Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer"

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske LEIAR Geir Tore Søreide NESTL Bente Volden Mjønes MEDL Johnny Westvik MEDL Harald Rydland MEDL Varamedlemar Funksjon Representerer Ingebjørg Sørfonn VARA Anne Marie Larsen VARA Lillian Kongestøl Vik VARA Benedikte Maraas Hope VARA Terje Træet VARA Kari Fjugstad Giske leiar Marianne Ytrearne møtesekretær Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan signatur. 1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 7/19 PS 8/19 PS 9/19 Godkjenning av protokoll Universell utforming - prosjektmidlar til kartlegging og oppdatering 2019 Gartnerttunet - bemanning PS 10/19 Gjennomgang av saker til møtet i oppvekst og omsorg PS 11/19 Fellesmøte for Råd for funksjonshemma i Sunnhordland 2019 PS 12/19 PS 13/19 Framdriftsplan for kartlegging av universell utforming Ymse 2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/40 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 7/19 Råd for funksjonshemma Vedlegg: Protokoll frå møte Råd for funksjonshemma godkjenner protokoll frå sist møte. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 3

4 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL MEDL Forfall: Namn Funksjon Representerer Geir Tore Søreide NESTL Bente Volden Mjønes MEDL. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Frå administrasjonen møtte: Namn Marianne Ytrearne Stilling Sekretær Kari Fjugstad Giske leiar Marianne Ytrearne sekretær Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan signatur 4 1

5 Saksnr Innhald Lukket PS 1/19 PS 2/19 PS 3/19 PS 4/19 Godkjenning av protokoll Planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel Tannlegesituasjonen i Fitjar Plan for habilitering og rehabilitering PS 5/19 Saker til Råd for oppvekst og omsorg PS 6/19 Ymse Innkalling og saksliste godkjent utan merknader. PS 1/19 Godkjenning av protokoll Råd for funksjonshemma godkjenner protokoll frå sist møte. Behandling i Råd for funksjonshemma : Råd for funksjonshemma godkjenner protokoll frå sist møte. Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 2/19 Planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel Råd for funksjonshemma tek orienteringa til vitande. Behandling i Råd for funksjonshemma : Råd for funksjonshemma drøfta saka, og sender fylgjande innspel til arbeidsgruppa for planprogrammet: 20 år er lang tid. Kvifor er det ikkje 12 år slik som det skal vera i kommuneplanen? Me vil påpeike at universell utforming må liggje til grunn på alle område i planen. Dette må vera gjennomgåande i planen. Me kommenterer nokre av punkta i planen. Fitjar i berekraftig vekst. Her må man få inn noko om at det er viktig å skaffa arbeid, tilpassa arbeid eller andre gode dagaktivitetstilbod til alle som treng det. Samarbeide med NAV og andre instansar. Få folk over frå trygd til arbeid. Må ha fokus på personar som fell utafor. Bulyst og levende sentrum. Aktiv jobbing for å få tilflytting. Aktiv jobbing for å behalda nyrekruttering til bygdene. Korleis få folk til å bu her (alle aldersgrupper) og til å feriere her? Næringsliv i bygdene skule, barnehage mm Me ville vel kalla punktet «Levande sentrum og levande bygder» Smarte kommunale tenester. Her står det overraskende lite. Samstundes er dette eit stort og omfattende område som alltid er ei stor utfordring for kommunen med tanke på kompetanse og økonomi! Skule, helse, omsorg. Me meiner at dette punktet burde vore delt opp i fleire andre punkt. 5 2

6 Mangfald. Også her er det viktig å ha fokus på at tilbod må kunne tilpassast. Ikkje alle kan vera med på ordinære tilbud. Punkt me meiner bør med i planen. Oppvekst ein oppvekst der alle opplever meistring, tilhørigheit og inkludering. Eldre Helse og omsorg Kompetanse og rekruttering. Offentlege tenester god tilgang på offentlege tenester, fysioterapeut, lege, tannlege mm. Folkehelse, førebygging, motivering og tilrettelegging Likestilling Samfunnstryggleik beredskap Me meiner at planen bør fokusera på innbyggjarane på måten ein formulerer seg. Som «Alle opplever tryggheit», «Alle har ein oppvekst der» osv. Vedtak: Råd for funksjonshemma sender innspelet til arbeidsgruppa. PS 3/19 Tannlegesituasjonen i Fitjar Råd for funksjonshemma tek saka til vitande. Behandling i Råd for funksjonshemma : Råd for funksjonshemma drøfta saka. Me er samde med eldrerådet at det er uheldig at det ikkje er tannlege i kommunen. Det er fylkeskommunen som har ansvar for å tilby tannlege til dei gruppene som har rett til gratis tannbehandling (barn under 18 år og enkelte andre grupper). Det er difor litt vanskeleg å overføra dette til å bli kommunen sitt ansvar som skissert i uttalen frå eldrerådet. Me meiner likevel at kommunen må jobba med å forsøka å få eit tannlegetilbod til Fitjar. Her er det fleire veger å gå t.d. at ein privatpraktiserande tannlege kunne fått driftstilskot frå fylkeskommunen til delar av stillinga, for å gi tilbod til desse gruppene som har rett på tannlegetilbod. Harald Rydland kontaktar leiar i Utval for oppvekst og omsorg angåande korleis ein kan jobba vidare med utfordringa angåande å få tannlege til Fitjar. Vedtak: (Samrøystes) Råd for funksjonshemma ved Harald Rydland tar kontakt med leiar i Utval for oppvekst og omsorg ang. tannlegesituasjonen i Fitjar. 6 3

7 PS 4/19 Plan for habilitering og rehabilitering Råd for funksjonshemma kjem med slikt innspel:... Behandling i Råd for funksjonshemma : Råd for funksjonshemma drøfta saka og sendar følgjande innspel: Innspel til ny plan for habilitering /rehabilitering i Fitjar Me viser til diskusjon og tilbakemelding som vart gitt på møtet 26/ der Sigrid Fangel var til stades. Me reknar med at når forslag til plan er laga, så vil den kome ut på høyring. Denne uttalen er difor basert på innhaldet i det kortfatta planutkastet me fekk som inneheldt definisjonar, utviklingstrekk og noverande situasjon i kommunen. Råd for funksjonshemma har avgrensa innsyn til heile biletet her og har difor bede organisasjonane som representerer funksjonshemma om innspel. Det har vore lite tilbakemeldingar frå dei. Me kjem difor med følgjande innspel: Kommunen har sjølv nemnd utfordringar pr. i dag som: - for liten kapasitet i tenestene - manglande samhandling / dårleg organisering - svikt i fagleg kvalitet - for dårleg brukartilpassing og for lite brukarmedverknad - for dårleg samordning av enkelttenester til brukarar Me ser ingen grunn til å tvila på dette og meiner at ein må gripe fatt i desse tinga og retta opp i det. Ein må og sjå om det er nokre andre hol i systemet, t.d. pasientar som vert liggjande på IDA (interkommunal døgnavdeling) og kjem seint i gong med opptrening. Førebygging er og eit viktig område uavhengig av alder, men spesielt med tanke på funksjonshemma og eldre. Me meiner derfor at det er veldig viktig med god tilgang på fysioterapitenester. Me meiner at kommunen bør ha ein e-post ordning der innbyggjarane lett kan melde frå om t.d. hjelpemiddel som må reparerast eller tenester som er fråverande/ eller ikkje er kome i gong etc. ein slags help-desk funksjon på lik linje med dei tilsette i kommunen har ang. dataproblem. E-post er ein mykje meir effektiv måte for innbyggjarane å melde frå til kommunen om viktige behov innan hjelpemidlar og habilitering. Dessutan vil det vera ein betre kvalitetssikring dersom t.d. tilsette er på kurs, har sjukefråvær, permisjon eller liknande. Då vil det likevel bli registrert kva ein har meldt frå om og nokon må løysa «problema» sjølv om tilsette er fråverande av ulike grunnar. 7 4

8 Vedtak: Innspelet sendast vidare til Sigrid Fangel. PS 5/19 Saker til Råd for oppvekst og omsorg Saka vert lagt fram utan tilråding. Behandling i Råd for funksjonshemma : Sak frå Utval for oppvekst og omsorg : PS 5/19 Digitalisering av grunnskulen i Fitjar kommune 1. Utval for oppvekst og omsorg tek saka om digitalisering av grunnskulen I Fitjar kommune til vitande. 2. Ei styrking av driftsbudsjettet i høve til ulike appar vert vurdert i samband med budsjettarbeidet for Vedtak: Digitalisering av grunnskulen i Fitjar: Råd for funksjonshemma ber om at det og vert kjøpt inn app-ar og program, som det er bruk for i spesialundervisninga av elevar med særskilte behov. PS 6/19 Ymse Behandling i Råd for funksjonshemma : Råd for funksjonshemma vil forsøke å arrangera eit møte for alle råda for funksjonshemma i Sunnhordland, til våren. Leiar Kari Fjugstad Giske sjekkar om det er interesse for det. Vedtak: 8 5

9 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/40 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Universell utforming - prosjektmidlar til kartlegging og oppdatering 2019 Utval sak Utval Møtedato 8/19 Råd for funksjonshemma Vedlegg: 1 Søk om tilskudd til oppdatering av tilgjengelighetsdata i din kommune 2 Universell utforming - prosjektmidler i Mal - Prosjektbeskrivelse Bakgrunn: Kartverket informerer om tilskot til kartlegging av tilgjengelighet og oppdatering av eldre data i uteområder. Saka vert lagt føre utan tilråding. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 9

10 10

11 11

12 +, -,. -, / , / : ; < < = : > 0 : < 0 < : 7 A B C D A E D B E F G G H I J A K D A C D B M N O E D P Q D G G R M N O E D P E S Q Q F G D A S H E S Q Q F G D A G P J E D B T O P E F L L B T O A B O D H H T G C B T O H I D G H D O T H K D B S H S U U B D A T G C D O L A D T F B D S Q A V L D A W X Y Z R [ A T O F M B P A V L S H T G B D A D P P D S A G T P I S G D A P S Q D \ O D A D A D B A \ D T L Q D L E S Q Q F G D ] D O O D A M N O E D P M S A O B G T G H D G G S H P V P J E D S Q Q T L O D A W Z T O P E F L L D G D C T O A T D A D M E A ^ ` B T O D G E D O P J E L D A a B T O E A b _ ` B T O H A F U U D P J E L D A a M S A G N ] A B O D H H T G H S H E A c _ ` P Q V B D B B P B D L D A a B T O E A b ` P B J A A D B D B B P B D L D A R \ N D A a M S A S U U B D A T G H W d e f g h i j e g k l m n o p e p e q r s t u v w x y q z { } ~ e p e p j g k l m n o g l e f h p e f p e m o p e ƒ p h p o h f ƒ h n l p h p e f o e n h f ƒ n h i ƒ l p m p j l j m p m p g l n ƒ ~ e p f g h n m o h f ƒ h f l ƒ p j i j e n ƒ h p n e p f o p h p o m f p e g p ƒ ƒ h i j e f m ˆ p m j o j n e f h p n e h ƒ p f m p m f e p h j o h e m m ƒ n i j e o p h h p n e h ƒ p f m n h p j e o p e Š n e ~ e h p m g p m h e n ƒ j ˆ ˆ n p f n m o ƒ f m g ˆ ƒ n m p m i j e m f p e g p ƒ ƒ h i j e f m j k l h h f ƒ Œ p m p ƒ f Š p h Ž Ž e p f o p h p o l n e h ƒ p f m Š n e ~ e h l m h h p h h f ƒ h n h p m g l n e h p e l j e p g ƒ h n h p m p p e ˆ e p g p m h p e h ƒ n Œ p m m j Š h h ˆ g m j e p g l n e h m j j Š h h ˆ g p j m j e p m j Œ p m m j o p m m p n m o ƒ f m g ˆ ƒ n m i j e m f p e g p ƒ ƒ h i j e f m Ž š Ž ƒ f e j ˆ ˆ n p m f o p e p i k e h h f ƒ h n l œ ž Ÿ g f o p n h n g p h h p h g l n ƒ ƒ f e p m o p ƒ f p m h e n ƒ p d p ƒ ƒ p g n e h n g p m d Ÿ o p e l j m p m p g p ƒ ƒ p p f m m Ÿ i k e p Œ j e š Š j ƒ o j i j e n ƒh p o n h n j m f p e g p ƒ ƒ h i j e f m f o p e p g j e o f m ~ e p l n e h e m m ƒ n n h n g p h h f ƒ Œ p m p ƒ f Š p h h p h h g h p o j f ƒ Œ p m p ƒ f Š p h i e f ƒ i h p e g f o p m Ž p m o p ƒ n p h i i p m h ƒ f p n e h e m m ƒ n p h Œ p m m j h n h p m g l n e h p e l f j m n ƒ š j j o p e m f g p e f m g o p ˆ n e h p p m h p h h f ƒ g l o o h f ƒ p h h n ƒ n l j m p e g j f ƒ Œ p m m j i k e p p ƒ ƒ p e j ˆ ˆ o n h p e p g f m l n e h ƒ p f m n l j m p g p m h e n p ƒ ƒ p e i e f ƒ i h g j e o p e ª «± ª ² } p g f l l p e Š p h g l e n i j e j h h n l p ƒ g p n p š ˆ j g h g p h h p e m p h i j e o e f m p e i j e g k l m n o g ˆ e j g p g g p e d k ƒ p m o p e p ƒ p e f n e p h n g f g k l m n o g ˆ e j g p g g p m p m o g k l m n o p m o f e p l h p h f ƒ g p m f ³ Š n p ƒ f g l n e h p e l p h m j Ÿ l j ˆ f h f ƒ l n h Š e f m j p ƒ g n ³ l l n e h p e l p h m j e l p m p µ g k l m n o j f o ƒ p e i j e l n e h ƒ p f m n h f ƒ Œ p m p ƒ f Š p h Ž e l Œ p e m p l f h h p e f m Ÿ ƒ p g p p l e p i h p ƒ g p f ƒ f ƒ k ˆ p h n l j e h h f o j h h n e p m p ƒ o f m h f ƒ n l p p o p m p µ k l m n o j h h n h h d o f l l p o p m m p p ƒ o f m p m Ÿ h n e l j m h n l h o f e p l h p p o j g g p m f ³ Š n p ƒ f g Ÿ h p ƒ p ƒ ƒ p e n h Š e f m p ƒ g n ³ l Ÿ h p ƒ h p m l f h h p e f m i e n n e h p e l p h p š ˆ j g h µ k l m n o j h h n h h p e g k l m n o p m f l l p j o l Œ p m h j f ƒ f l l p ƒ f p o f g k l m n o g e m o p m ¹ f p l ƒ n p e o f g g p h i j e o e f m p e j Š ˆ p e o p h f ƒ f l l p ƒ f e h f ƒ Š f m o e f m i j e o p ƒ h n f g k l m n o g e m o p m! "! " # $ % % & ' ( ) * " 12

13 ï ï Ç ¼ Ò À Á Ä Á Æ Ó Á À À É Ì Ì À À Ò À Â Ì Â É À ¼ Ó ¼ Ò ½ É Ò ¼ ¼ ¼ Ò Ò Ä ¼ Ó À É Â È ¼ » ¼ ½ ½ ¼ À Á Â Ã Ä Ã Ä Å Æ Á À Ç ¼ Á È ½ Ì Ä Í ¼ Æ ½ Î ¼ Ä Æ Ã Ï ¼ Ð Ä ¼ Ñ Î Æ Ð Ó É Ò Ç ¼ Ó Æ À ½ Ð ¼   à Á  ¼ Á Ù ¼  Á ¼ ½ ¼ Ä Ä Ó À Á  ¼ ½ Û Â ¼  ¼ Á Ú Ò Ü Ý Þ ß à á à â ã ä á å à á Þ à æ Ý ç è é ê ë ì ½ À ½ ¼ Á Ä Æ À ½ Ï ¼ Æ Ä À Ì Ì Ð Ã Æ À Ä Í Ï Ã Ð Î Ð Ã Ä ½ à Р½ ½ Ã Ð Ç Ã Ä Ì Ä Ã Ä Í Ã Á Ó À Ä Í À Á Á ¼ Á Ï ¼ à Р¼ Ç Á à Á Â Ã Î Æ À Ò ½ Ð ¼   à Á Â Ä Æ Â Â Í ¼ Á Á Ñ í Á Ç Ã Ç Î ¼ Ã Ç ¼ ½ Õ À Ô Ô Ô Õ Æ À à Á Á Ä À ½ Ä Õ À Ï À ½ Ï ¼ Æ ¼ ½ Õ Á Ä ½ Á À Ç ¼ Û Ï Ç À Á ì ½ À ½ ¼ Á Ä Æ À Ó Å Ã Á  À Ï À Î ¼ Ã Ç ¼ ½ Û Ä ¼ Á ð Î Ã Ð ¼ Ð Ð ¼ ½ Ï ¼ ½ Ã Ð Â Í ¼ Á  ¼ Ð Ã Â ¼ ½ Ø Á ¼ ½ ½ Î ¼ ½ ½ Ø Ó ¼ Â Ã Ä ½ Æ Ï Ã Ð Ð ¼   ¼ ½ à Р¼ ½ ½ ¼ Ç Á à Á  ¼ Á Ì Æ À ½ Ï ¼ à Á Â Ä Æ À Ð Á î ½ ½ ¼ Ä ½ Ð ¼   à Á  ¼ Á Æ ¼ ½ Ä Ã Á ¼ Ä Ã Ç ¼ Ô Ô Ô Õ Æ À ½ Ï ¼ Æ ¼ ½ Õ Á ½ Ã Ð Â Í ¼ Á  ¼ Ð Ã Â ¼ ½ Û ¼ Ð Ð ¼ ½ À Æ Á ½ À Æ ½ ¼ Ç ì Ï ¼ Á ñ à ò À ¼ Ð Ã Ä Û ì ½ À ½ ¼ Á Ä ½ Ï ¼ Æ Û ï î Ð Æ ¼ Ä Æ À ½ Æ Á ½ à ñ Ð Ç ¼ Û ó ¼ Ð ¼ Ó Á ô õ ö ø ù ø ø Û ¼ Ä ½ Ä Ï ¼ Á Õ Ã ò À ¼ Ð Ã Ä ú Æ À ½ Ï ¼ Æ ¼ ½ Õ Á ¼ Ð Ð ¼ ì ½ À ½ ¼ Á Ä ½ Ï ¼ Æ Û ï î Ð Æ ¼ Ä Æ À ½ Æ Á ½ à ñ û ü ý þ ÿ ü ý ü ý ó ¼ Ð ¼ Ó Á ô õ ö ø ù ø õ Û ¼ Ä ½ Æ À ½ à Á Õ Î Â ¼ Ð Ä À ò Æ ú Æ À ½ Ï ¼ Æ ¼ ½ Õ Á Ð Ç ¼ Û À Ã Ó ½ ¼ Á à ½ à Р½ À Æ ¼ ø Õ Õ ö õ Õ Õ À à À à À Ã Æ ½ Î ¼ õ Õ ø Õ õ Õ Õ Ï ¼ Î ¼» ¼ Ä ¼ Î ¼ À Á ö Ä Ð Ã Æ È Ä Å Æ Á À Ç Ä Ó Ã Ä ½ ½ Ã Ð Ä À  Á Ã Ç Ð ¼ ½ Ï ¼ Æ ¼ ½ À Ï Æ Ð À Æ À ½ Ð ¼   à Á Â Ä Ó À Á Â Û ¼ ½ É ½ Ï ¼ Æ ¼ ½ Ä À Ð ¼ Ç ¼ Ð ½ À Æ ¼ ½ Ã Ð Ï ¼ à Р¼ Ç Á à Á Â Ä Æ É Ò Æ À ½ Ð ¼   à Á Â Ã Æ Á ¼ Á ¼ Á Ç ¼ Ï ¼ Ã Ä À Ì Ì Ò Ä Ð ½ ½ À Ì Ì ½ Ó À Ç ¼ Ð ½ À Æ ¼ ½ Ï ¼ Æ ¼ ½ ½ À Ç ¼ Î Ã Ó Ã Á  ¼ Ç Æ Á ¼ É Ä ½ À ½ Ã Ä ½ Ã Æ Æ Â Æ Á À Ð ¼ À Ì Ì ½ Ì Î Ð Ã Ä ¼ ¼ Ä Ä Ð ½ ½ À Ì Ì ½ ½ à Рñ» Ò Ç ¼ Û Ì ¼ Ã Ç ¼ ¼ Ç Ç ¼ Ð ½ À Æ ¼ ñ ¼ Ç Ï ¼ Á Á Ð Ã Â Ã Ð Ä ¼ Á ì Ï ¼ Á ñ à ò À ¼ Ð Ã Ä! " #! $ %! & '! ( & ) * +, *-./ : 5 ; ; < 7 = A & 2 A '. 0 B C % * A D ( %! & '! ( &. º 13

14 &! " " # % " $ " & " & ' ( + % ) % * ) % % " ) ", " & & &. $ + - " " " % " % % " % " " ' " % / " / % 2 * 3 ". $ $ % % " % % " 14

15 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/40 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: Gartnerttunet - bemanning SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 9/19 Råd for funksjonshemma Bakgrunn: Saka vert lagt føre utan tilråding. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 15

16 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/40 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Gjennomgang av saker til møtet i oppvekst og omsorg Utval sak Utval Møtedato 10/19 Råd for funksjonshemma Bakgrunn: Saka vert lagt føre utan tilråding. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 16

17 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/40 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Fellesmøte for Råd for funksjonshemma i Sunnhordland 2019 Utval sak Utval Møtedato 11/19 Råd for funksjonshemma Bakgrunn: Saka vert lagt føre utan tilråding. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 17

18 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/40 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Framdriftsplan for kartlegging av universell utforming Utval sak Utval Møtedato 12/19 Råd for funksjonshemma Bakgrunn: Me har ved fleire høve snakka om ei kartlegging av status når det gjeld universell utforming i kommunale bygg, utan at me har komme særleg vidare. Kanskje me kunne sett opp ein framdriftsplan med ei målsetjing om kva tid kartlegginga skulle vera fullført. No er det komme på plass ny teknisk sjef i kommunen. Det bør gje rom for bedre kapasitet til å jobba me ei slik sak. Saka blir lagt føre utan tilråding. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 18

19 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/40 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Ymse Utval sak Utval Møtedato 13/19 Råd for funksjonshemma Bakgrunn: Vurdering: Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 19

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 11.02.2019 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 03.06.2019 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 3.etasje, Fitjar rådhus Dato:

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 3.etasje, Fitjar rådhus Dato: Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 3.etasje, Fitjar rådhus Dato: 10.09.2018 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 30.01.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Fellesstova, Fitjar bu- og behandlingssenter Dato: 20.02.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 06.11.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 18.09.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 16.04.2018 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 29.10.2018 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Giske Geir Tore Søreide Harald Rydland LEIAR NESTL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Giske Geir Tore Søreide Harald Rydland LEIAR NESTL MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 3. etg., Fitjar rådhus Dato: 18.09.2019 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Giske Geir

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Forfall: Namn Funksjon Representerer Johnny Westvik

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Forfall: Namn Funksjon Representerer Johnny Westvik 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 18.09.2017 Tid: 14:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Giske

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 19.11.2018 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00

Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 10.12.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Torunn

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Torunn Johansen Grete Marit Veka Maraas LEIAR MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Torunn Johansen Grete Marit Veka Maraas LEIAR MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 11.03.2019 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Torunn

Detaljer

NESTL MEDL MEDL MEDL. Helse- og sosialsjef Sekretær

NESTL MEDL MEDL MEDL. Helse- og sosialsjef Sekretær 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 20.05.2019 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland LEIAR

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2018 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

LEIAR NESTL MEDL MEDL MEDL

LEIAR NESTL MEDL MEDL MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 29.10.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Trude Miland Helland Torunn Johansen

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Trude Miland Helland Torunn Johansen 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 19.11.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 10.12.2018 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas Trude Miland Helland

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas Trude Miland Helland 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etg, Fitjar rådhus Dato: 17.06.2019 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar.

Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 27.08.2018 Tid: 12:00 (Merk klokkeslett) Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. 1 Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2 etasje, Fitjar rådhus Dato: 03.04.2017 Tid: 10:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 20.05.2019 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer Bente Ringheim Koløen Medlem

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer Bente Ringheim Koløen Medlem 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: 2. etasje, Rådhuset Dato: 28.04.2014 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar Ove Raunholm

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato:

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.03.2018 Tid: 15:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas. Leiar Nestleiar Medlem

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas. Leiar Nestleiar Medlem 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 09.04.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Ordførar Rådmann Helse- og sosialsjef Sekretær

Ordførar Rådmann Helse- og sosialsjef Sekretær 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 18.09.2017 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik Leiar Eva

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Geir Tore Søreide Harald Rydland LEIAR NESTL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Geir Tore Søreide Harald Rydland LEIAR NESTL MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 03.06.2019 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske

Detaljer

Helse- og sosialsjef Økonomisjef Sekretær

Helse- og sosialsjef Økonomisjef Sekretær Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik Eva Pernille

Detaljer

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik

Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Arvid Ole Refvik Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 16.09.2019 Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 14.11.2017 Tidspunkt: 14:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00 15:05

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00 15:05 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 11.04.2019 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling

Godkjenning av møteinnkalling ! " # $ % & ' ( ) * * + *, -. / 0 1 ) + * * ' - 2 2 + *, 3 " 4 3 5 4 " # 5! " # $ % & ' ( ) * * + *, -. 6 7 % 1 % ' % 2 2 8 7 - / 0 1 ) 5 3 4 3 " 4 " # 9 :! " # ; 7 + ) * 1 ) 7 + *, % / < - / / ) * < 2

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 16.05.2019 Tidspunkt: 09:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.05.2018 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 19:00

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 12.03.2019 Tid: 19:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem

Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2 etasje, Fitjar rådhus Dato: 28.05.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Forfall: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar Bente R. Koløen.

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Forfall: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar Bente R. Koløen. 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 27.01.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ove Raunholm Nestleiar Paul Lillenes

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 06.09.2018 Tidspunkt: 09:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 10:00-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 16:35 19:30

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 16:35 19:30 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 15.05.2019 Tid: 16:35 19:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Anders Haugen

Møtedato: Møtetid: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Anders Haugen Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtebok Møtedato: 23.9.2015 Møtetid: 13.00 15.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 15/15-17/15 Følgjande medlemer møtte Olav Grøttebø Guri Olsen Siv Rysjedal

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 07.11.2018 Tid: 09:00 14:00 Budsjettmøte i utvida formannskap 14:15 16:30 Ordinært formannskap Faste

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 18:00

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 18:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.03.2019 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Seniorsenteret - Fitjar kultur- og idrettsbygg Dato: 25.08.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 26.11.2003 Tid: 14.30-16.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00:15:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00:15:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 07.05.2019 Tid: 13:00:15:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 19.04.2018 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom første høgda, Kvinnherad Vekstbedrift AS i Uskedalen Dato: 07.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd FLORA KOMMUNE Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 27.02.2017 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 07.03.2017 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.03.11 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 08/11 16/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) (gjekk kl.16.30,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Odd Himle Medlem Seniorsaken

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Odd Himle Medlem Seniorsaken Møteprotokoll Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et., Fylkeshuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Kåre

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 23.05.12 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Ove

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 06.06.2017 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset i Tysnes Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.11.2017 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52.

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52. MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl.08:30-11:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE VOLDA KOMMUNE Utval: Eldrerådet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 25.04.2016 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Roger Nedreklepp Ingun Rusten Øye Einar Børtveit Jorunn Øvstebø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer. Sindre Taklo Astrid Egset

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer. Sindre Taklo Astrid Egset VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Rekdal

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 VESTNES KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 Innkalling til møte i Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Dato: Tresfjord Trygdeheim, 21.01.2013 Kl.15:00 Dei som er

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato:

MØTEINNKALLING. Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato: MØTEINNKALLING Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 08.05.2017 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Sølvi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Valhall, Storsalen Saksnr.: 011/16-016/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: avtalt møterom, Øvrebygda skule Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 14:30 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 09:00 11:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer