ( ) " & ( * + / < = 8 > : ; ; " >?? G D ; $ C = 6 8 ; = R D K ; R ; H ; O = G # ; 13

14 T U V W X Y Z [ \ Z ] U W Y ^ Y U V _ ` a b U W c d ` V X ] ^ h i j k l m n o p q r s t u u v u w x y z { t v u u r x } } v u w Y U V _ ` h i j ~ l m n o p q r s t u u v u w x y z { t p p r p } } { t z { t k ƒ m l k n k h i j j l m n o p q r s t u u v u w x y x r } v t h i j l m n ˆ t t x x r z t } q v u w x Š ˆ i ~ j l m n q Œ { r u x q p z t r x z v q } x v } x x u w t t t } x u q r p u t x u t u k ƒ m Ž k ƒ m l k n k ˆ i ~ l m n h p } v v r p w x u v t v u w v t } x u q } r t r p z z u t x t k ƒ m l k n k ˆ i ~ l m n q Œ h i x r j m l m n u q v u w x v p w x z p z q t v u y t t v u w p w x z p } r t y t w u t t k ƒ m n k ƒ m l k n k ˆ i ~ l m n q Œ t v t { k ƒ m l k n k ˆ i ~ n l m n q Œ h i x r j ƒ l m n t t i r p q p q } x u q k ƒ m l k n k ˆ i ~ Ž l m n ˆ t t x z { t v š r x y x } w t y t q x x } q } x œ v x r p u x } t r t h i j l m n z t k ƒ m l k n k h i j l m n š q s t p } r t t } q t q t k ƒ m Ž k ƒ m l k n k h i j n l m n p } x w v } x w t u q x p } q t q r p u t x u t u k ƒ m n k ƒ m l k n k h i j Ž l m n u t y u v u w x y t t t u x u x } r t t } q t q t v } r x y x } t v t } t p u u x k ƒ m l k n k h i ƒ l m n ž { t } x u p } r t t } q t q t p t k ƒ m Ž Œ k ƒ m l k n k h i m l m n u t z u v u w x y t t t u x u x } r t t } q t q t v } r x y x } t v t } t š t w t u h i k l m n i { z } { t x u q v } v } } r t x u u } t w t u v } p v t u t v u w x v z { t v } r t t } q t q t q t u ƒ n Œ m k Œ k ƒ m n h i ~ l m n Ÿ p r x } t t v t s p q t u p w o t v x u w t u x r p w y t w } x t w t u q t Š k ƒ m l k n k k ƒ m l k n k k ƒ m l k n k \ e f g g e T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «} r t t } q t q t } x t w v } x u x r y x x x r r x t x u x r x z } t w w h i m l m n u t z u v u w x y t t t u x u x } r t t } q t q t v } r x y x } t v t } t š t w t u Œ } r t t } q t q t } x t w v } x u x r y x x x r r x t x u x r x z } t w w h i k l m n i { z } { t x u q v } v } } r t x u u } t w t u v } p v t u t v u w x v z { t v } r t t } q t q t q t u ƒ n Œ m k Œ k ƒ m n Œ } r t t } q t q t } x t w v } x u x r y x x x r r x t x u x r x z } t w w ˆ i ~ l m n y t w s p p z v } p } v v r x r Š h i ~ l m n Ÿ p r x } t t v t s p q t u p w o t v x u w t u x r p w y t w } x t w t u q t Š Œ [ c Z U V ž { t v u u r x } } v u w x y x w p q r s t u z t q z t r u x q t u t p y x u p Œ S 14

15 T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «a _ [ ` T ± _ ² ³ ` ³ ³ µ t t t z z t r u x q x p p r p } } t u { t z { t y x t u q t u x q t u y x w p q r s t u x y z t q } t z z x u t v } r t t } q t q t Œ [ c Z U V ž { t p p r p } } t u z { t q t u ƒ Œ ƒ Ž Œ k ƒ m n y x w p q r s t u z t q z t r u x q t u p y x u p Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «_ c U U W U T U ` ` [ ¹ ² f º» t r r t { } w t u x u q x z v u w x x y q t v p } v v r t y t t u q x Œ h i x r j Ž l m n p w h i ƒ l m n y t } x z Œ [ c Z U V i x r } v x y x w p q r s t u z t q z t r u x q t u p y x u p Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «ˆ t t x x r t u t ~ j l m n v } ~ l m n p w ~ n l m n ~ Ž l m n y x t t t t Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «v t u t v u w š q s t p p q x } x u q } r t r p z z u t Š k ƒ m Ž y p } x u w t p t t u r p z t ¼ š q s t p } r t t } q t q t Œ t q q v t r { p { r p u p z v p w p w x u v x s p u v } w v } t } t x u q Œ a _ [ ` T ± _ ² ³ ` ³ µ t t t t z { t p z i t u v p } x u t u v š t w t u r p z z u t q t u m Œ ƒ Ž Œ k ƒ m n p w p z z { t q t u m n Œ ƒ Ž Œ k ƒ m n p z { v u w p z s r t t v z v x s p u t u v š t w t u r p z z u t Œ o u q x x } x p i x t p v t u t t p z r p u x r z t q t } q t q t v i p w u p w s p q x u t z t q x u r t t w v p u t p z x p w t } q t q x Œ œ t y t } x u } x w x p t r y x p q x w t Œ ` Y W U Z X W ] [ c Z U V } r t t } q t q t y v } w s t v u u t } v } q s t t p p q x } x u q } r t r p z z u t t u q t q s t p t } q t q t v p q x } x u q Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «15

16 _ c U U W U T U ` ` [ ¹ ² f º t t x z } v r p } x w À Á Y Z X _ ¾ š q s t { r u x q t p k ƒ m Ž m Š œ t y t { r p z r Œ j ~ Œ ƒ ƒ ƒ p z q v q s t Œ k Š œ t y t { r p z t r x z v q } x r Œ ƒ Œ ƒ ƒ ƒ p x z q v u w z { t z t q i p w u p w s p q x u t v p v u q t } t z t q t w v p u t p z x Œ i x t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V ¾ š q s t { r u x q t p k ƒ m Ž ~ Š œ t y t { r p z r Œ j ~ Œ ƒ ƒ ƒ p z q v q s t Œ j Š œ t y t { r p z t r x z v q } x r Œ ƒ Œ ƒ ƒ ƒ p x z q v u w z { t z t q i p w u p w s p q x u t v p v u q t } t z t q t w v p u t p z x Œ ` Y W U Z X W ] [ c Z U V } r t t } q t q t y t q t r p } x w v } p w x z p } q t q r p u t x u t u k ƒ m n p z x z } x w Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «_ ] ` À X X  f [ c U W ¹ º t t x z } v r p } x w ¾ à v } t z x r } Œ m j à t z x p w t x t v q Š x v u w y t r } v u w Ä t } q t p w t u Å v u w p } t v { u r s t y v q t r x } y t t v y } r t ¼ _ c U U W U T U ` ` [ ¹ ² f º t t x z { } w s x u q t p } x w v } { z } v } p } v v r x x u t v x u t } q t x t u q t u ƒ Œ m ƒ Œ k ƒ m n m Œ x q v x v t u x t w v p v r t x t p u t p y t ƒ r p z z t y x } w } v t u t u } x p z r x u w v z } v w t t p } v t t t u x u ¼ y v u t v y p p v r r t ¼ y v s x y p } t q t x x t w v t u y v r t ¼ k Œ ž t u t q t t t t t u x s p u l z x u w } t u q t t t t u x s p u x } v r t w t p z r y v u u t l z t u u u w l t } q t t Æ x u p t v p q t u p } v v r r t u p z } v { ¼ y v s x h y v } r t u z t ¼ y v u t v y p p v r r t ¼ ~ Œ q x w t u } r t v u w v p q x } x u q w s { x } q t w t u p y t ƒ k Ž n Ç x y q t p x } t x u x } } t t t u x u t m x y Š Œ } q t w t u p y t w s { Ç x y p x } x u x } } t t t u x u t j x y Š Œ y x z t u t q t t w u u t u t v } x q t t p x x } } t t ¼ ½ 16

17 ~ y v } r t q y v } q t t w v v } t } q t q t u t p v } x q t u p z v u t t } t t t p u t p y t v r r t } x t } } t v r r t y x x } x ¼ j Œ y v } r t q y v } q t t w v v } t u y x u } v w y t } w t p z { u r t } t t p y t v u u v r p z z u t t p w } r t v u w t ¼ Œ z k t q t i p v u w y x } w Œ q x w t u p v u w t q t m ƒ x y m t t t u x u t p z t p y t ƒ Œ o s t u u p z u v x } q t t u y x v k ƒ m ~ j j p w x u r t v q t v t t v p q t u t Œ y x y v } q v x v w s { t p } t t p y t ƒ i p v u w t y t q i p v u w y x } w t v k ƒ k m ¼ Œ q x w w q t t z x y y x } w } v t u t y v } r t u q t } l t w v p u r x u q v q x t u v } { t Œ } q t t u t v r r t p w v Œ š { p w x } q t t u r x u q v q x t u t t z z t t q q t } t u ¼ š t w u u y x t Œ Œ x t v q z v }s { } p y t u t { y t x } q t w t u t t y t x ƒ v } k Œ š { q t y Å t t u { y t x } q t w t u t p w p p } v v r t t ¼ f c c X  W [ ¹ T É ^ º t t x z { } w s x u q t p } x w v } { z } v } p } v v r x x u t v x u t } q t x t u q t u ƒ Œ m ƒ Œ k ƒ m n j Š i p v u w t k ƒ m k ƒ k m x m t t t u x u x p y t ƒ z t u v u w t u p y t ƒ Œ u ƒ v u w x z t v r u u r x p w t x v u w t u u t v u j ƒ Ä ƒ v u w p w r x u } t w w s t x t v u t t s p t u u z x u w t u w t Œ } w Œ Œ z t q v x t q t p z t u s p u v x u t w s t Æ x Œ ~ ƒ Ç x y t z z t u t v } x u q t p w t v p w t q t x Ê v u t t t t u x u x Ê p v u w t Œ œ t p z t u s p u v x u t x q q t } t w x z x u v } t v x z } x u q t Ê ˆ t x v Ê r u u t q t v p v u w t v p q t u k ƒ m ~ k ƒ m x j m t t t u x u x p v u w t v q t u t v p q t u Œ j Œ m y v p v p v t x v r r s t q t v p } v v r t x v x p } r p y t ƒ p z r x u q v q x x y t q y x } ¼ k ƒ m Ž j Œ k œ t u u t w x t r u u r x v r t r x u q v q x x p z w s t Æ x Œ ~ ƒ Ç x y t z z t u t v } x u q t Œ x x v x t u r w s t x u p r p z t q x r x v } r p z z u t p w } r t y x } t v p w u t t p v u w y x } t ¼ À Á Y Z X _ t q x } v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ i x t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ v z } t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V ¾ à v } t z x r } Œ m j à t z x p w t x t v q Š x v u w y t r } v u w Ä t } q t p w t u Å v u w p } t v { u r s t y v q t r x } y t t v y } r t ¼ i { z } v } p } v v r x x u t x u t } q t x t u m Œ x q v x v t u x t w v p v r t x t p u t p y t ƒ r p z z t y x } w } v t u t u } x p z r x u w v z } v w t t p } v t t t u x u ¼ y v u t v y p p v r r t ¼ y v s x y p } t q t x x t w v t u y v r t ¼ È 17

18 k Œ ž t u t q t t t t t u x s p u l z x u w } t u q t t t t u x s p u x } v r t w t p z r y v u u t l z t u u u w l t } q t t Æ x u p t v p q t u p } v v r r t u p z } v { ¼ y v s x h y v } r t u z t ¼ y v u t v y p p v r r t ¼ ~ Œ q x w t u } r t v u w v p q x } x u q w s { x } q t w t u p y t ƒ k Ž n Ç x y q t p x } t x u x } } t t t u x u t m x y Š Œ } q t w t u p y t w s { Ç x y p x } x u x } } t t t u x u t j x y Š Œ y x z t u t q t t w u u t u t v } x q t t p x x } } t t ¼ ~ y v } r t q y v } q t t w v v } t } q t q t u t p v } x q t u p z v u t t } t t t p u t p y t v r r t } x t } } t v r r t y x x } x ¼ j Œ y v } r t q y v } q t t w v v } t u y x u } v w y t } w t p z { u r t } t t p y t v u u v r p z z u t t p w } r t v u w t ¼ Œ z k t q t i p v u w y x } w Œ q x w t u p v u w t q t m ƒ x y m t t t u x u t p z t p y t ƒ Œ o s t u u p z u v x } q t t u y x v k ƒ m ~ j j p w x u r t v q t v t t v p q t u t Œ y x y v } q v x v w s { t p } t t p y t ƒ i p v u w t y t q i p v u w y x } w t v k ƒ k m ¼ Œ q x w w q t t z x y y x } w } v t u t y v } r t u q t } l t w v p u r x u q v q x t u v } { t Œ } q t t u t v r r t p w v Œ š { p w x } q t t u r x u q v q x t u t t z z t t q q t } t u ¼ š t w u u y x t Œ Œ x t v q z v } s { } p y t u t { y t x } q t w t u t t y t x ƒ v } k Œ š { q t y Å t t u { y t x } q t w t u t p w p p } v v r t t ¼ n Œ i p v u w t k ƒ m k ƒ k m x m t t t u x u x p y t ƒ z t u v u w t u p y t ƒ Œ u v u w x z t v r u u r x p w t x v u w t u u t v u j ƒ Ä ƒ v u w p w r x u } t w w s t x t v u t t s p t u u z x u w t u w t Œ } w Œ Œ z t q v x t q t p z t u s p u v x u t w s t Æ x Œ ~ ƒ Ç x y t z z t u t v } x u q t p w t v p w t q t x Ê v u t t t t u x u x Ê p v u w t Œ œ t p z t u s p u v x u t x q q t } t w x z x u v } t v x z } x u q t Ê ˆ t x v Ê r u u t q t v p v u w t v p q t u k ƒ m ~ k ƒ m x j m t t t u x u x p v u w t v q t u t v p q t u Œ n Œ m y v p v p v t x v r r s t q t v p } v v r t x v x p } r p y t ƒ p z r x u q v q x x y t q y x } ¼ n Œ k œ t u u t w x t r u u r x v r t r x u q v q x x p z w s t Æ x Œ ~ ƒ Ç x y t z z t u t v } x u q t Œ x x v x t u r w s t x u p r p z t q x r x v } r p z z u t p w } r t y x } t v k ƒ m Ž p w u t t p v u w y x } t ¼ ` Y W U Z X W ] [ c Z U V } r t t } q t q t y t y x } q m Œ x x z t q } t z k Œ x x z t q } t z T U V Y ` Z V W W X g W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ Ì e ª e «_ c U T U ` ` [ ¹ ² f º t t x z } v r p } x w Ë 18

19 ¾ i x r x y t x v } u t t z { t Œ À Á Y Z X _ v } t s v u w Š i x t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V i x r x y t t Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «_ c U U W U T U ` ` [ ¹ ² f º t t x z } v r p } x w À Á Y Z X _ ¾ i u u { y t i p } x r r t u } v w s t u p u t z u p z r x u q v q x } r t t } q t q t p z r x t t t u x u v t } t p u u x Œ ˆ p w x } x u q x y x x Š Œ i x t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V i u u { y t i p } x r r t u } v w s t u p u t z u p z r x u q v q x } r t t } q t q t p z r x t t t u x u v t } t p u u x Œ ˆ p w x } x u q x y x x Š Œ ` Y W U Z X W ] [ c Z U V } r t t } q t q t y t q t r p } x w v } z { t } x u p t k ƒ m Ž p } r t t } q t q t v u t z { t p w x t v q y x } z { t } v r q t u } v w w { t Œ T U V Y ` Z V W W X g W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ Ì e ª e «_ c U T U ` ` [ ¹ ² f º t t x z } v r p } x w ¾ i x r x y t x v } u t t z { t Œ À Á Y Z X _ v } t s v u w Š i x t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V i x r x y t t Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «_ c U U W U T U ` ` [ ¹ ² f º t t x z } v r p } x w À Á Y Z X _ ¾ ž { t q x p p } r t t } q t q t p z { t v s u v z u x q k ƒ m Ž y t t u q x q t u k ~ Œ ƒ Œ k ƒ m Ž v } p u q x w q t u m Ž Œ ƒ Œ k ƒ m Ž Œ i x t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V Í 19

20 } r t t } q t q t y t q t r p } x w v } z { t } x u p t k ƒ m Ž p } r t t } q t q t v u t z { t p w x t v q y x } z { t z t q t u q v u w x y z { t q x p p s u v z u x q v } q t u m Ž Œ ƒ Œ k ƒ m Ž Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «_ c U U W U T U ` ` [ ¹ ² f º t t x z } v r p } x w ž t q } t z u w t ž Œ Ÿ v u w s t q t x x z t q } t z ž p u x q ˆ t v w x q À Á Y Z X _ i x t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V t r x u q v q x x v } r x y x } p t } t š t w t u ž t q } t z u w t ž Œ Ÿ v u w s t q t x x z t q } t z ž p u x q ˆ t v w x q T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «_ c U U W U T U ` ` [ ¹ ² f Š t t x z } v r p } x w œ t v { t } t j { z } x y t y t q t r t p y t t u q v } } r t x u u } t w t u Œ i { z } { t x u q v } v } } r t x u u } t w t u v } p v t u t v u w x v } r t t } q t q t q t u ƒ n Œ m k Œ k ƒ m n Œ ¾ m Œ h p s t r t u t i p q p w v Ï x q q t } p z x z t q x u u } t w t l x u u } t v t s t z z t t { r t u t x s t z z t s t u t t u Œ v t u t v u w p w y q t v u w x x z Œ k Œ x } r t x u u } t w t u p y t v r p y t y p z x u w t z t q t v } v x u u t } t s t u t t p z t u t t w x y t t u v q t } x u w t } { ¼ ~ Œ } r t x u u } t w t u p w } r t t } t s t u t t u v u t w v p u Œ i u u r t x x z Œ µ _ ` U c À [ X Y Z U c ¹ º t t x z } v r p } x w v } { z } v } } r t x u u } t w t u À Á Y Z X _ ¾ t q { t u q t x y w s t u u p z { v u w t u x y q t u u t à x u u t } t } x u t u y p q x u u w t t q t u v q v v r t u t p z z v t x u u r } v u v r r t u ¼ p t r t z t } p q p q } x u q l x q x u w t Œ i x t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ v z } t v p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V œ t v { t } t j { z } x y t y t q t r t p y t t u q v } } r t x u u } t w t u Œ Î 20

21 m Œ h p s t r t u t i p q p w v Ï x q q t } p z x z t q x u u } t w t l x u u } t v t s t z z t t { r t u t x s t z z t s t u t t u Œ v t u t v u w p w y q t v u w x x z Œ k Œ x } r t x u u } t w t u p y t v r p y t y p z x u w t z t q t v } v x u u t } t s t u t t p z t u t t w x y t t u v q t } x u w t } { ¼ ~ Œ } r t x u u } t w t u p w } r t t } t s t u t t u v u t w v p u Œ i u u r t x x z Œ j Œ t q { t u q t x y w s t u u p z { v u w t u x y q t u u t à x u u t } t } x u t u y p q x u u w t t q t u v q v v r t u t p z z v t x u u r } v u v r r t u ¼ p t r t z t } p q p q } x u q l x q x u w t Œ T U V Y ` Z V W W X W V [ Y [ W c ` [ ` c [ Z X ` c U W U _ c ^ e ª e «f c c X  W [ ¹ T É ^ º t t x z { } w s x u q t p } x w ¾ } r t t } q t q t t r s t u q z t q x } r t y x } t k m Œ ƒ Œ m n x u q x z x x r x z t q { } w s x u q t y t q x r Ê } r t y x } t t r x r x p z } p r x } t t v t s p q t u p w o t v x u w t u x r p w v } p v t u t v u w Œ } r t z x u u t u y v } r p z x x t u q t z t q u x r z t q x u t x } t } { v u w x Œ o s t u u p z z t q v x t } r t t } q t q t } v w s p z t r x z x x r x r x } x u q x z x u v p r p t k ƒ m n Œ } r t t } q t q t x v q } t w x t p } x } t v t t } q t r x u r s t z x u w t p z Ž t p u x z } x t v z x u t v u t q t p z x } v } x w u t q Œ } r t t } q t q t t p z x } r t r p z z u t u v u u t v v } t q v } } x u q t } { v u w } v r x x t } q x z p w x p } r p z t t v q t t w t u q t u t p w v x z v q x r x u v t v z x u t v u t Œ _ c U U W U T U ` ` [ ¹ ² f º t t x z } v r v } } t w w p } x w ¾ } r t t } q t q t t p z } v p v t u t p z y v r } v u w x v x r x p w v } t u q u x r p z } { v u w x u x r x } v w w { t Œ À Á Y Z X _ v z } t v p } x w z t q x } x p v v } } t w w p } x w y x x z { t y t q t r t Œ [ c Z U V } r t t } q t q t t r s t u q z t q x } r t y x } t k m Œ ƒ Œ m n x u q x z x x r x z t q { } w s x u q t y t q x r Ê } r t y x } t t r x r x p z } p r x } t t v t s p q t u p w o t v x u w t u x r p w v } p v t u t v u w Œ } r t z x u u t u y v } r p z x x t u q t z t q u x r z t q x u t x } t } { v u w x Œ o s t u u p z z t q v x t } r t t } q t q t } v w s p z t r x z x x r x r x } x u q x z x u v p r p t k ƒ m n Œ } r t t } q t q t x v q } t w x t p } x } t v t t } q t r x u r s t z x u w t p z Ž t p u x z } x t v z x u t v u t q t p z x } v } x w u t q Œ } r t t } q t q t t p z x } r t r p z z u t u v u u t v v } t q v } } x u q t } { v u w } v r x x t } q x z p w x p } r p z t t v q t t w t u q t u t p w v x z v q x r x u v t v z x u t v u t Œ } r t t } q t q t t p z } v p v t u t p z y v r } v u w x v x r x p w v } t u q u x r p z } { v u w x u x r x } v w w { t Œ Ð 21

22 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Oppsummering av eldredagen 2018 Utval sak Utval Møtedato 35/18 Eldrerådet Vedlegg: Kopi av faktura frå Sunnhordland. Bakgrunn: Evaluering av «Eldredagen» som blei arrangert på Fitjar vidaregåande skule 3. oktober Vurdering: Saka blir lagt fram utan tilråding. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 22

23 23

24 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Ymse Utval sak Utval Møtedato 36/18 Eldrerådet Vedlegg: Bakgrunn: Vurdering: Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 24

Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar.

Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 27.08.2018 Tid: 12:00 (Merk klokkeslett) Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85

Detaljer

Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem

Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2 etasje, Fitjar rådhus Dato: 28.05.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas. Leiar Nestleiar Medlem

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas. Leiar Nestleiar Medlem 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 09.04.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 19.11.2018 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

LEIAR NESTL MEDL MEDL MEDL

LEIAR NESTL MEDL MEDL MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 29.10.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas Trude Miland Helland

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas Trude Miland Helland 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etg, Fitjar rådhus Dato: 17.06.2019 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. 1 Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2 etasje, Fitjar rådhus Dato: 03.04.2017 Tid: 10:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

NESTL MEDL MEDL MEDL. Helse- og sosialsjef Sekretær

NESTL MEDL MEDL MEDL. Helse- og sosialsjef Sekretær 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 20.05.2019 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland LEIAR

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Trude Miland Helland Torunn Johansen

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Trude Miland Helland Torunn Johansen 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 19.11.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00

Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 10.12.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Torunn

Detaljer

Ordførar Rådmann Helse- og sosialsjef Sekretær

Ordførar Rådmann Helse- og sosialsjef Sekretær 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 18.09.2017 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik Leiar Eva

Detaljer

Helse- og sosialsjef Økonomisjef Sekretær

Helse- og sosialsjef Økonomisjef Sekretær Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik Eva Pernille

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 03.06.2019 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Torunn Johansen Grete Marit Veka Maraas LEIAR MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Torunn Johansen Grete Marit Veka Maraas LEIAR MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 11.03.2019 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Torunn

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 10.12.2018 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 3. etg., Fitjar rådhus Merk møterom Dato: 21.10.2019 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 16.09.2019 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 08.04.2019 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 20.05.2019 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 3.etasje, Fitjar rådhus Dato:

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 3.etasje, Fitjar rådhus Dato: Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 3.etasje, Fitjar rådhus Dato: 10.09.2018 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer Bente Ringheim Koløen Medlem

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer Bente Ringheim Koløen Medlem 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: 2. etasje, Rådhuset Dato: 28.04.2014 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar Ove Raunholm

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 06.11.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Fellesstova, Fitjar bu- og behandlingssenter Dato: 20.02.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 16.04.2018 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Seniorsenteret - Fitjar kultur- og idrettsbygg Dato: 25.08.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Forfall: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar Bente R. Koløen.

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Forfall: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar Bente R. Koløen. 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 27.01.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ove Raunholm Nestleiar Paul Lillenes

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 18.09.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 30.01.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Forfall: Namn Funksjon Representerer Johnny Westvik

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Forfall: Namn Funksjon Representerer Johnny Westvik 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 18.09.2017 Tid: 14:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Giske

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling

Godkjenning av møteinnkalling ! " # $ % & ' ( ) * * + *, -. / 0 1 ) + * * ' - 2 2 + *, 3 " 4 3 5 4 " # 5! " # $ % & ' ( ) * * + *, -. 6 7 % 1 % ' % 2 2 8 7 - / 0 1 ) 5 3 4 3 " 4 " # 9 :! " # ; 7 + ) * 1 ) 7 + *, % / < - / / ) * < 2

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00 15:05

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00 15:05 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 11.04.2019 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 07.11.2018 Tid: 09:00 14:00 Budsjettmøte i utvida formannskap 14:15 16:30 Ordinært formannskap Faste

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Giske Geir Tore Søreide Harald Rydland LEIAR NESTL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Giske Geir Tore Søreide Harald Rydland LEIAR NESTL MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 3. etg., Fitjar rådhus Dato: 18.09.2019 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Giske Geir

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 16:35 19:30

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 16:35 19:30 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 15.05.2019 Tid: 16:35 19:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 19:00

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 12.03.2019 Tid: 19:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 06.06.2017 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 11.02.2019 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato:

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.03.2018 Tid: 15:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 28.05.2018 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 17.04.2018 Tid: 13:30 16:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.05.2018 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Bjørg Karin Tislevoll H. Bente Karin Isdahl Medlem H Terje Træet Medlem H

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Bjørg Karin Tislevoll H. Bente Karin Isdahl Medlem H Terje Træet Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.04.2019 Tid: 15:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.11.2017 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 18:00

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 18:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.03.2019 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 14.11.2017 Tidspunkt: 14:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.03.2016 Tid: 15:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 10:00-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom første høgda, Kvinnherad Vekstbedrift AS i Uskedalen Dato: 07.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 08.06.2016 Tid: 13:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 17:30

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 17:30 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.09.2017 Tid: 15:00 17:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

2 av 7 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 7 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 7 MØTEPROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtedato: 21.08.2014 Møtetid: 10:00-12:10 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00:15:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00:15:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 07.05.2019 Tid: 13:00:15:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Formannskapssalen, Bømlo rådhus Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 19.04.2018 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 15/16 18/16

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 15/16 18/16 Kontrollutvalet i Årdal kommune Møtebok Møtedato: 16.11.2016 Møtetid: Kl. 14.00-16.00 Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 15/16 18/16 Følgjande medlem møtte Knut Arne Klingenberg, leiar Aud

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 10.11.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits

Detaljer

KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Bjerkreim Møtenr.: 3 / 2016 Møtedato: 06.06.2016 Utvalgssaksnr.: 14/16-5/16 Disse møtte: Aslaug Marie Undheim Brit Tengesdal Tyra

Detaljer

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 07.03.2017 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 09:00 11:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Festsalen, Bømlo rådhus Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Møterom 1 Dato: 17.09.2014 Tid: 14:00 15:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Tor Meinseth Medlem H Hanne Notøy Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Tor Meinseth Medlem H Hanne Notøy Medlem AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 27.03.2014 Tid: 13:00 14:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 08.05.2017 Møtetid: 11:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 08.03.2018 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Malvin

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 31.08.2017 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 13.11.2018 Møtestad: Torvmyrane skule Møtetid: 12:30 Etter møtet i arbeidsmiljøutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.02.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 01.10.2019 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Rom 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I TIME KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I TIME KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I TIME KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Time Møtenr.: 1 / 2016 Møtedato: 12.02.2016 Utvalssaksnr.: 1/16-6/16 Disse møtte: Geir Pollestad Wenche Paulsen Trond Bjørnsen Steinar

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 19:30

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 19:30 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.06.2018 Tid: 15:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd FLORA KOMMUNE Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 05.09.2016 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer