Styreleder og daglig leder har ordet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleder og daglig leder har ordet"

Transkript

1 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007

2 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har vært med på ulike arrangementer i vår regi. Økningen når det gjelder elever/studenter er størst og hele 73 % sammenlignet med Årsaken til denne enorme økningen ligger nok både i at UE Oslo i 2007 har hatt fire fulltids medarbeidere, at interessen fra skolene har økt og hardt arbeid! Vi har stor aktivitet i de nye programmene Vårt lokalsamfunn, SMART og Gründercamp. Samtidig ser vi økning både i deltakelsen i elevbedrifter, TeknoVisjon og ungdomsbedrifter. Per Haugen Styreleder Ungt Entreprenørskap Oslo I 2007 har Ungt Entreprenørskap feiret sitt 10 års jubileum. 17. oktober var både tidligere og nåværende UE- medarbeidere samlet. Samme dag hadde UE Oslo spilt en sentral rolle i å få til gjennomføring av programmet Vårt lokalsamfunn i og 5. klasser med 52 veiledere fra Oracle. Dette ble en suksess, og UE Oslo har dokumentert at også denne typen gjennomføring av Vårt lokalsamfunn gir stor effekt. Vi har også utviklet en del støttemateriell knyttet til programmet. Gustav Weiberg-Aurdal hos UE Oslo har gjennom flere år arbeidet fram programmet SMART. SMART har dette året blitt ferdigutviklet og det er nå laget en lærerveiledning for programmet som UE Norge har trykket opp. SMART er nå et av UEs programmer. UE Oslo hadde skoleåret 2006/2007 fokus på å utvikle og samle erfaringer rundt Gründercamp. Vi ser at denne formen for treningsleir i kreativitet og nyskaping gir elevene en opplevelse av egen skaperkraft og skaperglede som er viktig for videre entreprenørskapsarbeid. Koblingen mot lokalt arbeids- og næringsliv er også viktig. Det er gledelig å se fortsatt økning av elevbedrifter, og det er spesielt gledelig å se at vi igjen har økning av ungdomsbedrifter. Vi har de siste årene sett nedgang i deltakelsen i ungdomsbedrifter i Oslo, men nå er trenden ettertrykkelig snudd! Siv Elin Dammen Daglig leder Ungt Entreprenørskap Oslo Med både nye og gamle programmer vil UE Oslo gå inn i 2008 med mål om å Se mulighetene og gjør noe med dem. Kjerneverdiene våre Framtid, samspill og skaperglede gjennomsyrer vår hverdag og vi ser fram til det videre arbeid med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv i Oslo. Styret og administrasjonen Bildet viser styret og administrasjonen på studietur til London (fra venstre): Magnus Kalleberg, Aftenposten Kim Østberg Larsen, UE Oslo Kari Hauge, LO Oslo/Akershus Per Haugen, Veidekke ASA Anne Johanne Guldvik, Utdanningsetaten i Oslo kommune Lars Fredriksen, Oslo Handelsstands Forening Siv Elin Dammen, UE Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, UE Oslo Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus Annar Bøhn, Ferd Venture Hege Susanne Rognlien, Norgesgruppen Ellen Sethov, UE Oslo Turid Mæhlum, Bestum skole, var ikke til stede da bildet ble tatt 2 ÅRSMELDING UE OSLO 2007

3 Økonomiske resultater Resultatregnskap Balanse per Resultat tot Hele året Resultat tot Hele året Inntekter Registreringsavgift Kursinntekter Prosjektinntekter/sponsorinntekter Generelle tilskudd Tilskudd prosjekter Diverse inntekter SUM INNTEKTER Kostnader Personalkostnader Innleid arbeidshjelp Intern bespisning Kurs ansatte SUM PERSONALKOSTNADER Andre driftskostnader Leie av lokaler Leie av møterom Kontorutstyr Rekvisita Revisjonshonorar Regnskapshonorar Trykking materiell Kopiering Møter/kurs Sentralbord, telefon etc Porto Km.godtgjørelse Reise etter regning Arrangementskostnader Representasjon Kontingenter Gaver Premier Bankgebyr Diverse kostnader SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Tilskudd for Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Per Haugen Styreleder Annar Bøhn Oslo Olaf Stene Magnus Kalleberg DRIFTSRESULTAT Kari Hauge Lars Fredriksen Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter NETTO FINANSPOSTER RESULTAT Hege Susanne Rognlien Astrid Søgnen Turid Mæhlum Siv Elin Dammen Daglig leder ÅRSMELDING UE OSLO

4 Tall, fakta og prosjekter Elevbedrifter i ungdomsskolen Elevbedrifter i ungdomsskolen Siden 2002/2003 har det vært en jevn vekst i antall registrerte elevbedrifter. I tillegg stiger antall skoler som bruker metoden og elever som er involverte. Dette er et uttykk for at flere skoler ser metoden egnet til å realisere flere av fagplanenes mål. Erfaringene på skolene viser også at entreprenørskapsarbeidet engasjerer unge og gir rikt læringsutbytte. Også for skoleåret 2007/2008 ligger det an til en vekst. Ungdomsbedrifter i videregående skole Ungdomsbedrifter i videregående skole Det er gledelig å se en vekst i antall ungdomsbedrifter i Oslo sammenliknet med Trenden i år er at antall ungdomsbedrifter på studieforberedende øker, mens antallet på yrkesfaglig utdanningsprogram er omtrent som tidligere. Utdanningsetaten i Oslo har også engasjert seg sterkt, og det er gledelig at dette gir resultater. Det er nå registrert UB-aktivitet på 18 videregående skoler, men det gjenstår ennå mye før alle videregående skoler i Oslo har et entreprenørskapstilbud til elevene. Studentbedrifter i høgskole/universitet Studentbedrifter i høgskole/universitet Det er også en økning i studentbedrifter i Oslo. Aktiviteten er knyttet til Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag. Denne høsten var UE Oslo medarrangør på en Gründercamp for alle studentene på estetiske fag. Dette var et entreprenørskaps kick off for studentene, og senere har studentene på faglærerutdanningen og på kunst og design startet studentbedrifter. Studentbedriftsmateriellet vil bli revidert i løpet av 2008, og vi ser stort potensial for metoden også på andre høgskoler og universitet. Nye partnerskapsavtaler pr kalenderår Partnerskapsavtaler Med Kunnskapsløftet ser vi økt behov og interesse for partnerskapsavtaler. Gjennom partnerskapsavtaler oppnår man forankring, gjensidighet, kontinuitet og konkretisering av samarbeidet mellom skole og bedrift, og det er et verktøy som er lett å tilpasse til skolenes og bedriftenes ulike behov. I 2007 er det inngått 32 partnerskapsavtaler mellom skole og bedrift, og 18 avtaler mellom ulike skoler. Avtaler mellom skoler gjelder først og fremst samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler hvor vi ser at partnerskapsavtaler har blitt et viktig verktøy i forhold til gjennomføring av faget Programfag til valg. Introduksjonsbedrift På tredje året har Oslo voksenopplæring Smedstua hatt Introduksjonsbedrift som et tilbud til sine deltakere. Høsten 2007 startet en ny gruppe opp, og de har etablert Sesam Sesam IB. Deres forretningsidé er en teaterforestilling for barn i barnehage og småskole. Gjennom etableringen av bedrift har deltakerne lært norsk både skriftlig og muntlig, og vært nødt til å ta i bruk det norske språket i dialog med hverandre og med lokalsamfunnet. De har også lært mye om og fått mange kontakter i samfunnet rundt seg. I tillegg ser lærerne stor utvikling i forhold til selvtillitt og trygghet. Oslo VO Smedstua viderefører tilbudet i 2008 og Oslo Kommune har som mål at Introduksjonsbedrift skal bli et tilbud til alle deltakerne i Oslo VO innen utgangen av ÅRSMELDING UE OSLO 2007

5 SMART SMART stimulerer skaperglede og evnen til problemsløsing. Metoden er rettet mot mellomtrinnet. Med utgangspunkt i kreativ tenking og undersøkelser i nærmiljøet utvikler elevene i grupper på 3-5 ideer til nytte og verdi for andre. Elevene velger selv hvilke ideer de ønsker å jobbe med. UE Oslo har vært med å utvikle lærerveiledning og ressursmateriell, som er ferdig i januar I skoleåret 2006/2007 drev 310 elever SMART på sju skoler. Prognosene for 2007/2008 tyder på en vekst både i antall skoler og elever. Vårt lokalsamfunn Vårt lokalsamfunn er et program som er en oppdagelsesferd om samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn. Programmet består av fem økter på ca. en time som gjennomføres av en ekstern veileder i samarbeid med klassens lærer. Programmet Vårt lokalsamfunn får tilbakemeldinger fra lærere som: Det var et veldig bra opplegg som jeg gjerne gjør igjen! og fra veiledere: Takk for spennende og morsom utfordring. Jeg er klar for å gjøre dette igjen - anytime. I 2007 har 712 elever i Oslo gjennomført Vårt lokalsamfunn. Disse har vært fordelt på 31 grupper og 41 veiledere har vært med. Tilbakemeldingene og elevenes entusiasme gjør at vi ser fram til enda flere gjennomføringer i TeknoVisjon TeknoVisjon er en metode UE Oslo gjennomfører i samarbeid med RENATEsenteret. Prosjektet er inne i sitt tredje år. Metoden er et verktøy for å jobbe med emnene teknologi og design og entreprenørskap i samarbeid med bedrifter. Målet er at elevene skal utvikle et teknologiprodukt ut i fra en egendefinert kravspesifikasjon rettet mot en definert målgruppe. I denne prosessen stimuleres grunnleggende entreprenørskapskompetanse samt kunnskap og ferdigheter innen teknologi og design. Kontakten med nærings og arbeidsliv tilfører opplegget en reell dimensjon. I skoleåret 2007/2008 deltar sju skoler. Grønt bord Med Kunnskapsløftet kom entreprenørskap sterkt inn i faget mat og helse. Her er entreprenørskap et uttrykt mål. Vi har denne høsten ønsket å gi elever og lærere erfaring med entreprenørskap knyttet til frukt og grønt og faget mat og helse. 36 elever fra seks skoler har sammen med sine lærere deltatt på to heldags samlinger og en Gründercamp i regi av UE Oslo. Lærerne vil følge opp arbeidet med entreprenørskap i faget mat og helse på sine skoler og UE Oslo vil samle erfaringer fra disse skolene. Gründercamp UE Oslo har vært aktive i utviklingen av metoden Gründercamp. Etter utvikling av metoden i skoleåret 2006/2007 holdt vi kurs våren I 2007 har mange sett mulighetene og fleksibiliteten i metoden, og det er avholdt Gründercamper i hele utdanningsløpet fra barneskole til høgskole. I høysetet står kreativitet, samspill, skaperglede og problemløsning koblet mot reelle utfordringer. ÅRSMELDING UE OSLO

6 Programfag til valg Fra høsten 2008 vil faget Programfag til valg (PTV) være gjeldende i ungdomsskolen. De to siste årene har det vært drevet omfattende utprøving på flere skoler. I formål og retningslinjer for faget oppfordres det til at entreprenørskap bør utgjøre en sentral del. Med det som utgangspunkt arrangerte UE Oslo kurset Entreprenørskap i PTV i september Mange skoler i Oslo ser at våre entreprenørskaps-metoder er egnet til å realisere faget. Ungt Entreprenørskap har et nært samarbeid med flere skoler for å integrere entreprenørskap og samarbeid skole og næringsliv i sine lokale planer for faget. I skoleåret 2007/2008 vil mange skoler drive entreprenørskapsvirksomhet med utgangspunkt i PTV. Fylkesmesse for ungdomsbedrifter På fylkesmesse for ungdomsbedrifter deltok 62 bedrifter (ca. 300 elever) og 38 jurymedlemmer. Messen ble arrangert på Norges Varemesse. Resultater i konkurransen Beste ungdomsbedrift : 1. plass: Reklamemontørene UB, Lambertseter videregående skole 2. plass: Dux Foss Musikkmanagement UB, Foss videregående skole 3. plass: Quick Design UB, Lambertseter videregående skole Elevbedriftsmesse På elevbedriftsmessen i Oslo 2007 deltok 80 elevbedrifter, 450 elever fra 13 ulike ungdomskoler og 24 jurymedlemmer. Messen ble arrangert på Hersleb skole. Beste utnyttelse av nettverk: Filmen EB, Lambertseter skole Beste utstilling: Sindre og Kjetil EB, Karlsrud skole Beste produkt / tjeneste: FSE-team EB, Ris ungdomsskole Beste logo: Feet`n heat, Årvoll skole Beste presentasjon ved stand: Delicious EB, Oslo Montessori skole Beste teknologi og design: Lysekspressen EB, Linderud skole Grønt Bord prisen: Jordal hockey og catering EB, Jordal skole UE Oslos representant ved INOVUS i Bodø: FSE - team EB fra Ris ungdomsskole Konkurranse for beste partnerskapsavtale i Oslo 2006 UE Oslo arrangerer hvert år en partnerskapskonkurranse for å sette fokus på skoler og bedrifter som har fått til gode aktiviteter i forbindelse med sin partnerskapsavtale. Premien er på kr ,- og skal brukes til videreutvikling av partnerskaps- og entreprenørskapsarbeidet på skolen. Prisen for årets partnerskapsavtale i 2006 gikk til Kastellet skole og Oslo kommune, Vann og avløpsetaten (VAV). De utmerket seg ved god forankring i skolens planer og mange treffpunkter med bedriften. Nasjonale messer for student- og ungdomsbedrifter Fem bedrifter fra Oslo deltok på Nasjonal Messe (NM) for ungdomsbedrifter i mai Oslo var stolte av å vinne 1. premie i konkurransen Beste Regnskap. Den bragden stod Dux Foss Musikkmanagement UB fra Foss vgs for. Reklamemontørene UB fra Lambertseter vgs vant 2. plass i samme konkurranse. Oslo Jeans SB og Rifft SB fra Høgskolen i Oslo deltok under NM for studentbedrifter i april 2007 som ble arrangert i Bodø i forbindelse med INOVUS. Anne Louise Løes fra Rifft SB vant UE Alumnis pris Leder for en dag. 6 ÅRSMELDING UE OSLO 2007

7 Internasjonalt arbeid Mange elever fra Oslo har deltatt på internasjonale arrangementer dette året. En gruppe fra Ulsrud vgs deltok på Gründercamp i Finland, Reklamemontørene UB fra Lambertseter vgs og Javija Design UB fra Oslo Handelsgymnasium deltok på Bridgefair i Ungarn. Dux Foss Musikkmanagement UB brukte deler av sommerferien til E-Max Nordic. Dette er et arrangement som samler entreprenørskapselever fra hele Norden. I tillegg var elever fra Etterstad vgs vertskap for en stor gruppe UB-elever fra Belgia som var i Oslo på studietur. Kick-Off for ungdomsbedrifter 28. september ble Kick-Off for ungdomsbedrifter arrangert på Handelshøyskolen BI. Kick-Off skal motivere og inspirere elevene til innsats i UB-året som ligger foran dem. I år deltok ca. 500 elever på arrangementet hvor de bl.a. fikk gode tips fra Mira Craig. Oslo Innovation Week Under Oslo Innovation Week var UE Oslo medarrangør for Innovation Camp. Ni skolelag fra Oslo og Akershus konkurrerte mot hverandre, og i finalen trakk laget fra Nordstrand vgs det lengste strået foran Bjørnholt skole og Sandaker vgs. Aktiviteter UE Oslo - Elever/Studenter Aktiviteter rettet mot elever og studenter UE Oslo kan i 2007 vise til rekordstor aktivitet rettet mot elever og studenter. Årsakene til dette ligger i aktivitet i de nye programmene Vårt lokalsamfunn, SMART og Gründercamp, og i økt aktivitet i alle de gamle programmene. Vi har også økt bemanningen i UE Oslo og ser at interessen fra skolene har økt med innføringen av Kunnskapsløftet. Aktiviteter UE Oslo - Lærere/Forelesere Aktiviteter rettet mot lærere/forelesere I 2007 har vi totalt den største aktiviteten mot lærere/forelesere noensinne. Sammenlagt for vår og høst har vi i 2007 en økning på 8% fra Lærere og forelesere er våre viktigste samarbeidspartnere i skolen, og vi vil i 2008 ha et spesielt fokus på kommunikasjon rettet mot denne gruppen. ÅRSMELDING UE OSLO

8 Sitater om det å jobbe med UEs programmer/konsepter Follotrykk 2008 Elev Jonas Skaare Amundsen (Foss vgs): Veileder Oracle (etter gjennomføring av Vårt Lokalsamfunn): Jeg syns selv dette var kjempemorsomt. Gleder meg allerede til neste år. Jeg lærte alt fra å føre regnskap til å rigge stand, å presentere en idé på en attraktiv måte og ikke minst å samarbeide med fem andre helt forskjellige mennesker for å få alt til å fungere i bedriften. Lærer Lene Røisland (Årvoll skole): Denne måten å jobbe på gir samtlige elever en følelse av mestring og at nettopp de får til noe. Som lærer ligger det også en mestringsfølelese i dette arbeidet. Når man faktisk ser at elevene får til masse, og gjerne de elevene man ikke alltid har like stor tro på, blir man skikkelig glad og føler at man har fått til noe. Student Juveriya Bhutta (Høgskolen i Oslo): Jeg har absolutt planer om å bruke Ungt Entreprenørskaps metoder, for å være ærlig ser jeg mulighetene HVER dag! Samarbeidspartnere og organisasjoner og Oslo Håndverks- og Industriforening Oslo Handelsstands Forening LO Oslo/Akershus Formål for Ungt Entreprenørskap Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Gi elever og studenter forståelse, kunnskap og lyst til å etablere og drive egen bedrift Styrke det praktiske samarbeidet mellom næringsliv og utdanning Fremme unges kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Formidle kunnskap om god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper Kontaktinformasjon Du finner mer informasjon om oss på eller ta kontakt på Siv Elin Dammen, daglig leder ( / ) Kim Østberg Larsen, videregaende skole ( / ) Gustav Weiberg-Aurdal, grunnskole ( / ) Ellen Sethov (i permisjon fram til september 2008) ( / ) Ståle Nordli, høgskole, partnerskapsavtaler ( / )

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer