Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap VESTFOLD"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

2 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser som dagens barn og unge skal inn i finnes ikke i dag de må skapes og utvikles. Vi vet at: n 70 % av dagens bedrifter er borte om 10 år n 50 % av jobbene dagens ungdomsskoleelever skal ut i finnes ikke i dag Vi i Ungt Entreprenørskap tror at innovasjon og entreprenørskap kan læres. Vi vet at ungdom og studenter er fremtidens verdiskapere. De som har hatt Ungdomsbedrift står for dobbelt så mange etableringer enn andre. Vi tror på verdiskaping og vekst ved at unge inspireres til å tenke nytt, ved å stimulere til kreativitet og skaperglede, ved å styrke troen på seg selv og å utvikle evnen til å kunne samarbeide har vært et spennende og krevende år for UE Vestfold. Vi har gjennomført aktiviteter for til samme 2594 elever fra barneskole til videregående og studentnivå. Elevbedrift og Ungdomsbedrift har vært det programmet som har hatt flest deltakere. Året 2011 har dessuten bydd på utfordringer knyttet til endringer i bemanning, usikre inntekter og prioritering av aktiviteter, samtidig som vi har hatt fokus på et tett samarbeid med lokalt næringsliv. Vi er derfor ekstra stolte av nå å kunne vise til gode resultater både på aktiviteter og økonomi for Styreleder Inger Anne Speilberg og daglig leder Anne Grethe Bakken. Vi vil i 2012 jobbe videre med å styrke UE Vestfold til å omfatte enda flere programmer og til å dekke enda større del av Vestfold. Resultatene i 2011 viser at vi er på rett vei. Vårt arbeid i UE Vestfold er avhengig av godt samarbeid med skolene, samarbeidspartnere, næringsliv og offentlige aktører. Vi vil takke for deres verdifulle bidrag til å få unge til å tenke nytt og skape fremtidens verdier. Takk også til engasjerte ansatte i organisasjonen som ser muligheter og gjør noe med dem. Styret i Ungt Entreprenørskap Vestfold Vår visjon: «UE skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier». Inger Anne Speilberg Styreleder Marianne Vikne Tore Hansen UE Vestfold har et styre på 5 medlemmer. Medlemmene kommer fra offentlig og privat virksomhet. Dette gir en faglig bredde og styrker samarbeidet mellom partene. Steven Foss Jonathan Hall Varamedlem Tore Jan Hansen 2 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Vestfold 2011

3 Administrasjonen UE Vestfold er en liten organisasjon. I 2011 teller vi 1,5 årsverk. Fra 2012 økes bemanningen til 2,3 årsverk og vi blir tre ansatte. Interessen for UE Vestfold er stor i arbeidsmarkedet. Vi fikk 74 søkere til våre to nye rådgiverstillinger i høst. Ansettelsene vil styrke organisasjonen. Ungt Entreprenørskap Vestfold (UEV) har hatt følgende ansatte i 2011: Anne Grethe Bakken, daglig leder 50 % stilling, Monica Wiger Sørensen, prosjekt-leder 100 % fram til , Thomas Heggertveit, rådgiver grunnskole 100 % stilling fra og Jarle Aagaard, rådgiver videregående skole 75 % stilling fra Thomas Heggertveit, Anne Grethe Bakken og Jarle Aagaard. Økonomiske resultater Resultatregnskap pr INNTEKTER Sum inntekter KOSTNADER Sum personalkostnader Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Netto finansposter RESULTAT ( ) Sandefjord, Balanse pr EIENDELER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital ( ) ( ) Årets resultat ( ) Sum egenkapital ( ) Inger Anne Speilberg Styreleder Marianne Vikne Anne Grethe Bakken Daglig leder Tore Jan Hansen KORTSIKTIG GJELD Andre avsetninger for forpliktelser Leveranddørgjeld Skattetrekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Steven Foss Tore Hansen ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Vestfold

4 UE Vestfolds aktiviteter 2011 Totalt 2594 elever deltok på aktiviteter i regi av UE Vestfold i startet elevbedrift og 645 elever på 9. trinn gjennomførte Se mulighetene og Gjør noe med det. 507 elever på videregående skole startet ungdomsbedrift, og 140 deltok på gründercamp. 32 studenter startet studentbedrift, og 140 deltok på kick-off. 745 elever deltok på andre kurs, messer og pedagogiske tilbud gjennom UE Vestfold i UE Vestfold aktivitet 2011 Barneskole Ungdomsskole Videregående Høgskole Total aktivitet Frivillige veiledere og jury 324 Elevbedrift 645 Se mulighetene! 507 Ungdomsbedrift 140 Gründercamp 32 Student bedrift 140 Kick off 745 Andre aktiviteter Grunnskoleprogrammene Vårt lokalsamfunn Vårt Lokalsamfunn er rettet mot trinn. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag. Veiledere fra nærings- og arbeidsliv er ute i barneskolen og kjører programmet i samarbeid med UE Vestfold. Blant annet får elevene bryne seg på følgende spørsmål og drahjelp til å besvare dem: n Hva er et lokalsamfunn? n Klassen skal etablere butikk i nærmiljøet; hva trenger vi, og hva vil vi bygge? n Hva finnes i et lokalsamfunn som dekker alle nødvendige behov? n Hvordan ser et samfunn uten offentlige tjenester ut? n Hva bruker vi skattepengene til? n Hvordan sirkulere penger i et lokalsamfunn? Vårt Lokalsamfunn stimulerer: n bevissthet om lokal identitet n kunnskap om ressursgrunnlag og lokalsamfunn n næringsvirksomhet og yrkesgrupper n demokratiske prosesser n enkel økonomisk forståelse Vårt Lokalsamfunn på Mosserød skole i Sandefjord, med Samarbeidsforum Mot Svart Økonomi som veiledere. Engasjerte elever. 4 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Vestfold 2011

5 Elevbedrift Elevene starter sin egen bedrift med lærer og representanter fra næringslivet som veiledere. Elevene får trening i å kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø. Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til å strekke seg over et helt skoleår. I tillegg til en grunnleggende forståelse for innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å: Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag, utdanningsvalg og kunst og håndverk. n kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø n tenke og jobbe kreativt n samarbeide og fungere i team n stole på seg selv n utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk Elever i 6. trinn på Vesterøy skole i Sandefjord har startet sin egen elevbedrift, og lager trykk på t-shirts og kopper. Sosialt Entreprenørskap Se mulighetene og Gjør noe med det Sosialt entreprenørskap er entreprenørskap fokusert på å finne innovative løsninger på sosiale utfordringer i samfunnet. Sosial innovasjon går ut på å finne helt nye eller forbedrede løsninger på definerte samfunnsproblemer. I 2011 gjennomførte 645 elever i grunnskolen Se mulighetene og Gjør noe med det og 324 elever startet elevbedrift. SE Mulighetene og Gjør noe med det på Mellomhagen skole i Larvik. ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Vestfold

6 Videregående skole Vestfold er kjent for å ha ungdomsbedrifter som hevder seg i norgestoppen. Vi har vunnet NM for ungdomsbedrifter i 2008, 2009 og I 2011 fikk vi 2. plass. Mye av grunnen til av vi kan vise til disse resultatene er samarbeidet med de videregående skolene, og gode entreprenørskapslærere i kombinasjon med et næringsliv som stiller opp som mentorer og dommere for elevene. Alle ungdomsbedriftene har skaffet seg mentor og UEV bistår med kompetanse fra næringslivet med foredrag i klasseromsammenheng på temaer som etterspørres fra kontaktlærerne. I tillegg til programmene arrangerer de videregående skolene lokale messer som trening før fylkesmessen og Kick-off med bidrag fra næringslivet og UEV. UE Vestfold samarbeider med UE Telemark og UE Buskerud på flere områder. Vi arrangerer blant annet felles nettverksmøter for UB-lærere og gjennomfører felles årlig Fylkesmesse for ungdomsbedrifter. Ungdomsbedrift Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. UE Vestfold har hevdet seg i toppen med ungdomsbedrift i siste årene. I 2008, 2009 og 2010 vant Vestfold NM for UB, og i 2011 fikk vi andreplass i NM for UB, og fikk første plass i Beste Forretningsplan. Sci-Tech Challenge Sci-Tech Challenge er et samarbeidsprosjekt med ExxonMobil og retter seg mot realfagselever i videregående skole. Hensikten er å få opp interessen for, og betydningen av realfag. Prosjektet skal stimulere og motivere elever for videre utdanning og yrkeskarriere innen realfag og se hvilke spennende muligheter som ligger i et slikt yrkesvalg. I 2011 fullførte 140 elever fra fem videregående skoler prosjektet. Fra utdanning til jobb Fra utdanning til jobb er beregnet på alle elever innen yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder. Programmet er praktisk rettet og skal gjøre elevene bedre rustet til å søke jobber. Programmet vil gi den enkelte elev økt selvinnsikt i forhold til å bli kjent med egne interesser, ferdigheter og verdier. Samarbeid med NAV og Skatteetaten Kurs i Inkluderende arbeidsliv (IA) er et satsningsområde i UE Vestfold. IA er et godt verktøy for å redusere fravær og forhindre drop-out. Alle ungdomsbedrifter har fått få tilbud om IA kurs i samarbeid med NAV Arbeid Vestfold. 80 elever deltok på IA-kurs høsten Fra 2012 får også studentbedriftene samme tilbud. Skatt Sør setter fokus på viktigheten av regnskap i ungdomsbedrifter, og kjørte i 2011 regnskapskurs for 98 elever. Enterprise without Borders UE Vestfold stimulerer til samarbeid over landegrensene og legger til rette for utveksling og samarbeid gjennom Enterprise without Borders. EwB er et program for elever på videregående skole som driver en ungdomsbedrift (UB). Programmet er rettet mot ungdomsbedriftene med tanke på import og/eller eksport av produkter eller annen form for samarbeid. Gründercamp Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Bamboard UB fra Nøtterøy videregående skole vant NM i UB for beste forretningsplan i Bamboard UB jobber også med Enterprise Without Border og har vunnet reisestipend til en TraidFair i Zürich. 6 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Vestfold 2011

7 Høgskole Satsning på høgskole UE Vestfold undertegnet i 2011 en samarbeidsavtale med Høgskolen i Vestfold, der begge parter vil profilere og fremme entreprenørskap og oppfordre til etablering av studentbedrifter på Høgskolen, samt bidra med fagkompetanse ovenfor studenter. I 2011/12 etableres det fem studentbedrifter ved Høgskolen i Vestfold. To av disse bedriftene vil vi sende til NM for studentbedrifter. I regi av UE Norge deltar studenter fra Vestfold på «KAN-programmet», som er et årlig kurs over tre dager for kvinnelige studenter i høyere utdanning, med fokus på personlig utvikling, styrearbeid og etablering. I 2011 arrangerte UE Vestfold og HiVE motivasjonsseminar og kick-off for student-bedrifter under Forskningsdagene. Studentbedrift Studentbedrift (SB) er et pedagogisk program som gir studenter kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Til hjelp og støtte underveis har de en veileder ved studiestedet og mentorer fra næringslivet. Studentbedrift er en erfaringsbasert læringsmetode hvor studentene må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Studentbedrift gir mer enn bare entreprenørskapskompetanse og fokuset ligger på læringen som skjer i arbeidsprosessen når bedriften blir startet opp og drevet. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis. Studentbedrift kan etableres som eget emne eller som en del av et eksisterende fag/ studium. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut i fra lokale rammebetingelser. Dette samsvarer ofte med antall studiepoeng til uttelling. Turpikene SB i produksjon. Mer informasjon om oss finner du på eller ta kontakt på epost eller på telefon FRAMTID Turpikene SB SAMSPILL SKAPERGLEDE ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Vestfold

8 Entreprenørskap i utdanningen Utvikle personlige egenskaper og holdninger n Evne og vilje til å ta intitativ n Nytenking og kreativitet n Risikovilje n Selvtillit n Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Samarbeidspartnere: Lære fag og grunnleggende ferdigheter ved bruk av entreprenørielle arbeidsformer Lære kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser Forside: Gjennestad Group UB ble Beste Ungdomsbedrift under Fylkesmessen for ungdomsbedrifter 2011, og fikk andre plass under NM for UB. Omslagsfoto: Hans Fredrik Asbjørnsen, NHO-magasinet. Design: pilot to gunner. Trykk: Follotrykk AS «Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning » er regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Planen gir oss følgende definisjon:

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer