STRATEGIPLAN SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS"

Transkript

1 STRATEGIPLAN SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

2 ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på seg, ta fatt på suffix (norrønt: skapr: beskaffenhet), evne ENTREPRENØRSKAP (etter engelsk entrepreneurship): initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet (bokmålsordboka) Foto: og lærere fra Mailand, Ski og Sandvika vgs under NM UE skal som brobygger bidra til å videreføre og styrke satsingen på entreprenørskap i utdanning i Norge, i omfang og kvalitet. - Ungt Entreprenørskap

3 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Akershus Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden , ikke hvem og når. Dette tas i forbindelse med de årlige handlingsplanene. Innhold 1. VISJON, KJERNEVERDIER OG OVERORDNET MÅLSETNING 4 2. PROGRESJONSMODELLEN 5 3. SUKSESSFAKTORER 6 4. DE PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDENE 7 5. FORANKRING AV ENTREPRENØRSKAP I UTDANNING (EIU) Målgrupper 5.2. Mål 5.3. Strategi 6. UES PRODUKTER OG TJENESTER Målgrupper 6.2. Mål 6.3. Strategi 6.4. Resultat og effektmåling (aktivitetsbudsjett) 7. MEDIA OG KOMMUNIKASJON Målgrupper 7.2. Mål 7.3. Strategi 8. ORGANISASJON- OG KULTURUTVIKLING Organisasjon 8.2. Mål 8.3. Strategi 9. FINANSIERING OG SAMARBEIDSPARTNERE Målgrupper 9.2. Mål 9.3. Strategi 9.4. Driftsbudsjett

4 4 STRATEGIPLAN VISJON Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape varige verdier. VÅRE KJERNEVERDIER Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre fremtiden. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Lære ved å gjøre i sentrum for all aktivitet. HOVEDMÅL FOR PERIODEN UE Akershus skal som brobygger, videreføre og styrke satsningen på entreprenørskap i utdanning i Akershus, i så vel omfang som kvalitet.

5 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 5 2. PROGRESJONSMODELLEN Effekten av entreprenørskap i utdanning er stor. Den er dokumentert gjennom en rekke forskningsrapporter og evalueringer. Tre momenter går igjen: Entreprenørskap i utdanning fremmer trivsel, skaper motivasjon og selvtillit. Sannsynligheten for at elever som deltar i ungdoms- og studentbedrift, etablerer egen bedrift senere, er minst dobbelt så stor som ellers i befolkningen. Entreprenørskap i utdanningen bidra til kjennskap om behov og muligheter i eget nærmiljø og styrker dermed tilhørigheten til lokalsamfunnet de bor i. Ungt Entreprenørskap Akershus (UE Akershus) følger progresjonsmodellen for å nå alle utdanningsnivåer: Nordea ønsker å inspirere til framtidig verdiskapning i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng noe som muliggjøres gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Akershus. - Nordea

6 6 STRATEGIPLAN SUKSESSFAKTOR Organisasjoner, både private og offentlige, vil ha stadig større behov for individer med både endringsvilje og kompetanse, samt tilnærming til læring som en livsvarig prosess. En stor del av fremtidens bedrifter og arbeidsplasser er ennå ikke skapt. De vil skapes av mennesker som tør å ta en sjanse, mennesker som bruker sine evner og ressurser til å skape noe nytt. Dette vil kreve at alle samfunnsaktører i enda større grad samarbeider og gjennom det legger til rette for et bredere grunnlag for verdiskaping. UE Akershus skal være brobygger mellom skole og arbeids- og næringsliv. For fortsatt positiv utvikling og vekst i aktivitetsnivået er det viktig at vi får etablert et enda tettere samarbeid med næringslivet. Vi erfarer at rekruttering av store økonomiske bidragsytere er krevende og vil derfor i strategiperioden ha betydelig fokus på å verve økonomiske «Støttespillere», hvor den økonomiske barrieren er liten. Entreprenørskap som opplæringsstrategi forankres ytterligere i kommunale planer og påvirkes gjennom tett samarbeid med skoleeier kommunene og deres rektorer. Lærernes motivasjon og kompetanse er fortsatt en kritisk suksessfaktor og innebærer et stort behov for tilførsel av kompetanse til og trening av, denne målgruppen. UE Akershus oppleves som en samarbeidspartner som har fokus på kvalitet. Herunder ligger leveransen, evne til fornyelse og hvordan vi følger opp. Vi tilstreber høy kvalitet på kurs, materiell og alle arrangementer. Vi har god lærerkontakt og konstruktive samarbeidsrelasjoner med bedriftene, som skal utnyttes til stadig økt aktivitet. Ansatte i UE Akershus skal ha høy kompetanse på entreprenørskap i utdanningen, og skal legge til rette for et økt samarbeid mellom skole og næringsliv. Gjennom fortsatt kompetanseutvikling og erfaringsutveksling skal vi fremstå som eksperter. Vi vil jobbe hardt for å gi lærere en bedre forståelse av hvordan UE Akershus sine metoder kan tilpasses de ulike skolefagene. Langsiktig og forutsigbar finansiering sikres ved tilførsel av nye samarbeidspartnere. Vi legger vekt på å skape gode vinn-vinn relasjoner, som igjen gir stabilitet i samarbeidet med våre partnere. Fortsatt vekst i aktivitetsnivået krever også at vi evner å opprettholde fem heltidsstillinger i foreningen. UE Akershus skal i klasserommet, på lærerværelset, blant foreldre, i media, blant byråkrater og politikere fortelle suksesshistoriene om hvordan elevene har utviklet seg gjennom å ta del i entreprenørskapsarbeid. Merkevaren skal bygges sterkere rundt verdiene framtid, samspill og skaperglede. Vi vil bruke mediene aktivt for å bygge et enda sterkere renommé.

7 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 7 4. DE PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDENE Forankring av entreprenørskap i utdanningen (EiU) Forankring av EiU gir føringer for våre aktiviteter og for organisasjonens videre utvikling. Vi skal styrke kvaliteten på, og omfanget av, entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Akershus har som ambisjon å være ledende i Norge innenfor entreprenørskap i utdanningen. UEs produkter og tjenester UEs pedagogiske plattform og programportefølje skal videreutvikles. Bedriftsprogrammene vektlegges særskilt. Brobyggerrollen fremheves i rekruttering, skolering og oppfølging av lærere og frivillige fra næringslivet. Satsing på lærerutdanningen gjennom forelesninger, kurs og tilrettelegging for gjennomføring av våre program. Organisasjons- og kulturutvikling Videreutvikle interne arenaer for erfaringsdeling og utviklingsarbeid. Det skal legges til rette for kompetansebygging blant ansatte og styret i UE Akershus. Det skal være attraktivt og utfordrende å arbeide i, eller ha styreverv i, UE Akershus. Media og kommunikasjon Skape verdi for våre samarbeidspartnere ved å synliggjøre virksomheten og de ansattes engasjement. UE Akershus skal fremstå som en samlet enhet, og ha en felles kommunikasjon utad hvor visjonen og verdiene fremheves. Være synlige i alle kanaler. Resultat og effektmåling Etablere motiverende måltall for organisasjonen. Bidra inn i forskning initiert av UE Norge rundt effekter av UE s program. Bidra til å distribuere egenevalueringer utviklet av UE Norge ut til elever og lærere i fylket. Finansiering og samarbeidspartnere Det skal sikres en tilstrekkelig, langsiktig og forutsigbar finansiering. Markedsarbeidet profesjonaliseres ytterligere i samhandlingen med nye og eksisterende partnere. Antallet involverte partnere skal økes. Vi støtter Ungt Entreprenørskap Akershus fordi vi tror det er med på å utvikle elevenes kreativitet og tro på seg selv, og at det bidrar til å styrke samarbeidsevnen og ansvarsbevisstheten. - LO Oslo og Akershus

8 8 STRATEGIPLAN FORANKRING AV ENTREPRENØRSKAP I UTDANNING (EIU) 5.1. Målgrupper Påvirkere av EiU er mange og vi har identifisert seks hovedgrupper med særlig påvirkningskraft. Primærgruppen er elever og studenter på alle nivåer i utdanningsløpet. Dernest alle påvirkere i fylket, kommunene, utdanningsinstitusjonene, privat næringsliv, media, andre typer frivillige organisasjoner og egne ansatte i UE Akershus. UE Akershus Media Skoleeier EIU Andre organisasj. Skoleansatte Næringsliv 5.2. Mål Vi vil: Øke intensiteten på bearbeidelsen av skoleeiere og skoleledelse politisk og administrativt. Sørge for høy kvalitet på arrangementer, kurs og seminarer som styrker både lærere og elever i deres arbeid. At hver entreprenørskapsaktivitet på en skole skal være så attraktiv at det fører til en ny aktivitet. Delta aktivt i fora der potensielle påvirkere og beslutningstakere samles, og tilrettelegge for partnerskap mellom skole og næringsliv i kommunene. Ha høy deltakelse av stortings-, fylkes- og kommunepolitikere på arrangementer i UE regi. Bruke resultatene fra fyrtårnsprosjektet aktivt inn mot alle beslutningstagere Strategi Det er fortsatt mange skoler som ikke benytter seg av UE sine programmer og potensialet for vekst er derfor fortsatt god med størst potensial på barneskole. Med målbevisst bearbeiding av skoleeiere, skoleledelse og lærere vil vi få tilgang til flere skoler. UE Akershus er godt forankret i offentlige dokumenter og blir oppfattet å være en viktig samfunnsaktør med godt omdømme blant politikerne. Dette innebærer at vi skal være synlige på den offentlige arena og arbeide for fortsatt politisk entusiasme. Vi tar ansvaret som brobygger på alvor og skal bidra til at samarbeid og partnerskap utvikles videre mellom skole, arbeids- og næringsliv. Media er svært viktig aktør for oss, for å distribuere informasjon om aktiviteter og deltakere, og påvirker med dette gode holdninger og bevisstgjør partenes samfunnsansvar og synliggjør deres deltakelse. Vi vil inngå tettere samarbeid med andre frivillige organisasjoner. De skal kobles tettere opp mot aktivitetene vi skal gjennomføre. Dette viser at også UE Akershus tar sin del av samfunnsansvaret, og vil sette sentrale tema på dagsorden.

9 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 9 6. UE'S PRODUKTER OG TJENESTER UE har et stort antall programmer for hele utdanningsløpet, ref. progresjonsmodellen. Vi vektlegger også en helhetlig progresjonstilnærming per utdanningsnivå Målgrupper UE Akershus har programmer fra progresjonsmodellen som dekker hele utdanningsløpet. Våre målgrupper er derfor elever og studenter innenfor barneskole, ungdomsskole, videregående utdanning og høyere utdanning. Tjenesteutføring skjer ved hjelp av frivillige fra arbeids- og næringsliv. Bedriftsprogrammene skal fortsatt ha høyeste prioritet, og skal settes i sammenheng med øvrige programmer på samme utdanningsnivå til en helhet. Ved progresjonsmodellen ønsker vi å initiere samarbeid mellom utdanningsnivåer Mål Vi vil: Øke kompetansenivået til lærerne i Akershus. Arbeide strategisk med rekruttering av veiledere, mentorer og jurymedlemmer. At 90 prosent av alle skoler arbeider aktivt med entreprenørskap ved slutten av strategiperioden. Øke aktivitetsnivået med 2000 elever per år mellom skole og næringsliv i kommunene. At flere elever og studenter gis mulighet for læring gjennom UE s internasjonale nettverk Strategi Det vil være av høy viktighet at lærerne gis høyere kompetanse gjennom systematisk kursing. Frivillig arbeid vil være helt sentralt for å oppnå de høye målene vi setter oss, og det vil derfor være prioritert i planperioden å involvere enda flere både fra eksisterende- og nye samarbeidspartnere. Internasjonalisering vil ha høy prioritet i planperioden for å gjøre arbeidet med entreprenørskap mer attraktivt for flere skoler. Barneskole Vårt lokalsamfunn: Engasjerer ildsjeler med sterk forankring til lokalmiljøet. Stort veilederbehov, men fleksibilitet mellom veileder og lærer. Gir elevene forståelse for demokratiforståelse, beslutninger og samarbeid. Passer bra i forhold til læreplanmål. Smart: Med mulighet for oppdragsgiver fra lokalt næringsliv, hos skole eller andre. For økt aktivitet ønsker vi å etablere: Smartingen i kommunene, og identifisere andre muligheter som årets 200 års jubileum «Eidsvoll 1814». Smart er en naturlig start på entreprenørskapsprogresjon i den enkelte kommune. Sikk sakk Europa: Ikke prioritert program i planperioden.

10 10 STRATEGIPLAN Ungdomsskole Gründercamp: Interessant for lokale bedrifter og engasjere seg i og en morsom, annerledes og lærerik dag for elever og lærere. Kan lett knyttes opp mot flere læreplaner. I større sammenheng ønsker vi flere etablerte samarbeidsforhold som «Askerskolen», og Aurskog Høland kommune hvor alle kommunens skoler arbeider med samme oppdrag og på samme tid. Elevbedrift: Et av våre kjerneprogrammer og sterk profilbygger for UE. Programmet er godt tilpasset de nye valgfagene i ungdomsskolen, arbeidslivsfag og utdanningsvalg. Elevbedrift gir elevene god kjennskap til næringslivet, samfunnet og det å starte og drive en bedrift. Det bidrar til å gi elevene større selvinnsikt og større forståelse for de valgmulighetene de har i forhold til utdanningsprogrammene i videregående skole. Viktig å motivere læreren til å se hvilke tverrfaglige fordeler som ligger i programmet. Jobbskygging: Programmet er tilpasset faget utdanningsvalg og er basert på UEs programmateriell. Programmet er med på å bevisstgjøre elevenes valgmuligheter for fremtiden. Økonomi og karrierevalg: Populært og viktig program med høy prioritet. Samarbeidet med Nordea og andre lokale banker i fylket står sentralt i utviklingen av programmet videre. Programmet er skreddersydd for faget utdanningsvalg og har til hensikt å bedre elevens valgkompetanse i forbindelse med utdanningsvalg og personlig økonomi. På ungdomsskolen legges det til rette for en progresjonsmodell. Alle skolene skal ha jobbskygging på alle tre trinn, Gründercamp på 8. trinn, Elevbedrift i utdanningsvalg på 9. trinn eller Elevbedrift i valgfag på og 10. trinn, og Økonomi og karrierevalg på 10. trinn. Videregående utdanning Ungdomsbedrift: Vårt mest kjente og aller viktigste program med sterk forankring hos skolene. Prioritet fremover vil være å arbeide for å heve kvaliteten på arbeidet ved den enkelte skole. Viktig også å motivere lærerne til å se hvilke tverrfaglige fordeler som ligger i programmet. Vi vil ha stort fokus på å fremheve elevenes læringseffekt. Fra utdanning til jobb: Ikke prioritet i perioden. Gründercamp: Elevene er en interessant målgruppe for de fleste bedrifter å engasjere seg i og en morsom, annerledes og lærerik dag for elever og lærere. Kan lett knyttes opp mot ulike læreplaner. Programmet har høy prioritet og blant de viktigste aktiviteter vi kan tilby våre samarbeidspartnere med for dem relevant målgruppe. Samarbeidet med Enova fortsetter og Akershus deltar med ti skoler per år. Høyere utdanning Studentbedrift: er fra skoleåret 2014/15 etablert som obligatorisk kurs hos NMBU i Industriell økonomi, og som frivillig metode på 3. år Bachelor i produktdesign ved HiOA, studiested Kjeller. Gründercamp: Studenter er en svært attraktiv målgruppe for de større bedriftene og engasjere seg i, og en morsom, annerledes og lærerik dag for studenter og forelesere. Med regjeringens handlingsplan har arbeidet med entreprenørskap hos HiOA og NMBU fått en positiv trend og vi vil prioritere ressurser til fortsatt økt engasjement hos disse. Det er usikkerhet knyttet til UE sin regionale og nasjonale organisering av arbeidet på høyere utdanning. Dette vil trolig bli avklart tidlig i strategiperioden.

11 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM RESULTAT OG EFFEKTMÅLING ( AKTIVITETSBUDSJETT) Fremstillingen nedenfor viser måltall for foreningens aktiviteter i strategiperioden. Det er forventet stabil vekst gjennom alle år i perioden. Barneskole Vårt Lokalsamfunn SMART Ungdomsskole Gründercamp Elevbedrift Elevbedrifter Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Videregående utdanning Ungdomsbedrifter Ungdomsbedrifter IA IA-sertifisering Gründercamp Elevkurs Gjennomføringer Internasjonalisering Diverse arrangement Høyere utdanning Studentbedrift Studenter Studentbedrift Informasjon srudenter Studenter Gründercamp Studenter Totalt antall alle utdanningsnivåer Skoleår Lærere Frivillig

12 12 STRATEGIPLAN MEDIA OG KOMMUNIKASJONSUTVIKLING Det har vært jobbet systematisk og godt med media de siste årene, noe som har bidratt til økt kjennskap til foreningens eksistens og kunnskap om dens arbeid. God mediedekning har i tillegg bidratt til entusiasme og positiv PR av de frivilliges arbeid og det gode samarbeidet mellom skole-, arbeids- og næringsliv i Akershus Målgrupper Vi ønsker å nå skoleeiere, skoleledelse, lærere og elever, veiledere og mentorer. Dernest politikere og offentlige ansatte, næringsliv, næringslivsorganisasjoner og publikum generelt Mål Vi vil: Bygge enda sterkere relasjoner til mediehusene for bedre å forstå deres målgruppedefinisjoner og behov for saksvinkling. Effektivisere og kvalitetssikre interne prosesser i forbindelse med ekstern kommunikasjon. Fortsatt jobbe for økt kjennskap, kunnskap og omdømme for foreningens produkter og tjenester. Bygge merkevaren enda sterkere, ved en bevisst bruk av visjon og verdier i tilknytning til publisering på hjemmeside, sosiale medier og eksterne mediekanaler. Vi skal alltid være tydelige på hvem vi er og hva vi står for. Skape merverdi for våre samarbeidspartnere ved å synliggjøre virksomhetene og de ansattes engasjement Strategi Vi følger nasjonal profilhåndbok for Ungt Entreprenørskap Norge i alle relevante sammenhenger. Vi skal dokumentere og lære av kommunikasjonsarbeidet som gjøres, slik at vi stadig utvikler oss og når bredere dekning. Vi skal styrke båndene til målgruppene ved å sende ut regelmessige nyhetsbrev, og ved å være aktive på sosiale medier. Vi velger å bruke lokale aviser aktivt som hovedmedium for våre PR aktiviteter. Hjemmesiden vil fortsatt være den viktigste kilden til informasjon om våre produkter og tjenester. Våre hovedsamarbeidspartnere skal alltid profileres på trykt materiell, og ved praktisk aktivitet der det er naturlig å gjøre det. Takeda-Nycomed støtter Ungt Entreprenørskap fordi vi ønsker å utøve samfunssansvar i vårt nærmiljø, med fokus på entreprenørskap i skolen. Vi vil bidra til å gi elevene en nærhet til næringslivet og støtte opp om UE's engasjement for nyskapning i næringslivet. - Takeda-Nycomed

13 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM ORGANISASJONS - OG KULTURUTVIKLING Organisasjonen er velfungerende og har bidratt til spesielt stor aktivitetsvekst de siste årene. Vi mener at organisasjonen vil kunne absorbere fortsatt vekst de kommende år Organisasjon Arbeidsorganiseringen følger prinsippet for faglig spesialisering, men praktiseres fleksibelt etter behov. Vi bestreber effektive arbeidsprosesser med dokumentasjon og høy kvalitet. Fem faste stillinger dekker åtte funksjonsområder: Daglig ledelse Trainee Art director Markedssjef Rådgiver høyere utdanning Rådgiver videregående utdanning Rådgiver ungdomsskole Rådgiver barneskole 8.2. Mål Vi vil: Være en organisasjon som er tilpasningsdyktig og dynamisk i forhold til endrede arbeidsbetingelser. Ha et kreativt og utfordrende arbeidsmiljø, der åpen kommunikasjon og medbestemmelse står sentralt. At UE Akershus skal være en attraktiv arbeidsplass hvor det legges til rette for faglig og personlig utvikling. Ha et aktivt styre der styremedlemmer brukes som døråpnere mot nye potensielle samarbeidspartnere Strategi Rådgiverstillingene skal fremme UE programmene på respektive utdanningsnivåer og i henhold til progresjonsmodellen. Stillingene innebærer kontakt med skoleeiere, skoleledelse, lærere, elever/studenter. Markedssjef er markedsføringsansvarlig og hovedkontakt overfor samarbeidspartnere og media. Trainee er toårig opplæringsstilling med både administrative og operative oppgaver. Art director har ansvaret for all visuell profil. Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av foreningen, herunder strategi- og forretningsutvikling, HR, økonomi, styrearbeid og kontakt mot UE Norge. Styret tar en aktiv rolle i finansiering og utvikling av foreningen, og skal være en god støttespiller for administrasjonen. Styrevervene søkes besatt av ledere fra foreningens samarbeidspartnere. Foreningen har IA avtale.

14 14 STRATEGIPLAN FINANSIERING OG FORHOLDET TIL SAMARBEIDSPARTNERE Foreningen har vært tilfredsstillende totalfinansiert og har hatt balanserte inntekter og kostnader de senere år. For økt soliditet er det likevel ønskelig at andelen privatfinansiering øker i årene som kommer Målgrupper UE Akershus har mange ulike samarbeidspartnere innenfor privat næringsliv, offentlig sektor og ulike typer arbeidslivs- og interesseorganisasjoner. I tillegg er enkeltpersoners bidrag i form av tidsressurser av helt avgjørende viktighet for UE. Akershus sitt totale aktivitetsnivå Mål Vi vil: Sørge for kompetanseheving blant organisasjonens ansatte i kommunikasjonen med eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. Være markedsorienterte og fremstå som en profesjonell og attraktiv samarbeidspartner, hvor vi både bevarer og utvikler gode langsiktige samarbeidsforhold. Jobbe for å øke andelen privat finansiering til 40 prosent som er målet for UE samlet, og øke inntektssiden i takt med aktivitetsveksten. At entreprenørskap forankres bedre i både fylket og i kommunenes dokumenter. I tillegg bevare alle kommunene som medlemmer av foreningen. Øke andelen støttespillere i betydelig grad. Arbeide for å øke antallet partnerskapsavtaler mellom skole, arbeids- og næringsliv. Bidra til å synliggjøre samarbeidet hos våre samarbeidspartnere, gjennom intern markedsføring og involvering av ansatte i virksomhetene. Nyttiggjøre oss aktivt våre samarbeidspartneres ressurser som veiledere, jurymedlemmer og mentorer, og som oppdragsgivere for Gründercamper Strategi Kartleggingen av sponsormarkedet og bedriftsundersøkelsen (Sponsor Insight 2014) viser at sponsing vil bli viktigere for bedriftene. Nye estimater på det norske sponsormarkedet viser fortsatt vekst for landets tredje største kommunikasjonskanal. I 2014 vil det stige til 4,36 milliarder kroner. De største sponsorene bruker noe mindre penger på sponsing enn tidligere, men har et større fokus på aktivisering av avtalene. Dette tyder på en profesjonalisering i sponsorarbeidet. Blant de mindre sponsorene er det en generell økning i budsjettene. Utdanning som sponsorobjekt er ikke nevnt spesielt, men områdene «kultur» og «sosio» (humanitære- og bistandsorganisasjoner og helse- og pasientorganisasjoner) representerer ca. 15 % av totalomsetningen. Dette innebærer at sponsing av utdanning fortsatt er lite utbredt i Norge. UE Akershus skal ha stort næringslivsfokus og arbeide for både økte økonomiske ressurser og flere frivillige til foreningens aktiviteter. Vi ønsker langsiktighet i samarbeidsrelasjonen for å oppnå bedre forutsigbarhet og mer effektiv bruk av ressursene. Det vektlegges at samarbeidet skal være forankret med aktiviteter som har verdi for alle parter i forholdet. Årlige og individuelle handlingsplaner med samarbeidspartnerne blir derfor et viktig verktøy for å sikre felles måloppnåelse i samarbeid med skolene.

15 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 15 Viktigste arena for næringskontakt vil være foreningens egne arrangementer og ved eksterne arrangementer. Vi vil alltid søke å rekruttere nye samarbeidspartnere, og også ha stor fokus på å verve mange «støttespillere» med kr. 5000,- Eget innsalgsmateriell er utviklet for dette arbeidet. Vi skal også motivere til at kommunene selv som skoleeiere tar større ansvar for grunnskolens entreprenørskapsarbeid og utvikling. Det kan skje i forbindelse med opplæring og kurs, og som koordinator for aktivitet for flere skoler i kommunen. Dette er en spesielt effektiv måte for å nå flere elever Driftsbudsjett (NOK) Privat finansiering Hovedsamarbeidspartnere Samarbeidspartnere Støttespillere Sum Offentlig finansiering Programfinansiering UE, Stat Akershus fylkeskommune Frifondsmidler / Interreg Prosjekter Kommuner Kursinntekter Registreringer Innovasjon Norge NAV Sum Totalt Kostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Sum Driftsresultat Skoleeier støtter Ungt Entreprenørskap Akershus i arbeidet med å motivere og engasjere skoleelever til å tenke kreativt og høste virkelighetsnære erfaringer i læringsarbeidet sitt. - Akershus fylkeskommune

16 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskap Akershus sine hovedsamarbeidspartnere: Oslo Lufthavn (OSL) Microsoft Norge Norges Varemesse Akershus Fylkeskommune Nordea NAV Arbeidslivssenter Akershus Takeda-Nycomed Innovasjon Norge Interreg Sverige-Norge Thon Gruppen NHO Oslo og Akershus Samarbeidsspartnere: EnterCard Group Budstikka ASKO OREEC INNEOX Flytoget Skatt Øst NMBU Sparebank 1 Østfold - Akershus LO Oslo og Akershus Romerikes Blad Franzefoss Støttespillere: Asker Næringsråd Innovasjon Gardemoen Follo Næringsråd Kjeller Innovasjon Akershus Energi Scandec systemer Diplom-Is Godaker Hatlo Tannteknikk Aurskog Sparebank Bærum Næringsråd Lillestrømbanken Jobzone Kommunemedlemmer: Alle 22 kommuner i Akershus UE Akershus på facebook Ungt Entreprenørskap Akershus UE Akershus på Ungt Entreprenørskap Akershus Pb 1200 Sentrum 0107 Oslo Telefon

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019

TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden 2015-19, ikke hvem og når. Dette tas i forbindelse med de

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT Ungt Entreprenørskap v! Anne Kathrine Slungård Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref 201005139-/ISS Dato 09.02.2011 Tilskuddsbrev for 2011 - Ungt

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Beate Rotefoss Leikanger, 23. november 2009 Agenda 1. Datagrunnlag 2. Entreprenørskap i

Detaljer

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole Fylkesmesse UB 2016 Fire hovedmotiver for entreprenørskap i skolen.gründermotiv.distriktsutviklingsmotiv.næringsutviklingsmotiv.allmennpedagogisk

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap.

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap. Ungt Entreprenørskap Norge PB 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/1771-4 BEB 19. mars 2010 Statsbudsjett 2010 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer