Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb Sentrum, 0107 Oslo E-post: Web: Forsidefoto: Easy Egg UB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 Schweigaardsgate 12 Pb Sentrum, 0107 Oslo E-post: Web: Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter Foto: UE Design og oppsett: Tank Design AS og

3 ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på seg, ta fatt på suffix (norrønt: skapr: beskaffenhet), evne Entreprenørskap (etter engelsk entrepreneurship): initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet (bokmålsordboka) Innhold Daglig leder har ordet 4 organisasjonen Ungt entreprenørskap 6 Pedagogisk plattform 6 Visjon, formål og kjerneverdier 7 GrunnskolE trinn 8 Programmene vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom å stimulere kreativitet og utforskertrang. Programmene styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser. GrunnskolE TRINN 10 Programmene videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt deres samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom programmet Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet. Videregående opplæring trinn 14 Programmene gir erfaring med bedriftsetablering og bevissthet om hvordan hver enkelt kan bidra til å skape verdier i eget lokalsamfunn. Det er også lagt inn en internasjonal dimensjon, der elevene kan få erfaring med internasjonalt samarbeid og innsikt i andre kulturer. Høyere utdanning 18 Aktiviteten i høyere utdanning er tett knyttet opp mot arbeids- og næringsliv. Dette gir studentene gode læringsarenaer og forståelse av hvordan deres faglige kunnskap kan anvendes i reelt arbeid, enten gjennom bedriftsetablering eller ved å jobbe i innovative prosesser. Marked 20 Næringsliv og media 20 Utvikling de siste tre år 21 UE Akershus Styrets årsmelding 22 Styremedlemmer 22 Styrets årsmelding 22 Sluttord 24 Årsregnskap 26 Revisjonsberetning 28

4 Daglig leder har ordet Fantastisk 2012 med framtid, samspill og skaperglede! 4 Et fantastisk år for (UEA) er akkurat over. Nok en gang har vi hatt en stor kvantitativ økning i antall elevtreff, og vi nådde alle våre mål. I 2012 har vi hatt aktiviteter for over elever, noe som er en oppgang på nær elever fra året før. Dette til tross for at vi har hatt et noe redusert mannskap grunnet en langtidssykemelding. Vi hadde tidenes beste norgesmesterskap for ungdomsbedrifter, der Akershus ble det mestvinnende fylket med hele ti premier fordelt på tre ulike videregående skoler. I den forbindelse vil jeg benytte anledningen til å gratulere Fritjof Moen fra Godt Grep UB, Mailand vgs med tittelen "Beste selger", Letter UB fra Ski vgs med tittelen "Norgesmester i beste forretningsplan", og Easy Egg UB fra Ski vgs, som norgesmester i "Beste regnskap". Asker kommune ble kåret til årets entreprenørskapskommune under skoletinget i mai, og en overlykkelig ordfører sa følgende i takketalen: "Vi har hatt som mål å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv i flere år og ser resultatene av et systematisk og målrettet arbeid. Ungt Entreprenørskap er verdt å satse på. De gir et verdifullt bidrag ved å gi elevene en skolehverdag med variasjon og praktisk tilnærming. Vi opplever at satsingen motiverer både lærere og elever som deltar. Denne prisen inspirer oss til å fortsette satsingen på UE i skolen, og er også en viktig pris for oss å vise til når vi fortsetter å utfordre næringslivet" Ungt Entreprenørskap handler om å skape de gode og varige læringsopplevelsene, og vi vil også i fremtiden gjøre vårt ytterste for at flere og flere elever i Akershus får denne muligheten. Vi ser gang på gang at entreprenørskap gir mer skolemotivasjon og tryggere elever. I tillegg er det viktig at morgendagens arbeidstakere møter arbeidslivet allerede på skolen, slik at de kan skoleres for fremtiden. UEA har stort fokus på å gi elevene endringskompetanse, handlingskompetanse og sosial kompetanse.

5 5 I 2012 så alle kommunene nytten av å være en del av UE-fellesskapet og var medlemmer i UEA. En ny milepæl i 2012 var opprettelse av studentbedrifter på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) i Ås. Fem studentbedrifter har denne høsten vært i gang, og vi gleder oss til fortsettelsen! Jeg vil også trekke frem Sandvika vgs, som i 2012 fremsto som Norges største skole på entreprenørskapsaktivitet. Jeg er kjempestolt over hva vi fått til, og ikke minst vil jeg rette en kjempetakk til mine medarbeidere, som hver dag står på for å prege fremtidens Norge. Jeg ser frem til et nytt år med framtid, samspill og skaperglede. På UMB og Sandvika vgs har vi hatt to store ildsjeler igjennom Elin Kubberød og Kjersti Stokke, som begge har vært flinke til å involvere flere aktører på skolen for å få en bredere forankring. Ungt Entreprenørskap handler om å skape de gode og varige læringsopplevelsene, og vi vil også i fremtiden gjøre vårt ytterste for at flere og flere elever i Akershus får denne muligheten. Jeg vil takke alle som stiller opp som jurymedlemmer, veiledere og mentorer. Jeg vil også takke våre styremedlemmer og samarbeidspartnere. Petter Skotland daglig leder i

6 UEs pedagogiske plattform «UE skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier» HØYERE UTDANNING Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag TRINN Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse TRINN Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TRINN SikkSakk Europa Smart Vårt Lokalsamfunn Ungt Entreprenørskap har utviklet et tyvetalls programmer for bruk i grunnskolen og opp til høyere utdanning. På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Entreprenørskap i utdanningen Utvikle personlige egenskaper og holdninger Evne og vilje til å ta intitativ Nytenking og kreativitet Risikovilje Selvtillit Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Lære fag og grunnleggende ferdigheter ved bruk av entreprenørielle arbeidsformer Lære kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser Ref. Handlingsplan Entreprenørskap i utdanning

7 7 Visjon, formål og kjerneverdier Ungt Entreprenørskaps visjon: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.» Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps KJERNEVERDIER: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtiden Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling Samspill Lære barn og unge å samarbeide Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole og arbeids- og næringsliv Skape møteplasser og bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt Entreprenørskap er grunnlaget for verdiskaping og utvikling i regionen. Derfor er det viktig at ungdom lærer om entreprenørskap, og at skolen bygger opp elevenes kompetanse på entreprenørskap gjennom hele utdanningsløpet. Fra enkle øvelser og program på barneskolen til muligheten for å drive elevbedrift og ungdomsbedrift senere. Nina Solli, regiondirektør, NHO Oslo Akershus Takeda Nycomed støtter Ungt Entreprenørskap fordi vi ønsker å ta et ansvar for vårt nærmiljø gjennom entreprenørskap i skolen. Vi vil bidra til å gi elevene en nærhet til næringslivet og bygge opp under kreativitet og innovasjon. Det er også viktig for oss å støtte opp om UE sitt engasjement for nyskapning i næringslivet. Vi tror at samarbeid mellom skole/akademia og næringslivet vil gjøre oss bedre rustet for fremtiden i et globalt marked. Kristin E. Kittelsen, HR-direktør, Takeda Nycomed Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet

8 Grunnskole trinn Foto: Elever i Akershus gjennomfører Vårt Lokalsamfunn. 8 VÅRT LOKALSAMFUNN Vårt Lokalsamfunn for 4. 5.trinn er et arbeidslivsprogram som oppfyller læreplanen i samfunnsfag. Det var elever som gjennomførte programmet i 2012 med enten en ordfører, lokalpolitiker eller annen ansatt i privat eller offentlig sektor. Programmet er (UEA) sitt flaggskip i barneskolen. Programmet gir elevene innblikk i hvordan lokalsamfunnet fungerer, og øker forståelsen for samfunnet i sin helhet, og viser hvor viktig det er å bidra og samarbeide. UEA tror det gir mer aktive borgere som bidrar til fellesskapet i sitt lokalsamfunn. Høydepunktet for Vårt Lokalsamfunn i 2012 var da elever ved Heggedal og Nesøya skole fikk besøke Rådhuset i Asker etter at de hadde gjennomført programmet. Ordfører Lene Conradi, næringslivssjef Morten Bastrup og lokalpolitiker Kay Arne Sørensen avsluttet gjennomføringen av Vårt Lokalsamfunn i kommunestyresalen med utdeling av diplom. I hele Akershus fylke har ordførere, lokalpolitikere, foreninger og andre fra arbeids- og næringsliv stilt opp som frivillige veiledere. Det har PROGRAMMER GRUNNSKOLE TRINN SikkSakk Europa SMART Vårt lokalsamfunn

9 9 skapt gode møteplasser og læringsarenaer for både voksne og barn. Både elevene og lærerne synes det er spennende at eksterne veiledere kommer på besøk og bidrar med egen erfaring og kompetanse inn i undervisningen. Lærerne får sett sine elever bidra i skoletimen på en annen måte gjennom en mer praktisk undervisningsøkt. UEA opplever stor interesse for programmet Vårt Lokalsamfunn, men opplever samtidig at det er krevende å skaffe nok veiledere. UEA jobber derfor hardt for at flere kommuner, organisasjoner og bedrifter skal stille med veiledere, slik at flest mulig unge kan få dette flotte tilbudet. SMART SMART er et program som fremmer kreativitet og som skolerer elever i trinn til å se muligheter i og rundt seg. Programmet vekker elevenes personlige egenskaper og interesser gjennom å anvende kreativitetsprosesser. Elevene er selv aktive i å definere problemområder og forske på ulike muligheter for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. I siste del av programmet skal løsningen presenteres sammen med en modell, et skuespill eller annen visualisering av løsningen på problemet. Høydepunktet for programmet i 2012 var da elever ved Åsenhagen og Skogbygda skole fikk være med på SMART-gjennomføring i Elverum. I samarbeid med Energiutmanningen fra Sverige og Ungt Entreprenørskap Hedmark fikk elevene i oppdrag å finne en løsning på hvordan man skal få ladet opp mobilen, pc-en og andre tekniske hjelpemidler når man er på fjelltur. Det kom frem mange morsomme løsninger der elevene både utnyttet solenergi, vind- og vannkraft. Noen hadde stasjonære og andre bærbare løsninger. Vinnergruppen kom frem til en løsning der de brukte en propell med ledning som kunne ligge i elven og utnytte vannets bevegelse for å lade mobilen eller pc-en. Vi skal ha enda større fokus på SMART i Dette er et entreprenørskaps- og nyskapingsprogram der elevene selv får mulighet til å være kreative og tenke utenfor boksen. Lærere tilrettelegger og veileder elevene gjennom prosessen, men det er de selv som må løse problemet. De lærer på en praktisk måte hvordan et prosjekt kan gjennomføres. I samarbeid med UEA får lærerne hjelp til å planlegge SMART. Her har de mulighet til å jobbe tverrfaglig da programmet dekker fag som norsk, engelsk, matte, kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag og mat og helse. Det er muligheter for å knytte SMART til temaer som for eksempler miljø og økologi eller andre hverdagsutfordringer. Elevene skal se muligheter der andre ser begrensninger! Sikk sakk europa Sikk Sakk Europa er et program som er spesialtilpasset Europa som tema på 6. trinn. Programmet omhandler regioner og ressurser i Europa, og elevene skal blant annet spille et spill der de driver sin egen fiskeribedrift. Programmet gir kunnskap om internasjonal handel og gjensidig avhengighet. UEA oppfordrer flere skoler til å ta i bruk programmet. I 2012 har ca. 60 av 171 barneskoler i Akershus gjennomført entreprenørskapsaktiviteter i regi av UEA. Det kommende året skal det legges mer press på skoleeiere, for å bidra til at UEA og våre programmer blir satt på agendaen for. I 2012 var det elever som gjennomførte UE Akershus sine programmer i barneskolen

10 Grunnskole trinn Foto: Sukker & Søtt EB fra Aursmoen skole, ungdomstrinnet under Region Øst-messa Rådgiver for ungdomsskolen har i 2012 vært Anne Britt Lier. Ann Christin Holtet ble ansatt i prosjektet "Gjør noe med det" fra 1. august. Prosjektet har hatt fokus på Gründercamp og elevbedrifter knyttet opp mot sosialt entreprenørskap. I ungdomsskolen tilbyr Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) programmene Jobbskygging, Gründercamp, Økonomi og karrierevalg og Elevbedrift. UEA har i løpet av 2012 hatt aktiviteter med elever, 657 lærere og veiledere/frivillige. Dette er en liten nedgang fra året før, da elever var i aktivitet. Det er derimot gledelig at vi har hatt en økning av elever i Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg. Vi har hatt et stort fokus på å rekruttere veiledere til Økonomi og karrierevalg. Dette har ført til at stadig flere lokalbanker engasjerer seg og bidrar inn mot sin lokale skole. Det har vært en økning i signering av partnerskapsavtaler. Dette bidrar til det gode arbeidet som gjøres lokalt. I tillegg forankrer flere og flere kommuner entreprenørskap i sine dokumenter. Asker kommune fikk prisen som årets entreprenørskapsskommune i Norge for sitt gode arbeid i grunnskolen. Elevbedrift De tre bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift er kjernen i UEA sin virksomhet. Det er gjennom disse programmene elevene virkelig får prøvd ut teori i praksis og lære ved å gjøre. I 2012 var det registrert 222 elevbedrifter med elever ved 30 skoler. Dette er en økning med 223 elever i forhold til fjoråret og en økning med hele 80 bedrifter. Vi ser allikevel at vi har et stykke opp til de beste i landet. UEA skulle så gjerne hatt mange flere, og ser at vi er på rett vei mot en ytterligere økning i I løpet av året arrangerte UEA to messer for elevbedrifter. I mai ble fylkesmesterskapet arrangert på Strømmen Storsenter med 25 deltakende bedrifter. I juni arrangerte vi Region Øst-messe på Ski Storsenter med 30 elevbedrifter. Her deltok det elever fra Aursmoen, Garder, Hovedgården og Ingieråsen skole. I tillegg til bedriftene fra Akershus deltok elever fra Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. Vi gratulerer Sukker & søtt EB fra Aursmoen skole med andreplass i Beste utstilling. PROGRAMMER GRUNNSKOLE TRINN Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging for trinn Økonomi og karrierevalg Se mulighetene!

11 RESULTATLISTE FYLKESMESTERSKAPET 2012 Beste produkt 1. Eventyrskogen EB, Bråte ungdomsskole 2. YMSE EB, Ås ungdomsskole Beste utstilling 1. Sukker og Søtt EB, Aursmoen skole 2. Eventyrskogen EB, Bråte ungdomsskole Beste salgsteam 1. Sukker og Søtt EB, Aursmoen skole 2. Det søte liv EB, Ås ungdomsskole Beste logo 1. Sukker og Søtt EB, Aursmoen skole 2. Handlehjelperen, Ingieråsen ungdomsskole Beste bedrift 1. Sukker og Søtt EB, Aursmoen skole 2. Det søte liv EB, Ås ungdomsskole Publikumsprisen Handlehjelperen EB, Ingieråsen ungdomsskole Under samme arrangement ble det gjennomført NM i sosialt entreprenørskap, og i tillegg til nevnte fylker hadde vi besøk av elever fra Buskerud og Hordaland. Gründercamp I løpet av 2012 har det vært gjennomført 22 Gründercamper med elever i ungdomsskolen. Dette er en liten nedgang fra fjorårets 24 Gründercamper og elever. En stor Gründercamp med 800 elever i Asker var planlagt, men måtte utsettes på grunn av lærerstreiken. En gründercamp er en treningsleir i kreativitet, der elevene får en reell problemstilling fra en bedrift. Elevene arbeider i grupper på fire-seks. Programmet gir elevene mulighet til å jobbe med et reelt oppdrag. På slutten av "campen" vil det alltid kåres en til to vinnere. Elevene får også trening i å presentere muntlig foran en jury. Dette er også en flott måte for en skole å knytte kontakter med lokalt arbeidsliv. I tillegg får elevene jobbe med dagsaktuelle og faglige problemstillinger. Blant årets oppdragsgivere finner vi OREEC, Moelven Eidsvoll Verk, Franzefoss, AGR, Son Hotell Spa, Fet lenser og TV-Aksjonen. En god blanding av spennende og forskjellige oppdragsgivere. Økonomi og karrierevalg Programmet Økonomi og karrierevalg har vært et av UEA sine store satsningsområder i Vi har hatt stor etterspørsel, og har til tider hatt utfordringer med å kunne gjennomføre alle forespørsler. Programmet omhandler personlig økonomi og framtidsvalg for enkeltindividet. Det er et program som går over fem timer og som gjennomføres av ekstern veileder. Bankene i Akershus har stilt med personal til gjennomføringene, og vi vil rette en spesielt stor takk til Nordea som har hatt spesielt mange gjennomføringer. I 2012 har UEA hatt gjennomføring ved 28 skoler med elever. Fjorårets tall med 24 skoler og elever ble passert med god margin! I tillegg har hele 81 frivillige bidratt som veiledere. UE Akershus er på god vei til å kunne tilby alle skolene i Akershus dette programmet. Jobbskygging Jobbskygging er et forholdsvis nytt program fra Ungt Entreprenørskap. Programmet går over 3 år med en jobbskyggingsdag per år. På 8. trinn skal elevene følge en nær slektning, og på 9. trinn en arbeidstager som har et yrke de kunne tenke seg, mens elevene på 10. trinn skal ha en dag på et utdanningsprogram i videregående skole. Det er lagt opp til refleksjoner både før, under og etter jobbskyggingen. I 2012 var elever ved 10 skoler ute på Jobbskygging. Dette er en liten økning i forhold til I 2012 var det elever som gjennomførte UE Akershus sine programmer i ungdomsskolen 11

12 12 Foto: BåndIt EB fra Aursmoen skole, ungdomstrinnet Kurs og oppsøkende virksomhet UEA er fortsatt ukjent for mange skoler og ikke alle vet hva vi arbeider med, og hvilken hjelp de kan få. Det har derfor vært en opptrapping av skolebesøkene i Det vil det fortsatt være i 2013, samtidig er en viktig strategi å avlegge alle kommunestyrene i Akershus et besøk. Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap er motivert av å finne nye løsninger på sosiale problemer. En sosial entreprenør er en som løser et sosialt problem, skaper sosial endring og forbedrer enkeltmenneskers og gruppers livsvilkår. En sosial entreprenør bruker virkemidler fra forretningsverden for å løse det sosiale problemet. Målet til en sosial entreprenør er ikke først og fremst å tjene mye penger, men ofte blir ordene dobbel bunnlinje og sosial avkastning brukt om måloppnåelse. Det viktigste er at de utfører noe som er et gode for andre, men disse bedriftene må også tjene penger for å drive sitt arbeid. Det er derfor veldig viktig å ha en god forretningsmodell. Dette er noe vi mener er viktig å synliggjøre for ungdommene og elevbedriftene. Mange skoler i dag er skeptiske til Elevbedrift fordi elevene bare har fokus på penger, og ikke så mye på de ulike oppgavene ved det å drive bedriften. Vi ser at når vi introduserer sosialt entreprenørskap for eleven, så velger mange å ta dette inn i bedriftene sine senere. Ved Aurskog-Høland kommune hadde UEA i høst en Gründercamp der vi samlet kommunens tre ungdomsskoler under samme tak, totalt 230 elever fra 9. trinn. Tema for dagen var sosialt entreprenørskap. Vi fikk besøk av utekontakten i kommunen ved Jan Petter Haugland, som fortalte litt om sine arbeidsoppgaver i forhold til ungdom. Vi hadde også besøk av Marit Krog fra Hemnes Trivselssenter, som også fortalte om sine arbeidsoppgaver i forhold til eldre. Dette var grunnlaget for dagens oppgave som elevene skulle løse, de skulle se hvordan man i

13 kommunen kunne inkludere eldre og unge i samme aktivitet. Dette ble en populær oppgave med mange kreative og gode løsninger. Tilbakemeldingene fra denne dagen var at elever og lærere hadde hatt stort utbytte av dagen, og at det blir satt inn i neste skoleårs årsplan. I ettertid ser vi at da elevene skulle starte elevbedrift, tok de med seg mye av denne dagen inn i bedriftsarbeidet sitt. UEA har i år flere bedrifter innenfor sosialt entreprenørskap og mindre fokus på penger til egen klassekasse. Elevene har ikke tjent så mye mindre penger i år enn året før, men de er mer bevisste på at det skal gå til et godt formål. Et eksempel er BåndIt EB som selger silikonarmbånd og informer om Dixe ressurssenter for voldtatte, en organisasjon som hjelper voldtatte og deres pårørende. Denne ideen fikk de etter alt snakket i nyhetene om den hvite varebilen som kjørte rundt i Norge og prøvde å dra med seg barn inn i bilen. Dette gjorde jentene engstelige, og de tenkte da at dette ikke bare berørte de. Bedriften søkte mer informasjonen og støtte hos Dixe. Overskuddet deles likt med 50% til Dixe og 50% til felles klassekasse. Dette er bare en av mange bedrifter som valgte å drive med sosialt entreprenørskap ved de tre ungdomsskolene. Vi ser at effekten av sosialt arbeid gjør noe positivt med ungdommene. Dette er viktig for fremtidens skapere, da de eldre i Norge blir sprekere og lever lenger. Foto: Elever på Elevbedriftsmesse Prosjekt: Gjør noe med det - Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Prosjektet "Gjør noe med det - Se mulighetene i sosialt entreprenørskap", gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Prosjektet gir elever på ungdomstrinnet forståelse for betydningen av sosialt engasjement i eget lokalmiljø, og trening i selv å identifisere og gjøre noe med sosiale utfordringer. 13

14 Videregående opplæring trinn Foto: Easy Egg UB fra Ski vgs vinner prisen for beste regnskap under NM for ungdomsbedrifter 14 Det har i løpet av 2012 vært elever, lærere og 795 frivillige i gjennom programmer knyttet til videregående skole. Det har vært en økning på elever i videregående skole fra tallene i 2011, som viste elever, 704 lærere og 449 frivillige. Ungdomsbedrift (UB) Bedriftskonseptet Ungdomsbedrift står sterkt i videregående skole og er Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) sitt flaggskip. Ungdomsbedrift drives gjennom et skoleår, ved å starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Det er i 2012 registrert 276 ungdomsbedrifter ved 30 skoler i Akershus. Dette er en økning på formidable 65 ungdomsbedrifter fra av disse er sertifisert som IA-bedrifter. Mailand vgs er fortsatt den største skolen på antall registrerte undomsbedrifter, men også skolene Nannestad, Frogn, Sandvika, Bjørkelangen og Rælingen vgs har et høyt aktivitets- nivå. Gjennom å drive ungdomsbedrift får elevene mange muligheter til å delta på kurs for å utvikle seg selv. I tillegg får de med seg mye verdifull kompetanse, som de ikke får gjennom annen undervisning. Eksempler på dette er endringskompetanse, sosial kompetanse og handlingskompetanse. Alle viktige kompetanser, som det letes etter i arbeidslivet. Arbeid med UB gir konkret kunnskap om bedriftsetablering, men erfaringen bidrar også til å utvikle personlige egenskaper og holdninger. En forskningsrapport publisert i 2011 viser at tidligere UB-elever vet hvordan de skal sette ideer ut i livet, og gjøre noe med dem, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. Undersøkelsen, som ble gjennomført på oppdrag fra Ungt Entreprenørskap og Hovedorganisasjonen Virke, viser også andre spennende funn: 33 prosent av tidligere UB-elever har lederansvar i dag mot 25 prosent i kontrollgruppen. 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp mot 41 prosent i kontrollgruppen. 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende mot 39 prosent i kontrollgruppen. Myndighetene i Norge vil at UE skal ha fokus på bedriftsprogrammene og det er derfor gledelig at skolene i Akershus har adoptert programmet på en god måte. PROGRAMMER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TRINN Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag! Jenter og ledelse Inkluderende arbeidsliv

15 Skolemesser og regionale messer Ved siden av å drive ungdomsbedriften kan elevene delta på mange ulike aktiviteter, hvor fylkesmessen for mange er det store høydepunktet. Skal man lykkes der, er det viktig å trene. Flere og flere skoler arrangerer derfor sine egne skolemesser, og for første gang fikk vi også i 2012 egne regionale messer både for Asker og Bærum og for Øvre Romerike. I Asker og Bærum var det 32 deltagende ungdomsbedrifter, og i 2013 vil det være 70! Det har i tillegg vært skolemesser på Frogn, Nesbru, Mailand, Rælingen, Bjørkelangen, Nannestad, Sandvika og Nadderud vgs. kick-off Årlig arrangerer UEA kick-off for elever og lærere som skal i gang med ungdomsbedrift i Colosseum kino. Med deltakende elever og lærere ble det ny rekord, og en minnerik start på året med Ungdomsbedrift for Akershuselevene. Hensikten med arrangementet er at det skal inspirere og motivere de kommende UBelevene. De fikk først et spennende foredrag med Sjur Dagestad, professor II i Innovasjon ved NTNU. Basert på egne erfaringer som gründer og entreprenør ga han elevene mange verdifulle tips på veien til egen suksess. Neste post på programmet var tre tidligere UB-elever, som alle hadde spennende historier å fortelle fra sin egen tid i Ungdomsbedrift. Alle tre ga et sterkt og positivt inntrykk, og gledet seg over et minnerikt år i sine respektive UB-er, og ønsket de nye lykke til med deres prosjekter. Sist ut på programmet var franske Thierry Du Pont, som er Professor og trendforsker i Global Trends. Han ga oss til tider "bakoversveis" gjennom sitt både innholdsrike og humoristiske innslag. UE Akershus takker alle foredragsholderne for deres bidrag. Elevkurs For å styrke kompetansen til elevene arrangerer UEA sammen med sine samarbeidspartnere kurs i markedsføring, ledelse, økonomi og personal. I løpet av året ble det arrangert totalt syv elevkurs fordelt på fagområdene ledelse, markedsføring, personal og økonomi. Totalt deltok cirka 400 elever, som ble gjennomført i Nordea sine lokaler med eksterne forelesere. 15 Foto: Mobilstol UB fra Sandvika vgs under skolemesterskapet til Sandvika vgs.

16 Foto: Fritjof Moen skygget konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen under Leder for en dag 16 Jenter og ledelse For tiende gang ble det arrangert jenter og ledelse. 60 jenter har vært gjennom fire dager med lederrelaterte oppgaver og dyktige foredragsholdere for å bli tryggere i sin lederrolle. I 2012 har Kari Hauge, distriktsekretær LO Oslo og Akershus, Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Virke og Karin Aslaksen, HR direktør Orkla, bidratt som foredragsholdere. Programmet setter fokus på egen rolle som leder i ungdomsbedriften. Målet er å skape flere kvinnelig ledere i fremtiden. Alle jentene må søke seg inn på programmet og UEA hadde i 2012 høy kvalitet på deltakerne. Gründerexpo, Fylkesmesterskap GründerExpo 2012 ble tidenes største med 170 deltagende ungdomsbedrifter. Kvalitetsmessig var det også en av de bedre. GründerExpo er foreningens viktigste arrangement og har etter hvert blitt en sentral møteplass der privat næringsliv og offentlig forvaltning møtes for å juryere fremtidens arbeidstagere og arbeidsskapere. Etter to år med total dominans fra Mailand vgs, var det gledelig at det var en større bredde blant vinnerne.. Kvaliteten på årets vinnere var høy, og vi nominerte fem knallgode kandidater til NM fra Mailand, Sandvika og Ski vgs. Amina Resch fra Antiskli UB og Nadderud vgs vant den prestisjetunge prisen beste selger, og ble Akershus sin representant under Next Generation Leaders i Canada. Under GründerExpo ble årets hederspris delt ut til Arild Pedersen, banksjef i Nordea, og Frogn videregående skole ble årets entreprenørskapsskole. UEA gratulerer! NM for ungdomsbedrifter Etter to magre år, var det et revansjelystent team fra Akershus som inntok NM-arenaen på Norges varemesse 4. og 5. mai. Vi hadde fem meget sterke kandidater i bedriftene Nothing to wear UB, Flavour Factory UB, Greenbird UB og Godt Grep UB. I tillegg visste vi at Mekom UB og Letter UB hadde blitt topp tre i noen av de forhåndsnominerte konkurransene. Hvilket NM det ble! Akershus ble mestvinnende fylke med 10 priser, hvorav fire førsteplasser. Fritjof Moen fra Godt Grep UB tok den gjeveste prisen, da han ble kåret til beste selger. Easy Egg vant beste regnskap og Letter beste forretningsplan. I tillegg vant Håvard Lurås Hammer fra Greenbird UB beste nettverker. UE Akershus er både stolte og ydmyke over den innsatsen våre ungdomsbedrifter la ned disse to dagene. Gründeridol I 2012 deltok 130 ungdomsbedrifter i Gründeridol, dette er en økning på 34 bedrifter fra foregående år. Under Gründeridol ønsker UE Akershus å premiere de gode forretningsideene. Høstens Gründeridol fant sted på Sandvika-, Ski- og Strømmen Storsenter. Bedriftene fikk ti minutter til å overbevise dommerne, som var håndplukket fra næringslivet om at akkurat deres idé var verdt å satse på. Det ble kåret en vinner på hvert senter som kvalifiserte seg til finalen på Campus Kjeller i desember. Under finalen i Lillestrøm, der tre av UE Akershus sine ansatte var mentorer, møttes TwoShoe UB fra Nadderud vgs, ProSleeve UB fra Ski vgs og Mailand Aktivitetssenter UB fra Mailand vgs. Alle tre bedriftene holdt hver sin presentasjon, samt at de levert en forretningsplan. Totalinntrykket ble avgjørende, og vinneren av Gründeridol 2012 ble ProSleeve UB som skal representere Akershus i Riga i april.

17 inkluderende arbeidsliv og ub Det gode samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter fortsatte også i Fire rådgivere besøker skolene og hjelper til med å lage mål- og handlingsplan for HR-arbeidet i bedriftene. Skolebesøkenes innhold og opplegg har blitt svært godt mottatt av både elever og lærere. I forbindelse med IA-opplæringen, får bedriftene hjelp til å arbeide med sine konkrete utfordringer innenfor IA. Målet er å gi elever og lærere kunnskap om og redskaper til at de kan arbeide med IA i egen Ungdomsbedrift ved å ha et stort fokus på nærvær og trivsel. UEA har kåret månedens IA-ungdomsbedrift tre ganger, og har i løpet av 2012 sertifisert 116 IA-bedrifter. Leder for en dag Leder for en dag er et program der tidligere ungdomsbedriftselever får følge hver sin toppleder en arbeidsdag. 11 elever i Akershus fulgte 16. oktober hver sin næringslivsleder. Elevene fikk oppleve hvordan en dag som toppleder kan være, og tok med seg mange nye bekjentskaper og opplevelser tilbake. Gründercamp vgs UEA har i løpet av året hatt elever fra 13 forskjellige skoler igjennom Gründercamp. Det er en oppgang på nærmere elever fra Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskapning, der elevene i grupper på 4-5 får en gitt problemstilling fra en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal løses i løpet av en til to dager. I 2012 har oppdragsgiverne blant annet vært Skatteetaten, Nordea, Sandvika Storsenter, Edge Consultants, FMC og Enova. Det har blant annet vært to store camper på Sandvika vgs og Mailand vgs med over 200 elever på hver skole. Internasjonalisering I 2012 deltok Amina Resch fra Nadderud vgs på lederkonferansen Next Generation i Canada. UEA hadde to bedrifter som deltok på regional messe i Karlstad, og Antiskli UB deltok på Trade Fair i Wien. RESULTATLISTE GRÛNDEREXPO Beste logo HQ Media UB, Sørumsand vgs Beste forretningsplan Letter UB, Ski vgs Beste brosjyre Greenbird UB, Mailand vgs Beste yrkesfaglige bedrift Skogservice UB, Kjelle vgs Beste selger Amina Resch, Nadderud vgs Beste utstilling Easy Egg UB, Ski vgs I 2012 var det elever som gjennomførte UE Akershus sine programmer i videregående utdanning 17 Beste webside Mekom UB, Sandvika vgs Beste reklamefilm Twist It UB, Ski vgs Beste HR-/IA-bedrift Flavour Factory UB, Sandvika vgs Beste verdiskapningspotensial Greenbird UB, Mailand vgs Beste innovative vare Antiskli UB, Nadderud vgs Beste innovative tjeneste Greenbird UB, Mailand vgs Beste salgsteam Nothing to wear UB, Frogn vgs Beste regnskap Easy Egg UB, Ski vgs Energiprisen Skogservice UB, Kjelle vgs Beste sosiale entreprenørskap Frukostera UF, Karlstad, Sverige Beste Ungdomsbedrift Godt Grep UB, Mailand vgs

18 Høyere utdanning Foto: UR SB og Goodybags SB fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap studenter, 133 lærere og 66 frivillige har i 2012 vært involvert i aktiviteter arrangert av Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) knyttet til høyere utdanning. Det er en økning på 64 prosent fra Det ble gjennomført tre Gründercamper på Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested (HiOA), og to på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Hos HiOA har vi hatt seks Studentbedrifter og ved UMB fem. Studenter fra UMB har også deltatt på Leder for en dag hvor de har vært utplassert hos lokalt næringsliv i Follo. UEA har i løpet av året bidratt med flere entreprenørskapsforedrag for fremtidige lærere ved HiOA, studiested Kjeller, og det er undertegnet en partnerskapsavtale med studiestedet. UMB har også inngått et forpliktende samarbeid med UEA i løpet av 2012, og som danner et godt grunnlag for videre vekst i entreprenørskapsaktiviteten der. Under Oslo- og Akershusmesterskapet for Studentbedrifter gikk prisen for "Beste Studentbedrift 2012" til UR SB fra UMB, for deres satsing på microbryggeri for ølproduksjon ved Universitetet. PROGRAMMER HØYERE UTDANNING Studentbedrift Innovation Camp KAN kvinner, ambisjoner, nettverk Leder for en dag!

19 Foto: Sykepleierstudenter fra HiOA, studiested Kjeller gjennomførte Gründercamp Studentbedrift for første gang Høsten 2012 lanserte Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) med førsteamanuensis og kursansvarlig Tor Kristian Stevik kurs i Studentbedrift. Kurset ble designet i nært samarbeid med UEA, og 16 studenter startet opp i september. Kurset gir fem studiepoeng og er modulbasert. I fellessamlingene ble sentrale temaer i bedriftsetablering og drift belyst. Både studenter, forelesere og mentorer har gitt gode tilbakemeldinger og kurset blir således videreført også denne høsten. Studentene hevdet seg meget bra i konkurransen mot studentene fra Oslo og kunne hente "hjem" tre av fem førsteplasser fra Oslo- og Akershusmesterskapet for Studentbedrifter. Tre Studentbedrifter fra UMB vil i juni representere Akershus i Norgesmesterskapet for Studentbedrifter. Elin Kubberød, som er Associate Professor Entrepreneurship and Innovation ved UMB, har vært "primus motor" fra UMB sin side og i vesentlig grad bidratt til det flotte resultatet. GRÜNDERCAMP HioA For første gang arrangerte UE Akershus Gründercamp for helsefag. Første års Bachelorstudenter i sykepleie skulle i etterkant av sin tre-ukers praksisperiode på sykehjem jobbe med spørsmål tilknyttet "Verdighetsgarantien", og oppdragsgiver var Skedsmo kommune, som driver flere store sykehjem i kommunen. Trine Wikstrøm, som er kommunaldirektør for helse og sosialsektoren i Skedsmo, tok utgangspunkt i behovet for å utdanne en ny generasjon helsepersonell med større fokus på helsefremmende og forbyggende arbeid som fremmer folkehelsen. - Entreprenøriell læring er en god pedagogisk form for å skape muligheter til indre motivasjon, engasjement, mestring og drivkraft som sykepleierstudenter og som kan bidra til utvikling på arbeidsplassen, sier Wikstrøm. Studentene skulle identifisere en situasjon eller hendelse som representerte et forbedringsområde, og deretter utarbeide konkrete forslag på individ, gruppe eller systemnivå, som ville sikre et bedre tjenestetilbud og livsutfoldelse i samsvar med de eldre sine aktivitetsmuligheter og grunnleggende behov. Studentene leverte imponerende gode og kreative forslag på oppdraget, og med dette er det all grunn til å se lyst på fremtidens eldreomsorg der HiOAsykepleierne skal praktisere sin entreprenørskapskompetanse. I 2012 var det 928 studenter som gjennomførte UE Akershus sine programmer i høyere utdanning 19

20 Næringsliv og media 20 (UEA) har næringslivssamarbeid som prioritert fokusområde. Dette knytter seg til enkeltbedrifter, så vel som næringslivsforeninger. UEA ønsker å være synlig der arbeids- og næringslivet har sine møteplasser, for å knytte nye kontakter. Antallet økonomiske bidragsytere er økt og er godt tilpasset foreningens totale aktivitetsnivå. Det er et uttalt mål at disse også skal involveres i praktisk skole- og næringslivssamarbeid. Programmene Gründercamp, Vårt lokalsamfunn og Økonomi og karrierevalg er gode eksempler hvor eksterne samarbeidspartnere bidrar i betydelig grad. Med økende antall Ungdoms- og Studentbedrifter har behovet for nye mentorer økt. Flere skoler jobber mer systematisk på dette området enn før. Vi ser at det gir resultater, og at elever og studenter setter stor pris på denne tilførselen av ekstern kompetanse med relevant erfaring. Bærum næringsråd 25 år Vi takker UE Akershus for et fantastisk samarbeid i forbindelse med Næringslivsdagen 2012 i regi av Bærum Næringsråd. 90 elever fra ungdoms- og videregående skoler i Bærum ble samlet for en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene jobbet i grupper med konkrete problemstillinger. Et godt og unikt samarbeid som viser nytteverdien av samarbeid mellom næringsliv og skole. Engasjerte elever og profesjonelle veiledere fra UE som Et godt og unikt samarbeid som viser nytteverdien av samarbeid mellom næringsliv og skole. bidro til at vårt arrangement ble en stor suksess, sier Ane Maria H. Mjaaseth, direktør Bærum Næringsråd. UE Akershus i media Foreningen har et godt samarbeid med lokal media og er ofte eksponert i avisene var også året hvor sosiale medier som Facebook og Twitter for første gang ble benyttet i betydelig omfang i kommunikasjonen med de unge. Hjemmesiden har fortsatt sin betydning, men viser seg å være mer anvendelig for informasjon av mer generell karakter. Bruken av PR vil derfor sammen med personlig kontakt være de viktigste kommunikasjonsvirkemidlene i UEA sin Marketing-Mix også fremover.

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer