Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene."

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket skal utvide farleden inn til Oslo havn. I den anledning skal en del grunner utdypes. Grunnene har tidligere blitt kartlagt av NGI og Rambøll. Belgskjærbåen er en grunne som har blitt tatt inn på et senere tidspunkt, og er ikke tidligere kartlagt. Kystverket har derfor bedt Rambøll om å dokumentere tilstanden på grunnen. Kontaktperson hos Kystverket har vært Kristine Pedersen-Rise. Oppdragsleder hos Rambøll er Tom Øyvind Jahren. Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. Dato Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T F Ref /tojosl Metode Undervannsfilmingen ble utført den 31. oktober og sedimentprøvetaking ble utført 12. november Til å dokumentere om det var sedimenter til stede ble det benyttet et UVS5080 dykkamera levert av Tronitech AS. Fra båten ble kameraet senket ned i vannsøylen og slept i transekter over sjøbunnen. Ved hjelp av en skjerm om bord i båten ble det observert hvor det ble påvist løsmasser på bunnen. Filmen ble lagret på et minnekort og tolket i etterkant. Områdene med løsmasser ble senere prøvetatt med en van Veen grabb. I Miljødirektoratets Veileder for risikovurdering av forurenset sediment TA-2802/2011 heter det at tilstanden i små områder skal dokumenteres med minimum 3 sedimentprøver hvor hver prøve er en blandprøve av sediment fra 4 punkter innenfor arealet sedimentprøven representerer. Ved Belgskjærbåen er det sedimenter på hver side av grunnen. Rambøll mener det er tilstrekkelig å dokumentere hvert av disse områdene med én sedimentprøve bestående av sediment fra 4 punkter Figur 1. Rambøll Norge AS 1/8 Org

2 Figur 1. Prøvepunkter i prøvefeltene P1 og P2. Området i midten indikerer område med hardbunn/fjell. Sort strek nederst i kartet indikerer 150 m lengde. Det ble tatt ut sediment fra de 10 øvre cm av sedimentet 0-10 cm. Sedimentene ble beskrevet med hensyn til kornfordeling, farge og lukt. Det ble tatt ut sedimenter fra 4 punkter øst og vest for Belgskjærbåen. Alle enkeltprøvene innenfor hvert felt ble blandet i samme rilsanpose og lagt dirke i lystett kjølebag. Prøvene ble sendt til ALS laboratory group for akkrediterte analyser av 8 metaller, PAH16, PCB7 og TBT. Det ble også utført enkel kornfordelingsanalyse og måling av innhold av organisk karbon TOC. Det er utført en risikovurdering Trinn 1. Denne delen av risikovurderingen innebærer å sammenlikne analyseresultatene med grenseverdier som er gitt av Miljødirektoratets Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann TA 2229/2007. Resultatene klassifiseres i tilstandsklassene 1-5 bakgrunn-svært dårlig hvor øvre grense for tilstandsklasse 2 er grenseverdien for om sedimentet er rent eller forurenset. Ett unntak er grenseverdien for TBT, hvor grenseverdien er 35 µg/kg. Grenseverdiene er vist i Tabell 1. 2/8

3 Tabell 1. Grenseverdier for klassifisering av metaller og organiske stoffer i sediment. Resultater Filmingen viste at de grunneste områdene bestod av hardbunn og at det var løsmasser på flanken på hver side av skråningen. Bildeserien i Figur 2 til Figur 5 viser utviklingen fra grunt vann midt på Belgskjærbåen til de dypeste delene av tiltaksområdet på ca. 10 m. 3/8

4 Figur 2. Sjøbunnen i grunne områder ved Belgskjærbåen viste hardbunn Fast fjell Figur 3. På siden av grunnene ble det observert vekslende sand og stein. 4/8

5 Figur 4. Mot dypere vann ble det observert sandig bunn uten større stein. Figur 5. Ved ca. 10 m vanndyp ble det observert finere materiale med muslinger. 5/8

6 Sedimentet fra den vestre delen av Belgskjærbåen P1 bestod av mørkt finstoff med noe grus og høyt innhold av sandfragmenter Figur 6. Øst for Belgskjærbåen P2 bestod sjøbunnen av mørkt sediment med en lysere overflate. Dette er det samme som ble observert i P1, men på denne siden av grunnen ble det ikke observert like høyt innhold av grovere sedimenter og skallfragmenter Figur 7. Årsaken til denne forskjellen er sannsynligvis at øst for Belgskjærbåen, ble prøvene tatt på noe dypere vann. Det ble ikke observert noen lukt fra sedimentet. Figur 6. Sedimentprøve fra P1-2 vestsiden av Belgskjærbåen. Figur 7. Sedimentprøve fra P2-2 fra østsiden av Belgskjærbåen. 6/8

7 Analyseresultatene er vist i Feil! Ugyldig selvreferanse for bokmerke. og viser at prøvene fra begge flankene av Belgskjærbåen overskrider grenseverdien for forurensede sedimenter. Prøve P1 overskrider grenseverdiene for to enkeltkomponenter av PAH, samt TBT. Prøve P2 overskrider for kobber PAH16 og PCB7 og TBT. Tabell 2. Analyseresultater for sedimentene ved Belgskjærbåen. Resultatene er fargekodet etter Miljødirektoratets Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og Kystfarvann TA Konklusjon Ut i fra undersøkelsene som er utført ved Belgskjærbåen, kan det konkluderes med følgende: Det forekommer sedimenter innenfor tiltaksområdet både øst og vest for Belgskjærbåen. Miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentet overskrider Miljødirektoratets grenseverdier for forurenset sediment både øst og vest for belgskjærbåen. 7/8

8 8/8 Vedlegg 1. Analyserapport fra ALS

9 * 3, : ; < = 8 = < A C? D E F G H I J J K L M N O P Q R < ; < 8 S < B > T U F V W X J F Y Q I G G O Z H [ A > \ Q ] I ^ O V K B? D X W J L _ = ` ; a 8 b < X W J L U F Y V c 8 ; < @? T D? e f g h i j k l h m k l n o p l g q r s t s u v t w x s y z x y { } ~ ~ ƒ z y s t ˆ Š Š Œ Š Ž ~ ~ ƒ ƒ ~ ~ ~ ƒ š œ ~ ƒ ~ ƒ ž ~ ƒ Ÿ ƒ } ƒ ž Ÿ Ÿ œ Š Š ª «ˆ ž Œ ª «ˆ ž ƒ ~ ~ ± ² ³ µ Œ ª «ˆ ž ƒ ~ ~ ³ ª «ˆ ž Ÿ ž ~ u s x s ¹ º ª «ˆ» ¼ ² ½ ¾ ª «ˆ À Ÿ ƒ ~ Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ž Å ~ Ÿ ƒ ~ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ž Å ~ Ÿ ƒ ~ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Æ ž ~ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Æ ~ ƒ ~ Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ž ƒ Å ~ ² Œ È Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Æ ž ƒ ~ ² Œ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ~ µ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž ƒ Å ~ Ê µ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ~ Ê Ë Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž Ì Ÿ ž ƒ ~ Ê Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž Ÿ ž ƒ ~ Ê Ë Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž Í ~ Ê Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Î Ì ~ ž ƒ Å ~ Ê Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž Í ~ ~ Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ï ~ ž ² Å Í ~ Ê ½ ½ Œ Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ } { Ž Ð Ñ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ } { Ž Ð Å Å ž ~ ~ Ê Ñ Ë Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ½ µ È Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ² ² Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ½ Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ² ½ µ Œ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ² ² µ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ½ È Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ } { ¼ É µ Ñ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ž Ž ~ Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { Ì É Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ¼ ž Í Í ~ Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ¼ ž Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ' &% & &.! % ' &% & &. & % 6 5! " $ % & & ' " " - / 4 ' Ò Ó ÔÕ Ö Ø Ö Ó Õ Ù Õ Ö ã ä å æ ç è é æ ê ë å ì æ æ ê ä æ ç í î ï ç í ê æ ð æ ç ñ Ú Û Ü Ý ï ä ð ò ä ó ô ï ä î ì ó õ Ü Ü Ú ß Ü à á â à á â â Þ Þ

10 * 3, r s t s u v t w x s y z x y { } ~ ~ ƒ z y s t ˆ Š Š Œ Š Ž ~ ~ ƒ ƒ ~ ~ ~ ƒ š œ ~ ƒ ~ ƒ ž ~ ƒ Ÿ ƒ } ¼ Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ð ö ö Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ À À ~ Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ } Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ƒ ž Ÿ Ÿ ø ½ ù ú ª û ü ž ž Ì ƒ ƒ ƒ ž ² È Á Â Ã Ä Â ¾ ý ú ª û ü Î Ì ƒ ƒ ƒ ž Á Â Ã Ä Â ¾ ý ú ª û ü Ì ƒ ƒ ƒ ž Š Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ý ú ª û ü ' &% & &.! % ' &% & &. & % 6 5! " $ % & & ' " " - / 4 ' Ò Ó ÔÕ Ö Ø Ö Ó Õ Ù Õ Ö ã ä å æ ç è é æ ê ë å ì æ æ ê ä æ ç í î ï ç í ê æ ð æ ç ñ Ú Û Ü Ý ï ä ð ò ä ó ô ï ä î ì ó õ Ü Ü Ú ß Ü à á â à á â â Þ Þ

11 * 3, r s t s u v t w x s y z x y { } ~ ~ ƒ z y s t ˆ Š Š Œ Ž ~ ~ ƒ ƒ ~ ~ ~ ƒ š œ ~ ƒ ~ ƒ ž ~ ƒ Ÿ ƒ } ƒ ž Ÿ Ÿ œ ² Ë µ ª «ˆ ž ² Š Œ Ç ª «ˆ ž ƒ ~ ~ ± ² ³ Ë ª «ˆ ž ƒ ~ ~ ³ Œ ª «ˆ ž Ÿ ž ~ u s x s ¹ º ª «ˆ» ¼ ½ ¾ ª «ˆ À Ÿ ƒ ~ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ž Å ~ Ÿ ƒ ~ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ž Å ~ Ÿ ƒ ~ ½ È Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Æ ž ~ Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Æ ~ ƒ ~ ² Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ž ƒ Å ~ Š Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Æ ž ƒ ~ È Œ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ~ Ë ² È Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž ƒ Å ~ Ê ² µ Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ~ Ê µ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž Ì Ÿ ž ƒ ~ Ê ½ Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž Ÿ ž ƒ ~ Ê Ç Œ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž Í ~ Ê µ Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Î Ì ~ ž ƒ Å ~ Ê ½ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ É ~ ž Í ~ ~ ² È Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ï ~ ž ² Å Í ~ Ê Š Œ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ } { Ž Ð Ñ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ } { Ž Ð Å Å ž ~ ~ Ê Ñ ² Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ½ ² Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É Ë µ Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É Œ È Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ½ Ë ½ Ç Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ² ½ Œ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ² ² ² Š Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { ¼ É ½ ½ µ Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ } { ¼ É µ Ñ Á Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ž Ž ~ Š Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ { Ì É ½ ½ È Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ¼ ž Í Í ~ Ë È È Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ¼ ž Ë Ë Ç Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ¼ Ë Ë Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ Ð ö ö Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ À À ~ ² Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ } ² Ë Â Ã Ä Â ¾ ª «ˆ ƒ ž Ÿ Ÿ ø ² ½ ù ú ª û ü ž ž Ì ƒ ƒ ƒ ž Œ Á Â Ã Ä Â ¾ ý ú ª û ü Î Ì ƒ ƒ ƒ ž ² µ Ç Ç Á Â Ã Ä Â ¾ ý ú ª û ü Ì ƒ ƒ ƒ ž Š Œ Š Á Â Ã Ä Â ¾ ý ú ª û ü ' &% & &.! % ' &% & &. & % 6 5! " $ % & & ' " " - / 4 ' Ò Ó ÔÕ Ö Ø Ö Ó Õ Ù Õ Ö ã ä å æ ç è é æ ê ë å ì æ æ ê ä æ ç í î ï ç í ê æ ð æ ç ñ Ú Û Ü Ý ï ä ð ò ä ó ô ï ä î ì ó õ Ü Ü Ú ß Ü à á â à á â â Þ Þ

12 * 3, þ s ÿ ÿ s t v z t z s ÿ s t y z x y y ¹ Ä s t s t z Ä Ä t s ¹ ÿ s t ÿ z y z º u s y ¹ s ÿ t Ä Ä s v x u ÿ y à z s ÿ t Ä Ä s z y z º u s t z t ÿ s ÿ t y ¹ t s s y y s ÿ t u ÿ w t t s s y y ~ ƒ ž ~ Í ~ Ÿ ž y z º u s z x u s ¹ s y ÿ z u u v z Ä Ä s ¹ s º É ~ ƒ ~ ~ ~ ö ž s ÿ ¹ s Œ x z y ÿ Ä z u y u  t s y u s r s ÿ s Ä u y Â Ä x z y ÿ u s t y  z t º u s t É ~ ƒ ~ ~ ~ ö ž Ÿ ž ~ ² ³ ± ² ³ ž ³ s ÿ ¹ s ý x z y ÿ Ä z u y u  t s y u s r Œ ˆ É ~ ƒ ~ ~ ~ ö» ¼ s ÿ ¹ s r ˆ Œ ý ˆ ª ˆ Š Š x z y ÿ Ä z u y u  t s y u s ¾ r s ÿ s Ä u y Â Ä x z y ÿ u s t y  ý º s ÿ t u Ä s u ÿ s s º u s Ž ~ ö Í ž ~ ž ƒ ~ ž Ì ž ~ { Ž Ð s ÿ ¹ s ª È Ã È Š Ã È Œ Œ È x z y ÿ Ä z u y u  t s y u s t Á Â Ã Ä Â ¾ r s ÿ s Ä u y Â Ä x z y ÿ u s t y  ý à r Ž ~ ö Í ž ž ~ ƒ ~ Ì Ÿ ~ ~ { ¼ É µ s ÿ ¹ s r ˆ Š È ¹ s º ª È È r s ÿ s Ä u y Â Ä x z y ÿ u s t y  ý ª ý r x z y ÿ Ä z u y u  t s y u s t Á Â Ã Ä Â ¾ Ž ~ ö ~ ƒ ~ ¼ s ÿ ¹ s ª È È Ç r s ÿ s Ä u y Â Ä x z y ÿ u s t y  ý ª x z y ÿ Ä z u y u  t s y u s t u Ç ý ¹ ý t Ç ý ú  ˆ Ç y z º º s s y s ÿ s t Â Ã Ä Â ¾ û s u ÿ s s º u s z x ÿ y y t  z y u Ä s t y ¹ s º u s t s ÿ ¹ s Š Œ ' &% & &.! % ' &% & &. & % 6 5! " $ % & & ' " " - / 4 ' Ò Ó ÔÕ Ö Ø Ö Ó Õ Ù Õ Ö ã ä å æ ç è é æ ê ë å ì æ æ ê ä æ ç í î ï ç í ê æ ð æ ç ñ Ú Û Ü Ý ï ä ð ò ä ó ô ï ä î ì ó õ Ü Ü Ú ß Ü à á â à á â â Þ Þ

13 Ü * 3, ~ ƒ ž ~ Í ~ Ÿ ž r s ÿ s Ä u y Â Ä x z y ÿ u s t y  ý ý x z y ÿ Ä z u y u  t s y u s t Á Â Ã Ä Â ¾ ž ~ ~ ª «ˆ ª t º s y ¹ y ¹ t s u s y ú ª û ü ú s  s y z y  s t û w t y z Ä Ä ~ ~ ö ~ ý ý ý y u x z t º  º z t z ÿ t z y ¹ y z x z û t t Ç º s x s t  s Ä Ä t s ¹ ÿ s t y  ª r ý t s  u ÿ t s t y  u y t Š ù y u x z t º  º z t z ÿ t z y ¹ y z x z û t t Ç º s x s t  s Ä Ä t s ¹ ÿ s t y  ª r ý t s  u ÿ t s t y  u y t Š y u x z t º  º z t z ÿ t z t z ÿ t t v ý s «s v º u t ˆ z ú z t ě à Š Š Œ t z z ¾ u s Ä Ä z Ä z º u s t y  z x z y ¹ t s º z t z ÿ t s t ý s u Ä z v z û s y ¹ º x z Œ È Ã Š ý s u Ä z v z z t ¹ s ù «z Œ Ç Š z t ¹ s Ä Ä t s ¹ ÿ s t y  ý s t s ¹ ÿ z ÿ y y u ÿ ÿ ÿ s º z y t Œ Š y ÿ z Ä ÿ z t z ÿ t t v ˆ t  s t ÿ ÿ s t º  s t s y t z u y º s u Ä Ä s t s ÿ s y z y  u u s y ÿ x ¹ s ÿ º s u Ä Ä s t s ÿ s ÿ ÿ s t ¹ s y u y ª x z º z ÿ y s z u t s s y ÿ ¹ z ÿ z ¹ s ÿ ÿ s s v t s u u y y s t ÿ z y ÿ y s z u t s s y ÿ ü ý È ý t t s ÿ s ¹ x s t u y s t s  y s ÿ s ¹ s y ¹ s Ä y y  u z Ä ÿ t v y s u  t s ÿ Ä y ¹ s y u y ÿ s t x z º v º z Â Ç º s u Ä Ä s t s ÿ t z y ¹ s t º s x s t z y ¹ w t s t z y  u ÿ s u s y ÿ x ¹ s ÿ u Ä Ä s t s ÿ s t s  y s ÿ s ¹ ¹ s Ä y y  u z Ä ÿ t t ÿ ÿ s t º  s t s y t z u y Ä y ÿ z Ä ÿ º z t z ÿ t s ÿ r s y y s t z v v t ÿ s y t Ä y  s y  u u y s º s ÿ Ä Ä s ÿ w t s y ¹ s º z t z ÿ t v t y ¹ z t u Ä t ÿ º   ¹ Ä s y ÿ z y y s ÿ y  s y ¹ s º z t z ÿ t s ÿ u z y u x z t t y ¹ s º u s s ¹ v v ¹ t z  u s z Ä ÿ s º º v t ¹ Ä ÿ Ä z ÿ z º  s º º s t x t! s u ¹ s!!! z º u  º z º y r s y ¹  ÿ z º ÿ u  y s t ÿ r º t s v t s u s y ÿ s t s t ¹ s y v v t y y s º  s t z v v t ÿ s y ª x s y ÿ s º º s ÿ u Ä t ÿ s t s t z y u s u Ä v s t " ÿ w t s y ¹ s ÿ s Ä y u Ä s y s ÿ y y s y z t z ÿ t t v s º º s t s Ä u ÿ s t y ÿ º z t z ÿ t y ¹ s t º s x s t z y ¹ w t ' &% & &.! % ' &% & &. & % 6 5! " $ % & & ' " " - / 4 ' Ò Ó ÔÕ Ö Ø Ö Ó Õ Ù Õ Ö ã ä å æ ç è é æ ê ë å ì æ æ ê ä æ ç í î ï ç í ê æ ð æ ç ñ Ú Û Ü Ý ï ä ð ò ä ó ô ï ä î ì ó õ Ü Ü Ú ß Ü à á â à á â â Þ Þ

14 œ œ œ! " $ " % & ' "! " * + ' $, -. /,, : ; < ; = A ; B B C 1 D E F G H I 7 = > J 1 K L M 1 I N O 4 P K ž ª l «š š U S Q ž Ÿ U S Q R R S S T U V S Q R R S S T U V T W W X W W Y Z [ \ X ] ^ _ ` X Y ^ a ] Z b \ c ^ a a _ ^ ` d Z b \ c _ ^ c W e _ ^ c Y Z b \ ` W ^ ] X a ^ W d ± ² ± ² f l i g h m t u v w u x y z u y { u } y ~ 7 P 2 D PJ D P D N D P 2 L 1 ƒ 1 D P D P D N D P D 1 3 P 7 K P K P ˆ 5 9 C Š 7 K P 5 2 B Œ B 9 C P O ƒ 1 D P 1 6 P 2 1 L 5 3 = 5 L 1 7 K P 5 2 D P L 1 7 K P 5 2 Ž B Œ B 9 C O 4 7 D 1 I 7 P K 4 1 D PJ J 1 N D P 2 4 P N P 3 3 P D I 1 D P Œ Š 7 K P 5 2 D h i z l = } z l } l N D N Œ g h i j h i i h k h g l g h m n o [ p q r s r

Handi-Lift EA7 Målskjema

Handi-Lift EA7 Målskjema Handi-Lift EA7 Målskjema Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon (arb.):

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Statens Vegvesen Region Nord Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Kartlegging av søppelplass, Skjervøy kommune Planlegging ny fylkesveg 866 Langbakken 2014-01-31 Oppdragsnr.:

Detaljer

Handi-Lift ML7 Målskjema

Handi-Lift ML7 Målskjema Handi-Lift ML7 Målskjema Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud Utprøving Resirkulering Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Ordre

Detaljer

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a.

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a. o o {rb} rprr på r år o prpp rpro r r rr rpro o r o or α r o or bor brp or b rr på ppr r r r r r rrr år på o oroooro o r or o br å r r pår r r orør p o b b år r å r o o o rprrr o p o rprrr o or op r r

Detaljer

Testobservator for kjikvadrattester

Testobservator for kjikvadrattester ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 11: Anvendelser av kjikvadratfordelingen: Kjikvadrattester Situasjon: Et tilfeldig utvalg av n individer er trukket

Detaljer

STRATEGOS B. Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Avd. Bruker Annet: Adresse:

STRATEGOS B. Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Avd. Bruker Annet: Adresse: STRATEGOS B Målskjema Kunde: Ordredato: Bestillings nr. (HMS): Serie nr.: Selger: Ordre nr.: Innkjøps nr. (Handicare): Bruker Navn: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): Mobil: Poststed: Telefon (arb.): E-post:

Detaljer

Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Adresse:

Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Adresse: Strategos B Målskjema Kunde: Selger: Ordredato: Ordre nr.: Bestillings nr. (HMS): Innkjøps nr. (Handicare): Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon (arb.): Mobil: Kontaktpersoner

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr. Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Notatnr.: Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5122650 Til: Norconsult Molde Fra: Norconsult /Gaute Rørvik Salomonsen

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K

L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K $ ) $ * % +, - $ $ % + $ + $ * % $. $ / $ * $ $ 0 0 $ - 1, 2 $ 3 $ 0 4 /, 5 4 0 0 $ 0 $ 3. 0 6 $ $ 7. + $ - $ 8 + $ 9 : ; < = > < =? < ; @ A @? B C < C D = < E F G H = I F C D < JE < > < D E? H J< = :

Detaljer

BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT

BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Rapport 2012-01-22 BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT Datarapport 2 Vedlegg 2 Oppdragsnr.: 1110438 Oppdragsnavn: Rammeavtale Kystverket - Røsvikrenna Dokument nr.: M-rap-017

Detaljer

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE Beregnet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dokument type Datarapport Dato Juli, 2017 Tilleggsdokument til søknad om tillatelse til mudring RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE RAMME GÅRD,

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Kystverket v. Hilde Dolva Fra: Norconsult v. Gunn Lise Haugestøl Dato: 2011-06-06 Resultat av ny prøvetaking av sedimentet utenfor Langesund Bad, mai 2011 Bakgrunn På oppdrag fra Kystverket er det

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô Ì ± « Forord Ò ; ±¹ ²» ³«¹»» òòò [ ²»² ª ; µ«² ¹» ¼» º± îðïéô ¹ «²²»² ¼»»» ¼» µ±³³» ² ³³» ² º± ¾ ²» ¹» «¹«±³ ¹ ( ¼» ¾»²¼ ²¹»»²»» ; ²» ò Ê»² : ¼»» ª µ ¹ ±¾¾ ±¹ ¼»² µ ª º± ª» ¹±¼ ò

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Tegn og tekst. Om tegn og glyfer. Tegnkoder og kodetabeller Kode Noe som representerer noe annet. Et representert tegn kan vises på flere måter

Tegn og tekst. Om tegn og glyfer. Tegnkoder og kodetabeller Kode Noe som representerer noe annet. Et representert tegn kan vises på flere måter r s s {rb} ærb p br brp r bs srr på ppr sr sr ss r r r rrr år på s s s sr rr s ss r r s brs å sr r pår rss r rør sp b b år rss å r s s s rprsr ss på r år prspp rprss r rs rr rprss r s r α r s r br s rprsrr

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô ß«¹»²¼ ¼»² Forord Ÿ ² îðïé ¹»² ¾» µ ª»» ª ¾ ²» ¹»² ±»ô»»² ±² ª ¾ ²» ¹»²ô µ µ» ± ² ²¹» ±¹ ª»¼ ¹±¹ µ» ¾» ¼ò Ð ² ¾» ¼» ¾ ²» ¹»²» ¾ ¹¹» ± ºa ¹»²¼» ³»æ ó Î ³³» ² º± ¾ ²» ¹»² ²² ± ¼ ±¹

Detaljer

Perceived semantic. quality. Semantic quality. Syntactic. quality. guttens alder er grønn: gutt.alder = grønn

Perceived semantic. quality. Semantic quality. Syntactic. quality. guttens alder er grønn: gutt.alder = grønn Z \ W Y X [ E F G H I G J K L I M F N M O H P Q F R F J S H TUTVR O R S M R F! "! #%$ & '! %$ ( ) * ' & $ ' +,$ -,* ) & $ '%'. * / & 0 1 ' * 0' * 3 4, +65 Participant knowledge Physical Perceived semantic

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô λ¹²¾² Forord Ü»²²» ²»² ¹» ¼» º ²«¼»»³¾» îðïéò a» ª ¼»»» ô ª ¼» ¾»² ² ³³» ² º± ¾ ²» ¹»²ò Ü»²²» µ ª ¾ «µ» ¼ ¾ ¹±¼ µ»² ³»¼ô ±¹ îðïè ª ²² ± ¼» ¼»²²» ªb» ³»¼»¹» ²»² ª ò»»³¾» îðïê ¼¼»

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Versjon: januar 2017 Side 1 av 6 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Veiledning til søknadsskjema Alle punktene 1 5 i søknadsskjemaet samt relevant del (A og/eller B) må fylles ut. 1. Generell

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Besvarelse til Frogn kommune

Besvarelse til Frogn kommune Besvarelse til Frogn kommune Spørsmål A. Miljørettet Helsevern ber om dokumentasjon på følgende forhold, jf. Norconsults rapport "Vurdering av tiltak for utbedring av farleden i Frogn kommune": 1. Hvorvidt

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Miljøovervåking i Kirkebukten. Bergen kommune. Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn

Innholdsfortegnelse. Miljøovervåking i Kirkebukten. Bergen kommune. Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn Bergen kommune Miljøovervåking i Kirkebukten Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljøkontroll etter mudring i Bjørvika---

Miljøkontroll etter mudring i Bjørvika--- Rambøll Norge AS Miljøkontroll etter mudring i Bjørvika--- Secora AS Secora AS - Bistand ved opprydding av sedimenter (Rev. 1) 2009-02-06 Secora - Bistand ved opprydding av sedimenter Miljøkontroll etter

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Tom Heine Nätt og Christian F. Heide. Datasikkerhet

Tom Heine Nätt og Christian F. Heide. Datasikkerhet Tom Heine Nätt og Christian F. Heide Datasikkerhet KAPITTEL 1! " # $ % & ' & ( ) * + *, & - * '. ' / 0. + 1 ' 2 ) 3 & ( 4 5 6 7 6 8 9 : ; < = 8 9 > 7? > @ ) A (. ),. 1 ( A,, 1 ( & B C D E C - F, *, D.

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

Kravspesifisering (2): Validering av kravspek er

Kravspesifisering (2): Validering av kravspek er Ø Ø SIF 8035 - Informasjonssystemer Grunnkurs, 2002 Læremål Kravspesifisering (2): Validering av kravspek er Guttorm Sindre, IDI Forstå Kvalitetskriterier for kravspesifikasjoner Viktige steg i prosessen

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 712786-RIGm-NOT-2 EMNE Overvåking tildekkingslag 2. kvartal 215 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik KONTAKTPERSON Manuell Echeverria

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD

SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype rapport 2012-04-20 SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD FARLED INDRE OSLOFJORD 3 (78) SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD Oppdragsnr.: 1110630 Oppdragsnavn:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Side 1 av 6 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Veiledning til søknadsskjema Alle punktene 1 5 i søknadsskjemaet samt relevant del (A, B og/eller C) må fylles ut. 1. Generell informasjon a.

Detaljer

LED arbeidslys. Katalog Kontakt: Rakkestad Stavanger Side 1 12/02/17

LED arbeidslys. Katalog Kontakt: Rakkestad Stavanger Side 1 12/02/17 LED arbeidslys Katalog 2017 www.kamled.no post@kamled.no Kontakt: Rakkestad 97660606 - Stavanger 91390246 Side 1 12/02/17 LRD2137 og LRD2138 LED arbeidslys Arbeidslys med plastbrakett Godkjenninger: CE,

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

Uttrykkskraft for konseptuelle modelleringsspråk Metamodellering, ontologi

Uttrykkskraft for konseptuelle modelleringsspråk Metamodellering, ontologi !#" $ % & ' () * + + %, -!. / 0 1 2 3 / 4 5 7 8 9 3 / : 8 5 5 / 3 ; ; < 8 = ; > ;? @ A @ B C 8 1 7 / 3 : / 3 5 D 8 3? C ; @ A E F GH % ", ' H %JI ' "K () LM / 7 < N 5 O / 1 : / 3 P 8 N P / = 8 Q Q8 3 7

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT BCKV og ODS ODS ODS

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT BCKV og ODS ODS ODS BERGEN KOMMUNE MILJØFAGLIG PRIORITERING AV DELOMRÅDER I RENERE PUDDEFJORD ADRESSE COWI AS Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Risikovurdering av forurenset sjøbunn

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren Vedlegg 11 NOTAT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32 Dato 24-10-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren 1. Bakgrunn På oppdrag for Kystverket

Detaljer

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE 712690-RIGm-NOT-008 EMNE Risikovurdering Grunne 18.2 og 18.3 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Nadja

Detaljer

Beregnet til Korsfjord Slipp AS. Dokument type Rapport. Dato November, 2015 KORSFJORD SLIPP MILJØTEKNISKE SEDIMENT- UNDERSØKELSER

Beregnet til Korsfjord Slipp AS. Dokument type Rapport. Dato November, 2015 KORSFJORD SLIPP MILJØTEKNISKE SEDIMENT- UNDERSØKELSER Beregnet til Korsfjord Slipp AS Dokument type Rapport Dato November, 2015 KORSFJORD SLIPP MILJØTEKNISKE SEDIMENT- UNDERSØKELSER KORSFJORD SLIPP MILJØTEKNISKE SEDIMENTUNDERSØKELSER Revisjon 00 Dato 2015/10/30

Detaljer

Efficiency, Integrity, Reliability, Surviveability, Usability. Correctness, Maintainability, Verifiability

Efficiency, Integrity, Reliability, Surviveability, Usability. Correctness, Maintainability, Verifiability "! # $ & ' )()# * +, -. / 0 1-2 3 4 56 7 1-8 6 3 3-1 99 : 6 ; 9 < 9= >? > @ A 6 / 5-1 8-1 3 B 6 1 = A 9 >? C D? 6 E6-2 < F 4 F GH +! # + I # + $ $ J $ KML N O P Q R Q S P Q T U N O VWX Q X Y Z Opprinnelig

Detaljer

Unicode. Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie. Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23

Unicode. Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie. Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23 Unicode Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23 Hva er tegnkoding? Tegnkoding er bare å definere en tabell over hvilke tegn man

Detaljer

P ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2. ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ. ˆ Š œš ˆ ƒ. ƒ Š. ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö

P ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2. ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ. ˆ Š œš ˆ ƒ. ƒ Š. ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö P18-2007-163. ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2 Œ Œ ƒ Œ ƒ ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ ˆŸ ˆŸ ˆ Š œš ˆ ƒ ˆŸ Œ ƒ Š ƒ Š ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö 1 É Ö ÒÌ ² μ Œμ μ²ó ±μ μ μ Ê É μ μ Ê - É É, ² - Éμ 2 ƒμ μ-μ μ É É ²Ó Ò

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 23.11.2015 2014/892-4 461.5 Deres dato Deres ref. Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling i

Detaljer

C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler.

C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler. P! #" %$& & &')(%* " -*..0/.2.3547683:9- ;7? @>; 4AA. B;.!/ 6 ; - BEF %G 6 >A 6.0IJ!/ K MLN.?QP)R7SUTATVAẄ YX >Z0 7? J[!A 62\ ] L.?QP^RBSUTBV`_aWYR +$ bdcfegihbdk lmelyno^p)orq ctsbdhle!c nvuwe!lycxc

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Business modelling is not process modelling Gordijn/Akkermans/van Vliet. : Den fysiske ytring med kontekst og referanse

Business modelling is not process modelling Gordijn/Akkermans/van Vliet. : Den fysiske ytring med kontekst og referanse ! " # %$%& ' " ( ) * ) * + " #, -. / 0 1-2 3 4 56 7 1-8 6 3 3-1 99 : 6 ; 9 < 9= >? > @ A 6 / 5-1 8-1 3 B 6 1 = A 9 >? C D E# ) " + & # F & ) " ( G? H I6. H / ; I 5/ 2 3 4 6-1 5 Boka kap 2.2.7 Language,

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Innseiling til Borg havn

Innseiling til Borg havn Innseiling til Borg havn Hvordan bestemme arbeidsomfang? Eivind Edvardsen, prosjektleder Miljøringens temamøte 27. oktober 2015 Innhold Tiltaket - orientering Prøveomfang - hva sier Miljødirektoratets

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2015 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker

Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 22 - Blindskjærbåen TILGJENGELIGHET Åpen 712690-RIGm-NOT-005 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Nadja Andreassen

Detaljer

Justering av søknad om mudring og deponering av masser

Justering av søknad om mudring og deponering av masser Oppdragsnr.:5146957 Justering av søknad om mudring og deponering av masser Sammendrag Søknad om mudring og deponering ved Langgrunn i Horten må justeres som følge av at det må mudres mer enn først antatt

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

Tegn og tekst. Posisjonssystemer. Logaritmer en kort repetisjon. Bitposisjoner og bitmønstre. Kapittel August 2008

Tegn og tekst. Posisjonssystemer. Logaritmer en kort repetisjon. Bitposisjoner og bitmønstre. Kapittel August 2008 Posisjonssystemer 10 5 (100 000) 10 4 (10 000) 10 3 (1 000) 10 2 (100) 10 1 (10) 10 0 (1) Tegn og tekst \yvind og ]se N{rb}? 2 7 (128) 2 6 (64) 2 5 (32) 2 4 (16) 2 3 (8) 2 2 (4) 2 1 (2) 2 0 (1) Kapittel

Detaljer

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass RAPPORT L.NR. 6883-2015 Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

Avgjørelse av klage og endring av vedtak Årøtangen 6 gbnr. 78/43 Sandefjord kommune

Avgjørelse av klage og endring av vedtak Årøtangen 6 gbnr. 78/43 Sandefjord kommune Mottakere i henhold til adresseliste Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Tor Fredrik Holth 2014/6195 19.01.2017 33 37 11 92 Arkivnr: 461.5 Avgjørelse av klage og endring

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1

GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 Oppdragsgiver Trondheim Havn IKS Rapporttype Datarapport 2015-2-6 GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 2 (17) GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER,

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

Navn pa plan: R46 Hanestad fjelltak

Navn pa plan: R46 Hanestad fjelltak Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ï Ô! " #! $ "! % &! % '! ( ( )! * %! ) $ + ', -. / 0 1 2 3 / 4 2 0 2 5 3 / 6. 7 0 / 4 8 5 3 / 9 4 8 2 7. 7 : ; < = 3 > 2? 6 4. 8 @ A. / 6. 7 B 7 3 6 0 A C 0 / : 6 0 > 2 0 / 0 7 5 3 / D 9

Detaljer

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden 2014 Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Frokostmøte, 24. mars 2015 1 Fiskeundersøkelse Kort om bakgrunn for undersøkelsen Kostholdsråd Prøveinnsamling

Detaljer

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn Foto: Nils Kaltenborn Prosjektet Stamsund fiskerihavn Før utbygging Etter utbygging OM PROSJEKTET Prosjektet Stamsund fiskerihavn omfatter fem hovedelementer. Kystverket har bygget ny innseiling, molo,

Detaljer