STRATEGIPLAN SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS"

Transkript

1 STRATEGIPLAN SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

2 ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på seg, ta fatt på suffix (norrønt: skapr: beskaffenhet), evne ENTREPRENØRSKAP (etter engelsk entrepreneurship): initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet (bokmålsordboka) Foto: og lærere fra Mailand, Ski og Sandvika vgs under NM UE skal som brobygger bidra til å videreføre og styrke satsingen på entreprenørskap i utdanning i Norge, i omfang og kvalitet. - Ungt Entreprenørskap

3 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Akershus Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden , ikke hvem og når. Dette tas i forbindelse med de årlige handlingsplanene. Innhold 1. VISJON, KJERNEVERDIER OG OVERORDNET MÅLSETNING 4 2. PROGRESJONSMODELLEN 5 3. SUKSESSFAKTORER 6 4. DE PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDENE 7 5. FORANKRING AV ENTREPRENØRSKAP I UTDANNING (EIU) Målgrupper 5.2. Mål 5.3. Strategi 6. UES PRODUKTER OG TJENESTER Målgrupper 6.2. Mål 6.3. Strategi 6.4. Resultat og effektmåling (aktivitetsbudsjett) 7. MEDIA OG KOMMUNIKASJON Målgrupper 7.2. Mål 7.3. Strategi 8. ORGANISASJON- OG KULTURUTVIKLING Organisasjon 8.2. Mål 8.3. Strategi 9. FINANSIERING OG SAMARBEIDSPARTNERE Målgrupper 9.2. Mål 9.3. Strategi 9.4. Driftsbudsjett

4 4 STRATEGIPLAN VISJON Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape varige verdier. VÅRE KJERNEVERDIER Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre fremtiden. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Lære ved å gjøre i sentrum for all aktivitet. HOVEDMÅL FOR PERIODEN UE Akershus skal som brobygger, videreføre og styrke satsningen på entreprenørskap i utdanning i Akershus, i så vel omfang som kvalitet.

5 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 5 2. PROGRESJONSMODELLEN Effekten av entreprenørskap i utdanning er stor. Den er dokumentert gjennom en rekke forskningsrapporter og evalueringer. Tre momenter går igjen: Entreprenørskap i utdanning fremmer trivsel, skaper motivasjon og selvtillit. Sannsynligheten for at elever som deltar i ungdoms- og studentbedrift, etablerer egen bedrift senere, er minst dobbelt så stor som ellers i befolkningen. Entreprenørskap i utdanningen bidra til kjennskap om behov og muligheter i eget nærmiljø og styrker dermed tilhørigheten til lokalsamfunnet de bor i. Ungt Entreprenørskap Akershus (UE Akershus) følger progresjonsmodellen for å nå alle utdanningsnivåer: Nordea ønsker å inspirere til framtidig verdiskapning i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng noe som muliggjøres gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Akershus. - Nordea

6 6 STRATEGIPLAN SUKSESSFAKTOR Organisasjoner, både private og offentlige, vil ha stadig større behov for individer med både endringsvilje og kompetanse, samt tilnærming til læring som en livsvarig prosess. En stor del av fremtidens bedrifter og arbeidsplasser er ennå ikke skapt. De vil skapes av mennesker som tør å ta en sjanse, mennesker som bruker sine evner og ressurser til å skape noe nytt. Dette vil kreve at alle samfunnsaktører i enda større grad samarbeider og gjennom det legger til rette for et bredere grunnlag for verdiskaping. UE Akershus skal være brobygger mellom skole og arbeids- og næringsliv. For fortsatt positiv utvikling og vekst i aktivitetsnivået er det viktig at vi får etablert et enda tettere samarbeid med næringslivet. Vi erfarer at rekruttering av store økonomiske bidragsytere er krevende og vil derfor i strategiperioden ha betydelig fokus på å verve økonomiske «Støttespillere», hvor den økonomiske barrieren er liten. Entreprenørskap som opplæringsstrategi forankres ytterligere i kommunale planer og påvirkes gjennom tett samarbeid med skoleeier kommunene og deres rektorer. Lærernes motivasjon og kompetanse er fortsatt en kritisk suksessfaktor og innebærer et stort behov for tilførsel av kompetanse til og trening av, denne målgruppen. UE Akershus oppleves som en samarbeidspartner som har fokus på kvalitet. Herunder ligger leveransen, evne til fornyelse og hvordan vi følger opp. Vi tilstreber høy kvalitet på kurs, materiell og alle arrangementer. Vi har god lærerkontakt og konstruktive samarbeidsrelasjoner med bedriftene, som skal utnyttes til stadig økt aktivitet. Ansatte i UE Akershus skal ha høy kompetanse på entreprenørskap i utdanningen, og skal legge til rette for et økt samarbeid mellom skole og næringsliv. Gjennom fortsatt kompetanseutvikling og erfaringsutveksling skal vi fremstå som eksperter. Vi vil jobbe hardt for å gi lærere en bedre forståelse av hvordan UE Akershus sine metoder kan tilpasses de ulike skolefagene. Langsiktig og forutsigbar finansiering sikres ved tilførsel av nye samarbeidspartnere. Vi legger vekt på å skape gode vinn-vinn relasjoner, som igjen gir stabilitet i samarbeidet med våre partnere. Fortsatt vekst i aktivitetsnivået krever også at vi evner å opprettholde fem heltidsstillinger i foreningen. UE Akershus skal i klasserommet, på lærerværelset, blant foreldre, i media, blant byråkrater og politikere fortelle suksesshistoriene om hvordan elevene har utviklet seg gjennom å ta del i entreprenørskapsarbeid. Merkevaren skal bygges sterkere rundt verdiene framtid, samspill og skaperglede. Vi vil bruke mediene aktivt for å bygge et enda sterkere renommé.

7 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 7 4. DE PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDENE Forankring av entreprenørskap i utdanningen (EiU) Forankring av EiU gir føringer for våre aktiviteter og for organisasjonens videre utvikling. Vi skal styrke kvaliteten på, og omfanget av, entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Akershus har som ambisjon å være ledende i Norge innenfor entreprenørskap i utdanningen. UEs produkter og tjenester UEs pedagogiske plattform og programportefølje skal videreutvikles. Bedriftsprogrammene vektlegges særskilt. Brobyggerrollen fremheves i rekruttering, skolering og oppfølging av lærere og frivillige fra næringslivet. Satsing på lærerutdanningen gjennom forelesninger, kurs og tilrettelegging for gjennomføring av våre program. Organisasjons- og kulturutvikling Videreutvikle interne arenaer for erfaringsdeling og utviklingsarbeid. Det skal legges til rette for kompetansebygging blant ansatte og styret i UE Akershus. Det skal være attraktivt og utfordrende å arbeide i, eller ha styreverv i, UE Akershus. Media og kommunikasjon Skape verdi for våre samarbeidspartnere ved å synliggjøre virksomheten og de ansattes engasjement. UE Akershus skal fremstå som en samlet enhet, og ha en felles kommunikasjon utad hvor visjonen og verdiene fremheves. Være synlige i alle kanaler. Resultat og effektmåling Etablere motiverende måltall for organisasjonen. Bidra inn i forskning initiert av UE Norge rundt effekter av UE s program. Bidra til å distribuere egenevalueringer utviklet av UE Norge ut til elever og lærere i fylket. Finansiering og samarbeidspartnere Det skal sikres en tilstrekkelig, langsiktig og forutsigbar finansiering. Markedsarbeidet profesjonaliseres ytterligere i samhandlingen med nye og eksisterende partnere. Antallet involverte partnere skal økes. Vi støtter Ungt Entreprenørskap Akershus fordi vi tror det er med på å utvikle elevenes kreativitet og tro på seg selv, og at det bidrar til å styrke samarbeidsevnen og ansvarsbevisstheten. - LO Oslo og Akershus

8 8 STRATEGIPLAN FORANKRING AV ENTREPRENØRSKAP I UTDANNING (EIU) 5.1. Målgrupper Påvirkere av EiU er mange og vi har identifisert seks hovedgrupper med særlig påvirkningskraft. Primærgruppen er elever og studenter på alle nivåer i utdanningsløpet. Dernest alle påvirkere i fylket, kommunene, utdanningsinstitusjonene, privat næringsliv, media, andre typer frivillige organisasjoner og egne ansatte i UE Akershus. UE Akershus Media Skoleeier EIU Andre organisasj. Skoleansatte Næringsliv 5.2. Mål Vi vil: Øke intensiteten på bearbeidelsen av skoleeiere og skoleledelse politisk og administrativt. Sørge for høy kvalitet på arrangementer, kurs og seminarer som styrker både lærere og elever i deres arbeid. At hver entreprenørskapsaktivitet på en skole skal være så attraktiv at det fører til en ny aktivitet. Delta aktivt i fora der potensielle påvirkere og beslutningstakere samles, og tilrettelegge for partnerskap mellom skole og næringsliv i kommunene. Ha høy deltakelse av stortings-, fylkes- og kommunepolitikere på arrangementer i UE regi. Bruke resultatene fra fyrtårnsprosjektet aktivt inn mot alle beslutningstagere Strategi Det er fortsatt mange skoler som ikke benytter seg av UE sine programmer og potensialet for vekst er derfor fortsatt god med størst potensial på barneskole. Med målbevisst bearbeiding av skoleeiere, skoleledelse og lærere vil vi få tilgang til flere skoler. UE Akershus er godt forankret i offentlige dokumenter og blir oppfattet å være en viktig samfunnsaktør med godt omdømme blant politikerne. Dette innebærer at vi skal være synlige på den offentlige arena og arbeide for fortsatt politisk entusiasme. Vi tar ansvaret som brobygger på alvor og skal bidra til at samarbeid og partnerskap utvikles videre mellom skole, arbeids- og næringsliv. Media er svært viktig aktør for oss, for å distribuere informasjon om aktiviteter og deltakere, og påvirker med dette gode holdninger og bevisstgjør partenes samfunnsansvar og synliggjør deres deltakelse. Vi vil inngå tettere samarbeid med andre frivillige organisasjoner. De skal kobles tettere opp mot aktivitetene vi skal gjennomføre. Dette viser at også UE Akershus tar sin del av samfunnsansvaret, og vil sette sentrale tema på dagsorden.

9 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 9 6. UE'S PRODUKTER OG TJENESTER UE har et stort antall programmer for hele utdanningsløpet, ref. progresjonsmodellen. Vi vektlegger også en helhetlig progresjonstilnærming per utdanningsnivå Målgrupper UE Akershus har programmer fra progresjonsmodellen som dekker hele utdanningsløpet. Våre målgrupper er derfor elever og studenter innenfor barneskole, ungdomsskole, videregående utdanning og høyere utdanning. Tjenesteutføring skjer ved hjelp av frivillige fra arbeids- og næringsliv. Bedriftsprogrammene skal fortsatt ha høyeste prioritet, og skal settes i sammenheng med øvrige programmer på samme utdanningsnivå til en helhet. Ved progresjonsmodellen ønsker vi å initiere samarbeid mellom utdanningsnivåer Mål Vi vil: Øke kompetansenivået til lærerne i Akershus. Arbeide strategisk med rekruttering av veiledere, mentorer og jurymedlemmer. At 90 prosent av alle skoler arbeider aktivt med entreprenørskap ved slutten av strategiperioden. Øke aktivitetsnivået med 2000 elever per år mellom skole og næringsliv i kommunene. At flere elever og studenter gis mulighet for læring gjennom UE s internasjonale nettverk Strategi Det vil være av høy viktighet at lærerne gis høyere kompetanse gjennom systematisk kursing. Frivillig arbeid vil være helt sentralt for å oppnå de høye målene vi setter oss, og det vil derfor være prioritert i planperioden å involvere enda flere både fra eksisterende- og nye samarbeidspartnere. Internasjonalisering vil ha høy prioritet i planperioden for å gjøre arbeidet med entreprenørskap mer attraktivt for flere skoler. Barneskole Vårt lokalsamfunn: Engasjerer ildsjeler med sterk forankring til lokalmiljøet. Stort veilederbehov, men fleksibilitet mellom veileder og lærer. Gir elevene forståelse for demokratiforståelse, beslutninger og samarbeid. Passer bra i forhold til læreplanmål. Smart: Med mulighet for oppdragsgiver fra lokalt næringsliv, hos skole eller andre. For økt aktivitet ønsker vi å etablere: Smartingen i kommunene, og identifisere andre muligheter som årets 200 års jubileum «Eidsvoll 1814». Smart er en naturlig start på entreprenørskapsprogresjon i den enkelte kommune. Sikk sakk Europa: Ikke prioritert program i planperioden.

10 10 STRATEGIPLAN Ungdomsskole Gründercamp: Interessant for lokale bedrifter og engasjere seg i og en morsom, annerledes og lærerik dag for elever og lærere. Kan lett knyttes opp mot flere læreplaner. I større sammenheng ønsker vi flere etablerte samarbeidsforhold som «Askerskolen», og Aurskog Høland kommune hvor alle kommunens skoler arbeider med samme oppdrag og på samme tid. Elevbedrift: Et av våre kjerneprogrammer og sterk profilbygger for UE. Programmet er godt tilpasset de nye valgfagene i ungdomsskolen, arbeidslivsfag og utdanningsvalg. Elevbedrift gir elevene god kjennskap til næringslivet, samfunnet og det å starte og drive en bedrift. Det bidrar til å gi elevene større selvinnsikt og større forståelse for de valgmulighetene de har i forhold til utdanningsprogrammene i videregående skole. Viktig å motivere læreren til å se hvilke tverrfaglige fordeler som ligger i programmet. Jobbskygging: Programmet er tilpasset faget utdanningsvalg og er basert på UEs programmateriell. Programmet er med på å bevisstgjøre elevenes valgmuligheter for fremtiden. Økonomi og karrierevalg: Populært og viktig program med høy prioritet. Samarbeidet med Nordea og andre lokale banker i fylket står sentralt i utviklingen av programmet videre. Programmet er skreddersydd for faget utdanningsvalg og har til hensikt å bedre elevens valgkompetanse i forbindelse med utdanningsvalg og personlig økonomi. På ungdomsskolen legges det til rette for en progresjonsmodell. Alle skolene skal ha jobbskygging på alle tre trinn, Gründercamp på 8. trinn, Elevbedrift i utdanningsvalg på 9. trinn eller Elevbedrift i valgfag på og 10. trinn, og Økonomi og karrierevalg på 10. trinn. Videregående utdanning Ungdomsbedrift: Vårt mest kjente og aller viktigste program med sterk forankring hos skolene. Prioritet fremover vil være å arbeide for å heve kvaliteten på arbeidet ved den enkelte skole. Viktig også å motivere lærerne til å se hvilke tverrfaglige fordeler som ligger i programmet. Vi vil ha stort fokus på å fremheve elevenes læringseffekt. Fra utdanning til jobb: Ikke prioritet i perioden. Gründercamp: Elevene er en interessant målgruppe for de fleste bedrifter å engasjere seg i og en morsom, annerledes og lærerik dag for elever og lærere. Kan lett knyttes opp mot ulike læreplaner. Programmet har høy prioritet og blant de viktigste aktiviteter vi kan tilby våre samarbeidspartnere med for dem relevant målgruppe. Samarbeidet med Enova fortsetter og Akershus deltar med ti skoler per år. Høyere utdanning Studentbedrift: er fra skoleåret 2014/15 etablert som obligatorisk kurs hos NMBU i Industriell økonomi, og som frivillig metode på 3. år Bachelor i produktdesign ved HiOA, studiested Kjeller. Gründercamp: Studenter er en svært attraktiv målgruppe for de større bedriftene og engasjere seg i, og en morsom, annerledes og lærerik dag for studenter og forelesere. Med regjeringens handlingsplan har arbeidet med entreprenørskap hos HiOA og NMBU fått en positiv trend og vi vil prioritere ressurser til fortsatt økt engasjement hos disse. Det er usikkerhet knyttet til UE sin regionale og nasjonale organisering av arbeidet på høyere utdanning. Dette vil trolig bli avklart tidlig i strategiperioden.

11 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM RESULTAT OG EFFEKTMÅLING ( AKTIVITETSBUDSJETT) Fremstillingen nedenfor viser måltall for foreningens aktiviteter i strategiperioden. Det er forventet stabil vekst gjennom alle år i perioden. Barneskole Vårt Lokalsamfunn SMART Ungdomsskole Gründercamp Elevbedrift Elevbedrifter Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Videregående utdanning Ungdomsbedrifter Ungdomsbedrifter IA IA-sertifisering Gründercamp Elevkurs Gjennomføringer Internasjonalisering Diverse arrangement Høyere utdanning Studentbedrift Studenter Studentbedrift Informasjon srudenter Studenter Gründercamp Studenter Totalt antall alle utdanningsnivåer Skoleår Lærere Frivillig

12 12 STRATEGIPLAN MEDIA OG KOMMUNIKASJONSUTVIKLING Det har vært jobbet systematisk og godt med media de siste årene, noe som har bidratt til økt kjennskap til foreningens eksistens og kunnskap om dens arbeid. God mediedekning har i tillegg bidratt til entusiasme og positiv PR av de frivilliges arbeid og det gode samarbeidet mellom skole-, arbeids- og næringsliv i Akershus Målgrupper Vi ønsker å nå skoleeiere, skoleledelse, lærere og elever, veiledere og mentorer. Dernest politikere og offentlige ansatte, næringsliv, næringslivsorganisasjoner og publikum generelt Mål Vi vil: Bygge enda sterkere relasjoner til mediehusene for bedre å forstå deres målgruppedefinisjoner og behov for saksvinkling. Effektivisere og kvalitetssikre interne prosesser i forbindelse med ekstern kommunikasjon. Fortsatt jobbe for økt kjennskap, kunnskap og omdømme for foreningens produkter og tjenester. Bygge merkevaren enda sterkere, ved en bevisst bruk av visjon og verdier i tilknytning til publisering på hjemmeside, sosiale medier og eksterne mediekanaler. Vi skal alltid være tydelige på hvem vi er og hva vi står for. Skape merverdi for våre samarbeidspartnere ved å synliggjøre virksomhetene og de ansattes engasjement Strategi Vi følger nasjonal profilhåndbok for Ungt Entreprenørskap Norge i alle relevante sammenhenger. Vi skal dokumentere og lære av kommunikasjonsarbeidet som gjøres, slik at vi stadig utvikler oss og når bredere dekning. Vi skal styrke båndene til målgruppene ved å sende ut regelmessige nyhetsbrev, og ved å være aktive på sosiale medier. Vi velger å bruke lokale aviser aktivt som hovedmedium for våre PR aktiviteter. Hjemmesiden vil fortsatt være den viktigste kilden til informasjon om våre produkter og tjenester. Våre hovedsamarbeidspartnere skal alltid profileres på trykt materiell, og ved praktisk aktivitet der det er naturlig å gjøre det. Takeda-Nycomed støtter Ungt Entreprenørskap fordi vi ønsker å utøve samfunssansvar i vårt nærmiljø, med fokus på entreprenørskap i skolen. Vi vil bidra til å gi elevene en nærhet til næringslivet og støtte opp om UE's engasjement for nyskapning i næringslivet. - Takeda-Nycomed

13 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM ORGANISASJONS - OG KULTURUTVIKLING Organisasjonen er velfungerende og har bidratt til spesielt stor aktivitetsvekst de siste årene. Vi mener at organisasjonen vil kunne absorbere fortsatt vekst de kommende år Organisasjon Arbeidsorganiseringen følger prinsippet for faglig spesialisering, men praktiseres fleksibelt etter behov. Vi bestreber effektive arbeidsprosesser med dokumentasjon og høy kvalitet. Fem faste stillinger dekker åtte funksjonsområder: Daglig ledelse Trainee Art director Markedssjef Rådgiver høyere utdanning Rådgiver videregående utdanning Rådgiver ungdomsskole Rådgiver barneskole 8.2. Mål Vi vil: Være en organisasjon som er tilpasningsdyktig og dynamisk i forhold til endrede arbeidsbetingelser. Ha et kreativt og utfordrende arbeidsmiljø, der åpen kommunikasjon og medbestemmelse står sentralt. At UE Akershus skal være en attraktiv arbeidsplass hvor det legges til rette for faglig og personlig utvikling. Ha et aktivt styre der styremedlemmer brukes som døråpnere mot nye potensielle samarbeidspartnere Strategi Rådgiverstillingene skal fremme UE programmene på respektive utdanningsnivåer og i henhold til progresjonsmodellen. Stillingene innebærer kontakt med skoleeiere, skoleledelse, lærere, elever/studenter. Markedssjef er markedsføringsansvarlig og hovedkontakt overfor samarbeidspartnere og media. Trainee er toårig opplæringsstilling med både administrative og operative oppgaver. Art director har ansvaret for all visuell profil. Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av foreningen, herunder strategi- og forretningsutvikling, HR, økonomi, styrearbeid og kontakt mot UE Norge. Styret tar en aktiv rolle i finansiering og utvikling av foreningen, og skal være en god støttespiller for administrasjonen. Styrevervene søkes besatt av ledere fra foreningens samarbeidspartnere. Foreningen har IA avtale.

14 14 STRATEGIPLAN FINANSIERING OG FORHOLDET TIL SAMARBEIDSPARTNERE Foreningen har vært tilfredsstillende totalfinansiert og har hatt balanserte inntekter og kostnader de senere år. For økt soliditet er det likevel ønskelig at andelen privatfinansiering øker i årene som kommer Målgrupper UE Akershus har mange ulike samarbeidspartnere innenfor privat næringsliv, offentlig sektor og ulike typer arbeidslivs- og interesseorganisasjoner. I tillegg er enkeltpersoners bidrag i form av tidsressurser av helt avgjørende viktighet for UE. Akershus sitt totale aktivitetsnivå Mål Vi vil: Sørge for kompetanseheving blant organisasjonens ansatte i kommunikasjonen med eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. Være markedsorienterte og fremstå som en profesjonell og attraktiv samarbeidspartner, hvor vi både bevarer og utvikler gode langsiktige samarbeidsforhold. Jobbe for å øke andelen privat finansiering til 40 prosent som er målet for UE samlet, og øke inntektssiden i takt med aktivitetsveksten. At entreprenørskap forankres bedre i både fylket og i kommunenes dokumenter. I tillegg bevare alle kommunene som medlemmer av foreningen. Øke andelen støttespillere i betydelig grad. Arbeide for å øke antallet partnerskapsavtaler mellom skole, arbeids- og næringsliv. Bidra til å synliggjøre samarbeidet hos våre samarbeidspartnere, gjennom intern markedsføring og involvering av ansatte i virksomhetene. Nyttiggjøre oss aktivt våre samarbeidspartneres ressurser som veiledere, jurymedlemmer og mentorer, og som oppdragsgivere for Gründercamper Strategi Kartleggingen av sponsormarkedet og bedriftsundersøkelsen (Sponsor Insight 2014) viser at sponsing vil bli viktigere for bedriftene. Nye estimater på det norske sponsormarkedet viser fortsatt vekst for landets tredje største kommunikasjonskanal. I 2014 vil det stige til 4,36 milliarder kroner. De største sponsorene bruker noe mindre penger på sponsing enn tidligere, men har et større fokus på aktivisering av avtalene. Dette tyder på en profesjonalisering i sponsorarbeidet. Blant de mindre sponsorene er det en generell økning i budsjettene. Utdanning som sponsorobjekt er ikke nevnt spesielt, men områdene «kultur» og «sosio» (humanitære- og bistandsorganisasjoner og helse- og pasientorganisasjoner) representerer ca. 15 % av totalomsetningen. Dette innebærer at sponsing av utdanning fortsatt er lite utbredt i Norge. UE Akershus skal ha stort næringslivsfokus og arbeide for både økte økonomiske ressurser og flere frivillige til foreningens aktiviteter. Vi ønsker langsiktighet i samarbeidsrelasjonen for å oppnå bedre forutsigbarhet og mer effektiv bruk av ressursene. Det vektlegges at samarbeidet skal være forankret med aktiviteter som har verdi for alle parter i forholdet. Årlige og individuelle handlingsplaner med samarbeidspartnerne blir derfor et viktig verktøy for å sikre felles måloppnåelse i samarbeid med skolene.

15 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 15 Viktigste arena for næringskontakt vil være foreningens egne arrangementer og ved eksterne arrangementer. Vi vil alltid søke å rekruttere nye samarbeidspartnere, og også ha stor fokus på å verve mange «støttespillere» med kr. 5000,- Eget innsalgsmateriell er utviklet for dette arbeidet. Vi skal også motivere til at kommunene selv som skoleeiere tar større ansvar for grunnskolens entreprenørskapsarbeid og utvikling. Det kan skje i forbindelse med opplæring og kurs, og som koordinator for aktivitet for flere skoler i kommunen. Dette er en spesielt effektiv måte for å nå flere elever Driftsbudsjett (NOK) Privat finansiering Hovedsamarbeidspartnere Samarbeidspartnere Støttespillere Sum Offentlig finansiering Programfinansiering UE, Stat Akershus fylkeskommune Frifondsmidler / Interreg Prosjekter Kommuner Kursinntekter Registreringer Innovasjon Norge NAV Sum Totalt Kostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Sum Driftsresultat Skoleeier støtter Ungt Entreprenørskap Akershus i arbeidet med å motivere og engasjere skoleelever til å tenke kreativt og høste virkelighetsnære erfaringer i læringsarbeidet sitt. - Akershus fylkeskommune

16 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskap Akershus sine hovedsamarbeidspartnere: Oslo Lufthavn (OSL) Microsoft Norge Norges Varemesse Akershus Fylkeskommune Nordea NAV Arbeidslivssenter Akershus Takeda-Nycomed Innovasjon Norge Interreg Sverige-Norge Thon Gruppen NHO Oslo og Akershus Samarbeidsspartnere: EnterCard Group Budstikka ASKO OREEC INNEOX Flytoget Skatt Øst NMBU Sparebank 1 Østfold - Akershus LO Oslo og Akershus Romerikes Blad Franzefoss Støttespillere: Asker Næringsråd Innovasjon Gardemoen Follo Næringsråd Kjeller Innovasjon Akershus Energi Scandec systemer Diplom-Is Godaker Hatlo Tannteknikk Aurskog Sparebank Bærum Næringsråd Lillestrømbanken Jobzone Kommunemedlemmer: Alle 22 kommuner i Akershus UE Akershus på facebook Ungt Entreprenørskap Akershus UE Akershus på Ungt Entreprenørskap Akershus Pb 1200 Sentrum 0107 Oslo Telefon

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?"

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler? ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?" Growing plant in lightbulb. By nyoin. Copyright. Av Therese Eidsaune og Christine

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007

Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007 Gjenreis respekten for kunnskap: Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007 Venstres skolepolitiske manifest Venstre tar ansvar for skolen For Venstre er det en viktig demokratisk

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument?

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Olav R. Spilling, Svein Erik Hagen, Vegard Johansen, Liv Anne Støren Arbeidsnotat 9/2013 Forord Dette notatet

Detaljer