Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen"

Transkript

1 Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Bakgrunn: Formålet med saken er for styret å enes om: 1) Hvilke alternativer som styret står ovenfor mtp. sendinger for Studentradio n 2) Hvilke kriterier som bør benyttes for å prioritere mellom de ulike alternativene. Tidsplan: Medietilsynet skriver på sine hjemmesider at de forventer at en kunngjøring [av konsesjon] vil finne sted i løpet av første halvdel av november., og at Det antas at søknadsfristen vil bli på rundt 6-8 uker. I klartekst betyr dette at en evt. konsesjonssøknad har frist til uke 51 eller primo januar. Endelig vedtak fattes således ila. desember. Alternative løsninger: Styret står ovenfor tre (3) primære veivalg som kan tas. 1. Ny konsesjon for Studentradio n. Styret vedtar å søke om ny konsesjon for lokalradio, med distribusjon via radiobølger som i dag. Styret må i dette scenariet velge mellom tre underalternativer: a. 24/7 konsesjon. Studentradio n disponerer sendeflate døgnet rundt, og fastsetter selv all programmering b. PrimeTime konsesjon. Mindre sendeflate enn 24/7, men med tilgang til sendinger i prime-time segmentet av sendeflaten (Morgen , ettemiddag ) c. Dagens konsesjon. Studentradio n fortsetter dagens sendeflate fra Alternativ distribusjon. Styret avstår fra å søke ny konsesjon for distribusjon via radiobølger, men fortsetter innholdsproduksjonen med satsing på alternative kanaler. Subalternativer kan være (eksempler): a. Streaming (internett). Radioprogrammene distribueres via streaming på internett. b. Podcast. Studentradio n satser på programmer og formatering som egner seg for nedlasting på ipods o.l. mobile avspillere. c. Kabel. Sending av radioprogrammer via eks. kabel, muligens i samarbeid med Student-TV 3. Nedleggelse av Studentradio n. I fall ingen andre alternativer framstår som tilstrekkelig attraktive, er nedleggelse av Studentradio n siste alternativ. Se Figur 1 Beslutningstre for styret for en grafisk illustrasjon av alternativene styret må ta stilling til. Side 1 av 11

2 Figur 1 Beslutningstre for styret Beslutningspunkt 1 Beslutningspunkt 2 24/7 konsesjon Ny konsesjon PrimeTime konsesjon Situasjon i dag Dagens konsesjon Streaming (internett) Alternativ distribusjon Podcast Kabel Nedleggelse Kriterier for å vurdere alternativene: Kriteriene bør ses i sammenheng med hvilke målsettinger styret ønsker å sette for Studentradio n (se egen sak). Men i hovedsak reduseres sakskomplekset ned til fire (4) perspektiver som må veies opp mot hverandre: Muligheter for økt lytteroppslutning Kostnader Praktisk gjennomførbarhet Hensyn til frivillighetskulturen Muligheter for økt lytteroppslutning: Lytteroppslutningen forteller noe om hvor populært mediet er, og hvor relevant det er for studentene. Gitt dagens forholdsvis dårlige lyttertall er det et viktig aspekt om en løsning vil øke eller redusere denne. Side 2 av 11

3 Hver enkelt valg krever ulik grad av investeringer og driftskostnader. Dette er midler som i utgangspunktet kan benyttes til andre tiltak enten det dreier seg om å øke markedsføringsbudsjettet for Studentradio n eller større overføringer til Student-TV. Praktisk gjennomførbarhet: Hvor utfordrende er det å gjennomføre løsningen sett i lys av kapasiteten i dagens organisasjon. Generelt vil løsninger være enklere dersom de i liten grad involvere nye tekniske løsninger eller krever aktiv forankring av medarbeiderne i Studentradio n (dvs. løsninger som går på tvers av deres ønsker) Vil løsningen bidra til å øke eller redusere engasjementet blant de frivillige medarbeiderne? Redusert engasjement vil over tid resultere i dårligere kvalitet. Vurdering av alternativene: For å eksemplifisere har styreleder gjort noen personlige vurderinger av de ulike alternativene. Dette er en subjektiv vurdering av de ulike alternativene på en skala fra 1-5 hvor 5 er beste verdi og 1 er dårligste. Verdien 0 er brukt i ett tilfelle hvor lytteroppslutning per definisjon er ikke-eksisterende. Diagrammene som illustrerer vurderingen skal forstås slik at alternativet med størst areal er å foretrekke framfor et annet, med mindre man ønsker å knytte subjektiv vekting til noen av kriteriene 1. Vurderingene er åpenbart av ulik kvalitet, og lider under to kvalifikasjoner. a) De farges av styreleders egne preferanser, og b) Styret har liten kjennskap til kostnadene ved enkelte av løsningene. Det blir styrets oppgave å diskutere om alle alternativer framstilles, og om kriteriene gir grunnlag for en tilstrekkelig vurdering. Det er videre opp til styremedlemmene o.a. å bidra med egne vurderinger og korreksjoner. Styret har stort sett god oversikt over tre av de totalt 7 scenariene: dagens løsning, 24/7, og nedleggelse. For de øvrige er det per nå vanskelig å kvantifisere kostnadsnivå og effekter på lytteroppslutning. Vurderinger mtp. ny konsesjon. 24/7 konsesjon: Mulighet til å forbedre sendeflaten og øke potensiell lyttermengde signifikant. Nøyaktig effekt uklar da dette i stor grad også avhenger av at programmene appellerer til målgruppen. Verdi: 5 1 Eksempelvis ved å gå ut i fra at frivillighetskulturen er dobbelt så viktig som lytteroppslutning. Side 3 av 11

4 Høy kostnadsbase pga. utgifter til senderleie og økte kostnader til TONO- og GRAMO-utgifter. Ledelsen i Studentradio n har signalisert bekymringer for om de er i stand til å produsere tilstrekkelig innhold, og om de er i stand til å avvikle sendingene. Løsningen vil fordele sendetidspunkt utover dagen. Dette vil kunne passe dårlig mtp. undervisningstider. PrimeTime konsesjon: Mulighet til å forbedre sendeflaten og øke potensiell lyttermengde. Nøyaktig effekt uklar da dette i stor grad også avhenger av at programmene appellerer til målgruppen. Høy kostnadsbase pga. utgifter til senderleie og økte kostnader til TONO- og GRAMO-utgifter, men dette avhenger av valgt løsning og total sendeflate Gitt optimal løsning øker ikke arbeidsmengde eller krav til innholdsproduksjon fra i dag. PrimeTime-løsningen vil forskyve sendetidspunkt til tidligere på dagen. Dette vil kunne passe dårlig mtp. undervisningstider. Dagens konsesjon: Side 4 av 11

5 Ingen forbedring av lytteroppslutning Økte kostnader med mindre man inngår ny avtale om dekning av sendeleie. Figur 2 Vurderinng Ny konsesjon Lytterpotensial Frivillighet 0 Kostnader Gjennomførbarhet 24/7 konsesjon Primetime konsesjon Dagens konsesjon Arbeidsmengde eller krav til innholdsproduksjon øker ikke relativt til i dag. Side 5 av 11

6 Man fortsetter som vanlig. Lavere score relativt til de andre løsningene pga. sannsynlig fortsatt dårlig lytteroppslutning. Vurderinger mtp. alternativ distribusjon Streaming internett: Markedsundersøkelsen i 2005 signaliserte at få studenter per i dag lytter til radio over internett, men andelen er sannsynligvis stigende. Streaming alene vil sannsynligvis ikke medføre høyere lyttertall enn i dag, i alle fall ikke på kort sikt. Betraktelig lavere kostnader pga. redusert nivå på TONO-avgifter og kostnader til senderleie. Økte kostnader til markedsføring nødvendig for å gjøre tilbudet kjent. Verdi: 5 Arbeidsmengde eller krav til innholdsproduksjon øker ikke relativt til i dag. Lavere score enn andre løsninger pga. mange medarbeidere ønsker å lage radio og ikke internett Podcast: Markedsundersøkelsen i 2005 signaliserte at få studenter per i dag lytter til radio over internett, men andelen er sannsynligvis stigende. Podcast alene vil sannsynligvis ikke medføre høyere lyttertall enn i dag, og sannsynligvis Betraktelig lavere kostnader pga. redusert nivå på TONO-avgifter og kostnader til senderleie. Antas at kostnadene knyttet til teknologi og markedsføring vil være større enn i streaming for å gjøre tilbudet kjent. Side 6 av 11

7 Arbeidsmengde eller krav til innholdsproduksjon øker ikke relativt til i dag. Krever i noen grad at programmene har klarere profil og målgruppe. Lavere score enn andre løsninger pga. mange medarbeidere ønsker å lage radio og ikke internett Kabel: Markedsundersøkelsen i 2005 signaliserte at få studenter per i dag lytter til radio over internett. Podcast alene vil sannsynligvis ikke medføre høyere lyttertall enn i dag, og sannsynligvis lavere enn streaming Lavere kostnader pga. redusert nivå på TONO-avgifter og kostnader til senderleie. Økte kostnader til markedsføring for å gjøre tilbudet kjent. Muligens sterkt økte kostnader knyttet til teknologikrav. Arbeidsmengde øker ift. i dag. Kan på sikt gli over til en hybrid av radio- og tv. Sendinger kan sendes live i større grad enn de andre alternativene. Side 7 av 11

8 Figur 3 Vurdering "Alternativ distribusjon" Lytterpotensial Frivillighet 0 Kostnader Gjennomførbarhet Streaming Podcast Kabel Vurderinger mtp. nedleggelse Ingen lyttere. Verdi: 0 Ingen kostnader Verdi: 5 Side 8 av 11

9 I utgangspunktet enkelt å gjennomføre, men må påregnes substansiell støy rundt en kontroversiell beslutning Bidrar ikke til å øke frivillighetskulturen i Trondheim da det fjernes et tilbud for de som er interessert i å skape radio. Dog vil det potensielt lette rekrutteringen for de øvrige mediene. Figur 4 Vurdering "Nedleggelse" Lytterpotensial Frivillighet 0 Kostnader Gjennomførbarhet Nedleggelse Side 9 av 11

10 Samlet vurdering: Det følgende diagrammet (Figur 5) viser et uvektet snitt av underalternativene for de ulike valgene. Dette gir følgende prioritering av de overordnede alternativene: 1. Alternativ distribusjon 2. Ny konsesjon 3. Nedleggelse Slik styreleder ser saken er det kun en avtale hvor Studentradio n deler konsesjon, men oppnår en større sendeflate i primetime som er interessant dersom man skal søke en ny konsesjon. Hvis ikke dette er mulig framstår det som mer interessant å forsøke å bygge opp distribusjon via nettet eller andre kanaler. Figur 5 Samlet vurdering Lytterpotensial Frivillighet 0 Kostnader Gjennomførbarhet Ny konsesjon Alternativ distribusjon Nedleggelse Side 10 av 11

11 Forslag til vedtak: Styret har diskutert saken. Styreleder forbereder saksgrunnlag mtp. å gjøre et vedtak angående radiokonsesjon ila. desember Side 11 av 11

Styresak 26/2006 Strategier for MediaStud AS

Styresak 26/2006 Strategier for MediaStud AS MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 26/2006 Strategier for MediaStud AS Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Selskapet har gjennomført fire (4) ulike SWOT analyser innen områdene Finans,

Detaljer

Styresak 45/06 Strategier for MediaStud AS

Styresak 45/06 Strategier for MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 45/06 Strategier for MediaStud AS Bakgrunn: Selskapet har gjennom et års tid arbeidet med å analysere sin egen situasjon og, med basis

Detaljer

Situasjonen i mediemarkedet.

Situasjonen i mediemarkedet. Situasjonen i mediemarkedet. Forfattet av Bjørn Johan Bye (MediaStud), Ida Aalen (Studentradio n), Fredrik Winsnes (StudentTV) og Erik Hersleth (Under Dusken) høsten 2005. Innledning. Dokumentet fokuserer

Detaljer

45/06 Strategier for MediaStud AS.

45/06 Strategier for MediaStud AS. 45/06 Strategier for MediaStud AS. Prosessen har vært langvarig, men produktiv. Selskapet har drevet en strategiprosess det siste året. Prosessen har analysert selskapet gjennom fire perspektiv: Markedsmiljø

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Søknad om konsesjon til lokalradio

Søknad om konsesjon til lokalradio Søknad om konsesjon til lokalradio - allmennradio: med rett til minst 12 timer sammenhengende sendetid på hverdager Faste opplysninger: Søkeren: Selskapets/søkerens navn:* Adresse:* Mediastud AS Elgesetergt.

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

1. Fasemodell for produktutvikling

1. Fasemodell for produktutvikling Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 06.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LO502D/IINI3007/IDRI1004 Markedsorientert Produktutvikling 1. Resymé: I denne

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Ledervisjon for SOFI...3 2.1 Målsetninger...3 2.2 Etterprøvbare mål...4 2.3 Brukergrupper og interessenter...4 2.4 Plan for brukerinvolvering...4 3 Uformell ekspertevaluering

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Saksbehandler: Økonomisjef Dato: 24.08.07 Versjon 1.0 Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Helse Nord RHF har arbeidet med en ny inntektsfordelingsmodell. Forslag fra

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer