Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt"

Transkript

1 Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra Radio Revolt står fra denen dato uten rett til å sende over luft. Mulig distribusjon for Radio Revolt Styret har tidligere vurdert ulike alternativer. I styremøte 19. november 2009 ønsket styret at følgende alternativer skal utredes nærmere: 1. Samarbeid med andre konsesjonærer (kristenradio) 2. Samarbeid med NRJ 3. Kun nettradio Utfordringene tilknyttet de ulike prosjektene kan i hovedsak deles opp på følgende måte: 1. Produksjon 2. Lytterandel/markedsandel 3. Økonomi I det følgende vurderes hvert alternativ innenfor hver av de tre dimensjonene. Produksjon Radio Revolt har det siste året opparbeidet seg erfaring innenfor produksjon av Radio både på dagtid og i forbindelse med ferie. Selv om det gjenstår en betydelig mengde arbeid før Radio Revolt er klar til å sende radio på en ny frekvens med nye sendetider er det god grunn til å tro at RR vil mestre de produksjonsmessige utfordringene som måtte oppstå i forbindelse med en ny konsesjon. Det kanske viktigste spørsmålet det må tas stilling til er at dersom man velger å sende utelukkende på Internett vil kompetanse forbundet med sendinger i FM-båndet gå tapt. Dersom man anser det som sannsynlig at RR vil sende i FM-båndet eller på DAB i fremtiden er dette kompetanse det kan være verd å ta vare på. 1. Samarbeid kristenradio Alternativet gir RR fortsatt sendetid over luft Sendinger både på dagtd og kveøldstid Uforutsigbarhet i forhold til at andre konsesjonærer kan ønske seg inn på frekvensen. Dette kan medføre redusert sendetid for RR. 2. Samarbeid NRJ Sendetid utelukkende på kveldstid Noe mindre sendetid enn ved alternativ 1 3. Nettradio Side 1 av 10

2 Radio Revolt kan fortsette sendinger 24/7 Ved å satse utelukkende på Nettradio er det grunn til å tro at RR over tid vil miste kompetanse nødvendig for å sende radio i FM-båndet. Alternativ 1 er mest krevende for organisasjonen i den forstand at den vil gi mye sendetid samtidig som den er teknisk krevende. Den vil dog bevare kompetansen i organisasjonen. Lytterandel/markedsandel Selskapets formål er å tilby et bredt medietilbud til Trondheims studenter. I hvilken grad studentene har tilgang til og benytter seg av selskapets mediekanaler kan derfor anses som særlig relevant når ulike distribusjonsformer skal vurdseres. Hvor hører studenter på radio RR % 7 % 3 % 71 % lyttere på nett kan økes ved en bredere satsing. FM Nett+ FM/DAB Nett DAB Hvilke distribusjonskanaler benytter studentene? Fra Radio Revolts markedsundersøkelse høsten 2009 (Vedlegg A) fremgår det tydelig at studenter i størst grad lytter til FM-radio fremfor andre kilder som DAB og Nettradio. Undersøkelsen gir ingen indikasjon på hvorfor lyttere ikke foretrekker Radio Revolts sendinger på Internett. Det er allikevel grunn til å tro at dette kan forklares ved at RR i større grad har satset på markedsføring av sin frekvens i FM-båndet, slik at andelen Optimal sendetid Ved de to siste markedsundersøkelsene gjennomført av Mediastud er det spurt om hvilke tidspunkt lytterne hører mest på Radio. I 2009 ble det spurt når Radio Revolts lyttere hører på radiokanalen, mens det i 2005 ble spurt når studenter lytter til radio generelt, uten å avgrense Når hører studenter på radio? svarende kun til de som lytter til Radio Revolt. (Vedlegg B 1 ) 60 % Av begge undersøkelsene er 50 % det høyest oppslutning i perioden Dette 40 % sammenfaller med den 30 % generelle oppfatning om hva 20 % RR 2009 som er prime time sendetid 10 % MS 2005 for radio. 0 % Under forutsetning at de gjennomførte undersøkelsene 1 For å lette dokumentmengden for styret er den delen av undersøkelsen som angår Under Dusken og Student-TV fjernet i det vedlagte dokumentet. Side 2 av 10

3 representerer lytternes preferanser for radiolytting kan de ulike alternativene vurderes som følger 1. Samarbeid kristenradio (10-18 & 20-24) God oppslutning hva gjelder sendetid (8 timer prime time) Sendinger på FM en fordel 2. Samarbeid NRJ Sendetider på FM en fordel Kun 2 timer prime time radio (18-20) 3. Nettradio God oppslutning hva gjelder sendetid (12 timer primetime) Lyttere foretreker FM-radio RR har opplevd sterk økning i lyttere på radio siste mnd i 2009 Rangering av de ulikealternativene (marked) 1. Samarbeid med kristenradio. Det fremstår som tydelig at samarbeid med kristenradio er det optimale alternativet fra et markedsperspektiv. Dette basert på at den treffer brukernes foretrukne distribusjonsplattform, samtidig som den gir tilgang på en vesentlig sendetid i prime time. Videre utelukker den ikke en satsing på nettradio. I forbindelse med 24/7-satsingen har markedsundersøkelser gjennomført av Radio Revolt og TNS Gallup vist en markedsandel (daglig) på 5% av Trondheims befolkning, og tilsvarende blant studenter. Denne konsesjonen er noe annerledes i at den har et større dekningsområpde (treffer flere lyttere) samtidig som RR vil få mindre sendetid. De to er allikevel sammenlignbare til en viss grad. Det et ikke hentet inn data om mulige negative virkninger av at radiokanalen deler frekvens med en kanal som anses å være svært annerledes i profil og som retter seg mot et annet publikum. 2. Nettradio gir ubegrenset sendetid i primetime, men treffer studentene i liten grad der de i dag foretrekker å lytte til Radio Revolt. Det er grunn til å tro at andelen studenter som foretrekker Radio Revolt på nett kan økes ved en større nettsatsning. 3. Samarbeid med NRJ gir i liten grad sendetid i prime time til tross for at man får anledning til å sende på FM-båndet. Dette alternativet tilsvarer Radio Revolts tidligere sendeflate sammen med Radio Adressa. Mediastuds markedsundersøkelse fra 2005 viste en markedsandel (daglig) på 1% for Studentradion blant studenter på denne sendeflaten. Side 3 av 10

4 Økonomi Det økonomiske perspektivet kan deles opp i en kostnadsside og en inntektsside. Radio Revolt har tidligere uttalt at en rekke av kostnadene i organisasjonen vil være uendret uavhengig av hvilket distribusjonsalternativ man velger. Den største usikkerheten på økonomisiden ligger i hovedsak i selskapets evne til å realisere potensialet som ligger i annonsemarkedet. Det virker derfor fornuftig å se på mulige scenarier for hvordan ulik utvikling i annonsesalget påvirker Radio Revolt og Mediastuds økonomi, der andre deler av selskapets drift holdes likt. Følgende modell benyttes til dette. Egenkapital ved årskifte for Radio Revolt: Egenkapital Mediastud: ,- 3 er som presentert av Radio Revolt.(Vedlegg C), med unntak av driftstilskudd og annonsesalg. 4 Tre ulike scenarier: 100%, 50% med 15% årlig vekst og 0% salg i forhold til budsjett. 1. Samarbeid kristenradio Diagrammet under viser balanseutviklingen i Radio Revolt under de tre scenariene. Der den loddrette aksen gir Radio Revolts balanse i millioner kroner. 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8 Balanseutvikling Radio Revolt Nullsalg Økningen i driftsresultat for Radio Revolt fra 2013 kommer av at enheten da har gjennomført avskrivninger på kostbart teknisk utstyr. Det forutsettes at dette utstyret ikke skal erstattes, en antagelse som ikke gir grunnlag for radiodrift på lang sikt. -1 Av diagrammet fremkommer det -1,2 tydelig at RR må ha tett opp mot -1,4 100% måloppnåelse for annonsesalg -1,6 både på kort og lang sikt om dette alternativet skal være bærekraftig. Det er også tydelig at Radio Revolt har veldig kort tid på seg til å nå disse målsettingene dersom alternativet velges. Ut i fra tilgjengelig data må RR mest sannsynlig nå sitt budsjettmål i forhold til annonse allerede i løpet av 1 kvartal For å oppretholde en bærekraftig økonomi må Radio Revolt hente inn eksterne inntekter på omlag NOK pr år. For å oppretholde et kostnadsnivå som presentert i budsjett for Antar driftsresultat for RR Q4 = 0 3 Antar årsresultat fr mediastud i 2009 = 0 4 Driftstilskudd er satt til i alle tilfeller. Annonsesalg er tilpasset dette Side 4 av 10

5 3,5 3 2,5 2 Egenkapital Mediastud Nullsalg Like viktig er bildet for selskapet i sin helhet. Det fremgår som tydelig at ved ingen grad av måloppnåelse vil det være nødvendig å legge ned radiostasjonen. Med 50% måloppnåelse er det mulig å drive radiostasjonen i en kortere periode, men det vil være lite midler tilgjengelig for å erstatte gammelt utstyr. 1, Samarbeid NRJ Et samarbeid med Radio NRJ vil gi lavere kostnader for Radio Revolt. Samtidig er det et behov for betydelige eksterne inntekter. Muligheten for å nå inntektsmålene reduseres kraftig ved at NRJ ikke Blanseutvikling Radio Revolt ønsker at RR skal selge annonse i sendeflaten 0,6 Ved å satse på dette alternativet 0,4 møter RR samme kortsiktige utfordringer som ved en mer 0,2 omfattende konsesjon. Det langsiktige bildet ser noe bedre 0 ut, på grunn av et lavere Nullsalg kostnadsnivå. Samtidig er -0,2 sannsynligheten for å nå målsettingene hva gjelder -0,4 annonsesalg lavere da man ikke kan selge annonser på -0,6 sendingene på FM-båndet. Det er altså større sannsynlighet for at et «worst case» scenario (grønn) realiseres under dette alternativet enn alternativ 1. På grunn av lavere kostnader og dermed lavere inntjeningskrav ser de tre scenariene bedre ut for MSAS. Dersom man tar utgangspunkt i et årlig driftstilskudd på som tilsvarer tilskuddet RR får tildelt under alternativ 1, er RR avhengig av å hente inn NOK i eksterne inntekter årlig under dette alternativet. Side 5 av 10

6 3,5 Egenkapital Mediastud 3 2,5 2 Nullsalg 1, Nettradio Dersom Radio Revolt velger å sende utelukkende på nettradio er det mindre behov for fullstendig måloppnåelse i RR på lang sikt, enn under de andre alternativene. Med 50% måloppnåelse vil Radio Revolt kun i en kort periode ha negativ egenkapital. Samtidig er RR avhengig av et relativt godt Blanseutvikling Radio Revolt annonsesalg for å kunne erstatte utstyr som slites ned over tid. Det 0,4 kortsiktige bildet tilsvarer 0,3 forslagene over som sier at RR 0,2 må nå sine målsettinger nesten 0,1 umiddelbart for å oppretholde 0 positiv egenkapital. -0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0, Nullsalg Under forutsetning av et driftstilskudd på NOK pr år er Radio Revolt avhengig av eksterne inntekter på NOK pr år for å drive en bærekraftig radiokanal. Side 6 av 10

7 Oppsummering Produksjonsmessig har RR utviklet sine rutiner for produksjon på dagtid. Produksjon på dagtig og mer omfattende produksjon enn 6-8 timer daglig virker å være gjennomførbart for organisasjonen uten vesentlig økning i kostnader og endringer i organisasjonen. Produksjonsutfordringer holdes derfor utenfor den endelige vurderingen, selv om utvikling av sendeskjema, programmer og produksjonsrutiner vil være en viktig oppgave for RR uavhengig av fremtidig distribusjon. Fra et markedsperspektiv virker et samarbeid med kristenradio som det absolutt beste alternativet. Dersom undersøkelsene fra 2005 og høst 2009 kan ses på som representative for de nye frekvensene og sendetidene vil man kunne nå en markedsandel på 5% ved å sende på dagtid mot 1% på kveldstid. Negative virkninger av noe redusert sendetid og samarbeid med en radiostasjon med betydelig annerledes profil vil kunne virke negativt inn på lyttere ved samarbeid med kristenradio, samtidig som økt dekningsområde vil virke positivt inn. Fra et økonomisk perspektiv er den største usikkerheten tilknyttet annonsesalget. For å drive radio til det kostnadsnivået som er oppgitt er Radio Revolt avhengig av å skaffe følgende årlige inntekter. Alt 1. Samarbeid Kristenradio: pr år Alt 2. Samarbeid NRJ: pr år Alt 3. Nettradio: pr år Under samarbeidet med NRJ har man ikke anledning til å selge annonser. Inntektene må derfor hentes fra andre eksterne kilder. Saksbehandlers vurdering Det er i hovedsak to punkter som fremstår som tydelig. 1. Samarbeid med Kristenradio er det mest attraktive alternativet i forhold til hva man kan forvente av lyttere 2. Prosjektet medfører en betydelig risiko. Selv ved høy grad av måloppnåelse hva gjelder annonsesalg vil Radiostasjonen ha problemer med langsiktig drift. Siden alternativ 1 er det mest attraktive fra et markedsperspektiv virker det fornuftig å se nærmere på mulighetene for å gjennomføre dette prosjektet ved å redusere den økonomiske risikoen. For å gjøre dette vurderes følgende punkter 1. Arbeid med å styrke annonseavdelingen 2. Redusere kanalens kostnader slik at man er mindre avhengig av «usikre» annonseinntekter 3. Øke inntektene på andre områder slik at man har en større andel «sikre inntekter» og en mindre andel «usikre inntekter» i budsjettet. 4. Øke egenkapitalen i enheten slik at Radio Revolt har noe tid til å bygge opp en annonseavdeling. Punkt 1 annonseavdeling Side 7 av 10

8 Radio Revolt har allerede tatt grep i arbeidet med å bygge opp en annonseavdeling. Det er hentet inn en ny markedssjef med erfaring som anses som nødvendig for å lykkes. Radio Revolt rapporterer også om at annonseavdelingen har gjennomført salg i løpet av siste 4 uker 5. Punkt 2 Redusere kanalens kostnader Saksbehandler foreslår at følgende kostnader i Radio Revolts budsjett for 2010 halveres. (Kurskostnader, sosiale kostnader, forpleining, kostnadsført utstyr, vedlikehold lokaler, kontorrekvisita/møbler, Tidsskrifter og aviser, reise etter regning, markedsføring). Dette vil virke positivt inn på kostnadssiden i enheten ved å redusere samlede kostnader med omlag ,- Kostnader forbundet med TEIP-festivalen er ikke endret. Punkt 3 Øke inntekter fra andre områder 1. Sikre at tilskuddet fra velferdstinget på videreføres. Den planlagte konsesjonen er kun i liten grad annerledes enn en 24/7 konsesjon og vil gi en vesentlig økning i velferdstilbudet til Trondheims studenter. 2. Økt driftstilskudd fra Mediastud AS, slik at det samlede årlige tilskuddet blir på NOK Dette kan anses som et midlertidig tilskudd, og utbetaling er avhenger av at det utarbeides en langsiktig plan for annonsesalget som gjør at Radio Revolt går i balanse. Hvor lang tid tilskuddet deles ut og hvor lang tid man anser som nødvendig for å etablere det nødvendige annonsesalget er gjenstand for egen saksbehandling. Dette vil føre til en dreining fra usikre inntekter» til «sikre inntekter» med totalt , dersom avtalen med VT forlenges. Punkt 4 Øke egenkapitalen i Radio Revolt Planene presentert av RR krever at enheten fra dag 1 skal selge annonser tilsvarende et årsbudsjett på NOK nærmest fra dag 1. Reduserte kostnader og økte inntekter vil gi RR et pusterom i forhold til arbeidet med annonseavdeling. På grunn av lavt egenkapitalnivå vil RR fremdeles være under et sterkt press for å nå målsettingene meget raskt. Ved å tilføre egenkapital til enheten vil kan Radio Revolt gis et pusterom i arbeidet. En overføring av egenkapital på NOK vil Radio Revolt være sikret positiv egenkapital i hele 2010, dersom målsettinger for annonsesalg oppnås til en viss grad. Detet vil øke Radio Revolts balanse fra til ved årsskifte Markedsføring I forbindelse med oppstart på ny frekvens kan det virke strategisk lite lurt å redusere i markedsbudsjettet. Saksbehandler åpner derfor for et engangstilskudd på NOK til markedsføringsøyemed. For å få tilgang til disse midlene foreslås det 5 Sponsorat på NOK 7000,- er nevnt 6 Forutsetter balanert resultat for RR i Q4. Resultat i perioden vil naturligvis virke inn her. Side 8 av 10

9 at RR presenterer en plan for hvordan den nye frekvensen skal markedsføres, samt et prosjektbudsjett for bruk av midlene. RR står fritt til å kombinere dette med midler fra driftsbudsjettet for å få til en mer effektfull kampanje. Dette gir Radio Revolt anledning til å gjennomføre nødvendig markedsføring i forbindelse med sendestart på ny frekvens. Under dette forslaget vil budsjettet forutsette et annonsesalg på NOK i 2010, forutsatt at man forlenger avtalen med Velferdstinget. Det er saksbehandlers oppfatning at dette forslaget reduserer kostnadene og risikoen i prosjektet på en måte som gjør det optimale valget fra et markedsperspektiv blir realistisk fra et økonomisk synspunkt. Samtidig gir det Radio Revolt anledning til å markedsføre radiostasjonen i forbindele med overgangen til ny frekvens. Dersom det viser seg at RR når målsettinger i forhold til annonse som overgår de som er inkludert i dette budsjettforslaget foreslår saksbehandler at det presenteres et nytt revidert budsjett i løpet av våren som letter noe av trykket på RR kostnadsmessig og som dermed gir større handlingsrom. Saksbehandlers forslag er i hovedsak et føre var budsjett som sikrer drift av Radio Revolt også på lengere sikt dersom det skulle ta lengere tid enn planlagt å nå målsettinger i forhold til annonse. 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 Balanseutvikling Radio Revolt (Ekstra tilføring av egenkapital NOK50.000) Nullsalg Under tilsvarende scenarier som presentert over vil den økonomiske situasjonen i Radio Revolt se ut som i figuren til venstre- Det er verd å merke seg at Radio Revolt fremdeles må ha 100% måloppnåelse på annonsesiden for å oppretholde drift på lang sikt. Det letter dog presset på radiostasjonen på kort sikt i forhold til et krav om positiv egenkapital. Siden forslaget er avhengg av et meget stramt budsjett på kostnadssiden antar saksbehandler at et lettere press på radiostasjonen i liten grad endrer enhetens insentiv til å etablere et godt og stabilt annonsesalg. At deler av tilskuddet er foreslått som en midlertidig tildeling er ikke tatt med i vurderingen av resultatutviklingen. Dersom styret velger å gå inn for dette forslaget bes RR om å presentere følgende i neste styremøte: 1. Sendeplan for ny frekvens 2. Plan for markedsføring i henhold til ekstraordinær bevilgning 3. r salg av annonse i 2010, samt langsiktige økonomiske målsettinger. Driftstilskuddet i selskapet vil da fordeles som følger: Side 9 av 10

10 Under Dusken: Student-TV: Radio Revolt: Prosjektor: Admin: Ekstraordinær bevilgning Radio Revolt: Sum: Administrasjonen vil da budsjettere med et underskudd på , derav er avskrivninger på investeringer ifm Lucas-prosjektet som er planlagt finansiert av «oppsparte midler» i selskapet. Utover dette har samtlige enheter planlagt positivt driftsresultat i Forslag til vedtak Fremmes i møtet Side 10 av 10

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009 Espen Bakke-Aas Steiro Resultat 2008 700000 Årsresultat 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Nær rekordåret 2007 Økte inntekter Reduserte

Detaljer

Styresak 60/08 Nye lokaler

Styresak 60/08 Nye lokaler Styresak 60/08 Nye lokaler Bakgrunn: I forrige styremøte vurderte styret ulike alternativer for å samlokalisere selskapets enheter. Etter en vurdering av flere alternativer kom styret frem til at man ønsket

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Bakgrunn: Formålet med saken er for styret å enes om: 1) Hvilke alternativer som styret står ovenfor mtp. sendinger for Studentradio n 2) Hvilke kriterier

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye 10 minutter om MediaStud AS Strategisamling eiere MediaStud er et holdingselskap som sikrer kontinuitet, økonomisk oppfølging og strategier på vegne av eierne Studentersamfundet i Trondhjem AKSJONÆRAVTALE

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Høringsuttalelse fra Radio 102 Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Innledning: Denne høringsuttalelsen er forfattet av Thor Magnar Thorsen, redaktør i Radio 102.

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark <andreala@underdusken.no>

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark <andreala@underdusken.no> Økonomirapport Andreas D. Landmark Inntekter ble for Under Dusken en knall år salgsmessig. startet nok godt basert på grunnarbeidet lagt av salgsavdelingen. I har vi hatt litt

Detaljer

Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame.

Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame. Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame. I forbindelse med ny konsesjonsutlysning ser vi i Studentradion i Trondheim (SR) et tydelig behov for å sikre inntekter.

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Pb. 4 3661 Rjukan Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Undertegnede har jobbet i norske medier

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q2-2013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 2013 til og med juni 2013! Antall intervjuer: 39! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio.

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Kulturdepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 25. august 2014 Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Digitalradio Norge ønsker med dette

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS Q4-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med juli til og med desember 2015 Antall intervjuer: 926 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen intervjuer

Detaljer

S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005

S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005 1 S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005 Undergruppe: Finans Torgrim Håskjold, torgrimh@online.no Kjetil Rydland, rydland@stud.ntnu.no Anne Jahr, anne@studentradioen.no Andreas Dypvik Landmark, andreala@pvv.ntnu.no

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2015 Antall intervjuer: 1424 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken Budsjett 2010 Under Dusken 1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene

Detaljer

Handlingsregler og økonomiske målsettinger

Handlingsregler og økonomiske målsettinger Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

Plan for gjennomføring av 24/7

Plan for gjennomføring av 24/7 Plan for gjennomføring av 24/7 Fra 1.januar 2009 går Studentradion i Trondheim på lufta kontinuerlig. Dette krever en økt grad av profesjonalitet fra organisasjonen. Det er visse krav som er lagt av Medietilsynet,

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Inntekter Vi har budsjettert med annonseinntekter på noe over 94.000 per nummer i 2010. Som det vises av grafen under, har vi ikke solgt hatt inntekter nær det budsjetterte

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Kulturdepartementet Pb. 8030 Dep NO 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. IKT-Norge viser til høringsbrev av 28.10.14

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 69 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2015,

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 5 Innkomne forslag

Landsmøte 2010. Sak 5 Innkomne forslag Landsmøte 2010 Sak 5 Innkomne forslag Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: Sak A: 1. Forbundsstyrets behandling av forslag angående basisstøtten til regionene 2. Innsendt forslag fra Region Nordland Sak

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Oktober 2013

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Oktober 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oktober 2013 Oppsummering oktober 2013 Antall saker totalt: 17 Antall saker TV: 1 Antall saker papir: 4 Antall saker nett: 11 Antall oppslag riksmedier:

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Vervbeskrivelser i Mediastud

Vervbeskrivelser i Mediastud Vervbeskrivelser i Mediastud Stilling: Ansvarlig redaktør i Radio Revolt Ansvarlig redaktør har myndighet til å lede den redaksjonelle virksomheten til Radio Revolt. Ansvarlig redaktør har endelig instruksjons-

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Digitalradioundersøkelsen uke 47-48 2017 Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2016 fulgt en

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Saknr. ^^^O^55'DOLDT. q. IS FEB. 2010 Arkivnr. ^tf-z, ^ Saksh. Eksp. U.off. Festspillene i Bergen Postboks 183 Sentrum 5804 BERGEN KOPI Deres ref

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Schibsted Søk fremover

Schibsted Søk fremover Schibsted Søk fremover Presentasjon for SEB Enskilda 20. November 2007 Agenda Søkeproduktet forenkles og redesignes, langsiktig løp for å bygge unikhet Annonsenettverk for søkeordsannonser strategisk viktig

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014

HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014 HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL STUDENTBOLIGER FRA HUSBANKEN Innhold 1. Formål 2. Hvem kan få tilskudd 3. Hva det kan gis tilskudd til 4. Søknad og fordeling av

Detaljer

RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014

RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014 RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014 Del I: Kartlegging av konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet og forslag til hvilke radiokanaler som må avvikle FM-sendingene etter teknologiskiftet Del

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Radiolytting i Norge er godt dokumentert

Radiolytting i Norge er godt dokumentert Radiolytting i Norge er godt dokumentert Radioundersøkelsen - nasjonal radio PPM (Portable People Meter) Radioundersøkelsen - lokal/regional radio CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Digitalradioundersøkelsen

Detaljer

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

Høring «Disposisjonsplan for Torsbustaden» Innspill fra Skogn IL Ski

Høring «Disposisjonsplan for Torsbustaden» Innspill fra Skogn IL Ski Høring «Disposisjonsplan for Torsbustaden» Innspill fra Skogn IL Ski Vi har tidligere kommet med innspill til planen sendt 14.10.15 og registrerer at de kommentarene vi da hadde ikke ble særlig hensyntatt.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2015/267-6753/2016 Arkivkode: 89/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

Digitalisering av radiomediet i Norge

Digitalisering av radiomediet i Norge Digitalisering av radiomediet i Norge Ettermarkedsforum BIL 7. juni 2013 Line Langnes - line.langnes@medietilsynet.no Innhold Kort om Medietilsynet tilsynets rolle Hva er DAB? Hvorfor Norge? Slukkevilkår

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.06.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.06.2006 Delårsrapport for P Radio Hele Norge ASA pr 3.6.26 P Radio Hele Norge ASAs delårsregnskap pr 3.6.26 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Radio Hurum Postboks Tofte Tofte, 13. januar 2015

Radio Hurum Postboks Tofte Tofte, 13. januar 2015 Radio Hurum Postboks 177 3481 Tofte Tofte, 13. januar 2015 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0103 Oslo HØRING ANGÅENDE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO Radio Hurum mottok invitasjonen fra Kulturdepartementet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Studentradio n har god kontakt med sine søsterorganisasjoner i Oslo og Bergen, og har i lengre tid arbeidet med å utvide samarbeidet disse i mellom.

Studentradio n har god kontakt med sine søsterorganisasjoner i Oslo og Bergen, og har i lengre tid arbeidet med å utvide samarbeidet disse i mellom. Styresak 05/2006 FM6 Bakgrunn Les også vedlegget for utfyllende bakgrunnsinfo. Studentradio n har god kontakt med sine søsterorganisasjoner i Oslo og Bergen, og har i lengre tid arbeidet med å utvide samarbeidet

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Høringssvar fra SBS Radio

Høringssvar fra SBS Radio Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.01.2015 postmottak@kud.dep.no Høringssvar fra SBS Radio - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Vi viser

Detaljer

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF Sak vedr. forsøk med 6-timers dag i Bergen hjemmetjenester KF, evaluering

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse

Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse Flere grunner til å se på denne teorien tidlig i kurset De neste gangene skal vi bl.a. se på hva slags kontrakter

Detaljer

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Saksframlegg Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jfr. forvaltningslovens 28.

SAKSFREMLEGG. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jfr. forvaltningslovens 28. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5490-1 Arkiv: GNR/B 34/364 Saksbehandler: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ VILKÅR I DELING AV EIENDOM 34/364 HOLMEN Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer